Výzkumný záměr MPS0002595001 BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury

Cílem výzkumného záměru v letech 2004-2010 je zkoumání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z hlediska proměn, které se v nejbližších letech očekávaní v kontextu mezinárodních vazeb, vyplývajících především ze členství v EU a z hlediska změn vyplývajících ze socioekonomického vývoje ČR.

Anotace: V rámci výzkumného záměru je řešení zaměřeno do 3 klíčových tématických oblastí: Prvá tématická oblast je vymezena pracovním systémem. Zahrnuje úlohu člověka v pracovním systému, vliv technických komponentů, technologií, pracovního prostředí a pracovních podmínek. Druhá tématická oblast je zaměřena na zvyšování úrovně znalostí a dovedností pracovníků a na zvyšování obecných znalostí o BOZP a zvyšování prestiže této oblasti. Třetí oblast, více průřezová je zaměřena na sledování a posuzování faktorů a indikátorů sociálně ekonomických změn a dopadů na BOZP, včetně identifikování a postižení změn a trendů vývoje BOZP.
Klíčová slova: bezpečnost práce, BOZP, pracovní prostředí, pracovní podmínky, spolehlivost lidského činitele, pracovní pohoda, indikátory, management znalostí, informační kampaně, poradenství, úrazy pracovní, analýza úrazů, předpisy bezpečnostní, statistika úrazů, EU
Řešeno: 2004-2010
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Projekt č. 1: Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému

Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Řešitelský tým: RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ing. Šárka Horehleďová – Vlková, Ph.D., PhDr. David Michalík, Ph.D., Ing. Jakub Marek, Ing. Marcela Rupová, Bc. Jakub Trpiš, Irena Maclová, MUDr. Eva Hanáková, Ing. Karel Škréta, Mgr. Milena Vlčková, PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., PhDr. Aleš Hladký, CSc.
Řešení dílčích úkolů probíhá ve spolupráci s partnerskými institucemi: České vysoké učení technické Praha, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Státní zdravotní ústav Praha
Klíčová slova: pracovní prostředí, pracovní podmínky, spolehlivost lidského činitele, pracovní pohoda, BOZP, kombinované faktory, ergonomie pracovišť, konstituanty prostředí.
Anotace: Cílem projektu je zkoumání nových mechanismů, které by měly být základem dosažení nové kvality v optimalizaci systémů člověk-technologie-prostředí. Optimální vztahy v uvedeném systému postupně zaručí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany okolí nejrizikovějších pracovních systémů. Člověk jako nejvýznamnější činitel pracovních systémů představuje rozhodující prvek, který ovlivní dosažení uvedených cílů. Proto je nutné vedle zkoumání klasických faktorů pracovních podmínek brát v úvahu nové jevy vzešlé ze společenského vývoje současnosti, tj. např. stárnutí obyvatelstva, nové formy zaměstnání a nová rizika spojená s prací, psycho-sociální rizika atd. Tato rizika neohrožují většinou pouze pracovníky uvnitř pracovního systému, ale v případě, že nejsou ošetřena tak také vnější okolí systému. Proto zvyšování spolehlivosti lidského činitele přizpůsobováním a optimalizací technologií, pracovního prostředí a podmínek zároveň představuje zásadní ochranu tohoto okolí, takže se jedná o multiplikační efekt.
V daném období je problematika projektu strukturována na výzkum:

 • ergonomických řešení a spolehlivosti člověka v pracovním systému,
 • kombinovaných fyzikálních faktorů pracovního prostředí,
 • nových způsobů organizace práce,
 • psychosociálních faktorů.


Projekt č. 2: Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy

Odpovědný řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Klíčová slova: kultura, kultura práce, firemní kultura, determinanty kultury, pracovní podmínky, pracovní prostředí, produktivita práce, zvyšování bezpečnosti práce.
Anotace: Projekt řeší:

 • Vývoj vhodných metod pro monitoring faktorů determinujících úroveň kultury práce.
 • Návrh účinných opatření a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti a produktivity práce, na základě zjištěné úrovně faktorů determinujících úroveň kultury práce.
 • Návrh programů a postupů efektivního pracovního uplatnění zaměstnanců starších věkových skupin.
 • Návrh optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí pro starší věkové skupiny.

V daném období je v rámci projektu s ohledem na dosažení předpokládaných cílů:

 • doplňována rešerše o aktuální poznatkový posun
 • navržena metodika pro monitoring stavu v této oblasti, včetně návrhu konkrétních nástrojů
 • věnována pozornost potřebám a požadavkům na determinanty práce specifické kohorty pracovníků – s vyšším věkem
 • vyzkoušen dotazník pro vyšší věkové skupiny


Projekt č. 3: Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiřina Ulmanová
Řešitelský tým: PhDr. Milada Švecová, Jan Pleskanka, PhDr. Irena Kuhnová, Bc. Oldřich Kolínský, Mgr. Veronika Měrková
Klíčová slova: bezpečnost práce, management znalostí, informační systém
Anotace: Při řešení projektu vycházíme z rozboru současné situace v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a mapování proměn, které se v nejbližších letech očekávají v kontextu mezinárodních vazeb. Začlenění ČR do EU předpokládá rovněž přínos našeho státu i v oblastech dynamického uplatňování moderních informačních technologií tak, aby bylo možno zapojit se do všech procesů souvisejících s BOZP. Předpokladem úspěšného řešení těchto otázek je především využívání informačních technologií a efektivní poskytování adekvátních znalostí, excerpcí ze zdrojů v ČR i ve světě koncovému uživateli. To vyžaduje především efektivní využívání všech možností, které poskytují dnešní informační a telekomunikační technologie tak, aby mohly být splněny ty nejnáročnější požadavky v oblasti vzdělávání, výzkumu a informovanosti.
Systém managementu znalostí je navrhován v plném souladu s vytýčeným cílem projektu:
Navržení potenciálu informací z oblasti BOZP do komplexní zdrojové základny a jeho strukturování jakožto zdroje v závislosti na očekávaných formách využití (call-centrum, e-learning, BOZPinfo.cz) a ověřování jeho dosahu na cílové skupiny

 

Projekt č. 4: Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů

Odpovědný řešitel: Ing. Zdenka Opletalová
Řešitelský tým: Hana Hlavičková, PhDr. Irena Kuhnová, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Lenka Svobodová, Mgr. Dagmar R. Mroziewicz, M.A., Eva Franceová
Klíčová slova: komunikace, cílové skupiny, názorové postoje, problematika BOZP, informační kampaně, poradenství
Anotace: Projekt se zabývá:

 • zjišťováním a ověřováním vývoje struktury mediálních a osvětových nástrojů v návaznosti na probíhající změny sociálního prostředí, společenských podmínek, demografických struktur
 • zkoumáním vlivu těchto nástrojů na tvorbu názorů a postojů cílových skupin, zejména v oblasti vnímání rizik
 • hledáním optimálního modelu integrované (marketingové) komunikace
 • způsobem vytváření aktivních postojů skupin a jednotlivců k eliminaci rizik
 • postupy při vytváření potřebného společenského prostředí k pojetí BOZP jako důležité ekonomické kategorie
 • způsobem formování myšlení veřejnosti v přístupu k BOZP jako k hodnotě zvyšující kvalitu života jednotlivce i celé společnosti


Projekt č. 5: Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP

Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Svobodová
Řešitelský tým: JUDr. Pavel Kučina
Klíčová slova: úrazy pracovní, úrazy smrtelné, ČR, analýza úrazů, řady časové, zdroje úrazů, nehody, příčiny, druh zranění, zaměstnání, čas, činnost ekonomická, předpisy bezpečnostní, statistika úrazů, EU
Anotace: Sledování vývoje, předvídání změn a odhad jejich dopadů jsou nezbytné jak pro zajištění hospodářského růstu, tak i pro zvyšování kvality života. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci může být, podle toho, jak je řízena, jak zdrojem trvalého zvyšování produktivity práce a pracovní spokojenosti, tak i jejich brzdou. Úspěšné a účinné řízení je podmíněno znalostmi, kvalitou a dostupností relevantních informací tzn., že pro hodnocení, komparace, ovlivňování, kvalitní a zodpovědné rozhodování na všech úrovních mají stále zásadní význam kvalitní a včasné informace o skutečné realitě stavu BOZP a všech významných podmínkách, které tuto oblast podstatným způsobem determinují.
Pozornost bude rovněž soustředěna na sociální a ekonomické aspekty spojené se vstupem do EU a potřebou splnění požadavků směrnic EU pro oblast BOZP. Řešení bude probíhat v kontextu sjednocování metodik sběru dat a harmonizace monitorovacích systémů.
Zjištěné poznatky přispějí k formulaci a tvorbě opatření sociální politiky, k vyšší efektivnosti a produktivitě práce, jakož i k účinnější prevenci pracovních rizik a ke zvyšování kultury práce. Zajistí rozšiřování znalostní základny a objektivních podkladů pro rozhodovací a legislativní procesy. Podpoří Národní program BOZP (prostřednictvím realizace Národního akčního plánu BOZP) zejména poznatky pro stanovení a formulování konkrétních priorit, klíčových oblastí, optimálních způsobů dosažení stanoveních cílů.

VÝSTUPY

 • časopisecký článek

BERNATÍKOVÁ, Šárka; MALÝ, Stanislav. Reakce lidského organismu na tepelnou zátěž. Spektrum, 2009, roč. 9, č. 1, s. 78-81.

BERNATÍKOVÁ, Š.; JIRÁK, Z.; JOKL, M.V.; TOMÁŠKOVÁ, H.; MALÝ, S.; KILIÁN, V. Nerovnoměrná tepelná zátěž : výsledky subjektivního hodnocení. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, č. 2-3, s. 60-66.

BÍLEK, Evžen. Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky? Spektrum, 2006, č. 1, s. 6-8.

JOKL, Miloslav; JIRÁK, Zdeněk; MALÝ, Stanislav. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Topenářství, instalace, 2011, roč. 44, č. 5, s. 38-40. ISSN 1211-0906.

JOKL, Miloslav, MALÝ, Stanislav, JIRÁK, Zdeněk, TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEBESTA, D. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro stanovení operativní teploty a radiační teplotní asymetrie. Vytápění, větrání, instalace, 2009, roč. 18, č. 1, s. 36-38.

JIRÁK, Z.; JOKL, M.V.; ŠEBESTA, D.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Š.; MALÝ, S. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství, 2008, roč. 9, č. 2-3, s. 56-59.

JIRÁK, Z.; TOMÁŠKOVÁ, H.; JOKL, M.V.; BERNATÍKOVÁ, Š.; ŠEBESTA, D.; MALÝ, S; KILIÁN, V. Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře. České pracovní lékařství, 2008, roč. 9, č. 4, s. 125-130.

KUČINA, Pavel. Aby byla při práci pohoda a klid. Podnikatelské lobby : měsíčník pro lobby a informování podnikatelů, 2004, č. 2, s. 29.

MALÝ, S.; HLADKÝ, A.; JOKL, M.; JIRÁK, Z.; BERNATÍKOVÁ, Š.; PRAŽÁKOVÁ, M.; MACLOVÁ, I.; MALČÍKOVÁ, K. Influence of combined operation of radiation and convection heat on reliability of professional performance. Central European Journal of Public Health, November 2007, vol. 15, s. S21-S22.

MALÝ, S.; JOKL, M. V.; ŠEBESTA, D. TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Š. Use of globe stereo thermometer foe evaluation of irregular radiation load. Central European Journal of Public Health, November 2007, vol. 15, s. S24-S25.

MICHALÍK, DAVID; PALEČEK, MILOŠ. Teleworking a jeho vnímání z pohledu zaměstnanců a managementu. Psychologie pro praxi, 2012, č. 3-4, s.

ŘÍMAN, Radovan; SKŘEHOT, Petr; SLUKA, Vilém; BUMBA, Jan. Využití numerického programu ALOHA pro potřeby modelování následků mimořádných událostí. Spektrum, 2007, roč. 7, č. 2, příloha s. 21-24.

SVOBODOVÁ, Lenka. Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné choroby. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2007, č. 2, s.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina. Řízení znalostí BOZP a tvorba encyklopedie. Spektrum, 2007, roč. 7, č. 2, s. 6-8.

TESKOVÁ, Jarmila. Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP. Fórum sociální politiky, 2008, roč. 2, č. 2, s. 17-18.

 • elektronický článek

BUMBA, Jan. Význam funkce probit pro havarijní plánování. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný na www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/bumba_probit_analyza.html.

DUŠEK, Emanuel; PRAŽÁKOVÁ, Martina. Systém řízení prevence závažných havárií.Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/system-rizeni-pzh_dusek-prazak.html>. ISSN 1803-3687.

HANÁKOVÁ, Eva. Práce a zdraví : závodní preventivní péče. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/prace_zdravi_hanakova.html>.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj : 2. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/didaktika_hodnoceni_2.html>. ISSN 1803-3687.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání : 1. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/didaktika_hodnoceni.html>. ISSN 1803-3687.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj : 3. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/didaktika_hodnoceni_3.html>. ISSN 1803-3687.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Názory učitelů základních škol na svoji odbornou připravenost utvářet a rozvíjet kompetence žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2009/hlavickova_ucitele.html>.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ Irena. Pohled žáků základních škol na způsoby seznamování s informacemi o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/hlavickova_kuhnova-zjistovani.html>.

HOREHLEĎOVÁ, Šárka. Proces komplexního posouzení rizik v kontextu integrace systémů managamentu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/horehledova_komplex.html>.

HUDOUSKOVÁ, Jana. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Portál BOZPinfo [online], 29.12.2004 [2013-01-16]. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/vyzkum/ceska_republika/vyzkum_bezpecnosti050421.html>.

JOKL, Miloslav; MALÝ, Stanislav. Relativní vlhkost a člověk : nové přípustné limity. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/jokl_maly-vlhkost-a-clovek.html>.

JOKL, Miloslav; KABELE, Karel; MALÝ, Stanislav. Stanovení optimálních (komfortních) teplot na základě odezvy lidského organismu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2009/jokl_kabele_maly-optimal.html>.

KOLÍNSKÝ, Oldřich. Využití znalostních systémů v BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/kolinsky_znalostni_systemy.html>.

KUČINA, Pavel. Evropská statistika pracovních úrazů. Portál BOZPinfo [online], 26.07.2004 [2013-01-16]. Dostupný na www:<http://www.bozpinfo.cz/win/citarna/tema_tydne/esaw040726.html>.

KUČINA, Pavel. Harmonizace předpisů BOZP s legislativou ES a výhled do budoucnosti. Portál BOZPinfo [online], 18.03.2004 [2013-01-16]. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/win/citarna/clanky/bezpecnost_prace/evropska_unie040317.html>.

KUHNOVÁ, Irena. Moderní vzdělávací metody a technologie v dalším vzdělávání dospělých v BOZP a v souvisejících oblastech. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/kuhnova_elearning.html>.

KUHNOVÁ, Irena; VÁCLAVKOVÁ, Lucie; BEROUŠEK, Petr. Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a Hygiena práce“ a jejich přínos. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/kuhnova_poznatky.html>. ISSN 1803-3687.

MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr. Stavebnictví : příčiny pracovních úrazů. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/marek_skrehot-stavebnictvi.html>.

MĚCHUROVÁ, Jiřina; PAUKERTOVÁ, Veronika; ŠVECOVÁ, Milada. Encyklopedie BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/encyklopedie_mechurova.html>.

MICHALÍK, David; PALEČEK, Miloš. Pohled na aspekty kultury bezpečnosti ve firemní praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/aspekty-kultury-bezpecnosti.html>. ISSN 1803-3687.

MICHALÍK, David; SKŘEHOT, Petr. Hodnocení pracovišť typu open space u telekomunikační firmy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/open-space_michalik-skrehot.html>. ISSN 1803-3687.

MICHALÍK, David; VÁVROVÁ, Petra. Interní komunikace a příklady měření její kvality v praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/interni-komunikace_michalik.html>. ISSN 1803-3687.

MRKVIČKA, Petr. Charakteristické jevy u smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/mrkvicka_urazovost.html>.

MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/urazovost-zemedelstvi-2009.html>. ISSN 1803-3687.

MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR do roku 2008. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/urazy-zeny_mrkvicka.html>. ISSN 1803-3687.

MRKVIČKA, Petr. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České republice : závady, porušené předpisy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/smrt-pracovni-urazy_mrkvicka.html>. ISSN 1803-3687.

PALEČEK, Miloš. Nový checklist k posuzování bezpečnostní zprávy zpracované podle směrnice SEVESO II. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/checklist_palecek.html>. ISSN 1803-3687.

PALEČEK, MilošWhat next for OSH in the Czech Republic? [Co dále v BOZP v České republice?]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004.

PAUKERTOVÁ, Veronika;MĚCHUROVÁ, Jiřina. Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ikaros [online], 2006, roč. 10, č. 11. Dostupný na www: <http://ikaros.cz/stredisko-vedeckych-informaci-vyzkumneho-ustavu-bezpecnosti-prace>. ISSN 1212-5075.

PLESKANKA, Jan; KOLÍNSKÝ, Oldřich. Evropská statistika pracovních úrazů v České republice. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/esaw-pleskanka_kolinsky.html>. ISSN 1803-3687.

SLUKA, Vilém. Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. . Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/analyza-rizik_sluka.html>. ISSN 1803-3687.

SKŘEHOT, Petr. Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/skrehot_mips.html>.

SKŘEHOT, Petr. Spolehlivost člověka v pracovním systému. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/spolehlivost_cloveka_skrehot.html>.

SKŘEHOT, Petr. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2011/hta-phea_skrehot.html>. ISSN 1803-3687.

SKŘEHOT, Petr; RUPOVÁ, Marcela. Hodnocení expozice aerosolům na různých typech pracovišť. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/expozice-aerosoly.html>. ISSN 1803-3687.

SVOBODOVÁ, Lenka (PhDr.). Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/mobbing_svobodova.html>.

ULMANOVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich. Role integrovaných informačních systémů v BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/kolinsky_ulmanova_integrace_sy.html>.

UZEL, Jaroslav. Etická dimenze podnikání a firemní kultury. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/eticka_dimenze_uzel.html>.

 • monografie

KUČINA, PavelFlexibilní forma práce a jejich právní úprava. Praha : VÚBP, 2007. 69 s. ISBN 978-80-86973-54-8.

KUČINA, PavelNová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006 [CD-ROM]. Praha : VÚBP, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86973-11-1.

MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, EvaABC Ergonomie. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

MALÝ, Stanislav...[et al.]. Prevence pracovních rizik : I. díl. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 118 s. ISBN 978-80-86973-76-0.

MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr; ŠKRÉTA, KarelStavebnictví : prevencí proti úrazovosti. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010. 294 s. ISBN 978-80-86973-38-8.

MAREK, Jakub; SKŘEHOT, PetrZáklady aplikované ergonomie. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. 118 s. (Bezpečný podnik). ISBN 978-80-86973-58-6.

MICHALÍK, David; PALEČEK, Miloš. Kultura a komunikace v podnikovém prostředí. Praha: VÚBP, v.v.i., 2010, 109 s. ISBN 978-80-86973-32-6

SKŘEHOT, Petr…[et al.]Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením.1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 181 s. ISBN 978-80-86973-91-3.

Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže: příspěvky, názory, fakta a přístupy k problematice : projekt "Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů" Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. "BOZP - zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury". Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, 130 s. ISBN 978-80-86973-19-7.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich, BENEŠ, KarelEncyklopedie BOZP : terminologický slovník v prostředí MediaWiki jako součást projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“. Praha : VÚBP, 2007. 43 s. ISBN 978-80-86973-60-9.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich, BENEŠ, Karel. Encyclopedia OSH. Praha : VÚBP, 2007. 43 s. ISBN 978-80-86973-63-0.

ULMANOVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich; ŠVECOVÁ, Milada; PLESKANKA, Jan; MĚRKOVÁ, Veronika; BENEŠ, KarelZnalosti a znalostní systémy v BOZP. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. ISBN 978-80-86973-94-4.

 

 • příspěvek ve sborníku

BERNATÍKOVÁ, Šárka; OLEKSIAKOVÁ, Zuzana; JIRÁK, Zdeněk; JOKL, Miloslav V.; TOMÁŠKOVÁ, Hana; MALÝ, Stanislav. The human body reaction on non-uniform radiant-convective load. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

BERNATÍKOVÁ, Š.; JIRÁK, Z.; JOKL, M. V.; TOMÁŠKOVÁ, H.; ROSYPAL, J.; ŠEBESTA, D.; MALÝ, S. Nerovnoměrná tepelná zátěž : výsledky subjektivního hodnocení. In XXVIII. Kongres pracovního lékařství. Mladá Boleslav, 2007.

BÍLEK, Evžen. Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. In Současnost a budoucnost krizového řízení : 7. odborná konference s mezinárodní účastí. Praha : T-Soft, 2004. S. 21-23.

BÍLEK, Evžen. Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2004. S. 33-35.

BÍLEK, Evžen. Informační systém BOZP v ČR. In ISSS : internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové : Local and Regional Information Society, 2004. S. 72-74.

BÍLEK, Evžen. Management znalostí : podmínka úspěšného řízení BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 23-32.

BÍLEK, Evžen. Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky? In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : VŠB-TU, 2006. S. 25-30.

BÍLEK, Evžen; ŠVECOVÁ, Milada; KUHNOVÁ, Irena. Management znalostí : podmínky úspěšného řízení BOZP. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 17-23.

FRANTA, Miroslav. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 23-27.

FRANTA, Miroslav. Média a vzdělávací nástroje pro rozvíjení lidských zdrojů. . In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 33-38.

HÁJKOVÁ, Martina. Diferenční analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 93-95.

HOYER, Tomáš. Novinky na oborovém portálu BOZPinfo.cz. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. 4 s.

HOYER, Tomáš; KOLÍNSKÝ, Oldřich; MĚCHUROVÁ, Jiřina. Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

JANOUŠEK, Vladimír. Pracovní riziko v MSP?  In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 132-139.

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 49-55. ISBN 80-86973-01-8.

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004, S. 39-51.

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 27-33.

KUČINA, Pavel. Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

KUHNOVÁ, Irena. Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 8-13.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 6-7. ISBN 80-86973-12-3.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému. In Sborník BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 8-18. ISBN 80-86973-01-8.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost lidí v systému práce. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 6-18.

MALČÍKOVÁ, Kateřina; BEDNAŘÍKOVÁ, Šárka; MALÝ, Stanislav. Vliv sálavého tepla na spolehlivost výkonu lidského činitele. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. 9 s.

MLEZIVOVÁ, Iveta. Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

MRKVIČKA, Petr; JANOUŠEK, Vladimír. Pracovní úrazy při dopravních nehodách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.

MROZIEWICZ, Dagmar; SVOBODOVÁ, Lenka. Co se v mládí naučíš. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.

MROZIEWICZ, Dagmar. Evropský týden BOZP 2006 : informační kampaň. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 220–225.

MROZIEWICZ, Dagmar. Projekt č. 4 : Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 17-23. ISBN 80-86973-12-3.

OLEKSIAKOVÁ, Zuzana; BERNATÍKOVÁ, Šárka; JIRÁK, Zdeněk; JOKL, Miloslav V.; TOMÁŠKOVÁ, Hana; MALÝ, Stanislav. Globe stereothermometer : a new instrument for measurement and evaluation of irregularradiant-convective load. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

PALEČEK, Miloš. Safety culture : an effective tool for major hazard prevention. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

PALEČEK, Miloš. Výzkumný záměr : BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 5-6.

PALEČEK, Miloš. VZ 2004-2010 začíná. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 3-5.

PALEČEK, Miloš. Quo vadis OSH in the Czech Republic. In Joint OSH strategy for the enlarged Europe : European conference, 30-31 January 2004, Brussels : parallel workshop sessions. Brusel : ETUC-TUTB, 2004. S. 31-59.

PATA, Jaroslav; BÖSWARTOVÁ, Junona. Filtrační polomasky : účinnost, výběr a používání. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 240-247.

PLESKANKA, Jan. Role integrace dat v oblasti BOZP. In XXII. Medzinárodná konferencia BOZP „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, Štrbské pleso – Vysoké Tatry, 18. – 20. 11. 2009 : sborník přednášek. S. 95-100. ISBN 978-80-553-0220-1.

PLESKANKA, Jan; KOLÍNSKÝ, Oldřich; ULMANOVÁ, Jiřina. Zpracování pracovní úrazovosti pro ESAW. In Sborník přednášek X. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010“. Ostrava : VŠB-TU, 2010. S. 212-218.

PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav; DUŠEK, Emanuel; SLUKA, Vilém. Major accident prevention as a tool for increase the level of enterprise safety systems in the Czech Republic. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

SKŘEHOT, Petr; RUPOVÁ, Marcela. Hodnocení expozice aerosolům na různých typech pracovišť. In Sborník 2. ročník konference s mezinárodní účastí NANOCON 2010. Olomouc : Tanger, 2010. ISBN 978-80-87294-18-5.

SKŘEHOT, Petr. New tools for analyzing work activities in the process industry. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

SKŘEHOT, Petr; MALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele v procesním průmyslu. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. 9 s.

SVOBODOVÁ, Lenka. Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života : měli bychom se bránit. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 12 s.

SVOBODOVÁ, Lenka. Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

SVOBODOVÁ, Lenka; JANOUŠEK, Vladimír. Projekt č. 5 : Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 24-27. ISBN 80-86973-12-3.

ŠVECOVÁ, Milada. Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : VÚBP, 2006. S. 12-16. ISBN 80-86973-12-3.

TESKOVÁ, Jarmila. Datamining a bezpečnost při práci. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 7 s.

TESKOVÁ, Jarmila. Datamining pro MSP. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 369-378.

UZEL, Jaroslav. Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP. InSborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

UZEL, Jaroslav. Podniková kultura : její struktura, vztahy a vlivy. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 13-16.

UZEL, Jaroslav. Podniková kultura : struktura, vztahy a efekty. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 19-22.

UZEL, Jaroslav. Projekt č. 2 : Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 8-11. ISBN 80-86973-12-3. 

VLKOVÁ, Šárka. Program „Safe Enterprise“ as a supporting tool for effective occupational safety and health management system. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

 • workshopy

HLAVIČKOVÁ, Hana. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004 - Prevence pracovních úrazů na stavbách. Praha, 20.10. 2004.

 HLAVIČKOVÁ, Hana . Evropský týden BOZP.  Brno, 17.9. 2004.

 HLAVIČKOVÁ, Hana. Společně bezpečně - Pracovní setkání odborně způsobilých osob v prevenci rizik. Pražský veletržní areál Letňany, Praha, 17.9. 2004.

 HLAVIČKOVÁ, Hana . Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004 - Bezpečný podnik. Praha, 19. 10. 2004.

 PALEČEK, Miloš Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha, 2004.

 PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, LenkaÚvod do problematiky indikátorů. Praha, 12.1.2004.

 PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka Využití moderních metod k tvorbě indikátorů, mentální mapy, paralelní brainstorming. Praha, 22.1.2004.

 PALEČEK, Miloš; JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka; BÍLEK, Evžen. Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha, 8.6.2004.

 • uspořádání výstavy

HLAVIČKOVÁ, Hana. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pražský veletržní areál Letňany, Praha 9. 14.-19.9.2004.

HLAVIČKOVÁ, Hana. Evropský týden BOZP - Poradenství BOZP. Výstaviště, Brno. 18.-21.5. 2004.

 • Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor

KOLÍNSKÝ, Oldřich. Elektronický záznam o úrazu a elektronická podatelna [software]. Dostupné z WWW: http://eforms.vubp.cz

KUHNOVÁ, Irena; HANÁKOVÁ, Eva. Ochrana zdraví a hygiena práce[software]. Dostupné z WWW: http://ekurzy.vubp.cz/

KUHNOVÁ, Irena; HOREHLEĎOVÁ, Šárka. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku [software]. Dostupné z WWW: http://ekurzy.vubp.cz/

PAUKERTOVÁ Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich; HOYER, Tomáš. BOZPinfo.cz 3 – inovace oborového informačního portálu [software]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/

PAUKERTOVÁ, Veronika. Databáze výsledků výzkumu BOZP [software]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/

PAUKERTOVÁ Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina. Encyklopedie BOZP [software]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/

MĚCHUROVÁ, Jiřina; BEZDIČKA, Josef.  Informační systém podpůrných a výzkumných projektů v oblasti BOZP [software]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/

MALÝ, Stanislav; JOKL, Miroslav. Kulový teploměr [užitný vzor]. Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví 25/2007 ze dne 20. 6. 2007, udělení užitného vzoru.

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 3, s. 1-15. – Autor: Forint, Pavel; Šíma, Jiří, za VÚBP: Paleček, Miloš; Sluka, Vilém; Bumba, Jan

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu “Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 2, s. 37-55. –Nahrazuje Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí, publikovaný ve Věstníku MŽP v částce 8/2002. Autor: Forint, Pavel;Šíma, Jiří, za VÚBP: Paleček, Miloš

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro „Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 2/2007)

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 9, s. 1-49. – Autor: Forint, Pavel; Šíma, Jiří, za VÚBP: Paleček, Miloš; Sluka, Vilém 

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 3, s. 16-21. – Autor: Forint, Pavel; Šíma, Jiří, za VÚBP: Skřehot, Petr; Paleček, Miloš; Malý, Stanislav

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu “Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 2, s. 37-55. –Nahrazuje Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí, publikovaný ve Věstníku MŽP v částce 8/2002. Autor: Forint, Pavel;Šíma, Jiří, za VÚBP: Paleček, Miloš

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Zásady,cíle a politika prevence závažné havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2006, roč. 16, částka 12, s. 2-17. – Autor:Forint, Pavel; Šíma, Jiří, za VÚBP: Dušek, Emanuel; Paleček, Miloš

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail