Legislativní návrhy

Zdroj: 

Jedná se o přípravné dokumenty k právním předpisům a jiným dokumentům orgánů, které mohou zajímat veřejnost (návrhy směrnic, rozhodnutí a nařízení Evropského parlamentu a Rady, sdělení a stanoviska Komise). Dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné (závaznými se stávají po zveřejnění v Úředním věstníku EU).

 

Dokument Publikováno Datum schválení Název
COM(2014) 466 2014/0216 (COD) 15. července 2014 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění)
COM(2014) 397 2014/0201 (COD) 2. července 2014 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
COM(2014) 314 2014/0162 (NLE) 4. června 2014 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci příslušných výborů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, předpisu OSN o dodatečně instalovaných zařízeních na kontrolu emisí pro těžká nákladní vozidla a Úplného usnesení OSN pro konstrukci vozidel (R.E.3)
COM(2014) 258 2014/0136 (COD) 12. května 2014 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o spotřebičích plynných paliv
COM(2014) 186 2014/0108 (COD) 27. března 2014 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o osobních ochranných prostředcích
COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) 20. února 2014 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci příslušných výborů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů č. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 a 129 a k návrhu celosvětového technického předpisu pro celosvětově harmonizované zkušební postupy pro lehká užitková vozidla (WLTP) a návrhu celosvětového technického předpisu o pneumatikách /* COM/2014/095 final - 2014/0051 (NLE) */
COM(2014) 28 2014/0012 (COD) 31. ledna 2014 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel
COM(2013) 919 2013/0442 (COD) 18. prosince 2013 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
2013/0443 (COD) COM(2013) 920 18. prosince 2013 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
COM (2013) 697 2013/0336 (NLE) 9. října 2013 Návrh ROZHODNUTÍ RADY COM (2013) 0697 o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrh předpisu o jednotných ustanoveních týkajících se recyklovatelnosti motorových vozidel
COM (2013) 697 2013/0333 (NLE) 9. října 2013 Návrh ROZHODNUTÍ RADY COM (2013) 0697 o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrh předpisu o jednotných ustanoveních týkajících se recyklovatelnosti motorových vozidel
COM (2013) 693 2013/0333 (NLE) 9. října 2013 Návrh ROZHODNUTÍ RADY COM (2013) 0693 o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrh předpisu o jednotných ustanoveních týkajících se schvalování dodatečně instalovaných zařízení na kontrolu emisí pro těžká nákladní vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční pojízdné stroje vybavené vznětovými motory
COM (2013) 502 2013/0235 (NLE) 7. října 2013 Návrh NAŘÍZENÍ RADY COM (2013) 0502, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech
COM (2013) 307 2013/0159 (NLE) 29. května 2013 Návrh ROZHODNUTÍ RADY COM (2013) 0307 o uplatňování předpisu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 41 o jednotných ustanoveních pro schvalování motocyklů z hlediska hluku
COM(2013) 195 final 2013/0105 (COD) 15. dubna 2013 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
COM (2013) 102 2013/0062 (COD) 26. února 2013 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY COM (2013) 0102, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
COM (2013) 78 2013/0049 (COD) 13. února 2013 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY COM (2013) 0078 o bezpečnosti spotoebních výrobku a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES
COM(2012) 595 2012/0288 (COD) 17. října 2012 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
COM(2012) 456 2012/0221 (APP) 16. srpna 2012 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) 4. dubna 2012 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě
COM(2012) 155 2012/C 171/03 2. dubna 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
COM(2012) 158 2012/C 171/03 30. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, pokud jde o opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
COM(2012) 156 2012/C 171/03 30. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, pokud jde o opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
COM(2012) 152 2012/C 171/03 30. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Dohodou zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem, pokud jde o opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
COM(2012) 157 2012/C 171/03 30. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro spolupráci zřízeném Dohodou o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, pokud jde o opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
COM(2012) 150 2012/C 171/03 30. března 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi
COM(2012) 144 2012/C 171/03 28. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce
COM(2012) 147 2012/C 171/03 28. března 2012 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě
COM(2012) 143 2012/C 171/03 28. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce
COM(2012) 141 2012/C 171/03 28. března 2012 Návrh směrnice Rady, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
COM(2012) 138 2012/C 171/03 26. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
COM(2012) 137 2012/C 171/03 26. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
COM(2012) 136 2012/C 171/03 26. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne […], kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů
COM(2012) 134 2012/C 171/03 23. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES
COM(2012) 129 2012/C 171/03 23. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci
COM(2012) 120 2012/C 171/03 23. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí z roku 2009 nebo k ní přistoupily
COM(2012) 118 2012/C 171/03 23. března 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí
COM(2012) 133 2012/C 171/03 22. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP
COM(2012) 131 2012/C 171/03 21. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
COM(2012) 130 2012/C 171/03 21. března 2012 Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb
COM(2012) 123 2012/C 171/03 20. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou
COM(2012) 142 2012/C 171/03 19. března 2012 Návrh prováděcího rozhodnutí Rady kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
COM(2012) 142 2012/C 171/03 19. března 2012 Návrh směrnice Rady, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
COM(2012) 113 2012/C 171/03 19. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování (kapitola 1 přílohy II dohody o partnerství AKT-ES)
COM(2012) 126 2012/C 171/03 16. března 2012 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
COM(2012) 115 2012/C 171/03 16. března 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII GATT 1994 týkajících se změny a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
COM(2012) 114 2012/C 171/03 16. března 2012 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky a kterým se společnost Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd vylučuje z konečných opatření
COM(2012) 112 2012/C 171/03 16. března 2012 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
COM(2012) 111 2012/C 171/03 16. března 2012 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky
COM(2012) 109 2012/C 171/03 15. března 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
COM(2012) 108 2012/C 171/03 15. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
COM(2012) 106 2012/C 171/03 15. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohod ve formě výměny dopisů o změně koncesí u zpracovaného drůbežího masa mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropskou unií a Thajským královstvím v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994)
COM(2012) 105 2012/C 171/03 15. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání jménem Evropské unie dohod ve formě výměny dopisů o změně koncesí u zpracovaného drůbežího masa mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropskou unií a Thajským královstvím v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994)
COM(2012) 96 2012/C 171/03 14. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
COM(2012) 93 2012/C 171/03 12. března 2012 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím
COM(2012) 85 2012/C 171/03 12. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
COM(2012) 85 2012/C 171/03 12. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
COM(2012) 98 2012/C 171/03 9. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP, pokud jde o změnu přílohy II (Technické předpisy,normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
COM(2012) 98 2012/C 171/03 9. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP, pokud jde o změnu přílohy II (Technické předpisy,normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
COM(2012) 97 2012/C 171/03 8. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojeného k Dohodě o EHP
COM(2012) 92 2012/C 171/03 7. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Turecko
COM(2012) 73 2012/C 171/03 7. března 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES
COM(2012) 88 2012/C 171/03 6. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace)
COM(2012) 88 2012/C 171/03 6. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace)
COM(2012) 87 2012/C 171/03 6. března 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXI (Statistika)
COM(2012) 90 2012/C 171/03 5. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie
COM(2012) 89 2012/C 171/03 5. března 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu
COM(2012) 84 2012/C 171/03 1. března 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění
COM(2012) 75 2012/C 171/03 22. února 2012 Návrh rozhodnutí Rady o pozastavení závazků z Fondu soudržnosti vůči Maďarsku
COM(2012) 51 2012/C 102/07 10. února 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci
COM(2012) 43 2012/C 102/07 10. února 2012 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava)
COM(2012) 52 2012/C 102/07 10. února 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci
COM(2012) 29 2012/C 102/07 2. února 2012 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb
COM(2012) 8 2012/C 102/07 26. ledna 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků (Přepracované znění)
COM(2012) 15 2012/C 102/07 25. ledna 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
COM(2012) 11 2012/C 102/07 25. ledna 2012 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
COM(2012) 10 2012/C 102/07 25. ledna 2012 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů
COM(2012) 2 2012/C 102/07 13. ledna 2012 Návrh nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani
COM(2011) 936 2012/C 102/05 9. ledna 2012 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a o zastavení řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkajícího se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
COM(2011) 931 2012/C 102/05 21. prosince 2011 Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014–2018)
COM(2011) 896 2012/C 102/05 20. prosince 2011 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek
COM(2011) 895 2012/C 102/05 20. prosince 2011 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
COM(2011) 883 2012/C 102/05 19. prosince 2011 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení […] o spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
COM(2011) 890 2012/C 102/05 13. prosince 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie
COM(2011) 856 2012/C 102/05 9. prosince 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových vozidel
COM(2011) 841 2012/C 102/05 7. prosince 2011 Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
COM(2011) 828 2012/C 102/05 1. prosince 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES
COM(2011) 824 2012/C 102/05 1. prosince 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách pozemního odbavování na letištích Unie a o zrušení směrnice Rady 96/67/ES
COM(2011) 814 2012/C 102/05 30. listopadu 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provozu
COM(2011) 750 2012/C 102/05 15. listopadu 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
KOM(2011) 620 2011/C 335/06 12. října 2011 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236x3006-210-23 (DAS- 24236-5xDAS-21Ø23-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2011) 609 2011/C 335/06 6. října 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
KOM(2011) 608 2011/C 335/06 6. října 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)
KOM(2011) 593 2011/C 335/06 29. září 2011 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření
KOM(2011) 566 2011/C 335/06 23. září 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
KOM(2011) 554 2011/C 335/06 13. září 2011 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
KOM(2011) 540 2011/C 335/06 7. září 2011 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky
KOM(2011) 530 2011/C 335/06 31. srpna 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků
KOM(2011) 524 2011/C 335/06 30. srpna 2011 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech
KOM(2011) 518 2011/C 335/06 30. srpna 2011 Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek
KOM(2011) 525 2011/C 335/06 30. srpna 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném označování hovězího masa
KOM(2011) 516 2011/C 335/06 30. srpna 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
KOM(2009) 618 2011/C 26/07 6. listopadu 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje postoj, jenž má být přijat jménem Společenství a jenž se týká nástroje pro přezkum provádění Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci, který má být přijat na 3. zasedání konference smluvních států Úmluvy
KOM(2009) 619 2011/C 26/07 4. listopadu 2009 Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu v letech 2010–2011
KOM(2009) 613 2011/C 26/07 30. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2009) 583 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouské republice povoluje dále používat opatření odchylující se od článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2009) 580 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině
KOM(2009) 611 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví
KOM(2009) 610 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy
KOM(2009) 609 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii uplatňovat odstupňované sazby daně z pohonných hmot
KOM(2009) 608 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Estonské republice a Republice Slovinsko povoluje zavedení opatření odchylujícího se od článku 167 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2009) 604 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh nařízení Rady (ES, Euratom) č. …/2009, kterým se ode dne 1. července 2009 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému
KOM(2009) 603 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh nařízení Rady (ES, Euratom), kterým se s účinností od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
KOM(2009) 596 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině
KOM(2009) 588 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
KOM(2009) 587 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluvy TIR z roku 1975)
KOM(2009) 582 2011/C 26/07 29. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2009) 600_2 2011/C 26/07 27. října 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění in- terinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec
KOM(2009) 581 2011/C 26/07 27. října 2009 Návrh nařízení Rady o finanční pomoci Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu „Program Kozloduj“
KOM(2009) 565R 2011/C 26/07 27. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci uzavřené mezi Evropským společenstvím a vládou Faerských ostrovů jménem Evropského společenství, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
KOM(2009) 602 2011/C 26/07 27. října 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
KOM(2009) 577 2011/C 26/07 26. října 2009 Návrh směrnice Rady, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU
KOM(2009) 576 2011/C 26/07 26. října 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
KOM(2009) 585 2011/C 26/07 26. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat na šestnáctém zasedání smluvních stran, pokud jde o návrhy na změnu příloh II a III Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří (Protokol SPA/BD) k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře (Barcelonská úmluva)
KOM(2009) 566 2011/C 26/07 22. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Faerských ostrovů jménem Evropského společenství, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
KOM(2009) 559 2011/C 26/07 22. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Evropsko- středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (ACAA)
KOM(2009) 564 2011/C 26/07 22. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění přílohy A a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
KOM(2009) 554 2011/C 26/07 21. října 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)
KOM(2009) 551 2011/C 26/07 21. října 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování)
KOM(2009) 575 2011/C 26/07 19. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu (třetí splátka za rok 2009)
KOM(2009) 553 2011/C 26/07 16. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
KOM(2009) 556 2011/C 26/07 16. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (rybolovu NNN) jménem Evropského společenství
KOM(2009) 523 2011/C 26/07 16. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii
KOM(2009) 541 2011/C 26/07 15. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
KOM(2009) 535 2011/C 26/07 14. října 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… o statistice odpadů (kodifikované znění)
KOM(2009) 531 2011/C 26/07 14. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Arménii
KOM(2009) 530 2011/C 26/07 14. října 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (kodifikované znění)
KOM(2009) 154 2011/C 26/07 14. října 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
KOM(2009) 522 11/C 26/07 13. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2009) 539 2011/C 26/07 9. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
KOM(2009) 525 2011/C 26/07 9. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jménem Evropského společenství
KOM(2009) 524 2011/C 26/07 9. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropského společenství, a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013
KOM(2009) 537 2011/C 26/07 8. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat k návrhu na přijetí regionálních akčních plánů v rámci provádění článku 15 Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů a činností
KOM(2009) 513 2011/C 26/07 8. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Srbsku
KOM(2009) 516 2011/C 26/07 7. října 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství
KOM(2009) 280 2011/C 26/07 7. října 2009 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o postoji Společenství v rámci Rady stabilizace a přidružení, pokud jde o přechod do druhé etapy přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie
KOM(2009) 517 2011/C 26/07 5. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři
KOM(2009) 510 2011/C 26/07 2. října 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
KOM(2009) 515 2011/C 26/07 30. září 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
KOM(2009) 511 2011/C 26/07 29. září 2009 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů
KOM(2009) 509 2011/C 26/07 29. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
KOM(2009) 508 2011/C 26/07 29. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
KOM(2009) 500 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika
KOM(2009) 498 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé
KOM(2009) 491 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
KOM(2009) 506 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2009, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
KOM(2009) 505 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 754/2009, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008
KOM(2009) 503 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
KOM(2009) 502 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
KOM(2009) 501 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví
KOM(2009) 499 2011/C 26/07 23. září 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika
KOM(2009) 496 2011/C 26/07 22. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
KOM(2009) 493 2011/C 26/07 22. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 661/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
KOM(2009) 492 2011/C 26/07 22. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé
KOM(2009) 485 2011/C 26/07 21. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o formulaci postoje Společenství, jenž se má přijmout v Komisi pro ochranu živých antarktických mořských zdrojů
KOM(2009) 484 2011/C 26/07 21. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o formulaci postoje Společenství, jenž se má přijmout v Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku
KOM(2009) 483 2011/C 26/07 21. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o formulaci postoje Společenství, jenž se má přijmout v Komisi pro ochranu a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu
KOM(2009) 497 2011/C 26/07 18. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
KOM(2009) 482 2011/C 26/07 18. září 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení
KOM(2009) 480 2011/C 26/06 16. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Brazilské federativní republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí
KOM(2009) 477 2011/C 26/06 16. září 2009 Návrh nařízení Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
KOM(2009) 474 2011/C 26/06 15. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství, jenž se má přijmout v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku
KOM(2009) 476 2011/C 26/06 11. září 2009 Návrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012
KOM(2009) 470 2011/C 26/06 11. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství, jenž se má přijmout v Komisi na ochranu tuňáka modroploutvého
KOM(2009) 459 2011/C 26/06 11. září 2009 Návrh nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu
KOM(2009) 468 2011/C 26/06 10. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanskou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Společenství
KOM(2009) 438 2011/C 26/07 8. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu „Mandátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti” (IPEEC) a Memoranda o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní agentuře
KOM(2009) 460 2011/C 26/06 8. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady ohledně stanoviska Společenství v rámci rady mezinárodní studijní skupiny pro jutu o prodloužení platnosti Dohody o statutu mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001
KOM(2009) 457 2011/C 26/06 8. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON-89Ø34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2009) 462 2011/C 26/06 8. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňováním Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu „Mládež v akci“ a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013)
KOM(2009) 370 2011/C 26/07 7. září 2009 Návrh nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Madeiry a Azor
KOM(2009) 463 2011/C 26/06 7. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 446 2011/C 26/06 4. září 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění)
KOM(2009) 453 2011/C 26/06 4. září 2009 Návrh rozhodnutí Komise o podpisu Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Norským královstvím
KOM(2009) 450 2011/C 26/06 4. září 2009 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky
KOM(2009) 444 2011/C 26/06 3. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2009) 443 2011/C 26/06 3. září 2009 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122xNK603 (DAS-59122- 7xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2009) 456 2011/C 26/06 2. září 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES
KOM(2009) 439 2011/C 26/06 1. září 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
KOM(2009) 441 2011/C 26/06 31. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o přistoupení Evropského společenství k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 Evropským společenstvím
KOM(2009) 437 2011/C 26/06 31. srpna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se zastavuje pro „nového vývozce“ přezkum nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky, opětovně se ukládá clo z dovozu jednoho vývozce z této země a ukončuje se celní evidence tohoto dovozu
KOM(2009) 445 2011/C 26/06 28. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
KOM(2009) 436 2011/C 26/06 27. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatečného protokolu k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním jménem Společenství
KOM(2009) 435 2011/C 26/06 26. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2009) 431 2011/C 26/06 24. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se prodlužuje období uplatňování opatření uvedených v rozhodnutí 2007/641/EC o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci
KOM(2009) 429 2011/C 26/06 19. srpna 2009 Návrh nařízení Rady o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1487/2005 na dovoz některých hotových textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 430 2011/C 26/06 19. srpna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 682/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
KOM(2009) 427 2011/C 26/06 18. srpna 2009 Návrh nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)
KOM(2009) 426 2011/C 26/06 12. srpna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 425 2011/C 26/06 12. srpna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 424 2011/C 26/06 11. srpna 2009 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění plněním úkolů laboratorního testování
KOM(2009) 423 2011/C 26/06 10. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
KOM(2009) 315R 2011/C 26/05 6. srpna 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005
KOM(2009) 418 2011/C 26/04 5. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Spolecenství ohledne jednacího rádu pro rešení sporu a kodexu chování pro rozhodce stanovených v Dohode o hospodárském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné strane a Evropským spolecenstvím a jeho clenskými státy na strane druhé Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu 28.1.2011 Úrední vestník Evropské unie C 26/5
KOM(2009) 414 2011/C 26/04 5. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Spolecenství ohledne jednacího rádu výboru EPA stanoveného v Prozatímní dohode o hospodárském partnerství mezi Pobrežím slonoviny na jedné strane a Evropským spolecenstvím a jeho clenskými státy na strane druhé
KOM(2009) 317R 2011/C 26/05 5. srpna 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003
KOM(2009) 417 2011/C 26/04 4. srpna 2009 Návrh narízení Rady o uložení konecného antidumpingového cla z dovozu nekterých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Cínské lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu, at už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu, ci nikoliv, a o zrušení osvobození udeleného spolecnostem Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.
KOM(2009) 411 2011/C 26/04 3. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským spolecenstvím a Brazilskou federativní republikou o nekterých aspektech leteckých služeb
KOM(2009) 412 2011/C 26/04 3. srpna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavrení Dohody mezi Evropským spolecenstvím a Brazilskou federativní republikou o nekterých aspektech leteckých služeb
KOM(2009) 406 2011/C 26/06 3. srpna 2009 Návrh nařízení Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení (ES) č. 1984/2003
KOM(2009) 413 2011/C 26/04 31. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Spolecenství k rozhodnutí smíšeného výboru zrízeného podle Dohody mezi Evropským spolecenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky, kterým se mení príloha II dohody
KOM(2009) 410 2011/C 26/04 30. července 2009 Návrh smernice Rady, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodicovské dovolené uzavrená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se smernice 96/34/ES
KOM(2009) 399 2011/C 26/04 29. července 2009 Návrh narízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace
KOM(2009) 395 2011/C 26/04 29. července 2009 Návrh narízení Rady, kterým se mení narízení Rady (ES) c. 314/2004 o nekterých omezujících opatreních vuci Zimbabwe
KOM(2009) 393 2011/C 26/04 29. července 2009 Návrh narízení Rady o zavedení nekterých zvláštních omezujících opatrení namírených proti nekterým fyzickým a právnickým osobám, subjektum a orgánum vzhledem k situaci v Somálsku
KOM(2009) 298 2011/C 26/04 29. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska jménem Evropského společenství
KOM(2009) 422 2011/C 26/05 29. července 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
KOM(2009) 421 2011/C 26/05 29. července 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
KOM(2009) 420 2011/C 26/05 29. července 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
KOM(2009) 297 2011/C 26/04 29. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska jménem Evropského společenství
KOM(2009) 392 2011/C 26/04 28. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Spolecenství zaujmout ohledne rozhodnutí smíšeného výboru, na jehož základe se prohlašuje za závazné bulharské a rumunské jazykové znení dohody mezi Evropským spolecenstvím a jeho clenskými státy na jedné strane a Švýcarskou konfederací na strane druhé o volném pohybu osob
KOM(2009) 389R 2011/C 26/04 28. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o zrušení dohod mezi Evropským spolecenstvím uhlí a oceli a Švýcarskou konfederací
KOM(2009) 373 2011/C 26/06 28. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností Evropským společenstvím
KOM(2009) 391 2011/C 26/04 27. července 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních smerech Spolecenství pro rozvoj transevropské dopravní síte (prepracování)
KOM(2009) 396 2011/C 26/04 27. července 2009 Návrh narízení Rady, kterým se mení narízení (ES) c. 1890/2005 o uložení konecného antidumpingového cla z dovozu nekterých spojovacích prostredku a jejich cástí z korozivzdorné oceli pocházejících mimo jiné z Vietnamu
KOM(2009) 381 2011/C 26/04 22. července 2009 Návrh rozhodnutí rady o postoji, který mají prijmout Spolecenství a jeho clenské státy v Rade pro spolupráci ustavené na základe Dohody o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými spolecenstvími a jejich clenskými státy na jedné strane a Ukrajinou na strane druhé, pokud jde o prijetí doporucení týkajícího se provádení programu pridružení EU Ukrajina a prijetí rozhodnutí o zrízení smíšeného výboru
KOM(2009) 377 2011/C 26/04 22. července 2009 Návrh narízení Rady kterým se zrušují nekteré zastaralé akty Rady v oblasti spolecné zemedelské politiky
KOM(2009) 379 2011/C 26/06 22. července 2009 Návrh doporučení Rady k opatřením pro boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě, prostřednictvím společného plánování výzkumných činností
KOM(2009) 386 2011/C 26/04 20. července 2009 Návrh rozhodnutí rady o formulaci postoje Spolecenství, jenž se má prijmout v Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku
KOM(2009) 382 2011/C 26/06 17. července 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství
KOM(2009) 375 2011/C 26/04 17. července 2009 Návrh narízení Rady, kterým se zrušují nekteré zastaralé akty Rady
KOM(2009) 367 2011/C 26/04 16. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady týkající se stanoviska, které má být prijato v rámci Výboru pro spolupráci zrízeného Dohodou o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodárským spolecenstvím a Republikou San Marino za úcelem prijetí souhrnného rozhodnutí
KOM(2009) 371 2011/C 26/04 16. července 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnení prostredku z Evropského fondu pro prizpusobení se globalizaci
KOM(2009) 363 2011/C 26/04 16. července 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES
KOM(2009) 364 2011/C 26/04 16. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Spolkové republice Německo povoluje dále uplatňovat opatření odchylující se od článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2009) 361 2011/C 26/04 16. července 2009 Návrh nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96
KOM(2009) 366 2011/C 26/04 15. července 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
KOM(2009) 357 2011/C 26/04 14. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé
KOM(2009) 348R 2011/C 26/05 14. července 2009 Pozměněný návrh směrnice nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
KOM(2009) 362 2011/C 26/04 13. července 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování
KOM(2009) 345 2011/C 26/04 13. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postupu týkajícím se odchylek od pravidel původu stanovených v protokolech o původu připojených k dohodám o hospodářském partnerství se státy AKT
KOM(2009) 355 (2010/C 296/05) 10. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií
KOM(2009) 352 (2010/C 296/05) 10. července 2009 Návrh nařízení Rady, o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článku XXIV:6 dohody GATT z roku 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
KOM(2009) 338 2011/C 26/04 8. července 2009 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení
KOM(2009) 350 (2010/C 296/05) 8. července 2009 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2009, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
KOM(2009) 322 (2010/C 296/05) 8. července 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
KOM(2009) 365 (2010/C 296/05) 8. července 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2009, kterým se Lotyšsku poskytuje střednědobá finanční pomoc Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu 30.10.2010
KOM(2009) 349 (2010/C 296/05) 8. července 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008
KOM(2009) 353 2011/C 26/06 8. července 2009 Návrh doporučení Rady o očkování proti sezónní chřipce
KOM(2009) 354 (2010/C 296/05) 7. července 2009 Návrh nařízení Rady kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1234/2007 („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka
KOM(2009) 347 (2010/C 296/05) 7. července 2009 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu válcovaného drátu pocházejícího z Moldavské republiky a Turecka
KOM(2009) 339 (2010/C 296/05) 6. července 2009 Návrh nařízení Rady o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 340 (2010/C 296/05) 2. července 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress
KOM(2009) 333 (2010/C 296/05) 2. července 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská facilita mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (facilita mikrofinancování Progress)
KOM(2009) 323 (2010/C 296/05) 1. července 2009 Návrh nařízení Rady (ES) č. …/… o zavedení eura
KOM(2009) 328 (2010/C 296/05) 30. června 2009 Návrh doporučení Rady o nekuřáckém prostředí
KOM(2009) 321 (2010/C 296/05) 29. června 2009 Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003
KOM(2009) 326 (2010/C 296/05) 26. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o přijetí stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropským společenstvím a výkonu jeho práv a povinností
KOM(2009) 319 (2010/C 296/05) 26. června 2009 Návrh nařízení Rady kterým se ukončuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Malajsie, opětovně ukládá clo z dovozu jednoho vývozce z této země a ukončuje celní evidence tohoto dovozu
KOM(2009) 327 (2010/C 296/05) 26. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropským společenstvím
KOM(2009) 320 (2010/C 296/05) 25. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o ukončení konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 revidované dohody z Cotonou
KOM(2009) 299 (2010/C 296/05) 25. června 2009 Návrh směrnice Rady …/…/ES o uvádění sadby brambor na trh
KOM(2009) 293 (2010/C 296/05) 24. června 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva
KOM(2009) 311 (2010/C 296/05) 24. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu (druhá splátka za rok 2009)
KOM(2009) 294 (2010/C 296/05) 24. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se agentuře zřízené nařízením XX svěřují úkoly týkající se provozního řízení SIS II a VIS v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EU
KOM(2009) 308 (2010/C 296/05) 22. června 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
KOM(2009) 289 (2010/C 296/05) 22. června 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie zahájený podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
KOM(2009) 287 (2010/C 296/05) 22. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé Evropským společenstvím
KOM(2009) 318 2011/C 26/05 22. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES
KOM(2009) 306 2011/C 26/05 22. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy,
KOM(2009) 316 2011/C 26/05 22. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES
KOM(2009) 312 2011/C 26/05 22. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
KOM(2009) 307 2011/C 26/05 22. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění)
KOM(2009) 305 2011/C 26/05 22. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění)
KOM(2009) 276 (2010/C 296/05) 18. června 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 733/2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
KOM(2009) 285 (2010/C 296/05) 17. června 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
KOM(2009) 268 2010/C 296/04 16. června 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
KOM(2009) 272 2010/C 296/04 15. června 2009 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
KOM(2009) 271 2010/C 296/04 15. června 2009 Návrh nařízení Rady o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
KOM(2009) 270 2010/C 296/04 15. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady kterým se stanoví postoj Evropského společenství v Radě ministrů Energetického společenství (Sarajevo, 26. června 2009)
KOM(2009) 267 2010/C 296/04 12. června 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání
KOM(2009) 275 2010/C 296/04 11. června 2009 Návrh nařízení Rady o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
KOM(2009) 259 2010/C 296/04 9. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory
KOM(2009) 260 2010/C 296/04 9. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru o přijetí protokolů 10 a 37 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží
KOM(2009) 264 2011/C 26/05 5. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2009) 265 2011/C 26/05 5. června 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh
KOM(2009) 255 2010/C 296/04 4. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
KOM(2009) 254 2010/C 296/04 3. června 2009 Návrh rozhodnutí Rady o Evropském roku dobrovolnictví (2011)
KOM(2009) 253 2010/C 296/04 29. května 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2008 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
KOM(2009) 251 2010/C 296/04 29. května 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Indické republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí
KOM(2009) 236 (2010/C 296/04) 25. května 2009 Návrh rozhodnutí Rady o schválení změn přílohy II a přílohy III Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva OSPAR), pokud jde o ukládání toků oxidu uhličitého v geologických formacích, jménem Evropského společenství
KOM(2009) 232 (2010/C 296/04) 20. května 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
KOM(2009) 235 2011/C 26/05 20. května 2009 Pozměněný návrh směrnice Rady o čistokrevném plemenném skotu (kodifikovaná verze)
KOM(2009) 233 (2010/C 296/04) 15. května 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 229 (2010/C 296/04) 15. května 2009 Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o uzavření Doplňkové dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
KOM(2009) 227 (2010/C 296/04) 15. května 2009 Návrh směrnice Rady o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění)
KOM(2009) 226 (2010/C 296/04) 15. května 2009 Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o podpisu a prozatímním uplatňování Doplňkové dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
KOM(2009) 207 (2010/C 296/04) 30. dubna 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES
KOM(2009) 197 (2010/C 296/04) 21. dubna 2009 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy
KOM(2009) 185 (2010/C 296/04) 21. dubna 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
KOM(2009) 171_2 2011/C 26/05 8. dubna 2009 Upravený návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec
KOM(2009) 151 2010/C 296/02 2. dubna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
KOM(2009) 157 2010/C 296/02 2. dubna 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Komise 2008/938/ ES o seznamu zvýhodněných zemí, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
KOM(2009) 145 2010/C 296/02 30. března 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, kterým se mění návrh KOMISE podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES
KOM(2009) 144 2010/C 296/02 30. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o postoji Společenství k rozhodnutí Rady pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie, kterým se přijímá její jednací řád
KOM(2009) 142 2010/C 296/02 30. března 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES
KOM(2009) 150 2010/C 296/02 26. března 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
KOM(2009) 136 2010/C 296/02 25. března 2009 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV
KOM(2009) 135 2010/C 296/02 25. března 2009 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
KOM(2009) 134 2010/C 296/02 25. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství v Mezinárodní radě pro cukr ohledně prodloužení Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
KOM(2009) 132 2010/C 296/02 24. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství v Mezinárodní radě pro obiloviny ohledně prodloužení Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
KOM(2009) 139 2010/C 296/02 24. března 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy.
KOM(2009) 130 2010/C 296/02 20. března 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se objasňuje oblast působnosti konečného antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (ES) č. 85/2006 z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
KOM(2009) 131 2010/C 296/02 20. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropského společenství, o prozatímním provádění a o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží, jakož i o celních opatřeních v oblasti bezpečnosti CS C 296/2 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2010
KOM(2009) 129 2010/C 296/02 20. března 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu A Rady o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění)
KOM(2009) 127 2010/C 296/02 19. března 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
KOM(2009) 125 2010/C 296/02 18. března 2009 Návrh nařízení Rady o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (kodifikované znění)
KOM(2009) 122 2010/C 296/02 17. března 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro severní populaci štikozubce obecného a lov této populace
KOM(2009) 124 2010/C 296/02 13. března 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie
KOM(2009) 117 2010/C 296/02 12. března 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 119 2010/C 296/02 12. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu v rybolovných vodách Guiney
KOM(2009) 120 2010/C 296/02 12. března 2009 Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
KOM(2009) 123 2010/C 296/02 11. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o vypracování postoje Společenství v Komisi pro tuňáky Indického oceánu
KOM(2009) 121 2010/C 296/02 10. března 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
KOM(2009) 109 (2010/C 76/09) 6. března 2009 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza
KOM(2009) 106_1 (2010/C 76/08) 6. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o zpětném přebírání osob
KOM(2009) 106_2 (2010/C 76/08) 6. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o zpětném přebírání osob
KOM(2009) 107 (2010/C 76/08) 5. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o vypracování postoje Společenství v Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM)
KOM(2009) 107 (2010/C 76/08) 5. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o vypracování postoje Společenství v Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM)
KOM(2009) 101 (2010/C 76/08) 4. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/325/ES za účelem stanovení postupu pro provedení čl. 5 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech
KOM(2009) 102 (2010/C 76/08) 4. března 2009 Návrh nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis
KOM(2009) 100 (2010/C 76/08) 4. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/326/ES za účelem stanovení postupu pro provedení čl. 5 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních
KOM(2009) 105 (2010/C 76/08) 4. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu ke kontrole uplatňování schengenského acquis
KOM(2009) 97 (2010/C 76/08) 3. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství, pokud jde o účast v Poradním výboru CARIFORUM-ES zřízeném Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, a o výběru zástupců organizací usazených v ES
KOM(2009) 94 (2010/C 76/08) 2. března 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení specifická pro železniční kolejová vozidla, která byla přijata v Lucemburku dne 23. února 2007, Evropským společenstvím
KOM(2009) 95 (2010/C 76/08) 27. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů č. 1 a 2, přílohy protokolu č. 1, přílohy protokolu č. 2 a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé
KOM(2009) 90 (2010/C 76/08) 27. února 2009 Návrh nařízení Rady kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o dlouhodobá víza a záznamy v Schengenském informačním systému
KOM(2009) 88 (2010/C 76/08) 27. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady kterým se zrušuje směrnice 83/515/EHS a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky
KOM(2009) 91 (2010/C 76/08) 27. února 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty
KOM(2009) 89 (2010/C 76/08) 27. února 2009 Návrh nařízení Rady kterým se zrušuje 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politik
KOM(2009) 93 (2010/C 76/08) 26. února 2009 Návrh nařízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
KOM(2009) 83 (2010/C 76/08) 26. února 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty
KOM(2009) 92 (2010/C 76/08) 24. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o ukončení konzultací s Mauritánskou islámskou republikou podle článku 96 revidované dohody z Cotonou
KOM(2009) 81 (2010/C 76/08) 23. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím
KOM(2009) 72 (2010/C 76/08) 19. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí revidovat přílohu II dohody o partnerství AKT-ES z Cotonou
KOM(2009) 86 (2010/C 76/09) 18. února 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích
KOM(2009) 71 (2010/C 76/09) 18. února 2009 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
KOM(2009) 67 (2010/C 76/08) 18. února 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování
KOM(2009) 65_2 (2010/C 76/08) 18. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2009) 66 (2010/C 76/08) 18. února 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
KOM(2009) 65_1 (2010/C 76/08) 18. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2009) 78 (2010/C 76/09) 17. února 2009 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společných postojů Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele a nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací
KOM(2009) 75 (2010/C 76/09) 17. února 2009 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu s třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1172/95
KOM(2009) 61 (2010/C 76/08) 17. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství k jednacímu řádu Smíšené rady CARIFORUM-ES, Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj a zvláštních výborů stanovených Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORUM na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
KOM(2009) 62_2 (2010/C 76/08) 17. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé o letecké dopravě
KOM(2009) 62_1 (2010/C 76/08) 17. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé o letecké dopravě
KOM(2009) 63 (2010/C 76/09) 16. února 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů
KOM(2009) 60 (2010/C 76/08) 13. února 2009 Návrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
KOM(2009) 55_2 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 52_1 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 50_2 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 50_1 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 49_1 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 55_1 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 49_2 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutÍ Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 48_2 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 48_1 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 54 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh nařízení Rady o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2009) 53_1 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 53_2 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 52_2 (2010/C 76/08) 12. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
KOM(2009) 56 (2010/C 76/08) 10. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON810) v Rakousku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES
KOM(2009) 46 (2010/C 76/08) 10. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999
KOM(2009) 45 (2010/C 76/08) 10. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/ 426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/ EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/ 28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES
KOM(2009) 51 (2010/C 76/08) 10. února 2009 Návrh rozhodnutí Rady o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie T25) v Rakousku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES
KOM(2009) 57 (2010/C 76/09) 4. února 2009 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby
KOM(2009) 29 (2010/C 76/07) 2. února 2009 Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
KOM(2009) 37 (2010/C 76/07) 2. února 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
KOM(2009) 28 (2010/C 76/07) 2. února 2009 Návrh směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
KOM(2009) 41 (2010/C 76/07) 30. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření stanovených v rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES
KOM(2009) 31 (2010/C 76/07) 30. ledna 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami C 76/16 CS Úřední věstník Evropské unie 25.3.2010
KOM(2009) 27 (2010/C 76/07) 28. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat na čtvrtém zasedání konference smluvních stran ve dnech 4.–8. května 2009, pokud jde o návrhy na změnu příloh A, B a C Stockholmské úmluvy
KOM(2009) 35 (2010/C 76/08) 28. ledna 2009 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
KOM(2009) 21 (2010/C 76/08) 28. ledna 2009 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace
KOM(2009) 38_1 (2010/C 76/07) 28. ledna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
KOM(2009) 18 (2010/C 76/07) 27. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské a zpracované zemědělské produkty a ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů 1 a 2 a přílohy protokolu 1 a přílohy protokolu 2 a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé
KOM(2009) 19 (2010/C 76/07) 26. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě přidružení EUTunisko za účelem změny rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/ 99 o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů stanovených v článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé
KOM(2009) 14 (2010/C 76/07) 23. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditů
KOM(2009) 23 (2010/C 76/07) 23. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
KOM(2009) 11 (2010/C 76/08) 21. ledna 2009 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich a kterou se zrušuje směrnice 2002/6/ES
KOM(2009) 12 (2010/C 76/07) 21. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Rady o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON810) obsahující gen Bt cry1Ab v Maďarsku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES
KOM(2009) 24 (2010/C 76/07) 21. ledna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
KOM(2009) 3 (2010/C 76/07) 15. ledna 2009 Návrh nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) c. 2658/ 87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
KOM(2008) 914 (2010/C 76/05) 12. ledna 2009 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy
KOM(2008) 673 (2010/C 76/05) 12. ledna 2009 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění)
KOM(2009) 4_2 (2010/C 76/07) 8. ledna 2009 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Lotyšsku poskytuje střednědobá finanční pomoc
KOM(2008) 896 (2010/C 76/05) 7. ledna 2009 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení CS C 76/12 Úřední věstník Evropské unie 25.3.2010
KOM(2008) 889 (2010/C 76/05) 19. prosince 2008 Pozměněný návrh nařízení Rady (ES) č. …/… ze dne […], kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
KOM(2008) 861 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
KOM(2008) 863 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování prozatímní dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými na straně druhé
KOM(2008) 863 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování prozatímní dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými na straně druhé
KOM(2008) 858 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
KOM(2008) 854 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
KOM(2008) 861 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
KOM(2008) 858 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
KOM(2008) 854 (2010/C 76/04) 16. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
KOM(2008) 837 (2010/C 76/04) 15. prosince 2008 Návrh doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče
KOM(2008) 851 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006 týkající se uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie a kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2007 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
KOM(2008) 852 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy
KOM(2008) 842 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Rady (ES) č. …/… o systému Společenství pro osvobození od cla
KOM(2008) 841 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1859/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
KOM(2008) 841 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1859/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
KOM(2008) 852 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy
KOM(2008) 851 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006 týkající se uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie a kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2007 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
KOM(2008) 842 (2010/C 76/04) 11. prosince 2008 Návrh nařízení Rady (ES) č. …/… o systému Společenství pro osvobození od cla
KOM(2008) 847 (2010/C 76/04) 10. prosince 2008 Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“)
KOM(2008) 839 (2010/C 76/04) 10. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé při boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy jménem Evropského společenství (část 1 a 2)
KOM(2008) 839 (2010/C 76/04) 10. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé při boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy jménem Evropského společenství
KOM(2008) 847 (2010/C 76/04) 10. prosince 2008 Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“)
KOM(2008) 846 (2010/C 76/05) 9. prosince 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice o občanskoprávní odpovědnosti a finančních zárukách majitelů plavidel
KOM(2008) 848 (2010/C 76/05) 9. prosince 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky
KOM(2008) 818 (2010/C 76/04) 8. prosince 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
KOM(2008) 816 (2010/C 76/04) 4. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
KOM(2008) 812 (2010/C 76/04) 4. prosince 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích
KOM(2008) 809 2010/C 296/01 3. prosince 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
KOM(2008) 801 (2010/C 76/04) 3. prosince 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EEC, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii
KOM(2008) 822 (2010/C 76/04) 3. prosince 2008 Návrh nařízení Rady (ES) č. …/…, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 808 (2010/C 76/04) 3. prosince 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
KOM(2008) 814 (2010/C 76/04) 3. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy
KOM(2008) 833 (2010/C 76/04) 2. prosince 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti
KOM(2008) 805 (2010/C 76/04) 1. prosince 2008 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními
KOM(2008) 806 (2010/C 76/04) 28. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1579/2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
KOM(2008) 796 (2010/C 76/04) 27. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
KOM(2008) 831 (2010/C 76/05) 26. listopadu 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod
KOM(2008) 827 (2010/C 76/05) 26. listopadu 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy
KOM(2008) 826 (2010/C 76/05) 26. listopadu 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí
KOM(2008) 830 (2010/C 76/05) 26. listopadu 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci
KOM(2008) 829 (2010/C 76/05) 26. listopadu 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel
KOM(2008) 828 (2010/C 76/05) 26. listopadu 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla
KOM(2008) 813 (2010/C 76/04) 26. listopadu 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF
KOM(2008) 797 (2010/C 76/04) 26. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
KOM(2008) 792 (2010/C 76/04) 25. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 ze dne 13. ledna 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
KOM(2008) 793 (2010/C 76/04) 25. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1628/2004 o ulo žení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie a nařízení (ES) č. 1629/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
KOM(2008) 784 (2010/C 76/04) 24. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2009 stanovují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
KOM(2008) 715 (2010/C 76/04) 21. listopadu 2008 Návrh směrnice Rady o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí
KOM(2008) 788 (2010/C 76/04) 21. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady (ES, Euratom), kterým se s účinností od 1. července 2008 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
KOM(2008) 787 (2010/C 76/04) 21. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady kterým se ode dne 1. července 2008 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému
KOM(2008) 783 (2010/C 76/04) 21. listopadu 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropského společenství v Radě ministrů Energetického společenství (Tirana, 11. prosince 2008)
KOM(2008) 697 (2010/C 76/04) 20. listopadu 2008 Návrh směrnice Rady kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní
KOM(2008) 785 (2010/C 76/05) 19. listopadu 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
KOM(2008) 707 (2010/C 76/05) 19. listopadu 2008 Sdělení Komise evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracování)
KOM(2008) 762 (2010/C 76/04) 19. listopadu 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství
KOM(2008) 754 (2010/C 76/04) 18. listopadu 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie 123.8.12) geneticky modifikovaný pro barvu květu
KOM(2008) 759 (2010/C 76/04) 18. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli – pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska na základě řízení podle článku 5 nařízení (ES) č. 384/96, – pocházejících z Thajska na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 téhož nařízení, – pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 téhož nařízení, – a o zastavení řízení týkajících se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny a z Turecka
KOM(2008) 749 (2010/C 76/04) 17. listopadu 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 757 (2010/C 76/04) 17. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 193/2007, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, a o změně nařízení Rady (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
KOM(2008) 690 (2010/C 76/04) 17. listopadu 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů
KOM(2008) 753 (2010/C 76/04) 17. listopadu 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se České republice a Spolkové republice Německo povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2008) 775 (2010/C 76/04) 13. listopadu 2008 Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů
KOM(2008) 779 (2010/C 76/04) 13. listopadu 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (předložená Komisí)
KOM(2008) 727 (2010/C 76/04) 13. listopadu 2008 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
KOM(2008) 728 (2010/C 76/04) 12. listopadu 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace
KOM(2008) 726R (2010/C 76/04) 12. listopadu 2008 Návrh doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění
KOM(2008) 786 (2010/C 76/04) 12. listopadu 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
KOM(2008) 704 (2010/C 76/04) 12. listopadu 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
KOM(2008) 732 2010/C 296/01 7. listopadu 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
KOM(2008) 724 (2010/C 76/06) 6. listopadu 2008 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
KOM(2008) 723 (2010/C 76/05) 6. listopadu 2008 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
KOM(2008) 720 (2010/C 76/06) 5. listopadu 2008 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
KOM(2008) 543 (2010/C 76/04) 5. listopadu 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely
KOM(2008) 687 (2010/C 76/05) 30. října 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice
KOM(2008) 681 (2010/C 76/05) 30. října 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacímu návrhu Evropského parlamentu týkajícímu se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství
KOM(2008) 678 (2010/C 76/04) 30. října 2008 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou T45 (ACS-BNØØ8-2) nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v důsledku obchodování s touto řepkou olejnou ve třetích zemích do roku 2005
KOM(2008) 430 (2010/C 76/04) 29. října 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o používání antimikrobiálních látek k odstranění povrchového znečištění z jatečně upravených těl drůbeže
KOM(2008) 605 (2010/C 76/05) 16. října 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
KOM(2008) 608 (2010/C 76/05) 16. října 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách
KOM(2008) 607 (2010/C 76/05) 16. října 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/ 417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97
KOM(2008) 606 (2010/C 76/05) 16. října 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci potravin a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES
KOM(2008) 648 (2010/C 76/05) 14. října 2008 Pozměněné návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI, a nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2008) 647 (2010/C 76/05) 14. října 2008 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2008) 649 (2010/C 76/05) 8. října 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
KOM(2008) 559 (2010/C 76/05) 1. října 2008 Stanovisko komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech
KOM(2008) 578 (2010/C 76/05) 22. září 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle cl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravku na ochranu rostlin na trh
KOM(2008) 548 (2010/C 76/05) 18. září 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
KOM(2008) 569 (2010/C 76/05) 18. září 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o dočasné práci zprostředkovávané přes agenturu – Politická dohoda o společném postoji (hlasování kvalifikovanou vetšinou)
KOM(2008) 568 (2010/C 76/05) 18. září 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby
KOM(2008) 517 (2010/C 76/03) 14. srpna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 zachovává antidumpingové clo z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky, Saúdské Arábie a Koreje
KOM(2008) 518 (2010/C 76/02) 14. srpna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
KOM(2008) 508 (2010/C 76/02) 11. srpna 2008 Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel Evropským společenstvím společně přijatých v Kapském Městě dne 16. listopadu 2001
KOM(2008) 516 (2010/C 76/03) 8. srpna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
KOM(2008) 509_2 (2010/C 76/03) 7. srpna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
KOM(2008) 509_1 (2010/C 76/03) 7. srpna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací jménem Společenství, kterou se s prozatímní platností mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
KOM(2008) 506_1 (2010/C 76/03) 5. srpna 2008 Návrh Rozhodnutí rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 506_2 (2010/C 76/03) 5. srpna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 507_2 (2010/C 76/03) 4. srpna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o mandátu k vyjednávání, kterým se Komise pověřuje sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti
KOM(2008) 488 (2010/C 76/03) 29. července 2008 Návrh nařízení Rady o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (Kodifikované znění)
KOM(2008) 467 (2010/C 76/03) 25. července 2008 Návrh nařízení Rady o právním rámci Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI)
KOM(2008) 469 (2010/C 76/03) 23. července 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů
KOM(2008) 457 (2010/C 76/02) 22. července 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů
KOM(2008) 450 (2010/C 76/03) 18. července 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích
KOM(2008) 487 (2010/C 76/02) 17. července 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke druhému čtení v Evropském parlamentu s cílem přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/ EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES
KOM(2008) 455 2010/C 76/02) 8. července 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů
KOM(2008) 452 2010/C 76/02) 8. července 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích
KOM(2008) 376 (2009/C 10/04) 8. července 2008 Návrh směrnice Rady o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (Kodifikované znění)
KOM(2008) 424 (2010/C 76/03) 3. července 2008 Návrh doporučení Rady o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropy
KOM(2008) 410 (2009/C 10/04) 30. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se ukončuje přezkum nařízení (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky uskutečněný pro nového vývozce
KOM(2008) 404 (2009/C 10/04) 30. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 285 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty EN
KOM(2008) 405 (2009/C 10/04) 27. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 390 (2009/C 10/04) 25. června 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 06/23/EHS
KOM(2008) 386 (2009/C 10/04) 24. června 2008 Návrh nařízení Rady (ES) č. …/… o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Kodifikované znění)
KOM(2008) 380 (2009/C 10/04) 23. června 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci
KOM(2008) 377 (2009/C 10/04) 20. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
KOM(2008) 347_1 (2009/C 10/04) 20. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 382 (2009/C 10/04) 20. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se objasňuje oblast působnosti antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 347_ 2 (2009/C 10/04) 20. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 385 (2009/C 10/04) 19. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 85/2006 z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
KOM(2008) 372 (2008/C188/02) 19. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Smíšené rady EU-Mexiko ke změnám rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2001
KOM(2008) 374 (2008/C188/02) 19. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Smíšené rady EU-Mexiko ke změnám rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ve znění rozhodnutí Smíšené rady č. 3/2004 ze dne 29. července 2004
KOM(2008) 362 (2009/C 10/04) 17. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci smíšeného výboru zřízeného dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 k úpravě protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce s ohledem na rozšíření Evropské unie z roku 2007
KOM(2008) 369 (2009/C 10/04) 17. června 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne (…) o dodatkových ochranných o osvědčeních pro léčivé přípravky (Kodifikované znění)
KOM(2008) 367 (2009/C 10/04) 17. června 2008 Návrh nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (Kodifikované znění)
KOM(2008) 365 (2009/C 10/04) 17. června 2008 Návrh nařízení Rady (ES, Euratom) č. …/… kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Kodifikované znění)
KOM(2008) 358 (2009/C 10/04) 16. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o některých výdajích ve veterinární oblasti (Kodifikované znění)
KOM(2008) 363 (2009/C 10/04) 16. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 442/2007 ze dne 19. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
KOM(2008) 375 2010/C 76/02) 13. června 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti
KOM(2008) 357 (2009/C 10/04) 13. června 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly
KOM(2008) 351 (2009/C 10/04) 13. června 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne (…) týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Kodifikované znění)
KOM(2008) 352 (2009/C 10/04) 12. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se jménem Společenství schvaluje příloha 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
KOM(2008) 310 (2010/C 76/02) 11. června 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel
KOM(2008) 370 (2010/C 76/02) 11. června 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod
KOM(2008) 208 (2010/C 76/02) 11. června 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci
KOM(2008) 206 (2010/C 76/02) 11. června 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES
KOM(2008) 353 (2009/C 10/04) 11. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
KOM(2008) 350 (2009/C 10/04) 11. června 2008 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice
KOM(2008) 343 (2009/C 10/04) 10. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích
KOM(2008) 346 (2009/C 10/04) 10. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
KOM(2008) 345 (2009/C 10/04) 10. června 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
KOM(2008) 344 (2009/C 10/04) 9. června 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Kodifikované znění)
KOM(2008) 341 (2009/C 10/04) 6. června 2008 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 335_2 2010/C 76/01) 5. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí Tyto texty jsou dostupné na stránce
KOM(2008) 335_1 (2010/C 76/01) 5. června 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí
KOM(2008) 342 (2009/C 10/04) 4. června 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 243/2008, kterým se ukládají některá omezující opatření vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu
KOM(2008) 324 (2009/C 10/04) 4. června 2008 Návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření
KOM(2008) 336 2009/C 10/04) 28. května 2008 Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
KOM(2008) 320 (2009/C 10/04) 27. května 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva 188)
KOM(2008) 332 2009/C 10/04) 27. května 2008 Návrh rozhodnutí Rady o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2008/XX/SVV
KOM(2008) 318 (2009/C 10/04) 26. května 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
KOM(2008) 311 (2009/C 10/04) 23. května 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
KOM(2008) 305 (2009/C 10/04) 23. května 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
KOM(2008) 316 (2009/C 10/04) 23. května 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti
KOM(2008) 314 (2009/C 10/04) 23. května 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů
KOM(2008) 309 (2009/C 10/04) 21. května 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé ke stanovení harmonogramu snižování cel pro výrobky uvedené v příloze IV dohody o přidružení
KOM(2008) 308 (2009/C 10/04) 21. května 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
KOM(2008) 306 2 (2009/C 10/04) 20. května 2008 Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. (…)/2008
KOM(2008) 306 4 (2009/C 10/04) 20. května 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
KOM(2008) 306 3 (2009/C 10/04) 20. května 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
KOM(2008) 306 1 (2009/C 10/04) 20. května 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
KOM(2008) 242 (2010/C 76/01) 13. května 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012
KOM(2008) 302 (2009/C 10/04) 13. května 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) c. 752/2007 ze dne 30. kvetna 2007 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobku z oceli z Ukrajiny
KOM(2008) 229 (2010/C 76/01) 30. dubna 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
KOM(2008) 226 (2008/C202/05) 30. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2008) 235 (2008/C202/05) 30. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
KOM(2008) 232 (2008/C202/05) 30. dubna 2008 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
KOM(2008) 230 (2008/C202/05) 30. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
KOM(2008) 228 (2010/C 76/01) 29. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví samostatný závazek Černé Hory a úměrně snižuje závazek Srbska v souvislosti s dlouhodobými půjčkami, které Společenství poskytlo soustátí Srbsko a Černá Hora (bývalé Svazové republice Jugoslávie) na základě rozhodnutí Rady 2001/549/ES a 2002/882/ES
KOM(2008) 223 (2010/C 76/01) 29. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/ 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
KOM(2008) 218 (2008/C202/05) 28. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704 12 (ACS GHØØ5 3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2008) 222 (2008/C202/05) 28. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou v souvislosti se zachováním závazků týkajících se obchodu se službami obsažených v dohodě o partnerství a spolupráci
KOM(2008) 220 (2008/C202/05) 28. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou v souvislosti se zachováním závazků týkajících se obchodu se službami obsažených v dohodě o partnerství a spolupráci
KOM(2008) 217 (2008/C202/05) 25. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
KOM(2008) 214 (2008/C202/05) 24. dubna 2008 Návrh nařízení Rady (ES) č. …/… o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Kodifikované znění) (není v české ani anglické verzi)
KOM(2008) 212 (2008/C202/05) 24. dubna 2008 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1371/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a z Ruska a o zrušení antidumpingových cel uložených nařízením (ES) č. 1371/2005 na dovoz plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících z Ruska
KOM(2008) 213 (2008/C202/05) 23. dubna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky
KOM(2008) 221 (2010/C 76/02) 22. dubna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
KOM(2008) 209_1 (2008/C202/05) 22. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států
KOM(2008) 209_2 (2008/C202/05) 22. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států
KOM(2008) 175 (2010/C 76/02) 21. dubna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství
KOM(2008) 210 (2008/C202/05) 21. dubna 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice plodin
KOM(2008) 205 (2008/C202/05) 18. dubna 2008 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 195 (2010/C 76/01) 17. dubna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku
KOM(2008) 194 (2010/C 76/01) 17. dubna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů
KOM(2008) 202 (2008/C202/05) 17. dubna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se jednoduchých tlakových nádob (Kodifikované znění)
KOM(2008) 191 (2008/C202/05) 16. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) za účelem aktualizace přílohy tohoto rozhodnutí
KOM(2008) 211 (2008/C202/05) 16. dubna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh
KOM(2008) 197 (2008/C202/05) 16. dubna 2008 Návrh nařízení Rady o migraci z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
KOM(2008) 196 (2008/C202/05) 16. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o migraci z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
KOM(2008) 152 (2008/C202/05) 16. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o úpravu víceletého finančního rámce předložený Komisí Evropskému parlamentu a Radě v souladu s bodem 48 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006
KOM(2008) 200 (2008/C202/05) 14. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
KOM(2008) 188 (2008/C202/05) 14. dubna 2008 Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz, pokud jde o číslování víz
KOM(2008) 176 (2008/C202/05) 10. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropského společenství zaujmout, pokud jde o návrh změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
KOM(2008) 008 (2008/C202/05) 10. dubna 2008 Návrh nařízení Rady o pravidlech týkajících se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
KOM(2008) 179 (2008/C202/05) 9. dubna 2008 Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
KOM(2008) 178_2 (2008/C202/05) 9. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb KOM(2008) 179 9. 4. 2008 Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
KOM(2008) 180 (2008/C202/05) 9. dubna 2008 Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)
KOM(2008) 178_1 (2008/C202/05) 9. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 193 (2010/C 76/02) 8. dubna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vnitrozemské přepravě nebezpečných věcí
KOM(2008) 182_1 (2008/C202/05) 8. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Bosnou a Hercegovinou jménem Evropského společenství
KOM(2008) 184 (2008/C202/05) 8. dubna 2008 Návrh nařízení Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
KOM(2008) 183 (2008/C202/05) 8. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
KOM(2008) 185 (2008/C202/05) 8. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má přijmout Společenství v Prozatímním výboru ES-Bosny a Hercegoviny, pokud jde o jeho jednací řád včetně mandátu a strukturu podvýborů ES-Bosny a Hercegoviny
KOM(2008) 182_2 (2008/C202/05) 8. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
KOM(2008) 174 (2008/C202/05) 7. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropského Společenství zaujmout k výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy
KOM(2008) 172 (2008/C202/05) 7. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství
KOM(2008) 171 (2008/C202/05) 4. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1472/2006 na dovozy některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky na dovozy téhož výrobku zasílaného ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao
KOM(2008) 170_1 (2008/C202/05) 4. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Nového Zélandu na straně druhé jménem Evropského společenství
KOM(2008) 173 (2008/C202/05) 4. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky rozšířené na Indii, Thajsko, Indonésii a Malajsii
KOM(2008) 170_2 (2008/C202/05) 4. dubna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Nového Zélandu na straně druhé jménem Evropského společenství
KOM(2008) 168 (2008/C202/05) 3. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003
KOM(2008) 161 (2008/C202/05) 2. dubna 2008 Návrh nařízení Rady o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců od přistoupení
KOM(2008) 162 (2008/C202/05) 2. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2004, pokud jde o obnovu populací tresky obecné, a nařízení (EHS) č. 2847/93
KOM(2008) 163 (2010/C 76/02) 1. dubna 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu
KOM(2008) 166 (2008/C202/05) 1. dubna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
KOM(2008) 159 (2008/C202/05) 28. března 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009)
KOM(2008) 154 (2008/C202/05) 27. března 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (Přepracované znění)
KOM(2008) 157 (2008/C202/05) 27. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 Evropským společenstvím
KOM(2008) 151 (2008/C202/05) 19. března 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu
KOM(2008) 149 (2008/C202/05) 19. března 2008 Návrh směrnice Rady kterou se v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska přizpůsobuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
KOM(2008) 156 (2008/C202/05) 18. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé
KOM(2008) 155 (2008/C202/05) 18. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé
KOM(2008) 147_1 (2008/C202/05) 17. března 2008 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství
KOM(2008) 147_2 (2008/C202/05) 17. března 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství
KOM(2008) 140 (2008/C202/05) 14. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 139_1 (2008/C202/05) 14. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 139_2 (2008/C202/05) 14. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 088 (2008/C202/05) 13. března 2008 Návrh nařízení Rady kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011
KOM(2008) 145 (2008/C208/01) 11. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle cl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se spolecného postoje Rady k prijetí narízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro potravinárské prídatné látky, potravinárské enzymy a látky urcené k aromatizaci potravin
KOM(2008) 143 (2008/C208/01) 11. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle cl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se spolecného postoje Rady k prijetí narízení Evropského parlamentu a Rady o potravinárských prídatných látkách
KOM(2008) 144 (2008/C208/01) 11. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97
KOM(2008) 142 (2008/C208/01) 11. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES
KOM(2008) 093 (2008/C208/01) 11. března 2008 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
KOM(2008) 148 (2008/C202/05) 11. března 2008 Návrh nařízení Rady kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých kompresorů pocházejících s Čínské lidové republiky
KOM(2008) 134 (2008/C202/05) 11. března 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
KOM(2008) 132 (2008/C202/05) 11. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady o schválení Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, podepsané v Espoo roku 1991, jménem Evropského společenství
KOM(2008) 138 (2008/C202/05) 10. března 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2005/321/ES o uzavření konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou
KOM(2008) 131 (2008/C208/01) 7. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech zprostředkování v občanských a obchodních záležitostech
KOM(2008) 137 (2008/C208/01) 7. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství
KOM(2008) 136 (2008/C208/01) 7. března 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice
KOM(2008) 121 (2008/C202/05) 7. března 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje vyrovnávací clo z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a zastavuje řízení
KOM(2008) 129 (2008/C202/05) 7. března 2008 Návrh nařízení Rady, o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
KOM(2008) 123 (2008/C202/05) 4. března 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků
KOM(2008) 124 (2008/C202/05) 3. března 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, o uvádění na trh a používání krmiv
KOM(2008) 111 (2008/C208/01) 29. února 2008 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
KOM(2008) 120 (2008/C207/04) 29. února 2008 Návrh směrnice Rady, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a pozměňují směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES
KOM(2008) 100 (2008/C202/05) 29. února 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Přepracované znění)
KOM(2008) 116 (2008/C202/05) 29. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství
KOM(2008) 114 (2008/C207/04) 28. února 2008 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska
KOM(2008) 106 (2008/C202/05) 27. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie
KOM(2008) 098 (2008/C202/05) 27. února 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Kodifikované znění)
KOM(2008) 119 (2010/C 76/02) 26. února 2008 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o životním pojištění o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
KOM(2008) 104 (2008/C207/04) 26. února 2008 Návrh přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou ze dne (…) nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2008) 107 (2008/C207/04) 26. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
KOM(2008) 126 (2008/C207/04) 26. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládají některá omezující opatření vůči nelegálním orgánům ostrova Anjouan v Komorské unii
KOM(2008) 105 (2008/C202/05) 26. února 2008 Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2008) 117 (2008/C208/01) 25. února 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru, kterým se mění návrh Komise podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES
KOM(2008) 101 (2008/C207/04) 22. února 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, ze dne (…), kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu
KOM(2008) 099 (2008/C207/04) 22. února 2008 Návrh směrnice Rady o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství (Kodifikované znění)
KOM(2008) 92_1 (2008/C207/04) 21. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 091 (2008/C207/04) 21. února 2008 Návrh směrnice Rady o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Kodifikované znění)
KOM(2008) 092_2 (2008/C207/04) 21. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 089 (2008/C207/04) 20. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz (Kodifikované znění)
KOM(2008) 094 (2008/C207/04) 20. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
KOM(2008) 087 (2008/C207/04) 18. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Chorvatska, Libye a Ukrajiny
KOM(2008) 083 (2008/C207/04) 15. února 2008 Návrh nařízení Rady o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových cel na dovozy dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96
KOM(2008) 086 (2008/C207/04) 15. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm („koks 80+“) pocházejícího z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 082 (2008/C207/04) 15. února 2008 Návrh nařízení Rady (ES, Euratom), kterým se s účinností od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
KOM(2008) 084 (2008/C207/04) 15. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
KOM(2008) 078 (2008/C207/04) 14. února 2008 Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně
KOM(2008) 080 (2008/C207/04) 14. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu) (změna směrnice Rady 76/769/EHS)
KOM(2008) 081_2 (2008/C207/04) 14. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 076 (2008/C207/04) 14. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96
KOM(2008) 081_1 (2008/C207/04) 14. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 073 (2008/C207/04) 13. února 2008 Návrh nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (Kodifikované znění)
KOM(2008) 075 (2008/C207/04) 13. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky
KOM(2008) 071 (2008/C207/04) 11. února 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část
KOM(2008) 065_1 (2008/C207/04) 11. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 079 (2008/C207/04) 11. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o odstranění vývozních cel z obchodu se zbožím ze strany Ukrajiny
KOM(2008) 065_2 (2008/C207/04) 11. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2008) 074 (2008/C118/02) 8. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
KOM(2008) 061 (2008/C118/02) 8. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (není v české ani anglické verzi)
KOM(2008) 059 (2008/C118/02) 7. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství
KOM(2008) 058 (2008/C118/02) 7. února 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 týkající se statistiky Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy
KOM(2008) 057 (2008/C118/02) 7. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013)
KOM(2008) 056 (2008/C118/02) 7. února 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013
KOM(2008) 053 (2008/C118/02) 6. února 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2008) 051 (2008/C118/02) 4. února 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud se jedná o převod podpory pro tabák na léta 2008 a 2009 do Tabákového fondu Společenství, a nařízení (ES) č. 1234/2007 v souvislosti s financováním Tabákového fondu Společenství
KOM(2008) 050 (2008/C118/02) 4. února 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci
KOM(2008) 048 (2008/C118/02) 4. února 2008 Návrh nařízení Rady kterým se upravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
KOM(2008) 041_1 (2008/C118/02) 31. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 041_2 (2008/C118/02) 31. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2008) 039 (2008/C118/02) 31. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
KOM(2008) 047 (2008/C118/02) 31. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2008) 040 (2008/C202/05) 30. ledna 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
KOM(2008) 037 (2008/C118/02) 30. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (Kodifikované znění)
KOM(2008) 025 (2008/C207/04) 29. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Kodifikované znění)
KOM(2008) 044 (2008/C208/01) 29. ledna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a o bezpečném skladování kovové rtuti
KOM(2008) 052 (2008/C208/01) 29. ledna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut
KOM(2008) 026 (2008/C118/02) 29. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (Kodifikované znění)
KOM(2008) 028 (2008/C118/02) 29. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluvy TIR z roku 1975)
KOM(2008) 027 (2008/C118/02) 29. ledna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
KOM(2008) 023 (2008/C118/02) 28. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o právní ochraně počítačových programů (Kodifikované znění)
KOM(2008) 022 (2008/C118/02) 28. ledna 2008 Návrh nařízení Rady kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2009, které se týkají hmotné deprivace
KOM(2008) 036 (2008/C118/02) 28. ledna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se zachovává nařízení Rady (ES) č. 71/97 o rozšíření antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých dílů jízdních kol z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 034 (2008/C118/02) 28. ledna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska
KOM(2008) 029 (2008/C118/02) 28. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření stanovených v rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES
KOM(2008) 009 (2008/C207/04) 25. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček
KOM(2008) 021 (2008/C118/02) 25. ledna 2008 Návrh nařízení Rady o společných pravidlech dovozu (Kodifikované znění)
KOM(2008) 024 (2008/C118/02) 23. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Generální Rady Světové obchodní organizace k přistoupení Ukrajiny ke Světové obchodní organizaci
KOM(2008) 018 (2008/C118/02) 23. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006
KOM(2008) 019 (2008/C118/02) 23. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů
KOM(2008) 017 (2008/C118/02) 23. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020
KOM(2008) 016 (2008/C118/02) 23. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 15.5.2008 CS Úřední věstník Evropské unie C 118/3
KOM(2008) 012 (2008/C118/02) 23. ledna 2008 Návrh nařízení Rady, kterým se mění rozsah antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 130/2006 na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
KOM(2008) 007 (2008/C118/02) 22. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných oblastech snížené sazby daně z plynového oleje a LPG používaných k vytápění
KOM(2008) 014 (2008/C118/02) 18. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
KOM(2008) 003 (2008/C118/02) 16. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro zvláštní výživu (Přepracované znění)
KOM(2008) 004 (2008/C118/02) 15. ledna 2008 Návrh nařízení Rady kterým se obnovují a prohlubují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006
KOM(2007) 872 (2008/C106/03) 14. ledna 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. …/… (společný postup)
KOM(2007) 868 (2008/C106/03) 11. ledna 2008 Návrh rozhodnutí Rady ohledně stanoviska Společenství v Mezinárodní radě pro kávu týkajícího se určení depozitního místa Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007
KOM(2008) 001 (2008/C118/02) 11. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (Přepracované znění)
KOM(2007) 873 (2008/C106/03) 11. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (Kodifikované znění)
KOM(2007) 870 (2008/C106/03) 11. ledna 2008 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (Přepracované znění)
KOM(2008) 005 (2008/C208/01) 10. ledna 2008 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o mořské strategii) EN
KOM(2007) 871 (2008/C196/04) 10. ledna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje přijatého Radou s cílem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách kvality životního prostředí v oblasti vody, kterou se mění směrnice 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES
KOM(2007) 863 (2008/C196/04) 9. ledna 2008 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (rámcová směrnice o odpadech)
KOM(2007) 844 (2008/C194/03) 21. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)
KOM(2007) 859 (2008/C106/03) 21. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři
KOM(2007) 857 (2008/C106/03) 21. prosince 2007 Návrh nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a (ES) č. 1100/2006
KOM(2007) 855 (2008/C106/03) 21. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství přijmout ve Výboru pro spolupráci zřízeném na základě Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé ohledně zřízení podvýboru pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost
KOM(2007) 852 (2008/C106/03) 21. prosince 2007 Návrh směrnice Rady o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Kodifikované znění)
KOM(2007) 858 (2008/C106/03) 21. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání a prodeji přírodních minerálních vod
KOM(2007) 851 (2008/C106/03) 21. prosince 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel
KOM(2007) 848 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Přepracované znění)
KOM(2007) 839_2 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění příloha I aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska
KOM(2007) 837 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
KOM(2007) 831 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství
KOM(2007) 829 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh směrnice Rady o identifikaci a evidování prasat (Kodifikované znění)
KOM(2007) 861 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti
KOM(2007) 854 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“
KOM(2007) 840 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění)
KOM(2007) 838 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh nařízení Rady o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
KOM(2007) 834 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh nařízení Rady kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy látky dihydromyrcenol pocházející z Indie
KOM(2007) 835 (2008/C106/03) 20. prosince 2007 Návrh nařízení Rady kterým se na základě přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky a ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu
KOM(2007) 817 (2008/C196/04) 19. prosince 2007 Revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
KOM(2007) 864 (2008/C196/04) 19. prosince 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
KOM(2007) 822 (2008/C106/03) 19. prosince 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Třetí část
KOM(2007) 856 (2008/C106/03) 19. prosince 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
KOM(2007) 824 (2008/C106/03) 19. prosince 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Druhá část
KOM(2007) 821 (2008/C106/03) 19. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropského společenství na zasedáních Mezinárodní velrybářské komise
KOM(2007) 814 (2008/C106/03) 18. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xNK603 (MON-ØØ863- 5xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2007) 813 (2008/C106/03) 18. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných brambor EH92-527-1 (BPS-25271-9) na trh a náhodné nebo technicky nevyhnutelné přítomnosti těchto brambor v potravinách a krmivech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2007) 816 (2008/C106/03) 18. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2007) 815 (2008/C106/03) 18. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
KOM(2007) 818 (2008/C106/03) 17. prosince 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a Ruska
KOM(2007) 820 (2008/C196/04) 13. prosince 2007 Stanovisko Komise v souladu s čl. 251 odst. 2 třetím pododstavcem písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady - společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93
KOM(2007) 782 (2008/C106/03) 13. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o vypovězení Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
KOM(2007) 796 (2008/C106/03) 13. prosince 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace
KOM(2007) 797 (2008/C194/03) 12. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
KOM(2007) 802 (2008/C106/03) 12. prosince 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud se jedná o vnitrostátní kvóty pro mléko
KOM(2007) 793 (2008/C106/03) 12. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o přijetí opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2007) 792 (2008/C106/03) 12. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o přijetí opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2007) 790 (2008/C106/03) 12. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2007) 788 (2008/C106/03) 11. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2007) 803_2 (2008/C118/02) 11. prosince 2007 Návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států
KOM(2007) 803_1 (2008/C118/02) 11. prosince 2007 Doporučení pro doporučení Rady k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 2008 a k provádění politik zaměstnanosti členských států
KOM(2007) 789 (2008/C106/03) 11. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2007) 787 (2008/C106/03) 11. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, pokud jde o přijetí opatření pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
KOM(2007) 779 (2008/C106/03) 10. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství k úpravám příloh 1 a 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
KOM(2007) 784 (2008/C106/03) 6. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Generální Rady Světové obchodní organizace k přistoupení Kapverdské republiky ke Světové obchodní organizaci
KOM(2007) 778 (2008/C106/03) 6. prosince 2007 Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2007) 777 (2008/C 55/04) 6. prosince 2007 Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)̈č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2007) 776 (2008/C 55/04) 6. prosince 2007 Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2007) 772 (2008/C 55/04) 6. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se Portugalsko opravňuje, aby uplatňovalo sníženou sazbu spotřební daně na pivo vyráběné místně v autonomní oblasti Madeira
KOM(2007) 766 (2008/C106/03) 5. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti
KOM(2007) 765 (2008/C106/03) 5. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství
KOM(2007) 783 (2008/C196/04) 5. prosince 2007 Pozměněný návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se mění Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném financním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec
KOM(2007) 768 (2008/C106/03) 5. prosince 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Kodifikované znění)
KOM(2007) 786 (2008/C 55/04) 5. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití nástroje pružnosti
KOM(2007) 771 (2008/C 55/04) 5. prosince 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Spolkové republice Německo a Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2007) 762 (2008/C 55/04) 29. listopadu 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Přepracované znění)
KOM(2007) 760 (2008/C 55/04) 29. listopadu 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (Přepracované znění)
KOM(2007) 763 (2008/C194/03) 29. listopadu 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Přepracované znění) 31.7.2008 CS Úřední věstník Evropské unie C 194/5
KOM(2007) 761 (2008/C 55/04) 29. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství ve Smíšeném výboru ES-Faerské ostrovy ke změnám rozhodnutí č. 1/2001, pokud jde o dovoz registrovaných koňovitých přímo z Islandu a přesun registrovaných koňovitých mezi Faerskými ostrovy a Evropským společenstvím
KOM(2007) 737 (2008/C 55/04) 29. listopadu 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (přepracované znění)
KOM(2007) 736 (2008/C 55/04) 29. listopadu 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (Přepracované znění)
KOM(2007) 735 (2008/C 55/04) 29. listopadu 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým  velkoodběratelům (Přepracované znění)
KOM(2007) 759 (2008/C106/03) 28. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež jsou platné ve vodách Společenství, a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
KOM(2007) 747 (2008/C 55/04) 28. listopadu 2007 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami
KOM(2007) 746 (2008/C 55/04) 28. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty,pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami
KOM(2007) 753 (2008/C106/03) 27. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Kodifikované znění)
KOM(2007) 755 (2008/C 55/04) 27. listopadu 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Kodifikované znění)
KOM(2007) 751 (2008/C 55/04) 27. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994
KOM(2007) 752 (2008/C 55/04) 26. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Pouze anglické znění je závazné)
KOM(2007) 742 (2008/C 55/04) 26. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2007/08
KOM(2007) 741 (2008/C 55/04) 23. listopadu 2007 Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – První část návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES
KOM(2007) 731_2 (2008/C 55/04) 21. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Mongolska o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 731_1 (2008/C 55/04) 21. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Mongolska o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 748 (2008/C 55/04) 21. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postavení Evropského společenství v Radě ministrů Energetického společenství (Bělehrad, 18. prosince 2007)
KOM(2007) 730 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky
KOM(2007) 729_2 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Arménskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 743_2 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
KOM(2007) 734 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
KOM(2007) 712 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem
KOM(2007) 728 (2008/C194/03) 20. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1207/2001o postupech usnadňujících vydávání nebo vystavování dokladů o původu ve Společenství a vydávání některých oprávnění schváleného vývozce podle předpisů upravujících preferenční obchod mezi Evropským společenstvím a některými zeměmi
KOM(2007) 729_1 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Arménskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 744 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
KOM(2007) 743_1 (2008/C 55/04) 20. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
KOM(2007) 720 (2008/C 55/04) 19. listopadu 2007 Návrh doporučení Rady, kterým se v důsledku přistoupení Bulharské republiky, České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky upravuje doporučení 98/376/ES o parkovací kartě pro zdravotně postižené osoby
KOM(2007) 719 (2008/C 55/04) 16. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
KOM(2007) 718 (2008/C 55/04) 16. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
KOM(2007) 710 (2008/C 55/04) 15. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz
KOM(2007) 709 (2008/C 55/04) 15. listopadu 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
KOM(2007) 715 (2008/C 55/04) 15. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady (ES, EURATOM), kterým se s účinností od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a statních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
KOM(2007) 714 (2008/C 55/04) 15. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se pro rybářský hospodářský rok 2008 stanovují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
KOM(2007) 705 (2008/C 55/04) 14. listopadu 2007  Předloha nařízení Rady o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 2005/924/ES
KOM(2007) 713_2 (2008/C 55/04) 14. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství
KOM(2007) 713_1 (2008/C 55/04) 14. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství
KOM(2007) 706 (2008/C 55/04) 13. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu a z dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu
KOM(2007) 717 (2008/C 55/04) 13. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství
KOM(2007) 698 (2008/C 55/04) 13. listopadu 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
KOM(2007) 697 (2008/C 55/04) 13. listopadu 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
KOM(2007) 699 (2008/C 55/04) 13. listopadu 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
KOM(2007) 702 (2008/C 55/04) 9. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozů silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu a ukončuje se řízení týkající se dovozů silikomanganu pocházejícího z Ukrajiny
KOM(2007) 701 (2008/C 9/01) 9. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o režim podpory pro bavlnu
KOM(2007) 695 (2008/C196/04) 9. listopadu 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
KOM(2007) 688 (2008/C 9/01) 8. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dvoustranné dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
KOM(2007) 687 (2008/C 9/01) 7. listopadu 2007 Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok  2007 – Souhrnný výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů – Oddíl III – Komise
KOM(2007) 677 (2008/C 9/01) 7. listopadu 2007 Návrh směrnice Rady kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2007) 659 (2008/C106/03) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a o zrušení rozhodnutí 2006/57/ES
KOM(2007) 650 (2008/C 55/04) 6. listopadu 2007  Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu
KOM(2007) 661 (2008/C106/03) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Tureckem a o zrušení rozhodnutí 2006/35/ES (anglické znění, dosud není česká verze)
KOM(2007) 657 (2008/C106/03) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutí 2006/55/ES
KOM(2007) 680 (2008/C 9/01) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství
KOM(2007) 662 (2008/C 55/04) 6. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení
KOM(2007) 654 (2008/C 55/04) 6. listopadu 2007 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva
KOM(2007) 683 (2008/C 9/01) 6. listopadu 2007 Návrh nařízení Rady kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2007) 682_2 (2008/C 9/01) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 682_1 (2008/C 9/01) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 660 (2008/C106/03) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství se Srbskem včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999, a o zrušení rozhodnutí 2006/56/ES
KOM(2007) 658 (2008/C106/03) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Chorvatskem a o zrušení rozhodnutí 2006/145/ES
KOM(2007) 656 (2008/C106/03) 6. listopadu 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Albánií a o zrušení rozhodnutí 2006/54/ES
KOM(2007) 667 (2008/C 9/01) 31. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Kodifikované znění)
KOM(2007) 664 (2008/C 9/01) 31. října 2007 Návrh nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou
KOM(2007) 665 (2008/C 9/01) 31. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou
KOM(2007) 653 (2008/C 9/01) 30. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95
KOM(2007) 652 (2008/C 9/01) 30. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 1. července 2007 do 30. června 2013 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu v rybolovných oblastech Pobřeží slonoviny
KOM(2007) 648 (2008/C 9/01) 30. října 2007 Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé
KOM(2007) 655 (2008/C 9/01) 30. října 2007 Návrh nařízení Rady o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán
KOM(2007) 669 (2008/C194/03) 26. října 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálni činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
KOM(2007) 633 (2008/C 9/01) 25. října 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (Kodifikované znění)
KOM(2007) 670 (2008/C196/04) 24. října 2007 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, a směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
KOM(2007) 674 (2008/C196/04) 24. října 2007 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o občanskoprávní odpovědnosti a finančních zárukách majitelů plavidel
KOM(2007) 672 (2008/C196/04) 24. října 2007 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
KOM(2007) 671 (2008/C196/04) 24. října 2007 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES
KOM(2007) 673 (2008/C196/04) 24. října 2007 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách
KOM(2007) 638 (2008/C 55/04) 23. října 2007 Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě - pouze anglicky
KOM(2007) 636 (2008/C 9/01) 23. října 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro rok 2011
KOM(2007) 647 (2008/C196/04) 23. října 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex)
KOM(2007) 637 (2008/C106/03) 23. října 2007 Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
KOM(2007) 623_2 (2008/C 9/01) 22. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 623_1 (2008/C 9/01) 22. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 645 (2008/C196/04) 22. října 2007 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod
KOM(2007) 612R 1 (2008/C194/03) 19. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 612R2 (2008/C194/03) 19. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o sjednání protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidruženími mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 619 (2008/C 4/03) 18. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
KOM(2007) 631 (2008/C196/04) 18. října 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
KOM(2007) 639 (2008/C196/04) 18. října 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
KOM(2007) 605 (2008/C 55/04) 17. října 2007 Návrh nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných zařízení pro rybolov při dně
KOM(2007) 602 (2008/C 9/01) 17. října 2007 Návrh nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
KOM(2007) 626 (2008/C 4/03) 17. října 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
KOM(2007) 614 (2008/C 4/03) 17. října 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
KOM(2007) 437 (2008/C 4/03) 17. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství týkajícím se rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení ES – Bývalá jugoslávská republika Makedonie, kterým se mění Protokol 2 (o výrobcích z oceli) k dohodě o stabilizaci a přidružení
KOM(2007) 615 (2008/C 4/03) 17. října 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
KOM(2007) 613 (2008/C 4/03) 17. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006
KOM(2007) 436 (2008/C 4/03) 17. října 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 152/2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly)
KOM(2007) 625 (2008/C 9/01) 16. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice
KOM(2007) 611 (2008/C 4/03) 16. října 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006
KOM(2007) 610 (2008/C 4/03) 16. října 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (Přepracované znění)
KOM(2007) 624 (2008/C 4/03) 16. října 2007 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dikyandiamidu pocházejícího z Čínské lidové republiky
KOM(2007) 600 (2008/C 4/03) 15. října 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
KOM(2007) 596 (2008/C 4/03) 15. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluvy TIR z roku 1975)
KOM(2007) 595 (2008/C 4/03) 15. října 2007 Návrh nařízení Rady kterým se Komise zmocňuje ke schvalování změn v protokolech k dohodám o partnerství v odvětví rybolovu uzavřeným mezi Evropským společenstvím a třetími zeměmi
KOM(2007) 634 (2008/C 4/03) 13. října 2007 Návrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
KOM(2007) 629 (2008/C 4/03) 13. října 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše
KOM(2007) 594 (2008/C 4/03) 12. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se upravuje příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska
KOM(2007) 588 (2008/C 4/03) 11. října 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Kodifikované znění)
KOM(2007) 587 (2008/C 4/03) 11. října 2007 Návrh směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (Kodifikované znění)
KOM(2007) 593 (2008/C 4/03) 10. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES
KOM(2007) 571 (2008/C 55/04) 9. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Spolkové republice Německo a Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2007) 589 (2008/C 4/03) 9. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie T25) v Rakousku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES
KOM(2007) 586 (2008/C 4/03) 9. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON810) v Rakousku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady  2001/18/ES
KOM(2007) 576 (2008/C 4/03) 9. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky
KOM(2007) 579 (2008/C 4/03) 9. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu na období od 16. června 2007 do 15. června 2011
KOM(2007) 580 (2008/C 4/03) 9. října 2007 Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu
KOM(2007) 603 (2008/C196/04) 9. října 2007 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování nároků na penzijní připojištění
KOM(2007) 572 (2008/C 4/03) 8. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení  přechodného období
KOM(2007) 570 (2008/C 4/03) 5. října 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb
KOM(2007) 567 (2008/C 9/01) 4. října 2007 Návrh nařízení Rady kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
KOM(2007) 566 (2008/C 4/03) 4. října 2007 Návrh nařízení Rady kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje se částečný prozatímní přezkum tohoto dovozu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
KOM(2007) 563 (2008/C 4/03) 3. října 2007 Návrh rozhodnutí Rady o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
KOM(2007) 560 (2008/C 4/03) 3. října 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu
KOM(2007) 561 (2008/C 4/03) 2. října 2007 Návrh nařízení Rady kterým se ruší antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1050/2002 ze dne 13. června 2002 na dovoz záznamových kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu a kterým se umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a kterým se ruší vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 960/2003 ze dne 2. června 2003 na dovoz zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Indie, umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a zastavuje řízení týkající se zmíněného dovozu
KOM(2007) 559 (2008/C 4/03) 2. října 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy) ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný) (změna směrnice Rady 76/769/EHS)
KOM(2007) 564 (2008/C 4/03) 2. října 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z Ruska a zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Thajska a Turecka
KOM(2007) 546 (2008/C196/04) 21. září 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu v souladu čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem Smlouvy o ES ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úveru
KOM(2007) 557 (2008/C196/04) 20. září 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydává pro období 2007– 2013 specifický program „Civilní soudnictví“ v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
KOM(2007) 549 (2008/C 4/03) 19. září 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec
KOM(2007) 532 (2008/C 4/03) 19. září 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
KOM(2007) 531 (2008/C 4/03) 19. září 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
KOM(2007) 530 (2008/C 4/03) 19. září 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
KOM(2007) 529 (2008/C 4/03) 19. září 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
KOM(2007) 528 (2008/C 4/03) 19. září 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
KOM(2007) 535 (2008/C196/04) 19. září 2007 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším v provádění evropských družicových navigačních programů (EGNOS a Galileo)
KOM(2007) 525 (2008/C 9/01) 17. září 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání
KOM(2007) 525 (2008/C 4/03) 17. září 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání
KOM(2007) 550 (2008/C 4/03) 14. září 2007 Návrh nařízení Rady kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ukládá antidumpingové clo z dovozů elektronických integrovaných  kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky a rozšiřuje se na dovozy téhož produktu zasílané z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
KOM(2007) 526 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
KOM(2007) 523 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o půdu vyňatou z produkce na rok 2008
KOM(2007) 521 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o prozatímním provádění protokolu 8 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá hora na straně druhé o obecných zásadách účasti Černé hory na programech Evropského společenství
KOM(2007) 520 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh nařízení Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
KOM(2007) 518 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh nařízení Rady o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
KOM(2007) 522 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství přijmout v rámci Prozatímního výboru ES – Černá Hora a který se týká jednacího řádu tohoto výboru, mandátů a struktury podvýborů ES – Černá Hora
KOM(2007) 517 (2008/C 4/03) 13. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o obchodu s některými výrobky z oceli
KOM(2007) 514 (2008/C 4/03) 12. září 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky, který bude probíhat v několika členských státech
KOM(2007) 515 (2008/C 4/03) 12. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
KOM(2007) 590 (2008/C 4/03) 11. září 2007 Návrh rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, kterým se mění rozhodnutí 2005/446/ES ze dne 30. května 2005, o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)
KOM(2007) 508_1 (2008/C 4/03) 11. září 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Českou republikou, Kyprem, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem za rovnocenné jejich   vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území
KOM(2007) 509 (2008/C 4/03) 11. září 2007 Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 95/50/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2007) 508_2 (2008/C 4/03) 11. září 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 896/2006, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich území
KOM(2007) 513 (2008/C 4/03) 11. září 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
KOM(2007) 510 (2008/C 4/03) 10. září 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
KOM(2007) 504_2 (2008/C 4/03) 5. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
KOM(2007) 504_1 (2008/C 4/03) 5. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
KOM(2007) 499 (2008/C 4/03) 5. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady ohledně stanoviska Společenství v Mezinárodní radě pro kakao o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kakau z roku 2001
KOM(2007) 497 (2008/C 4/03) 5. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o některých aspektech leteckých služeb, aby se zohlednilo přistoupení Bulharské republiky a  Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 516 (2008/C196/04) 5. září 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod
KOM(2007) 487_2 (2008/C 4/03) 4. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 487_1 (2008/C 4/03) 4. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 495 (2008/C 4/03) 4. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé za účelem zohlednění přistoupení Bulharské republiky a Rumunska
KOM(2007) 488_2 (2008/C 4/03) 3. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o zjednodušení vydávání krátkodobých víz mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
KOM(2007) 488_1 (2008/C 4/03) 3. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o zjednodušení vydávání krátkodobých víz mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
KOM(2007) 492 (2008/C 4/03) 3. září 2007 Návrh nařízení Rady kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
KOM(2007) 491 (2008/C 4/03) 3. září 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Pouze nizozemské znění je závazné)
KOM(2007) 490 (2007/C 246/03) 31. srpna 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
KOM(2007) 489 (2007/C 246/03) 31. srpna 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EHS) č. 386/90 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náh Rady nebo jiné částky
KOM(2007) 503 (2008/C196/04) 31. srpna 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje přijatého Radou za účelem přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2007–2013 v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ na období 2007– 2013
KOM(2007) 485 (2008/C196/04) 30. srpna 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013)
KOM(2007) 484 (2007/C 246/03) 29. srpna 2007 Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
KOM(2007) 483 (2007/C 246/03) 28. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích
KOM(2007) 482 (2007/C 246/03) 27. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním
KOM(2007) 481 (2007/C 246/03) 24. srpna 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1487/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2007) 480 (2007/C 246/03) 22. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)
KOM(2007) 478 (2007/C 246/03) 21. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy
KOM(2007) 477_2 (2007/C 246/03) 21. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím  a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu
KOM(2007) 477_1 (2007/C 246/03) 21. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu
KOM(2007) 476 (2007/C 246/03) 20. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu
KOM(2007) 473 (2007/C 246/03) 16. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
KOM(2007) 472 (2007/C 246/03) 16. srpna 2007 Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
KOM(2007) 470 (2007/C 246/03) 14. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropského společenství schvalují první a druhá změna Úmluvy OSN/EHK o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států uzavřené v Espoo
KOM(2007) 467 (2007/C 246/03) 10. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci
KOM(2007) 466 (2007/C 246/03) 10. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zřízení Evropské migrační sítě
KOM(2007) 465 (2007/C 246/03) 7. srpna 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství
KOM(2007) 463 (2007/C 246/03) 7. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 462. (2007/C 246/03) 6. srpna 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Kodifikované znění)
KOM(2007) 475 (2007/C 246/03) 3. srpna 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví
KOM(2007) 464_2 (2007/C 246/03) 3. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 464_1 (2007/C 246/03) 3. srpna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 457 (2007/C 246/03) 31. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o postoji, který má Společenství zaujmout ve správní radě Mezinárodního střediska pro vědu a techniku, pokud se jedná o přístoupení Švýcarské konfederace k Dohodě o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana
KOM(2007) 455 (2007/C 246/03) 30. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy
KOM(2007) 451 (2007/C 246/03) 27. července 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o svítilnách a o zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Kodifikované znění)
KOM(2007) 449 (2007/C 246/03) 26. července 2007 Návrh nařízení Rady kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
KOM(2007) 443 (2008/C106/03) 25. července 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracovaná verze)
KOM(2007) 460 (2007/C 191/05) 25. července 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (V Bruselu  25.7.2007)
KOM(2007) 446 (2007/C 191/05) 25. července 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vahách s neautomatickou činností (Kodifikované znění) (V Bruselu  25.7.2007)
KOM(2007) 444 (2007/C 191/05) 25. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě pro spolupráci EU – Jižní Afrika ke změnám příloh IV a VI Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (TDCA), pokud jde o některé zemědělské produkty (V Bruselu  25.7.2007)
KOM(2007) 367 (2007/C 191/05) 25. července 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se ruší směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (V Bruselu  25.7.2007)
KOM(2007) 445 (2007/C 191/05) 25. července 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o právo podat žádost o odrůdové právo Společenství  (V Bruselu  25.7.2007)
KOM(2007) 442 (2007/C 246/03) 24. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu daně z bezolovnatého benzínu používaného jako pohonná hmota a dodaného ke spotřebě v korsických departementech
KOM(2007) 456 (2007/C 191/05) 24. července 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)  (V Bruselu  24.7.2007)
KOM(2007) 441 (2007/C 191/05) 24. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Smíšené Rady EU/Mexiko k provádění článku 9 rozhodnutí Smíšené Rady č. 2/2001 o zřízení rámce pro jednání o dohodách o vzájemném Uznávání (V Bruselu  24.7.2007)
KOM(2007) 438_2 (2007/C 246/03) 23. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o předávání a zpětném přebírání osob
KOM(2007) 438_1 (2007/C 246/03) 23. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o předávání a zpětném přebírání osob
KOM(2007) 439 (2007/C 191/05) 23. července 2007 Návrh nařízení Rady kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (V Bruselu  23.7.2007)
KOM(2007) 435 (2007/C 191/05) 20. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel  (V Bruselu  20.7.2007)
KOM(2007) 453 (2007/C 191/05) 20. července 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato
vozidla („rámcová směrnice“)  (V Bruselu  20.7.2007)
KOM(2007) 433 (2007/C 191/05) 19. července 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) (V Bruselu  19.7.2007)
KOM(2007) 431_2 (2007/C 191/05) 19. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o předávání a zpětném přebírání osob (V Bruselu  19.7.2007)
KOM(2007) 431_1 (2007/C 191/05) 19. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o předávání a zpětném přebírání osob (V Bruselu  19.7.2007)
KOM(2007) 429 (2007/C 191/05) 19. července 2007 Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012 stanoví  rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru (V Bruselu  19.7.2007)
KOM(2007) 428 (2007/C 191/05) 19. července 2007 Upravený návrh na nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (V Bruselu  19.7.2007)
KOM(2007) 427 (2007/C 246/03) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o přijetí jednacího řádu výboru Evropského rozvojového fondu
KOM(2007) 419 (2007/C 246/03) 18. července 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
KOM(2007) 426_2 (2008/C 4/03) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz
KOM(2007) 426_1 (2008/C 4/03) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz
KOM(2007) 423_1 (2007/C 191/05) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  18.7.2007)
KOM(2007) 423_2 (2007/C 191/05) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  18.7.2007)
KOM(2007) 422_2 (2007/C 191/05) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  18.7.2007)
KOM(2007) 422_1 (2007/C 191/05) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  18.7.2007)
KOM(2007) 421_2 (2007/C 191/05) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  18.7.2007)
KOM(2007) 421_1 (2007/C 191/05) 18. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  18.7.2007)
KOM(2007) 413_1 (2007/C 191/05) 17. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (V Bruselu  17.7.2007)
KOM(2007) 430 (2007/C 191/05) 17. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o nové syntetické droze 1-benzylpiperazin (BZP), na kterou musí být uvalena kontrolní opatření a trestněprávní sankce (V Bruselu  17.7.2007)
KOM(2007) 425_2 (2007/C 191/05) 17. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o předávání a zpětném přebírání osob (V Bruselu  17.7.2007)
KOM(2007) 425_1 (2007/C 191/05) 17. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o předávání a zpětném přebírání osob (V Bruselu  17.7.2007)
KOM(2007) 413_2 (2007/C 191/05) 17. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz
KOM(2007) 410 (2007/C 246/03) 16. července 2007 Návrh nařízení Rady o finančním nařízení pro 10. evropský rozvojový fond
KOM(2007) 411 (2007/C 191/05) 16. července 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko (V Bruselu  16.7.2007)
KOM(2007) 404_2 (2007/C 191/05) 12. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii. (V Bruselu  12.7.2007)
KOM(2007) 403 (2007/C 191/05) 12. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (V Bruselu  12.7.2007)
KOM(2007) 395 (2007/C 191/05) 12. července 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013) (V Bruselu  12.7.2007)
KOM(2007) 404_1 (2007/C 191/05) 12. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska. (V Bruselu  12.7.2007)
KOM(2007) 415 (2007/C 191/05) 12. července 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (V Bruselu  12.7.2007)
KOM(2007) 406 (2007/C 191/05) 11. července 2007 Návrh nařízení Rady o otevření autonomních a přechodných celních kvót Společenství na dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska (V Bruselu  11.7.2007)
KOM(2007) 402 (2007/C 191/05) 11. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7- 1xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (V Bruselu  11.7.2007)
KOM(2007) 400 (2007/C 191/05) 10. července 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)(V Bruselu  10.7.2007)
KOM(2007) 389 (2007/C 191/05) 10. července 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (V Bruselu  10.7.2007)
KOM(2007) 389 (2007/C 191/05) 10. července 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (V Bruselu  10.7.2007)
KOM(2007) 397 (2007/C 191/05) 9. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (V Bruselu  9.7.2007)
KOM(2007) 393 (2007/C 191/05) 9. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady o víceletých technických základních směrech pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (V Bruselu  9.7.2007)
KOM(2007) 387 (2007/C 191/05) 6. července 2007 Návrh rozhodnutí Rady týkající se podpisu Úmluvy mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (V Bruselu  6.7.2007)
KOM(2007) 263 (2007/C 191/05) 6. července 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (V Bruselu  6.7.2007)
KOM(2007) 388 (2007/C 191/05) 5. července 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu (V Bruselu  5.7.2007)
KOM(2007) 383 (2007/C 191/05) 5. července 2007 Návrh nařízení Rady o opatřeních, která má Komise přijmout pro období 2008-2013 prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu zavedených v rámci společné zemědělské politiky (V Bruselu  5.7.2007)
KOM(2007) 381 (2007/C 246/03) 5. července 2007 Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty
KOM(2007) 372 (2007/C 191/05) 4. července 2007 Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých Nařízení (V Bruselu  4.7.2007)
KOM(2007) 376 (2007/C 191/05) 3. července 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (V Bruselu  3.7.2007)
KOM(2007) 382 (2007/C 191/05) 3. července 2007 Návrh nařízení Rady kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozů močoviny pocházející z Ruska a ukončují částečné prozatímní přezkumy těchto dovozů pocházejících z Ruska podle čl. 11 odst. 3 (V Bruselu  3.7.2007)
KOM(2007) 320 (2007/C 191/05) 29. června 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu (V Bruselu  29.6.2007)
KOM(2007) 369 (2007/C 191/05) 29. června 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady č. 1543/2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (V Bruselu  29.6.2007)
KOM(2007) 366 (2007/C 191/05) 28. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolů, kterými se mění dohody o některých aspektech leteckých služeb mezi Evropským společenstvím a – vládou Gruzie – Libanonskou republikou – Maledivskou republikou – Moldavské republiky – vládou Singapurské republiky a – Uruguayskou východní republikou, aby se zohlednilo přistoupení Bulharské republiky a Rumunské republiky k Evropské unii (V Bruselu  28.6.2007)
KOM(2007) 368 (2008/C106/03) 28. června 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví
KOM(2007) 384 (2007/C 191/05) 27. června 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS  (V Bruselu  27.6.2007)
KOM(2007) 355 (2007/C 191/05) 27. června 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (V Bruselu  27.6.2007)
KOM(2007) 363 (2007/C 191/05) 27. června 2007 Návrh nařízení Rady kterým se ukončuje prozatímní přezkum antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1910/2006 na dovoz systémů televizních kamer pocházejících z Japonska a kterým se zrušují antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1910/2006  (V Bruselu  27.6.2007)
KOM(2007) 318 (2007/C 191/05) 27. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje  rozhodnutí Rady 2002/166/ES ze dne 18. února 2002 (V Bruselu  27.6.2007)
KOM(2007) 364 (2007/C 246/03) 27. června 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
KOM(2007) 353 (2007/C 191/05) 26. června 2007 Doporučení Komise Radě týkající se podpisu a odeslání dopisu předsednictví Andského společenství s cílem zahájit „výměnu dopisů o změně dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Andským společenstvím podepsané v roce 2003“(V Bruselu  26.6.2007)
KOM(2007) 346 (2007/C 191/05) 25. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se povoluje uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (V Bruselu  25.6.2007)
KOM(2007) 352 (2007/C 191/05) 25. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou (V Bruselu  25.6.2007)
KOM(2007) 356 (2007/C 246/03) 22. června 2007 Návrh nařízení Rady o založení „společného podniku ENIAC“
KOM(2007) 350_ 2 (2007/C 191/05) 21. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (V Bruselu  21.6.2007)
KOM(2007) 345 (2007/C 191/05) 21. června 2007 Návrh nařízení Rady kterým se prodlužuje pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 215/2002  z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky (V Bruselu  21.6.2007)
KOM(2007) 351 (2007/C 191/05) 21. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (V Bruselu  21.6.2007)
KOM(2007) 350_1 ( 2007/C 191/05) 21. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé jménem Evropského společenství (V Bruselu  21.6.2007)
KOM(2007) 344 (2007/C 191/05) 21. června 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinných štítcích a nápisech pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (Kodifikované znění) (V Bruselu  21.6.2007)
KOM(2007) 348 (2007/C 191/05) 19. června 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje přijatého Radou za účelem přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2007–2013 v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program „Civilní soudnictví“(V Bruselu 19.6.2007)
KOM(2007) 337 (2007/C 191/05) 19. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě ministrů AKTES k revizi podmínek financování v případě krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu (kapitola 3 přílohy II dohody o partnerství AKT-ES) (V Bruselu 19.6.2007)
KOM(2007) 338 (2007/C 191/05) 19. června 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii (V Bruselu 19.6.2007)
KOM(2007) 330 (2007/C 191/05) 18. června 2007 Návrh nařízení Rady týkající se oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (V Bruselu 18.6.2007)
KOM(2007) 335 (2007/C 191/05) 18. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES zaujmout ke změně protokolu č. 3 Dohody o partnerství AKT-ES týkajícího se Jihoafrické republiky (V Bruselu 18.6.2007)
KOM(2007) 329 (2007/C 191/05) 14. června 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy (V Bruselu 14.6.2007)
KOM(2007) 327 (2007/C 191/05) 14. června 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004 (V Bruselu 14.6.2007)
KOM(2007) 339 (2007/C 191/05) 14. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě ministrů Energetického společenství k rozpočtu Energetického společenství na rok 2007 (V Bruselu 14.6.2007)
KOM(2007) 325_ 2 (2007/C 191/05) 14. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými  (V Bruselu 14.6.2007)
KOM(2007) 325_1 (2007/C 191/05) 14. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podepsání Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými (V Bruselu 14.6.2007)
KOM(2007) 342 (2007/C 191/05) 13. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropského společenství v rámci Rady ministrů Energetického společenství dne 29. června 2007 (Podgorica) s ohledem na rozšíření acquis communautaire na bezpečnost dodávek, vzájemnou pomoc a energetickou účinnost (V Bruselu 13.6.2007)
KOM(2007) 336 (2007/C 191/05) 13. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z brambor (Solanum tuberosum L. linie EH92-527-1) geneticky modifikovaný za účelem zvýšení obsahu amylopektinové složky ve škrobu (V Bruselu 13.6.2007)
KOM(2007) 323_2 (2007/C 191/05) 13. června 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1947/2005, pokud jde o vnitrostátní podporu poskytovanou Finskem na osiva a osivo obilovin (V Bruselu 13.6.2007)
KOM(2007) 319 (2007/C 191/05) 13. června 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odtahových úchytech zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění) (V Bruselu 13.6.2007)
KOM(2007) 315 (2007/C 191/05) 13. června 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje společný podnik čisté nebe (V Bruselu 13.6.2007)
KOM(2007) 333_2 (2007/C 191/05) 12. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod (V Bruselu 12.6.2007)
KOM(2007) 333_1 (2007/C 191/05) 12. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod (V Bruselu 12.6.2007)
KOM(2007) 311 (2007/C 191/05) 11. června 2007 Návrh nařízení Rady o zavedení, provozu a řízení komunikační infrastruktury pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) (V Bruselu 11.6.2007)
KOM(2007) 306 (2007/C 246/03) 11. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o zavedení, provozu a řízení  komunikační infrastruktury pro prostředí Schengenského informačního systému
KOM(2007) 310 (2007/C 191/05) 8. června 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění) (V Bruselu 8.6.2007)
KOM(2007) 309 (2007/C 191/05) 8. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, jménem Evropského společenství a jeho členských států, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii (V Bruselu 8.6.2007)
KOM(2007) 290 (2007/C 191/05) 8. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (V Bruselu 8.6.2007)
KOM(2007) 303 (2007/C 191/05) 7. června 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a výměnv (V Bruselu 7.6.2007)
KOM(2007) 298 (2007/C 191/05) 6. června 2007 Návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany  (V Bruselu 6.6.2007)
KOM(2007) 277 (2007/C 191/05) 6. června 2007 Doporučení rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, Protokolu ze dne 27. září 1996, vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, Protokolu ze dne 29. listopadu 1996, vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžných otázkách Soudním dvorem Evropských společenství a Druhému protokolu ze dne 19. června 1997, vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (V Bruselu 6.6.2007)
KOM(2007) 302 (2007/C 191/05) 5. června 2007 Návrh nařízení Rady (Euratom) kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Kodifikované znění) (V Bruselu 5.6.2007)
KOM(2007) 292 (2007/C 191/05) 4. června 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta- sympatomimetik v chovech zvířat (V Bruselu 4.6.2007)
KOM(2007) 291 (2007/C 191/05) 4. června 2007 Návrh nařízení Rady o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Kodifikované znění) (V Bruselu 4.6.2007)
KOM(2007) 289 (2007/C 191/05) 4. června 2007 Návrh nařízení Rady o otevření a způsobu řízení autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až 2009 (V Bruselu 4.6.2007)
KOM(2007) 305_2 (2007/C 191/05) 1. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (V Bruselu 1.6.2007)
KOM(2007) 305_1 (2007/C 191/05) 1. června 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (V Bruselu 1.6.2007)
KOM(2007) 296 (2007/C 191/05) 31. května 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 (V Bruselu 31.5.2007)
KOM(2007) 276_2 (2007/C 191/05) 30. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (V Bruselu 30.5.2007)
KOM(2007) 278 (2007/C 191/05) 30. května 2007 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozů některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky (V Bruselu 30.5.2007)
KOM(2007) 271 (2007/C 191/05) 30. května 2007 Návrh nařízení Rady kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska (V Bruselu 30.5.2007)
KOM(2007) 276_1 (2007/C 191/05) 30. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (V Bruselu 30.5.2007)
KOM(2007) 294 (2007/C 181/02) 25. května 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních
KOM(2007) 268 (2007/C 191/05) 23. května 2007 Návrh nařízení Rady o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (V Bruselu 23.5.2007)
KOM(2007) 249 (2007/C 191/05) 16. května 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (V Bruselu 16.5.2007)
KOM(2007) 257 (2007/C 191/05) 16. května 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Kypru (V Bruselu 16.5.2007)
KOM(2007) 260 (2007/C 191/05) 16. května 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Maltě (V Bruselu 16.5.2007)
KOM(2007) 256 (2007/C 191/05) 16. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008 (V Bruselu 16.5.2007)
KOM(2007) 259 (2007/C 191/05) 16. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008 (V Bruselu 16.5.2007)
KOM(2007) 254 (2007/C 181/02) 16. května 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
KOM(2007) 251 (2007/C 181/02) 15. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se Rakousku povoluje uzavřít se Švýcarskem dohodu, která zahrnuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Pouze německé znění je závazné)
KOM(2007) 243 (2007/C 181/02) 15. května 2007 Návrh nařízení Rady o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů
KOM(2007) 252 (2007/C 181/02) 14. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropských společenství ke Světové celní organizaci a o výkonu práv a povinností vyplývajících z prozatímního členství
KOM(2007) 245 (2007/C 181/02) 10. května 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických zjišťováních o metodách zemědělské výroby a zrušující nařízení Rady (EHS) č. 571/88
KOM(2007) 241 (2007/C 181/02) 10. května 2007 Návrh nařízení Rady o zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva
KOM(2007) 227_2 (2007/C 191/05) 7. května 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru  (V Bruselu 7.5.2007)
KOM(2007) 227_1 (2007/C 191/05) 7. května 2007 Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (V Bruselu 7.5.2007)
KOM(2007) 237_1 (2007/C 191/05) 7. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady, o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (V Bruselu 7.5.2007)
KOM(2007) 237_2 (2007/C 191/05) 7. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady, o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 238 (2007/C 181/02) 7. května 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2007) 236 (2007/C 181/02) 7. května 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění)
KOM(2007) 229 (2007/C 181/02) 26. dubna 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
KOM(2007) 224 (2007/C 181/02) 26. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k povolení dodatečných bilaterálních příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu
KOM(2007) 221_2 (2007/C 181/02) 26. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 221_1 (2007/C 181/02) 26. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 219_2 (2007/C 181/02) 26. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 219_1 (2007/C 181/02) 26. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 214 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
KOM(2007) 213 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie,  ypracované Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii
KOM(2007) 211 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
KOM(2007) 222 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k rozhodnutí o převodu části prostředků z rezervy balíčku devátého Evropského rozvojového fondu (ERF) pro dlouhodobý rozvoj do balíčku devátého ERF pro regionální spolupráci a integraci a o jejich přidělení na spolupráci v rámci AKT
KOM(2007) 218 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii
KOM(2007) 217 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980
KOM(2007) 216 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
KOM(2007) 215 (2007/C 181/02) 25. dubna 2007 Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
KOM(2007) 203_2 (2007/C 191/05) 24. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonem na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii  (V Bruselu 24.4.2007)
KOM(2007) 203_1 (2007/C 191/05) 24. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (V Bruselu 24.4.2007)
KOM(2007) 209 (2007/C 181/02) 24. dubna 2007 Návrh nařízení Rady (ES, Euratom), kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
KOM(2007) 204 (2007/C 181/02) 24. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění příloha I aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska
KOM(2007) 205 (2007/C 181/02) 20. dubna 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého  pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť
KOM(2007) 202 (2007/C 181/02) 20. dubna 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
KOM(2007) 201 (2007/C 181/02) 20. dubna 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb
KOM(2007) 198 (2007/C 181/02) 20. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce na období 2008–2013 v souladu s pozměněnou dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o ES
KOM(2007) 196 (2007/C 246/03) 18. dubna 2007 Návrh nařízení Rady o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku
KOM(2007) 197_2 (2007/C 181/02) 18. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o předávání a zpětném přebírání osob
KOM(2007) 197_1 (2007/C 181/02) 18. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o předávání a zpětném přebírání osob
KOM(2007) 190_2 (2007/C 246/03) 17. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o zjednodušení vydávání krátkodobých víz mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
KOM(2007) 190_1 (2007/C 246/03) 17. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o zjednodušení vydávání krátkodobých víz mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
KOM(2007) 191, (2007/C 181/02) 17. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o obchodu s některými výrobky z oceli
KOM(2007) 194 (2007/C 181/02) 17. dubna 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90
KOM(2007) 189_2 (2007/C 181/02) 17. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kyrgyzskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 189_1 (2007/C 181/02) 17. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Kyrgyzskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 193 (2007/C 181/02) 17. dubna 2007 Návrh nařízení Rady o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ukrajiny
KOM(2007) 192 (2007/C 181/02) 17. dubna 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění)
KOM(2007) 180 (2007/C 246/03) 12. dubna 2007 Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
KOM(2007) 181 (2007/C 181/02) 12. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 16. září 2006 do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
KOM(2007) 179 (2007/C 181/02) 11. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě přidružení k provádění článků 76 a 98 Evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
KOM(2007) 177 (2007/C 181/02) 11. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách
KOM(2007) 176_2 (2007/C 181/02) 10. dubna 2007 Návrh nařízení Rady o provádění dohod uzavřených ES na základě jednání v rámci článku XXVIII GATT 1994 týkajících se změny a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
KOM(2007) 176 _1 (2007/C 181/02) 10. dubna 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohod ve formě dohodnutých zápisů o změně koncesí u drůbežího masa mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994)
KOM(2007) 169 (2007/C 181/02) 3. dubna 2007 Návrh nařízení Rady o stanovení víceletého plánu obnovy tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
KOM(2007) 129 (2007/C 181/02) 2. dubna 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat
KOM(2007) 157 (2007/C 181/02) 30. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství ohledně změny protokolu 4 Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé
KOM(2007) 159 (2007/C 181/02) 30. března 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
KOM(2007) 151_2 (2007/C 181/02) 30. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Panamskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 151_1 (2007/C 181/02) 30. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Panamskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 143 (2007/C 181/02) 30. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich  členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán   na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 141 (2007/C 181/02) 30. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 170 (2007/C 181/02) 29. března 2007 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání („Audiovizuální mediální služby bez hranic“)
KOM(2007) 108R (2008/C194/03) 29. března 2007 Návrh nařízení Rady o finančním nařízení použitelném pro Zásobovací agenturu Euratomu
KOM(2007) 166 (2007/C 181/02) 29. března 2007 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
KOM(2007) 119R (2008/C194/03) 28. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu
KOM(2007) 144 (2007/C 181/02) 28. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a  Turkmenistánem na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 149 (2007/C 181/02) 28. března 2007 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
KOM(2007) 142 (2007/C 181/02) 28. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 154 (2007/C 246/03) 27. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen and Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii
KOM(2007) 156 (2007/C 181/02) 27. března 2007 Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96
KOM(2007) 137 (2007/C 181/02) 27. března 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
KOM(2007) 133 (2007/C 181/02) 26. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 132 (2007/C 181/02) 26. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 152 (2007/C 181/02) 23. března 2007 Sdělení komise evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí
KOM(2007) 150 (2007/C 181/02) 23. března 2007 Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013)
KOM(2007) 134_2 (2007/C 181/02) 23. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 134_1 (2007/C 181/02) 23. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb
KOM(2007) 139 (2007/C 181/02) 22. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 138 (2007/C 181/02) 22. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 122 (2007/C 181/02) 20. března 2007 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
KOM(2007) 126 (2007/C 181/02) 14. března 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky („ŘÍM II“)
KOM(2007) 052 (2007/C 181/02) 13. března 2007 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního režimu zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota k obchodním účelům a o koordinaci  zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje používaného jako pohonná hmota
KOM(2007) 092 (2007/C 181/02) 9. března 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
KOM(2007) 089 (2007/C 191/05) 8. března 2007 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova (V Bruselu 7.3.2007)
KOM(2007) 085 (2007/C 191/05) 7. března 2007 Návrh nařízení Rady o uzavření dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (V Bruselu 7.3.2007)
KOM(2007) 091 (2007/C 181/02) 6. března 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS o fúzích akciových společností a směrnice Rady 82/891/EHS o rozdělení akciových společností, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení
KOM(2007) 090 (2007/C 181/02) 6. března 2007 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
KOM(2007) 072 (2007/C 181/02) 28. února 2007 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Kodex pravidel EU, pokud jde o dělbu práce v oblasti rozvojové politiky
KOM(2007) 080 (2007/C 181/02) 22. února 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování osvědčení personálu vlakových čet zajišťujících provoz lokomotiv a vlaků na železniční síti Společenství
KOM(2007) 078 (2007/C 181/02) 22. února 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční
infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury,
KOM(2007) 079 (2007/C 181/02) 22. února 2007 Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční  přepravě,
KOM(2007) 58_3 (2007/C 181/02) 15. února 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
KOM(2007) 58_2 (2007/C 181/02) 15. února 2007 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
KOM(2007) 58_1 (2007/C 181/02) 15. února 2007 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
KOM(2007) 018 (2007/C 181/02) 31. ledna 2007 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady  1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS
KOM(2007) 009 (2007/C 181/02) 16. ledna 2007 Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
KOM(2007) 585 (2008/C 4/03) 10. ledna 2007 Návrh nařízení Rady o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (Kodifikované znění)
KOM(2006) 777_2 (2007/C 181/02) 25. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
KOM(2006) 925 (2007/C 181/02) 22. prosince 2006 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/675/EHS o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2006) 908 (2007/C 181/02) 22. prosince 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech a na jejich povrchu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
KOM(2006) 818 (2007/C 181/02) 20. prosince 2006 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
KOM(2006) 827 (2007/C 181/02) 19. prosince 2006 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
KOM(2006) 829 (2007/C 181/02) 18. prosince 2006 Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
KOM(2006) 826 (2007/C 181/02) 18. prosince 2006 Návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 398/2004 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli
KOM(2006) 808 (2007/C 181/02) 18. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě přidružení ES-Turecko ke změně obchodních koncesí pro zpracované zemědělské produkty uvedené v rozhodnutí Rady přidružení ES Turecko č. 1/95 o provádění závěrečné etapy celní unie a v rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97 o režimu pro některé zpracované zemědělské produkty
KOM(2006) 791 (2007/C 181/02) 12. prosince 2006 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
KOM(2006) 765_2 (2007/C 181/02) 6. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení uzavřenou mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidovou demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
KOM(2006) 765_1 (2007/C 181/02) 6. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidovou demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
KOM(2006) 777_1 (2007/C 181/02) 5. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
KOM(2006) 752_4 (2007/C 181/02) 1. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření – jménem Evropského společenství – protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
KOM(2006) 752_3 (2007/C 181/02) 1. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření – jménem Evropské unie – protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
KOM(2006) 752_2 (2007/C 181/02) 1. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu – jménem Evropského společenství – a o prozatímním provádění určitých ustanovení protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
KOM(2006) 752_1 (2007/C 181/02) 1. prosince 2006 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu – jménem Evropské unie – a o prozatímním provádění určitých ustanovení protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
KOM(2006) 731 (2007/C 181/02) 29. listopadu 2006 Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných Salvadorské republice po 1. lednu 2007
KOM(2006) 732 (2007/C 181/02) 27. listopadu 2006 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
KOM(2006) 683 (2007/C 181/02) 15. listopadu 2006 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
KOM(2006) 655 (2007/C 181/02) 3. listopadu 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93
KOM(2006) 572_2 (2007/C 181/02) 14. října 2006 Návrh nařízení Rady o provádění dohody uzavřené ES v návaznosti na jednání v rámci článku XXIV.6 dohody GATT z roku 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (V Bruselu  14.10.2006)
KOM(2006) 572_1 (2007/C 181/02) 14. října 2006 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou (V Bruselu  14.10.2006)
KOM(2006) 606 (2007/C 181/02) 13. října 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení ES č. …/…. o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin
KOM(2006) 561 (2007/C 181/02) 2. října 2006 Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který by Společenství mělo zaujmout v Radě pro spolupráci EU – Jižní Afrika ke změnám příslušných příloh dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci (TDCA) uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, jejichž cílem je postupně snižovat a zrušit cla pro některé výrobky automobilového průmyslu v rámci dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci (V Bruselu  2.10.2006)
KOM(2006) 559_1 (2007/C 181/02) 29. září 2006 Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Společenství dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (V Bruselu  29.9.2006)
KOM(2006) 559_2 (2007/C 181/02) 29. září 2006 Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků – PECA (V Bruselu  29.9.2006)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail