Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zdroj: 

Novelou zákoníku práce č. 281/2023 Sb. došlo k významným změnám dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které by měly zaměstnancům pracujícím v těchto pracovněprávních vztazích zaručit větší sociální ochranu. Na tyto dohody se nyní vztahuje povinnost zaměstnavatele stanovit rozvrh pracovní doby a doby odpočinku, překážky v práci, dovolená a další změny, které se dříve na dohody nevztahovaly.

Podle § 77 odst. 2 zákoníku práce (dále ZP) se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) vztahují ustanovení o pracovním poměru s výjimkou uvedeného v tomto ustanovení. V současné době se to již netýká pracovní doby a doby odpočinku; překážek v práci na straně zaměstnance a dovolené, jak tomu bylo dříve.

Podle § 21 ZP je-li dohoda uzavřena prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil.

Zaměstnanec má právo od takové dohody odstoupit od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží, a je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Upravuje se § 75 ZP týkající se dohody o provedení práce (dále DPP). V odst. 3 se výslovně uvádí, že v DPP musí být uvedeny sjednané práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy založené dohodami v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele trvaly po dobu nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.

Nový § 77a ZP stanovuje, o čem je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat, neobsahuje-li tyto údaje přímo dohoda. A § 77b upravuje tuto povinnost vztahující se k dohodám zaměstnanců vysílaných na území jiného státu.

Je možné využít VZOR – Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP a DPČ, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pracovní doba

Maximální rozsah práce konané na základě DPP je stále 300 hodin ročně. Do tohoto rozsahu práce se však nezapočítávají doby uvedené v § 348 odst. 1 ZP (překážky v práci, dovolená apod.). U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se překážky i čerpání dovolené do pracovní doby započítávají.

Podle § 74 je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Zaměstnanci pracujícímu na dohody přísluší též příplatky za práci v sobotu, neděli, státní svátky (také náhradní volno), v noci a ve ztíženém prostředí, které upravuje § 115–118 ZP. Ale nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 ZP (např. z důvodu ošetření ve zdravotnickém zařízení) a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle ustanovení § 200 až § 205 ZP (např. z důvodu darování krve), ani případná náhrada nákladů poskytovaná zaměstnavatelem v souvislosti s prací na dálku, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

Podle § 194 ZP zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193 ZP.

Dovolená

Zaměstnanec na dohodu má nyní po splnění zákonných podmínek právo na dovolenou. Zde se uplatní obecná úprava dovolené v ZP.

Zaměstnanec musí pro nárok na dovolenou odpracovat minimálně 80 hodin a současně jeho pracovněprávní vztah musí trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny (28 kalendářních dní).

U DPČ a DPP se týdenní pracovní doba pro účely dovolené stanoví na 20 hodin, bez ohledu na skutečný rozsah pracovního času sjednaného a vykonávaného v rámci dohody. Zaměstnanci za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaměstnanci na DPP s rozsahem 300 hodin ročně tak může vzniknout nárok na 23 hodin dovolené za rok. Zaměstnanci na DPČ při dvacetihodinové pracovní době a čtyřtýdenní dovolené může vzniknout nárok až na 80 hodin dovolené za rok.

Pokud dojde k ukončení dohody a zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, musí mu ji zaměstnavatel proplatit jako náhradu ve výši průměrného výdělku.

Postihy od inspekce práce

Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, § 25. Například porušení informační povinnosti je pokutováno do výše 200 000 Kč. Taktéž porušení povinnosti poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď, pokud zaměstnanec požádá o zaměstnání v pracovním poměru.

Výpověď z dohody

Nadále platí snadné propouštění bez odstupného. Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci na dohodu výpověď, má zaměstnanec podle § 77 odst. 7 ZP právo na sdělení důvodu výpovědi (pokud ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele písemně požádá o odůvodnění výpovědi), pokud se domnívá, že mu dal zaměstnavatel výpověď z určitých, v tomto ustanovení uvedených důvodů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail