Časopis JOSRA

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
Journal of Safety Research and Applications (JOSRA)

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) je online recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice.

Recenzovaný
20.12.2023

This study investigates the factors influencing job change decisions in the Czech Republic during the high inflation period of 2022-2023, using data from a survey by the Institute for Sociology of the Czech Academy of Sciences and the Occupational Safety Research Institute. Analysing responses from 956 workers, the research focuses on the roles of financial pressures, psychological wellbeing, and burnout in shaping decisions to change jobs, retrain, or pursue additional employment. Findings highlight a significant inclination towards job changes, driven by both financial and non-financial factors, but also reveal a notable gap between intentions and actual actions. The study underscores the limited impact of recent salary adjustments and suggests the necessity for comprehensive strategies that address the multifaceted challenges faced by employees in times of economic uncertainty.

Recenzovaný
20.12.2023

This study investigates changes in financial wellbeing, quality of working life and other related factors in the Czech Republic from 2022 to 2023, i.e., a period of remarkably high inflation and toughening living conditions. Analysing data on income, financial stability, and quality of working life, it reveals an overall improvement in perceived financial conditions, arguably attributable to reduced inflation from its peak of 18 % in 2022, especially through gradual decline in energy costs. However, it also highlights significant disparities among demographics, particularly affecting families with children and individuals without partners. The findings emphasize the need for targeted policies to support these vulnerable groups, illustrating the diverse impacts of macroeconomic changes on society.

Recenzovaný
20.12.2023

Práce prostřednictvím digitálních (online) platforem je relativně novou formou nestandardních pracovních vztahů, která spadá pod oblast tzv. zakázkové (gig) ekonomiky, jejímž předmětem je sdílení pracovní činnosti. Cílem článku je seznámit čtenáře se základními charakteristikami a typologií platformové práce a dále se zaměřit na tento fenomén z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z pohledu psychosociální zátěže osob, které prostřednictvím digitálních platforem vykonávají práci. Pozornost je věnována zejména dvěma zásadním aspektům platformové práce – pracovněprávnímu statusu osob pracujících prostřednictvím platforem a využívání algoritmického managementu. Článek se zabývá jak poznatky k dané problematice za zahraničí (převážně státy EU), tak kontextem platformové práce v českém prostředí.

Recenzovaný
20.12.2023

Platformová práce je moderní a stále rozšířenější formou nestandardních pracovních vztahů, zařazovaná do oblasti známé jako gig ekonomika, jejíž podstata spočívá ve sdílení pracovních úkonů. Článek se zaměřuje na představení přístupů vybraných členských států EU k ochraně pracovníků digitálních platforem se zaměřením na oblast zajištění BOZP, je rozdělen na část o iniciativách legislativního charakteru v případě již existující právní úpravy a iniciativách nelegislativního charakteru (činnost odborů, inspekce práce, kampaně). 

Recenzovaný
20.12.2023

Zaměstnanci úřadů práce ČR dlouhodobě čelí psychickému tlaku, který vychází jednak z charakteru jejich práce, ale také zejména z nutnosti komunikace s náročnými klienty. Tato pracovní rizika lze souhrnně nazývat psychosociálními riziky. V návaznosti na měnící se svět práce a celospolečenskou situaci je důležité vybavit zaměstnavatele intervenčními nástroji, které pomohou jak zaměstnancům, tak podnikům těmto rizikům předcházet. Předkládaný souhrn výzkumného projektu upozorňuje na možná intervenční opatření na několika úrovních: primární – organizačně-personální úrovni, sekundární úrovni – budování psychické odolnosti a terciární úrovni, která se zaměřuje na skupinové či individuální intervence. Opakovaného dotazníkového průzkumu se zúčastnilo v závěru roku 2021 celkem 1160 respondentů a na jaře 2023 celkem 1202 respondentů z 5 vybraných poboček úřadů práce ČR. Mezi lety 2021 a 2023 se statisticky významně zhoršila spokojenost respondentů v oblasti komunikace na pracovišti, charakteru práce, organizace práce, ohodnocení práce i v oblasti pracovních změn. Ovšem v důsledku intervenčních opatření 58,1 % respondentů souhlasí s tím, že díky proškolení se jim daří lépe zvládat tzv. náročné klienty. Doporučujeme rozšíření navržených intervenčních opatření mezi větší počet zaměstnanců úřadů práce ČR či dalších zaměstnanců veřejné správy vystavených nutné komunikaci s klienty.

Recenzovaný
20.12.2023

V nedávné době se užívání roušek a respirátorů stalo velkým tématem. Ovšem tématem, okolo kterého panovalo a stále panuje velké množství rozporuplných postojů. Ty převážně vyplývají ze základních neznalostí rozdílu v použití těchto výrobků a v druhu ochrany, kterou poskytují. V této oblasti veřejnost nedostala jasné a srozumitelné informace. Článek přibližuje některé aspekty šíření prachových částic a aerosolů ovzduším, možnou ochranu, jak ji nabízí rouška či respirátor, a to poukázáním jak na základní charakteristiky těchto výrobků, tak i požadavky k uvedení na trh. Pozornost je věnována i definování rozdílu mezi respirátorem pro dospělé a pro děti s uvedením některých aspektů, které je nutné respektovat v rámci návrhu dětského respirátoru.

Recenzovaný
20.12.2023

Spolková republika Německo se vyznačuje specifickým systémem organizace pracovních soudů - prvoinstančními, zemskými soudy a Spolkovým pracovním soudem. V řízení před pracovním soudem existují dva různé typy řízení: řízení o rozsudku a řízení o usnesení. Pracovní soudy mají výlučnou pravomoc rozhodovat spory, které spadají do některé z věcí uvedených v zákoně o pracovních soudech. Spolkový pracovní soud je nejvyšší instance v oblasti pracovního soudnictví a zároveň je jedním z pěti nejvyšších federálních soudů. Při rozhodování o odvolání nebo dovolání v právních otázkách přezkoumává Spolkový pracovní soud rozhodnutí zemského pracovního soudu pouze s ohledem na to, zda neobsahuje faktické právní chyby. Článek podává stručný přehled o aktuálních statistikách rozhodovací činnosti pracovních soudů v Německu.

Nerecenzovaný
20.12.2023

Článek přináší stručný popis aktuálních změn dvou důležitých právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií – zákona č. 224/2015 Sb. a vyhlášky č. 227/2015 Sb., včetně přehledu souvisejících právních předpisů.

Redakce

VÚBP, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

josra@vubp.cz
 

O časopise JOSRA

Redakční rada

Recenzenti

Publikační etika

About JOSRA

ISSN 1803-3687

Uzávěrka dalšího čísla

10. 9. 2024

 

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail