Seznam vybraných předpisů z Úředního věstníku EU, řady L a C

Zdroj: 

Zdrojem informací v českém jazyce je Úřední věstník EU, v anglickém jazyce Official Journal of EU.

Číslo Datum Předpis v češtině Předpis v angličtině Svazek
L 116/8 30. dubna 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu předpis v AJ 59
L 112/1 27. dubna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě předpis v AJ 59
L 109/1 26. dubna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) předpis v AJ 59
L 101/17 16. dubna 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/587 ze dne 14. dubna 2016 o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 59
L 101/25 16. dubna 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/588 ze dne 14. dubna 2016 o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 59
L 92/11 7. dubna 2016 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 447/14/COL ze dne 5. listopadu 2014, kterým se přijímají pokyny pro řízení systému pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 11 a článku 12 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) [2016/487] předpis v AJ 59
L 89/17 6. dubna 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/537 ze dne 5. dubna 2016 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 50566:2013 o požadavcích pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES předpis v AJ 59
L 81/1 31. března 2016 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES předpis v AJ 59
L 81/51 31. března 2016 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS předpis v AJ 59
L 81/99 31. března 2016 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES předpis v AJ 59
L 82/1 31. března 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) předpis v AJ 59
L 77/65 23. března 2016 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly ( Úř. věst. L 60 ze dne 2.3.2013 ) předpis v AJ 59
L 73/100 18. března 2016 Rozhodnutí Komise (EU) 2016/397 ze dne 16. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům(oznámeno pod číslem C(2016) 1510) předpis v AJ 59
L 72/69 17. března 2016 Oprava směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom ( Úř. věst. L 13, 17.1.2014 ) předpis v AJ 59
L 72/57 17. března 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/382 ze dne 15. března 2016 o opatření přijatém Německem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden z typů stroje na odizolování kabelů (oznámeno pod číslem C(2016) 1520) předpis v AJ 59
L 70/12 16. března 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/371 ze dne 15. března 2016 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí předpis v AJ 59
L 70/16 16. března 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/372 ze dne 15. března 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění předpis v AJ 59
L 70/7 16. března 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/370 ze dne 15. března 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pinoxaden, mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku předpis v AJ 59
L 65/64 11. března 2016 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/352 ze dne 4. března 2016 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 a 131 a k návrhu nového předpisu o schvalování tichých silničních vozidel předpis v AJ 59
L 63/59 10. března 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/314 ze dne 4. března 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích předpis v AJ 59
L 63/5 10. března 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/339 ze dne 8. března 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 2 010–2 025 MHz pro přenosná nebo mobilní zařízení pro bezdrátové audiovizuální přenosy a bezšňůrové kamery používané pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí (oznámeno pod číslem C(2016) 1197) předpis v AJ 59
C 93/159 9. března 2016 Usnesení Evropského parlamentu 2016/C 093/25 ze dne 12. září 2013 o evropské strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2013/2685(RSP)) předpis v AJ 59
L 60/1 5. března 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/266 ze dne 7. prosince 2015, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 59
L 50/30 26. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/265 ze dne 25. února 2016 o schválení motorgenerátoru MELCO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 59
L 50/30 26. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/265 ze dne 25. února 2016 o schválení motorgenerátoru MELCO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 59
L 45/1 20. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/238 ze dne 19. února 2016, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků předpis v AJ 59
L 45/1 20. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/238 ze dne 19. února 2016, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků předpis v AJ 59
L 42/1 18. února 2016 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění [2016/194] předpis v AJ 59
L 42/1 18. února 2016 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění [2016/194] předpis v AJ 59
L 40/5 17. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium předpis v AJ 59
L 40/5 17. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium předpis v AJ 59
L 39/48 16. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/209 ze dne 12. února 2016 o žádosti o normalizaci týkající se inteligentních dopravních systémů (ITS) v městských oblastech podané evropským normalizačním organizacím na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy(oznámeno pod číslem C(2016) 808) předpis v AJ 59
L 39/48 16. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/209 ze dne 12. února 2016 o žádosti o normalizaci týkající se inteligentních dopravních systémů (ITS) v městských oblastech podané evropským normalizačním organizacím na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy(oznámeno pod číslem C(2016) 808) předpis v AJ 59
C 54/1 12. února 2016 Sdělení Komise 2016/C 054/1v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 59
C 54/9 12. února 2016 Sdělení Komise 2016/C 054/2 v rámci provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 59
C 54/14 12. února 2016 Sdělení Komise 2016/C 054/3 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011) předpis v AJ 59
L 35/6 11. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/178 ze dne 10. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie předpis v AJ 59
L 35/6 11. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/178 ze dne 10. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie předpis v AJ 59
L 35/1 11. února 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/177 ze dne 10. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 předpis v AJ 0
L 35/1 11. února 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/177 ze dne 10. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 předpis v AJ 59
L 35/1 11. února 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/177 ze dne 10. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 předpis v AJ 59
L 33/1 10. února 2016 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011, pokud jde o specifikaci energetických produktů předpis v AJ 59
L 33/3 10. února 2016 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011, pokud jde o specifikaci energetických produktů předpis v AJ 59
L 33/38 10. února 2016 Oprava rozhodnutí č. 1/2016 výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění přílohy 1, 3, 4 a 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/122] předpis v AJ 59
L 33/38 10. února 2016 Oprava rozhodnutí č. 1/2016 výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění přílohy 1, 3, 4 a 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/122] předpis v AJ 59
L 33/12 10. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/175 ze dne 8. února 2016 týkající se opatření přijatého Španělskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh (oznámeno pod číslem C(2016) 670) předpis v AJ 59
L 33/12 10. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/175 ze dne 8. února 2016 týkající se opatření přijatého Španělskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh (oznámeno pod číslem C(2016) 670) předpis v AJ 59
L 32/1 9. února 2016 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků předpis v AJ 59
L 32/1 9. února 2016 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků předpis v AJ 59
L 31/70 6. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/160 ze dne 5. února 2016 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota Motor Europe využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 59
L 31/70 6. února 2016 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/160 ze dne 5. února 2016 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota Motor Europe využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 59
C 45/10 5. února 2016 Oprava 2016/C 044/7 druhů plynných paliv a odpovídajících vstupních tlaků podle čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv ( Úř. věst. C 30 ze dne 27.1.2016 ) předpis v AJ 59
C 44/10 5. února 2016 Oprava druhů plynných paliv a odpovídajících vstupních tlaků podle čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv ( Úř. věst. C 30 ze dne 27.1.2016 ) předpis v AJ 59
L25/30 2. února 2016 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely předpis v AJ 59
L 25/46 2. února 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/130 ze dne 1. února 2016 kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku předpis v AJ 59
L 25/48 2. února 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/131 ze dne 1. února 2016, kterým se schvaluje C(M)IT/MIT (3:1) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 4, 6, 11, 12 a 13 předpis v AJ 59
L21/89 28. ledna 2016 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla ( Úř. věst. L 222, 25.8.2009 ) předpis v AJ 59
L14/1 21. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/60 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu předpis v AJ 59
L13/12 20. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/53 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, mesotrion, metosulam a pirimifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 59
L13/40 20. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/54 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie předpis v AJ 59
L13/43 20. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/55 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky předpis v AJ 59
L13/2 20. ledna 2016 Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90 předpis v AJ 59
L13/57 20. ledna 2016 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh ( Úř. věst. L 96, 29.3.2014 ) předpis v AJ 59
C14/111 15. ledna 2016 Oprava sdělení Komise 2016/C 014/5v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) ( Úř. věst. C 412, 11.12.2015 ) předpis v AJ 59
C14/110 15. ledna 2016 Sdělení Komise 2016/C 014/4 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle záznamu 27 přílohy XVII nařízení REACH) předpis v AJ 59
2016/C 014/1 15. ledna 2016 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 59
L9/1 14. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o nonylfenol ethoxyláty předpis v AJ 59
L5/9 8. ledna 2016 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů [2016/18] předpis v AJ 59
L4/1 7. ledna 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/12 ze dne 6. ledna 2016, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky předpis v AJ 59
L3/1 6. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/4 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí předpis v AJ 59
L3/3 6. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/5 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadNařízení Komise (EU) 2016/5 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadavků na ochranu životního prostředíavků na ochranu životního prostředí předpis v AJ 59
L3/16 6. ledna 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky předpis v AJ 59
L3/41 6. ledna 2016 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) předpis v AJ 59
L3/48 6. ledna 2016 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh předpis v AJ 59
L2/1 5. ledna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/1 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 59
L 345/1 30. prosince 2015 Nařízení Rady (EU) 2015/2448 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky předpis v AJ 58
L 345/11 30. prosince 2015 Nařízení Rady (EU) 2015/2449 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky předpis v AJ 58
L 341/21 24. prosince 2015 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) předpis v AJ 58
L 335/1 22. prosince 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 13-H – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění [2015/2364] předpis v AJ 58
L 333/54 19. prosince 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402 ze dne 12. října 2015, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU předpis v AJ 58
L 333/62 19. prosince 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby předpis v AJ 58
L 333/120 19. prosince 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2414 ze dne 17. prosince 2015 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na harmonizovanou normu EN 521:2006 „Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 9145) předpis v AJ 58
L 329/17 15. prosince 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2337 ze dne 11. prosince 2015, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2016 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2015) 8853) předpis v AJ 58
L 329/29 15. prosince 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí předpis v AJ 58
L 329/43 15. prosince 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2346 ze dne 15. prosince 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu předpis v AJ 58
L 326/34 11. prosince 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny předpis v AJ 58
C 412/6 11. prosince 2015 Sdělení Komise 2015/C 412/2v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
C 412/10 11. prosince 2015 Sdělení Komise 2015/C 412/3 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
C 412/44 11. prosince 2015 Sdělení Komise 2015/C 412/4 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
L 325/1 10. prosince 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy předpis v AJ 58
L 322/64 8. prosince 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2280 ze dne 7. prosince 2015 o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 58
L 318/39 4. prosince 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2250 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2014 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2015) 8346) předpis v AJ 58
L 318/53 4. prosince 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2251 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2014 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (oznámeno pod číslem C(2015) 8348) předpis v AJ 58
L 317/13 3. prosince 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2229 ze dne 29. září 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek předpis v AJ 58
L 314/72 1. prosince 2015 Oprava nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu( Úř. věst. L 302, 19.11.2015 ) předpis v AJ 58
L 313/1 28. listopadu 2015 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení předpis v AJ 58
L 308/11 25. listopadu 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti ( Úř. věst. L 200, 31.7.2009 ) předpis v AJ 58
L 306/31 24. listopadu 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2119 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu desek na bázi dřeva (oznámeno pod číslem C(2015) 8062) předpis v AJ 58
L 306/17 24. listopadu 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid předpis v AJ 58
L 306/20 24. listopadu 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon předpis v AJ 58
L 306/23 24. listopadu 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1 předpis v AJ 58
L 304/1 20. listopadu 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech – II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size [2015/2059] předpis v AJ 58
L 303/75 20. listopadu 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2099 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU substrátům, pomocným půdním látkám a mulči (oznámeno pod číslem C(2015) 7891) předpis v AJ 58
L 302/103 19. listopadu 2015 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2088 ze dne 10. listopadu 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 a 127, k návrhu nového předpisu OSN o čelním nárazu, k návrhům změn Souhrnné rezoluce pro konstrukci vozidel (R.E.3) a k návrhu nové Vzájemné rezoluce č. 2 (M.R.2) o definicích hnacího ústrojí vozidel předpis v AJ 58
L 302/99 19. listopadu 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/2087 ze dne 18. listopadu 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu předpis v AJ 58
L 301/22 18. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace předpis v AJ 58
L 301/28 18. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací předpis v AJ 58
L 301/39 18. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny předpis v AJ 58
L 301/42 18. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2069 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenuhličitan sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 předpis v AJ 58
2015/C 384/4 18. listopadu 2015 Zveřejnění seznamu podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky předpis v AJ 58
L 300/41 17. listopadu 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2056 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2009/563/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2015) 7781) předpis v AJ 58
L 298/1 14. listopadu 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/2030 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách předpis v AJ 58
L 299/1 14. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti předpis v AJ 58
L 297/10 13. listopadu 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) předpis v AJ 58
L 297/13 13. listopadu 2015 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES ( Úř. věst. L 354, 28.12.2013 ) předpis v AJ 58
L 297/9 13. listopadu 2015 Oprava směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic ( Úř. věst. L 184, 11.7.2015 ) předpis v AJ 58
2015/C 378/1 13. listopadu 2015 Sdělení Komise 2015/C 378/1 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
2015/C 378/2 13. listopadu 2015 Sdělení Komise 2015/C 378/2v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011) předpis v AJ 58
2015/C 378/3 13. listopadu 2015 Sdělení Komise 2015/C 378/3 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
L 295(9 12. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES předpis v AJ 58
L 294/11 11. listopadu 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů předpis v AJ 58
L 289/28 5. listopadu 2015 Oprava směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů ( Úř. věst. L 182, 16.7.1999 ). (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 15, svazek 4, s. 228) Oprava směrnice Rady 1993/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů ( Úř. věst. L 277, 22.10.2015 ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.289.01.0028.01.CES) předpis v AJ 58
L 289/6 5. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí předpis v AJ 58
L 289/9 5. listopadu 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1981 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se schvaluje formaldehyd uvolněný z dimorfolinomethanu jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 6 a 13 předpis v AJ 58
L 278/11 23. října 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1906 ze dne 22. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami předpis v AJ 58
L 277/61 22. října 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů ( Úř. věst. L 190, 12.7.2006 ) předpis v AJ 58
L 276/52 21. října 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1886 ze dne 20. října 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí předpis v AJ 58
L 275/68 20. října 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES ( Úř. věst. L 35, 4.2.2009 ) předpis v AJ 58
L 272/15 16. října 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 ( Úř. věst. L 300 ze dne 14.11.2009 ) předpis v AJ 58
L 267/5 14. října 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření (oznámeno pod číslem C(2015) 6729) předpis v AJ 58
L 266/97 13. října 2015 Oprava směrnice Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách ( Úř. věst. L 201, 10.7.2014 ) předpis v AJ 58
L 265/1 10. října 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1820 ze dne 9. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „diethylenglykolmonoethylether“ předpis v AJ 58
L 264/1 9. října 2015 Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES ( 1 ) předpis v AJ 58
L 263/49 8. října 2015 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 30/15/KOL ze dne 27. ledna 2015 o povolení tří odchylek, které požaduje Lichtenštejnské knížectví v souvislosti s článkem 30, čl. 36 odst. 2 a bodem 1.1.3.6.3. písm. b) přílohy 5 lichtenštejnské vyhlášky ze dne 3. března 1998 o přepravě nebezpečných věcí po silnici (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) aktu zmiňovaného v bodě 13c v kapitole I přílohy XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí) [2015/1813] předpis v AJ 58
L 260/20 7. října 2015 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1789 ze dne 1. října 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (směrnice o jakosti paliv) předpis v AJ 58
L 260/6 7. října 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě předpis v AJ 58
L 258/11 3. října 2015 Oprava nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ( Úř. věst. L 107, 10.4.2014 ) předpis v AJ 58
L 253/3 30. září 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1739 ze dne 28. září 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách ( 1 ) předpis v AJ 58
L 252/12 29. září 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1725 ze dne 28. září 2015, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro ethyl-lauroyl-argininát (E 243) předpis v AJ 58
L 252/13 29. září 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1726 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13 předpis v AJ 58
L 252/14 29. září 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1727 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4 předpis v AJ 58
L 252/56 29. září 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1736 ze dne 28. září 2015 o neschválení triflumuronu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 předpis v AJ 58
L 252/58 29. září 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 ze dne 28. září 2015, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 předpis v AJ 58
L 247/1 23. září 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1554 ze dne 11. září 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na metody dozoru a diagnostické metody (oznámeno pod číslem C(2015) 6188) předpis v AJ 58
2015/C 314/6 23. září 2015 Oznámení dovozcům – Dovoz otevřených síťovin ze skleněných vláken do Evropské unie ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP, které jsou členy sdružení I a sdružení III regionální kumulace předpis v AJ 58
L 244/60 19. září 2015 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu ( Úř. věst. L 147, 17.5.2014 ) předpis v AJ 58
L 243/13 18. září 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES ( Úř. věst. L 272, 18.10.2011 ) předpis v AJ 58
L 241/51 17. září 2015 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( Úř. věst. L 23, 29.1.2015 ) předpis v AJ 58
L 241/1 17. září 2015 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti předpis v AJ 58
L 239/1 15. září 2015 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů předpis v AJ 58
L 233/2 5. září 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1494 ze dne 4. září 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o benzen ( 1 ) předpis v AJ 58
2015/C 288/04 2. září 2015 Shrnutí rozhodnutí Evropské komise 2015/C 288/04týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 předpis v AJ 58
2015/C 288/05 2. září 2015 Shrnutí rozhodnutí Evropské komise 2015/C 288/05 týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) předpis v AJ 58
L 218/27 19. srpna 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 14 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX, kotevních úchytů horního upínání ISOFIX a míst k sezení i-Size [2015/1406] předpis v AJ 58
L 217/9 18. srpna 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1402 ze dne 15. července 2015, kterým se stanoví postoj Evropské unie k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací počítačů v příloze C uvedené dohody předpis v AJ 58
L 214/28 13. srpna 2015 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/232 ze dne 13. února 2015, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sloučeniny mědi ( Úř. věst. L 39, 14.2.2015 ) předpis v AJ 58
L 212/37 11. srpna 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1377 ze dne 7. srpna 2015 o opatření přijatém Švédskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění dvou typů řezaček a štípaček palivového dřeva vyráběných společností Bonnet AB na trh (oznámeno pod číslem C(2015) 5412) předpis v AJ 58
L 209/11 6. srpna 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1358 ze dne 4. srpna 2015, kterým se mění přílohy XI, XII a XV směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky a minimální normy biologické bezpečnosti, jež se na tyto laboratoře vztahují (oznámeno pod číslem C(2015) 5341) předpis v AJ 58
L 209/17 6. srpna 2015 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 271/14/COL ze dne 9. července 2014, kterým se po devadesáté sedmé mění procedurální a věcná pravidla pro oblast státní podpory přijetím nových pokynů pro výzkum, vývoj a inovace [2015/1359] předpis v AJ 58
L 208/39 5. srpna 2015 Rozhodnutí č. 44/2015 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 15. července 2015 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2015/1354] předpis v AJ 58
L 207/73 4. srpna 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1345 ze dne 31. července 2015 o zveřejnění odkazů na normy pro šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení, přenosná lůžka a nosné konstrukce, bezpečnostní zábrany a přebalovací jednotky pro domácí použití v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (Text s významem pro EHP) předpis v AJ 58
L 198/31 28. července 2015 Oprava nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel ( Úř. věst. L 258, 26.9.2012 ) předpis v AJ 58
L 197/10 25. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1221 ze dne 24. července 2015, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 58
L 197/24 25. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení předpis v AJ 58
L 193/1 21. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva předpis v AJ 58
L 193/76 21. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topide předpis v AJ 58
L 193/100 21. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva předpis v AJ 58
L 193/115 21. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1190 ze dne 20. července 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích předpis v AJ 58
L 193/20 21. července 2015 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel předpis v AJ 58
L 193/43 21. července 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva a souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení předpis v AJ 58
L 187/24 15. července 2015 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1156 ze dne 13. července 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP (Baterie a akumulátory) předpis v AJ 58
L 185/6 14. července 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik předpis v AJ 58
L 185/23 14. července 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1143 ze dne 13. července 2015 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie a podle vnitrostátních postupů na normu EN 60335-2-15:2002 o zvláštních požadavcích na spotřebiče pro ohřev kapalin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES předpis v AJ 58
L 184/20 11. července 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1131 ze dne 10. července 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2013/505/EU, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Francouzskou republikou v souladu s článkem 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby se omezilo používání amonných solí v izolačních materiálech z buničité vaty (oznámeno pod číslem C(2015) 4470) předpis v AJ 58
L 184/22 11. července 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1132 ze dne 10. července 2015 o schválení funkce setrvačné jízdy vyvinuté společností Porsche AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 58
L 184/13 11. července 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic předpis v AJ 58
L 183/91 10. července 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 95 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu [2015/1093] předpis v AJ 58
C 226/101 10. července 2015 Sdělení Komise 2015/C 226/06v rámci provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost a nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
C 226/103 10. července 2015 Sdělení Komise 2015/C 226/07v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 58
L 177/19 8. července 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/1095 ze dne 5. května 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů předpis v AJ 58
L 177/2 8. července 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů předpis v AJ 58
L175/5 4. července 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1078 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „klodronová kyselina (v podobě disodné soli)“ (Text s významem pro EHP) předpis v AJ 58
L175/8 4. července 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1079 ze dne 3. července 2015 kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „hexaflumuron“ (Text s významem pro EHP) předpis v AJ 58
L175/11 4. července 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1080 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „propyl 4-hydroxybenzoát a jeho sodná sůl“ (Text s významem pro EHP) předpis v AJ 58
L 174/44 3. července 2015 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 ( Úř. věst. L 218, 13.8.2008 ) předpis v AJ 58
L174/43 3. července 2015 Oprava nařízení Komise (EU) 2015/868 ze dne 26. května 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 145, 10.6.2015 ) předpis v AJ 58
L 174/40 3. července 2015 Oprava nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013) předpis v AJ 58
L 172/1 3. července 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2015/1038] předpis v AJ 58
L171/23 2. července 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1057, ze dne 1. července 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/715/EU, kterým se zřizuje seznam třetích zemí, jejichž právní rámec pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky a příslušné kontrolní činnosti a činnosti pro vymáhání práva zajišťují úroveň ochrany veřejného zdraví rovnocennou úrovni této ochrany v Unii předpis v AJ 58
L 165/1 30. června 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii předpis v AJ 58
L 166/170 30. června 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2015/1000] předpis v AJ 58
L 159/62 25. června 2015 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/991 ze dne 19. června 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise OSN k návrhům změn předpisů OSN č. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 a 135, k novému předpisu OSN o bezpečnosti elektrických vozidel kategorie L a ke změnám Úplného usnesení OSN o konstrukci vozidel (R.E.3) předpis v AJ 58
L 157/53 23. června 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087) předpis v AJ 58
L 153/1 18. června 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2015/922] předpis v AJ 58
L 150/10 17. června 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii předpis v AJ 58
L 145/1 10. června 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/868 ze dne 26. května 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 58
L 144/1 10. června 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 ze dne 8. června 2015, kterým se stanoví technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení rejstříků stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES předpis v AJ 58
L 144/12 10. června 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/886 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2015) 3782) předpis v AJ 58
L 142/32 6. června 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/877 ze dne 4. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU a 2012/481/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2015) 3641) předpis v AJ 58
L 139/1 5. června 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/864 ze dne 4. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) předpis v AJ 58
L 132/8 28. května 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 58
L 129/53 27. května 2015 Oprava směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty ( Úř. věst. L 107, 25.4.2015 ) předpis v AJ 58
2015/C 172/01 27. května 2015 Stanovisko Komise ze dne 22. května 2015 ke změněnému plánu na ukládání radioaktivních odpadů vzniklých na pracovišti pro nakládání s radioaktivními odpady lokality CIRES ve Francii předpis v AJ 58
L 118/8 9. května 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/744 ze dne 8. května 2015, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Nizozemskem podle článku 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, pokud jde o další požadavky na balení a označování elektronických cigaret obsahujících nikotin a náhradních náplní předpis v AJ 58
L 116/1 7. května 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/728 ze dne 6. května 2015, kterým se mění definice specifikovaného rizikového materiálu uvedená v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií předpis v AJ 58
L 116/25 7. května 2015 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS ( Úř. věst. L 140, 5.6.2009 ) předpis v AJ 58
L 115/1 6. května 2015 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz předpis v AJ 58
L 114/9 5. května 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/715 ze dne 30. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám předpis v AJ 58
L 107/26 25. dubna 2015 Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty předpis v AJ 58
C 134/52 24. dubna 2015 Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 6/2015 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES předpis v AJ 58
C 134/29 24. dubna 2015 Postoj Rady (EU) č. 6/2015 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES Přijatý Radou dne 5. března 2015 (Text s významem pro EHP) předpis v AJ 58
L 104/2 23. dubna 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny ( 1 ) předpis v AJ 58
L 104/14 23. dubna 2015 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/633 ze dne 20. dubna 2015 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení dalších chemických látek do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách předpis v AJ 58
L 102/67 21. dubna 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 118 – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo [2015/622] předpis v AJ 58
L 94/6 10. dubna 2015 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/574 ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání ( 1 ) předpis v AJ 58
L 93/43 9. dubna 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/565 ze dne 8. dubna 2015, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk ( 1 ) předpis v AJ 58
L 93/35 9. dubna 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/562 ze dne 8. dubna 2015, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 347/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění předpis v AJ 58
L 93/56 9. dubna 2015 Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky ( 1 ) předpis v AJ 58
L 90/14 2. dubna 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/547 ze dne 1. dubna 2015 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro krby na líh bez odvodu spalin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků ( 1 ) předpis v AJ 58
L 87/1 31. března 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2015/505] předpis v AJ 58
L 85/1 28. března 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ( 1 ) předpis v AJ 58
L 82/73 27. března 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/517 ze dne 26. března 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků předpis v AJ 58
L 76/64 20. března 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/474 ze dne 18. března 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2015) 1684) předpis v AJ 58
L 70/36 14. března 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku předpis v AJ 58
2015/C 087/03 13. března 2015 Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES ( Úř. věst. C 54, 13.2.2015 ) předpis v AJ 58
2015/C 087/02 13. března 2015 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček předpis v AJ 58
L 67/1 12. března 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/402 ze dne 11. března 2015 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí předpis v AJ 58
L 67/30 12. března 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/411 ze dne 11. března 2015 o kationtových polymerních pojivech s kvartérními amoniovými sloučeninami zahrnutých v nátěrech a povlacích podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 předpis v AJ 58
L 66/20 11. března 2015 Oprava rozhodnutí Komise 2014/256/EU ze dne 2. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru ( Úř. věst. L 135, 8.5.2014 ) předpis v AJ 0
L 66/1 11. března 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/394 ze dne 10. března 2015, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tulathromycin“ předpis v AJ 58
L 62/35 6. března 2015 Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro rafinaci minerálních olejů a plynů ( Úř. věst. L 307, 28.10.2014 ) předpis v AJ 58
L 61/26 5. března 2015 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost ( Úř. věst. L 29, 31.1.2014 ) předpis v AJ 58
L60/39 5. března 2015 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/345 ze dne 2. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/578/ES, 2010/18/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU a 2011/383/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2015) 1286) předpis v AJ 58
L 55/2 26. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému předpis v AJ 58
L 53/11 25. února 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/295 ze dne 24. února 2015 o schválení účinného alternátoru MELCO GXi jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 58
L 50/1 21. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/282 ze dne 20. února 2015, kterým se mění přílohy VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o rozšířenou jednogenerační studii toxicity pro reprodukci předpis v AJ 58
L 47/26 20. února 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/279 ze dne 19. února 2015 o schválení solární střechy Asola nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 58
L 44/1 18. února 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292) předpis v AJ 58
L 41/41 17. února 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/249 ze dne 10. února 2015, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty)(oznámeno pod číslem C(2015) 603) předpis v AJ 58
L 42/1 17. února 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel předpis v AJ 58
L 39/7 14. února 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/232 ze dne 13. února 2015, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sloučeniny mědi předpis v AJ 58
C50/26 12. února 2015 Odůvodnění Rady: postoj Rady (EU) č. 2/2015 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů předpis v AJ 58
L36/1 12. února 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/212 ze dne 11. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde o technické specifikace systému pro zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, včetně údajů o jednotlivých účastnících operací spolufinancovaných z OP II předpis v AJ 58
L33/52 10. února 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/206 ze dne 9. února 2015 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Daimler AG využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 58
L31/11 7. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/186 ze dne 6. února 2015, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia předpis v AJ 58
L31/18 7. února 2015 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/187 ze dne 6. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu kabinových zavazadel předpis v AJ 58
L30/2 6. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/174 ze dne 5. února 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami předpis v AJ 58
L28/1 4. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/165 ze dne 3. února 2015, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu mléčnou, Lecanicillium muscarium kmen Ve 6, hydrochlorid chitosanu a Equisetum arvense L. v některých produktech nebo na jejich povrchu předpis v AJ 58
L28/1 4. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/165 ze dne 3. února 2015, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu mléčnou, Lecanicillium muscarium kmen Ve 6, hydrochlorid chitosanu a Equisetum arvense L. v některých produktech nebo na jejich povrchu předpis v AJ 58
L28/3 4. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/166 ze dne 3. února 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o zahrnutí zvláštních postupů, metod hodnocení a technických požadavků, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 109/2011 a (EU) č. 458/201 předpis v AJ 58
L28/3 4. února 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/166 ze dne 3. února 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o zahrnutí zvláštních postupů, metod hodnocení a technických požadavků, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 109/2011 a (EU) č. 458/201 předpis v AJ 58
L26/31 31. ledna 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/158 ze dne 30. ledna 2015 o schválení dvou vysoce účinných alternátorů Robert Bosch GmbH jako inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 58
L24/30 30. ledna 2015 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 78 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií L1, L2, L3, L4 a L5 z hlediska brzdění [2015/145] předpis v AJ 58
L20/88 27. ledna 2015 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh ( Úř. věst. L 189, 27.6.2014 ) předpis v AJ 58
L17/1 23. ledna 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel předpis v AJ 58
L16/1 23. ledna 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 ze dne 1. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel předpis v AJ 58
L10/45 16. ledna 2015 Oprava nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014 ) předpis v AJ 58
L9/1 15. ledna 2015 Nařízení Komise (EU) 2015/45 ze dne 14. ledna 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel předpis v AJ 58
L3/1 7. ledna 2015 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 ze dne 31. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013 předpis v AJ 58
L3/61 7. ledna 2015 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/16 ze dne 6. ledna 2015 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 1870-17:2012 pro ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES předpis v AJ 58
L 370/44 30. prosince 2014 Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES předpis v AJ 57
L 365/89 19. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic předpis v AJ 57
L 365/156 19. prosince 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/934/EU ze dne 17. prosince 2014 o odstranění odkazu na normu EN 13525:2005+A2:2009 pro štěpkovače dřeva podle směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady z Úředního věstníku Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2014) 9507) předpis v AJ 57
L 364/1 18. prosince 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel předpis v AJ 57
L 356/520 12. prosince 2014 Doporučení Komise 2014/881/EU ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu předpis v AJ 57
L 355/59 12. prosince 2014 Doporučení Komise 2014/897/EU ze dne 5. prosince 2014 o záležitostech souvisejících s uvedením strukturálních subsystémů a vozidel do provozu a jejich používáním podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES předpis v AJ 57
L 356/110 12. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace předpis v AJ 57
L 356/179 12. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii předpis v AJ 57
L 356/228 12. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii předpis v AJ 57
L 356/394 12. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie předpis v AJ 57
L 356/421 12. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“, kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU předpis v AJ 57
L 356/438 12. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006 předpis v AJ 57
L 356/489 12. prosince 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784) předpis v AJ 57
L 355/51 12. prosince 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/895/EU ze dne 10. prosince 2014, kterým se stanoví formát pro sdělování informací uvedených v čl. 21 odst. 3 směrnice 2012/18/EU Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem C(2014) 9334) předpis v AJ 57
L 355/57 12. prosince 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/896/EU ze dne 10. prosince 2014, kterým se stanoví formát pro sdělování informací od členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem C(2014) 9335) předpis v AJ 57
C 445/1 12. prosince 2014 Sdělení Komise 2014/C 445/02 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
C 445/17 12. prosince 2014 Sdělení Komise 2014/C 445/03 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
L 354/47 11. prosince 2014 Rozhodnutí Komise 2014/893/EU ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU oplachovým kosmetickým přípravkům (oznámeno pod číslem C(2014) 9302) předpis v AJ 57
L 350/1 6. prosince 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 ze dne 5. prosince 2014, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 57
L 349/25 5. prosince 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014 ze dne 16. července 2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů předpis v AJ 57
L 349/27 5. prosince 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1292/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci na oheň předpis v AJ 57
L 349/29 5. prosince 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1293/2014 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokud jde o reakci na oheň předpis v AJ 57
L 344/20 29. listopadu 2014 Rozhodnutí Rady 2014/854/EU ze dne 7. listopadu 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve správním výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhu nového předpisu týkajícího se bočního nárazu na sloupek a k návrhu změny tohoto nového předpisu předpis v AJ 57
L 341/15 27. listopadu 2014 Rozhodnutí Rady 2014/832/EU ze dne 7. listopadu 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve správním výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhu nového předpisu o vozidlech na vodíkový pohon a na palivové články předpis v AJ 57
L 337/27 25. listopadu 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy předpis v AJ 57
L 337/8 25. listopadu 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek předpis v AJ 57
L 322/15 19. listopadu 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1234/2014 ze dne 18. listopadu 2014, kterým se mění přílohy IIIB, V a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů předpis v AJ 57
L 332/34 19. listopadu 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/806/EU ze dne 18. listopadu 2014 o schválení solární střechy Webasto nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 57
L 323/91 7. listopadu 2014 Předpis č. 115 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.zvláštních systémů LPG (zkapalněný ropný plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému – II.zvláštních systémů CNG (stlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití CNG v jejich pohonném systému předpis v AJ 57
L 323/52 7. listopadu 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 85 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí předpis v AJ 57
L 320/46 6. listopadu 2014 Rozhodnutí Komise 2014/763/EU ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU savým hygienickým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 7735) předpis v AJ 57
L 318/5 5. listopadu 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech předpis v AJ 57
L 315/3 1. listopadu 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1171/2014 ze dne 31. října 2014, kterým se mění a opravují přílohy I, III, VI, IX, XI a XVII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla předpis v AJ 57
L 315/15 1. listopadu 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/768/EU ze dne 30. října 2014 o druhu, formátu a četnosti informací zpřístupňovaných členskými státy o technikách integrovaného řízení emisí používaných v rafineriích minerálních olejů a plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 7517) předpis v AJ 57
L 315/19 1. listopadu 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/769/EU ze dne 30. října 2014, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2013 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2014) 7863) předpis v AJ 57
L 315/30 1. listopadu 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/770/EU ze dne 30. října 2014, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2013 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (oznámeno pod číslem C(2014) 7877) předpis v AJ 57
L 311/19 31. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku předpis v AJ 57
L 309/69 31. října 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/758/EU ze dne 29. října 2014 o omezení povolení biocidních přípravků obsahujících IPBC a propikonazol oznámeném Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem C(2014)7909) předpis v AJ 57
L 309/23 30. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1154/2014 ze dne 29. října 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí předpis v AJ 57
L 308/3 29. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1146/2014 ze dne 23. října 2014, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 57
L 308/114 29. října 2014 Rozhodnutí Komise 2014/746/EU ze dne 27. října 2014, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje na období 2015–2019 seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2014) 7809) předpis v AJ 57
L 307/23 28. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1135/2014 ze dne 24. října 2014 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění předpis v AJ 57
L 307/38 28. října 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro rafinaci minerálních olejů a plynů (oznámeno pod číslem C(2014) 7155) předpis v AJ 57
L 307/1 28. října 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva předpis v AJ 57
L 305/3 24. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1126/2014 ze dne 17. října 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 57
L 305/47 24. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1127/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamid a pyridát v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 57
L 304/89 23. října 2014 Směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích předpis v AJ 57
L 300/63 18. října 2014 Doporučení Komise 2014/724/EU ze dne 10. října 2014 o šabloně pro posouzení dopadů inteligentních sítí a inteligentních měřicích systémů na ochranu údajů předpis v AJ 57
L 300/5 18. října 2014 Nařízení Komise (EU) č. 1096/2014 ze dne 15. října 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 57
L 298/22 16. října 2014 Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce předpis v AJ 57
L 297/1 15. října 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1078/2014 ze dne 7. srpna 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek předpis v AJ 57
L 297/41 15. října 2014 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti (Úř. věst. L 184, 25.6.2014) předpis v AJ 57
L 297/11 15. října 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/714/EU ze dne 13. října 2014 o odstranění odkazu na harmonizovanou normu EN 1384:2012 „Přilby pro jezdce na koních“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 z Úředního věstníku Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2014) 7236) předpis v AJ 57
L 297/23 15. října 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 60 – Jednotná ustanovení pro schvalování dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů předpis v AJ 57
C 369/1 10. října 2014 Sdělení Komise 2014/C 359/01 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
C 359/47 10. října 2014 Sdělení Komise 2014/C 359/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice) (1) předpis v AJ 57
L 293/48 9. října 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/702/EU ze dne 7. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2014) 7083) předpis v AJ 57
L 291/16 7. října 2014 Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/695/EU ze dne 29. září 2014, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných oblastech snížené sazby daně z plynového oleje a LPG používaných k vytápění předpis v AJ 57
L 284/76 30. září 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu buničiny, papíru a lepenky (oznámeno pod číslem C(2014) 6750) předpis v AJ 57
L 285/1 30. září 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 7 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 57
L 285/35 30. září 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 99 – Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel předpis v AJ 57
L 279/1 23. září 2014 Nařízení Komise (EU) č. 991/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 57
L 278/1 20. září 2014 Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním prováděnín Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly předpis v AJ 57
L 270/1 11. září 2014 Nařízení Komise (EU) č. 957/2014 ze dne 10. září 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o vynětí esterů kyseliny montanové (E 912) předpis v AJ 57
L 270/6 11. září 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/657/EU ze dne 10. září 2014, kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků, jenž se týká upřesnění ohledně plnění závazku uvedeného v prováděcím rozhodnutí 2013/707/EU předpis v AJ 57
L 249/1 22. srpna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly předpis v AJ 57
L 250/67 22. srpna 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly předpis v AJ 57
L 250/1 22. srpna 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 19 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel předpis v AJ 57
L 247/1 21. srpna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 900/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 57
C 272/06 20. srpna 2014 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů a nařízení Komise (EU) č. 666/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
L 244/6 19. srpna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 57
L 243/54 15. srpna 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/531/EU ze dne 14. srpna 2014 o souladu evropských norem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a některých kapitol evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie předpis v AJ 57
L 242/29 14. srpna 2014 Rozhodnutí Komise 2014/529/EU ze dne 12. srpna 2014 k opatření přijatému Belgií podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS, kterým stáhla od konečných uživatelů jeden typ zátkových chráničů sluchu (oznámeno pod číslem C(2014) 5670) předpis v AJ 57
2015/C 267/01 14. srpna 2014 Sdělení Komise 2015/C 267/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob předpis v AJ 58
L 238/1 9. srpna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 865/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se opravuje španělské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami předpis v AJ 57
L 238/3 9. srpna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 866/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích předpis v AJ 57
L 238/11 9. srpna 2014 Rozhodnutí Komise 2014/524/EU ze dne 17. července 2013 o opatření/ režimu podpory/státní podpory SA.34369 (13/C) (ex 12/N) – Výstavba a provoz veřejných terminálů intermodální dopravy, které plánuje Slovenská republika(oznámeno pod číslem C(2013) 4423) předpis v AJ 57
C 260/01 9. srpna 2014 Sdělení Komise o ukončení řízení o omezení čtyř ftalátů (DEHP, DBP, BBP a DIBP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) předpis v AJ 57
C 260/10 9. srpna 2014 Shrnutí rozhodnutí Komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) předpis v AJ 57
L 236/1 8. srpna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 842/2014 ze dne 4. července 2014, kterým se na rok 2014 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 předpis v AJ 57
L 237/1 8. srpna 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných a manévrovacích světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 57
L 237/24 8. srpna 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení předpis v AJ 57
L 214/47 19. července 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 131 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS) předpis v AJ 57
L 213/1 18. července 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 57
L 213/36 18. července 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 57
L 210/17 17. července 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/465/EU ze dne 16. července 2014 o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a o změně prováděcího rozhodnutí Komise 2013/341/EU předpis v AJ 57
L 205/76 12. července 2014 Rozhodnutí Komise 2014/459/EU ze dne 10. července 2014 o uvádění biocidních přípravků obsahujících měď na trh pro nezbytné použití (oznámeno pod číslem C(2014) 4611) předpis v AJ 57
C 220/02 11. července 2014 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice) předpis v AJ 57
C 220/01 11. července 2014 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
L 202/1 10. července 2014 Nařízení Komise (EU) č. 737/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, chlormekvat, cyflufenamid, cyfluthrin, dikambu, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indoxakarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 57
L 197/87 4. července 2014 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014) předpis v AJ 57
L 196/30 3. července 2014 Rozhodnutí Komise 2014/425/EU ze dne 1. července 2014, kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Slovensku a Spojenému království povoluje odchýlit se od některých společných pravidel bezpečnosti letectví (oznámeno pod číslem C(2014) 4344) předpis v AJ 57
L 194/10 2. července 2014 Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech předpis v AJ 57
L 192/49 1. července 2014 Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. června 2014, kterou se mění dodatek A přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o nikl předpis v AJ 57
L 186/103 26. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/395/EU ze dne 24. června 2014 o uvádění biocidních přípravků obsahujících měď na trh pro základní použití (oznámeno pod číslem C(2014) 4062) předpis v AJ 57
L 184/18 25. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/391/EU ze dne 23. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU postelovým matracím (oznámeno pod číslem C(2014) 4083) předpis v AJ 57
L 182/49 21. června 2014 Směrnice Komise 2014/79/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o látky TCEP, TCPP a TDCP předpis v AJ 57
L 178/29 18. června 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 130 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systému varování při vybočení z jízdního pruhu předpis v AJ 57
L 175/40 14. června 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/357/EU ze dne 13. června 2014 o souladu řady evropských norem EN 957 (části 2 a 4–10) a EN ISO 20957 (část 1) pro stacionární tréninková zařízení a deseti evropských norem pro gymnastické nářadí s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie předpis v AJ 57
L 175/43 14. června 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/358/EU ze dne 13. června 2014 o souladu evropské normy EN 16281:2013 pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře, s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazu na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie předpis v AJ 57
L 175/45 14. června 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/359/EU ze dne 13. června 2014 o souladu evropských norem EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie předpis v AJ 57
L 176/128 14. června 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 113 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel se symetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami, výbojkovými zdroji světla nebo LED moduly předpis v AJ 57
L 176/64 14. června 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 98 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla předpis v AJ 57
L 174/12 13. června 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 623/2014 ze dne 14. února 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, v souvislosti se společným podnikem v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích předpis v AJ 57
C 181/1 13. června 2014 Sdělení Komise 2014/C 181/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
L 171/1 11. června 2014 Nařízení Komise (EU) č. 617/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu předpis v AJ 57
L 170/64 11. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/345/EU ze dne 6. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (oznámeno pod číslem C(2014) 3590 předpis v AJ 57
L 170/62 11. června 2014 Směrnice Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty předpis v AJ 57
L 168/112 7. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/336/EU ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU, 2011/331/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 3674) předpis v AJ 57
L 167/30 6. června 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce předpis v AJ 57
L 164/45 3. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/312/EU ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2014) 3429) předpis v AJ 57
L 164/74 3. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/313/EU ze dne 28. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2014) 3468) předpis v AJ 57
L 164/83 3. června 2014 Rozhodnutí Komise 2014/314/EU ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače (oznámeno pod číslem C(2014) 3452) předpis v AJ 57
L 162/43 29. května 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 128 – Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozide předpis v AJ 57
L 162/1 29. května 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 5 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí předpis v AJ 57
L 159/47 28. května 2014 Nařízení Komise (EU) č. 575/2014 ze dne 27. května 2014 o změně nařízení (EU) č. 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) předpis v AJ 57
L 159/41 28. května 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků předpis v AJ 57
L 158/131 27. května 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS předpis v AJ 57
L 157/76 27. května 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. února 2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků předpis v AJ 57
L 152/1 22. května 2014 Nařízení Komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory předpis v AJ 57
L 153/62 22. května 2014 Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES předpis v AJ 57
L 150/195 20. května 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 předpis v AJ 57
L 148/88 20. května 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/291/EU ze dne 16. května 2014, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů(oznámeno pod číslem C(2014) 3103) předpis v AJ 57
L 148/72 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/69/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje předpis v AJ 57
L 148/74 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/70/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v mikrokanálových deskách předpis v AJ 57
L 148/76 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/71/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájce v jednom rozhraní velkoplošných prvků z vrstvených čipů předpis v AJ 57
L 148/78 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/72/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů předpis v AJ 57
L 148/80 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/73/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti předpis v AJ 57
L 148/82 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/74/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo používané v pružných konektorových systémech jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje předpis v AJ 57
L 148/84 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/75/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017 předpis v AJ 57
L 148/86 20. května 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/76/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla předpis v AJ 57
L 147/1 17. května 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu předpis v AJ 57
L 146/1 16. května 2014 Nařízení Komise (EU) č. 491/2014 ze dne 5. května 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, azoxystrobin, cykloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerát, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinát amonný, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 57
2014/C 149/01 16. května 2014 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
2014/C 149/03 16. května 2014 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
2014/C 149/02 16. května 2014 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 57
L 139/1 14. května 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání předpis v AJ 57
L 140/177 14. května 2014 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy (Úř. věst. L 129, 30.4.2014) předpis v AJ 57
L 138/75 13. května 2014 Nařízení Komise (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách předpis v AJ 57
L 138/51 13. května 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 482/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited předpis v AJ 57
L 136/19 9. května 2014 Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o 1,4-dichlorbenzen předpis v AJ 57
L 131/1 1. května 2014 Nařízení Komise (EU) č. 431/2014 ze dne 24. dubna 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění roční statistiky spotřeby energie v domácnostech předpis v AJ 57
L 130/45 1. května 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 57 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů pro motocykly a vozidla za ně považovaná předpis v AJ 57
L 129/1 30. dubna 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy předpis v AJ 57
L 127/51 29. dubna 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES předpis v AJ 57
L 127/129 29. dubna 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/46/EU ze dne 3. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel předpis v AJ 57
L 129/134 29. dubna 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES předpis v AJ 57
L 125/57 26. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise(EU) č. 427/2014 ze dne 25. dubna 2014, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (1) předpis v AJ 57
L 121/8 24. dubna 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 404/2014 ze dne 17. února 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování (1) předpis v AJ 57
L 121/11 24. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje ethyl-butylacetylaminopropionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19 (1) předpis v AJ 57
L 121/14 24. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 407/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje transfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 (1) předpis v AJ 57
L 121/17 24. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 408/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje syntetický amorfní oxid křemičitý jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 (1) předpis v AJ 57
L 119/3 23. dubna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 398/2014 ze dne 22. dubna 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benthiavalikarb, kyazofamid, cyhalofopbutyl, forchlorfenuron, pymetrozin a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 57
L 115/28 17. dubna 2014 Prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků (1) předpis v AJ 57
L 114/68 16. dubna 2014 Rozhodnutí Komise 2014/202/EU ze dne 20. března 2014, kterým se stanoví postoj Evropské unie k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o doplnění specifikací počítačových serverů a zdrojů nepřerušovaného napájení do přílohy C dohody a o revizi specifikací displejů a zobrazovacích zařízení zahrnutých v příloze C dohody (1) předpis v AJ 57
L 112/1 15. dubna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 364/2014 ze dne 4. dubna 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, flubendiamid, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat a thiakloprid v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 57
L 111/36 15. dubna 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu (1) předpis v AJ 57
L 107/5 10. dubna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 358/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (1) předpis v AJ 57
L 107/56 10. dubna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 362/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se opravuje španělské znění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (1) předpis v AJ 57
L 106/7 9. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu předpis v AJ 57
L 106/15 9. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (1) předpis v AJ 57
L 104/80 8. dubna 2014 Doporučení Komise (2014/193/EU) ze dne 4. dubna 2014 o omezování přítomnosti kadmia v potravinách (1) předpis v AJ 57
L 103/15 5. dubna 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 předpis v AJ 57
L 102/22 5. dubna 2014 Oprava rozhodnutí Komise 2013/480/EU ze dne 20. září 2013, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2008/915/ES (Úř. věst. L 266, 8.10.2013) předpis v AJ 57
L 102/9 5. dubna 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 347/2014 ze dne 4. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o zvýšení nejvyšší hodnoty celkového obsahu oxidu siřičitého, pokud je to nezbytné kvůli povětrnostním podmínkám předpis v AJ 57
L 97/21 29. března 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 129 ‒ Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech předpis v AJ 57
L 97/1 29. března 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 50 ‒ Jednotná ustanovení pro schvalování předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrových svítilen a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie předpis v AJ 57
L 093/24 28. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) (1) předpis v AJ 57
L 093/28 28. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 318/2014 ze dne 27. března 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenarimol, metaflumizon a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 57
L 093/85 28. března 2014 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 72 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS 1) (Úř. věst. L 75 ze dne 14.3.2014) předpis v AJ 57
L 090/1 26. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 301/2014 ze dne 25. března 2014, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu (1) předpis v AJ 57
L 087/49 22. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 289/2014 ze dne 21. března 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazát, chlorprofam a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 57
L 087/1 22. března 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce předpis v AJ 57
L 088/1 22. března 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru předpis v AJ 57
L 086/1 21. března 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES (1) předpis v AJ 57
L 085/1 21. března 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 285/2014 ze dne 13. února 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se smluv s přímým, podstatným a předvídatelným vlivem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem (1) 1 předpis v AJ 57
L 085/10 21. března 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/154/EU ze dne 19. března 2014, kterým se povoluje uvedení na trh glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 1683) předpis v AJ 57
L 085/13 21. března 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/155/EU ze dne 19. března 2014, kterým se povoluje uvedení oleje ze semen koriandru na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2014) 1689) předpis v AJ 57
L 82/3 20. března 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2014 ze dne 19. března 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení používání zařízení pro stopovou detekci výbušnin (1) předpis v AJ 57
L 82/12 20. března 2014 Směrnice Komise 2014/43/EU ze dne 18. března 2014, kterou se mění příloha I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů (1) předpis v AJ 57
L 82/20 20. března 2014 Směrnice Komise 2014/44/EU ze dne 18. března 2014, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (1) předpis v AJ 57
L 81/1 19. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 260/2014 ze dne 24. ledna 2014, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (1) předpis v AJ 57
L 77/109 15. března 2014 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti předpis v AJ 57
L 76/22 15. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 264/2014 ze dne 14. března 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu v doplňcích stravy v pevné formě, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o jeho specifikace (1) předpis v AJ 57
L 74/8 14. března 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (1) předpis v AJ 57
L 75/29 14. března 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 104 – Jednotná ustanovení pro schvalování reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O předpis v AJ 57
L 75/1 14. března 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 72 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS1) předpis v AJ 57
L 73/5 13. března 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/133/EU ze dne 11. března 2014, kterým se zamítá odmítnutí povolení biocidních přípravků obsahujících bromadiolon oznámené Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 1362) (1) předpis v AJ 57
L 70/30 11. března 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/128/EU ze dne 10. března 2014 o schválení modulu tlumeného světla s diodami LED – „E-Light“ jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1) předpis v AJ 57
L 69/3 8. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 214/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění přílohy II, IV, XI, XII a XVIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (1) předpis v AJ 57
L 67/1 7. března 2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 211/2014 ze dne 27. února 2014, kterým se opravuje slovenské znění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (1) předpis v AJ 57
L 65/39 5. března 2014 Doporučení Komise 2014/118/EU ze dne 3. března 2014 o monitorování potravin z hlediska stopové přítomnosti bromovaných zpomalovačů hoření (1) předpis v AJ 57
L 65/27 5. března 2014 Nařízení Komise (EU) č. 206/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO2 (1) předpis v AJ 57
L 65/1 5. března 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 57
L 62 4. března 2014 Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES předpis v AJ 57
L 60 28. února 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (1) předpis v AJ 57
L 56 26. února 2014 Nařízení Komise (EU) č. 176/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–2020 (1) předpis v AJ 57
L 54 22. února 2014 Nařízení Komise (EU) č. 167/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek předpis v AJ 57
L 44 14. února 2014 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ( Úř. věst. L 174 ze dne 1.7.2011) předpis v AJ 57
L 43 13. února 2014 Nařízení Komise (EU) č. 136/2014 ze dne 11. února 2014, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) (1) předpis v AJ 57
L 42 12. února 2014 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech předpis v AJ 57
L 39 8. února 2014 Doporučení Komise 2014/70/EU ze dne 22. ledna 2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení předpis v AJ 57
L 39 8. února 2014 Doporučení Komise 2014/70/EU ze dne 22. ledna 2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení předpis v AJ 57
L 38 7. února 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/61/EU ze dne 5. února 2014, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem C(2014) 493) (1) předpis v AJ 57
L 36 6. února 2014 Rozhodnutí Komise 2014/57/EU ze dne 4. února 2014 o oznámení Maďarska týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2014) 502) předpis v AJ 57
L 36 6. února 2014 Rozhodnutí Komise 2014/57/EU ze dne 4. února 2014 o oznámení Maďarska týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2014) 502) předpis v AJ 57
L 32 1. února 2014 Rozhodnutí Rady 2014/52/EU ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170) předpis v AJ 57
L 29 31. ledna 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost (1) předpis v AJ 57
L 29 31. ledna 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost (1) předpis v AJ 57
L 23 28. ledna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 68/2014 ze dne 27. ledna 2014, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii mění nařízení (EU) č. 141/2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (1) předpis v AJ 57
L 25 28. ledna 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21. listopadu 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (1) předpis v AJ 57
2014/C 22/03 24. ledna 2014 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (1) předpis v AJ 57
2014/C 22/02 24. ledna 2014 Sdělení Komise v rámci provádění: nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, ve znění nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel, a nařízení Komise (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení(Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a odkazů na ně pro účely provádění nařízení Komise (ES) č. 244/2009, ve znění nařízení Komise (ES) č. 859/2009, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 a nařízení Komise (EU) č. 1194/2012) (1) předpis v AJ 57
L 17 21. ledna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 36/2014 ze dne 16. ledna 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, chlorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvát, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon a chinoxyfen v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 57
L 14 18. ledna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 40/2014 ze dne 17. ledna 2014, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (1) předpis v AJ 57
L 13 17. ledna 2014 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom předpis v AJ 57
L 9 14. ledna 2014 Rozhodnutí Komise 2014/9/EU ze dne 18. prosince 2013 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2013) 9186) (1) předpis v AJ 57
L 8 11. ledna 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/8/EU ze dne 10. října 2013, kterým se mění rozhodnutí 2010/372/EU o používání regulovaných látek jako technologických činidel podle čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009(oznámeno pod číslem C(2013) 6517) předpis v AJ 57
L 7 10. ledna 2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (1) předpis v AJ 57
L 5 10. ledna 2014 Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/6/EU ze dne 9. ledna 2014 o uznání „režimu obnovitelných naftových paliv z hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO) na ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva uvedenými ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie“ za účelem prokazování souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES předpis v AJ 57
L 4/45 9. ledna 2014 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/1/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v ložiskách a třecích plochách zdravotnického vybavení vystaveného ionizujícímu záření (1) předpis v AJ 57
L 2 7. ledna 2014 Nařízení Komise (EU) č. 4/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 640/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (1) předpis v AJ 57
L354/201 28. prosince 2013 Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 předpis v AJ 56
L354/319 28. prosince 2013 Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 předpis v AJ 56
L 353/83 28. prosince 2013 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES ( Úř. věst. L 179 ze dne 29.6.2013 předpis v AJ 56
L 353/53 28. prosince 2013 Rozhodnutí Komise 2013/806/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro zařízení k tisku a kopírování (oznámeno pod číslem C(2013) 9097) (1) předpis v AJ 56
L 352/53 24. prosince 2013 Rozhodnutí Komise 2013/799/EU ze dne 17. prosince 2013 o oznámení předloženém Španělským královstvím o přechodném národním plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích(oznámeno pod číslem C(2013) 9089) předpis v AJ 56
L349/104 21. prosince 2013 Rozhodnutí Komise 2013/793/EU ze dne 19. prosince 2013 o změně rozhodnutí 2007/506/ES za účelem prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům (oznámeno pod číslem C(2013) 9223) (1) předpis v AJ 56
L343/948 19. prosince 2013 Nařízení Rady (Euratom) č. 1314/2013 ze dne 16. prosince 2013 o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace předpis v AJ 56
L 343/89 19. prosince 2013 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1363/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“( Úř. věst. L 343 ze dne 19.12.2013) předpis v AJ 56
L 343/42 19. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/774/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se schvaluje omezení povolení biocidních přípravků obsahujících bromadiolon oznámené Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES(oznámeno pod číslem C(2013) 9030) předpis v AJ 56
L 343/46 19. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/776/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES předpis v AJ 56
L 343/1 19. prosince 2013 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1359/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (1) předpis v AJ 56
L343/965 19. prosince 2013 Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (1) předpis v AJ 56
L 341/69 18. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/770/EU ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny a o zrušení rozhodnutí 2004/858/ES předpis v AJ 56
L 341/73 18. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/771/EU ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro malé a střední podniky a o zrušení rozhodnutí 2004/20/ES a 2007/372/ES předpis v AJ 56
L 339/1 17. prosince 2013 Nařízení Komise (EU) č. 1317/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, beflubutamid, cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolachlor a S-metolachlor a milbemektin v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 56
L 338/107 17. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/765/EU ze dne 13. prosince 2013 o změně uznání Det Norske Veritas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (oznámeno pod číslem C(2013) 8876) (1) předpis v AJ 56
L 335/52 14. prosince 2013 Rozhodnutí Komise 2013/761/EU ze dne 12. prosince 2013 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2013) 8815) předpis v AJ 56
L 334/17 13. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/752/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 8776) (1) předpis v AJ 56
L 334/14 13. prosince 2013 Rozhodnutí Komise 2013/751/EU ze dne 11. prosince 2013 o oznámení Litevské republiky týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2013) 8636) předpis v AJ 56
2013/C 364/01 13. prosince 2013 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (1) předpis v AJ 56
L 329/44 10. prosince 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/727/EU ze dne 6. prosince 2013, kterým se stanoví formát pro oznamování informací o přijetí a podstatných revizích plánů pro nakládání s odpady a programů předcházení vzniku odpadů (oznámeno pod číslem C(2013) 8641) (1) předpis v AJ 56
L 329/5 10. prosince 2013 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES (1) předpis v AJ 56
L 329/15 10. prosince 2013 Směrnice Komise 2013/60/EU ze dne 27. listopadu 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (1) předpis v AJ 56
L 328/69 7. prosince 2013 Nařízení Komise (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky předpis v AJ 56
L 328/72 7. prosince 2013 Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (1) předpis v AJ 56
L328/ 86 7. prosince 2013 Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot (1) předpis v AJ 56
2013/C 358/04 7. prosince 2013 Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Chorvatsko, Maďarsko, Portugalsko a Spojené království předpis v AJ 56
2013/C 358/05 7. prosince 2013 Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek předpis v AJ 56
2013/C 358/08 7. prosince 2013 Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise o „Akčním plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století“ předpis v AJ 56
L320/63 30. listopadu 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/701/EU ze dne 22. listopadu 2013 o zřízení konsorcia výzkumné infrastruktury v oblasti biobank a biomolekulárních zdrojů jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (BBMRI-ERIC) předpis v AJ 56
L 317/38 28. listopadu 2013 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 258A/13/COL ze dne 25. června 2013 o schválení žádosti o odchylku založené na čl. 6 odst. 2 písm a) aktu uvedeného v kapitole I bodě 13c přílohy XIII k Dohodě o Evropském hospodáoském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravi nebezpečných věcí) k povolení přepravy nebezpečného odpadu podle elánku 12 norského nařízení č. 384 o pozemní přepravě nebezpečných věcí ze dne 1. dubna 2009(Forskrift om landtransport av farlig gods, dále jen „norské nařízení“), pokud jde o případy, kdy přepravní společnost má bezpečnostního poradce podle ADR a osoby přepravující nebezpečný odpad a manipulující s ním byly před získáním povolení k této činnosti zvláště proškoleny předpis v AJ 56
2013/C 348/01 28. listopadu 2013 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady e. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009(Zveřejnění názvu a odkazu harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (1) předpis v AJ 56
2013/C 348/02 28. listopadu 2013 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvu a odkazu harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (1) předpis v AJ 56
2013/C 348/03 28. listopadu 2013 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisu členských státu týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napití (Zveřejnění názvu a odkazu harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (1) předpis v AJ 56
L 312/48 21. listopadu 2013 Oprava směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. L 199 ze dne 2.8.2011) předpis v AJ 56
L307/1 16. listopadu 2013 Nařízení Komise (EU) č. 1138/2013 ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlorfenvinfos, dodin a vinklozolin v nikterých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 56
L299/38 9. listopadu 2013 Rozhodnutí Komise 2013/641/EU ze dne 7. listopadu 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udilování ekoznaeky EU splachovacím záchodum a pisoárum (oznámeno pod eíslem C(2013) 7317) předpis v AJ 56
C323/1 8. listopadu 2013 Sdělení Komise 2013/C 323/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisu členských státu týkajících se výtahu (Zveřejnění názvu a odkazu harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 56
L293/29 5. listopadu 2013 Nařízení Komise (EU) e. 1088/2013 ze dne 4. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o žádosti o dovozní a vývozní licence pro výrobky a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určené pro kritická použití v letadlech předpis v AJ 56
L292/18 1. listopadu 2013 Rozhodnutí Komise 2013/633/EU ze dne 30. října 2013 o změně rozhodnutí 2007/742/ES za účelem prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (oznámeno pod číslem C(2013) 7154) předpis v AJ 56
L289/71 31. října 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/632/EU ze dne 30. října 2013, kterým se potvrzují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilu za kalendářní rok 2012 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 56
L285/1 29. října 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2013 ze dne 21. srpna 2013, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 za účelem opravy průměrných specifických emisí CO2 v roce 2010 pro výrobce Piaggio předpis v AJ 56
L284/16 26. října 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/529/EU ze dne 25. října 2013 o schválení systému společnosti Bosch k řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím navigačních služeb jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 56
L283/15 25. října 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu předpis v AJ 56
L279/10 19. října 2013 Nařízení Komise (EU) e. 1004/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) e. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 8-hydroxychinolin, cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, nikotin, pendimethalin, penthiopyrad a trifloxystrobin v některých produktech nebo na jejich povrchu předpis v AJ 56
L275/52 16. října 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/505/EU ze dne 14. října 2013, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Francouzskou republikou v souladu s článkem 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby se omezilo používání amonných solí v izolačních materiálech z buničité vaty (oznámeno pod číslem C(2013) 6658) předpis v AJ 56
L273/5 15. října 2013 Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex síti pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 předpis v AJ 56
L273/18 15. října 2013 Nařízení Komise (EU) č. 985/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky předpis v AJ 56
L274/1 15. října 2013 Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU předpis v AJ 56
L272/55 12. října 2013 Rozhodnutí Komise 2013/499/EU ze dne 10. října 2013 k opatření přijatému Německem podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým byla zakázána elektrická miničtyřkolka typu HB-ATV49Q-Electric vyráběná společností Huabao Electric Appliance Co. Ltd. (oznámeno pod číslem C(2013) 6552) předpis v AJ 56
L272/41 12. října 2013 Směrnice Komise 2013/49/EU ze dne 11. října 2013, kterou se mění poíloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby předpis v AJ 56
L271/1 11. října 2013 Nařízení Komise (EU) č. 936/2013 ze dne 12. září 2013, kterým se na rok 2013 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 předpis v AJ 56
L267/7 10. října 2013 Rozhodnutí Komise 2013/492/EU ze dne 7. října 2013, kterým se Německu povoluje zachovat mezní hodnoty pro antimon, arsen, baryum, olovo a rtuť po nabytí účinnosti mezních hodnot chemických látek podle článku 55, druhé vity směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček na základě usnesení předsedy Tribunálu ze dne 15. května 2013 (T-198/12 R) (oznámeno pod eíslem C(2013) 6387) předpis v AJ 56
L266/1 8. října 2013 Rozhodnutí Komise 2013/480/EU ze dne 20. září 2013, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systému členských státu vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2008/915/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 5915) předpis v AJ 56
L261/5 3. října 2013 Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 56
L245/1 14. září 2013 Rozhodnutí Rady 2013/454/EU ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2000/125/ES o uzavření Dohody o zavedení celosvětových technických předpisu pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech („paralelní dohoda“) předpis v AJ 56
L245/25 14. září 2013 Rozhodnutí Rady 2013/456/EU ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 97/836/ES o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národu o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě tichto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) předpis v AJ 56
L245/25 14. září 2013 Rozhodnutí Rady 2013/456/EU ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 97/836/ES o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národu o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě tichto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) předpis v AJ 56
L242/12 11. září 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/451/EU ze dne 10. září 2013 o schválení systému společnosti Daimler se zapouzdřením motorového prostoru jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z nových osobních automobilu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 56
L240/27 7. září 2013 Rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynu v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 5666) předpis v AJ 56
L240/27 7. září 2013 Rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynu v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 5666) předpis v AJ 56
L239/136 6. září 2013 Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostoru a kombinovaných ohřívačů předpis v AJ 56
L239/162 6. září 2013 Nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníku teplé vody předpis v AJ 56
L239/1 6. září 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátorů teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení předpis v AJ 56
L239/83 6. září 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníku teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení předpis v AJ 56
L234/1 3. září 2013 Nařízení Komise v poenesené pravomoci (EU) č. 837/2013 ze dne 25. června 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o požadavky na informace nezbytné k povolení biocidních přípravků předpis v AJ 56
L234/27 3. září 2013 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140 ze dne 5.6.2009) předpis v AJ 56
L233/1 31. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 834/2013 ze dne 30. srpna 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bixafen, diazinon, difenokonazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos a prothiokonazol v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 56
L232/35 30. srpna 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/444/EU ze dne 28. srpna 2013 o návrhu italského výnosu, kterým se stanoví postupy pro označování původu trvanlivého mléka, mléka UHT, pasterizovaného mléka ošetřeného mikrofiltrací a mléka pasterizovaného při vysoké teplotě (oznámeno pod číslem C(2013) 5517) předpis v AJ 56
L230/1 29. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 816/2013 ze dne 28. srpna 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu v doplocích stravy v pevné formě, a přílohy nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205), neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu předpis v AJ 56
L230/7 29. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 817/2013 ze dne 28. srpna 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o arabskou gumu modifikovanou oktenyljantarovou kyselinou předpis v AJ 56
L230/12 29. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 818/2013 ze dne 28. srpna 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití esteru sacharosy s mastnými kyselinami (E 473) v aromatech pro čiré ochucené nápoje na bázi vody předpis v AJ 56
L199/16 29. srpna 2013 Směrnice Komise 2013/46/EU ze dne 28. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu předpis v AJ 56
L227/1 24. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 800/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) e. 216/2008 předpis v AJ 56
L226/20 24. srpna 2013 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národu (EHK/OSN) č. 80 — Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusu a tichto autobusu z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení předpis v AJ 56
L225/1 23. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 801/2013 ze dne 22. srpna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 642/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů předpis v AJ 56
L224/9 22. srpna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2013 ze dne 21. srpna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky pyrethriny předpis v AJ 56
C241/1 22. srpna 2013 Stanovisko komise 2013/C 241/01 ze dne 20. srpna 2013 o uplatňování, pokud jde o intermodální kontejnery, zákazu dovozu a vývozu zařízení, jež obsahují látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nebo jsou na tichto látkách závislé předpis v AJ 56
L219/26 15. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 782/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 66/2010 o ekoznaece EU předpis v AJ 56
L218/30 14. srpna 2013 Oprava rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udilování ekoznaeky EU pro tištiný papír ( Úo. vist. L 223 ze dne 21.8.2012) předpis v AJ 56
L218/28 14. srpna 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/431/EU ze dne 12. srpna 2013, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M a valifenalát (oznámeno pod číslem C(2013) 5184) předpis v AJ 56
L218/8 14. srpna 2013 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV předpis v AJ 56
L216/1 10. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady e. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 56
L221/1 7. srpna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 777/2013 ze dne 12. srpna 2013, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, klodinafop, klomazon, maleinohydrazid, mepanipyrim, metconazol, prosulfokarb a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 56
L210/30 6. srpna 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/425/EU ze dne 1. srpna 2013 o změně prováděcího rozhodnutí 2012/782/EU, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2013 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2013) 4922) předpis v AJ 56
L2012/14 26. července 2013 Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES předpis v AJ 56
L2011/66 26. července 2013 Rozhodnutí Komise 2013/397/ES ze dne 26. května 2009, kterým se jménem Evropského společenství schvalují některé změny přílohy V Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty předpis v AJ 56
L199/3 24. července 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2013 ze dne 22. července 2013 o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely, a o změně nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 předpis v AJ 56
L197/1 20. července 2013 Nařízení Komise (EU) č. 691/2013 ze dne 19. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody odběru vzorku a laboratorního zkoušení předpis v AJ 56
C206/24 20. července 2013 Oprava sdělení Komise 2013/C 206/08 v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) e. 1059/2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. C 169 ze dne 14.6.2013) předpis v AJ 56
L196/22 19. července 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/390/EU ze dne 18. července 2013 o souladu řady evropských norem EN 15649 (části 1–7) pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě nebo ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejniní odkazu na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie předpis v AJ 56
L192/24 13. července 2013 Nařízení Komise (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů předpis v AJ 56
L192/1 13. července 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů předpis v AJ 56
L188/1 8. července 2013 Rozhodnutí Komise 2013/363/Euratom ze dne 17. května 2013 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Organizací pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO) předpis v AJ 56
L187/28 6. července 2013 Oprava nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 98 ze dne 6.4.2013) předpis v AJ 56
L184/7 3. července 2013 Oprava nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění smšrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 353 ze dne 21.12.2012) předpis v AJ 56
L179/1 29. června 2013 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zamistnancu rizikum spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu el. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES předpis v AJ 56
L178/27 28. června 2013 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských státu týkajících se dodávání pyrotechnických výrobku na trh (přepracované znění) předpis v AJ 56
L178/66 28. června 2013 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES předpis v AJ 56
L173/2 26. června 2013 Nařízení Komise (EU) č. 611/2013 ze dne 24. června 2013 o opatřeních vztahujících se na oznámení o narušení bezpečnosti osobních údaju podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích předpis v AJ 56
L173/34 26. června 2013 Nařízení Komise (EU) č. 613/2013 ze dne 25. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1451/2007, pokud jde o další účinné látky v biocidních přípravcích, které mají být zkoumány v rámci programu přezkoumání předpis v AJ 56
L172/14 25. června 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 601/2013 ze dne 24. června 2013 o povolení látek octan kobaltnatý, tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát, síran kobaltnatý, heptahydrát a potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát jako doplňkových látek předpis v AJ 56
L171/1 24. června 2013 Předpis e. 49 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a zneeišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel předpis v AJ 56
L169/51 21. června 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktu ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) e. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy předpis v AJ 56
L169/71 21. června 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/301/EU ze dne 11. června 2013, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/715/EU, kterým se zřizuje seznam třetích zemí, jejichž právní rámec pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky a příslušné kontrolní činnosti a činnosti pro vymáhání práva zajišťují úroveň ochrany veřejného zdraví rovnocennou úrovni této ochrany v Unii předpis v AJ 56
L168/18 20. června 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 570/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravku na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka geraniol a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 předpis v AJ 56
L167/57 19. června 2013 Rozhodnutí Komise 2013/295/EU ze dne 17. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES a 2011/331/EU s cílem prodloužit platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2013) 3550) předpis v AJ 56
L152/52 5. června 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/262/EU ze dne 4. června 2013, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/715/EU, kterým se zřizuje seznam třetích zemí, jejichž právní rámec pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky a příslušné kontrolní činnosti a činnosti pro vymáhání práva zajišťují úroveň ochrany veřejného zdraví rovnocennou úrovni této ochrany v Unii předpis v AJ 56
L150/13 4. června 2013 Nařízení Komise (EU) č. 509/2013 ze dne 3. června 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích předpis v AJ 56
L150/17 4. června 2013 Nařízení Komise (EU) č. 510/2013 ze dne 3. června 2013, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu a hydroxidu železa (E 172), hydroxypropylmethylcelulózy (E 464) a polysorbátu (E 432–436) k značení některých druhu ovoce předpis v AJ 56
L149/1 1. června 2013 Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 56
L147/46 1. června 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/256/EU ze dne 30. května 2013 o uznání režimu „nástroj pro výpočet emisí skleníkových plynu Biograce“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES předpis v AJ 56
L145/6 31. května 2013 Rozhodnutí Komise 2013/250/EU ze dne 21. května 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU zdravotnětechnickým armaturám (oznámeno pod číslem C(2013) 2826) předpis v AJ 56
L141/48 28. května 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 013/242/EU ze dne 22. května 2013, kterým se stanoví vzor pro vnitrostátní akční plány energetické účinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (oznámeno pod číslem C(2013) 2882) předpis v AJ 56
C149/1 28. května 2013 Sdělení Komise 2013/C 149/01v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských státu týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí předpis v AJ 56
C149/91 28. května 2013 Sdělení Komise 2013/C 149/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Zveřejnění názvu a odkazu harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) předpis v AJ 56
L139/12 25. května 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného poípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky předpis v AJ 56
L139/12 25. května 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného poípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky předpis v AJ 56
L139/8 25. května 2013 Zařízení Komise (EU) č. 483/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích předpis v AJ 56
L136/1 23. května 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chrániného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek předpis v AJ 56
L135/10 22. května 2013 Směrnice Komise 2013/27/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorfenapyr do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 56
L135/14 22. května 2013 Směrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností předpis v AJ 56
L130/26 15. května 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/218/EU ze dne 6. května 2013, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2013) 2505) předpis v AJ 56
L263/15 10. května 2013 Rozhodnutí Rady 2013/483/EU ze dne 30. září 2013 o uplatňování předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 41 o jednotných ustanoveních pro schvalování motocyklů z hlediska hluku předpis v AJ 56
L125/35 7. května 2013 Oprava rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír ( Úř. věst. L 223 ze dne 21.8.2012) předpis v AJ 56
L125/4 7. května 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2013 ze dne 6. května 2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (1) předpis v AJ 56
L124/1 4. května 2013 Doporučení Komise 2013/179/EU ze dne 9. dubna 2013 o používání společných metod pro měření a sdělování environmentálního profilu životního cyklu produktů a organizací (1) předpis v AJ 56
L121/8 3. května 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (1) předpis v AJ 56
L120/4 1. května 2013 Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (1) předpis v AJ 56
L120/1 1. května 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (1) předpis v AJ 56
L118/5 30. dubna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci předpis v AJ 56
L115/39 25. dubna 2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (1) předpis v AJ 56
L114/1 25. dubna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 344/2013 ze dne 4. dubna 2013, kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (1) předpis v AJ 56
L115/24 25. dubna 2013 Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224 ze dne 21.8.2012) předpis v AJ 56
L113/24 25. dubna 2013 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES ( Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012) předpis v AJ 56
L113/1 25. dubna 2013 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 377/2013/EU ze dne 24. dubna 2013, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (1) předpis v AJ 56
L111/27 23. dubna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát (1) předpis v AJ 56
L109/4 19. dubna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (1) předpis v AJ 56
L108/1 18. dubna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (1) předpis v AJ 56
L104/1 11. dubna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES (1) předpis v AJ 56
L101/31 10. dubna 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/174/EU ze dne 8. dubna 2013, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (oznámeno pod číslem C(2013) 1882) předpis v AJ 56
L101/29 10. dubna 2013 Rozhodnutí Komise 2013/173/EU ze dne 8. dubna 2013 o opatření, které přijalo Dánsko v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a kterým se zakazuje typ víceúčelového strojního zařízení pro přesun zeminy (oznámeno pod číslem C(2013) 1874) (1) předpis v AJ 56
L100/1 9. dubna 2013 Prováděcí rozhodnutí 2013/163/EU Komise ze dne 26. března 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého (oznámeno pod číslem C(2013) 1728) (1) předpis v AJ 56
L98/1 6. dubna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (1) předpis v AJ 56
L96/1 5. dubna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 293/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro emamektin benzoát, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glyfosát, fosmet, pyraklostrobin, spinosad a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 56
L95/8 5. dubna 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 312/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov (1) předpis v AJ 56
L95/8 5. dubna 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 312/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov (1) předpis v AJ 56
L91/16 3. dubna 2013 Oprava směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( Úř. věst. L 77 ze dne 20.3.2013) předpis v AJ 56
L88/1 27. března 2013 Nařízení Komise (EU) č. 251/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, bifenazát, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridát a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu (1) předpis v AJ 56
L89/37 27. března 2013 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 62 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití předpis v AJ 56
L89/1 27. března 2013 Předpis Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) č. 12 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu předpis v AJ 56
L87/8 27. března 2013 Rozhodnutí Rady 2013/157/EU ze dne 7. března 2013, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí Rady 2007/533/SVV o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) předpis v AJ 56
L87/10 27. března 2013 Rozhodnutí Rady 2013/158/EU ze dne 7. března 2013, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) předpis v AJ 56
L89/34 27. března 2013 Změny z roku 2013 předpisu č. 58 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) – II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu – III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP) předpis v AJ 56
L21/17 24. března 2013 Nařízení Komise (EU) č. 57/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí OECD předpis v AJ 56
L21/1 24. března 2013 Nařízení Rady (EU) č. 55/2013 ze dne 17. prosince 2012 o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny předpis v AJ 56
L21/21 24. března 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 59/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monensin předpis v AJ 56
L21/34 24. března 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/50/EU ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 123) předpis v AJ 56
L21/32 24. března 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje uvedení syntetického zeaxanthinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 110) předpis v AJ 56
L84/17 23. března 2013 Nařízení Komise (EU) č. 280/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému předpis v AJ 56
L79/19 21. března 2013 Nařízení Komise (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů předpis v AJ 56
L79/7 21. března 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) předpis v AJ 56
L77/20 20. března 2013 Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 56
L75/34 19. března 2013 Rozhodnutí Komise 2013/135/EU ze dne 15. března 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/506/ES a 2007/742/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2013) 1411) předpis v AJ 56
L70/7 14. března 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/128/EU ze dne 13. března 2013 o schválení používání diod vyzařujících světlo v některých funkcích osvětlení vozidla M1 jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 56
L65/1 8. března 2013 Nařízení Komise (EU) č. 195/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel předpis v AJ 56
L65/23 8. března 2013 Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2013 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro některé sedačky pro děti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků předpis v AJ 56
L63/1 6. března 2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 174/2013 ze dne 5. února 2013 kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky předpis v AJ 56
L62/10 6. března 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky ethylen předpis v AJ 56
L62/19 6. března 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 190/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky chlornan sodný předpis v AJ 56
L60/1 2. března 2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly předpis v AJ 56
L60/52 2. března 2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly předpis v AJ 56
L56/4 28. února 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 175/2013 ze dne 27. února 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o odnětí schválení pro účinnou látku didecyldimethylamonium-chlorid předpis v AJ 56
2013/C 59/01 28. února 2013 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků předpis v AJ 56
L56/8 28. února 2013 Směrnice Komise 2013/8/EU ze dne 26. února 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickým ustanovením mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů předpis v AJ 56
L55/9 27. února 2013 Nařízení Komise (EU) č. 171/2013 ze dne 26. února 2013, kterým se mění přílohy I a IX a nahrazuje příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), a kterým se mění přílohy I a XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla předpis v AJ 56
L51/18 23. února 2013 Doporučení Komise 2013/105/ES ze dne 9. října 2009 k mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství předpis v AJ 56
L50/1 22. února 2013 Nařízení Komise (EU) č. 147/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro měsíční a roční energetické statistiky předpis v AJ 56
L48/21 21. února 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/97/EU ze dne 19. února 2013, kterým se některým členským státům udělují odchylky týkající se poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (oznámeno pod číslem C(2013) 784) předpis v AJ 56
L48/10 21. února 2013 Směrnice Komise 2013/6/EU ze dne 20. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky diflubenzuron do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 56
L47/51 20. února 2013 Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu předpis v AJ 56
L47/74 20. února 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/92/EU ze dne 18. února 2013 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2013) 789) předpis v AJ 56
L45/13 16. února 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/84/EU ze dne 11. února 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin (oznámeno pod číslem C(2013) 618) předpis v AJ 56
L45/30 16. února 2013 Rozhodnutí Komise 2013/85/EU ze dne 14. února 2013 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2013) 670) předpis v AJ 56
L44/10 15. února 2013 Směrnice Komise 2013/4/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyldimethylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 56
L44/14 15. února 2013 Směrnice Komise 2013/5/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyriproxyfen do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 56
L43/24 14. února 2013 Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 56
L39/1 9. února 2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání předpis v AJ 56
L38/1 9. února 2013 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel předpis v AJ 56
L37/10 8. února 2013 Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech předpis v AJ 56
L34/12 5. února 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 103/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 786/2007, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) předpis v AJ 56
L34/13 5. února 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 104/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu cestujících a osob jiných než cestujících zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD) předpis v AJ 56
L34/15 5. února 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 105/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu předpis v AJ 56
L28/1 30. ledna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 81/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o soubory mikrodat pro předávání údajů předpis v AJ 56
L25/1 26. ledna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 34/2013 ze dne 16. ledna 2013, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans, kmeny DSM 14940 a DSM 14941, cyproconazol, difenoconazole, dithiokarbamáty, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad a tetraconazol v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 56
L25/49 26. ledna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 35/2013 ze dne 18. ledna 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb, pyraklostrobin a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 56
L26/11 26. ledna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 73/2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek předpis v AJ 56
L26/34 26. ledna 2013 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě ( Úř. věst. L 204 ze dne 26.7.2006) předpis v AJ 56
L26/9 26. ledna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 72/2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o období určení některých laboratoří jako referenčních laboratoří EU předpis v AJ 56
L18/17 22. ledna 2013 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/38/EU ze dne 18. ledna 2013, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky emamektin a maltodextrin (oznámeno pod číslem C(2013) 51) předpis v AJ 56
L19/1 22. ledna 2013 Rozhodnutí Komise 2013/21/EU ze dne 18. prosince 2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2012) 9358) předpis v AJ 56
L14/7 18. ledna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 30/2013 ze dne 17. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 288/2009 předpis v AJ 56
L13/1 17. ledna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 25/2013 ze dne 16. ledna 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku dioctan draselný předpis v AJ 56
L11/8 16. ledna 2013 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 22/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyflumetofen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 předpis v AJ 56
L7/1 11. ledna 2013 Rozhodnutí Rady 2013/11/EU ze dne 18. prosince 2012 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) a přílohy XXI (Statistika) Dohody o EHP předpis v AJ 56
L4/3 9. ledna 2013 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, jíž se Švýcarská konfederace přidružuje k rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013) předpis v AJ 56
L4/34 9. ledna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 6/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES předpis v AJ 56
L4/35 9. ledna 2013 Nařízení Komise (EU) č. 7/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací předpis v AJ 56
L4/1 9. ledna 2013 Rozhodnutí Rady 2013/4/Euratom ze dne 11. prosince 2012, kterým se schvaluje uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, jíž se Švýcarská konfederace přidružuje k rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013), Evropskou komisí předpis v AJ 56
L 353/1 21. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) předpis v AJ 55
L 353/21 21. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES předpis v AJ 55
L 353/80 21. prosince 2012 Směrnice Komise 2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje předpis v AJ 55
L 348/16 18. prosince 2012 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/50/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova předpis v AJ 55
L 348/18 18. prosince 2012 Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/51/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia předpis v AJ 55
L 347/20 15. prosince 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/782/EU ze dne 11. prosince 2012, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2013 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2012) 8899) předpis v AJ 55
L 345/1 15. prosince 2012 Rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 8075) předpis v AJ 55
L 345/29 15. prosince 2012 Rozhodnutí Komise 2012/784/EU ze dne 13. prosince 2012 o vnitrostátních předpisech, které oznámilo Rakousko v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny (oznámeno pod číslem C(2012) 9256) předpis v AJ 55
L 342/1 14. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení předpis v AJ 55
L 342/46 14. prosince 2012 Rozhodnutí Komise 2012/780/EU ze dne 5. prosince 2012 o přístupových právech k evropské centrální evidenci bezpečnostních doporučení a odpovědí na ně zřízené podle čl. 18 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES předpis v AJ 55
L 338/11 12. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1183/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami předpis v AJ 55
L 336/75 8. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1166/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethyldiuhličitanu (E 242) v některých alkoholických výrobcích předpis v AJ 55
L 336/14 8. prosince 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1161/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku fenbendazol předpis v AJ 55
L 333/34 5. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1147/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání včelího vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokrystalického vosku (E 905) u některých druhů ovoce předpis v AJ 55
L 337/37 5. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1148/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) a propan-1,2-diol-alginátu (E 405) ve fermentovaných nápojích z hroznového moštu předpis v AJ 55
L 333/40 5. prosince 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1149/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v náplních pro plněné sušené těstoviny předpis v AJ 55
L 332/18 4. prosince 2012 Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku předpis v AJ 55
L 331/50 1. prosince 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/740/EU ze dne 29. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2004/858/ES, ve znění rozhodnutí 2008/544/ES, o zřízení Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 předpis v AJ 55
L 327/1 27. listopadu 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech předpis v AJ 55
L 327/24 27. listopadu 2012 Směrnice Komise 2012/39/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2006/17/ES, pokud jde o určité technické požadavky na vyšetřování lidských tkání a buněk předpis v AJ 55
L 327/26 27. listopadu 2012 Směrnice Komise 2012/40/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh předpis v AJ 55
L 327/28 27. listopadu 2012 Směrnice Komise 2012/41/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky kyselina nonanová do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 2 předpis v AJ 55
L 327/31 27. listopadu 2012 Směrnice Komise 2012/42/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyanovodík do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 55
L 326/25 24. listopadu 2012 Rozhodnutí Komise 2012/720/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do automatických myček nádobí používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2012) 8054) předpis v AJ 55
L 326/38 24. listopadu 2012 Rozhodnutí Komise 2012/721/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2012) 8055) předpis v AJ 55
L 320/3 17. listopadu 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1077/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě pro dozor vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti předpis v AJ 55
L 320/8 17. listopadu 2012 Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu předpis v AJ 55
L 317/1 14. listopadu 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 41 – Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku předpis v AJ 55
L 315/1 14. listopadu 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES předpis v AJ 55
L 311/3 10. listopadu 2012 Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2012) 7325) předpis v AJ 55
L 309/34 8. listopadu 2012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2012 ze dne 13. července 2012, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP předpis v AJ 55
L 307/84 7. listopadu 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920–1980 MHz a 2110–2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii (oznámeno pod číslem C(2012) 7697) předpis v AJ 55
C 321/02 23. října 2012 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody předpis v AJ 55
C 321/01 23. října 2012 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS předpis v AJ 55
L 278/1 12. října 2012 Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost předpis v AJ 55
L 274/24 9. října 2012 Směrnice Komise 2012/24/EU ze dne 8. října 2012, kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany předpis v AJ 55
L 273/1 6. října 2012 Nařízení Komise (EU) č. 899/2012 ze dne 21. září 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, alachlor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dikofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, methamidofos, methopren, monokrotofos, monuron, oxykarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, forát, fosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, kvintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorf a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot předpis v AJ 55
L 270/4 4. října 2012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP předpis v AJ 55
L 270/6 4. října 2012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP předpis v AJ 55
L 270/29 4. října 2012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP předpis v AJ 55
L 267/162 2. října 2012 Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 předpis v AJ 55
L 266/1 2. října 2012 Nařízení Komise (EU) č. 897/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, kyazofamid, diflufenikan, dimoxystrobin, methoxyfenozid a nikotin v některých produktech a na jejich povrchu předpis v AJ 55
L 267/1 2. října 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES předpis v AJ 55
L 258/1 26. září 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel předpis v AJ 55
L 253/1 20. září 2012 Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o rtuť předpis v AJ 55
L 253/5 20. září 2012 Nařízení Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti předpis v AJ 55
L 254/1 20. září 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility předpis v AJ 55
L 254/77 20. září 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 94 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu předpis v AJ 55
L 252/1 19. září 2012 Nařízení Komise (EU) č. 835/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) předpis v AJ 55
L 252/4 19. září 2012 Nařízení Komise (EU) č. 836/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo předpis v AJ 55
L 250/13 15. září 2012 Nařízení Komise (EU) č. 823/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek 2,4DB, kyseliny benzoové, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, cyfluthrinu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, ethoxysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mekopropu, mekopropu-P, mesosulfuronu, mesotrionu, oxadiargylu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, propikonazolu, propinebu, propoxykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobinu, silthiofamu, trifloxystrobinu, warfarinu a zoxamidu předpis v AJ 55
L 249/3 14. září 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani předpis v AJ 55
L 243/162 7. září 2012 Nařízení Komise (EU) č. 794/2012 ze dne 5. září 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 předpis v AJ 55
L 243/1 7. září 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 793/2012 ze dne 5. září 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES předpis v AJ 55
L 241/52 7. září 2012 Rozhodnutí Komise 2012/498/EU ze dne 17. srpna 2012 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2012) 5715) předpis v AJ 55
L 231/16 28. srpna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/490/EU ze dne 24. srpna 2012 o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám předpis v AJ 55
L 227/7 23. srpna 2012 Směrnice Komise 2012/22/EU ze dne 22. srpna 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyl-(dimethyl)amonium-karbonát do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 55
L 226/6 22. srpna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/483/EU ze dne 20. srpna 2012, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci čtrnáctiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 5787) předpis v AJ 55
L 224/1 21. srpna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací předpis v AJ 55
L 223/55 21. srpna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (oznámeno pod číslem C(2012) 5364) předpis v AJ 55
L 222/5 18. srpna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí předpis v AJ 55
L 222/13 18. srpna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/480/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku Aureobasidium pullulans(oznámeno pod číslem C(2012) 5709) předpis v AJ 55
L 219/5 17. srpna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny předpis v AJ 55
L 218/3 15. srpna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 735/2012 ze dne 14. srpna 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný předpis v AJ 55
L 217/11 14. srpna 2012 hodnutí Komise 2012/463/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4984) předpis v AJ 55
L 217/1 14. srpna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4982) předpis v AJ 55
L 217/20 14. srpna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4985) předpis v AJ 55
L 209/1 4. srpna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 711/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o metody používané k detekční kontrole osob jiných než cestujících a vnášených předmětů předpis v AJ 55
L 208/8 3. srpna 2012 Prováděcí směrnice Komise 2012/21/EU ze dne 2. srpna 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků předpis v AJ 55
L 202/26 28. července 2012 Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru (oznámeno pod číslem C(2012) 4693) předpis v AJ 55
L 202/1 28. července 2012 Rozhodnutí Rady 2012/442/EU ze dne 24. července 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP předpis v AJ 55
L 201/60 27. července 2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek předpis v AJ 55
L 197/1 24. července 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES předpis v AJ 55
L 197/38 24. července 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) předpis v AJ 55
L 194/39 21. července 2012 Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání předpis v AJ 55
L 194/1 21. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému předpis v AJ 55
L 193/1 20. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 640/2012 ze dne 6. července 2012, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 55
L 186/20 14. července 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2012 ze dne 13. července 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran železnatý, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / surový tálový olej a pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / tálový olej smola předpis v AJ 55
L 182/14 13. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 630/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008, pokud jde o požadavky na schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem a směsmi vodíku a zemního plynu z hlediska emisí a o specifické informace o vozidlech poháněných elektrickým hnacím ústrojím uváděné v informačním dokumentu pro účely ES schválení typu předpis v AJ 55
L 185/13 13. července 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 81 – Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka předpis v AJ 55
L 185/24 13. července 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 90 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 55
L 181/1 12. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES předpis v AJ 55
L 181/30 12. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES předpis v AJ 55
L 180/4 12. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 622/2012 ze dne 11. července 2012, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích předpis v AJ 55
L 179/3 11. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí předpis v AJ 55
L 178/4 10. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 611/2012 ze dne 9. července 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy předpis v AJ 55
L 178/5 10. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 612/2012 ze dne 9. července 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (1) předpis v AJ 55
L 178/6 10. července 2012 Nařízení Komise (EU) č. 613/2012 ze dne 9. července 2012, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě předpis v AJ 55
L 173/1 3. července 2012 Rozhodnutí Rady 2012/348/EUze dne 18. června 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o přizpůsobení předpisů č. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 a 121 technickému pokroku a pokud jde o přizpůsobení celosvětového technického předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 1 týkajícího se zámků dveří a součástí upevnění dveří technickému pokroku předpis v AJ 55
L165/28 26. června 2012 Nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel předpis v AJ 55
L 160/8 21. června 2012 Nařízení Komise (EU) č. 523/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla předpis v AJ 55
L 159/1 20. června 2012 Nařízení Komise (EU) č. 519/2012 ze dne 19. června 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách předpis v AJ 55
C 178/5 20. června 2012 Výkaz příjmů a výdajů 2012/C 178/02 Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 předpis v AJ 55
L 158/25 19. června 2012 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ( Úř. věst. L 334 ze dne 17.12.2010) předpis v AJ 55
L 158/24 19. června 2012 Rozhodnutí 2012/314/EUč. 1/2012 Výboru pro vnitrozemskou dopravu Společenství/Švýcarsko ze dne 16. května 2012 týkající se poskytování slevy na poplatek odvíjející se od výkonu za těžká nákladní vozidla emisní třídy EURO VI předpis v AJ 55
C 176/1 19. června 2012 Sdělení Komise 2012/C 176/01v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 55
L 128/1 16. června 2012 Nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) předpis v AJ 55
L 156/1 16. června 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků předpis v AJ 55
L 154/12 15. června 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu předpis v AJ 55
L 151/9 12. června 2012 Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES předpis v AJ 55
C 160/13 6. června 2012 Informace 2012/C 160/05poskytnuté Komisí v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem, technických předpisů a pravidel týkajících se služeb informační společnosti – Statistika související s technickými pravidly notifikovaná v roce 2011 v rámci notifikačního postupu 98/34/ES předpis v AJ 55
C 159/1 5. června 2012 Sdělení Komise 2012/C 159/1 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) předpis v AJ 55
C 158/1 5. června 2012 Stanovisko Komise 2012/C 158/01 ze dne 31. května 2012 k plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů pocházejících z bloků 3 a 4 jaderné elektrárny Mochovce (2 reaktory VVER 440/V-213) umístěné na Slovensku v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu předpis v AJ 55
L 142/16 1. června 2012 Nařízení Komise (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) předpis v AJ 55
L 141/1 31. května 2012 Rozhodnutí Rady 2012/283/EU ze dne 24. dubna 2012 o uzavření pozměněného statutu a jednacího řádu Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk Evropskou unií předpis v AJ 55
L140/2 30. května 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur předpis v AJ 55
L 140/14 30. května 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů předpis v AJ 55
L 140/17 30. května 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy předpis v AJ 55
L 140/32 30. května 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur předpis v AJ 55
L 140/68 30. května 2012 Rozhodnutí Rady 2012/281/SZBP ze dne 29. května 2012 v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu návrhu mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru vypracovaného Unií předpis v AJ 55
C 153/1 30. května 2012 Usnesení 2012/C 153/01 o energetické bezpečnosti, energii z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a energetické infrastruktuře: vývoj v zemích Východního partnerství a v zemích EU předpis v AJ 55
L 136/1 25. května 2012 Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí předpis v AJ 55
L 135/4 25. května 2012 Nařízení Komise (EU) č. 441/2012 ze dne 24. května 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro látky bifenazát, bifenthrin, boscalid, kadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, klothianidin, cyprokonazol, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximát, flubendiamid, fludioxonil, glyfosát, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, thiamethoxam a triazof v některých produktech nebo na jejich povrchu předpis v AJ 55
L 133/1 23. května 2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 423/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi předpis v AJ 55
L 132/11 23. května 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 pro účely stanovení společného formátu pro oznamování chyb výrobci osobních automobilů předpis v AJ 55
L 138/1 16. května 2012 Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 101 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu předpis v AJ 55
L126/14 15. května 2012 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2012/259/EU ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/8 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek (ECB/2012/8) předpis v AJ 55
L 125/53 12. května 2012 Rozhodnutí Komise 2012/254/EU ze dne 10. května 2012 o nezařazení dichlorvosu pro použití v přípravcích typu 18 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2012) 3016) předpis v AJ 55
L 125/2 12. května 2012 Rozhodnutí Rady 2012/251/EU ze dne 24. dubna 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP předpis v AJ 55
L 124/56 11. května 2012 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost ( Úř. věst. L 123 ze dne 9.5.2012) předpis v AJ 55
L 124/36 11. května 2012 Směrnice Komise 2012/16/EU ze dne 10. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení kyseliny chlorovodíkové jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 55
L 123/1 9. května 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost předpis v AJ 55
L 123/41 9. května 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/249/EU ze dne 7. května 2012 o určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2012) 2948) předpis v AJ 55
L 123/36 9. května 2012 Směrnice Komise 2012/14/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky methyl(nonyl)keton do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 55
L 120/1 8. května 2012 Nařízení Komise (EU) č. 383/2012 ze dne 4. května 2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) předpis v AJ 55
L 121/18 8. května 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2012 ze dne 7. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky předpis v AJ 55
L 122/1 8. května 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 73 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.Vozidel z hlediska jejich bočního ochranného zařízení (BOZ) – II.Bočních ochranných zařízení (BOZ) – III.Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu předpis v AJ 55
L 122/19 8. května 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 97 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy předpis v AJ 55
L 121/16 8. května 2012 Rozhodnutí Rady 2012/243/EU ze dne 8. března 2012 o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, a o stanovení souvisejících procesních ujednání předpis v AJ 55
L 119/9 4. května 2012 Nařízení Komise (EU) č. 378/2012 ze dne 3. května 2012 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí předpis v AJ 55
L 119/12 4. května 2012 Nařízení Komise (EU) č. 379/2012 ze dne 3. května 2012 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí předpis v AJ 55
L 119/14 4. května 2012 Nařízení Komise (EU) č. 380/2012 ze dne 3. května 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník předpis v AJ 55
C 129/3 4. května 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/C 129/03 ze dne 3. května 2012 o financování pracovního programu pro rok 2012, který se týká školení v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin, v rámci programu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ předpis v AJ 55
C 130/1 4. května 2012 Sdělení Komise 2012/C 130/01 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu předpis v AJ 55
L 117/9 1. května 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2012, kterým se určuje datum zahájení provozu Vízového informačního systému (VIS) v druhém regionu předpis v AJ 55
L 115/27 27. dubna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/226/EU ze dne 23. dubna 2012 o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2012) 2084) předpis v AJ 55
L 110/18 24. dubna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu pro montáž systémů varování u motorových vozidel při vybočení z jízdního pruhu předpis v AJ 55
L 110/1 24. dubna 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/11/EU ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (18. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) předpis v AJ 55
L 109/1 21. dubna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 347/2012 ze dne 16. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění předpis v AJ 55
L 109/20 21. dubna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/201/EU ze dne 26. března 2012, kterým se mění rozhodnutí 98/213/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních příček (oznámeno pod číslem C(2012) 1866) předpis v AJ 55
L 109/22 21. dubna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/202/EU ze dne 29. března 2012, kterým se mění rozhodnutí 1999/94/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované výrobky z obyčejného/ lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu (oznámeno pod číslem C(2012) 1977) (1) předpis v AJ 55
L 108/37 20. dubna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/200/EU ze dne 18. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem C(2012) 2291) předpis v AJ 55
L 106/14 18. dubna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 328/2012 ze dne 17. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému předpis v AJ 55
L 101/1 11. dubna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166) předpis v AJ 55
C 104/1 11. dubna 2012 Sdělení Komise 2012/C 104/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 55
C 104/38 11. dubna 2012 Sdělení Komise 2012/C 104/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 55
C 104/59 11. dubna 2012 Sdělení Komise 2012/C 104/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 55
C 104/61 11. dubna 2012 Sdělení Komise 2012/C 104/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 55
L 100/1 5. dubna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 předpis v AJ 55
L 98/1 4. dubna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 předpis v AJ 55
L 82/1 22. března 2012 Nařízení Komise (EU) č. 249/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2011, pokud jde o požadavky pro schvalování typu týkající se povinných štítků výrobce motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 55
L 81/18 21. března 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov předpis v AJ 55
C 74/7 13. března 2012 Rozhodnutí Rady 2012/C 74/04 ze dne 9. března 2012 o jmenování jednoho člena správní rady Evropské agentury pro chemické látky předpis v AJ 55
L 72/7 10. března 2012 Nařízení Komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů předpis v AJ 55
L 72/7 10. března 2012 Nařízení Komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů předpis v AJ 55
L 72/28 10. března 2012 Nařízení Komise (EU) č. 207/2012 ze dne 9. března 2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků předpis v AJ 55
L 71/42 9. března 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína předpis v AJ 55
L 71/1 9. března 2012 Rozhodnutí Rady 2012/142/EU ze dne 14. února 2012 o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 29 o jednotných podmínkách pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla předpis v AJ 55
L 71/3 9. března 2012 Rozhodnutí Rady 2012/143/EU ze dne 14. února 2012 o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise OSN o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED) předpis v AJ 55
C 66/1 6. března 2012 Stanovisko Komise 2012/C 66/01 ze dne 2. března 2012 k plánu ukládání radioaktivního odpadu z meziskladu vyhořelého paliva a k související kampani o zpracování a úpravě vyhořelého paliva v lokalitě jaderné elektrárny Ignalina v Litvě předpis v AJ 55
L 64/7 3. března 2012 Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček předpis v AJ 55
L 61/1 2. března 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 176/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se mění přílohy B, C a D směrnice Rady 90/429/EHS, pokud jde o veterinární požadavky v souvislosti s brucelózou a Aujeszkyho chorobou předpis v AJ 55
L 63/1 2. března 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/119/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2012) 613) předpis v AJ 55
L 57/15 29. února 2012 Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací předpis v AJ 55
L 57/14 29. února 2012 Rozhodnutí Rady 2012/106/EU ze dne 14. prosince 2011 o podpisu, jménem Unie, a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací předpis v AJ 55
L52/12 24. února 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/115/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem K(2012) 612) předpis v AJ 55
L51/1 23. února 2012 Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem K(2012) 172) předpis v AJ 55
L50/18 23. února 2012 Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití předpis v AJ 55
L48/15 21. února 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/102/EU ze dne 17. února 2012, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Unie za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem K(2012) 869) předpis v AJ 55
L 47/69 18. února 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2012 o prováděcích pravidlech pro vybírání poplatků za překročení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 předpis v AJ 55
L 47/71 18. února 2012 Rozhodnutí Komise 2012/100/EU ze dne 17. února 2012 o způsobu vybírání poplatků za překročení emisí CO2 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 předpis v AJ 55
L 47/25 18. února 2012 Rozhodnutí Rady 2012/93/Euratom ze dne 19. prosince 2011 o rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013) předpis v AJ 55
L 47/33 18. února 2012 Rozhodnutí Rady 2012/94/Euratom ze dne 19. prosince 2011 o zvláštním programu, který má být proveden prostřednictvím nepřímých akcí a kterým se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013) předpis v AJ 55
L 47/40 18. února 2012 Rozhodnutí Rady 2012/95/Euratom ze dne 19. prosince 2011 o zvláštním programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí a kterým se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013) předpis v AJ 55
L 46/30 17. února 2012 Nařízení Komise (EU) č. 135/2012 ze dne 16. února 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé nezařazené odpady do přílohy IIIB uvedeného nařízení předpis v AJ 55
L 43/6 16. února 2012 Nařízení Komise (EU) č. 130/2012 ze dne 15. února 2012 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde přístup do vozidla a jeho ovladatelnost, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti předpis v AJ 55
L 45/1 16. února 2012 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 116 – Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití předpis v AJ 55
L 41/1 15. února 2012 Nařízení Komise (EU) č. 125/2012 ze dne 14. února 2012, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek předpis v AJ 55
L 42/1 15. února 2012 Předpis č. 83 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo předpis v AJ 55
L 39/1 11. února 2012 Nařízení Komise (EU) č. 100/2012 ze dne 3. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a rovněž s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO předpis v AJ 55
L 37/1 10. února 2012 Nařízení Komise (EU) č. 109/2012 ze dne 9. února 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) předpis v AJ 55
L 37/60 10. února 2012 Směrnice Komise 2012/2/EU ze dne 9. února 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu měďnatého (II), hydroxidu měďnatého (II) a zásaditého uhličitanu měďnatého do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 55
L 37/65 10. února 2012 Směrnice Komise 2012/3/EU ze dne 9. února 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bendiokarb do přílohy I uvedené směrnice předpis v AJ 55
L 36/31 9. února 2012 Doporučení Komise 2012/73/EU ze dne 6. února 2012 o pokynech k ochraně údajů pro systém včasného varování a reakce (oznámeno pod číslem K(2012) 568) předpis v AJ 55
L 36/25 9. února 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 107/2012 ze dne 8. února 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku oktenidin dihydrochlorid předpis v AJ 55
C 34/1 8. února 2012 Stanovisko 2012/C 34/01 evropského inspektora ochrany údajů k neutralitě sítě, řízení provozu a ochraně soukromí a osobních údajů předpis v AJ 55
L 34/8 7. února 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/68/EU ze dne 3. února 2012, kterým se mění rozhodnutí 2008/911/ES, kterým se stanoví seznam rostlinných látek, rostlinných přípravků a jejich kombinací pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (oznámeno pod číslem K(2012) 516) předpis v AJ 55
L 34/5 7. února 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/67/EU ze dne 3. února 2012, kterým se mění rozhodnutí 2008/911/ES, kterým se stanoví seznam rostlinných látek, rostlinných přípravků a jejich kombinací pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (oznámeno pod číslem K(2012) 514) předpis v AJ 55
L 34/12 7. února 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/69/EU ze dne 3. února 2012, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem K(2012) 518) předpis v AJ 55
C 31/11 4. února 2012 Informace 2012/C 31/07 sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 předpis v AJ 55
L 32/1 3. února 2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží předpis v AJ 55
L 31/1 3. února 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2012 ze dne 2. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 736/2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí předpis v AJ 55
L 30/15 2. února 2012 Rozhodnutí Rady 2012/58/EU ze dne 23. ledna 2012 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA s Českou republikou předpis v AJ 55
C 29/8 2. února 2012 Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Myšlenky“ na rok 2012 sedmého rámcového programu ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace předpis v AJ 55
C 29/7 2. února 2012 Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu společného evropského metrologického výzkumného programu (EMRP) předpis v AJ 55
C 27/4 1. února 2012 Výzva k předkládání návrhů pro rok 2012 na nepřímé akce v rámci víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie (Bezpečnější internet) předpis v AJ 55
L28/1 31. ledna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 64/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) předpis v AJ 55
L28/24 31. ledna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 65/2012 ze dne 24. ledna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES předpis v AJ 55
L27/1 31. ledna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 74/2012 ze dne 27. ledna 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury předpis v AJ 55
L 27/24 31. ledna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/53/EU ze dne 27. ledna 2012, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2012) 370) předpis v AJ 55
L 26/23 28. ledna 2012 Nařízení Komise (EU) č. 71/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek předpis v AJ 55
L 26/1 28. ledna 2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí předpis v AJ 55
C 22/5 27. ledna 2012 Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 předpis v AJ 55
L 24/1 27. ledna 2012 Rozhodnutí Rady 2012/41/EU ze dne 23. ledna 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP, pokud jde o zřízení smíšené pracovní skupiny pro sledování provádění kapitoly IIa protokolu 10 k Dohodě o EHP o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o stanovení jejího jednacího řádu předpis v AJ 55
L 23/1 26. ledna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 66/2012 ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky předpis v AJ 55
L 23/9 26. ledna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/40/EU ze dne 24. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o odesílání určitého masa a masných výrobků z hospodářství v oblastech uvedených v části III přílohy uvedeného rozhodnutí do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2012) 181) předpis v AJ 55
L 18/5 21. ledna 2012 Rozhodnutí Komise 2012/32/EU ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům (oznámeno pod číslem K(2011) 9772) předpis v AJ 55
C 18/07 21. ledna 2012 Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2012 o zřízení skupiny orgánů dohledu nad těžbou ropy a zemního plynu v pobřežních vodách Evropské unie předpis v AJ 55
C 18/01 21. ledna 2012 Stanovisko Komise ze dne 20. ledna 2012 vztahující se ke změně plánů likvidace radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny Blayais ve Francii předpis v AJ 55
L 47/1 18. ledna 2012 Nařízení Rady (Euratom) č. 139/2012 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pravidla pro šíření výsledků výzkumu (2012–2013) předpis v AJ 55
L 13/7 17. ledna 2012 Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/29/EU ze dne 13. ledna 2012 o souladu normy EN 60065:2002/A12:2011 „Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost“ a normy EN 60950-1:2006/A12:2011 „Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky“ s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na uvedené normy v Úředním věstníku Evropské unie(oznámeno pod číslem K(2012) 55) (1) předpis v AJ 55
L 8/38 12. ledna 2012 Rozhodnutí č. 1/2011 smíšeného výboru zřízeného dohodou Interbus o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy ze dne 11. listopadu 2011 o přijetí jednacího řádu a přizpůsobení přílohy I dohody o podmínkách pro provozovatele silniční přepravy cestujících a přílohy II dohody o technických normách vztahujících se na autobusy a autokary a o změně požadavků týkajících se sociálních opatření podle článku 8 dohody předpis v AJ 55
L 4/30 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 za rok 2010 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel předpis v AJ 55
L 4/18 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 23 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 55
L 4/20 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 38 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 55
L 4/17 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 4 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 55
L 4/21 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 77 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel předpis v AJ 55
L 4/24 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 87 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel předpis v AJ 55
L 4/25 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 89 za rok 2008 a 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti II. Vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) III. Zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) předpis v AJ 55
L 4/27 7. ledna 2012 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 91 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 55
C 1/3 4. ledna 2012 Sdělení Komise (2012/C 1/03) v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 55
L 23/ 16 27. ledna 2011 Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1) předpis v AJ 54
L 22 /6 26. ledna 2011 Rozhodnutí Komise 2011/49/EU ze dne 25. ledna 2011 podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS k zákazu přijatému orgány Spojeného království týkajícímu se ochranných oděvů pro šermíře (oznámeno pod číslem K(2011) 268) (1) předpis v AJ 54
L 16 /1 20. ledna 2011 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ( Úř. věst. L 353 ze dne 31.12.2008) předpis v AJ 54
L 13 /64 18. ledna 2011 Rozhodnutí Komise 2011/26/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2010) 9724) předpis v AJ 54
C 16 /1 18. ledna 2011 Sdělení Komise 2011/C 16/01 v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 54
C 16 /8 18. ledna 2011 Sdělení Komise 2011/C 16/02 v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 54
C 16 /37 18. ledna 2011 Sdělení Komise 2011/C 16/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 54
L 12 /1 15. ledna 2011 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (1) předpis v AJ 54
L 11 /49 15. ledna 2011 Rozhodnutí Komise 2011/19/EU ze dne 14. ledna 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice 89/106/EHS, pokud jde o těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (oznámeno pod číslem K(2011) 62) (1) předpis v AJ 54
L 10 /5 14. ledna 2011 Rozhodnutí Komise 2011/14/EU ze dne 13. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí 97/556/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnější tepelně-izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS) (oznámeno pod číslem K(2011) 34) (1) předpis v AJ 54
C 10E/1 14. ledna 2011 Seznam názvů otázek 2011/C10E/01 k písemnému zodpovězení, které předložili poslanci Evropského parlamentu, včetně čísla, jazyku originálu, autora, politické skupiny, orgánu, kterému byla otázka položena, data předložení a tématu otázky předpis v AJ 54
L 9 /5 13. ledna 2011 Rozhodnutí Komise 2011/12/EU ze dne 12. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/134/ES, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum předpis v AJ 54
L 9 /11 13. ledna 2011 Rozhodnutí Komise 2011/13/EU ze dne 12. ledna 2011 o určitých druzích informací o biopalivech a biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům (oznámeno pod číslem K(2011) 36) předpis v AJ 54
L 8 /1 12. ledna 2011 Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1) předpis v AJ 54
C 6 /1 11. ledna 2011 Stanovisko Komise 2011/C 6/01 ze dne 10. ledna 2011 k plánu na zneškodňování radioaktivního odpadu ze zařízení na zneškodňování nízkoaktivního odpadu East Northants v Northamptonshire ve Spojeném království v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu předpis v AJ 54
L 342 /15 28. prosince 2010 Rozhodnutí 2010/803/EU přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 10. prosince 2010 o umístění sídla Agentury pro evropský GNSS předpis v AJ 53
L 338 /47 22. prosince 2010 Rozhodnutí Rady 2010/795/EU ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění její jednací řád předpis v AJ 53
C 349 /6 22. prosince 2010 Sdělení Komise 2010/C 349/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 338 /44 22. prosince 2010 Směrnice Komise 2010/92/EU ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromuconazolu (2) předpis v AJ 53
L 336 /68 21. prosince 2010 Oprava nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř.věst. L 199 ze dne 28.7.2008) předpis v AJ 53
C 345 /1 18. prosince 2010 Návrh závěrů Rady 2010/C 345/01 ze dne 6. prosince 2010 o posílení odhodlání a opatření zaměřených na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a o přezkumu provádění Pekingské akční platformy předpis v AJ 53
L 334 /1 17. prosince 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (1) předpis v AJ 53
C 344 / 17. prosince 2010 Sdělení Komise 2010/C 344/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) 1 předpis v AJ 53
L 334 /17 17. prosince 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1) předpis v AJ 53
L 332 /41 16. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/778/EU ze dne 15. prosince 2010 o změně rozhodnutí 2006/944/ES, kterým se stanoví příslušné úrovně emisí přidělené Společenství a každému jeho členskému státu v rámci Kjótského protokolu podle rozhodnutí Rady 2002/358/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 9009) předpis v AJ 53
L 328 /15 14. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/769/EU ze dne 13. prosince 2010 o stanovení kritérií pro použití technických postupů tankery na zkapalněný zemní plyn jako alternativy k používání lodních paliv s nízkým obsahem síry, která splňují požadavky článku 4b směrnice Rady 1999/32/ES o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES o obsahu síry v lodních palivech (oznámeno pod číslem K(2010) 8753) (1) předpis v AJ 53
L 327 /13 11. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (1) předpis v AJ 53
L 327 /51 11. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/767/EU ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí K(2007) 2286 o přijetí pravidel ERV pro předkládání návrhů a související postupy hodnocení, výběru a udělování pro nepřímé akce v rámci zvláštního programu „Myšlenky“ sedmého rámcového programu (2007 až 2013) (1) 51 předpis v AJ 53
L 326 /3 10. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1157/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení (1) předpis v AJ 53
L 326 / 11 10. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (1) předpis v AJ 53
L 326 /1 10. prosince 2010 Směrnice Rady 2010/88/EU ze dne 7. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu předpis v AJ 53
L 324 /1 9. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů (1) předpis v AJ 53
L 324 /13 9. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1152/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (1) předpis v AJ 53
L 323 /1 8. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby předpis v AJ 53
L 323 /11 8. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat předpis v AJ 53
L 322 /10 8. prosince 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (1) předpis v AJ 53
L 320 /3 7. prosince 2010 Směrnice Komise 2010/89/EU ze dne 6. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky chinmerak a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES (1) předpis v AJ 53
L 319 /1 4. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 7582) (1) 42 předpis v AJ 53
L 317 /39 3. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/737/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem (oznámeno pod číslem K(2010) 389) (1) předpis v AJ 53
L 317 /42 3. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/738/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny (oznámeno pod číslem K(2010) 392) (1) předpis v AJ 53
L 315 /48 1. prosince 2010 Oprava nařízení Komise (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ( Úř. věst. L 253 ze dne 28.9.2010) předpis v AJ 53
L 315 /38 1. prosince 2010 Rozhodnutí Komise 2010/731/EU ze dne 30. listopadu 2010, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů (oznámeno pod číslem K(2010) 8279) (1) předpis v AJ 53
L 315 /29 1. prosince 2010 Směrnice Komise 2010/83/EU ze dne 30. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky napropamidu (1) předpis v AJ 53
L 313 /3 30. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných sekundárních (schopných opětovného nabití) a automobilových baterií a akumulátorů (1) předpis v AJ 53
L 314 /1 30. listopadu 2010 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (1) předpis v AJ 53
L 314 /17 30. listopadu 2010 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (1) předpis v AJ 53
L 314 /47 30. listopadu 2010 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (1) předpis v AJ 53
L 314 /64 30. listopadu 2010 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (1) předpis v AJ 53
L 313 /13 30. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/728/EU ze dne 29. listopadu 2010, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (oznámeno pod číslem K(2010) 8308) (1) předpis v AJ 53
L 313 /10 30. listopadu 2010 Směrnice Komise 2010/82/EU ze dne 29. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky tetrakonazol (1) předpis v AJ 53
L 312 /1 27. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami (1) předpis v AJ 53
C 322 /3 27. listopadu 2010 Rozhodnutí Rady 2010/C 322/02 ze dne 22. listopadu 2010 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci předpis v AJ 53
C 322 /8 27. listopadu 2010 Rozhodnutí Rady 2010/C 322/03 ze dne 22. listopadu 2010 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek předpis v AJ 53
L 311 /1 26. listopadu 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1080/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto společenství předpis v AJ 53
L 311 /9 26. listopadu 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1081/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost předpis v AJ 53
L 310 /18 26. listopadu 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 64 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách předpis v AJ 53
L 310 /16 26. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/715/EU ze dne 25. listopadu 2010, kterým se povoluje uvedení fosforečnanu železnatoamonného na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2010) 8191) předpis v AJ 53
L 308 /53 24. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2010, kterým se zřizuje Výbor pro ekoznačku Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2010) 7961) (1) předpis v AJ 53
L 307 /1 23. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1063/2010 ze dne 18. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství předpis v AJ 53
L 305 /1 20. listopadu 2010 Směrnice Komise 2010/68/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (1) předpis v AJ 53
L 304 /18 20. listopadu 2010 Směrnice Komise 2010/79/EU ze dne 19. listopadu 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin předpis v AJ 53
L 302 /1 18. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (1) 1 předpis v AJ 53
L 301 /4 18. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/693/EU ze dne 22. července 2010, kterým se zavádí společný formulář pro druhou zprávu členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (oznámeno pod číslem K(2010) 4955 předpis v AJ 53
L 298 /87 16. listopadu 2010 Oprava nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost ( Úř. věst. L 293 ze dne 11.11.2010) předpis v AJ 53
L 298 /85 16. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789) předpis v AJ 53
L 297 /1 13. listopadu 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 53
L 297 /183 13. listopadu 2010 Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění předpis v AJ 53
L 295 /1 12. listopadu 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (1) předpis v AJ 53
L 295 /23 12. listopadu 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (1) předpis v AJ 53
L 295 /35 12. listopadu 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (1) předpis v AJ 53
L 293 /1 11. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1013/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 předpis v AJ 53
L 293 /15 11. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1) předpis v AJ 53
L 293 /21 11. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (1) předpis v AJ 53
L 293 /31 11. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček pro domácnost (1) předpis v AJ 53
L 293 /60 11. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/683/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí 97/555/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva (oznámeno pod číslem K(2010) 7603) (1) předpis v AJ 53
L 293 /67 11. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/685/EU ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění kapitola 3 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (1) předpis v AJ 53
L 292 /2 10. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 292 / 21 10. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9. listopadu 2010 o požadavcích pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 292 /55 10. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/679/EU ze dne 8. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (oznámeno pod číslem K(2010) 7542) (1) předpis v AJ 53
L 292 /36 10. listopadu 2010 Směrnice Komise 2010/74/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18 (1) předpis v AJ 53
L 291 /22 9. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 291 /36 9. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 290 /49 6. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/671/EU ze dne 5. listopadu 2010, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku spirotetramat (oznámeno pod číslem K(2010) 7437) (1) předpis v AJ 53
290 /39 6. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 7499) předpis v AJ 53
L 290 /51 6. listopadu 2010 Rozhodnutí Komise 2010/672/EU ze dne 5. listopadu 2010, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení penflufenu a fluxapyroxadu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 7439) (1) předpis v AJ 53
C 299 /1 5. listopadu 2010 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (první čtení) předpis v AJ 53
L 286 /1 4. listopadu 2010 Nařízení Komise (EU) č. 983/2010 ze dne 3. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 286 /22 4. listopadu 2010 Oprava nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ( Úř. věst. L 13 ze dne 19.1.2010) předpis v AJ 53
L 284/1 29. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne 5. října 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku předpis v AJ 53
L 283 /27 29. října 2010 Směrnice Komise 2010/70/EU ze dne 28. října 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I (1) předpis v AJ 53
L 280 /29 26. října 2010 Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 7179) (1) předpis v AJ 53
L 279 /13 23. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 957/2010 ze dne 22. října 2010 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (1) předpis v AJ 53
L 279 /18 23. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 958/2010 ze dne 22. října 2010 o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (1) předpis v AJ 53
L 279 /22 23. října 2010 Směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (1) předpis v AJ 53
L 277 /17 21. října 2010 Směrnice Komise 2010/67/EU ze dne 20. října 2010, kterou se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (1) předpis v AJ 53
L 276 /1 20. října 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (1) předpis v AJ 53
L 276 /11 20. října 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 předpis v AJ 53
L 276 /22 20. října 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (1) předpis v AJ 53
C 284 /1 20. října 2010 Sdělení Komise 2010/C 284/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 282E /1 19. října 2010 Postoj Rady (EU) č.15/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2010/C 282 E/01, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Přijatý Radou dne 13. září 2010 (1) předpis v AJ 53
C 280 /16 16. října 2010 Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů 2010/C 280/02 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) předpis v AJ 53
L 270 /1 14. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (1) předpis v AJ 53
L 269 /5 13. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 914/2010 ze dne 12. října 2010, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku salicylan sodný (1) předpis v AJ 53
L 269 /8 13. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 915/2010 ze dne 12. října 2010 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (1) předpis v AJ 53
L 269 /1 13. října 2010 Rozhodnutí Rady 2010/614/EU ze dne 14. června 2010 o postoji, který má Evropská unie v rámci Rady ministrů AKT-EU zaujmout k přechodným opatřením použitelným ode dne podpisu do dne, kdy vstoupí v platnost Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 předpis v AJ 53
L 268 /1 12. října 2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty předpis v AJ 53
C 272 /11 8. října 2010 Oprava sdělení Komise 2010/C 272/08 v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 643/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost ( Úř. věst. C 16 ze dne 22.1.2010) předpis v AJ 53
L 263 /15 6. října 2010 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) ( Úř. věst. L 95 ze dne 15.4.2010) předpis v AJ 53
L 262 /1 5. října 2010 Nařízení Komise (EU) č. 860/2010 ze dne 10. září 2010, kterým se na rok 2010 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1) předpis v AJ 53
L 261 /6 5. října 2010 Obecné zásady Evropské centrální banky 2010/593/EU ze dne 15. září 2010, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2010/12) předpis v AJ 53
L 2587 /1 30. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 844/2010 ze dne 20. září 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o stanovení souboru ročních statistik o jaderné energii a o úpravu metodických odkazů podle NACE Rev. 2 (1) předpis v AJ 53
L 256 /34 30. září 2010 Oprava nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV ( Úř. věst. L 74 ze dne 15.3.2008) předpis v AJ 53
L 256 /231 30. září 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 106 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 53
L 256 /280 30. září 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva předpis v AJ 53
L 257 /1 30. září 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění předpis v AJ 53
L 257 /197 30. září 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 86 – Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci předpis v AJ 53
L 254 /48 29. září 2010 Oprava rozhodnutí Komise 2010/571/EU ze dne 24. září 2010, kterým se mění pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se týče výjimek pro použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů ( Úř. věst. L 251 ze dne 25.9.2010) předpis v AJ 53
L 255 /1 29. září 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce předpis v AJ 53
L 253 /2 28. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (1) předpis v AJ 53
L 251 /35 25. září 2010 Doporučení Komise 2010/572/EU ze dne 20. září 2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) (1) předpis v AJ 53
L 251 /28 25. září 2010 Rozhodnutí Komise 2010/571/EU ze dne 24. září 2010, kterým se mění pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se týče výjimek pro použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů (oznámeno pod číslem K(2010) 6403) (1) předpis v AJ 53
L 250 /1 24. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 837/2010 ze dne 23. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD (1) předpis v AJ 53
L 250 /5 24. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 838/2010 ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos (1) předpis v AJ 53
L 248 /1 22. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj předpis v AJ 53
L 248 /36 22. září 2010 Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010 ze dne 21. září 2010, kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie předpis v AJ 53
C 253E /1 21. září 2010 Postoj Rady (EU) č. 13/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti Přijato Radou dne 26. července 2010 předpis v AJ 53
C 251 /1 17. září 2010 Sdělení Komise 2010/C 251/01 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 241 /1 14. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 801/2010 ze dne 13. září 2010, kterým se provádí čl. 10 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o kritéria státu vlajky (1) předpis v AJ 53
L 241 /4 14. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 802/2010 ze dne 13. září 2010, kterým se provádí čl. 10 odst. 3 a článek 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o výkonnost společnosti (1) předpis v AJ 53
C 244 /1 10. září 2010 Sdělení Komise 2010/C 244/01 podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o příslušné orgány a ústřední styčné úřady (1) předpis v AJ 53
L 238 /7 9. září 2010 Směrnice Komise 2010/62/EU ze dne 8. září 2010, kterou se za účelem přizpůsobení jejich technických ustanovení mění směrnice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (1) předpis v AJ 53
L 237 /1 8. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 790/2010 ze dne 7. září 2010, kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1) předpis v AJ 53
L 237 /10 8. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 791/2010 ze dne 6. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1) předpis v AJ 53
L 233 /1 3. září 2010 Nařízení Komise (EU) č. 774/2010 ze dne 2. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacích plateb mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos (1) předpis v AJ 53
L 233 /27 3. září 2010 Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (1) předpis v AJ 53
L 232 /6 2. září 2010 Rozhodnutí Komise 2010/475/EU ze dne 30. srpna 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/594/ES, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Konvergence“ pro období 2007–2013, pokud jde o dodatečné rozdělení pro Českou republiku, Polsko a Slovensko (oznámeno pod číslem K(2010) 5817) předpis v AJ 53
L 232 /11 2. září 2010 Rozhodnutí Komise 2010/476/EU ze dne 30. srpna 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/593/ES, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ pro období 2007–2013, pokud jde o Českou republiku a Slovensko (oznámeno pod číslem K(2010) 5818) předpis v AJ 53
C 236 /3 1. září 2010 Sdělení Komise 2010/C 236/04 v rámci provádění směrnice Rady 88/378/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 230 /253 31. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel předpis v AJ 53
L 230 /264 31. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly předpis v AJ 53
L 230 /1 31. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13-H – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění předpis v AJ 53
L 230 /81 31. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy předpis v AJ 53
L 230 /119 31. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech předpis v AJ 53
L 229 /1 31. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem předpis v AJ 53
L 227 /1 28. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel předpis v AJ 53
L 225 /5 27. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/57/EU ze dne 26. srpna 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení imazalilu jako účinné látky (1) předpis v AJ 53
L 225 /10 27. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (1) předpis v AJ 53
L 224 /1 26. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 761/2010 ze dne 25. srpna 2010, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku methylprednisolon (1) předpis v AJ 53
L 224 /6 26. srpna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/466/EU ze dne 24. srpna 2010, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení penthiopyradu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 5556) (1) předpis v AJ 53
L 223 /20 25. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 756/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1) předpis v AJ 53
L 223 /29 25. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1) 29 předpis v AJ 53
C 229 /1 25. srpna 2010 Sdělení Komise 2010/C 229/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 229 /4 25. srpna 2010 Sdělení Komise 2010/C 229/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 222 /1 24. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) předpis v AJ 53
L 221 /12 24. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/58/EU ze dne 23. srpna 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky iprodion (1) předpis v AJ 53
L 220 /1 21. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 750/2010 ze dne 7. července 2010, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech nebo na jejich povrchu (1) předpis v AJ 53
L 220 /63 21. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/54/EU ze dne 20. srpna 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení azimsulfuronu jako účinné látky (1 předpis v AJ 53
L 220 /67 21. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/55/EU ze dne 20. srpna 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení azoxystrobinu jako účinné látky (1) předpis v AJ 53
L 220 /71 21. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/56/EU ze dne 20. srpna 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení prohexadionu jako účinné látky (1) předpis v AJ 53
L 219 /21 20. srpna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/462/EU ze dne 18. srpna 2010 o přijetí rozhodnutí o financování týkajícího se pilotního projektu na zlepšení postavení spotřebitelů a účinnosti a stability evropských finančních trhů prostřednictvím odborné přípravy sdružení spotřebitelů a podobných organizací předpis v AJ 53
L 218 /2 19. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů (1) předpis v AJ 53
L 215 /1 14. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 25 – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla předpis v AJ 53
L 215 /27 14. srpna 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků předpis v AJ 53
L 213 /37 13. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/52/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (1) předpis v AJ 53
L 211 /14 12. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/51/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky N,N-diethyl-m-toluamid do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 210 /1 11. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 715/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o úpravy v návaznosti na revizi statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) v národních účtech předpis v AJ 53
L 210 /30 11. srpna 2010 Směrnice Komise 2010/50/EU ze dne 10. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
C 215 /12 10. srpna 2010 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení - 2010/C 215/05 předpis v AJ 53
C 216 /1 10. srpna 2010 Sdělení Komise 2010/C 216/01 v rámci provádění směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 216 /4 10. srpna 2010 Sdělení Komise2010/C 216/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 207 /1 6. srpna 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (1) předpis v AJ 53
L 207 /14 6. srpna 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci předpis v AJ 53
C 213 /20 6. srpna 2010 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení – Stanovy Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení 2010/C 213/11 při Evropské komisi ze dne 16. června 2010 předpis v AJ 53
L 204 /1 5. srpna 2010 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (1) předpis v AJ 53
L 202 /5 4. srpna 2010 Rozhodnutí Rady 2010/430/SZBP ze dne 26. července 2010 o zřízení evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení předpis v AJ 53
C 211 /1 4. srpna 2010 Stanovisko Komise 2010/C 211/01 ze dne 28. července 2010 k plánu na zneškodňování radioaktivního odpadu z evropského tlakovodního reaktoru (blok 3) v Olkiluoto ve Finsku v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu předpis v AJ 53
L 201 /1 3. srpna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ze dne 29. července 2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (1) předpis v AJ 53
L 201 /30 3. srpna 2010 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost předpis v AJ 53
L 200 /38 31. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 125 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu předpis v AJ 53
L 200 /1 31. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 69 – Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 53
L 200 /28 31. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 71 – Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče předpis v AJ 53
L 196 /5 28. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 672/2010 ze dne 27. července 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti předpis v AJ 53
L 193 /1 24. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 662/2010 ze dne 23. července 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 19 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 (1) předpis v AJ 53
L 191 /28 23. července 2010 Doporučení Rady 2010/410/EU ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie předpis v AJ 53
L 189 /1 22. července 2010 Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace předpis v AJ 53
L 186 /1 20. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 24 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (1) předpis v AJ 53
L 186 /10 20. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 633/2010 ze dne 19. července 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1) předpis v AJ 53
L 186 /44 20. července 2010 Rozhodnutí Komise 2010/403/EU ze dne 14. července 2010 o vynětí výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v italské makrozóně Sever a maloobchodního prodeje elektřiny konečným zákazníkům napojeným na soustavu středního, vysokého a velmi vysokého napětí v Itálii z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2010) 4740) (1) předpis v AJ 53
L 185 /1 17. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 28 – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály předpis v AJ 53
L 185 /15 17. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 31 – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí předpis v AJ 53
L 185 /56 17. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 93 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ) – II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu – III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ) předpis v AJ 53
L 182 /15 16. července 2010 Rozhodnutí Komise 2010/398/Euratom ze dne 15. července 2010 o uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP) předpis v AJ 53
L 180 /1 15. července 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS předpis v AJ 53
L 178 /17 13. července 2010 Rozhodnutí Rady 2010/385/EU ze dne 24. června 2010 o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií předpis v AJ 53
L 176 /1 10. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek (1) předpis v AJ 53
L 176 /16 10. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (1) předpis v AJ 53
L 175 /25 10. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 ze dne 9. července 2010 o schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi (1) předpis v AJ 53
L 175 /38 10. července 2010 Oprava nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu ( Úř. věst. L 254 ze dne 20.9.2008) předpis v AJ 53
L 177 /1 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN)č. 1– Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1 předpis v AJ 53
L 177 /263 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN)č. 118 – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření předpis v AJ 53
L 177 /71 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN)č. 8 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11) předpis v AJ 53
L 177 /290 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů předpis v AJ 53
L 177 /113 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 19 Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel předpis v AJ 53
L 177 /211 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení předpis v AJ 53
L 177 /40 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 53
L 177 /170 10. července 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN)č. 20 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4) předpis v AJ 53
C 187 /5 10. července 2010 Rozhodnutí 2010/C 187/04 č. E2 ze dne 3. března 2010 o stanovení postupu řízení změn pro údaje o subjektech určených v článku 1 nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady, které jsou uvedeny v elektronickém adresáři, jenž je nedílnou součástí EESSI (2) (Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení) předpis v AJ 53
L 175 /36 10. července 2010 Rozhodnutí Komise 2010/384/EU ze dne 9. července 2010 o množství povolenek pro celé Společenství, které mají být vydány v rámci systému EU pro obchodování s emisemi na rok 2013 (oznámeno pod číslem K(2010) 4658) předpis v AJ 53
L 176 /28 10. července 2010 Směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování (1) předpis v AJ 53
L 176 /42 10. července 2010 Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (1) předpis v AJ 53
C 186 /1 9. července 2010 Rozhodnutí 2010/C 186/01 ze dne 12. srpna 2009 řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o změně specifikací počítačů v příloze C oddílu VIII uvedené dohody předpis v AJ 53
L 173 /74 8. července 2010 Doporučení Komise 2010/378/EU ze dne 5. července 2010 o posuzování závad při technických prohlídkách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 53
L 173 /97 8. července 2010 Doporučení Komise 2010/379/EU ze dne 5. července 2010 o posuzování rizik spojených se závadami zjištěnými v průběhu silniční technické kontroly (užitkových vozidel) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES předpis v AJ 53
L 173 /1 8. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 595/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1) předpis v AJ 53
L 173 /33 8. července 2010 Směrnice Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství předpis v AJ 53
L 173 /47 8. července 2010 Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1) předpis v AJ 53
L 169 /17 3. července 2010 Rozhodnutí Komise 2010/372/EU ze dne 18. června 2010 o používání regulovaných látek jako technologických činidel podle čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (oznámeno pod číslem K(2010) 3847) předpis v AJ 53
L 169 /19 3. července 2010 Rozhodnutí Komise 2010/373/EU ze dne 1. července 2010, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2010) 4385) (1) předpis v AJ 53
L 168 /16 2. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 ze dne 1. července 2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče (1) předpis v AJ 53
L 168 /23 2. července 2010 Oprava nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod ( Úř. věst. L 37 ze dne 10.2.2010) předpis v AJ 53
L 166 /1 1. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 573/2010 ze dne 30. června 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 166 /6 1. července 2010 Nařízení Komise (EU) č. 574/2010 ze dne 30. června 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 a IFRS 7 (1) předpis v AJ 53
L 166 /33 1. července 2010 Rozhodnutí Komise 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2010) 4313) (1) předpis v AJ 53
L 164 /181 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 116 — Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití předpis v AJ 53
L 164 /231 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 122 — Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění předpis v AJ 53
L 164 /1 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 61 — Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny předpis v AJ 53
L 164 /18 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 80 — Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení předpis v AJ 53
L 164 /461 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 87 — Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel předpis v AJ 53
L 164 /69 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 91 — Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 53
L 164 /92 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 98 — Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla předpis v AJ 53
L 164 /151 30. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 99 — Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel předpis v AJ 53
L 165 /1 30. června 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (1) předpis v AJ 53
L 161 /11 29. června 2010 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů ( Úř. věst. L 309 ze dne 24.11.2009) předpis v AJ 53
L 161 /9 29. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/361/EU ze dne 28. června 2010 o uznání Izraele v oblasti odborného vzdělávání, výcviku a osvědčování způsobilosti námořníků, pokud jde o uznávání průkazů způsobilosti (oznámeno pod číslem K(2010) 4227) předpis v AJ 53
L 162 /1 29. června 2010 Směrnice Komise 2010/36/EU ze dne 1. června 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (1) předpis v AJ 53
L 161 /6 29. června 2010 Směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 28. června 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky FEN 560 (prášek ze semen pískavice) (1) předpis v AJ 53
L 159 /18 25. června 2010 Nařízení Komise (EU) č. 558/2010 ze dne 24. června 2010 o změně přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1) předpis v AJ 53
C 166 /5 25. června 2010 Přijetí referenčního dokumentu 2010/C 166/04 pro účely směrnice Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění předpis v AJ 53
C 167 /1 25. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 167/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 167 /37 25. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 167/02 k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, které se týká subjektů oprávněných podat návrh podle článku 2 uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 158 /1 24. června 2010 Nařízení Evropkého parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení předpis v AJ 53
L 158 /7 24. června 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) předpis v AJ 53
L 157 /3 24. června 2010 Nařízení Komise (EU) č. 550/2010 ze dne 23. června 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 (1) předpis v AJ 53
L 157 /18 24. června 2010 Oprava rozhodnutí Komise 2009/959/EU ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ( Úř. věst. L 330 ze dne 16.12.2009) předpis v AJ 53
L 156 /7 23. června 2010 Směrnice Komise 2010/39/EU ze dne 22. června 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/ES, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se účinných látek klofentezinu, diflubenzuronu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu (1) předpis v AJ 53
L 155 /34 22. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/345/EU ze dne 8. června 2010 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů ze zachytávání, přepravy a geologického ukládání oxidu uhličitého (oznámeno pod číslem K(2010) 3310) (1) předpis v AJ 53
L 155 /54 22. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/347/EU ze dne 19. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2004/388/ES o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství (oznámeno pod číslem K(2010) 3666) (1) předpis v AJ 53
C 160 /1 19. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 160/01 o nepovinných režimech a standardních hodnotách v režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny předpis v AJ 53
C 160 /8 19. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 160/02 o praktickém provádění režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny a o pravidlech týkajících se výpočtu pro biopaliva předpis v AJ 53
L 153 /1 18. června 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1) předpis v AJ 53
L 153 /13 18. června 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov předpis v AJ 53
L 152 /12 18. června 2010 Směrnice Komise 2010/37/EU ze dne 17. června 2010, kterou se mění směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel (1) předpis v AJ 53
L 151 /1 17. června 2010 Nařízení Komise (EU) č. 519/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se přijímá program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (1) předpis v AJ 53
L 151 /14 17. června 2010 Nařízení Komise (EU) č. 520/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, s ohledem na dostupná zjišťování a zdroje statistických údajů (1) předpis v AJ 53
L 149 /1 15. června 2010 Nařízení Komise (EU) č. 505/2010 ze dne 14. června 2010, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1) předpis v AJ 53
L 149 /28 15. června 2010 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ( Úř. věst. L 226 ze dne 18.8.1997) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 07, svazek 003, s. 34) předpis v AJ 53
L 148 /1 12. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 7 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel předpis v AJ 53
L 148 /34 12. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 53
L 148 /55 12. června 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 38 – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 53
L 147 /11 12. června 2010 Rozhodnutí č. 1/2009 ze dne 21. prosince 2009 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 2010/328/EU o vzájemném uznávání posuzování shody o zařazení nové kapitoly 17 o výtazích do přílohy 1 a o změně kapitoly 1 o strojním zařízení předpis v AJ 53
L 147 /5 12. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/327/EU ze dne 11. června 2010, kterým se mění příloha rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 3548) (1) předpis v AJ 53
L 144 /1 10. června 2010 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 500/08/KOL ze dne 16. července 2008, kterým se po šedesáté páté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly o státní podpoře na ochranu životního prostředí předpis v AJ 53
L 140 /19 8. června 2010 Nařízení Komise (EU) č. 494/2010 ze dne 25. května 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku předpis v AJ 53
C 149 /5 8. června 2010 Rozhodnutí 2010/C 149/05 č. H5 ze dne 18. března 2010 o spolupráci v boji proti podvodům a omylům v rámci nařízení Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2) předpis v AJ 53
C 182 /3 7. června 2010 2010/C 182/03 - Akt společného kontrolního orgánu Eurojustu ze dne 23. června 2009, jímž se stanoví jeho jednací řád (jednomyslně přijatý na plenárním zasedání společného kontrolního orgánu Eurojustu dne 23. června 2009) předpis v AJ 53
C 183 /1 7. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 183/01 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 183 /10 7. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 183/02 v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 183 /15 7. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 183/03 v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 183 / 7. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 183/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) 45 předpis v AJ 53
C 181 /1 6. června 2010 2010/C 181/01 - Errata konsolidovaného znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Úř. věst. C 84, 30.3.2010) předpis v AJ 53
L 170 /35 6. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/375/EU ze dne 18. června 2010 o přidělení množství jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků povolených pro základní nebo kritická laboratorní a analytická použití v Unii pro rok 2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2010) 3850) předpis v AJ 53
L 170 /39 6. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/376/EU ze dne 2. července 2010 o požadavcích na bezpečnost u některých výrobků v prostředí pro spánek dětí, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES předpis v AJ 53
L 138 /24 4. června 2010 Rozhodnutí Komise 2010/309/EU ze dne 3. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/721/ES, pokud jde o náhrady vyplácené členům vědeckých výborů a odborníkům v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí předpis v AJ 53
L 138 /11 4. června 2010 Rozhodnutí Rady 2010/308/EU ze dne 11. března 2010 o postoji Evropské unie k návrhu rozhodnutí 1/2003 a k návrhu doporučení 1/2003 smíšeného výboru zřízeného dohodou Interbus o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (1) předpis v AJ 53
L 137 /4 3. června 2010 Doporučení Komise 2010/307/EU ze dne 2. června 2010 o monitorování množství akrylamidu v potravinách (1) předpis v AJ 53
C 144 /31 3. června 2010 Sdělení Komise 2010/C 144/08 v rámci zavádění směrnice Komise 2002/40/ES (1)(Uveřejnění názvů a označení harmonizovaných norem vztahujících se ke směrnici) předpis v AJ 53
C 145 /1 3. června 2010 Stanovisko č. 3/2010 (podle článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2010/C 145/01) předpis v AJ 53
C 144 /4 3. června 2010 Stanovisko č. 4/2010 (podle článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost (2010/C 145/02) předpis v AJ 53
L 136 /1 2. června 2010 Doporučení Komise 2010/304/EU ze dne 12. května 2010 o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů předpis v AJ 53
L 134 /73 1. června 2010 Směrnice Komise 2010/34/EU ze dne 31. května 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky penkonazolu (1) předpis v AJ 53
L 134 /66 1. června 2010 Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU (1) předpis v AJ 53
L 133 /1 31. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (1) předpis v AJ 53
L 132 /1 29. května 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel předpis v AJ 53
L 130 /1 28. května 2010 Předpis č. 77 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel předpis v AJ 53
L 130 /19 28. května 2010 Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla předpis v AJ 53
L 130 /50 28. května 2010 Předpis č. 94 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu předpis v AJ 53
C 138 /16 28. května 2010 Sdělení Komise 2010/C 138/05 – Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (1) předpis v AJ 53
C137 /1 27. května 2010 Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 2010/C 137/01 o aktivním začleňování mladých lidí: boj proti nezaměstnanosti a chudobě předpis v AJ 53
L 127 /18 26. května 2010 Rozhodnutí Komise 2010/299/EU ze dne 21. května 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1) předpis v AJ 53
C 136 /1 26. května 2010 Sdělení Komise 2010/C 136/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 126 /1 22. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1) předpis v AJ 53
L 126 /26 22. května 2010 Rozhodnutí Komise 2010/296/EU ze dne 21. května 2010 o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky (oznámeno pod číslem K(2010) 3180) (1) předpis v AJ 53
L 126 /24 22. května 2010 Rozhodnutí Rady 2010/294/EU ze dne 10. května 2010 o projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro rok 2014 předpis v AJ 53
L 126 /24 22. května 2010 Rozhodnutí Rady 2010/294/EU ze dne 10. května 2010 o projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro rok 2014 předpis v AJ 53
L 125 2/ 21. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 428/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se provádí článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o rozšířené inspekce lodí (1) předpis v AJ 53
L 125 /10 21. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 430/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství předpis v AJ 53
L 125 /1 21. května 2010 Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975 – Podle oznámení depozitáře OSN C.N.387.2009.TREATIES-3 vstupují v platnost ode dne 1. října 2009 pro všechny smluvní strany tyto změny předpis v AJ 53
L 122 /1 18. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (1) předpis v AJ 53
L 119 /1 13. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 413/2010 ze dne 12. května 2010, kterým se mění přílohy III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednily změny přijaté rozhodnutím Rady OECD C(2008) 156 (1) Odkaz Editace Zrušení předpis v AJ 53
L 120 /1 13. května 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 11 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří předpis v AJ 53
L 120 /29 13. května 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 18 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití předpis v AJ 53
L 120 /40 13. května 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže předpis v AJ 53
L 120 /49 13. května 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 73 – Jednotná ustanovení pro schvalování nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, pokud jde o jejich boční ochranu předpis v AJ 53
C 124 /1 12. května 2010 Zpráva 2010/C 124/01 o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2009 předpis v AJ 53
L 117 /95 11. května 2010 Rozhodnutí Komise 2010/267/EU ze dne 6. května 2010 o harmonizovaných technických podmínkách využívání kmitočtového pásma 790–862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii (oznámeno pod číslem K(2010) 2923) (1) předpis v AJ 53
L 116 /1 8. května 2010 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility předpis v AJ 53
L 113 /58 6. května 2010 Oprava směrnice Komise 2010/17/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky malathionu ( Úř. věst. L 60 ze dne 10.3.2010 předpis v AJ 53
C 118 /1 6. května 2010 Sdělení Komise 2010/C 118/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 118 /10 6. května 2010 Sdělení Komise 2010/C 118/02 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 112 /31 5. května 2010 Rozhodnutí Komise 2010/261/EU ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro centrální SIS II a komunikační infrastrukturu předpis v AJ 53
L 112 /25 5. května 2010 Rozhodnutí Komise 2010/260/EU ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro provoz Vízového informačního systému předpis v AJ 53
L 111 /27 4. května 2010 Doporučení Komise 2010/253/EU ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu“ předpis v AJ 53
L 111 /1 4. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 375/2010 ze dne 3. května 2010 o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (1) předpis v AJ 53
L 111 /3 4. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 376/2010 ze dne 3. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (1) předpis v AJ 53
C 114E /1 4. května 2010 Postoj Rady (EU) č. 2/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (2010/C 114 E/01) Přijato Radou dne 22. února 2010 (1) předpis v AJ 53
C 114E /17 4. května 2010 Postoj Rady (EU) č. 3/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (2010/C 114 E/02) Přijato Radou dne 1. března 2010 (1) předpis v AJ 53
C 114 /6 4. května 2010 Sdělení Komise 2010/C 114/05 v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 642/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (1)(Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a odkazů na něpro účely provádění nařízení (ES) č. 642/2009, a zejména přílohy II uvedeného nařízení) předpis v AJ 53
C 114 /5 4. května 2010 Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků 2010/C 114/06 – Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72 předpis v AJ 53
C 115 /1 4. května 2010 Stockholmský program 2010/C 115/01 – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je předpis v AJ 53
C 115 /1 4. května 2010 Stockholmský program 2010/C 115/01 – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je předpis v AJ 53
L 110 /36 1. května 2010 Doporučení Komise 2010/250/EU ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Zdravá strava pro zdravý život“ předpis v AJ 53
L 110 /36 1. května 2010 Doporučení Komise 2010/250/EU ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Zdravá strava pro zdravý život“ předpis v AJ 53
L 110 /1 1. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1) předpis v AJ 53
L 110 /1 1. května 2010 Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1) předpis v AJ 53
L 107 /24 29. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/245/EU ze dne 28. dubna 2010, kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2588) předpis v AJ 53
L 107 /22 29. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/244/EU ze dne 26. dubna 2010, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení 1,4-dimethylnaftalenu a cyflumetofenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 2518) (1) předpis v AJ 53
L 106/18 28. dubna 2010 Doporučení Komise 2010/238/EU ze dne 26. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Kulturní dědictví a globální změny: nová výzva pro Evropu“ předpis v AJ 53
L 106 /9 28. dubna 2010 Směrnice Komise 2010/29/EU ze dne 27. dubna 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flonikamidu (IKI-220) (1) předpis v AJ 53
C 107E /1 27. dubna 2010 Postoj Rady (EU) č. 1/2010 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/C 107 E/01 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Přijato Radou dne 15. února 2010 (1)) předpis v AJ 53
C 106 /47 24. dubna 2010 Doporučení 2010/C 106/14 č. P1 ze dne 12. června 2009 k rozsudku ve věci Gottardo, podle kterého musí být výhody, jež mají státní příslušníci jednoho státu podle dvoustranné úmluvy o sociálním zabezpečení s třetí zemí, přiznány také pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států (1) předpis v AJ 53
C 106 /49 24. dubna 2010 Doporučení 2010/C 106/15 č. U1 ze dne 12. června 2009 o právních předpisech použitelných na nezaměstnané osoby, které na částečný úvazek vykonávají výdělečnou činnost v jiném členském státě než ve státě bydliště (1) předpis v AJ 53
C 106 /51 24. dubna 2010 Doporučení 2010/C 106/16 č. U2 ze dne 12. června 2009 o použití čl. 64 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 na nezaměstnané osoby, jež doprovázejí své manžely či manželky nebo partnery či partnerky, kteří (které) vykonávají výdělečnou činnost v jiném členském státě než v příslušném státě (1) předpis v AJ 53
L 104/20 24. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 347/2010 ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (1) předpis v AJ 53
L 104/37 24. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (1) předpis v AJ 53
C 106 /1 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/01 č. A1 ze dne 12. června 2009 o zřízení dialogu a dohodovacího řízení týkajících se platnosti dokumentů, určení použitelných právních předpisů a poskytování dávek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (1) předpis v AJ 53
C 106 /5 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/02 č. A2 ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát (1) předpis v AJ 53
C 106 /9 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/03 č. E1 ze dne 12. června 2009 o praktických opatřeních pro přechodné období pro elektronickou výměnu dat uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1) předpis v AJ 53
C 106 /13 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/05 č. H1 ze dne 12. června 2009 o rámci pro přechod od nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 k nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1) předpis v AJ 53
C 106 /17 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/06 č. H2 ze dne 12. června 2009 o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování dat správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1) předpis v AJ 53
C 106 /21 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/07 č. P1 ze dne 12. června 2009 o výkladu čl. 50 odst. 4, článku 58 a čl. 87 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o přiznávání dávek v invaliditě a ve stáří a pozůstalostních dávek (1) předpis v AJ 53
C 106 /23 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/08 č. S1 ze dne 12. června 2009 o evropském průkazu zdravotního pojištění (1) předpis v AJ 53
C 106 /26 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/09 č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (1) předpis v AJ 53
C 106 /40 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/10 č. S3 ze dne 12. června 2009, kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a čl. 25 písm. A) odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1) předpis v AJ 53
C 106 /42 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/11 č. U1 ze dne 12. června 2009 o čl. 54 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 v souvislosti se zvýšením dávky v nezaměstnanosti pro vyživované rodinné příslušníky (1) předpis v AJ 53
C 106 /43 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/12 č. U2 ze dne 12. června 2009 o rozsahu působnosti čl. 65 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právu na dávky v nezaměstnanosti zcela nezaměstnaných osob, které nejsou příhraničními pracovníky a které měly během svého posledního zaměstnání nebo své samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném členském státě než v příslušném členském státě (1) předpis v AJ 53
C 106 /45 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/13 č. U3 ze dne 12. června 2009 o definici pojmu „částečná nezaměstnanost“ použitelného pro nezaměstnané osoby uvedené v čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (1) předpis v AJ 53
C 106 /52 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/17 č. S4 ze dne 2. října 2009 o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (1) předpis v AJ 53
C 106 /54 24. dubna 2010 Rozhodnutí 2010/C 106/18 č. S5 ze dne 2. října 2009 o výkladu pojmu „věcné dávky“ definovaného v článku 1 písm. va) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v nemoci nebo v mateřství podle článků 17, 19, 20 a 22, čl. 24 odst. 1, článků 25 a 26, čl. 27 odst. 1, 3, 4 a 5, článků 28 a 34 a čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 883/2004 a o výpočtu částek, které mají být nahrazeny podle článků 62, 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (1) předpis v AJ 53
L 104/60 24. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/230/EU ze dne 23. dubna 2010 o financování pracovního programu pro rok 2010, který se týká školení v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, v rámci programu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ předpis v AJ 53
C 106 /11 24. dubna 2010 Rozhodnutí2010/C 106/04 č. F1 ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ohledně pravidel přednosti v případě souběhu rodinných dávek (1) předpis v AJ 53
L 104/54 24. dubna 2010 Směrnice Komise 2010/27/EU ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky triflumizolu (1) předpis v AJ 53
L 104 /57 24. dubna 2010 Směrnice Komise 2010/28/EU ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metalaxylu (1) předpis v AJ 53
L 103/1 23. dubna 2010 Jednací řád Účetního dvora Evropské unie předpis v AJ 53
L 102 /1 23. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (1 předpis v AJ 53
L 102 /45 23. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed) (oznámeno pod číslem K(2010) 2363) (1) předpis v AJ 53
L 97/3 17. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 317/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1) předpis v AJ 53
C 97/1 16. dubna 2010 Sdělení Komise 2010/C 97/01 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 97/11 16. dubna 2010 Sdělení Komise 2010/C 97/02 v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 97/18 16. dubna 2010 Sdělení Komise 2010/C 97/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 94 /33 15. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/216/EU ze dne 14. dubna 2010, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (1) předpis v AJ 53
L 95 /1 15. dubna 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (1) předpis v AJ 53
L 91 /1 10. dubna 2010 Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (1) předpis v AJ 53
L 88 /18 8. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/205/EU ze dne 31. března 2010 o dotazníku souvisejícím s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1955) (1) předpis v AJ 53
L 88 /21 8. dubna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/206/EU ze dne 6. dubna 2010, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku FEN 560 (oznámeno pod číslem K(2010) 1974) (1) předpis v AJ 53
L 87 /1 7. dubna 2010 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování předpis v AJ 53
L 87 /6 7. dubna 2010 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 284/2010/EU ze dne 25. března 2010, kterým se mění rozhodnutí č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress předpis v AJ 53
L 87 /31 7. dubna 2010 Rozhodnutí Rady 2010/196/EU, Euratom ze dne 16. března 2010 o zavedení systému rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) pro stanovení hrubého národního důchodu (HND) využívaného pro účely souhrnného rozpočtu a vlastních zdrojů Evropské unie předpis v AJ 53
L 54 /1 4. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 163/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se na rok 2009 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1) předpis v AJ 53
L 86 /1 1. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 275/2010 ze dne 30. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (1) předpis v AJ 53
L 86 /7 1. dubna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu) (1) předpis v AJ 53
L 86 /29 1. dubna 2010 Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (1) předpis v AJ 53
L 84 /19 31. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci předpis v AJ 53
L 84 /52 31. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/192/EU ze dne 29. března 2010 o vynětí průzkumu a těžby ropy a plynu v Anglii, Skotsku a ve Walesu z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2010) 1920) (1) předpis v AJ 53
L 84 /1 31. března 2010 Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření předpis v AJ 53
L 83 /1 30. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (1) předpis v AJ 53
L 83 /8 30. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek předpis v AJ 53
L 83 /24 30. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/187/EU ze dne 25. března 2010, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2010) 1610) předpis v AJ 53
L 80 /10 26. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (1) předpis v AJ 53
L 80 /19 26. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (1) předpis v AJ 53
L 80 / 28 26. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES (1) předpis v AJ 53
L 80 /52 26. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/180/EU ze dne 25. března 2010 o změně rozhodnutí 2008/911/ES, kterým se stanoví seznam rostlinných látek, rostlinných přípravků a jejich kombinací pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (oznámeno pod číslem K(2010) 1867) (1) předpis v AJ 53
L 75 /17 23. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 238/2010 ze dne 22. března 2010, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá potravinářská barviva (1) předpis v AJ 53
L 75 /25 23. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/169/EU ze dne 19. března 2010 o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1613) (1) předpis v AJ 53
L 75 /27 23. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/170/EU ze dne 19. března 2010, kterým se ruší odkaz na normu EN 353-1:2002 „Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení“ v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1619) (1) předpis v AJ 53
L 75 /33 23. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/172/EU ze dne 22. března 2010, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, pokud jde o seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2010) 1707) (1) předpis v AJ 53
L 75 /35 23. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/173/EU ze dne 22. března 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/457/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/435/ES o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 1713) předpis v AJ 53
L 74 / 1 22. března 2010 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ( Úř. věst. L 131 ze dne 28.5.2009) předpis v AJ 53
L 72 /42 20. března 2010 Doporučení Komise 2010/167/EU ze dne 19. března 2010 o oprávnění pro systémy mobilních komunikačních služeb na palubách plavidel (služeb MCV) (1) předpis v AJ 53
L 72 / 38 20. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/166/EU ze dne 19. března 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii (oznámeno pod číslem K(2010) 1644) (1) předpis v AJ 53
L 72 / 1 20. března 2010 Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů předpis v AJ 53
L 69 /20 19. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/165/EU ze dne 18. března 2010, kterým se ruší odkaz na normu EN ISO 4869-4: 2000 „Akustika – Chrániče sluchu – Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem (ISO/TR 4869-4: 1998)“ v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1599) (1) předpis v AJ 53
L 69 /18 19. března 2010 Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2010, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení oleje z aksamitníku a oleje z tymiánu obecného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1579) (1) předpis v AJ 53
C 71 /1 19. března 2010 Sdělení Komise 2010/C 71/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice předpis v AJ 53
C 71 /17 19. března 2010 Sdělení Komise 2010/C 71/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
C 71 /88 19. března 2010 Sdělení Komise 2010/C 71/03 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) 88 předpis v AJ 53
L 72 / 17 19. března 2010 Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (1) předpis v AJ 53
L 72 / 17 19. března 2010 Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (1) předpis v AJ 53
L 69 /11 19. března 2010 Směrnice Komise 2010/25/EU ze dne 18. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek penoxsulamu, proquinazidu a spirodiklofenu (1) předpis v AJ 53
L 68 /22 18. března 2010 Doporučení Komise 2010/161/EU ze dne 17. března 2010 o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách (1) předpis v AJ 53
L 68 /13 18. března 2010 Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (1) předpis v AJ 53
L 67 /1 17. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 220/2010 ze dne 16. března 2010 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1) předpis v AJ 53
L 67 /9 17. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/157/EU ze dne 12. března 2010, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2010) 1314) (1) předpis v AJ 53
L 64 /1 12. března 2010 Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie 2010/117/EU, Euratom na rozpočtový rok 2010 předpis v AJ 53
L 61 /24 11. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 202/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2003 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (1) předpis v AJ 53
C 60 /14 11. března 2010 Výzva 2010/C 60/06 k předkládání návrhů 2010 – Cvičení, mechanismus civilní ochrany Unie předpis v AJ 53
C 59 /1 10. března 2010 Nabídky přístupu na trh EU pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT) 2010/C 59/01 v rámci dohod o hospodářském partnerství (EPA) předpis v AJ 53
L 60 /5 10. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 196/2010 ze dne 9. března 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1) předpis v AJ 53
L 60 /9 10. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 197/2010 ze dne 9. března 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství předpis v AJ 53
L 58 /23 9. března 2010 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( Úř. věst. L 321 ze dne 8.12.2009) předpis v AJ 53
C 57A /1 9. března 2010 Příručka 2010/C 57 A/01 pro otevřená výběrová řízení předpis v AJ 53
L 58 /17 9. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/146/EU ze dne 5. března 2010 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně poskytované faerským zákonem o zpracovávání osobních údajů (oznámeno pod číslem K(2010) 1130) (1) předpis v AJ 53
L 58 /5 9. března 2010 Směrnice Komise 2010/15/EU ze dne 8. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fluopikolidu (1) předpis v AJ 53
L 57 /1 6. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství předpis v AJ 53
L 56 /8 6. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/142/EU ze dne 3. března 2010, kterým se vyjímají některé služby v poštovním odvětví v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1120) (1) předpis v AJ 53
C 56/1 6. března 2010 Usnesení Rady 2010/C 56/01 ze dne 1. března 2010 o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu předpis v AJ 53
L 53 /19 4. března 2010 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 1/2010/SC ze dne 28. ledna 2010 o zřízení prozatímního výboru pro finanční mechanismus EHP 2009–2014 předpis v AJ 53
L 53 /7 4. března 2010 Směrnice Komise 2010/14/EU ze dne 3. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky heptamaloxyloglukanu (1) předpis v AJ 53
L 52 / 53 3. března 2010 Doporučení Komise 2010/133/EU ze dne 2. března 2010 o prevenci a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o monitorování obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích (1) předpis v AJ 53
L 52 / 28 3. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 177/2010 ze dne 2. března 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství předpis v AJ 53
L 52 / 51 3. března 2010 Rozhodnutí Komise 2010/132/EUze dne 2. března 2010, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Trichoderma asperellum (kmen T34) a isopyrazamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1099) (1) předpis v AJ 53
L 51 /2 2. března 2010 Nařízení Komise (EU) č. 169/2010 ze dne 1. března 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství předpis v AJ 53
C 52 /5 2. března 2010 Sdělení Komise 2010/C 52/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 53
L 50 /8 27. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o aflatoxiny (1) předpis v AJ 53
L 49 /32 26. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/122/EU ze dne 25. února 2010, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimku pro použití kadmia (oznámeno pod číslem K(2010) 1034) (1) předpis v AJ 53
L 48 /12 25. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/115/EU ze dne 23. února 2010, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2010) 972) (1) předpis v AJ 53
L 45 /5 20. února 2010 Rozhodnutí Rady 2010/98/EU ze dne 16. února 2010 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci předpis v AJ 53
L 43 /1 18. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 133/2010 ze dne 4. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (1 předpis v AJ 53
L 43 /3 18. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 134/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1) předpis v AJ 53
L 40 /4 13. února 2010 Nařízení Komise (EU) č 127/2010 ze dne 5. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (1) předpis v AJ 53
L 39 /5 12. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 593) (1) předpis v AJ 53
L 38 /19 11. února 2010 Oprava rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému ( Úř. věst. L 37 ze dne 10.2.2010) předpis v AJ 53
L 38 /15 11. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/84/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 764) (1) předpis v AJ 53
L 38 /9 11. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/81/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky (oznámeno pod číslem K(2010) 382) (1) předpis v AJ 53
L 38 /11 11. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/82/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek (oznámeno pod číslem K(2010) 397) (1) předpis v AJ 53
L 38 /13 11. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/83/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu (oznámeno pod číslem K(2010) 399) (1) předpis v AJ 53
L 38 /17 11. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/85/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic (oznámeno pod číslem K(2010) 772) (1) předpis v AJ 53
L 37 /12 10. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 114/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, pokud jde o lhůtu poskytnutou Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) pro vyjádření stanoviska k návrhu zpráv o přezkoumání týkajících se účinných látek s jasnými známkami toho, že nemají žádné škodlivé účinky (1) předpis v AJ 53
L 37 /12 10. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 114/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, pokud jde o lhůtu poskytnutou Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) pro vyjádření stanoviska k návrhu zpráv o přezkoumání týkajících se účinných látek s jasnými známkami toho, že nemají žádné škodlivé účinky (1) předpis v AJ 53
L 37 /13 10. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod (1) předpis v AJ 53
L 37 /16 10. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení (1) předpis v AJ 53
L 37 /72 10. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/77/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k látce terbutryn, jež podléhá přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 752) (1) předpis v AJ 53
L 37 /44 10. února 2010 Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 37 /47 10. února 2010 Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 37 /29 10. února 2010 Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka (1) předpis v AJ 53
L 37 /33 10. února 2010 Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 37 /37 10. února 2010 Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 37 /40 10. února 2010 Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v příloze V uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 36 /30 9. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/69/EU ze dne 8. února 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 694) předpis v AJ 53
L 36 /32 9. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/70/EU ze dne 8. února 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 695) předpis v AJ 53
L 36 /34 9. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/71/EU ze dne 8. února 2010 o nezařazení diazinonu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 749) (1) předpis v AJ 53
L 36 /36 9. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/72/EU ze dne 8. února 2010 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 751) předpis v AJ 53
L 36 /21 9. února 2010 Směrnice Komise 2010/4/EU ze dne 8. února 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků (1) předpis v AJ 53
L 36 /24 9. února 2010 Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice (1) předpis v AJ 53
L 35 /7 6. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 105/2010 ze dne 5. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ochratoxin A (1) předpis v AJ 53
L 35 /23 6. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/67/EU ze dne 5. února 2010 o ustavení rady partnerů programu GMES předpis v AJ 53
L 35 /15 6. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/64/EU ze dne 5. února 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů určitých třetích zemí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 590) (1) předpis v AJ 53
L 35 /18 6. února 2010 Rozhodnutí Komise 2010/65/EU ze dne 5. února 2010 o změně rozhodnutí 2005/880/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2010) 606) předpis v AJ 53
L 32 /1 4. února 2010 Informace o dni vstupu Smlouvy WIPO o autorském právu a Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech v platnost předpis v AJ 53
L 31 /1 3. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 91/2010 ze dne 2. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o seznam zboží vyňatého ze statistiky, předávání informací daňovými úřady a posuzování kvality předpis v AJ 53
L 31 /4 3. února 2010 Nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality (1) předpis v AJ 53
L 29 /5 2. února 2010 Směrnice Komise 2010/3/EU ze dne 1. února 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy III a VI směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků předpis v AJ 53
L 27 /1 30. ledna 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1) předpis v AJ 53
L 27 /20 30. ledna 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 67/2010 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí předpis v AJ 53
L 26 /24 30. ledna 2010 Rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady, Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a evropského veřejného ochránce práv 2010/51/EU ze dne 19. ledna 2010, kterým se mění rozhodnutí 2002/621/ES o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství předpis v AJ 53
L 27 /33 30. ledna 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (1) předpis v AJ 53
L 25 /1 29. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 80/2010 ze dne 28. ledna 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) předpis v AJ 53
L 25 /12 29. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 82/2010 ze dne 28. ledna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (1) předpis v AJ 53
L 24 /7 28. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 78/2010 ze dne 27. ledna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 33/2008, pokud jde o oblast působnosti a lhůtu poskytnutou úřadu v rámci běžného postupu na přijetí závěrů ohledně zařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS (1) předpis v AJ 53
L 24 /11 28. ledna 2010 Směrnice Komise 2010/2/EU ze dne 27. ledna 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky chlormekvátu (1) předpis v AJ 53
L 23 /1 27. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (1) předpis v AJ 53
L 23 /6 27. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe (1) předpis v AJ 53
L 23 /35 27. ledna 2010 Rozhodnutí Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím předpis v AJ 53
L 22 /1 26. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (oznámeno pod číslem K(2009) 9843) předpis v AJ 53
L 17 /50 22. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/38/ES ze dne 21. října 2008 o státní podpoře C 20/08 (ex N 62/08), kterou Itálie zamýšlí poskytnout na základě změny režimu podpor N 59/04 týkajícího se dočasného obranného mechanismu pro stavbu lodí (oznámeno pod číslem K(2008) 6015) (1) předpis v AJ 53
L 17 /43 22. ledna 2010 Rozhodnutí Rady 2010/37/ES ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011) předpis v AJ 53
L 15 /1 20. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (1) předpis v AJ 53
L 14 /9 20. ledna 2010 Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS) předpis v AJ 53
L 13 /1 19. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (1) předpis v AJ 53
L 10 /9 15. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 33/2010 ze dne 12. ledna 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku předpis v AJ 53
L 10 /14 15. ledna 2010 Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty předpis v AJ 53
L 9 /10 14. ledna 2010 Doporučení Komise 2010/19/EU ze dne 13. ledna 2010 o bezpečné výměně elektronických údajů mezi členskými státy za účelem kontroly jedinečnosti karet řidičů, které vydávají (oznámeno pod číslem K(2010) 19) (1) předpis v AJ 53
L 8 /32 13. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 9427) (1) předpis v AJ 53
L 8 /17 13. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/17/ES ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8278) (1) předpis v AJ 53
L 6 /1 9. ledna 2010 Nařízení Komise (EU) č. 15/2010 ze dne 7. ledna 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1) předpis v AJ 53
L 4 /91 8. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/11/EU ze dne 7. ledna 2010 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 10298) (1) předpis v AJ 53
L 3 /23 7. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/9/EU ze dne 6. ledna 2010 o požadavcích na bezpečnost u koupacích kruhů, pomůcek ke koupání a koupacích van a stojanů pro kojence a malé děti, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 10290) (1)L 3 /23 předpis v AJ 53
L 1 /10 5. ledna 2010 Rozhodnutí Komise 2010/2/EU ze dne 24. prosince 2009, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem K(2009) 10251) (1) předpis v AJ 53
C 322 /18 30. prosince 2009 Sdělení Komise 2009/C 322/06 v rámci zavádění směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost (1)(Uveřejnění názvů a označení harmonizovaných norem vztahujících se ke směrnici) předpis v AJ 52
L 348 /73 29. prosince 2009 Doporučení Komise 2009/1020/EU ze dne 21. prosince 2009 o bezpečném provádění používání paliva s nízkým obsahem síry loděmi kotvícími v přístavech Společenství (1) předpis v AJ 52
C 321 /18 29. prosince 2009 Sdělení Komise 2009/C 321/09 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (1)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) předpis v AJ 52
L 344 /37 23. prosince 2009 Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 9