Stanoviska EHSV

Zdroj: 

Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru z plenárních zasedání publikovaná v roce 2006 - 2016.

 

Označení Datum publikování Název Plenární zasedání
2016/C 133/4 14. dubna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Roční analýza růstu za rok 2016 [COM(2015) 690 final] a předloha společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2016 [COM(2015) 700 final]
+ (Anglická verze)
514
(17. 2. 2016 - 18. 2. 2016)
2016/C 133/5 14. dubna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu [COM(2015) 646 final – 2015/0296 (CNS)]
+ (Anglická verze)
514
(17. 2. 2016 - 18. 2. 2016)
2016/C 133/6 14. dubna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Směrem k integrovanému strategickému plánu (SET) pro energetické technologie: urychlení transformace evropského energetického systému [C(2015) 6317 final]
+ (Anglická verze)
514
(17. 2. 2016 - 18. 2. 2016)
2016/C 133/7 14. dubna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie rozšíření EU [COM(2015) 611 final]
+ (Anglická verze)
514
(17. 2. 2016 - 18. 2. 2016)
2016/C 133/8 14. dubna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Roční analýza růstu za rok 2016 [COM(2015) 690 final] a předloha společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2016 [COM(2015) 700 final]
+ (Anglická verze)
514
(17. 2. 2016 - 18. 2. 2016)
2016/C 120/6 5. dubna 2016 Stanovisko Evropského výboru regionů – Evropská spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018)
+ (Anglická verze)
111
(10. 1. 2016 - 11. 1. 2016)
2016/C 120/5 5. dubna 2016 Stanovisko Evropského výboru regionů – Ukazatele územního rozvoje – překročit HDP
+ (Anglická verze)
111
(10. 1. 2016 - 11. 1. 2016)
2016/C 120/2 5. dubna 2016 Usnesení – Ohrožení schengenského prostoru EU bez hranic
+ (Anglická verze)
111
(10. 1. 2016 - 11. 1. 2016)
2016/C 120/4 5. dubna 2016 Stanovisko Evropského výboru regionů – Inovace a modernizace hospodářství venkovských oblastí
+ (Anglická verze)
111
(10. 1. 2016 - 11. 1. 2016)
2016/C 032/3 28. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů týkajícímu se strategie Evropské unie pro alpský region [COM(2015) 366 final]
+ (Anglická verze)
511
(6. 10. 2015 - 8. 10. 2015)
2016/C 013/4 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k digitálnímu zdraví – elektronické informace pro bezpečné užívání léčivých přípravků (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/10 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení výsledků vnitrostátních duálních systémů odborného vzdělávání (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/11 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Boj proti korupci v EU – reakce na obavy podniků a občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/12 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy dlouhodobého inteligentního a udržitelného rozvoje evropského odvětví těžby v pobřežních vodách a jeho vztahy s námořními odvětvími v EU (stanovisko z vlastní iniciativy) Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy dlouhodobého inteligentního a udržitelného rozvoje evropského odvětví těžby v pobřežních vodách a jeho vztahy s námořními odvětvími v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/17 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální dumping v evropském odvětví civilního letectví (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/18 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kyberaktivismus a organizace občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/24 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopady digitalizace na odvětví služeb a zaměstnanost ve vztahu k průmyslové změně (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2016/C 013/26 15. ledna 2016 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnitřní trh mezinárodní nákladní silniční dopravy – sociální dumping a kabotáž (průzkumné stanovisko na žádost lucemburského předsednictví)
+ (Anglická verze)
510
(16. 9. 2015 - 17. 9. 2015)
2015/C 332/1 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dlouhodobá sociální péče a deinstitucionalizace (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/2 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Dokončení HMU – politický pilíř“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/3 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a odborné přípravě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/4 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Průmyslová politika EU pro odvětví výroby potravin a nápojů“
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/5 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Žít zítřkem. 3D tisk jako nástroj k posílení evropského hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/7 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)) a k návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES (COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS))
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/8 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2015) 098 final – 2015/0051 (NLE))
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/9 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů“(COM(2015) 45 final – 2015/0028 (COD))
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 332/10 8. října 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku [COM(2015) 121 final – 2015/0063 (COD)]
+ (Anglická verze)
508
(27. 5. 2015 - 28. 5. 2015)
2015/C 291/01 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Důsledky politiky v oblasti klimatu a energetiky pro zemědělství a lesnictví (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 291/02 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj systému správy navrženého v souvislosti s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (průzkumné stanovisko na žádost Komise)
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 291/03 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly (průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 291/06 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslová politika pro evropský sklářský průmysl
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 291/07 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora evropského jednotného trhu spojením biomedicínského inženýrství a odvětví zdravotních a pečovatelských služeb
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 291/08 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Městská dimenze politik EU – Hlavní rysy městské agendy EU (COM(2014) 490 final)
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 291/09 4. září 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2015 (COM(2015) 141 final – 2015/0070 COD)
+ (Anglická verze)
507
(22. 4. 2015 - 23. 4. 2015)
2015/C 268/01 14. srpna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Současný systém pro zaručení bezpečnosti potravin a zajištění dodávek potravin v EU a možnosti jeho zlepšení (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
506
(18. 3. 2015 - 19. 3. 2015)
2015/C 268/03 14. srpna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská spolupráce na energetických sítích (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
506
(18. 3. 2015 - 19. 3. 2015)
2015/C 268/05 14. srpna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Investiční plán pro Evropu [COM(2014) 903 final] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 [COM(2015) 10 final – 2015/0009 (COD)]
+ (Anglická verze)
506
(18. 3. 2015 - 19. 3. 2015)
2015/C 268/06 14. srpna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum správy ekonomických záležitostí – Zpráva o používání nařízení č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 (COM(2014) 905 final)
+ (Anglická verze)
506
(18. 3. 2015 - 19. 3. 2015)
2015/C 268/07 14. srpna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2015) 46 final]
+ (Anglická verze)
506
(18. 3. 2015 - 19. 3. 2015)
2015/C 268/08 14. srpna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění) [COM(2015) 48 final – 2015/0027 (COD)]
+ (Anglická verze)
506
(18. 3. 2015 - 19. 3. 2015)
2015/C 242/02 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Začlenění migrantek do trhu práce (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/05 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Elektromagnetická přecitlivělost (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/01 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Příspěvek občanské společnosti k přezkumu strategie EU pro Střední Asii (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/03 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zabírání půdy – Evropa musí reagovat na ohrožení rodinných hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/04 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Situace po ukončení režimu mléčných kvót v roce 2015 (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/06 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Situace a podmínky fungování organizací občanské společnosti v Turecku
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/09 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče COM(2014) 215 final
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/10 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS COM(2014) 556 final – 2014/0255 (COD) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích COM(2014) 558 final – 2014/0257 (COD)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2015/C 242/07 23. července 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky COM(2014) 557 final – 2014/0256 (COD)
+ (Anglická verze)
504
(21. 1. 2015 - 22. 1. 2015)
2016/C 071/5 24. února 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nanotechnologie pro konkurenceschopný chemický průmysl (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
512
(9. 12. 2015 - 10. 12. 2015)
2016/C 071/6 24. února 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2014 [COM(2015) 247 final]
+ (Anglická verze)
512
(9. 12. 2015 - 10. 12. 2015)
2016/C 071/10 24. února 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (COM(2015) 337 final – 2015/0148 (COD))
+ (Anglická verze)
512
(9. 12. 2015 - 10. 12. 2015)
2016/C 071/11 24. února 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě [COM(2015) 192 final]
+ (Anglická verze)
512
(9. 12. 2015 - 10. 12. 2015)
2016/C 071/13 24. února 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU (COM(2015) 452 final)
+ (Anglická verze)
512
(9. 12. 2015 - 10. 12. 2015)
2015/C 012/04 15. ledna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vliv podnikatelských služeb v průmyslu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
502
(15. 10. 2014 - 16. 10. 2014)
2015/C 012/05 15. ledna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise o evropské občanské iniciativě „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“(COM(2014) 177 final) (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
502
(15. 10. 2014 - 16. 10. 2014)
2015/C 012/12 15. ledna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD)
+ (Anglická verze)
502
(15. 10. 2014 - 16. 10. 2014)
2015/C 012/16 15. ledna 2015 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2): Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD)
+ (Anglická verze)
502
(15. 10. 2014 - 16. 10. 2014)
2014/C 458/05 19. prosince 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv COM(2014) 258 v konečném znění – 2014/0136 (COD)
+ (Anglická verze)
501
(10. 9. 2014 - 11. 9. 2014)
2014/C 451/12 16. prosince 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)
+ (Anglická verze)
500
(9. 7. 2014 - 10. 7. 2014)
2014/C 451/13 16. prosince 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)
+ (Anglická verze)
500
(9. 7. 2014 - 10. 7. 2014)
2014/C 451/18 16. prosince 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi — COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)
+ (Anglická verze)
500
(9. 7. 2014 - 10. 7. 2014)
2014/C 451/21 16. prosince 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví — COM(2013) 659 final
+ (Anglická verze)
500
(9. 7. 2014 - 10. 7. 2014)
2014/C 451/22 16. prosince 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Program Čisté ovzduší pro Evropu COM(2013) 918 final, k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD), k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízeníCOM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD), a k návrhu rozhodnutí Rady k přijetí změny Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 COM(2013) 917 final
+ (Anglická verze)
500
(9. 7. 2014 - 10. 7. 2014)
2014/C 424/01 26. listopadu 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí — osvědčené postupy (průzkumné stanovisko na žádost řeckého předsednictví Rady)
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 424/03 26. listopadu 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Vize pro vnitřní trh s průmyslovými výrobky — COM(2014)
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 424/05 26. listopadu 2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.424.01.0034.01.CES
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 424/06 26. listopadu 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 — COM(2014) 15 final
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 424/07 26. listopadu 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES — COM(2014) 20 final – 2014/0011 (COD)
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 424/10 26. listopadu 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Ceny energie a energetické náklady —(COM(2014) 21 final)
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 424/11 26. listopadu 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS — COM(2014) 174 final – 2014/0096 COD
+ (Anglická verze)
499
(4. 6. 2014 - 5. 6. 2014)
2014/C 311/01 12. září 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mezigenerační a mezikulturní opatření na podporu sociálního začlenění mladých občanů EU začínajících pracovat v jiném členském státě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
498
(29. 4. 2014 - 30. 4. 2014)
2014/C 311/02 12. září 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaměstnatelnost mladých lidí – sladění vzdělávání s potřebami průmyslu v době úsporných opatření
+ (Anglická verze)
498
(29. 4. 2014 - 30. 4. 2014)
2014/C 311/03 12. září 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Relokalizace průmyslu do EU v rámci procesu reindustrializace
+ (Anglická verze)
498
(29. 4. 2014 - 30. 4. 2014)
2014/C 311/04 12. září 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny v evropském farmaceutickém průmyslu
+ (Anglická verze)
498
(29. 4. 2014 - 30. 4. 2014)
2014/C 311/05 12. září 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potírání nucené práce v Evropě a ve světě: úloha EU – příspěvek EHSV na konferenci MOP v roce 2014 (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
498
(29. 4. 2014 - 30. 4. 2014)
2014/C 311/08 12. září 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidelCOM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD)
+ (Anglická verze)
498
(29. 4. 2014 - 30. 4. 2014)
2014/C 226/01 16. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Tržní nástroje pro přechod EU na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
497
(25. 3. 2014 - 26. 3. 2014)
2014/C 226/05 16. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou a optimální účinek veřejných zásahů (C(2013) 7243 final)
+ (Anglická verze)
497
(25. 3. 2014 - 26. 3. 2014)
2014/C 226/09 16. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním (COM(2013) 813 final – 2013/0402 (COD))
+ (Anglická verze)
497
(25. 3. 2014 - 26. 3. 2014)
2014/C 226/13 16. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (COM(2013) 943 final – 2013/0451 NLE)
+ (Anglická verze)
497
(25. 3. 2014 - 26. 3. 2014)
2014/C 226/14 16. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 89/608/EHS, 90/425/EHS a 91/496/EHS, pokud jde o odkazy na zootechnické právní předpisy(COM(2014) 4 final – 2014/0033 (COD))
+ (Anglická verze)
497
(25. 3. 2014 - 26. 3. 2014)
2014/C 214/01 8. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k vyváženějšímu územnímu rozvoji v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
496
(26. 2. 2014 - 27. 2. 2014)
2014/C 214/02 8. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrovaná produkce v Evropské unii (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
496
(26. 2. 2014 - 27. 2. 2014)
2014/C 214/04 8. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke směrnici Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani COM(2013) 721 final – 2013/0343 (CNS)
+ (Anglická verze)
496
(26. 2. 2014 - 27. 2. 2014)
2014/C 214/06 8. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Otevření systémů vzdělávání: nové technologie a otevřené vzdělávací zdroje jakožto prostředky inovativní výuky a učení pro všechny COM(2013) 654 final
+ (Anglická verze)
496
(26. 2. 2014 - 27. 2. 2014)
2014/C 214/08 8. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek COM(2013) 761 final – 2013/0371 (COD)
+ (Anglická verze)
496
(26. 2. 2014 - 27. 2. 2014)
2014/C 214/11 8. července 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti COM(2013) 932 final – 2010/0095 (COD)
+ (Anglická verze)
496
(26. 2. 2014 - 27. 2. 2014)
2014/C 177/01 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Spoluspotřebitelství či participativní spotřebitelství – vzor udržitelnosti pro 21. století (stanovisko z vlastní iniciativy
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 177/03 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přístupnost jako lidské právo osob se zdravotním postižením (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 177/09 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 177/10 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 177/14 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Konzultativní sdělení o udržitelném využívání fosforu COM(2013) 517 final
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 177/15 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 177/16 11. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)
+ (Anglická verze)
495
(21. 1. 2014 - 22. 1. 2014)
2014/C 170/01 5. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k makroregionální strategii EU pro rozvoj hospodářské, sociální a územní soudržnosti ve Středomoří (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
494
(10. 12. 2013 - 11. 12. 2013)
2014/C 170/05 5. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Problémy evropského strojírenského průmyslu (výroba strojů, elektrotechnika, elektronika a kovodělný průmysl) v měnící se globální ekonomice (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
494
(10. 12. 2013 - 11. 12. 2013)
2014/C 170/07 5. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)
+ (Anglická verze)
494
(10. 12. 2013 - 11. 12. 2013)
2014/C 170/12 5. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)
+ (Anglická verze)
494
(10. 12. 2013 - 11. 12. 2013)
2014/C 170/15 5. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Akční plán pro evropské ocelářství COM(2013) 407 final
+ (Anglická verze)
494
(10. 12. 2013 - 11. 12. 2013)
2014/C 170/19 5. června 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)
+ (Anglická verze)
494
(10. 12. 2013 - 11. 12. 2013)
2014/C 067/10 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/18 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/25 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem ke konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti COM(2013) 542 final
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/26 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetické technologie a inovace COM(2013) 253 final
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/29 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 COM(2013) 167 final
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/31 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy COM(2013) 249 final
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/35 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2014/C 067/36 6. března 2014 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro mikro- a nanoelektronické součásti a systémyCOM(2013) 298 final
+ (Anglická verze)
493
(16. 10. 2013 - 17. 10. 2013)
2013/C 341/04 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu zajištění dodávek potravin a bioenergie (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/02 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaměstnanost žen a hospodářský růst (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/08 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Stav Unie inovací v roce 2012 – Urychlit změnu COM(2013) 149 final
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/10 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) e. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/11 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/13 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníku COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/14 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostoedí COM(2013) 123 final
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/19 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu o budoucnosti zachycování a ukládání CO2 v Evropě COM(2013) 180 final
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/21 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k předloze návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení COM(2013) 343 final
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 341/23 21. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (přepracované znění) COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)
+ (Anglická verze)
492
(18. 9. 2013 - 19. 9. 2013)
2013/C 327/01 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nevyužitý hospodářský potenciál konkurenceschopnosti Evropské unie – reforma veřejných podniků (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/03 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Dlouhodobé financování evropské ekonomiky COM(2013) 150 final/2
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/04 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o řízení rizik v oblasti cel a bezpečnosti dodavatelského řetězce COM(2012) 793 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/05 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stanovení evropského akčního plánu pro obchod COM(2013) 36 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/06 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží COM(2013) 37 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/07 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků COM(2013) 122 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/08 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/09 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/10 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/11 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniku zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) e. 1024/2012 COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/12 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků COM(2012) 669 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/13 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/14 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Silnější evropský průmysl pro rust a hospodářskou obnovu Aktualizace sdělení o průmyslové politice COM(2012) 582 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/15 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/16 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán na ochranu vodních zdroju Evropy COM(2012) 673 final a zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové smirnice o vodi (2000/60/ES) Plány povodí COM(2012) 670 final a sdilení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Zpráva o poezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha COM(2012) 672 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/17 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladu na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/19 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavu COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/20 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě (prubižný program) COM(2013) 130 final
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/21 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke čtvrtému železničnímu balíčku, jenž sestává ze sedmi následujících dokumentu: sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu o „Čtvrtém železničním balíčku – dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu COM(2013) 25 final a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace úetu železničních podniků COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) e. 881/2004 COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) e. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD) a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD) a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD) a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 327/22 12. listopadu 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz COM(2013) 195 final – 2013/0105 (COD)
+ (Anglická verze)
491
(10. 7. 2013 - 11. 7. 2013)
2013/C 280/12 27. září 2013 Stanovisko Výboru regionu Čisté zdroje energie pro dopravu
+ (Anglická verze)
102
(3. 7. 2013 - 4. 7. 2013)
2013/C 271/03 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená ekonomika – podpora udržitelného rozvoje v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/04 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a minové unie: zahájení evropské diskuse COM(2012) 777 final/2
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/05 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředku COM(2013) 44 final – 2013/0024 (COD) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu COM(2013) 45 final – 2013/0025 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/06 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti dani z finančních transakcí COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/07 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných min proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV COM(2013) 42 final – 2013/0023 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/08 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii – Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost COM(2013) 165 final a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii – Koordinace ex ante týkající se plánu zásadních reforem hospodářské politiky COM(2013) 166 final
+ (Anglická verze)
101
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/09 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry COM(2012) 596 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/01 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Za sociální rozměr evropské hospodářské a měnové unie (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/02 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kam po 10 letech směřuje euro? Hospodářská a politická budoucnost EU a nová smlouva (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/10 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k úpadku COM(2012) 742 final a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) e. 1346/2000 o úpadkovém řízeníCOM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/11 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ochrana podniku před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování práva – Revize směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě COM(2012) 702 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/13 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností – moderní právní rámec pro angažovanijší akcionáře a udržitelnější společnosti COM(2012) 740 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/16 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) e. 305/2011, (ES) e. 764/2008 a (ES) e. 765/2008 COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/17 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020 COM(2013) 83 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/18 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie COM(2013) 95 final – 2013/0057 (COD) a návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) e. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP) COM(2013) 96 final – 2013/0060 (COD) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP) COM(2013) 97 final – 2013/0059 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/19 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 – nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) e. 1081/2006 COM(2013) 145 final – 2011/0268 (COD) a k návrhu změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) e. 1083/2006 COM(2013) 146 final – 2011/0276 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/20 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě COM(2012) 636 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/21 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva COM(2013) 17 final a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva COM(2013) 18 final – 2013/0012 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/22 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektu veřejného sektoru COM(2012) 721 final – 2012/0340 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/23 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století COM(2012) 736 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/24 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.Digitální agenda pro Evropu – digitalizace jako hnací síla evropského růstu COM(2012) 784 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/25 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovni bezpečnosti sítí a informací v Unii COM(2013) 48 final – 2013/0027 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/26 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Radě o fluorovaných skleníkových plynech COM(2012) 643 final – 2012/0305 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/27 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) e. 73/2009 v kalendářním roce 2013 COM(2013) 159 final – 2013/0087 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/28 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dustojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost COM(2013) 92 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/29 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/30 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) e. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti COM(2013) 193 final – 2013/0104 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/31 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) e. 617/2010 COM(2013) 153 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/32 19. září 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu zrušujícímu nařízení Rady (ES) e. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) e. 861/2006 a nařízení Rady (ES) e. XXX/2011 o integrované námořní politice COM(2013) 245 final – 2011/0380 (COD) a k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) e. 1083/2006 COM(2013) 246 final – 2011/0276 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/12 30. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu celní unie COM(2012) 791 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/14 30. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán podnikání 2020 – Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě COM(2012) 795 final
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 271/15 30. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD)
+ (Anglická verze)
490
(22. 5. 2013 - 23. 5. 2013)
2013/C 198/03 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Technické textilie – hnací síla růstu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/03 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Technické textilie – hnací síla růstu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/04 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Politika EU pro Arktidu zabývající se novými celosvětovými zájmy v této oblasti – pohled občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/08 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu – Vnější politika EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev COM(2012) 556 final
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/07 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radi – Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniku COM(2012) 433 final
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/09 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/01 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekonomické dopady elektrizačních soustav s vyšším podílem dodávek energie z nestálých obnovitelných zdrojů (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/05 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům COM(2012) 722 final
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/02 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jednotné evropské nebe II+ (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/06 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost v EU COM(2012) 537 final
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/10 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) e. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS COM(2013) 40 final – 2013/0022 (COD)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/11 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) e. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky COM(2013) 09 final – 2013/0007 (COD)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/12 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví, kterým se mění nařízení (EU) e. 996/2010 a zrušuje směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) e. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) e. 1330/2007 COM(2012) 776 final – 2012/0361 (COD)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 198/13 10. července 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) e. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a smisí COM(2013) 102 final – 2013/0062 (COD)
+ (Anglická verze)
489
(17. 4. 2013 - 18. 4. 2013)
2013/C 161/01 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu.Potřeby a způsoby zapojení veřejnosti v oblasti energetické politiky (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/09 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdilení Komise Nejvzdálenijší regiony Evropské unie – Na cestě k partnerství pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění COM(2012) 287 final
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/10 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE)
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/12 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 COM(2012) 782 final – 2012/0364 (COD)
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/13 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zapojení mladých lidí do zaměstnání COM(2012) 727 final
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/14 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosu plynoucích z jejich využívání v Unii COM(2012) 576 final – 2012/0278 (COD)
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/16 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sociální ochrana v rámci rozvojové spolupráce Evropské unie COM(2012) 446 final
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/17 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Modrý růst – možnosti udržitelného růstu v mořském a námořním odvětví COM(2012) 494 final
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/18 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořním zařízení a zrušení směrnice 96/98/ES COM(2012) 772 final – 2012/0358 (COD)
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/11 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Integrovaný trh doruečvání balíku pro růst elektronického obchodu v EU COM(2012) 698 final
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 161/15 13. června 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“COM(2012) 710 final – 2012/0337 (COD)
+ (Anglická verze)
488
(20. 3. 2013 - 21. 3. 2013)
2013/C 133/02 9. května 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Obchodní modely udržitelného růstu, nízkouhlíková ekonomika a průmyslové změny (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
487
(13. 2. 2013 - 14. 2. 2013)
2013/C 133/04 9. května 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora sdíleného využívání zdrojů rádiového spektra na vnitřním trhu COM(2012) 478 final
+ (Anglická verze)
487
(13. 2. 2013 - 14. 2. 2013)
2013/C 133/06 9. května 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství COM(2012) 697 final – 2012/328 (COD)
+ (Anglická verze)
487
(13. 2. 2013 - 14. 2. 2013)
2013/C 133/07 9. května 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí COM(2012) 628 final – 2012/0297 (NLE)
+ (Anglická verze)
487
(13. 2. 2013 - 14. 2. 2013)
2013/C 133/05 9. května 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajistit fungování vnitřního trhu s energií COM(2012) 663 final
+ (Anglická verze)
487
(13. 2. 2013 - 14. 2. 2013)
2013/C 133/11 9. května 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení COM(2012) 584 final – 2012/0283 (COD)
+ (Anglická verze)
487
(13. 2. 2013 - 14. 2. 2013)
2013/C 76/09 14. března 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta za lepším přístupem k vědeckým informacím: Jak zvýšit přínosy veřejných investic do výzkumu COM(2012) 401 final
+ (Anglická verze)
486
(16. 1. 2013 - 17. 1. 2013)
2013/C 76/07 14. března 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Bezpečnostní politika v průmyslu – Akční plán pro inovativní a konkurenceschopný bezpečnostní průmysl COM(2012) 417 final
+ (Anglická verze)
486
(16. 1. 2013 - 17. 1. 2013)
2013/C 44/02 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Propojení energetických ostrovů EU – růst, konkurenceschopnost, solidarita a udržitelný rozvoj na vnitřním energetickém trhu EU (průzkumné stanovisko na žádost kyperského předsednictví)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/03 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Trendy a dopady budoucího vývoje v odvětví osobních sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb v Evropské unii (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/17 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/06 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský rok duševního zdraví – lepší práce, vyšší kvalita života (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/08 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kvalita služeb železniční dopravy v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/16 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/23 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel obsahujícímu následující dokumenty: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD), návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD), návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/25 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících COM(2012) 571 final
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/05 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění a monitorování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením institucemi EU a úloha EHSV (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/19 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 44/24 15. února 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií COM(2012) 271 final
+ (Anglická verze)
485
(12. 12. 2012 - 13. 12. 2012)
2013/C 11/09 15. ledna 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o stínovém bankovnictví COM(2012) 102 final
+ (Anglická verze)
484
(14. 11. 2012 - 15. 11. 2012)
2013/C 11/02 15. ledna 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zapojení sdružení spotřebitelů do vytváření a fungování jednotného trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
484
(14. 11. 2012 - 15. 11. 2012)
2013/C 11/10 15. ledna 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek COM(2012) 179 final
+ (Anglická verze)
484
(14. 11. 2012 - 15. 11. 2012)
2013/C 11/20 15. ledna 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění) COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)
+ (Anglická verze)
484
(14. 11. 2012 - 15. 11. 2012)
2013/C 11/14 15. ledna 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst COM(2012) 173 final
+ (Anglická verze)
484
(14. 11. 2012 - 15. 11. 2012)
2013/C 11/23 15. ledna 2013 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)
+ (Anglická verze)
484
(14. 11. 2012 - 15. 11. 2012)
2012/C 351/03 15. listopadu 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práva zranitelných skupin na pracovišti – zejména otázky diskriminace na základě sexuální orientace (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
483
(18. 9. 2012 - 19. 9. 2012)
2012/C 351/10 15. listopadu 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Akční plán ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování COM(2011) 870 final
+ (Anglická verze)
483
(18. 9. 2012 - 19. 9. 2012)
2012/C 351/14 15. listopadu 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Inovace pro udržitelnou budoucnost – Akční plán pro ekologické inovace COM(2011) 899 final
+ (Anglická verze)
483
(18. 9. 2012 - 19. 9. 2012)
2012/C 351/16 15. listopadu 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu COM(2012) 238 final
+ (Anglická verze)
483
(18. 9. 2012 - 19. 9. 2012)
2012/C 299/03 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské technologické platformy (ETP) a průmyslové změny (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/10 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přezkum pokynů EU v odvětví letectví a letišť z let 1994 a 2005 (doplňující stanovisko)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/11 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností (zelená kniha) COM(2012) 7 final
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/16 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/20 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních ohledně Azylového a migračního fondu a ohledně nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD), návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/25 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů: strategie propagace chutí Evropy s vysokou evropskou přidanou hodnotou COM(2012) 148 final
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/29 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí COM(2012) 118 final — 2012/0055 (COD)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/31 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Bílá kniha o dopravě – jak získat podporu a účast občanské společnosti (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 299/15 4. října 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)
+ (Anglická verze)
482
(11. 7. 2012 - 12. 7. 2012)
2012/C 229/08 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací COM(2011) 682 final
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 229/11 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014–2018) COM(2011) 931 final – 2011/0460 (NLE)
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 229/09 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Malé podniky, velký svět – nové partnerství na pomoc malým a středním podnikům při využívání celosvětových příležitostí COM(2011) 702 final
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 229/19 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti COM(2011) 841 final
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 229/27 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů COM(2012) 136 final – 2012/0066 (COD)
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 229/30 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě COM(2012) 147 final – 2012/0074 (NLE)
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 229/26 31. července 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu/Budoucí přístup k rozpočtové podpoře EU poskytované třetím zemím COM(2011) 637 final a COM(2011) 638 final
+ (Anglická verze)
481
(23. 5. 2012 - 24. 5. 2012)
2012/C 191/03 29. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Výchova v oblasti energie (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
480
(25. 4. 2012 - 26. 4. 2012)
2012/C 191/14 29. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových vozidel COM(2011) 856 final – 2011/0409 (COD)
+ (Anglická verze)
480
(25. 4. 2012 - 26. 4. 2012)
2012/C 191/20 29. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) COM(2011) 874 final
+ (Anglická verze)
480
(25. 4. 2012 - 26. 4. 2012)
2012/C 191/24 29. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky COM(2012) 109 final
+ (Anglická verze)
480
(25. 4. 2012 - 26. 4. 2012)
2012/C 191/01 29. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sedmý akční program pro životní prostředí, monitorování šestého akčního programu pro životní prostředí (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
480
(25. 4. 2012 - 26. 4. 2012)
2012/C 181/07 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa COM(2011) 785 final – 2011/0370 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/16 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014–2020 COM(2011) 707 – 2011/0340 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/17 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) COM(2011) 793 final – 2011/0307 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/21 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut COM(2011) 817 final – 2011/0384 (COD) a k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu COM(2011) 822 final – 2011/0387 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/22 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) COM(2011) 834 final – 2011/0394 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/28 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách COM(2011) 866 final – 2011/0421 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/29 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje COM(2011) 571 final
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/30 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/35 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2001/83/ES, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis COM(2012) 48 final – 2008/0256 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/36 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/02 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mladí lidé se zdravotním postižením – zaměstnanost, začleňování a zapojení do společnosti (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 181/39 21. června 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků COM(2012) 8 final – 2012/0007 (COD)
+ (Anglická verze)
479
(28. 3. 2012 - 29. 3. 2012)
2012/C 143/03 22. května 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Růst a státní dluh v EU – dva inovační návrhy (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/02 22. května 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Způsoby zapojení občanské společnosti do regulace finančních trhů (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/13 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy při tvorbě jednotného digitálního trhu KOM(2011) 427 v konečném znění
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/20 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři KOM(2011) 688 v konečném znění – 2011/0309 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/21 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek KOM(2011) 518 v konečném znění
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/09 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) KOM(2011) 608 v konečném znění – 2011/0269(COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/17 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace KOM(2011) 609 v konečném znění – 2011/0270 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/19 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 KOM(2011) 709 v konečném znění – 2011/0339 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/22 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření KOM(2011) 593 v konečném znění – 2011/0254 (NLE)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/25 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES KOM(2011) 658 v konečném znění – 2011/0300 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/26 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě KOM(2011) 650 v konečném znění – 2011/0294 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/27 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí KOM(2011) 659 v konečném znění – 2011/0301 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/28 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokud jde o řidičské průkazy, které obsahují funkce karty řidiče KOM(2011) 710 v konečném znění – 2011/0327 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/30 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis a o farmakovigilanci KOM(2011) 632 v konečném znění – 2008/0255 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/31 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2001/83/ES, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis a pokud jde o farmakovigilanci KOM(2011) 633 v konečném znění – 2008/0256 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 143/32 22. května 2012 Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) KOM(2012) 15 v konečném znění – 2012/0003 (COD)
+ (Anglická verze)
478
(22. 2. 2012 - 23. 2. 2012)
2012/C 68/02 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaměstnanost mladých lidí, odborné kvalifikace a mobilita (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/01 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Postsekundární odborné vzdělávání a příprava jako atraktivní alternativa k vysokoškolskému vzdělávání (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/07 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky COM(2011) 452 final – 2011/0202 (COD)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/08 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní COM(2011) 730 final – 2011/0330 (CNS)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/10 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení COM(2011) 531 final
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/12 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky COM(2011) 540 final – 2011/0238 (COD)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/04 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha Evropské unie při budování míru ve vnějších vztazích: osvědčené postupy a perspektivy
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/05 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Jednotný trh práv duševního vlastnictví – Podpora kreativity a inovací za účelem zajištění hospodářského růstu, vysoce kvalitních pracovních míst a prvotřídních výrobků a služeb v Evropě COM(2011) 287 final
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/13 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech COM(2011) 439 final – 2011/0190 (COD)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/14 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace COM(2011) 760 final – 2011/0345 COD
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/03 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zapojení občanské společnosti do vytvoření budoucího evropského energetického společenství (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/06 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Strategická vize pro evropské normy – další kroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 COM(2011) 311 final
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/09 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci lososa žijící v Baltském moři a rybolov této populace COM(2011) 470 final – 2011/0206 COD
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 68/11 6. března 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k GMO v EU (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
477
(18. 1. 2012 - 19. 1. 2012)
2012/C 43/06 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise – Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2010 KOM(2011) 328 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/02 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Ukončení prvního evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik: pokyny pro vnitrostátní politiky v období 2011–2012 KOM(2011) 400 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/03 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi KOM(2011) 655 v konečném znění – 2011/0283 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/08 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti práv dítěte KOM(2011) 60 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/09 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení práv obětí v EU KOM(2011) 274 v konečném znění a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu KOM(2011) 275 v konečném znění – 2011/0129 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/15 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků KOM(2011) 530 v konečném znění – 2011/0231 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/16 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků KOM(2011) 555 v konečném znění – 2011/0239 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/01 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny schopné vytvořit udržitelná průmyslová odvětví s vysokou energetickou náročností, která dosáhnou cíle menší energetické náročnosti vytyčeného ve strategii Evropa 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/12 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři KOM(2011) 479 v konečném znění – 2011/0218 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/13 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o propagačních a informačních opatřeních na podporu zemědělských produktů: strategie propagace chutí Evropy s vysokou evropskou přidanou hodnotou KOM(2011) 436 v konečném znění a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích KOM(2011) 663 v konečném znění – 2011/0290 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/17 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obchod, růst a celosvětové záležitosti – Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020 KOM(2010) 612 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/19 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních referencí KOM(2011) 241 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/04 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší správa jednotného trhu prostřednictvím širší správní spolupráce: Strategie pro rozšíření a rozvoj systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („IMI“) KOM(2011) 75 v konečném znění a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) KOM(2011) 522 v konečném znění – 2011/0226 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/14 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech KOM(2011) 524 v konečném znění – 2011/0228 (COD) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném označování hovězího masa KOM(2011) 525 v konečném znění – 2011/0229 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/22 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění) KOM(2011) 566 v konečném znění – 2011/0243 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/05 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům KOM(2011) 152 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/10 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) KOM(2011) 348 v konečném znění – 2011/0152 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/11 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení KOM(2011) 326 v konečném znění – 2011/0154 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/18 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 KOM(2011) 451 v konečném znění – 2011/0196 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/07 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rekreačních plavidlech a vodních skútrech KOM(2011) 456 v konečném znění – 2011/0197 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/20 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami KOM(2011) 303 v konečném znění
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 43/21 15. února 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii KOM(2011) 634 v konečném znění – 2008/0183 (COD)
+ (Anglická verze)
476
(7. 12. 2011 - 8. 12. 2011)
2012/C 24/04 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího nábytkářského průmyslu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/05 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy udržitelné zaměstnanosti v odvětví železniční dopravy, kolejových vozidel a infrastruktury – jak průmyslové změny ovlivní zaměstnanost a základnu dovedností v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/08 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Cloud computing v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/29 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) KOM(2011) 402 v konečném znění – 2011/0187 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/33 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Preventivní opatření na ochranu dětí před pohlavním zneužíváním (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/14 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o návratnou pomoc a finanční inženýrství KOM(2011) 483 v konečném znění – 2011/0210 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/24 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 KOM(2011) 244 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/30 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES KOM(2011) 370 v konečném znění – 2011/0172 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/31 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě KOM(2011) 222 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/32 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje KOM(2011) 144 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/16 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o azyl (přepracované znění) KOM(2011) 320 v konečném znění – 2008/0244 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/17 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi KOM(2011) 482 v konečném znění – 2011/0211 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/20 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu KOM(2011) 128 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/21 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Rámec EU pro správu a řízení společností KOM(2011) 164 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/23 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu KOM(2011) 12 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/06 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení soudržnosti EU a koordinace politiky EU v sociální oblasti díky nové horizontální sociální doložce podle článku 9 SFEU (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/07 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Problém bezdomovectví (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/09 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj regionálních zón pro správu populací ryb a kontrolu rybolovu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/10 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Role občanské společnosti v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Indií (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/11 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nová zahraniční a bezpečnostní politika EU a úloha občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/28 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního k tématu Fungování a uplatňování práv cestujících v letecké dopravě
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/01 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální podnikání a sociální podniky (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/02 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad krize na schopnost evropských firem investovat v oblasti ochrany klimatu (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/03 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zpracování a využití průmyslového a důlního odpadu pocházejícího z Evropské unie pro hospodářské a environmentální účely (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/12 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) KOM(2011) 121 v konečném znění – 2011/0058 (CNS)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/13 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny KOM(2011) 169 v konečném znění – 2011/0092 (CNS) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Inteligentnější zdanění energie v EU: návrh revize směrnice o zdanění energie KOM(2011) 168 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/15 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) KOM(2011) 319 v konečném znění – 2009/0165 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/18 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi KOM(2011) 481 v konečném znění – 2011/0209 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/19 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi KOM(2011) 484 v konečném znění – 2011/0212 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/22 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akt o jednotném trhu Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry „Společně pro nový růst“KOM(2011) 206 v konečném znění
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/25 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři KOM(2011) 330 v konečném znění – 2011/0144 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/26 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely KOM(2011) 353 v konečném znění – 2011/0156 (COD)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2012/C 24/27 28. ledna 2012 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě KOM(2011) 385 v konečném znění – 2011/0170 (NLE)
+ (Anglická verze)
475
(26. 10. 2011 - 27. 10. 2011)
2011/C 376/11 22. prosince 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly související s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství KOM(2011) 288 v konečném znění – 2011/0135 (COD)
+ (Anglická verze)
474
(21. 9. 2011 - 22. 9. 2011)
2011/C 376/20 22. prosince 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 KOM(2011) 112 v konečném zněn
+ (Anglická verze)
474
(21. 9. 2011 - 22. 9. 2011)
2011/C 318/14 29. října 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha o budoucnosti DPH – Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“KOM(2010) 695 v konečném znění
+ (Anglická verze)
473
(13. 7. 2011 - 14. 7. 2011)
2011/C 318/16 29. října 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU“KOM(2010) 571 v konečném znění
+ (Anglická verze)
473
(13. 7. 2011 - 14. 7. 2011)
2011/C 318/20 29. října 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha – Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU“KOM(2011) 48 v konečném znění
+ (Anglická verze)
473
(13. 7. 2011 - 14. 7. 2011)
2011/C 318/27 29. října 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění)“KOM(2011) 245 v konečném znění – 2011/0105 (COD)
+ (Anglická verze)
473
(13. 7. 2011 - 14. 7. 2011)
2011/C 318/06 29. října 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Harmonizace tvrzení uváděných pro spotřebitele na kosmetických přípravcích“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
473
(13. 7. 2011 - 14. 7. 2011)
2011/C 248/16 25. srpna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zelená kniha Politika v oblasti auditu: poučení z krize“KOM(2010) 561 v konečném znění
+ (Anglická verze)
472
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 248/24 25. srpna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek“KOM(2010) 781 v konečném znění – 2010/0377 (COD)
+ (Anglická verze)
472
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 248/27 25. srpna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (kodifikované znění)“KOM(2011) 120 v konečném znění – 2011/0053 (COD)
+ (Anglická verze)
472
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 248/28 25. srpna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění)“KOM(2011) 189 v konečném znění – 2011/0080 (COD)
+ (Anglická verze)
472
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 248/05 25. srpna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Udržitelný rozvoj dopravní politiky EU a plánování TEN-T“ (průzkumné stanovisko na žádost budoucího polského předsednictví)
+ (Anglická verze)
472
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 218/22 23. července 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o režimech jakosti zemědělských produktů“KOM(2010) 733 v konečném znění – 2010/0353 (COD)
+ (Anglická verze)
471
(4. 5. 2011 - 5. 5. 2011)
2011/C 218/24 23. července 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů“KOM(2010) 759 v konečném znění – 2010/0364 (COD)
+ (Anglická verze)
471
(4. 5. 2011 - 5. 5. 2011)
2011/C 218/27 23. července 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV“KOM(2010) 517 v konečném znění – 2010/0273 (COD)
+ (Anglická verze)
471
(4. 5. 2011 - 5. 5. 2011)
2011/C 218/16 23. července 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů v odpovědi na zprávu skupiny odborníků o průběžném hodnocení sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a na zprávu skupiny odborníků o průběžném hodnocení finančního nástroje pro sdílení rizik“KOM(2011) 52 v konečném znění
+ (Anglická verze)
471
(4. 5. 2011 - 5. 5. 2011)
2011/C 218/04 23. července 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zemědělské stroje, stavební a manipulační zařízení – jaká je nejlepší cesta z krize?“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
471
(4. 5. 2011 - 5. 5. 2011)
2011/C 218/28 23. července 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem“KOM(2010) 618 v konečném znění
+ (Anglická verze)
471
(4. 5. 2011 - 5. 5. 2011)
2011/C 132/14 3. května 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Přezkum strategie Společenství týkající se rtuti“KOM(2010) 723 v konečném znění
+ (Anglická verze)
470
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 132/09 3. května 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory“KOM(2011) 1 v konečném znění – 2011/0002 (COD)
+ (Anglická verze)
470
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 132/19 3. května 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k tématu „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020“KOM(2010) 389 v konečném znění
+ (Anglická verze)
470
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 132/12 3. května 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích“KOM(2010) 597 v konečném znění — 2010/0298 (COD)
+ (Anglická verze)
470
(15. 6. 2011 - 16. 6. 2011)
2011/C 107/08 6. dubna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Plán dekarbonizace energetiky do roku 2050“ (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
469
(16. 2. 2011 - 17. 2. 2011)
2011/C 107/17 6. dubna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010) 717 v konečném znění – 2010/0348 (COD))
+ (Anglická verze)
469
(16. 2. 2011 - 17. 2. 2011)
2011/C 107/18 6. dubna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o brzdových zařízeních kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010) 729 v konečném znění – 2010/0349 (COD))
+ (Anglická verze)
469
(16. 2. 2011 - 17. 2. 2011)
2011/C 107/19 6. dubna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovním prostoru, přístupu k místu řidiče a dveřích a oknech kolových a zemědělských traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010) 746 v konečném znění – 2010/0358 (COD))
+ (Anglická verze)
469
(16. 2. 2011 - 17. 2. 2011)
2011/C 107/10 6. dubna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU (KOM(2010) 311 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
469
(16. 2. 2011 - 17. 2. 2011)
2011/C 84/09 17. března 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (KOM(2010) 490 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
468
(19. 1. 2011 - 20. 1. 2011)
2011/C 84/13 17. března 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (KOM(2010) 610 v konečném znění – 2010/0302 (COD))
+ (Anglická verze)
468
(19. 1. 2011 - 20. 1. 2011)
2011/C 84/06 17. března 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (KOM(2010) 542 v konečném znění – 2010/0271 (COD))
+ (Anglická verze)
468
(19. 1. 2011 - 20. 1. 2011)
2011/C 84/05 17. března 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (KOM(2010) 473 v konečném znění – 2010/0246 (COD))
+ (Anglická verze)
468
(19. 1. 2011 - 20. 1. 2011)
2011/C 54/01 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetická strategie na období 2011–2020
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/09 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (KOM(2010) 506 v konečném znění – 2010/0259 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/06 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (KOM(2010) 507 v konečném znění – 2010/0260 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/07 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (KOM(2010) 508 v konečném znění – 2010/0261 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/11 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (KOM(2010) 550 v konečném znění – 2010/0282 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/17 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu (KOM(2010) 245 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/03 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (Stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/08 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (KOM(2010) 510 v konečném znění – 2010/0264 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/10 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (KOM(2010) 520 v konečném znění – 2010/0274 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 54/13 19. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel (KOM(2010) 395 v konečném znění – 2010/0212 (COD))
+ (Anglická verze)
467
(8. 12. 2010 - 9. 12. 2012)
2011/C 51/05 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Obnovení metody Společenství (hlavní směry)“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/01 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Finanční spoluúčast zaměstnanců v Evropě“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/08 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Evropská strategie pro čistá a energeticky účinná vozidla KOM(2010) 186 konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/02 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboruk tématu „Změny v kovodělném průmyslu a jeho perspektivy“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/04 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Transatlantické vztahy a mezinárodní propagace evropského sociálního modelu“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/14 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Mezinárodní politika v oblasti klimatu po kodaňské konferenci: „Okamžitá akce pro oživení celosvětového úsilí v oblasti změny klimatu“KOM(2010) 86 v konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/03 17. února 2011 Stanovisko specializované sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost k tématu „Důsledky krize veřejného dluhu pro veřejnou správu v EU“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/09 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize „Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“KOM(2010) 183 v konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/09 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize „Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“KOM(2010) 183 v konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 51/15 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu provádění integrované výrobkové politiky KOM(2009) 693 v konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 21. 10. 2010)
2011/C 51/06 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření KOM(2010) 388 v konečném znění – 2008/0173 (COD)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 51/07 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností KOM(2010) 391 v konečném znění – 2008/0009 (COD)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 51/10 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV KOM(2010) 95 v konečném znění – 2010/0065 (COD)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 51/16 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře KOM(2010) 393 v konečném znění – 2009/0153 (COD)
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 51/11 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012) KOM(2010) 462 v konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 51/08 17. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Evropská strategie pro čistá a energeticky účinná vozidla KOM(2010) 186 konečném znění
+ (Anglická verze)
466
(19. 10. 2010 - 20. 10. 2010)
2011/C 48/03 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha legálního přistěhovalectví v kontextu demografické výzvy (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/04 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená pracovní místa
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/06 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: strategické hlavní směry pro bezpečnost silničního provozu do roku 2020 (stanovisko na žádost Evropského parlamentu)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/07 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Struktury financování pro malé a střední podniky s ohledem na aktuální finanční situaci (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/08 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Období po krizi: nový finanční systém pro vnitřní trh (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/10 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Reakce EU na změny v poměru globálních hospodářských sil (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/11 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hospodářská obnova – současný stav a praktické iniciativy (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/12 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Příprava na světový summit o udržitelném rozvoji v roce 2012 (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/13 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení modelů participativního partnerství veřejného a soukromého sektoru při poskytování elektronických služeb pro všechny v EU-27 (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/17 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Situace zdravotně postižených osob ve středomořských partnerských zemích
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/22 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum – KOM(2010) 187 v konečném znění
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/28 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady (EURATOM), kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (přepracované znění) – KOM(2010) 184 v konečném znění – 2010/0098 (CNS)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/29 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/2010 ze dne […], kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu – KOM(2010) 336 v konečném znění – 2010/0183 (COD)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/30 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky – KOM(2010) 283 v konečném znění – 2010/0150 (COD)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/23 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu – KOM(2010) 362 v konečném znění – 2010/0195 (COD)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/25 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě KOM(2009) 591 v konečném znění
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/26 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Varianty koncepce a cíle EU v souvislosti s biologickou rozmanitostí po roce 2010 – KOM(2010) 4 v konečném znění
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/27 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu KOM(2010) 66 v konečném znění
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/09 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Tvořivost a podnikání: nástroje k překonání krize (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/02 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie Evropské unie pro dunajský region
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/14 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Služby obecného zájmu nutné k řešení krize (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/15 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nová energetická politika Evropské unie – provádění, účinnost a solidarita pro občany (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 48/20 15. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Příprava na budoucnost: vývoj společné strategie pro klíčové technologie v EU – KOM(2009) 512 v konečném znění
+ (Anglická verze)
465
(15. 9. 2010 - 16. 9. 2010)
2011/C 44/02 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopady stárnutí obyvatelstva na zdravotní a sociální systémy (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/05 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj dávek sociálního zabezpečení
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/09 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetická chudoba – důsledky liberalizace a hospodářské krize (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/11 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Informace pro spotřebitele (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/01 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak podněcovat účinná partnerství při řízení programů politiky soudržnosti na základě osvědčených postupů z období 2007–2013 (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/07 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad průmyslových změn způsobených ekologickými, energetickými a klimatickými výzvami na zaměstnanost (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/12 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Lisabonská smlouva a fungování jednotného trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/18 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora udržitelných zelených pracovních míst pro balíček EU v oblasti energetiky a změny klimatu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/19 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení účinnosti energetické politiky Evropské unie ve prospěch malých a středních podniků a zejména mikropodniků (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/20 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) Evropské unie: úloha organizované občanské společnosti a sociálních partnerů
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/22 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské technologické, průmyslové a vědecké parky v období řízení krize, přípravy pokrizového období a strategie následující po Lisabonské strategii (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/23 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti KOM(2010) 179 v konečném znění – 2010/0095 (COD)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/26 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky KOM(2009) 589 v konečném znění
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/30 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie KOM(2010) 204 v konečném znění – 2010/0110 (COD)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/32 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta k integraci námořního dohledu: Společné prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU KOM(2009) 538 v konečném znění
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/33 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu KOM(2009) 586 v konečném znění
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/15 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální rozměr vnitřního trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/04 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Otevřená metoda koordinace a sociální klauzule v kontextu strategie Evropa 2020 (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/06 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dětská chudoba a dobré životní podmínky dětí (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/08 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Cesta k širšímu využívání elektrických vozidel (průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/10 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Budování udržitelného hospodářství změnou našeho modelu spotřeby (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/24 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2008 KOM(2009) 374 v konečném znění
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/27 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel KOM(2009) 593 v konečném znění – 2009/0173 (COD)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 44/34 11. února 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě KOM(2010) 119 v konečném znění – 2010/0074 (COD)
+ (Anglická verze)
464
(14. 7. 2010 - 15. 7. 2010)
2011/C 21/01 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nezbytnost uplatňovat integrovaný přístup k obnově měst (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/04 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-ASEAN
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/07 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Profesionalizace práce v domácnosti (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/02 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společné iniciativy občanské společnosti směřující k udržitelnému rozvoji (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/05 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 28. režim – alternativa pro omezení tvorby právních předpisů na úrovni Společenství (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/08 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise určené Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o možnosti značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat KOM(2009) 584 v konečném znění
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/09 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Investování do vývoje nízkouhlíkových technologií (plán SET) KOM(2009) 519 v konečném znění
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/06 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociálně odpovědné finanční produkty
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/10 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánm pro městskou mobilitu KOM(2009) 490 v konečném znění
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/12 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států – Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 KOM(2010) 193 v konečném znění
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 21/03 21. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mezinárodní obchod a změna klimatu
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2011/C 18/01 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení evropského zemědělsko-potravinářského modelu (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/07 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský loďařský průmysl – řešení současné krize
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/06 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Statut evropské nadace (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/02 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Model Společenství v oblasti zemědělství – jakost produkce a informování spotřebitelů jako součást konkurenceschopnosti (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/04 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vzdělávání za účelem začleňování – nástroj boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/10 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Vytváření udržitelné budoucnosti pro akvakulturu Nový impuls pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury (KOM(2009) 162 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/11 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě (KOM(2009) 433 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/09 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Reforma společné rybářské politiky (KOM(2009) 163 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/12 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Partnerství Evropská unie – Afrika Propojit Afriku a Evropu: na cestě k posílení spolupráce v oblasti dopravy (KOM(2009) 301 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/13 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU (KOM(2009) 567 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/14 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (KOM(2009) 551 v konečném znění – 2009/0164 (COD))
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/15 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (KOM(2009) 554 v konečném znění – 2009/0165 (COD))
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/21 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) (KOM(2010) 12 v konečném znění – 2010/0004 (COD))
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/03 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi EU a Černou Horou
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/05 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přístup spotřebitelů a rodin k úvěru – případy zneužití (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/08 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nové tendence v oblasti samostatné výdělečné činnosti: specifický případ ekonomicky závislé samostatné výdělečné činnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/17 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 25. výroční zpráva Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2007) (KOM(2008) 777 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/19 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (KOM(2009) 467 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/20 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře BONUS-169 prováděném několika členskými státy (KOM(2009) 610 v konečném znění
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/16 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES (KOM(2009) 207 v konečném znění – 2009/0064 (COD))
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2011/C 18/18 19. ledna 2011 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vymáhání spotřebitelského acquis (KOM(2009) 330 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
462
(28. 11. 2010 - 29. 11. 2010)
2010/C 354/06 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – Reforma společné zemědělské politiky v roce 2013 (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/08 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopravní politika na západním Balkáně
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/07 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Za nové řízení mezinárodních organizací
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/01 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–2010) a strategie monitorování
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/04 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika dopravy v rámci Lisabonské strategie po roce 2010 a strategie udržitelného rozvoje (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/05 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny a vyhlídky v sektoru dvoukolových motorových vozidel v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/10 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění Lisabonské smlouvy – participativní demokracie a evropská občanská iniciativa (článek 11) (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/02 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Osoby se zdravotním postižením – postupné zvyšování zaměstnanosti a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v EU. Lisabonská strategie na období po roce 2010 (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/12 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku KOM(2009) 151 v konečném znění – 2009/0051 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/14 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace KOM(2009) 399 v konečném znění – 2009/0112 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/15 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení (ES) č. 1984/2003 KOM(2009) 406 v konečném znění – 2009/0116 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/17 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie KOM(2009) 510 v konečném znění – 2009/0138 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/19 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum inovační politiky Společenství v měnícím se světě KOM(2009) 442 v konečném znění
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/20 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy KOM(2009) 576 v konečném znění – 2009/0161 (COD)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/03 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrace přistěhovalých pracovníků (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/09 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Organizace občanské společnosti a předsednictví Rady EU (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/11 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro severní populaci štikozubce obecného a lov této populace KOM(2009) 122 v konečném znění – 2009/0039 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/13 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace KOM(2009) 189 v konečném znění – 2009/0057 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/16 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) KOM(2009) 477 v konečném znění – 2009/0129 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/18 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Budoucí rámec soutěžního práva použitelný v odvětví motorových vozidel KOM(2009) 388 v konečném znění
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 354/21 28. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře KOM(2009) 541 v konečném znění – 2009/0153 (CNS)
+ (Anglická verze)
461
(17. 3. 2010 - 18. 3. 2010)
2010/C 347/08 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Vztahy mezi Evropskou unií a Marokem“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/05 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Budoucí strategie pro mlékárenský průmysl EU v období 2010–2015 a dále“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/03 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Integrace a sociální agenda“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/06 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zemědělství v partnerských zemích Středomoří (včetně významu práce žen v zemědělství a úlohy družstev)“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/09 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání“KOM(2009) 267 v konečném znění – 2009/0076 (COD)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/10 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení“KOM(2009) 482 v konečném znění – 2009/0131 (COD)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/02 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Lisabonská agenda a vnitřní trh“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/04 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Důsledky dohod o hospodářském partnerství pro nejvzdálenější regiony (Karibská oblast)“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/11 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)“KOM(2009) 427 v konečném znění – 2009/0118 (CNS)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/12 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu“KOM(2009) 491 v konečném znění – 2009/0132 (COD)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/13 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „Ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008“KOM(2009) 304 v konečném znění
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/01 18. prosince 2010 Stanovisko Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)k tématu „Přizpůsobení dovedností potřebám měnícího se průmyslu a služeb – přínos případného zavedení odvětvových rad pro zaměstnanost a dovednosti na evropské úrovni“ (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 347/07 18. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Podpora socioekonomických otázek ve vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou“ (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
460
(17. 2. 2010 - 18. 2. 2010)
2010/C 339/07 15. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii Evropské unie pro region Baltského moře KOM(2009) 248 v konečném znění
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/01 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Péče o děti v raném věku a jejich vzdělávání (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/04 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) KOM(2009) 223 v konečném znění – 2009/0070 (COD)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/05 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o harmonizované metodice pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů KOM(2009) 346 v konečném znění
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/06 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování KOM(2009) 362 v konečném znění – 2009/0099 (COD)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/08 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika KOM(2009) 499 v konečném znění – 2009/0140 (COD) nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví KOM(2009) 501 v konečném znění – 2009/0142 (COD) nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění KOM(2009) 502 v konečném znění – 2009/0143 (COD) nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy KOM(2009) 503 v konečném znění – 2009/0144 (COD)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/09 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů KOM(2009) 511 v konečném znění – 2009/0139 (CNS)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/10 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o politice jakosti zemědělských produktů KOM(2009) 234 v konečném znění
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/11 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES KOM(2009) 363 v konečném znění – 2009/0108 (COD)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/02 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Udržitelný rozvoj pobřežních oblastí (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/12 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Příspěvek k udržitelnému rozvoji: Role spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem KOM(2009) 215 v konečném znění
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 339/03 14. prosince 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (kodifikované znění) KOM(2009) 634 v konečném znění – 2009/0176 (COD)
+ (Anglická verze)
459
(20. 1. 2010 - 21. 1. 2010)
2010/C 255/01 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Obchod a zajišťování potravin
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/02 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Finanční krize a její dopad na reálnou ekonomiku (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/03 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společný postup na podporu profesní dráhy a mobility výzkumných pracovníků v Evropské unii
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/08 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (KOM(2009) 175 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/06 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami (KOM(2009) 31 v konečném znění/2 – 2009/0006 (COD))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/09 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posouváme hranice IKT – strategie výzkumu budoucích a vznikajících technologií v Evropě (KOM(2009) 184 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/10 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Madeiry a Azo (KOM(2009) 370 v konečném znění – 2009/0125 (CNS))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/17 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008) 436 v konečném znění – 2008/0147 (COD))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/19 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (KOM(2009) 8 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/21 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Internet věcí – akční plán pro Evropu (KOM(2009) 278 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/23 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora rozvojových zemí při zvládání krize (KOM(2009) 160 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/25 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství (KOM(2009) 516 v konečném znění – 2009/0146 (COD))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/11 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Podpora řádné správy v daňové oblasti (KOM(2009) 201 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/14 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence (KOM(2009) 380 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/04 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Způsob podpory malých a středních podniků s ohledem na jejich přizpůsobení se změnám světového trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/16 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta k cílenějšímu zaměření podpory určené zemědělcům v oblastech s přírodním znevýhodněním (KOM(2009) 161 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/18 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o ochraně kritické informační infrastruktury – „Ochrana Evropy před rozsáhlými počítačovými útoky a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a odolnost“ (KOM(2009) 149 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/07 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (přepracované znění) – Provádění „Small Business Act“ (KOM(2009) 126 v konečném znění – 2009/0054 (COD))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/05 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský program pomoci v oblasti letecké dopravy (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/12 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nové partnerství pro modernizaci univerzit: Fórum EU pro dialog mezi univerzitami a podniky (KOM(2009) 158 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/13 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském partnerství pro boj proti rakovině (KOM(2009) 291 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/15 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha – Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (KOM(2009) 329 v konečném znění
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/20 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům (KOM(2009) 279 v konečném znění) a k tématu Výchozí body pro evropskou dopravní politiku po roce 2010
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/22 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č.736/96 (KOM(2009) 361 v konečném znění – 2009/0106 (CNS))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2010/C 255/24 22. září 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel (kodifikované znění) (KOM(2009) 546 v konečném znění – 2009/0154 (COD))
+ (Anglická verze)
458
(16. 12. 2009 - 17. 12. 2009)
2011/C 21/11 21. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví KOM(2009) 611 v konečném znění – 2009/0170 (COD)
+ (Anglická verze)
463
(26. 5. 2010 - 27. 5. 2010)
2010/C 128/01 18. května 2010 Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Změna klimatu
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/08 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnější rozměr obnovené Lisabonské strategie (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/18 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o kolektivním odškodnění spotřebitelů (KOM(2008) 794 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/02 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Lisabonská strategie po roce 2010
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/30 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – Evropský rok dobrovolnictví (KOM(2009) 254 v konečném znění – 2009/0072 (CNS))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/03 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální začleňování (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/04 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Další perspektivy strategie pro udržitelný rozvoj (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/06 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dodržování základních práv v evropských politikách a právních předpisech v oblasti přistěhovalectví (stanovisko z vlastní iniciativy) 29
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/10 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vliv fondů soukromého kapitálu, hedgeových fondů a státem vlastněných fondů na průmyslové změny v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/12 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vliv komunikačních a interaktivních sociálních sítí na občany a spotřebitele (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/14 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům (KOM(2009) 262 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/17 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení (KOM(2009) 384 v konečném znění – 2009/0107 (AVC))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/19 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Dosahování přínosů jednotného trhu prostřednictvím posílené správní spolupráce (KOM(2008) 703 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/20 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vypracování ucelené strategie pro Evropský plán zemědělského výzkumu (KOM(2008) 862 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/21 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ceny potravin v Evropě (KOM(2008) 821 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/22 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani (KOM(2009) 39 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/23 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci (KOM(2009) 147 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/24 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu (KOM(2009) 475 v konečném znění
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/25 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich a kterou se zrušuje směrnice 2002/6/ES (KOM(2009) 11 v konečném znění – 2009/0005 (COD)) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení a akční plán týkající se vytvoření evropského prostoru námořní dopravy bez překážek (KOM(2009) 10 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/26 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628 (KOM(2009) 192 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/27 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy (KOM(2009) 217 v konečném znění – 2009/0063 (COD))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/28 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění) (KOM(2009) 391 v konečném znění – 2009/0110 (COD))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/29 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne … o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění) (KOM(2009) 446 v konečném znění – 2009/0123 (COD))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/05 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k ekologicky účinnému hospodářství – změnit hospodářskou krizi v příležitost pro přípravu nové energetické éry (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/07 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetika a změna klimatu jako nedílná součást obnovené Lisabonské strategie (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/09 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Univerzity pro Evropu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/11 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Služby obecného hospodářského zájmu – způsob rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/13 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nové dovednosti pro nová pracovní místa – Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací (KOM(2008) 868 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/15 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Rady o nekuřáckém prostředí (KOM(2009) 328 v konečném znění – 2009/0088 (CNS))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2010/C 128/16 18. května 2010 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství (KOM(2009) 382 – 2009/0105 (COD))
+ (Anglická verze)
457
(4. 11. 2009 - 5. 11. 2009)
2009/C 317/07 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ochrana dětí před cestujícími sexuálními delikventy
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/20 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (KOM(2008) 725 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 318/05 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Různé typy podniků (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/06 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potraviny fair trade: samoregulace nebo právní úprava? (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/07 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Severní dimenze znevýhodněných oblastí (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 317/05 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Trhy se součástkami a trhy navazující na automobilový průmysl (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/11 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (KOM(2009) 83 v konečném znění/2 – 2009/0035 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/13 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hodnocení akčního plánu ES pro biologickou rozmanitost v polovině období (KOM(2008) 864 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/22 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (KOM(2008) 820 v konečném znění – 2008/0243 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/01 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Propojením dopravní politiky s politikou územního rozvoje k udržitelnější městské dopravě
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/03 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Bosnou a Hercegovinou: úloha občanské společnosti (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/15 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přínosu telemedicíny pro pacienty, systémy zdravotní péče a společnost (KOM(2008) 689 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/17 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (KOM(2008) 852 v konečném znění – 2008/0247 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 318/12 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Budoucnost spolecné zemedelské politiky po roce 2013 (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/18 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k Zelené knize o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (KOM(2008) 811 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 317/02 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Konkurenceschopnost evropského sklářského a keramického průmyslu se zvláštním zřetelem ke klimatickému a energetickému balíčku EU (průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/06 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Městské oblasti a násilí mladistvých
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/08 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jakou budoucnost připravit mimoměstským oblastem ve znalostní společnosti? (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/09 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů (KOM(2008) 614 – 2008/0196 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/10 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce (KOM(2008) 668 v konečném znění – 2008/0261 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/12 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část 5 (KOM(2009) 142 v konečném znění – 2009/0048 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/14 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů (KOM(2008) 435 v konečném znění/2)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/16 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008) 816 v konečném znění – 2008/0246 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/18 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008) 817 v konečném znění – 2008/0237 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/19 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (KOM(2009) 139 v konečném znění – 2009/0047 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 318/03 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak učinit strategii EU v oblasti škod souvisejících s alkoholem udržitelnou, dlouhodobou a víceodvětvovou (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 317/04 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Emise ze silniční dopravy – konkrétní opatření k překonání stagnace (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/21 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (přepracované znění) (KOM(2008) 815 v konečném znění – 2008/0244 (COD))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/23 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (KOM(2009) 28 v konečném znění – 2009/0007 (CNS)) a k návrhu směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2009) 29 v konečném znění – 2009/0004 (CNS))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 317/25 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Rady o čistokrevném plemenném skotu (kodifikovaná verze) (KOM(2009) 235 v konečném znění – 2006/0250 (CNS))
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 318/02 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Spolupráce makroregionů Rozšíření strategie pro oblast Baltského moře na další makroregiony v Evropě (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/10 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Práce a chudoba: na ceste k nezbytnému komplexnímu prístupu (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/11 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke Zprávě de Larosièrovy skupiny (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/13 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru – Smerem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) (KOM(2008) 329 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/14 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Evropskému parlamentu, Rade, Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Bezpecná, inovativní a dostupná léciva: obnovená vize pro farmaceutické odvetví (KOM(2008) 666 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/15 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrizuje evropská facilita mikrofinancování pro oblast zamestnanosti a sociálního zaclenování (facilita mikrofinancování Progress) (KOM(2009) 333 v konecném znení — 2009/0096 (COD))
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/16 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady c. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Spolecenství pro zamestnanost a sociální solidaritu – Progress (KOM(2009) 340 v konecném znení — 2009/0091 (COD))
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/20 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha TEN-T: prezkum politiky – smerem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách spolecné dopravní politiky (KOM(2009) 44 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/21 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu EU, Afrika a Cína: Na ceste k trístrannému dialogu a spolupráci (KOM(2008) 654 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/22 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení – Obnovená otevrená metoda koordinace prístupu k problémum a príležitostem mládeže (KOM(2009) 200 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 317/24 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Regionální integrace pro rozvoj zemí AKT (KOM(2008) 604 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
455
(15. 7. 2009 - 16. 7. 2009)
2009/C 318/09 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Dopad svetové krize na nejduležitejší evropská výrobní odvetví a evropské služby (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/17 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodárských subjektu uvádejících na trh drevo a drevarské výrobky (KOM(2008) 644 v konecném znení — 2008/0198 (COD))
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/19 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Evropskému parlamentu, Rade, Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Prístup Spolecenství v oblasti prevence prírodních katastrof a katastrof zpusobených clovekem (KOM(2009) 82 v konecném znení)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/23 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mení narízení (ES) c. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní presuny zvírat v zájmovém chovu (KOM(2009) 268 v konecném znení – 2009/0077 (COD))
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/01 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak uplatňovat flexikuritu v oblasti restrukturalizací v kontextu světového rozvoje (průzkumné stanovisko na žádost švédského předsednictví)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/04 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Souvislost mezi genderovou rovností, hospodářským růstem a mírou zaměstnanosti (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 318/08 23. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora politik a programů v oblasti energetické účinnosti u konečných uživatelů (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
456
(30. 9. 2009 - 1. 10. 2009)
2009/C 306/01 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Transatlantické vztahy mezi EU a severoamerickými zeměmi v odvětví letecké dopravy – skutečné sblížení právních předpisů (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/16 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu – Výsledky summitu pro zaměstnanost
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/02 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu KOM(2008) 465 v konečném znění
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/03 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci KOM(2008) 588 v konečném znění
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/06 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci KOM(2008) 665 v konečném znění – 2008/0260 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/08 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) KOM(2008) 809 v konečném znění – 2008/0240 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/10 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán strategie EU pro invazivní druhy KOM(2008) 789 v konečném znění
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/04 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis KOM(2008) 663 v konečném znění – 2008/0256 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/12 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha – Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti KOM(2008) 782 v konečném znění/2
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/14 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci KOM(2008) 818 v konečném znění – 2008/0238 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/18 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) KOM(2009) 129 v konečném znění – 2009/0043 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/05 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky – KOM(2008) 664 v konečném znění – 2008/0257 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/07 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis KOM(2008) 662 v konečném znění – 2008/0255 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/09 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) KOM(2008) 810 v konečném znění – 2008/0241 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/11 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie mořského a námořního výzkumu – Ucelený rámec evropského výzkumného prostoru na podporu udržitelného využívání oceánů a moří (KOM(2008) 534 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/13 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady (Euratom), kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost KOM(2008) 790 v konečném znění – 2008/0231 (CNS)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/15 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci KOM(2009) 71 v konečném znění/2 – 2006/0222 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/17 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace KOM(2009) 21 v konečném znění – 2009/0009 (CNS)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 306/19 16. prosince 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí (kodifikované znění) KOM(2009) 113 v konečném znění – 2009/0037 (COD)
+ (Anglická verze)
454
(10. 6. 2009 - 11. 6. 2009)
2009/C 277/01 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Výzkum a vývoj: podpora konkurenceschopnosti
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/05 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Silniční doprava v roce 2020: očekávání organizované občanské společnosti (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/07 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Účast občanské společnosti na provádění akčních plánů v rámci evropské politiky sousedství v zemích Zakavkazska: Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/09 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii (KOM(2008) 801 v konečném znění – 2008/0227 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/11 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (KOM(2008) 721 v konečném znění – 2008/0216 (CNS))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/13 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro zlepšení postupů demontáže lodí (KOM(2008) 767 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/15 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (KOM(2008) 780 v konečném znění – 2008/0223 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/17 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (KOM(2008) 887 v konečném znění – 2008/0263 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/21 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (KOM(2008) 869 v konečném znění – 2008/0252 (CNS))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/23 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008) 727 v konečném znění – 2008/0215 (CNS))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/26 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro provádění strategie EU v oblasti zdraví zvířat (KOM(2008) 545 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/04 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k námořní a vnitrozemské vodní dopravě šetrnější k životnímu prostředí (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/06 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zapojení občanské společnosti ve Východním partnerství (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/08 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Oblast Baltského moře – úloha organizované občanské společnosti při zlepšování regionální spolupráce a stanovování regionální strategie
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/02 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad legislativních překážek v členských státech na konkurenceschopnost EU (průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/03 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potřeby vzdělávání a odborné přípravy pro společnost využívající energii ze zdrojů bez emisí uhlíku (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/24 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními (KOM(2008) 805 v konečném znění – 2008/0228 (CNS)) 112
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/25 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ratingové agentury (KOM(2008) 704 v konečném znění – 2008/0217 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/10 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (KOM(2008) 543 v konečném znění – 2008/0211 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/12 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti (KOM(2008) 645 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/14 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích (KOM(2008) 812 v konečném znění – 2008/0229 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/16 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008) 775 v konečném znění – 2008/0220 (CNS))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/20 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu (KOM(2009) 104 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/22 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008) 637 v konečném znění – 2008/0193 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/18 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (KOM(2009) 35 v konečném znění – 2009/0010 (COD))
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 277/19 17. listopadu 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě (KOM(2008) 699 v konečném znění)
+ (Anglická verze)
453
(13. 5. 2009 - 14. 5. 2009)
2009/C 228/03 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Určení přetrvávajících překážek mobility na vnitřním trhu práce (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/05 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Transatlantické vztahy: jak zlepšit zapojení občanské společnosti
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/06 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
+ (Anglická verze)
52
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/04 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Situace stárnoucích pracovníků v období průmyslových změn – poskytování podpory a řízení s ohledem na věkovou rozmanitost v různých odvětvích a společnostech (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/21 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/22 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/24 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Zelená kniha o územní soudržnosti Učinit z územní rozmanitosti přednost
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/26 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích jednání ohledně strategií a programů politiky soudržnosti na programové období 2007–2013
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/28 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán evropské hospodářské obnovy (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/01 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu úloha lesů a lesnictví v naplňování závazků EU v oblasti klimatu (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/09 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta ke společnému plánování ve výzkumu: Spolupráce při účinnějším řešení společných úkolů 56
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/11 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/13 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne […], kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditů
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/15 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/17 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/19 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti MEDIA Mundus
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/20 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se lobalizaci
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/08 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Autorské právo ve znalostní ekonomice
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/10 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/12 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/14 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/16 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Druhý strategický přezkum energetické politiky – akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využit
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/18 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/02 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Partnerství mezi školskými institucemi a zaměstnavateli (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/07 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise – Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2007
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/23 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance Deset let HMU: úspěchy a problémy po prvních deseti letech fungování Hospodářské a měnové unie
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/25 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků 130
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 228/27 22. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
+ (Anglická verze)
452
(24. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
2009/C 218/01 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská občanská služba (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/09 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/11 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Systému ekoznačky Společenství
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/12 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/02 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Spolupráce a předávání znalostí mezi výzkumnými organizacemi, průmyslem a malými a středními podniky – důležitá podmínka pro inovace (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/03 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/04 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Regulační aspekty nanomateriálů
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/05 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/07 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA)
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/10 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/13 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/15 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/17 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/19 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/21 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení — návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/06 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/08 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/14 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/16 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán politiky pro azyl Integrovaný přístup k ochraně v celé EU
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/18 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 218/20 11. září 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení problému vyšších cen ropy
+ (Anglická verze)
451
(25. 1. 2009 - 26. 1. 2009)
2009/C 182/02 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboruk tématu Vnějšírozměr energetické politiky Evropské unie
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/08 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o právním rámci Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI)
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/13 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Řešení ropných výzev
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/04 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/07 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/09 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboruknávrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/10 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování)
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/11 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cílem zvýšit výkonnost a udržitelnost evropského leteckého systému
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/12 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/15 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropské radě „Plán evropské hospodářské obnovy“
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/05 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/06 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Zelenou malým a středním podnikům.“„Small Business Act“ pro Evropu
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/14 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/16 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/17 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění)
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/01 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální a environmentální rozměr vnitřního trhu
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/03 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 182/18 4. srpna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (kodifikované znění)
+ (Anglická verze)
450
(14. 1. 2009 - 15. 1. 2009)
2009/C 175/01 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Budoucí investice do jaderné energetiky a jejich role v energetické politice EU“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/03 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Účinná správa obnovené Lisabonské strategie“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/05 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Proaktivní právní přístup: krok kupředu ke zlepšení právní úpravy na úrovni EU“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/11 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Průmyslové změny, územní rozvoj a sociální odpovědnost podniků“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/02 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Přístup k vysokorychlostnímu internetu pro všechny – úvahy o vývoji rozsahu univerzální služby v elektronických komunikacích
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/04 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hospodářská demokracie na vnitřním trhu
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/07 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potřeba koordinované činnosti na úrovni EU s cílem posílit občanskou společnost ve venkovských oblastech, a to zejména v nových členských státech
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/09 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Evropský letecký průmysl – situace a perspektiva“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/12 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zelená kniha – Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/14 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Lepší kariéra a větší mobilita: evropské partnerství pro výzkumné pracovníky“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/16 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/06 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Řešení úkolů vyplývajících z nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) v EU
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/08 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Sociální dopady vývoje vztahu mezi dopravou a energetikou“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/10 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Vývoj v oblasti velkých maloobchodních řetězců a dopad na dodavatele a spotřebitele“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/13 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/15 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/17 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionůModernizace internetu – akční plán pro zavedení internetového protokolu verze 6 (IPv6) v Evropě“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/19 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/21 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/23 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne […] o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/18 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu nařízení Rady (ES) č. …/…, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/20 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o inovaci a udržitelnosti v průmyslových odvětvích EU založených na lesnictví Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/22 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 175/24 28. července 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „návrhu směrnice Rady, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikace)“
+ (Anglická verze)
449
(3. 12. 2008 - 4. 12. 2008)
2009/C 100/04 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/06 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hlavní směry pro služby obecného zájmu a globalizace
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/08 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma Evropská unie a řešení globální výzvy v otázce výživy
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/01 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Malé a střední podniky — klíč k zajištění vyššího růstu a zaměstnanosti Přezkum moderní politiky malých a středních podniků v polovině období KOM(2007) 592 v konečném znění
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/12 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Restrukturalizace a vývoj průmyslu domácích spotřebičů (bílého zboží) v Evropě a jeho dopad na zaměstnanost, změnu klimatu a spotřebitele
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/17 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství KOM(2007) 765 v konečném znění – 2007/0279 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/19 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro měřící přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) KOM(2008) 357 v konečném znění – 2008/0123 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/21 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce; návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 a návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) KOM(2008) 306 v konečném znění – 2008/0103+0104+0105 (CNS)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/10 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zdravotní bezpečnosti dovážených zemědělských a potravinářských výrobků
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/14 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Etický a sociální rozměr evropských finančních institucí
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/15 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Brazílie
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/02 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě KOM(2007) 799 v konečném znění
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/23 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění) KOM(2008) 505 v konečném znění – 2008/0165 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/24 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy KOM(2008) 179 v konečném znění – 2008/0069 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/25 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) KOM(2008) 180 v konečném znění – 2008/0070 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/26 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci KOM(2008) 111 v konečném znění – 2006/0214 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/27 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně KOM(2008) 78 v konečném znění/3 – 2008/0051 (CNS)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/28 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství a návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství KOM(2008) 147 v konečném znění – 2008/0058 (CNS), 2008/0059 (CNS)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/29 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění) KOM(2008) 492 v konečném znění – 2008/0158 (CNS)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/31 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracovaná verze) KOM(2007) 443 v konečném znění – 2007/0163 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/03 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Odstraňování překážek přeshraničních investic pomocí fondů rizikového kapitálu KOM(2007) 853 v konečném znění
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/05 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke konzultaci o návrhu pokynů Evropské komise pro posuzování dopadů
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/07 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Bezpečnost v osobní letecké dopravě
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/09 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Více než HDP – ukazatele pro udržitelný rozvoj
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/11 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strukturální a koncepční změny jako podmínka celosvětově konkurenceschopného evropského průmyslového modelu založeného na znalostech a výzkumu (Evropa: v čele nebo v pelotonu?)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/13 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Způsoby využití sociálního experimentování při vypracování evropských veřejných politik aktivního začleňování
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/16 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha EU v mírovém procesu v Severním Irsku (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/18 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti KOM(2007) 766 v konečném znění – 2007/0280 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/20 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie KOM(2008) 399 v konečném znění – 2008/0151 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/22 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) KOM(2008) 345 v konečném znění – 2008/0110 (COD)
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 100/30 30. dubna 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy KOM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC
+ (Anglická verze)
448
(21. 10. 2008 - 23. 10. 2008)
2009/C 77/32 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie EU-Afrika
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/33 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Ukrajina – nová dynamická role pro občanskou společnost
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/27 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k vyváženému vývoji městského prostředí – úkoly a příležitosti
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/15 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Internet věcí
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/22 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad současného vývoje energetických trhů na průmyslové hodnotové řetězce v Evropě
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/01 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel KOM(2007) 856 v konečném znění – 2007/0297 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/19 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mezinárodní jednání o změně klimatu
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/25 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mnohojazyčnost
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/26 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Respektování potřeb starších občanů
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/02 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček KOM(2008) 9 v konečném znění – 2008/0018 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/03 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jednotný trh pro Evropu ve 21. století KOM(2007) 724 v konečném znění
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/05 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu) KOM(2008) 80 v konečném znění – 2008/0033 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/06 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů KOM(2008) 194 v konečném znění – 2008/0083 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/07 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku KOM(2008) 195 v konečném znění – 2008/0084 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/08 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) KOM(2008) 318 v konečném znění – 2008/0099 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/09 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) KOM(2008) 351 v konečném znění – 2008/0115 (COD)c
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/13 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv KOM(2008) 13 v konečném znění
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/04 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů na podporu růstu a zaměstnanosti KOM(2007) 708 v konečném znění/2
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/10 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) KOM(2008) 344 v konečném znění – 2008/0109 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/11 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne […] o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky KOM(2008) 369 v konečném znění – 2008/0126 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/12 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů KOM(2008) 19 v konečném znění – 2008/0016 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/14 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o prvním hodnocení národních akčních plánů energetické účinnosti požadovaném směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách Společně k energetické účinnosti KOM(2008) 11 v konečném znění
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/16 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tvůrčím obsahu online na jednotném trhu KOM(2007) 836 v konečném znění
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/17 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání KOM(2008) 134 v konečném znění – 2008/0055 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/18 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu KOM(2008) 151 v konečném znění – 2008/0062 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/20 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům KOM(2008) 40 v konečném znění – 2008/0028 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/21 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění na trh a používání krmiv KOM(2008) 124 v konečném znění – 2008/0050 (COD)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/23 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize – Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013 KOM(2007) 630 v konečném znění
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/24 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozšíření opatření proti diskriminaci na oblasti mimo zaměstnanost a argumenty pro jednotnou souhrnnou směrnici proti diskriminaci
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/28 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hospodářství EU: Bilance 2007 – Posunutí hranice produktivity Evropy (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/29 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Použití opatření proti zneužívání daňového systému v oblasti přímého zdanění – uvnitř EU a ve vztahu ke třetím zemím KOM(2007) 785 v konečném znění
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/30 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Řízení a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a základna pro projekty v oblasti regionální politiky (žádost Evropského parlamentu o vypracování stanoviska)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 77/31 31. března 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Osvobození od daní – trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) KOM(2008) 376 v konečném znění – 2008/0120 (CNS)
+ (Anglická verze)
447
(17. 9. 2008 - 18. 9. 2008)
2009/C 27/05 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vývoj stavebnictví v Evropě
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/01 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES KOM(2007) 593 v konečném znění – 2007/0214 (COD)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/06 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vývoj podnikatelských služeb v Evropě
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/07 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích (přepracované znění) KOM(2008) 49 v konečném znění – 2008/0035 (COD)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/08 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků KOM(2008) 123 v konečném znění – 2008/0045 (COD)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/10 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu KOM(2007) 608 v konečném znění
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/11 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Sdělení o evropské přístavní politice KOM(2007) 616 v konečném znění
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/02 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Různá politická opatření, jiná než náležité financování, jež mohou přispět k růstu a rozvoji malých a středních podniků
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/09 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) KOM(2008) 202 v konečném znění – 2008/0076 (COD)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/12 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Silniční doprava – Pracovní doba samostatně výdělečně činných řidičů
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/13 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET) „Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku“ KOM(2007) 723 v konečném znění
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/14 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Změna klimatu a zemědělství v Evropě
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/15 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství KOM(2008) 16 v konečném znění – 2008/0013 (COD
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/16 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 KOM(2008) 17 v konečném znění – 2008/0014 (COD) 71
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/19 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Těžební průmysl pro neenergetické účely v Evropě
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/21 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Základní prvky struktury, organizace a fungování platformy pro větší zapojení občanské společnosti do podpory politik pro integraci státních příslušníků třetích zemí na úrovni EU
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/23 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci KOM(2007) 637 v konečném znění – 2007/0228 (CNS)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/03 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise: Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch KOM(2007) 621 v konečném znění
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/04 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize o integraci trhů EU s hypotečními úvěry KOM(2007) 807 v konečném znění
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/18 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh KOM(2008) 211 – 2008/0081 (COD)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/20 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrace menšin – Romové
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/22 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nový evropský sociální akční program
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/25 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009) KOM(2008) 159 v konečném znění – 2008/0064 (COD)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/27 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Příčiny rozdílu mezi vnímanou a skutečnou inflací
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/29 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vytváření sítí organizací občanské společnosti v černomořské oblasti
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/24 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě KOM(2007) 638 v konečném znění – 2007/0229 (CNS)
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/26 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Lepší začlenění do vnitřního trhu jako klíčový činitel soudržnosti a růstu pro ostrovy
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/28 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti v programech předvstupní pomoci EU v Albánii
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/30 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak uvést do souladu vnitrostátní a evropský rozměr v komunikaci o Evropě?
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2009/C 27/17 3. února 2009 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006
+ (Anglická verze)
446
(9. 7. 2008 - 10. 7. 2008)
2008/C 224/01 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekologicky šetrná výroba
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/02 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy KOM(2007) 329 v konečném znění – 2007/0116 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/04 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky, který bude probíhat v několika členských státech KOM(2007) 514 v konečném znění – 2007/0188 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/05 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Překonání stigmatu neúspěchu podnikání – politika druhé šance – Provádění lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost KOM(2007) 584 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/08 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění) KOM(2008) 98 v konečném znění – 2008/0049 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/09 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha: Na cestě k nové kultuře městské mobility KOM(2007) 551 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/10 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Akční plán pro logistiku nákladní dopravy KOM(2007) 607 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/23 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jak v Evropě lépe podpořit mobilitu mládeže: praktické aspekty a harmonogram
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/29 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Srbskem – úloha občanské společnosti
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/11 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací — návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací KOM(2007) 697 v konečném znění – 2007/0247 (COD) — KOM(2007) 698 v konečném znění – 2007/0248 (COD) — KOM(2007) 699 v konečném znění – 2007/0249 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/13 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie KOM(2008) 106 v konečném znění – 2008/0047 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/03 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu SOLVENTNOST II KOM(2007) 361 v konečném znění – 2007/0143 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/07 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – První část — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Druhá část — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Třetí část — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část KOM(2007) 741 v konečném znění – 2007/0262 (COD) — KOM(2007) 824 v konečném znění – 2007/0293 (COD) — KOM(2007) 822 v konečném znění – 2007/0282 (COD) — KOM(2008) 71 v konečném znění – 2008/0032 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/16 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu KOM(2007) 602 v konečném znění – 2007/0223 (CNS)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/17 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru — k návrhu nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných zařízení pro rybolov při dně — a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Destruktivní metody rybolovu na volném moři a ochrana citlivých hlubokomořských ekosystémů KOM(2007) 605 v konečném znění – 0227/0224 (CNS) — KOM(2007) 604 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/18 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX (společný postup) KOM(2007) 872 v konečném znění – 2008/0002 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/21 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 KOM(2007) 62 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/22 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb – co nejlepší využití výhod a příležitostí a současné zajištění ochrany pracovníků KOM(2007) 304 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/28 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami KOM(2007) 747 v konečném znění – 2007/0267 (CNS)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/06 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mezinárodní veřejné zakázky
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/12 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů KOM(2007) 709 v konečném znění – 2007/0243 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/14 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel KOM(2008) 100 v konečném znění – 2008/0044 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/15 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii KOM(2007) 414 v konečném znění
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/19 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a pozměňují směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES KOM(2008) 120 v konečném znění – 2008/0046 (CNS)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/20 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (Přepracované znění) KOM(2008) 154 – 2008/0060 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/24 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) KOM(2007) 797 v konečném znění – 2007/0278 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/25 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013 KOM(2008) 56 v konečném znění – 2008/0023 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/26 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení KOM(2008) 61 v konečném znění – 2008/0025 (COD)
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 224/27 30. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Výhody a přínos eura – čas k hodnocení
+ (Anglická verze)
445
(28. 5. 2008 - 29. 5. 2008)
2008/C 211/01 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Konkurenceschopnost evropských regionů na základě výzkumu a inovací Příspěvek k vyššímu růstu a k vytváření více a lepších pracovních příležitostí KOM(2007) 474 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/03 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel KOM(2007) 851 v konečném znění – 2007/0295 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/05 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem ke společné energetické politice
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/02 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu KOM(2007) 560 v konečném znění – 2007/0201 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/10 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech KOM(2007) 707 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/11 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění) KOM(2008) 3 v konečném znění – 2008/0003 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/17 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Prevenci terorismu a násilné radikalizace
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/20 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Svoboda sdružovaní ve středomořských partnerských zemích
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/21 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Jednání o nových obchodních dohodách – postoj EHSV
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/07 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii KOM(2007) 575 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/12 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou/návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2008) 104 v konečném znění – 2008/0042 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/13 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou/návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2008) 105 v konečném znění – 2008/0038 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/14 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 (o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2008) 53 v konečném znění – 2008/0030 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/15 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty KOM(2007) 359 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/16 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů KOM(2007) 424 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/18 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o jiných než základních sazbách DPH KOM(2007) 380 v konečném znění – SEC(2007) 910
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/19 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti KOM(2007) 507 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/22 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Partnerství pro komunikaci o Evropě KOM(2007) 568 v konečném znění a příloha KOM(2007) 569 v konečném znění
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/08 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2007) 778 v konečném znění – 2007/0269 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/09 19. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů Malé, čisté a konkurenceschopné Program na pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí KOM(2007) 379 v konečném znění {SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908}
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 204/14 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zeměpisná označení a označení původu
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/01 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucnost jednotného trhu – působit globálně
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/03 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný) KOM(2007) 559 v konečném znění – 2007/0200 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/02 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Evropské komise: Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství KOM(2007) 502 v konečném znění
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/04 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík KOM(2007) 571 v konečném znění – 2007/0211 (CNS)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/15 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení mechanismu civilní ochrany Společenství – reakce na přírodní pohromy
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/17 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o budoucím společném evropském azylovém systému KOM(2007) 301 v konečném znění
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/05 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) KOM(2008) 23 v konečném znění – 2008/0019 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/07 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) KOM(2008) 39 v konečném znění – 2008/0022 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/08 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Transevropské sítě: Směrem k integrovanému přístupu KOM(2007) 135 v konečném znění
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/09 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracovaná verze) KOM(2007) 265 v konečném znění – 2007/0099 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/10 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Snižování emisí CO2 z letišť prostřednictvím nového přístupu k řízení letišť (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/11 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Pokyny o použití článku 81 Smlouvy o ES v námořní dopravě (dodatkové stanovisko)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/13 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 KOM(2007) 355 v konečném znění – 2007/0121 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/19 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán vzdělávání dospělých. K učení je vždy vhodná doba KOM(2007) 558 v konečném znění
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/21 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zabezpečení přístupu k dlouhodobé péči a udržitelné financování systémů pro dlouhodobou péči o starší občany
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/22 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) KOM(2007) 669 v konečném znění – 2007/0230 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/24 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty KOM(2007) 677 v konečném znění
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/06 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění) KOM(2008) 26 v konečném znění – 2008/0009 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/12 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) KOM(2008) 37 v konečném znění – 2008/0021 (COD)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/16 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (stanovisko z vlastní iniciativy)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/18 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013) KOM(2007) 395 v konečném znění
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/20 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha sociálních partnerů při zlepšování situace mladých lidí na trhu práce (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/23 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Reforma rozpočtu EU a budoucí způsoby jeho financování
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 204/25 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií: úloha občanské společnosti
+ (Anglická verze)
443
(12. 3. 2008 - 13. 3. 2008)
2008/C 211/04 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) KOM(2008) 25 v konečném znění – 2008/0008 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 211/06 9. srpna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou — návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám KOM(2007) 528 v konečném znění – 2007/0195 (COD) — KOM(2007) 529 v konečném znění – 2007/0196 (COD) — KOM(2007) 530 v konečném znění – 2007/0197 (COD) — KOM(2007) 531 v konečném znění – 2007/0198 (COD) — KOM(2007) 532 v konečném znění – 2007/0199 (COD)
+ (Anglická verze)
444
(22. 4. 2008 - 23. 4. 2008)
2008/C 162/01 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Definování úlohy a úpravy skupinových žalob v oblasti spotřebitelského práva Společenství
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/02 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013: Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit KOM(2007) 99 v konečném znění
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/04 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, včetně analýzy důvodů pro zavedení přímé odpovědnosti výrobců za vady KOM(2007) 210 v konečném znění
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/10 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/11 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora širokého přístupu veřejnosti k evropské digitální knihovně
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/03 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropská vesmírná politika KOM(2007) 212 v konečném znění
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/07 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) KOM(2007) 870 v konečném znění – 2008/0005 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/09 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) KOM(2008) 1 v konečném znění – 2008/0001 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/13 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetická účinnost budov – příspěvek koncových uživatelů (průzkumné stanovisko)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/16 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Řídící nástroje založené na rybolovných právech
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/22 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy evropského výzkumu v odvětví uhlí a oceli
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/23 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství KOM(2007) 680 v konečném znění – 2007/0234 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/25 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Finanční integrace: evropské burzovní trhy
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/17 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o režim podpory pro bavlnu KOM(2007) 701 v konečném znění – 2007/0242 (CNS)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/18 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) KOM(2007) 736 v konečném znění – 2007/0259 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/21 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání a prodeji přírodních minerálních vod KOM(2007) 858 v konečném znění – 2007/0292 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/05 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise — Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 KOM(2007) 358 v konečném znění
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/06 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2007) 840 v konečném znění – 2007/0284 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/08 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) KOM(2007) 873 v konečném znění – 2007/0299 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/12 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Skladba zdrojů energie v dopravě
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/14 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Možné pozitivní a negativní dopady vyšších požadavků politiky životního prostředí a energetické politiky na konkurenceschopnost evropského průmyslu
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/15 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti KOM(2007) 861 v konečném znění – 2007/0291 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/19 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění) KOM(2007) 667 v konečném znění – 2007/0235 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/20 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) KOM(2007) 848 v konečném znění – 2007/0287 (COD)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 162/24 25. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států (na základě článku 128 Smlouvy o ES) KOM(2007) 803 v konečném znění/2 (část V) – 2007/0300 (CNS)
+ (Anglická verze)
442
(13. 2. 2008 - 14. 2. 2008)
2008/C 151/12 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Bílé knize o sportu KOM (2007) 391 v konečném znění
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/01 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu KOM(2007) 226 v konečném znění
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/07 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Námořní dálnice v logistickém řetězci
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/09 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie KOM(2007) 386 v konečném znění
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/13 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšování kvality vzdělávání učitelů KOM(2007) 392 v konečném znění
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/02 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství KOM(2007) 465 v konečném znění – 2007/0168 (COD)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/03 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) KOM(2007) 633 v konečném znění – 2007/0225 (COD)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/05 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady „Prevence je lepší než léčba“KOM(2007) 539 v konečném znění
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/06 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy KOM(2007) 263 v konečném znění – 2007/0098 (COD)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/08 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství KOM(2007) 367 v konečném znění – 2007/0126 (COD)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/10 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) KOM(2007) 610 v konečném znění – 2007/0219 (COD
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/15 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti KOM(2007) 439 v konečném znění – 2007/0152 (CNS)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/11 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (přepracované znění) KOM(2007) 737 v konečném znění – 2007/0257 (COD)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/04 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) KOM(2007) 768 v konečném znění – 2007/0270 (COD)
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 151/14 17. června 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti KOM(2007) 498 v konečném znění
+ (Anglická verze)
441
(16. 1. 2008 - 17. 1. 2008)
2008/C 120/01 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh — návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh — a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES KOM(2007) 37 v konečném znění – 2007/0029 (COD) — KOM(2007) 53 v konečném znění – 2007/0030 (COD) — KOM(2007) 36 v konečném znění – 2007/0028 (COD
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/03 16. května 2008 2008/C 120/03 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) KOM(2007) 588 v konečném znění – 2007/0205 (COD)
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/05 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přeshraniční pracovní síla v zemědělství
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/07 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha národních rad pro udržitelný rozvoj
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/18 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Migrace a rozvoj: příležitosti a výzvy
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/20 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění Lisabonské strategie: současný stav a výhledy do budoucna
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/02 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření KOM(2007) 510 v konečném znění – 2007/0187 (COD)
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/10 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých nařízení KOM(2007) 372 v konečném znění – 2007/0138 (CNS)
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/11 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vyhlídky na budoucnost zemědělství v oblastech se zvláštním přírodním znevýhodněním (horské, ostrovní a nejvzdálenější regiony)
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/12 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení přechodného období KOM(2007) 572 v konečném znění – 2007/0202 COD
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/13 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 — a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 KOM(2007) 611 v konečném znění – 2007/0212 (COD) — KOM(2007) 613 v konečném znění – 2007/0213 (COD)
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/16 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podporovat solidaritu mezi generacemi KOM(2007) 244 v konečném znění
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/04 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách KOM(2007) 140 v konečném znění – SEK(2007) 388
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/06 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Stav zaměstnanosti v zemědělství
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/14 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad teritoriality daňových právních předpisů na průmyslové změny
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/15 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad evropských norem na ochranu životního prostředí na průmyslové změny
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/17 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti KOM(2007) 273 v konečném znění
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/19 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Moldavsko: jakou úlohu má hrát organizovaná občanská společnost?
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/21 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) KOM(2007) 587 v konečném znění
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/08 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o zlepšení postupů demontáže lodí KOM(2007) 269 v konečném znění
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 120/09 16. května 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Komise předložené Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU KOM(2007) 354 v konečném znění
+ (Anglická verze)
440
(12. 12. 2007 - 13. 12. 2007)
2008/C 44/01 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy KOM(2007) 161 v konečném znění
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/02 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva KOM(2007) 241 v konečném znění – 2007/0089 (CNS)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/03 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů KOM(2007) 243 v konečném znění – 2007/0088 (CNS)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/07 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o vahách s neautomatickou cinností (kodifikované znení) KOM(2007) 446 v konecném znení – 2007/0164 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/08 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o svítilnách zadních registracních tabulek motorových vozidel a jejich prípojných vozidel (kodifikované znení) KOM(2007) 451 v konecném znení – 2007/0162 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/09 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o potlacení vysokofrekvencního rušení kolových zemedelských a lesnických traktoru (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znení) KOM(2007) 462 v konecném znení – 2007/0166 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/12 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mení smernice 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost nekterých ustanovení na Estonsko KOM(2007) 411 v konecném znení – 2007/0141 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/13 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výberu a povolování systému poskytujících družicové pohyblivé služby KOM(2007) 480 v konecném znení – 2007/0174 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/14 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Prizpusobení regulativnímu postupu s kontrolou Návrh smernice Evropského parlamentu a Rady o zmene smernice 95/50/ES, pokud jde o provádecí pravomoci sverené Komisi KOM(2007) 509 v konecném znení – 2007/0184 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/15 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o zmene smernice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových oleju, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynu pocházejících z paliv používaných v silnicní doprave, o zmene smernice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení smernice 93/12/EHS KOM(2007) 18 v konecném znení – 2007/0019 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/16 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Vývoj vyrovnávacího príspevku pro znevýhodnené oblasti od roku 2010
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/17 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Kontrola stavu a budoucnost SZP po roce 2013
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/18 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Zmena klimatu a Lisabonská strategie
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/19 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Úver a sociální vyloucení ve spolecnosti blahobytu
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/20 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Podnikavost a lisabonská agenda
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/05 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu narízení Rady o založení „spolecného podniku ENIAC“KOM(2007) 356 v konecném znení – 2007/0122 (CNS)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/06 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o ochrane spotrebitelu ve vztahu k nekterým aspektum timeshare, dlouhodobých rekreacních produktu, dalšího prodeje a výmen KOM(2007) 303 v konecném znení – 2007/0113 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/21 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Imigracní politika Spolecenství a politika spolupráce se zememi puvodu smerující k podpore rozvoje
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/22 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Spolecenství v oblasti verejného zdraví a bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci KOM(2007) 46 v konecném znení – 2007/0020 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/24 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Špatné zacházení se staršími obcany
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/25 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Rady, kterou se mení smernice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního režimu zdanení plynového oleje používaného jako pohonná hmota k obchodním úcelum a o koordinaci zdanení bezolovnatého benzinu a plynového oleje používaného jako pohonná hmota KOM(2007) 52 v konecném znení – 2007/0023 (CNS)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/26 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Rady, kterou se mení smernice 2006/112/ES, pokud jde o nekterá docasná ustanovení o sazbách dane z pridané hodnoty KOM(2007) 381 v konecném znení – SEC(2007) 910
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/27 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Chorvatsko na ceste k pristoupení
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/04 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu narízení Rady, kterým se zrizuje spolecný podnik Cisté nebe KOM(2007) 315 v konecném znení – 2007/0118 (CNS)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/10 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade a Evropskému parlamentu Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv Zpráva o dosaženém pokroku ve využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v clenských státech Evropské unie KOM(2006) 845 v konecném znení
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/11 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade a Evropskému parlamentu Výsledky prezkumu strategie Spolecenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilu a lehkých užitkových vozidel KOM(2007) 19 v konecném znení
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 44/23 16. února 2008 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu narízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mení narízení Rady (EHS) c. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, osoby samostatne výdelecne cinné a na jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství KOM(2007) 159 v konecném znení – 2007/0054 (COD)
+ (Anglická verze)
439
(24. 10. 2007 - 25. 10. 2007)
2008/C 10/02 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů KOM(2006) 618 v konečném znění
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/03 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zjednodušení právního prostředí v oblasti strojírenství
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/04 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století Postoj Komise k závěrečné zprávě skupiny na vysoké úrovni CARS 21 Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost KOM(2007) 22 v konečném znění
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/06 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2007) 319 v konečném znění – 2007/0117 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/07 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinných štítcích a nápisech pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění KOM(2007) 344 v konečném znění – 2007/0119 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/08 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Akční plán pro energetickou účinnost: využití možnosti KOM(2006) 545 v konečném znění
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/09 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích KOM(2006) 820 v konečném znění – 2007/0013 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/17 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrace globálního obchodu a outsourcing – Jak řešit nové výzvy
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/18 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práva pacientů
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/19 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora udržitelné produktivity práce v Evropě
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/20 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Harmonizace ukazatelů zdravotního postižení jako nástroj pro sledování evropských politik
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/23 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekonomické a sociální důsledky tendencí na finančních trzích
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/01 14. ledna 2008 Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přírodní pohromy
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/05 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2007) 310 v konečném znění – 2007/0107 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/13 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90 KOM(2007) 194 v konečném znění – 2007/0064 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/21 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro VaV KOM(2006) 728 v konečném znění
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/22 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Hospodářství EU: Bilance 2006 Posílení eurozóny: hlavní politické priority KOM(2006) 714 v konečném znění – SEC(2006) 1490
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/24 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hospodářské politiky podporující evropskou průmyslovou strategii
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/10 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020 KOM(2006) 843 v konečném znění
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/11 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) KOM(2007) 264 v konečném znění – 2007/0097 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/12 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí KOM(2007) 51 v konečném znění – 2007/0022 (COD
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/14 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku KOM(2007) 196 v konečném znění – 2007/0070 (CNS)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/15 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat KOM(2007) 292 v konečném znění – 2007/0102 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/16 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví KOM(2007) 368 v konečném znění – 2007/0128 (COD)
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2008/C 10/25 14. ledna 2008 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke — sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Koordinace systémů přímých daní členských států na vnitřním trhu — sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Daňové zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích a — sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Zdanění při odchodu a potřeba koordinace daňových politik členských států
+ (Anglická verze)
438
(26. 9. 2007 - 27. 9. 2007)
2007/C 256/01 27. října 2007 Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Příspěvek k zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. června 2007 – Plán pro ústavu
+ (Anglická verze)
436
(31. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 256/07 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Definování energetické politiky pro Evropu (Lisabonská strategie)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/03 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potenciál podniků, zejména malých a středních podniků (Lisabonská strategie)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/04 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Investice do znalostí a inovace (Lisabonská strategie)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/17 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Inovace – dopad na průmyslové změny a role EIB
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/05 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis KOM(2006) 744 v konečném znění
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/06 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2007) 236 v konečném znění – 2007/0081 (COD)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/08 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému Společenství (kodifikované znění) — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice — návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství KOM(2006) 783 v konečném znění – 2006/0273 (COD) — KOM(2006) 785 v konečném znění – 2006/0274 (COD) — KOM(2006) 784 v konečném znění – 2006/0272 (COD)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/09 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí KOM(2006) 852 v konečném znění
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/10 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha o aplikacích družicové navigace KOM(2006) 769 v konečném znění
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/13 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/02 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví KOM(2005) 276 v konečném znění – 2005/0127 (COD)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/11 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Jaderný ukázkový program, předložen podle čl. 40 Smlouvy o Euratomu ke stanovisku Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru KOM(2006) 844 v konečném znění
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/12 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě KOM(2006) 869 v konečném znění – 2006/0308 (COD)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/16 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin KOM(2006) 778 v konečném znění – 2006/0258 (COD)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/20 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Koncept flexicurity (rozměr vnitřní flexibility – kolektivní vyjednávání a úloha sociálního dialogu jako nástroje pro regulaci a reformu trhů práce)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/21 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaměstnatelnost a podnikatelský duch – Úloha občanské společnosti, sociálních partnerů a regionálních a místních orgánů z hlediska rovnosti žen a mužů
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/22 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zdraví a migrace
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/23 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Euroregiony
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/24 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Střední Amerika
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/25 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora podnikání žen v evropsko-středomořském region
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/14 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Galileo na rozcestí: provádění evropských programů GNSS KOM(2007) 261 v konečném znění
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/15 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dvouletá zpráva o pokroku strategie EU pro udržitelný rozvoj
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/18 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Pracovní příležitosti pro prioritní skupiny (Lisabonská strategie)
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 256/19 27. října 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha sociálních partnerů při sladění zaměstnání, rodiny a soukromého života
+ (Anglická verze)
437
(11. 7. 2007 - 12. 7. 2007)
2007/C 175/05 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnitřní trh služeb – požadavky na trh práce a ochranu spotřebitele
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/01 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů KOM(2006) 486 v konečném znění
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/02 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 KOM(2006) 687 v konečném znění – 2006/0229 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/03 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství KOM(2007) 76 v konečném znění
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/04 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii KOM(2007) 95 v konečném znění – 2007/0038 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/06 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Normy kvality, jež je třeba dodržovat – hledisko sociálních partnerů a ostatních subjektů občanské společnosti, pokud jde o obsah, postupy a metody studií sociálního dopadu
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/07 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1997/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku KOM(2006) 514 v konečném znění
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/09 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin KOM(2007) 90 v konečném znění – 2007/0037 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/11 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek KOM(2006) 745 v konečném znění – 2006/0246 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/13 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství KOM(2006) 818 v konečném znění – 2006/0304 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/15 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2007) 93 v konečném znění – 2007/0036 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/17 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století KOM(2006) 708 v konečném znění
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/21 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika bezpečnosti silničního provozu a řidiči z povolání – bezpečná a zabezpečená parkovací místa
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/22 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucí právní předpisy pro přístupnost elektronických technologií
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/08 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS o fúzích akciových společností a směrnice Rady 82/891/EHS o rozdělení akciových společností, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení KOM(2007) 91 v konečném znění – 2007/0035 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/10 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory KOM(2007) 192 v konečném znění – 2007/0066 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/12 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh KOM(2006) 388 v konečném znění – 2006/0136 COD
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/14 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se mění některá nařízení KOM(2007) 17 v konečném znění – 2007/0012 (CNS)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/16 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Globalizace: výzvy a příležitosti pro EU
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/20 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (přepracované znění) KOM(2006) 396 v konečném znění – 2006/0130 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/18 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání KOM(2006) 479 v konečném znění – 2006/0163 (COD)
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 175/19 27. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem KOM(2006) 625 v konečném znění
+ (Anglická verze)
436
(30. 5. 2007 - 31. 5. 2007)
2007/C 168/02 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské metropolitní oblasti – socioekonomické důsledky pro budoucnost Evropy
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/04 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise – Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2005 SEC(2006)761 v konečném znění
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/12 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společná politika pro přístavy v EU
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/01 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj hodnotových a dodavatelských řetězců v evropském a globálním kontextu
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/03 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Územní agenda
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/17 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Doprava ve městech a metropolitních oblastech
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/05 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES KOM(2006) 232 v konečném znění – 2006/0086 (COD)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/06 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES — návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách KOM(2006) 423 v konečném znění – 2006/0143 (COD) — KOM(2006) 425 v konečném znění – 2006/0144 (COD) — KOM(2006) 427 v konečném znění – 2006/0147 (COD) — KOM(2006) 428 v konečném znění – 2006/0145 (COD)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/07 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění udržitelnosti v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu KOM(2006) 360 v konečném znění
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/18 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora přeshraniční cyklistické dopravy
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/08 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže KOM(2006) 684 v konečném znění – 2006/0236 (COD)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/10 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států KOM(2006) 815 v konečném znění – 2006/0271 (CNS)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/13 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Logistika nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě KOM(2006) 336 v konečném znění
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/14 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Střednědobý přezkum programu na podporu pobřežní plavby [KOM(2003) 155 v konečném znění] KOM(2006) 380 v konečném znění
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/15 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury KOM(2006) 569 v konečném znění – 2006/0182 (COD)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/16 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství KOM(2006) 594 v konečném znění – 2006/0196 (COD)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/09 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti KOM(2006) 636 v konečném znění – 2006/0206 (COD)
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 168/11 20. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře KOM(2006) 275 v konečném znění
+ (Anglická verze)
435
(25. 4. 2007 - 26. 4. 2007)
2007/C 161/01 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekonomické a rozpočtové důsledky stárnutí obyvatelstva
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/0 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Bydlení a regionální politika
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/02 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům KOM(2006) 254 v konečném znění – 2006/0076 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/04 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o nepřímých daních z kapitálových vkladů (přepracované znění) KOM(2006) 760 v konečném znění – 2006/0253 (CNS)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/05 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky KOM(2006) 570 v konečném znění – 2006/0183 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/09 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 667 v konečném znění – 2006/0219 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/10 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 670 v konečném znění – 2006/0225 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/11 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) KOM(2006) 692 v konečném znění – 2003/0099 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/13 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) KOM(2006) 812 v konečném znění – 2006/0264 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/15 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů KOM(2006) 373 v konečném znění – 2006/0132 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/21 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha – Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích KOM(2006) 712 v konečném znění
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/23 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent Přezkum bílé knihy Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období KOM(2006) 314 v konečném znění
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/25 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách KOM(2006) 722 v konečném znění – 2006/0241 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/06 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut KOM(2006) 604 v konečném znění/2 – 2006/0197 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/08 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 662 v konečném znění – 2006/0221 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/17 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Označování dobrých životních podmínek zvířat
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/19 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rodina a demografický vývoj
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/07 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 651 v konečném znění – 2006/0216 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/12 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček KOM(2006) 748 v konečném znění – 2006/0249 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/14 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k 25 aktům, jež je nutné přednostně upravit v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006 KOM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 v konečném znění
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/16 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje směrnice Rady 68/89/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví KOM(2006) 557 v konečném znění – 2006/0178 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/18 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI KOM(2006) 7 v konečném znění – 2006/0008 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/20 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění) KOM(2006) 657 v konečném znění
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/22 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Provádění lisabonského programu Společenství Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii KOM(2006) 177 v konečném znění
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 161/24 13. července 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky KOM(2006) 576 v konečném znění – 2006/0187 (COD)
+ (Anglická verze)
434
(14. 3. 2007 - 15. 3. 2007)
2007/C 97/12 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Japonskem: úloha obcanské spolecnosti
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/02 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES KOM(2006) 397 v konečném znění – 2006/0129 (COD)
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/13 28. dubna 2007 Usnesení Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Provádení obnovené Lisabonské strategie
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/01 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti statistických informací KOM(2006) 653 v konečném znění – 2006/0217 (COD)
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/03 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 – a v dalších letech Zachování ekosystémových služeb v zájmu dobrých životních podmínek pro lidstvo KOM(2006) 216 v konečném znění
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/05 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Rady o cistokrevném plemenném skotu (kodifikované znení) KOM(2006) 749 v konecném znení – 2006/0250 (CNS)
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/07 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o ochrane zamestnancu pred riziky spojenými s expozicí azbestu pri práci (kodifikované znení) KOM(2006) 664 v konecném znení – 2004/0222 (COD)
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/08 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k tématu Evropská politika v oblasti logistiky
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/09 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Strategie pro bezpecnou informacní spolecnost – „Dialog, partnerství a posílení úcasti“KOM(2006) 251 v konecném znení
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/10 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise Rade, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodárskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu o prezkumu predpisového rámce EU pro síte a služby elektronických komunikací
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/11 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru ke sdelení Komise podle cl. 138 odst. 2 Smlouvy ES o vylepšení námorních pracovních norem KOM(2006) 287 v konecném znení
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/04 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o integrované prevenci a omezování znecištení (kodifikované znení) KOM(2006) 543 v konecném znení – 2006/0170 (COD)
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 97/06 28. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodárského a sociálního výboru k návrhu smernice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpecnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zarízení zamestnanci pri práci (druhá samostatná smernice ve smyslu cl. 16 odst. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znení) KOM(2006) 652 v konecném znení – 2006/0214 (COD)
+ (Anglická verze)
433
(15. 2. 2007 - 16. 2. 2007)
2007/C 93/08 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/11 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posouzení stavu dnešní evropské společnosti
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/02 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Dopadu a důsledkům strukturální politiky na soudržnost Evropské unie
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/03 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření KOM(2006) 605 v konečném znění – 2006/0192 (CNS) 15
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/01 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) KOM(2006) 202 v konečném znění – 2006/0076 (COD)
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/04 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek KOM(2006) 195 v konečném znění/2 – 2006/0066 (COD)
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/06 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Revize jednotného trhu
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/07 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guayana a Réunion na období 2007 až 2013 KOM(2006) 740 v konečném znění – 2006/0247 (CNS)
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/10 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění KOM(2006) 390 v konečném znění – 2006/0127 (COD)
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/05 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES o procesních pravidlech a hodnotících kritériích pro obezřetné posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru KOM(2006) 507 v konečném znění – 2006/0166 (COD)
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2007/C 93/09 27. dubna 2007 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Podpora slušné práce pro všechny Příspěvek Unie k provádění agendy slušné práce ve světě KOM(2006) 249 v konečném znění
+ (Anglická verze)
432
(17. 1. 2007 - 18. 1. 2007)
2006/C 325/13 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dobrovolná činnost, její úloha v evropské společnosti a její vlivy
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/03 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k praxi EU a národních správních orgánů a vazbám mezi nimi
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/01 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. …/2006 o léčivých přípravcích používaných v pediatrii a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 KOM(2006) 640 v konečném znění -2006/0207 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/02 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2002/38/ES, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby KOM(2006) 739 v konečném znění
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/15 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Děti jako nepřímé oběti domácího násilí
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/05 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Uvolnění a posílení evropského potenciálu pro výzkum, vývoj a inovace
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/06 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) KOM(2006) 556 v konečném znění – 2006/0175 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/08 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) KOM(2006) 237 v konečném znění -2006/0082 (CNS)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/10 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení ES č. …/…. o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin KOM(2006) 606 v konečném znění – 2006/0193 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/14 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost: učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků KOM(2006) 136 v konečném znění
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/16 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Směrem ke strategii EU o právech dítěte KOM(2006) 367 v konečném znění
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/18 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce KOM(2006) 79 v konečném znění – 2006/0025 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/04 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Obnovená politika EU v oblasti cestovního ruchu: Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch KOM(2006) 134 v konečném znění 11
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/07 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína KOM(2006) 319 v konečném znění
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/09 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. …/… o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví KOM(2006) 607 v konečném znění – 2006/0195 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/17 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 týkající se pravomocí a zakládající předpisy vztahující se na právo rozhodné ve věcech manželských KOM(2006) 399 v konečném znění
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/11 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů KOM(2006) 489 v konečném znění – 2006/0173 (CNS)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/12 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1408/71/EHS o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady č. 574/72/EHS, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1408/71/EHS KOM(2005) 676 v konečném znění – 2005/0258 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/19 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán „eGovernment“ v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch všech KOM(2006) 173 v konečném znění
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/20 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/…/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby KOM(2006) 646 v konečném znění -2006/0210 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)
2006/C 325/21 30. prosince 2006 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví KOM(2006) 645 v konečném znění – 2006/0209 (COD)
+ (Anglická verze)
431
(13. 12. 2006 - 14. 12. 2006)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail