Podmínky užití

Úvod

Oborový portál BOZPinfo je umístěn na webových stránkách www.bozpinfo.cz, které vlastní Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále též „MPSV“) a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. se sídlem Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále též „Provozovatel“).

Autorská práva

Vše, co na těchto webových stránkách je umístěno, tj. veškerý text, fotografie, ilustrace, grafika, apod., je chráněno autorskými právy.

Na zmíněný obsah se uděluje nevýhradní licence, která ovšem podléhá následujícím omezením. Je možné stahovat, ukládat, tisknout a kopírovat vybrané části obsahu na těchto stránkách, pokud:

  • se bude stažený obsah využívat pro účely osobního, nekomerčního použití nebo pro rozšiřování svých obchodních transakcí s Provozovatelem,
  • se nebude žádná část obsahu publikovat ani vystavovat na žádných jiných stránkách na internetu,
  • se nebude publikovat ani vysílat žádná část obsahu v žádných jiných médiích,
  • se nebude obsah žádným způsobem upravovat či měnit nebo nebude mazat či upravovat žádné sdělení o autorských právech či ochranných známkách či sdělení o důvěrnosti.

S výjimkou případů, které jsou výslovně uvedené výše, platí, že:

  • se nesmí obsah těchto stránek ani žádná jeho část kopírovat, stahovat, tisknout, publikovat, zobrazovat, provádět, šířit, přenášet, předávat, překládat, upravovat, doplňovat, aktualizovat, kompilovat, zkracovat ani žádným jiným způsobem přetvářet či upravovat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele,
  • při stahování obsahu z těchto stránek nepřechází na daný subjekt žádné právo, nárok ani podíl na staženém obsahu.

S výjimkou omezené, nevýhradní licence, která se výslovně uděluje výše, nelze nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách a na těchto webových stránkách, vykládat jako udělení licence nebo jiného práva na základě jakýchkoliv autorských práv, ochranné známky, patentu nebo jiného práva na ochranu duševního vlastnictví Provozovatele nebo třetí strany.

Veškeré ochranné známky, servisní značky a loga, která se na těchto webových stránkách zobrazují, jsou registrované a všeobecně známé ochranné známky Provozovatele, MPSV nebo třetích stran, které své ochranné známky poskytují Provozovateli na základě příslušné dohody. S výjimkou případů, kdy je to v těchto podmínkách výslovně uvedeno, se nesmí žádnou ochrannou známku reprodukovat, zobrazovat ani jinak používat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Předáním informací Provozovateli prostřednictvím těchto webových stránek je tak převedeno právo tyto informace zdarma využít. Je dána odpovědnost za sdělení, která prostřednictvím těchto webových stránek se předávají, včetně mimo jiné jejich pravdivosti a přesnosti.

Některé z informací, článků a jiných materiálů, které jsou prostřednictvím těchto stránek k dispozici, poskytují Provozovateli třetí strany. Vždy, pokud to je prakticky proveditelné, je označen zdroj těchto materiálů třetích stran. Provozovatel nezaručuje ani neprohlašuje, že jsou tyto materiály aktuální, přesné, úplné či spolehlivé, ani nenese odpovědnost za nedostupnost informací z technických příčin. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv způsob použití, pro nějž budou informace třetích stran využity.

Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na další webové stránky spravované Provozovatelem. Tyto další webové stránky jsou provozovány pro jiné účely a jsou proto na nich specifické podmínky užívání těchto webových stránek.  Dále jsou zde hypertextové odkazy a na webové stránky, jejichž provozovatelem není Provozovatel. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro informaci a potřeby uživatelů. Provozovatel nemá tyto webové stránky pod kontrolou a nenese tak odpovědnost za jejich obsah. Přistupování na tyto webové stránky a jejich používání z Vaší strany je pouze na Vaše vlastní riziko.

Tyto webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a „tak, jak jsou dostupné“, bez záruk jakéhokoliv druhu. Provozovatel v nejvyšší možné míře podle platných zákonů odmítají veškeré záruky. Použití těchto webových stránek ze strany uživatele je uskutečňováno pouze na jeho riziko. Provozovatel nenese za žádných okolností, v rozsahu, v jakém to povolují platné zákony, právní odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty či škody vyplývající z nebo související s přístupem uživatele, používáním nebo nemožností používat tyto webové stránky nebo spolehnutím uživatele se na jakékoliv informace poskytované na těchto webových stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit obsah a funkcionalitu těchto webových stránek jakýmkoliv způsobem či omezit přístup k těmto stránkám či uzavřít tyto webové stránky, a to vše kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího oznámení, přičemž Provozovatel není odpovědný žádným způsobem za jakékoliv z toho vyplývající právní následky uživateli Vám či jeho společnosti.

Ochrana osobních údajů

Registrací na těchto webových stránkách uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Správcem získaných osobních údajů je Provozovatel.

Účelem získávání osobních dat je vytvoření ověřených uživatelských účtů pro odběr informací, zapojení se do diskuzních skupin u jednotlivých příspěvků, zadávání dotazů do poradny, vkládání záznamů o svých osvědčeních o odborné způsobilosti v BOZP, vkládání inzerce ohledně nabídek práce a akcí. Sumarizované údaje z tohoto registračního formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje budou uloženy po dobu existence registrace na těchto webových stránkách.

Uživatel registrovaný na těchto webových stránkách má právo:

  • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  • odvolat kdykoli souhlas (ukončit registraci na těchto webových stránkách), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést kdykoli přes e-mail: gdpr@vubp-praha.cz.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2.

Použité Flash animace mají pouze ilustrační funkci, stránky a jejich obsah je přístupný i bez podpory Flash technologie. Případné informace předávané animovanou formou jsou rovněž dostupné v textové podobě prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Ostatní ujednání

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách http://www.bozpinfo.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail