Shrnutí požadavků nové legislativy pro provoz vyhrazených technických plynových zařízení

V posledních letech došlo k výraznému rozvoji alternativ zemního plynu (např. H2, bioplynu, lehkých topných olejů, LPG). S ohledem na způsob konečného využití a konkrétních technických realizací je významným aspektem pro bezpečný a spolehlivý provoz těchto vyhrazených plynových zařízení (dále jen VPZ) zejména oblast technické prevence a dodržování rovněž nových legislativních požadavků.

Ty budou zahrnuty také v dosud platných normativních dokumentech, např. ČSN 38 6405 a v technických pravidlech v oboru plynových zařízení (tzv. TPG), která jsou od července 2023 veřejnosti bezplatně přístupná na webových stránkách Českého plynárenského svazu. Nová legislativa pro provoz VPZ upravuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce z hlediska sjednocení s předpisy EU. Upřesňuje požadavky na provoz těchto zařízení nejen pro jejich provozovatele, ale také pro provoz plynárenských zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu. Nově VPZ s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do I. třídy, ostatní zařízení spadají do II. třídy. Podle své základní technologické funkce se zařazují do osmi skupin (v minulosti bylo sedm skupin, nově skupina H – zařízení pro vypouštění hasebních plynů). Úprava povinností je dále v oblasti vedení provozní dokumentace, konkrétně uchovávání provozního deníku, dokladů o provedené kontrole, o pravidelném servisu, údržbě, provozní revizi nejméně po dobu 10 let; doklady o zkouškách provedených po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutné uchovat po celou dobu provozu VPZ. Provozovatel musí nově zpracovat harmonogram revizí a kontrol na období 6 let. Podrobně je vymezen v příloze č. 6 obsah Záznamu o kontrole VPZ a v příloze č. 5 legislativa upřesňuje Obsah zprávy o revizi VPZ, kdy např. v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem a zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu VPZ musejí být zmíněny s odkazem na porušený bezpečnostní předpis.

Adekvátní reakcí na provoz byly nově upraveny lhůty pro provádění provozních revizí a kontrol plynárenských zařízení (příloha č. 4). Došlo k posunu provádění provozních revizí, a to až po 6 letech u plynovodů o tlakové úrovni do 4 barů v sídlech a mimo sídla (u nich ještě zásadní změna v provádění kontrol, nově až po 3 letech) a také u revizí ostatních plynárenských zařízení.

Zásadní je rovněž zmínit oblast týkající se nových rozlišovacích znaků skupin a podskupin rozsahů oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám VPZ stanovených v příloze č. 3. Novou podskupinou jsou stabilní plynové motory ve strojovnách a kotelnách G4. Žadatel musí žádat o rozšíření oprávnění o G4 a vykonat novou zkoušku u pověřené organizace, tj. u Technické inspekce České republiky, pokud chce tuto činnost vykonávat. U oprávnění k C3 – plnění a čerpání nádrží vozidel plyny má žadatel ve stávajícím oprávnění pod skupinou C, resp. C1 zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva. Také oprávnění k H – zařízení pro vypouštění hasebních plynů má žadatel ve stávajícím oprávnění zařazeno pod skupinu F, resp. F6 zařízení pro rozvod technických plynů. U těchto posledních dvou uvedených oprávnění žadatel nemusí žádat o nové oprávnění u pověřené organizace. Nová legislativa změnila také dobu platnosti oprávnění, např. u nově vydaných je to na dobu 10 let. Pro získání odborné způsobilosti zákon č. 250/2021 Sb., o vyhrazených technických zařízeních (dále jen VTZ) ani nařízení vlády č. 191/2022 Sb. (konkrétně v příloze č. 2; případně i další prováděcí nařízení k zákonu o VTZ) neobsahují možnost udělení výjimek z praxe nebo vzdělání, a proto není možné tyto výjimky udělovat, což vychází také z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí.

Všechny legislativní změny jsou vnímány ve prospěch zajištění BOZP, s ohledem na vývoj trhu. Mnoho dotazů k nové legislativě obdržel rovněž Státní úřad inspekce práce, který zásadní dotazy s odpověďmi uveřejnil na svých webových stránkách v sekci Otázky a odpovědi/Vyhrazená technická zařízení – VPZ.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail