Dokumentace stroje zakoupeného v zemi EU

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky z Vysokého učení technického v Brně.

Hledám odpověď na otázku, jakou dokumentaci musí mít stroj (průmyslová ždímačka), který byl koupen v zemi EU a budeme ho provozovat ve firmě. Stačí ES prohlášení v jejich jazyce a dokumentace, nebo musí být v češtině? Případně, kdo může toto přeložit? Musí to být notifikovaná osoba?

Ad 1) Jakou dokumentaci musí mít stroj (průmyslová ždímačka)? Dle článku 5 strojní směrnice 2006/42/ES musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistit, aby byla k dispozici technická dokumentace podle přílohy VII oddílu A, tj.:

Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky této směrnice. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích Společenství s výjimkou návodu k používání stroje, pro který platí zvláštní ustanovení přílohy I oddílu 1.7.4.1.

1. Technická dokumentace zahrnuje:
a) konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující:

 • celkový popis strojního zařízení,
 • celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení,
 • podrobné výkresy, případně doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost,
 • dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně:

i)    seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které se vztahují na strojní zařízení,
ii)   popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a případně uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením,

 • použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou v těchto normách zahrnuty,
 • veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
 • výtisk návodu k používání strojního zařízení,
 • případně prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný návod k montáži tohoto zařízení,
 • případně kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků zabudovaných do strojního zařízení,
 • kopie ES prohlášení o shodě;

b) u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního zařízení s ustanoveními této směrnice.

Výrobce musí provádět nezbytná vyhodnocování nebo zkoušky na součástech, příslušenství nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda tak, jak je navrženo a konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu. Technická dokumentace musí obsahovat příslušné zprávy a výsledky zkoušek.

2. Technická dokumentace uvedená v bodu 1 musí být k dispozici příslušným orgánům členských států po dobu nejméně 10 let od dne výroby posledního strojního zařízení nebo v případě poslední jednotky sériové výroby. Technická dokumentace se nemusí nacházet na území Společenství, ani nemusí být trvale k dispozici ve fyzické podobě. Musí však být možné, aby ji osoba uvedená v ES prohlášení o shodě mohla zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její složitosti. Technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující informace týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud však není jejich znalost nezbytná pro ověření shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

3. Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušného vnitrostátního orgánu může být dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody dotyčného strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Ad 2) Stačí ES prohlášení v jejich jazyce a dokumentace nebo musí být v češtině? Případně, kdo může toto přeložit? Dle článku 5 strojní směrnice 2006/42/ES musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracovat ES prohlášení o shodě podle přílohy II části 1 oddílu A a zajistit, aby toto prohlášení bylo přiloženo ke strojnímu zařízení; následně připojí označení CE podle článku 16.

A. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro vypracování tohoto prohlášení a jeho překladů platí stejné podmínky jako pro návody k používání [viz příloha I oddíl 1.7.4.1 písm. a) a b)] a musí být vyhotoveny strojem nebo ručně tiskacími písmeny. Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným uživatelem, nebo následně provedené zásahy konečného uživatele.

ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

 1. obchodní firmu a úplnou adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce;
 2. jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba musí být usazena ve Společenství;
 3. popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu;
 4. větu, ve které se výslovně prohlašuje, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení této směrnice, a případně podobnou větu s prohlášením o shodě s jinými směrnicemi nebo příslušnými předpisy, kterým strojní zařízení odpovídá. Tyto odkazy musí odkazovat na texty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie;
 5. případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ES přezkoušení typu podle přílohy IX a číslo certifikátu ES přezkoušení typu;
 6. případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy X;
 7. případně odkaz na použité harmonizované normy uvedené v čl. 7 odst. 2;
 8. případně odkaz na jiné použité technické normy a specifikace;
 9. místo a datum vydání prohlášení;
 10. údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

Příloha I oddíl 1.7.4.1 Obecné zásady pro vypracování návodu k používání
a) Návod k používání musí být vypracován v jednom nebo více úředních jazycích Společenství. Na jazykové verzi nebo verzích ověřených výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem se uvedou slova „původní návod k používání“.
b) Pokud v úředním jazyku nebo jazycích země, ve které se má strojní zařízení používat, neexistuje „původní návod k používání“, musí překlad do tohoto jazyka nebo jazyků vypracovat výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti. Na překladu musí být uvedeno „překlad původního návodu k používání“.
c) Obsah návodu k používání musí zahrnovat nejen předpokládané použití strojního zařízení, ale vzít v úvahu rovněž jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití.
d) Je-li strojní zařízení určeno pro používání nekvalifikovanou obsluhou, musí text a úprava návodu k používání brát v úvahu úroveň obecného vzdělání a schopnosti chápání, kterou lze důvodně očekávat u takové obsluhy.

To znamená, že u ES prohlášení o shodě bude rovněž uvedeno, zda se jedná o původní prohlášení, nebo jeho překlad. Ještě podotknu, že zkratka ES znamená Evropské společenství. Po transformaci ES na Evropskou unii by se měla používat zkratka EU. Toto vyplývá jednak z Lisabonské smlouvy: OBECNÁ USTANOVENÍ - Článek 1: … Unie nahrazuje Evropské společenství a je jeho nástupkyní; a dále z novějších vydání harmonizačních právních předpisů, kde se již používá termín „EU prohlášení o shodě“. Nahradit označení ES označením EU ve všech oficiálních dokumentech měla v podstatě za cíl Lisabonská smlouva. Tato byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost v roce 2009. Během procesu ratifikace této smlouvy některé instituce a dokumenty stále používaly označení ES namísto EU. Teprve poté, co byla Lisabonská smlouva plně ratifikována všemi členskými státy, se označení EU stalo jediným a oficiálním označením Evropské unie.

Autor článku: 

Komentáře

dokumentace stroje

10.06.2023 - 08:02 Zbyněk Jančík
chtěl bych jen doplnit, že návod k použití musí obsahovat nejméně: 1.7.4.2. Obsah návodu k použití Každý návod k použití musí obsahovat alespoň tyto údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu: a) údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky, b) označení strojního zařízení, jak je uvedeno na samotném zařízení kromě výrobního čísla (viz bod 1.7.3.), c) ES prohlášení o shodě nebo doklad, ve kterém je uveden obsah ES prohlášení o shodě s podrobnými údaji o strojním zařízení, který nemusí nutně obsahovat výrobní Číslo a podpis, d) obecný popis strojního zařízení, e) nákresy, schémata, popisy a vysvětlivky nezbytné pro používání, údržbu a opravy strojního zařízení a pro kontrolu jeho správného fungování, f) popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou, g) popis předpokládaného použití strojního zařízení, h) výstrahy týkající se nepřípustných způsobů použití, ke kterým může podle zkušeností dojít, i) pokyny k montáži, instalaci a připojení, včetně nákresů, schémat a prostředků upevnění a označení místa k připevnění strojního zařízení na šasi nebo na zařízení, j) pokyny k instalaci a montáži ke snížení hluku nebo vibrací, k) pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy, l) údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením, m) pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty, n) základní vlastnosti nástrojů, kterými může být strojní zařízení vybaveno, o) podmínky, za nichž strojní zařízení splňuje požadavky na stabilitu během používání, dopravy, montáže, demontáže v době mimo provoz, zkoušení nebo v případě předvídatelných poruch, p) pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování s uvedením hmotnosti strojního zařízení a jeho různých částí, pokud se tyto pravidelně přepravují samostatně, q) postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy; pokud může dojít k zablokování, postup, který je třeba dodržet k bezpečnému odblokování zařízení, r) popis operací při seřizování a údržbě, které provádí uživatel, a preventivní opatření k údržbě, která by se měla dodržovat, s) pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby, včetně ochranných opatření, která je nutno během těchto operací učinit, t) specifikace náhradních součástí, které se mají použít, pokud tyto mají vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy, u) tyto informace o emisích hluku šířícího se vzduchem: - hladinu akustického tlaku A na stanovišti obsluhy, pokud překračuje 70 dB(A); pokud tato hodnota nepřekračuje 70 dB(A), musí být tato skutečnost uvedena, - okamžitou špičkovou hodnotu akustického tlaku C na stanovištích obsluhy, pokud překračuje 63 Pa (130 dB vztaženo na 20 µPa), - hladinu akustického výkonu A vyzařovaného strojním zařízením v případech, kdy hladina akustického tlaku A překročí na stanovištích obsluhy hodnotu 80 dB(A). Tyto hodnoty musí být buď skutečně naměřenými hodnotami u daného strojního zařízení nebo hodnotami zjištěnými na základě měření u technicky srovnatelného strojního zařízení reprezentujícího strojní zařízení, jež se má vyrábět. V případě rozměrného strojního zařízení se místo hladiny akustického výkonu A mohou uvádět hladiny akustického tlaku na specifikovaných místech okolo strojního zařízení. Jestliže nejsou použity harmonizované normy, musí se hladiny akustického tlaku měřit metodami nejvhodnějšími pro dané strojní zařízení. Jsou-li uvedeny hodnoty emisí hluku, je nutno uvést pro tyto hodnoty nejistotu měření. Musí být popsány provozní podmínky u strojního zařízení během měření a použité metody měření. Nejsou-li určena stanoviště obsluhy nebo není-li možné je určit, měří se hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu strojního zařízení a ve výšce 1,6 m od podlahy nebo přístupové plošiny. Musí být uvedeno místo a hodnota nejvyššího akustického tlaku. Stanoví-li zvláštní právní předpisy11) jiné požadavky na měření hladiny akustického tlaku nebo akustického výkonu, je nutno použít tyto předpisy a příslušná ustanovení tohoto bodu se nepoužijí; v) pokud může strojní zařízení vyzařovat neionizující záření, které může poškodit osoby, zejména osoby s aktivními nebo neaktivními implantabilními zdravotnickými prostředky, údaje o záření, kterému je vystavena obsluha a ohrožené osoby. před uvedením do provozu je nutno provést ověřovací zkoušku elektro podle EN 60204 - 1 ed.3 část 18

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail