Zelené knihy

Zdroj: 

Zelené knihy jsou diskuzní dokumenty zveřejňované Komisí vztahující se k určité oblasti politiky - k tématu, které se Komise chystá regulovat. Ukazují nám tedy směr, kterým se regulace jednotného trhu bude v budoucnu ubírat. Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám, organizacím i jednotlivcům, které tím jsou vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Snaží se vytvořit prostor k rozvaze a zahájit tak konzultaci na evropské úrovni na určité téma. Takové vyvolané konzultace jako reakce na zelenou knihu pak mohou vést až k vydání „bílé knihy“, která navrhne soubor konkrétních prostředků společné akce na komunitární úrovni. „Bílá kniha“ je následně programovým dokumentem střednědobého výhledu.

Uvedený přehled je v českém a anglickém znění od roku 2014 až 2008. Do databáze jsou knihy zařazovány sestupně podle čísel, a ne podle aktuálního publikování (některá nižší čísla jsou uveřejňovány později, než je jejich uveřejněné datum schválení). Výtisky "zelených knih", které nejsou k dispozici on-line, lze získat prostřednictvím nejbližšího prodejce publikací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

 

Označení Datum
ZELENÁ KNIHA Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu
GREEN PAPER Safety of Tourism Accommodation Services
22. července 2014
ZELENÁ KNIHA o pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof
GREEN PAPER on the insurance of natural and man-made disasters
16. dubna 2013
ZELENÁ KNIHA - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
GREEN PAPER - A 2030 framework for climate and energy policies
27. března 2013
ZELENÁ KNIHA - Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností
GREEN PAPER - Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience?
17. ledna 2012
ZELENÁ KNIHA - Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu
Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments
11. ledna 2012
ZELENÁ KNIHA o propagačních a informačních opatřeních na podporu zemědělských produktů:strategie propagace chutí Evropy s vysokou evropskou přidanou hodnotou
GREEN PAPER - on promotion measures and information provision for agricultural products: a reinforced value-added European strategy for promoting the tastes of Europe
14. července 2011
Zelená kniha o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy při tvorbě jednotného digitálního trhu
GREEN PAPER - on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market
13. července 2011
ZELENÁ KNIHA - modernizace směrnice o odborných kvalifikacích
GREEN PAPER - Modernising the Professional Qualifications Directive
22. června 2011
ZELENÁ KNIHA – Rámec EU pro správu a řízení společností 
GREEN PAPER- The EU corporate governance framework
5. dubna 2011
ZELENÁ KNIHA o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu
GREEN PAPER - On on-line gambling in the Internal Market
24. března 2011
ZELENÁ KNIHA - Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU
GREEN PAPER - From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding
9. února 2011
ZELENÁ KNIHA o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek - Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek
GREEN PAPER - on the modernisation of EU public procurement policy
Towards a more efficient European Procurement Market
27. ledna 2011
ZELENÁ KNIHA - Méně správních úkonů pro občany:Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav (V Bruselu dne 14.12.2010)
GREEN PAPER Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records (Brussels, 14.12.2010)
14. prosince 2010
ZELENÁ KNIHA o budoucnosti DPH. Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH (V Bruselu dne 1.12.2010)
GREEN PAPER On the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT system (Brussels, 1.12.2010)
1. prosince 2010
ZELENÁ KNIHA - Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU (V Bruselu dne 10.11.2010)
GREEN PAPER - EU development policy in support of inclusive growth and sustainable development. Increasing the impact of EU development policy. (Brussels, 10.11.2010)
10. listopadu 2010
ZELENÁ KNIHA KOMISE určená Radě, Evropskému parlamentu,Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Budoucnost rozpočtové podpory EU poskytované třetím zemím (V Bruselu dne 19.10.2010)
GREEN PAPER FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The future of EU budget support to third countries (Brussels, 19.10.2010)
19. října 2010
ZELENÁ KNIHA Politika v oblasti auditu: poučení z krize (V Bruselu dne 13.10.2010)
GREEN PAPER - Audit Policy: Lessons from the Crisis (Brussels, 13.10.2010)
13. října 2010
ZELENÁ KNIHA na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě (V Bruselu dne 7.7.2010)
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems (Brussels, 7.7.2010)
7. července 2010
ZELENÁ KNIHA KOMISE o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (V Bruselu dne 1.7.2010)
Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European Contract Law for consumers and businesses (Brussels, 1.7.2010)
1. července 2010
ZELENÁ KNIHA - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňování (V Bruselu dne 2.6.2010)
Green Paper - Corporate governance in financial institutions and remuneration policies (Brussels, 2.6.2010)
2. června 2010
ZELENÁ KNIHA Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (V Bruselu dne 27.4.2010)
Green Paper - Unlocking the potential of cultural and creative industries (Brussels, 27.4.2010)
27. dubna 2010
ZELENÁ KNIHA - Ochrana lesů a související informace v EU: Příprava lesů na změnu klimatu (V Bruselu dne 1.3.2010)
Green Paper - On Forest Protection and Information in the EU:Preparing forests for climate change (Brussels, 1.3.2010)
1. března 2010
ZELENÁ KNIHA o získávání důkazních prostředků mezi členskými státy a o zajištění jejich přípustnosti (V Bruselu dne 11.11.2009)
Green Paper on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility (Brussels, 11.11.2009)
11. listopadu 2009
ZELENÁ KNIHA - Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (V Bruselu dne 8.7.2009). Stanovisko Výboru regionů 2010/C 175/08, Stanovisko EHSV  2010/C 255/15
Green Paper - Promoting the learning mobility of young people (Brussels, 8.7.2009)
8. července 2009
ZELENÁ KNIHA - Reforma společné rybářské politiky (V Bruselu dne 22.4.2009).  Stanovisko Výboru regionů 2010/C 141/11, Stanovisko  EHSV 2011/C 18/09    
Green Paper - Reform of the Common Fisheries Policy (Brussels, 22.4.2009).  Opinium of the Committee of the Regions
22. dubna 2009
ZELENÁ KNIHA  o posouzení nařízení rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (V Bruselu dne 21.4.2009)
Green Paper on the review of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters  (Brussels, 21.4.2009)
21. dubna 2009
ZELENÁ KNIHA - TEN-T: přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (V Bruselu dne 4.2.2009)
Green Paper - TEN-T: A policy review. Towards a better integrated Trans-European transport network at the service of the common transport policy (Brussels, 4.2.2009)
4. února 2009
ZELENÁ KNIHA o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (V Bruselu dne 10.12.2008)
Green Paper On the European Workforce for Health (Brussels, 10.12.2008)
10. prosince 2008
ZELENÁ KNIHA o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (V Bruselu dne 3.12.2008)
Green Paper on the management of bio-waste in the European Union {SEC(2008) 2936}
3. prosince 2008
ZELENÁ KNIHA o kolektivním odškodnění spotřebitelů (V Bruselu dne 27.11.2008). Stanovisko EHSV 2010/C 128/18
Green Paper On Consumer Collective Redress (Brussels, 27.11.2008)
27. listopadu 2008
ZELENÁ KNIHA na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti (V Bruselu dne 13.11.2008)
Green Paper towards a secure, sustainable and competitive European energy network (Brussels, 13.11.2008)
13. listopadu 2008
ZELENÁ KNIHA o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti (V Bruselu dne 15.10.2008)
Green Paper on agricultural product quality: product standards, farming requirements and quality schemes (Brussels, 15.10.2008)
15. října 2008

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail