Nové nařízení pro výrobce, dovozce a distributory strojního zařízení

Zdroj: 

Dne 14. června 2023 Rada Evropské unie přijala nařízení o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnici Rady 73/36/EHS pod číslem 2023/1230 (dále jen „nařízení“). Toto nařízení má na rozdíl od směrnice pro členské státy závaznou právní platnost ke stanovenému datu bez jakýchkoli změn.

Nařízení reviduje a aktualizuje původní strojírenskou směrnici 2006/42/ES1, vztahuje se na stroje a strojní součásti, které jsou na trhu Unie při svém uvedení nové, vyrobené výrobcem v Unii nebo nové či použité výrobky dovezené ze zemí mimo Unii. 

Nařízení definuje strojní zařízení jako soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, jenž nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, z nichž alespoň jedna je pohyblivá.

Několik změn a důležitých informací:

Vzhledem k stále vyspělejším strojním zařízením, která jsou méně závislá na strojní obsluze, se toto nařízení vztahuje mimo jiné i na rizika plynoucí z nových digitálních technologií. 

Oblast působnosti tohoto nařízení je uvedena v článku č. 2, který vyjmenovává strojní zařízení a související výrobky, vyměnitelná zařízení, bezpečnostní součásti a další. Jako bezpečnostní součást je také považováno digitální zařízení včetně softwaru s bezpečnostní funkcí, bezpečnostní součásti s plně nebo částečně se samorozvíjejícím chováním využívajícím přístupů strojového učení zajišťující bezpečnostní funkce. Nařízení se rovněž vztahuje na vozidla včetně elektrokol, elektrických koloběžek a jiných zařízení pro osobní dopravu, která nepodléhají EU schválení typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/20132 nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/20133 nebo schválení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8534.

V článku 2 jsou uvedena zařízení, na která se toto nařízení nevztahuje. To jsou například důlní zařízení, zbraně, námořní plavidla, elektrické a elektronické výrobky aj.

Elektrické a elektronické výrobky, jako například spotřebiče pro domácnost, spínací a řídící přístroje nízkého napětí, elektromotory, zařízení informační technologie aj. spadají i nadále pod směrnici Rady 2014/35/EU5 nebo 2014/53/EU6

Na strojní zařízení nebo související výrobky využívající elektrickou energii v rozsahu směrnice 2014/35/EU se vztahují bezpečnostní zásady stanovené touto směrnicí, avšak povinnosti týkající se posuzováním shody a uvádění strojních zařízení nebo souvisejících výrobků na trh nebo do provozu s ohledem na rizika spojená s elektřinou se však řídí výhradně tímto nařízením.

Nařízení v příloze I řadí strojní zařízení a související výrobky do kategorií, kde se uplatňují postupy posuzování shody podle článku 25 nařízení, které nepodléhají standardnímu posouzení shody. Posouzení shody třetí osobou, ohlášeným subjektem, vyžaduje nařízení u šesti kategorií vysoce rizikových strojních zařízení. Po dokončení posouzení shody výrobku podle požadovaných postupů a jeho uvedení na trh nebo do provozu, výrobce nebo oprávněná osoba označí výrobek značkou shody CE a vypracuje EU prohlášení o shodě, případně notifikovaná osoba vydá certifikát EU přezkoušení typu (příloha VII modul B).

Standardní podobou návodů k použití včetně bezpečnostních informací ke každému strojnímu zařízení bude digitální formaNávod k použití včetně bezpečnostních informací a další příslušné dokumenty bude možné poskytovat v digitální formě, kterou lze vytisknout. V tištěné formě by měl být návod poskytnut vždy na žádost uživatele.

Jak již bylo uvedeno, nařízení bylo schváleno 14. 6. 2023, poté nastává přípravné období, a dne 14. 1. 2027 toto nařízení vstupuje v platnost ve všech členských státech EU bez přechodného období. Některé články nařízení se však použijí dříve, a to:

  • článek 6 odst. 7 a články 48 a 52 ode dne 13. 7. 2023,
  • článek 50 odst. 1 ode dne 14. 10. 2023,
  • články 26 až 42 ode dne 14. 1. 2024,
  • článek 6 odst. 2 až 6, 8 a 11, článek 47 a článek 53 odst. 3 ode dne 14. 7. 2024.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES; 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly;

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly; 

4 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS;

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh; 

6 Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail