Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů

  Poslední aktualizace: 13.06.2016 - 12:48

  provádění kontrol v této oblasti zaměřují cíleně právě i na tento negativní jev, a to tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. V roce 2015 bylo orgány inspekce práce provedeno celkem 539 kontrol u agentur práce, z toho bylo 250 kontrol zaměřených na..., ale také různých benefitů, které uživatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům. Většina kontrol byla souběžně provedena u agentur práce i jejich uživatelů. Zbývajících 289 kontrol z celkového počtu kontrol bylo provedeno v rámci mimořádné kontrolní akce... Pracovněprávní předpisy sice zaručují agenturním zaměstnancům právní ochranu, která je však v mnohých případech ze strany zaměstnavatelů porušována nebo obcházena. Cílem nezákonného chování zaměstnavatelů na tomto úseku práce je nejen úspora mzdových... Agenturní zaměstnávání umožňuje svou flexibilitou průběžně doplňovat na trhu práce chybějící pracovní sílu, na druhou stranu tento způsob zaměstnávání s sebou přináší i negativní jevy. Jedním z nich je i nejisté a často nerovné postavení zaměstnanců agentur práce v porovnání s "kmenovými", tj. vlastními, zaměstnanci uživatele. ... při provádění kontrol v této oblasti zaměřují cíleně právě i na tento negativní jev, a to tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. V roce 2015 bylo orgány inspekce práce provedeno celkem 539 kontrol u agentur práce, z toho bylo 250 kontrol zaměřených na..., ale také různých benefitů, které uživatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům. Většina kontrol byla souběžně provedena u agentur práce i jejich uživatelů. Zbývajících 289 kontrol z celkového počtu kontrol bylo provedeno v rámci mimořádné kontrolní akce... podminkyzaměstnancizaměstnanostzaměstnavatelé Pracovněprávní předpisy sice zaručují agenturním zaměstnancům právní ochranu, která je však v mnohých případech ze strany zaměstnavatelů porušována nebo obcházena. Cílem nezákonného chování zaměstnavatelů na tomto úseku práce je nejen úspora...Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů

 2. Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace

  Poslední aktualizace: 12.08.2002 - 12:39

  S první historicky doloženou formulací právních a morálních povinností v oblasti bezpečnosti práce se setkáváme v Chammurapiho zákoníku z doby 1800 let př.Kr, kde se například v ustanovení číslo 198 uvádí, že pokud stavitel postaví pro někoho dům, který... trestní zákon č.117 říšského zákoníku z roku 1852, v němž se stanovují tresty za nedbalostní přestupky proti bezpečnosti života. Obdobně se zabýval problematikou bezpečnosti práce i živnostenský řád vydaný Císařským patentem č.227/1859 ř.z., novelizovaný v r... pak vznikla z podnětu Masarykovy akademie práce dobrovolná společnost, která se normalizací začala zabývat rovněž. Tento vývoj završil v roce 1928 vznik Československé normalizační společnosti, která kromě činností uvnitř republiky začala rozvíjet i... Historický vývoj, současnost a budoucnost technické normalizace a její význam nejen z pohledu bezpečnosti práce. ... doloženou formulací právních a morálních povinností v oblasti bezpečnosti práce se setkáváme v Chammurapiho zákoníku z doby 1800 let př.Kr, kde se například v ustanovení číslo 198 uvádí, že pokud stavitel postaví pro někoho dům, který se v důsledku špatné... zákoníku z roku 1852, v němž se stanovují tresty za nedbalostní přestupky proti bezpečnosti života. Obdobně se zabýval problematikou bezpečnosti práce i živnostenský řád vydaný Císařským patentem č.227/1859 ř.z., novelizovaný v r.1913. Tento zákon platil na... konstrukce zřítí a majitele zabije, propadá stavitel životem. V českých zemích má systematická právní úprava v oblasti bezpečnosti práce počátky v 19. století, kdy nastával v českých zemích rozvoj průmyslu, který přinášel nejen zvyšování pracovního tempa, ale...Bezpečnost práce z pohledu technické normalizace

 3. Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 29.08.2022 - 09:13

  pro výklad tohoto pojmu vycházet z § 45 zákona o inspekci práce, podle něhož se jedná o místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnavatele. Jelikož na zajišťování činnosti, kterou zaměstnavatel vykonává, se podílí jeho zaměstnanci (a také jiné... Pracovněprávní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, zejména část pátá zákoníku práce a na základě § 107 zákoníku práce i zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ukládají, s ohledem na § 12 zákona o BOZP, nejen... zaměstnavatelům povinnosti, prostřednictvím jejichž dodržování má být zajištěna bezpečnost osob vykonávajících na pracovišti práci. V případě zajištění bezpečnosti práce se jedná o otázku velice komplexní, v rámci které musí být zohledňována nejen hlediska... Zákoník práce v § 1a odst. 1 písm. b) jako jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů zakotvuje zásadu bezpečných podmínek pro výkon práce. Tato základní zásada představuje základní hodnotu, na níž stojí pracovní vztahy, a umožňuje správný výklad jednotlivých zákonných ustanovení, a to právě v duchu této zásady. ... pojmu vycházet z § 45 zákona o inspekci práce, podle něhož se jedná o místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnavatele. Jelikož na zajišťování činnosti, kterou zaměstnavatel vykonává, se podílí jeho zaměstnanci (a také jiné osoby), pak pracovištěm... Napsal uživatel hrubak dne 29. Srpen 2022 - 9:13. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovištěprávní předpisybezpečnost práce Pracovněprávní... předpisy k zajištění bezpečnosti práce, zejména část pátá zákoníku práce a na základě § 107 zákoníku práce i zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ukládají, s ohledem na § 12 zákona o BOZP, nejen zaměstnavatelům...Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce

 4. Světový den bezpečnosti práce a nové informace z BOZP

  Poslední aktualizace: 07.05.2015 - 10:43

  služebních i pracovních úrazů. Daniela Kubíčková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., pozitivně zhodnotila celoevropskou kampaň pro léta 2014–2015 „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ a prozradila, že tématem příští kampaně bude BOZP u starší... zahájením praktického vyučování a praktické přípravy a zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. V současné době je v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení novela zákoníku práce (dále ZP), která je velmi významná z hlediska odškodňování pracovních... úrazů a nemocí z povolání. Ustanovení § 365 a násl. o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se přesunují z přechodných ustanovení do části jedenácté zákoníku práce. Touto novelou bude upravena náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní... U příležitosti světového dne bezpečnosti práce 28. 4. 2015 se konal seminář, který pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Ministerstvem obrany a dalšími organizacemi. Účastníci se dozvěděli informace nejen na téma řízení stresu, ale i novinky z BOZP, a seznámili se se zajímavými judikáty ohledně uznávání pracovních úrazů. ... poklesu služebních i pracovních úrazů. Daniela Kubíčková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., pozitivně zhodnotila celoevropskou kampaň pro léta 2014–2015 „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ a prozradila, že tématem příští kampaně bude BOZP... u starší generace. Rovněž se připravuje nový film s oblíbenou postavičkou NAPO zaměřený na BOZP při práci s elektrickým zařízením. Petra Vávrová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upozornila ve svém příspěvku „Psychohygiena - nutnost... optimismus ("diplomová práce bude v září výborná") - jde to. Člověk by měl dodržovat vyváženost mezi svojí prací, svým seberozvojem (koníčky, vzdělávání), rodinným životem a přáteli, tzv. stát na čtyřech nohách židle. K psychohygieně neodmyslitelně...Světový den bezpečnosti práce a nové informace z BOZP

 5. Jak se řeší úraz při práci z domova?

  Poslední aktualizace: 30.07.2015 - 11:46

  Měla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní činnost...? Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům apod. V... případ, kdy zaměstnanec z pracoviště, které bylo v podkroví šel na WC a uklouzl na schodech), aby zaměstnavatel mohl vše řádně posoudit. Monitorování zaměstnance se neprovádí.... domapracovní úrazyMěla bych dotaz ohledně práce z domova. Pokud zaměstnanec, který pracuje z domova, během pracovní doby utrpí úraz, jakým způsobem se řeší, zda je to pracovní úraz, či nikoliv? Je možné monitorovat, jestli zaměstnanec opravdu prováděl pracovní... Jak se řeší úraz při práci z domova? Napsal uživatel admin dne 30. Červenec 2015 - 11:46. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.práce... činnost? Samozřejmě, že i v rámci práce doma může zaměstnanec utrpět úraz, takové případy se i staly. Zde je třeba, aby zaměstnavatel znal podmínky, za kterých zaměstnanec práci doma koná, například aby znal, jestli počítačové pracoviště odpovídá předpisům...Jak se řeší úraz při práci z domova?

 6. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak konkrétních pracovních podmínek a procesů. Témata, na která se konference "Genderový rozměr digitalizace práce" zaměřila... prácez něho plynoucí případné zkracování pracovní doby a přerozdělování objemu práce), vyvstane potřeba nových kvalifikací a současně i potřeba nahrazení zmizelých pracovních míst novými. Negativním rysem digitalizace práce je hrozba neustálé... zabývá mezinárodní výzkum práce? Jako řada dalších společenských procesů dopadá proces digitalizace práce rozdílně na ženy i muže, a to v mnoha různých ohledech. Které z nich identifikoval zahraniční výzkum práce? Jaké se rýsují trendy a z nich... Dne 18. května 2017 se v Braunově domě v Praze uskutečnila mezinárodní konference "Genderový rozměr digitalizace práce". Konference se soustředila na otázku, do jaké míry tyto změny reprodukují či dokonce zesilují stávající nerovnosti mezi muži a ženami... na trhu práce a kde jsou naopak ve stávajícím vývoji příležitosti k využití změn k nabourání genderově diskriminačních praxí a nerovného zacházení. ... Ve fungování společnosti dochází vlivem zavádění technologických inovací ke změnám, které bývají nazývány revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak..., …), očekává se propojení fyzické i psychické složky pracovní síly v interakci „člověk-stroj“ nebo zintenzivnění prácez něho plynoucí případné zkracování pracovní doby a přerozdělování objemu práce), vyvstane potřeba nových kvalifikací a současně i potřeba... nahrazení zmizelých pracovních míst novými. Negativním rysem digitalizace práce je hrozba neustálé zastižitelnosti zaměstnanců a z toho plynoucí nedostatek času na odpočinek při stírání hranic mezi pracovním a osobním životem, ale také chybějící systémy...Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce

 7. Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik

  Poslední aktualizace: 12.03.2024 - 13:18

  s vysokou mírou nejistoty, s pocity napětí a nepohodlí, které nazýváme digitalizační úzkost. Úvodního slova a moderování workshopu se ujal Mgr. et Mgr. Josef Senčík z VÚBP, který představil projekt BOZP v transformující se společnosti řešený v letech... 2022-2024. V roce 2022 byl zaměřen na oblast klimatické změny, v loňském roce na oblast digitalizace – práce s novými technologiemi a v letošním roce se bude věnovat zelené ekonomice, se kterou se pojí změna životního cyklu výrobků s důrazem na jeho... prodloužení. Informace ohledně výzkumu na téma Vnímání digitalizace pracovního prostředí v podnicích přinesl Ing. Marek Nechvátal z VÚBP. Průzkumu formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů ve vybraných podnicích se zúčastnilo 54 mužů a 12 žen z podniků... V rámci výzkumného úkolu BOZP v transformující se společnosti se konal 27. února 2024 workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik, který probíhal online a také prezenčně ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce (VÚBP). ... 05.03.2024 - Startuje kampaň pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP 29.02.2024 - Více než 90 partnerů z celé Evropy spolupracuje na vytvoření bezpečné a zdravé digitální budoucnosti práce 22.02.2024... nadnárodních podnicích. Je spojena s vysokou mírou nejistoty, s pocity napětí a nepohodlí, které nazýváme digitalizační úzkost. Úvodního slova a moderování workshopu se ujal Mgr. et Mgr. Josef Senčík z VÚBP, který představil projekt BOZP v transformující se... společnosti řešený v letech 2022-2024. V roce 2022 byl zaměřen na oblast klimatické změny, v loňském roce na oblast digitalizace – práce s novými technologiemi a v letošním roce se bude věnovat zelené ekonomice, se kterou se pojí změna životního cyklu...Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik

 8. Práce ve výškách z pohledu kontrolní činnosti oblastního inspektorátu práce v Plzni

  Poslední aktualizace: 21.05.2008 - 13:30

  Není žádnou novinkou, že práce ve výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů. Všechny oblastní inspektoráty práce se každoročně setkávají s celou řadou nesmyslně vzniklých pracovních úrazů v... zaměstnavatelů. Oblastní inspektorát práce v Plzni (dále „OIP“) se v roce 2007 zaměřil mimo jiné na provádění namátkových kontrol fasádních lešení hojně používaných pro výstavbu zateplování objektů, přestože zkušenosti z roku 2006 naznačovaly jednoznačně... výkonu práce a zanedbávají pracovní podmínky, které zaměstnancům vytvářejí. Z kontrol prováděných mimo ohlášení je pak jasně patrné, že dodržování BOZP je postaveno až na samý okraj zájmu a pracovních povinností.  Závěrem je nutné připomenout, že před... Není žádnou novinkou, že práce ve výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů. ... výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů. Všechny oblastní inspektoráty práce se každoročně setkávají s celou řadou nesmyslně vzniklých pracovních úrazů v důsledku pádu z výšky, protože nebyla... pády z výšky. Stále častěji se projevuje absence zkušených odborníků v jednotlivých profesích, kteří jsou nahrazováni neodbornou levnou pracovní silou ze zahraničí. Zaměstnavatelé hledí spíše na ekonomický přínos výkonu práce a zanedbávají pracovní... citelné poloze. Autor článku: Schwab VilémTaké si můžete přečíst 08.06.2023 - Problematika bezpečnosti práce ve výškách 17.05.2023 - Možnost odmítnutí nadstandardní nebezpečné práce 03.01.2023 - Pády z pojízdných lešení...Práce ve výškách z pohledu kontrolní činnosti oblastního inspektorátu práce v Plzni

 9. Je výpověď zaměstnance z práce vázána na absolvování výstupní prohlídky?

  Poslední aktualizace: 21.05.2024 - 13:13

   výjimkou vyplývající z § 51a zákoníku práce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí... uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63 zákoníku práce. Právní úprava nestanoví platnost výstupní prohlídky. Právní úprava řeší platnost lékařského posudku (§ 44.... Nyní jsem už definitivně rozhodnut odejít.  Zaměstnavatel v případě výpovědi z pracovního poměru (předpokládám, že jde o pracovní poměr) ze strany zaměstnance nemůže tuto výpověď odmítnout a nemůže ji ani vázat na provedení výstupní prohlídky. Pokud... činí nejméně 2 měsíce (§ 51 zákoníku práce), s výjimkou vyplývající z § 51a zákoníku práce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního... měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63 zákoníku práce. Právní úprava nestanoví platnost výstupní prohlídky. Právní... zaměstnavatel mě přesvědčil, abych neodcházel. Nyní jsem už definitivně rozhodnut odejít.  Zaměstnavatel v případě výpovědi z pracovního poměru (předpokládám, že jde o pracovní poměr) ze strany zaměstnance nemůže tuto výpověď odmítnout a nemůže ji ani...Je výpověď zaměstnance z práce vázána na absolvování výstupní prohlídky?

 10. Zkoušky z odborné způsobilosti ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 21.06.2007 - 11:21

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) patří mezi instituce, které získaly od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek...… Protože v bezpečnosti práce se ty vztahy prolínají. Co si myslíte o zákonu 309/2006 Sb. – je dobře napsaný, nebo má nějaké nedostatky? Všechny předpisy, které jsou harmonizovány s předpisy Evropského společenství jsou tady vytvořeny poprvé, vychází z... společensky, technicky, tak se budou upravovat tak, aby skutečně vedly k prevenci bezpečnosti práce. Má OZO nějakou odpovědnost? V případě, že se stane pracovní úraz a zjistí se pochybení z její strany. Bezpečnostní technik, pokud je zaměstnanec, tak je... Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., probíhaly dne 14.6.2007 první zkoušky z odborné způsobilosti podle z. č. 309/2006 Sb. Kromě informací o zkouškách v článku najdete i zajímavý rozhovor s Václavem Brabcem, předsedou zkušební komise a odborníkem na BOZP. ... způsobilost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) patří mezi instituce, které získaly od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek... práce se ty vztahy prolínají. Co si myslíte o zákonu 309/2006 Sb. – je dobře napsaný, nebo má nějaké nedostatky? Všechny předpisy, které jsou harmonizovány s předpisy Evropského společenství jsou tady vytvořeny poprvé, vychází z minulých zákonů a z..., tak se budou upravovat tak, aby skutečně vedly k prevenci bezpečnosti práce. Má OZO nějakou odpovědnost? V případě, že se stane pracovní úraz a zjistí se pochybení z její strany. Bezpečnostní technik, pokud je zaměstnanec, tak je zaměstnanec jako...Zkoušky z odborné způsobilosti ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail