Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/5

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

112 - č. 5
(2010)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2010)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010 : sborník
přednášek X. ročníku mezinárodní konference (2010)

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
(JOSRA) - č. 1 (2010)

Die BG - č. 4 (2010)
Documents pour
le Médecin
du Travail - č. 121 (2010)

Drägerheft - č. 9 (2009)
Drägerheft - č. 2 (2010)
Ekonom - č. 19 (2010)
Human Factors
- č. 5 (2009)

Human Factors
- č. 6 (2009)

Hygiene et
Sécurité du
Travail - č. 218 (2010)

Chemagazín - č. 3 (2010)
Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 1
(2010)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 2
(2010)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 3
(2010)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 4
(2010)

Journal of
Safety Research - č. 1
(2010)

Professional Safety - č. 4 (2010)

Safety and
Health - č. 11 (2009)

Safety and
Health - č. 12 (2009)

Scandinavian Journal
of Work,
Environment and
Health - č. 3 (2010)

Sicher ist
Sicher - č. 4 (2010)

Technik - č. 5 (2010)
Travail et
Sécurité - č. 705 (2010)

Travail et
Sécurité - č. 706 (2010)


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 5 (2010)

1

KUČERA, PETR - PAVLÍK, TOMÁŠ - POKORNÝ, JIŘÍ: Požární inženýrství : postup
při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti v
návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

        anotace: V průběhu roku
2009 a 2010 byly přepracovány normy ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb -
Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
Součásti obou technických norem jsou také informativní přílohy, které se
podrobněji věnují postupu při specifickém posouzení vysoce rizikových
podmínek požární bezpečnosti.
        klíčová slova: objekty
- bezpečnost požární - ochrana požární - rizika - posuzování rizik - normy
technické - inženýrství požární - stavby - legislativa - metody

2

BEHINA, MIROSLAV: Možnosti vzniku závažných havárií ve Středočeském kraji.
        anotace: Nedělitelnou
součástí současného rozvoje Středočeského kraje je další pokračování procesu
jeho industrializace, doprovázené výzkumem, rozvojem znalostí, technické a
technologické úrovně a zaváděním nových technologií a jejich aplikací v
průmyslové výrobě. Kromě nesporně pozitivních dopadů však tento proces stále
více negativně ovlivňuje kvalitu našeho života doprovodnými účinky na
zhoršující se životní prostředí a rostoucí rizika vzniku přirozených nebo
průmyslových katastrof, se kterými se ve Středočeském kraji v poslední době
setkáváme v běžném životě stále častěji, a to buď přímo nebo prostřednictvím
informací ze sdělovacích prostředků.
        klíčová slova: havárie
průmyslové - havárie závažné - prevence rizik - látky nebezpečné - zdroje
rizik - kontroly - kraje - Česká republika


Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2010)

3

KROUPA, BŘETISLAV: Nový předpis o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.

        anotace: Dne 1. ledna
nabude účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nabytím jeho
účinnosti se zruší dlouho let platná vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění
komínů.
        klíčová slova: komíny
- kouřovody - spotřebiče - paliva - bezpečnost požární - podmínky -
legislativa

4

KOČÍ, MILOSLAV: Pády ze žebříku.
        anotace: Autor
seznamuje s příklady pracovních úrazů, které se staly při pádech ze žebříku.
Ze žebříku se padá poměrně často. Padá se z větší i docela malé výšky. Přitom
následky pádů z výšky nad 1,5 m i z výšky menší jsou srovnatelné. Je
zajímavé, že žádný z popisovaných úrazů nenastal pádem z výšky větší než 5 m,
kdy by měl být pracovníka zajištěn osobním zajištěním proti pádu. Některé
popisované způsoby použití žebříku neodporují jen předpisům, ale i zdravému
rozumu.
        klíčová slova: pády
osob - pády z výšky - žebříky - úrazy pracovní - příklady

5

OLEXA, LUDĚK: Nebezpečné křovinořezy.
        anotace: Článek
připomíná některé hlavní zásady bezpečné práce s křovinořezem,
protože v minulých letech došlo v důsledku porušování bezpečnostních předpisů
a zásad bezpečné práce k řadě pracovních úrazů.
        klíčová slova:
křovinořezy - bezpečnost práce - zásady

6

BEK, JAROSLAV: Alkohol a drogy na pracovišti.
        anotace: Autor se v
článku zabývá povinností zaměstnavatele nepožívat alkoholické nápoje a
nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní
době i mimo tato pracoviště. Článek shrnuje vlivy alkoholu a drog, zejména
marihuany, na psychiku člověka, na jeho sebeovládání, na možná rizika, která
mohou pod vlivem těchto látek způsobit úraz nebo škodu na majetku.
        klíčová slova: alkohol
- drogy - látky návykové - pracoviště - rizika

7

JANATOVÁ, JIŘINA: Nejčastější porušení pracovněprávních předpisů ze strany
zaměstnavatelů.

        anotace: Na základě
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, který nabyl účinnosti 1. 7. 2005,
byla do kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce zařazena oblast
pracovních vztahů a podmínek. Autorka seznamuje s nejčastějšími porušeními
pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů.
        klíčová slova: vztahy
pracovněprávní - vztahy pracovní - inspekce práce - kontroly - zaměstnavatelé

8

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při používání VTZ-ZZ a vázacích prostředků a
prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.

        anotace: V oblasti
vyhrazených technických zdvihacích zařízení zaznamenává SÚIP zvýšenou
pracovní úrazovost. V porovnání s léty 2006 a 2007 došlo v následujícím roce
k nárůstu počtu závažných pracovních úrazů vyžadujících hospitalizaci delší
než 5 dnů. U zaměstnavatelů a zaměstnanců se při kontrolní činnosti
inspektoři setkávají v řadě případů s nízkou úrovní právního povědomí a s
opakujícími se porušeními zákonných ustanovení - zejména zákoníku práce a
souvisejících předpisů.
        klíčová slova: zařízení
technická vyhrazená - zařízení zdvihací - břemena - úrazovost pracovní -
legislativa - inspekce práce - kontroly

9

GRANDEOVÁ, VĚRA: Změny klasifikace ekonomické činnosti CZ-NACE : pokračování
z BHP 3/2010.

        anotace: Velmi
důležitou a využívanou pomůckou při evidenční a statistické činnosti na
podnikové sféře jsou klasifikace vydávané Českým statistickým úřadem. V
souvislosti s platností nové klasifikace ekonomické činnosti (od 1. 1. 2008)
proto článek upozorňuje na změny. Tento přehled je dalším pokračováním a navazuje
na článek z BHP 3/2010.
        klíčová slova: činnosti
ekonomické - klasifikace - statistiky - změny

10

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Evropská kampaň BOZP 2010-2011 "Zdravé pracoviště -
bezpečná údržba".

        anotace: Dne 28. dubna
2010 zahájil ředitel Evropské agentury pro BOZP, pak Jukka
Takala, reprezentanti španělského předsednictví Evropské radě a maďarský
eurokomisař pro sociální věci a zaměstnanost první rok
nové, dvouleté kampaně "Zdravé pracoviště", která je zaměřena na
bezpečnou údržbu.
        klíčová slova: kampaně
evropské - údržba - bezpečnost práce - Evropská agentura pro bezpečnost a
ochranu zdraví

11

HORÁČKOVÁ, ALENA: Evropská kampaň za bezpečnost práce při údržbě.
        anotace: Evropská
agentura pro BOZP vyzývá k zasílání soutěžních příspěvků do desátého ročníku
soutěže "Ceny za správnou praxi" v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Cílem ročníku 2010-2011 je ocenění podniků a organizací za
vynikající a novátorské příspěvky podporující integrovaný přístup k řízení v
rámci bezpečné údržby.
        klíčová slova: kampaně
evropské - údržba - soutěže - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu
zdraví - Správná praxe

12

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany
zdraví.

        anotace: Článek
přináší přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických
norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví,
bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní -
ochrana požární - normy technické - přehledy


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010 : sborník
přednášek X. ročníku mezinárodní konference (2010)

13

MRKVIČKA, PETR: Pracovní úrazovost v České republice v roce 2008.
        anotace: Příspěvek se
zabývá pracovními úrazy s pracovní neschopností zaznamenanými v České republice
v roce 2008 a jejich rozdělením podle odvětví a území. Podrobněji uvádí
charakteristiky pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny, jejich
rozdělení podle zdrojů úrazů, zaměstnání, kvalifikace a pohlaví zraněných
zaměstnanců a také příčin úrazů.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - příčiny - zdroje úrazů - neschopnost pracovní - odvětví -
statistiky - Česká republika - 2008

14

PLESKANKA, JAN - KOLÍNSKÝ, OLDŘICH - ULMANOVÁ, JIŘINA: Zpracování pracovní
úrazovosti pro ESAW.

        anotace: Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se podílí na tvorbě statistického
výkaznictví pro Eurostat za oblast pracovní
úrazovosti ESAW (European Statistics
on Accident at
Work) ve spolupráci s dalšími institucemi, kterými jsou
hlavní garant za ČR Český statistický úřad a dále Státní úřad inspekce práce
spolu s Českým báňským úřadem. Článek se zabývá strukturou souboru
obsahujícího výše uvedený výkaz včetně historie a metodologie zpracování.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - úrazy smrtelné - statistiky evropské - metodologie

15

SKŘEHOT, PETR - RUPOVÁ, MARCELA: Screeningové
měření aerosolů v pracovním ovzduší a zkušenosti z praxe.

        anotace: V posledních
letech je v nejrůznějších rovinách pohledu stále častěji diskutován vliv aerosolů
na lidské zdraví. Dodnes však není známa celá řada informací důležitých pro
fundované posouzení zdravotních rizik, které by expozice těmto částicím mohla
vyvolávat. Ačkoli se výzkumu aerosolů dnes věnuje značná pozornost, hledisko
ochrany zdraví zaměstnanců při expozici z pracovního ovzduší stále není
příliš řešeno. Základní otázky v tomto směru však zůstávají u provozní praxe,
neboť není dostatek informací o zdrojích aerosolů na jednotlivých typech
pracovišť, jejich kvalitativní a kvantitativní charakteristiky a často ani
cesty vstupu do organismu. Na tento problém se pokusil reagovat Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i., a to prostřednictvím screeningového
měření na vybraných pracovištích realizovaný v roce 2010. Smyslem této práce
je nejen získat dílčí údaje o znečištění ovzduší ve vybraných průmyslových
provozech, ale především veřejně upozornit na skutečnost, že aerosoly v
pracovním ovzduší jsou dlouhodobě podceňovaným tématem, které si však
zasluhuje náležitou pozornost.
        klíčová slova: ovzduší
pracovní - prevence rizik - aerosoly - nanočástice
- měření - testy terénní

Časopis
výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA) - č. 1
(2010)

16

HLAVIČKOVÁ, HANA - KUHNOVÁ, IRENA - OPLETALOVÁ, ZDENKA:
Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně
zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání : 1. část.

        anotace:
Tento článek otevírá sérii, v níž budou čtenářům celkem
ve třech částech představeny výsledky ověřování didaktických materiálů
navržených k utváření kompetencí žáků základních škol k aktivnímu rozvoji a
ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a k odpovědnosti za něj.
První část článku seznamuje s předmětem a cíli ověřování, s respondenty,
použitou metodologií, postupem ověřování a vyhodnocuje dosažená zjištění z
pohledu užších témat bezpečnosti a ochrany zdraví při, která byla vytipována
jako nejvhodnější pro podporu utváření správného povědomí dětí a mládeže o
bezpečném a zdraví neohrožujícím chování při vykonávání zájmové nebo
ekonomicky motivované pracovní činnosti a o rizicích některých hlavních
faktorů životního a pracovního prostředí, které mohou mít negativní vliv na
zdraví člověka. Ověřování provedl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,
koncem r. 2009. Zcela nově vytvořené didaktické materiály byly ověřovány v
českých školách vyučujících podle Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Plný text článku dostupný online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/didaktika_hodnoceni.html.
        klíčová slova:
školy základní - vzdělávání - výchova - materiály didaktické
- bezpečnost práce - ochrana zdraví - výzkumy - VÚBP - 2009

17

MICHALÍK, DAVID - VÁVROVÁ, PETRA: Interní
komunikace a příklad měření její kvality v praxi.

        anotace:
Tento článek se zabývá problematikou interní komunikace a
možnosti zjišťování její kvality v praxi českých firem. Je zde prezentováno
šetření ohledně interní komunikace u konkrétní firmy v oblasti IT. Byl
vytvořen vzorek respondentů, který se skládal ze 79 řadových zaměstnanců a 8
vedoucích pracovníků. K zjištění potřebných dat byl použit soubor vlastních
vytvořených metod, a to dotazníky sady D-KIK. Mezilidské vztahy, ať již mezi
nadřízenými a podřízeným nebo mezi pracovníky na stejné úrovni, se jeví zde
jako velmi dobré. Nedostatky se týkají kontaktů s jinými pracovišti uvnitř
podniku, dále informovanosti a zpětné vazby, což nacházíme i u jiných českých
firem. Plný text článku dostupný online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/interni-komunikace_michalik.html.

        klíčová slova:
komunikace interní - pracoviště - vztahy
mezilidské - důvěra - informovanost - vazba zpětná - dotazníky

18

SUCHARDOVÁ, PETRA - SUCHARDA, OLDŘICH: Modelování a
hodnocení mimořádné události v průmyslovém podniku s využitím
multikriteriální analýzy.

        anotace:
Předkládaný příspěvek aplikuje
teoretické přístupy k modelování mimořádných událostí jako je vznik požáru a
výbuchu do praktické případové studie v průmyslovém areálu, kdy modeluje
potenciální únik nebezpečných látek ze zařízení. Pro účely článku je
simulován únik plynu z potrubí, kde jsou hodnoceny následky po tomto úniku na
okolní budovy, kde se vyskytují zaměstnanci podniku, pomocí
multi – kriteriální analýzy.
Plný text článku dostupný online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/mimoradna-udalost_sucharda.html.

        klíčová slova:
analýzy multikriteriální
- plyny - zóny nebezpečné - ohrožení - události mimořádné - modelování -
úniky látek

19

MRKVIČKA, PETR: Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR
do roku 2008.

        anotace:
Článek poskytuje statistický
pohled na pracovní úrazovost žen a mužů do roku 2008. Srovnává pracovní
úrazovost žen a mužů v zaměstnáních, podle zdrojů úrazů a nehod, v
jednotlivých odvětvích. Graficky jsou znázorněny podíly počtu smrtelných
pracovních úrazů žen a mužů v odvětvích v letech 2002-2008 a také podíl počtu
pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v odvětvích v
letech 2004-2008. Plný text článku dostupný online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/urazy-zeny_mrkvicka.html.

        klíčová slova:
ženy - muži - úrazovost
pracovní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - neschopnost pracovní -
statistiky - Česká republika

20

SVOBODOVÁ, LENKA: Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších
osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku :
4. část.

        anotace:
Další článek ze série
přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory
pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy
na opatření na úrovni odvětví a podniku” se tentokrát na cílovou skupinu
projektu - pracovníci nad 50 let – dívá z pohledu statistik a dat z různých
informačních systémů (stěžejní téma je zdraví). Plný text článku dostupný
online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/svobodova_padesatplusIV.html.

        klíčová slova:
pracovníci starší - práce -
kvalita života - podmínky pracovní - trh pracovní - BOZP - prevence rizik -
statistiky - projekty - VÚBP - výsledky

21

PRAŽÁKOVÁ, MARTINA: Aktuální změny zákona o
prevenci závažných havárií.

        anotace:
Zákon o prevenci závažných havárií
byl novelizován na základě vyjádření Evropské komise, ve kterém bylo České
republice vytýkáno neplnění některých povinností vyplývajících ze směrnice
Rady 96/82/ES, tzv. SEVESO II. Vedle různých technických upřesnění a
formálních doplnění bylo provedeno několik významných změn, které se
především dotkly stanovení intervalu posouzení bezpečnostní zprávy,
poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie, upřesnění výkonu
státní správy na úseku prevence závažných havárií i správních deliktů. Plný
text článku dostupný online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/pzh_prazakova.html.

        klíčová slova:
havárie závažné - prevence
havárií - legislativa - Česká republika - změny

22

PALEČEK, MILOŠ: Nový checklist
k posuzování bezpečnostní zprávy zpracované podle směrnice SEVESO II.

        anotace:
Posuzování a hodnocení
bezpečnostní zprávy představuje jednu ze základních činností směřujících k zajištění
bezpečnosti provozu v zařízeních představujících riziko závažných havárií.
Článek seznamuje se strukturou nového checklistu
pro posuzování bezpečnostní dokumentace podle směrnice SEVESO II, který
vzešel z jednání pracovního semináře, který se v únoru konal v Bělehradě.
Plný text článku dostupný online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/checklist_palecek.html.

        klíčová slova:
zprávy bezpečnostní -
dokumentace bezpečnostní - hodnocení - checklisty -
směrnice - prevence havárií


Die BG - č. 4 (2010)

23

SCHNEIDER, GERALD: Arbeitsschutz
: Grundrecht, Pflicht,
Chance. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : základní
právo, povinnost, šance.

        anotace:
BOZP spojuje etické aspekty s
ekonomickými zájmy. Podnikům se vyplatí, není to jen finančně zatěžující
faktor. Základním zákonem je Zákon o BOZP z roku 1996. Ten stanoví povinnost
zaměstnavatele, kterou však může delegovat. Nutností je posuzování rizik.
Článek přináší jednotlivé články této práce a podává přehled kladných efektů
investic do BOZP.
        klíčová slova:
bezpečnost práce - BOZP -
hygiena práce - zákony - povinnosti - zaměstnavatelé - posuzování rizik -
investice

24

CERNAVIN, OLEG: Wertschöpfungsorientierter
Arbeitsschutz. Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci orientovaná na tvorbu hodnot.

        anotace:
BOZP znamená investice. Vedení
podniků v ní často spatřuje spíše zatěžující povinnost. Článek uvádí příklady
prevence úrazů na pracovištích s tím, že je lepší nehodám a chybám
předcházet, než je korigovat. BOZP je nutno integrovat do všech procesů
tvorby hodnot. Jsou předloženy jednotlivé etapy práce, kde se uplatňuje
prevence. Nabízí se akce "Dobrý střední stav - úspěch není náhoda".
        klíčová slova:
bezpečnost práce - hygiena práce -
zaměstnavatelé - prevence úrazů - investice

25

MÖWIUS, WOLFGANG: PSA-Management
optimieren heißt
Arbeitsunfälle minimieren.
Optimalizovat management OOPP znamená minimalizovat pracovní úrazy.

        anotace:
Investice do osobních
ochranných pracovních prostředků (OOPP) by měla mít v podniku velký význam.
Vyšší náklady na kvalitní OOPP se vyplatí, OOPP snižují pracovní úrazy a
přinášejí lepší komfort nošení. Článek zdůrazňuje význam Spolku pro technický
obchod (VTH). Odborní prodejci poskytují individuální konzultace, tzv.
prodejna v továrně je inteligentní model managementu OOPP.
        klíčová slova:
OOPP - prostředky ochranné -
prostředky pracovní - management bezpečnosti práce

26

THIESEN, RALF: Gefahrgut
sicher und wirtschaftlich
transportieren. Bezpečná a hospodárná doprava
nebezpečného zboží.

        anotace:
V chemickém průmyslu má mnoho zboží
vysoký rizikový potenciál. Pečovat o manipulaci s takovýmto zbožím mohou
specializované logistické služby. Článek seznamuje s možnostmi bezpečné
dopravy, jejímž 1. krokem je expediční kontrola a 2. krokem kontrola dopravy
zboží. Nabízí též způsoby účinného zasílání vzorků produktů.
        klíčová slova:
průmysl chemický - zboží -
nebezpečí - doprava - logistika

27

ABELE, EBERHARD - KUSKE, PHILIPP:
Werkzeugmaschinen : mit
Originalen auf der
sicheren Seite. Obráběcí a
tvářecí stroje : s originály na bezpečné straně.

        anotace:
Plagiáty škodí nejen výrobcům
originálního zboží, nýbrž i těm, kdo na nich pracují. Jsou žádoucí účinná
řešení proti nim. Výzkumný projekt ProOriginal
ukazuje, jak lze uzavřít mezery v ochraně. Jde to tehdy, jsou-li zohledněny
konstrukční údaje o produktu a smysluplně využity. Článek seznamuje s
dosavadními zkušenostmi s projektem včetně požadavků na další inovace.
        klíčová slova:
stroje obráběcí - stroje
tvářecí - kvalita - zboží

28

FRICK, HELMUT: Neue
Maschinenrichtlinie : FaSi als
CE-Beauftragter?. Nová směrnice pro stroje :
odborné síly pro bezpečnost práce (FaSi) jako zmocněnci pro CE?

        anotace:
Povinnost k značení CE platí
již od roku 1995. Vzhledem k současnému zvýšenému tlaku na výrobce hledají
podniky co nejúčinnější metodu ke splnění zákonných požadavků. Článek cituje
některé články směrnice o povinnostech výrobce a provozovatele. Diskutuje
smysluplnost FaSi jako dokumentačních zmocněnců a nutnost zavádět funkci zmocněnce
CE.
        klíčová slova:
CE - pracovníci odborní -
bezpečnost práce - stroje a zařízení - směrnice - výrobci - provoz


Documents

pour le
Médecin du
Travail - č. 121 (2010)

29

BROCHARD, G. - LE BÂCLE, C.: Mycotoxines
en milieu de travail II : exposition,
risques, prévention.

Mykotoxiny v pracovním prostředí II : expozice, rizika,
prevence
        anotace: Byla zjištěna
expozice pracovníků v procesu výroby obilnin, při výrobě krmení pro zvířata,
kompostování a některých laboratorních činnostech. Mykotoxiny
mohou být nalezeny na stavebních materiálech a v interiérech vlhkých budov.
Bylo zjištěno ohrožení dýchacích cest a pokožky. Již dnes je třeba provádět
preventivní opatření.
        klíčová slova:
mykotoxiny - expozice pracovníků - prevence rizik -
prevence nemocí

30

PARIS, M.. - PASQUIER, C. - LIBERT, B.: Salariés
opérés du canal
carpien : suivi
professionnel pendant 3 ans.
Zaměstnanci,
jimž byl operován karpální kanál : profesní sledování po dobu 3 let
        anotace: Studie
zkoumala z lékařského i profesionálního hlediska 99 zaměstnanců s operovaným
syndromem karpálního tunelu. Byli rozděleni do kategorií: pracovníci
kanceláří; služeb a obchodu; v dílnách nebo továrnách. Po 3 letech mělo pouze
8 zaměstnanců změněnou pracovní schopnost v důsledku tohoto syndromu. 20
zaměstnancům byla uznána nemoc z povolání.
        klíčová slova: zápěstí
- syndrom karpálního tunelu - nemoci z povolání - schopnosti pracovní


Drägerheft

- č. 9 (2009)

31

THOMAS, P.: Gefahr aus
der großen Kiste.
Nebezpečí
z velké bedny
        anotace: Každý pátý
importní kontejner převáží přes hranice škodliviny. V Rotterdamu nasávají
opatřených vzorky vzduchu z kontejneru pomocí čerpadel opatřených
Drägerovými trubičkami pro detekci plynů a plynových
měřicích přístrojů instalovaných na měřicích sondách a mísicích komorách.
Riziku jsou vystaveni nejen logistici a celníci, nýbrž i pracovníci příjemců
kontejnerů.
        klíčová slova: kontejnery
- škodliviny - látky škodlivé - látky nebezpečné - plyny nebezpečné - detektory
trubičkové

32

JESSEL, W.: Brennbare Flüssigkeiten
rechtzeitig aufspüren.
Je
třeba včas zjišťovat hořlavé kapaliny
        anotace: Článek
popisuje úspěšná opatření proti vznícení hořlavých kapalin, prováděná profesionálním
dozorem. 1. díl informuje o základech této činnosti. Vysvětluje vypařování
kapalin a jejich kondenzaci. Z bezpečnostního hlediska je významný bod
vzplanutí. Čidla par je třeba umístit na správném místě a je nutno instalovat
výstražná zařízení při výskytu plynu. Plánování znamená bezpečnost.
        klíčová slova: kapaliny
- hořlaviny - páry hořlavé - rozpouštědla - vznícení - bod vzplanutí -
vypařování - kondenzace


Drägerheft

- č. 2 (2010)

33

CHARISIUS, H.: Neue Drogen
- neue Strategien.
Nové
drogy - nové strategie
        anotace: Článek hovoří
o tom, že každá společnost má svoji drogu a ty mají neblahé následky. Firma
Dräger přinesla na trh tzv. Alkohol-Interlocs,
který provádí dechovou zkoušku řidiče před jízdou. Ve Švédsku je opatřeno cca
40 000 vozidel podobnými přístroji. DrugTest 5000
rozpozná většinu známých ilegálních drog. Testovací přístroje by mohly vbrzku
být i na více pracovištích.
        klíčová slova: alkohol
- drogy - řidiči - testy


Ekonom - č. 19 (2010)

34

PANCZAKOVÁ, ZUZANA: Pružnost nade vše.
        anotace: Článek se
věnuje flexibilním pracovním úvazkům. Podle autorky jsou flexibilní úvazky
jsou výhodné pro obě strany. České firmy však o nich vědí málo. Pod pojmem alternativní
pracovní úvazek se skrývá jakýkoli jiný pracovní režim než standardní
osmihodinová pracovní doba případně týdenní pracovní doba rozvržená podle
rozhodnutí zaměstnavatele.
        klíčová slova: doba
pracovní - flexibilita


Human

Factors - č. 5 (2009)

35

LANGAN-FOX, JANICE - SANKEY, MICHAEL J. - CANTY, JAMES M.:
Human factors
measurement for future
air traffic control
systems.
Měření lidských faktorů pro budoucí
kontrolní systémy letecké dopravy
        anotace: Článek poskytuje
kritický přehled výzkumu měření lidského faktoru v současné a budoucí
kontrole letecké dopravy. Přehled literatury ukazuje, že uvědomění situace a
pracovní zátěž byly rozsáhle zkoumány a byla použita různá měřítka, avšak
byla zanedbána oblast důvěry, stresu a nudy. Byla dána doporučení pro použití
jednotlivých měřítek a sestavení měřítek nových.
        klíčová slova: faktor
lidský - kontroly - psychologie práce - měření - přehledy

36

ROMOSER, MATTHEW R. E. - FISHER, DONALD L.: The
effect of active
versus passive training
strategies on improving
older driver´s scanning in
intersections.
Účinek aktivních versus pasivních
výcvikových strategií při zlepšování pozornosti u starších řidičů na
křižovatkách
        anotace: Studie má za
cíl stanovit, zda starší řidiči věnují méně často pozornost potenciálním
ohrožením při odbočování než řidiči mladší a srovnat účinnost aktivního a
pasivního výcviku ve výkonu starších řidičů a hodnocení jejich řidičských
dovedností na křižovatkách. Bylo zjištěno, že aktivní výcvik je efektivnější
strategií pro zvýšení pravděpodobnosti sledování ohrožení při odbočování u
starších řidičů.
        klíčová slova: řidiči
- věk - ohrožení osob - křižovatky - trénink

37

Psychophysiological responses
in women during
cart pushing on
different frictional
walkways.
Psychofyziologické reakce u žen při tlačení
vozíku, vybaveného přístroji, na cestách s různým koeficientem tření
        anotace: Cílem studie
bylo zhodnotit psychofyziologicky determinované přijatelné síly,
kardiopulmonární a metabolické reakce lýtkového svalu u
15 pracovnic, které tlačily vozík po dvou cestách. Bylo zjištěno, že
účastnice vyvinuly vyšší horizontální síly na překližce než na teflonu.
Kardiopulmonární reakce, index oxidace tkáně a index
hemoglobinu tkáně byly podobné.
        klíčová slova: psychofyziologie
- síla - tření - podlahy - vozíky - srdce - plíce - svaly

38

TELFER, SCOTT - SPENCE, WILLIAM D. - SOLOMONIDIS, STEPHAN E.:
The potential for
actigraphy to be
used as an indicator
of sitting
discomfort.
Potenciál pro aktigrafii,
která má být použita jako indikátor diskomfortu
sezení
        anotace: Nová technika
využívající aktigrafii a studie aktivity zahrnující
použití akcelerometrů instalovaných na tělo ke
stanovení pohybů sedícího člověka spojených s diskomfortem
byly navrženy jako potenciální indikátor diskomfortu
sezení. Cílem studie bylo otestovat jejich platnost. Bylo zjištěno, že
monitor aktigrafie je schopen stanovit pohyby
sedícího člověka.
        klíčová slova: polohy
vsedě - pohyby osob - diskomfort

39

Hand-handhold
coupling : effect
of handle shape,
orientation, and
friction on breakaway
strength.
Spojení ruka - úchytné místo : účinek tvaru
rukojeti, orientace a tření při vynaložení síly na odtržení
        anotace: Cílem studie
bylo stanovit maximum síly, která může být vynaložena na objekt předtím, než
je vytažen nebo vysmeknut z držení v ruce (síla na vytržení) u pevných
úchytných míst nad hlavou s různou orientací, tvarem a třením. Výsledky
podporují hypotézu, že toto spojení je složeno z aktivních (izometrické nebo
excentrické ohnutí prstu) a pasivních (třecích) složek.
        klíčová slova: rukojeti
- držadla - držáky - síla

40

SANCHEZ, CHRISTOPHER A. - WILEY, JENNIFER: To scroll
or not to scroll :
scrolling, working
memory capacity,
and comprehending
complex texts.
Rolovat nebo
nerolovat : rolování po obrazovce, kapacita operační paměti a pochopení
složitých textů
        anotace: Cílem experimentů
bylo vyzkoumat účinky uživatelských charakteristik na studium z rozhraní
rolování. Bylo zkoumáno, zda předložený text ve dvou formátech působí na
pochopení čtenářů, kteří mají rozdílnou kapacitu operační paměti. Výsledky
ukázaly, že předložený text může být v interakci se studijními schopnostmi, a
tím může ovlivnit studijní výsledky.
        klíčová slova: počítače
- paměť - srozumitelnost - rozhraní

41

RUTH, ERIC R.: The callenge
of uncoupled
motion : duration
of cognitive
and physiological
aftereffects.
Výzva nespojitého pohybu : trvání
kognitivních a fyziologických druhotných účinků
        anotace: Studie má
dokumentovat kognitivní druhotné účinky expozice nespojitému pohybu a časový
průběh zotavení z těchto účinků. Nespojitý pohyb se váže k situaci, při níž
je jedinec simultánně vystaven dvěma asynchronním pohybům, reálným nebo
virtuálním. Nespojitý pohyb může způsobit nedoceněné efekty, jako degradovaný
kognitivní výkon.
        klíčová slova: operátoři
- úkoly kognitivní - simulátory - letci - pohyby pracovní


Human

Factors - č. 6 (2009)

42

LI, KANG - ZHANG, XUDONG: Can relative
strength between
the back and
knees differentiate
lifting strategy?
Může
relativní síla mezi zády a koleny diferencovat strategii zvedání?
        anotace: Studie
zkoumala, zda relativní síla mezi zády a koleny může diferencovat a předvídat
strategii zvedání a působení pohlaví, velikosti břemene a znalosti síly na
strategii. Bylo zjištěno, že poměr síly zad proti celkové síle kolen a
pohlaví má významný účinek na míry, kvantifikující strategii zvedání. Bylo by
třeba posilovat kolena ve výcvikovém programu ke změně tendence k přetěžování
zad.
        klíčová slova: zvedání
- síla - kolena - pohlaví - strategie pracovní

43

WILLMS, KIRSTEN - WELLS, RICHARD - CARNAHAN, HEATHER: Glove
attributes and
their contribution to
force decrement
and increased
effort in power
grip.
Atributy rukavic a jejich příspěvek ke
snižování síly a zvýšené úsilí v silovém sevření
        anotace: Cílem studie
bylo zjistit vliv snížení taktilní citlivosti, flexibility rukavic a jejich
tloušťky a změn v geometrii prstů na snižování síly a zvýšené úsilí během
sevření v rukavicích. Snížení maximální uchopovací síly ve srovnání s holou
rukou bylo pozorováno pro tloušťku rukavice (-31,0 +- 6,8 %, p .05) a pro
tloušťku vložek mezi prsty (-9,7 +- 5,9 %, p .05).
        klíčová slova: rukavice
- citlivost - uchopení - vlastnosti

44

CALDWELL, BARRETT S. - WANG, ENLIE: Delays
and user performance in
human-computer-network
interaction tasks.
Prodlení
a výkon uživatele v úkolech spojených s interakcí člověka, počítače a sítě
        anotace: Článek
popisuje výzkum faktorů ovlivňujících vnímání, reakci a toleranci k prodlení
síťového počítače zasahující úkoly spojené s rozdělenou interakcí mezi
člověkem, počítačem a sítí. Bylo zjištěno, že tolerance k prodlení a
odhadnuté prodlení bylo ovlivněno úkoly a faktory, včetně složitosti a
významu, situační naléhavosti a časové dostupnosti, rozsahu a kapacity šířky
vlnového pásma sítě.
        klíčová slova: vnímání
- tolerance - člověk - počítače - interakce

45

STRAKER, LEON - LEVINE, JAMES - CAMPBELL, AMITY: The
effects of
walking and cycling
computer workstations on
keyboard and
mouse performance.
Působení počítačových pracovišť se
simulací chůze a jízdy na kole na výkon spojený s použitím klávesnice a myši
        anotace: Cílem studie
bylo zjistit působení aktivní konstrukce pracoviště na rychlost a chyby během
psaní, používání myši a úkolů kombinujících psaní a klikání
myší. Bylo zjištěno, že výkon byl nižší při simulaci chůze a nepatrně nižší
při simulaci jízdy na kole ve srovnání se sezením na židli. Práce s myší byla
více ovlivněna než psaní na klávesnici. Výsledky byly stejné u mužů i u žen.
        klíčová slova: počítače
- klávesnice - rychlost - chyby - simulace - simulátory - chůze - kola


Hygiene

et Sécurité
du Travail - č. 218 (2010)

46

Evaluation des
performances de captage de
trois types de
machines a bois
portatives.
Hodnocení zachycovacího výkonu u tří typů
přenosných dřevoobráběcích strojů
        anotace: Studie
hodnotí tři typy strojů (kotoučové pily, horní frézky a kotoučové brusky), u
nichž je srovnáván materiál čtyř dodavatelů: čtyřicet konfigurací bylo
zhodnoceno v laboratoři INRS. Výsledky ukazují, že v situacích, kdy jsou
dodržovány hygienické požadavky, je expozice pracovníků od 0,4 do 1,1 násobku
mezní hodnoty u broušení a od 0,6 do 1,3 násobku u řezání pilou.
        klíčová slova: stroje
dřevoobráběcí - pily kotoučové - frézky - brusky kotoučové - expozice
pracovníků - odlučování - odsávání - prach dřevný

47

Analyse des accidents
du BTP répertoriés
dans Epicea.
Analýza úrazů
v odvětví stavebnictví a veřejných prací v přehledu databáze
Epicea
        anotace: Databáze
Epicea umožňuje prohloubit znalosti kontextu úrazů a
poskytnout návrhy na prevenci. V letech 1991-2008 bylo zaznamenáno 4385
úrazů. Úrazy jsou analyzovány a srovnávány s ostatními úrazy v databázi k
identifikaci jejich zvláštností. Srovnání bylo provedeno rovněž mezi údaji
Epicea a statistickými daty CNAMTS, INSEE a několika
ministerstev. Článek navrhuje syntézu studie.
        klíčová slova: stavebnictví
- úrazy pracovní - databáze - Francie

48

Une nouvelle
approche pour la
qualification et la
quantification des
hydrocarbures aromatiques
monocycliques (HAM) dans l´
atmosphere des
lieux de travail.
Nový
přístup ke kvalifikaci a kvantifikaci aromatických monocyklických uhlovodíků
(AMH) v ovzduší pracovišť
        anotace: INRS
zhodnotila nový typ analyzátoru pro reálný čas založený na výzkumech
laboratoře CEA/CNRS. V současné době se pracuje na prototypu, který má být
uveden do provozu za několik let. Článek uvádí princip měření, seznamuje s
experimentálními prostředky a ve svém závěru přináší perspektivu této nové
technologie.
        klíčová slova: uhlovodíky
aromatické - analyzátory - prototypy - analýzy - ovzduší pracovní - stanovení

49

Identification de la présence
d´amiante dans les
matériaux de construction :
évaluation des
performances d´un
appareil a lecture
directe NIR (PhazIR ).
Identifikace
přítomnosti azbestu ve stavebních materiálech : zhodnocení výkonu snímacího
přístroje (PhazIR)
        anotace: Tento
přístroj byl hodnocen ve srovnání se standardní analytickou metodou. U
většiny zkoušených materiálů je PhazIR
spolehlivější při hodnocení vzorků neobsahujících azbest než při stanovení
pozitivních materiálů. Jeho použití by se mělo stát předmětem hodnocení,
neboť chyba by mohla vést ke zdravotnímu riziku, budou-li práce bez ochrany
prováděny na základě mylných výsledků.
        klíčová slova: azbest
- materiály stavební - stanovení - přístroje


Chemagazín

- č. 3 (2010)

50

SPIELVOGEL, J.: Měření částic ve vzduchu pomocí spektrometru s širokým
rozsahem.

        anotace: Měření
velikostního rozdělení částic hraje významnou roli ve výzkumu atmosférických
aerosolů, přičemž nejzásadnější otázkou je určení zdroje částic, vliv atmosférických
částic na podnebí a případná rizika těchto částic ve vztahu k lidskému
zdraví. V dnešní době je věnována stále větší pozornost nanočásticím
ve vzduchu z důvodu zvětšující se koncentrace těchto částic a jejich velkému
povrchu, který je příčinou zvýšené koncentrace adsorbovaných a kondenzovaných
toxických látek na jednotku hmotnosti [4]. V této studii byl ke komplexnímu
měření aerosolu ve vzduchu použit nový mobilní spektrometr s širokým rozsahem
tzv. WRAS (Wide Range
Aerosol Spectrometer).
        klíčová slova: aerosoly
- atmosféra - měření - nanočástice - částice jemné
- spektrometrie

51

MARTYNEK, JAN - HORKÝ, JAROSLAV: Aktuální požadavky chemické legislativy aneb
Změna je život.

        anotace: O změnách v
klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků (směsí) se
hovoří již dlouhá léta. V roce 2010 se tyto změny začnou uplatňovat v
každodenní praxi, včetně nutných úprav bezpečnostních listů. Experti OSN
připravovali po dobu 12 let materiál, který je známý pod zkratkou GHS,
vyjadřující název „Globally Harmonised
System of
Classification and
Labelling of
Chemicals“.
        klíčová slova: látky
chemické - legislativa chemická - změny - požadavky


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 1 (2010)

52

The suitability
of the IOM foam
sampler for bioaerosol
sampling in occupational
environments.
Vhodnost pěnového zařízení vzorkovače
Ústavu pracovního lékařství (IOM) pro odběr vzorků bioaerosolu
v pracovním prostředí
        anotace: Byly souběžně
shromažďovány vzorky bioaerosolů
Andersonovým zařízením a vzorkovačem Ústavu pracovního
lékařství (IOM) ke zjištění, zda zařízení IOM může být použito k
shromažďování kultivovatelných mikroorganismů.
Odběr vzorků se zařízením IOM byl významně výhodnější v elektrárně, kde poměr
koncentrace vzorků u osob ke stacionárním vzorkům byl mnohem vyšší u bakterií
než u vdechovatelného prachu.
        klíčová slova:
bioaerosoly - odběr vzorků - prostředí pracovní -
kultivování - mikroorganismy - bakterie - prach - elektrárny

53

A task-specific
assessment of
swine worker
exposure to airborne
dust.
Stanovení expozice prachu ve vzduchu,
specifické pro daný úkol, u pracovníků v chovu prasat
        anotace: Byly zkoumány
expozice prachu ve vzduchu ve dvou porodnách prasat pro domácí svině a jejich
selata. Hladina částic byla zjišťována v létě, zimě a na jaře. Typ úkolu a
časový úsek byl zaznamenáván u pracovníků během 8hodinové směny. Výsledky
ukázaly, že je nutno zhodnotit koncentrace u některých úkolů a minimalizovat
expozice se zaměřením na úkoly s vysokou koncentrací prachu.
        klíčová slova: prasata
- prach vdechovatelný - prach organický - expozice
pracovníků - vzduch znečištěný - vzduch vdechovaný - chlévy

54

Comparison of
free radical
generation by pre-
and post-sintered
cemented carbide
particles.
Srovnání tvorby volných radikálů u
cementovaných karbidových částic před slinutím a po něm
        anotace: Při
celulárním kontaktu s kovovými částicemi může dojít k
rychlé tvorbě reaktivních kyslíkových sloučenin (ROS). Tvorba ROS u karbidu
kobaltu a/nebo wolframu způsobuje onemocnění plic z tvrdého kovu a alergickou
dermatitidu. Ve studii byla zjišťována tvorba ROS a vlastnosti částic
ovlivňujících tvorbu radikálů u vybraných látek a popsány výsledky výzkumu.
        klíčová slova: karbidy
- kyslík - kobalt - wolfram - částice - radikály volné - ovzduší pracovní -
rizika pracovní

55

WALLÉN, ANNA - LIDÉN, GÖRAN - HANSSON, HANS-CHRISTEN: Measured
elemental carbon by
thermo-optical
transmittance analysis in
water-soluble
extracts from diesel
exhaust, woodsmoke,
and ambient particulate
samples.
Naměřený elementární uhlík u 
termooptické transmitanční
analýzy v extraktech, rozpustných ve vodě, z dieselového výfukového plynu,
dřevěného kouře a vzorky částic v okolním prostředí
        anotace: Cílem studie
bylo vyzkoumat, zda elementární uhlík ve sloučeninách může mít škodlivý vliv,
za použití metody NIOSH 5040 s analyzátorem transmitance
uhlíku. Při měření uhlíku ve vzorcích aerosolových částic byl zjištěn
pozitivní vliv elementárního uhlíku. Ve vodě rozpustný uhlík může být použit
jako prostá metoda k indikaci jiných zdrojů, např. aerosolových částic při
spalování různých druhů biomasy.
        klíčová slova: uhlík -
sloučeniny - biomasa - spalování - škodliviny - odběr vzorků - aerosoly -
částice

56

JANSSEN, LARRY - MCCULLOUGH, NICOLE V.: Elastomeric,
half-facepiece,
air-purifying
respirator performance in a lead
battery plant.
Výkon
elastomerického, polomaskového
respirátoru na čištění vzduchu v závodě na výrobu olověných baterií
        anotace: Studie
zkoumala ochranný faktor na pracovišti (WPF) uvedeného respirátoru s P 100
filtry. WPF překročila stanovený ochranný faktor (APF) 10 u polomasek
zveřejněný OSHA. Výsledky výzkumu podporují APF 10 s tím, že respirátor
poskytuje vhodnou ochranu. Rovněž byla zhodnocena srovnatelnost dvou
analytických metod společně použitých ve studii WPF.

        klíčová slova: respirátory
filtrační - polomasky - faktory ochranné - baterie - olovo

57

Occupational exposure to
cobalt : a population
toxicokinetic modeling
approach validated by
field results
challenges the
biological exposure index for
urinary cobalt.
Expozice
pracovníků kobaltu : populační toxikokinetický
modelový přístup ověřený terénními výsledky zpochybňuje biologický expoziční
index pro kobalt v moči
        anotace: Studie
modelovala urinární toxikokinetiku
expozice kobaltu založenou na vzorcích od 16 pracovníků a 108 měřeních
atmosférického kobaltu ke stanovení optimální strategie odběru vzorků kobaltu
v moči při práci a odpovídajícího urinárního
expozičního prahu. Podrobné výsledky jsou podloženy přehledy v tabulkách a
grafech.
        klíčová slova: kobalt
- toxikokinetika - moč - expozice pracovníků -
odběr vzorků

58

Diminished speech
intelligibility associated
with certain
types of respirators
worn by healthcare
workers.
Snížená srozumitelnost řeči spojená s
určitými typy respirátorů používaných zdravotnickými pracovníky
        anotace: Studie se
snažila stanovit hladinu komunikační interference spojenou s běžně užívanými
respirátory a chirurgickými maskami. Srozumitelnost byla zjišťována za
použití upraveného testu s verši prostředí JIP. Bylo zjištěno, že při použití
zařízení k zvyšování hlasu byla řeč srozumitelnější než bez něj. Některé
respirátory měly pouze malý nebo žádný účinek na srozumitelnost řeči.
        klíčová slova: respirátory
- masky chirurgické - řeč - komunikace - srozumitelnost - zdravotníci -
zařízení zdravotnická


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 2 (2010)

59

KOURNIKAKIS, BILL - HO, JIM - DUNCAN, SCOTT:
Anthrax letters :
personal exposure,
building contamination,
and effectiveness
of immediate
mitigation measures.

Dopisy s antraxem : expozice
osob, kontaminace budov a účinnost okamžitých zmírňujících opatření
        anotace:
Zpráva je první podrobnou a
kvantitativní studií potenciálního zmírňování při zneškodňování dopisů s
antraxem za použití simulovaného dopisu v kancelářské budově. Metodologie
založená na statistice poskytla prostředek k objektivnímu zhodnocení
protokolů dopisů pro stanovení jejich účinnosti za realistických podmínek.
Zmírnění, oveřené ve studii, však neomezilo riziko
aerosolu nebo kontaminace povrchů.
        klíčová slova:
antrax - terorismus -
zneškodňování

60

Personal
exposure, behavior,
and work
site conditions as
determinants of
blood lead among
bridge painters.

Expozice osob, chování a
podmínky na pracovišti jakožto determinanty olova v krvi u natěračů mostů
        anotace:
Natěrači mostů jsou exponováni
olovu během různých prací. Osobní dechová data a vzorky stěru z ruky, jakož i
chování (kouření, mytí, použití respirátoru) a pracovní podmínky byly
analyzovány jako potenciální determinanty hladin olova v krvi za použití
modelů lineárních smíšených účinků. Bylo zjištěno, že některé individuální
faktory jsou spojeny s hladinou olova včetně expozice inhalací a kontaktem
ruky s ústy.
        klíčová slova:
stavby dopravní - mosty -
nátěry - olovo - expozice pracovníků

61

ZHOU, YUE - CHENG, YUNG-SUNG: Evaluation
of IOM personal
sampler at different
flow rates.

Zhodnocení osobního zařízení na
odběr vzorků Ústavu pracovního lékařství (IOM) u různých hodnot průtoku
        anotace:
Zařízení obvykle funguje při
hodnotě proudu 2,0 l/min ke zjišťování frakce vdechovatelné
hmoty částic vzduchu. Nyní je dostupné čerpadlo s hodnotou proudu až do 15
l/min s potenciálem funkce u vyšších hodnot. Byl zhodnocen proud čerpadla
Leland Legacy, jehož maximální
hodnota byla zjištěna na úrovni 10,6 l/min. Zařízení IOM v čele figuríny měly
větší účinnost než ty v boku nebo v zádech.
        klíčová slova:
odběr vzorků - částice jemné -
vzorkovače - zkoušky

62

Impact
of production
systems on swine
confinement building
bioaerosols.
Dopad výrobních systémů na bioaerosoly
budov poroden vepřů
        anotace:
Chov vepřů byl ve východní
Kanadě intenzifikován, avšak nikdy nebyl hodnocen
dopad nových systémů na koncentraci bioaerosolů.
Studie nyní zkoumala bioaerosoly v 18 moderních
porodnách a hodnotila rozdíly v jejich složení ve 3 různých výrobních
systémech. Byly měřeny koncentrace prachu, endotoxinů
a bakterií. Pevné a kapalné odlučovače nabízejí lepší kvalitu vzduchu než
konvenční chlévy s pilinami.
        klíčová slova:
vepříny - prasata -
bioaerosoly - odlučovače - prach organický -
endotoxiny - koncentrace

63

DEYGOUT, FRANÇOIS - LE
COUTALLER, PATRICIA: Field sampling
investigations within
the road paving
industry.

Terénní výzkum vzorků v průmyslu silničních
povrchů
        anotace:
Článek je zaměřen na komparativní
experimenty s osobním zařízením na odběr vzorků běžně používaným v průmyslu
silničních povrchů - 37mm kazetou. To bylo srovnáno se zařízením specificky k
tomu určeným Ústavem lékařské medicíny pro vdechovatelnou
frakci vzduchu. Bylo zjištěno, že obě zařízení mají podobné výsledky u
aerosolů vylučovaných horkým živičným kouřem.
        klíčová slova:
silnice - vozovky - živice -
asfalt - asfaltování - aerosoly - odběr vzorků - kouře

64

FLYNN, MICHAEL R. - SUSI, PAM: Manganese,
iron, and total
particulate exposures to
welders.
Mangan, železo a celková expozice částicím u svářečů
        anotace:
Studie zkoumala některá
rozsáhlá data, obsahující podklady pro variety modifikátorů expozice, včetně
větrání a umístění osobního zařízení na odběr vzorků. Analýzou zjištěno, že
expozice manganu jsou často na běžné prahové hodnotě ACGIH® 0,2 mg/m3 nebo
nad ní. Vzorky jsou nižší za přílbou než mimo ni. Jsou přísné korelace mezi
expozicemi manganu, železu a celkovým částicím.
        klíčová slova:
mangan - železo - částice -
expozice pracovníků - svářeči - svařování - odběr vzorků - větrání


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 3 (2010)

65

Nanoparticle emission
assessment technique (NEAT) for
the identification
and measurement
of potential
inhalation exposure to
engineered nanomaterials : part
A.
Technika stanovení emisí nanočástic (NEAT)
pro identifikaci a měření potenciální inhalační expozice vyráběným
nanomateriálům : část A
        anotace: Článek
popisuje techniku stanovení emisí nanočástic
(NEAT), užívající kombinaci měřicí techniky a nástrojů ke stanovení expozice
v zařízeních, kde se pracuje s nanomateriály. NEAT
používá přenosné nástroje přímého čtení doplněné párem vzorků vzduchu na bázi
filtru. Vzorky jsou významné pro účely identifikace, protože čítače částic
jsou obecně necitlivé ke zdroji částic nebo jejich složení Výsledky použití
NEAT jsou předloženy v části B článku v tomto čísle.
        klíčová slova:
nanočástice - nanomateriály -
vzduch vdechovaný - emise - expozice pracovníků - technika detekční - detekce

66

GRANSTRÖM, KARIN M.: Underestimation
of terpene exposure in
the Nordic wood
industry.
Podceňování expozice terpenům v
norském dřevařském průmyslu
        anotace: Studie
zjistila, že emise seskviterpenů (ST) ze
zpracovávaného dřeva zasluhují pozornost. Ve studiích byly až dosud
monitorovány pouze monoterpeny (MT) ze skupiny
terpenů. Emise terpenů mohou způsobit dýchací obtíže a podráždění sliznice.
Celkové množství ST a MT může překročit limit expozice pracovníků pro
terpentýn u určitých výrobních postupů.
        klíčová slova: terpeny
- emise - limity - průmysl dřevozpracující - expozice pracovníků

67

DRABEK, TOMAS - BOUCEK, CHARLES D. - BUFFINGTON, CHARLES W.:
Wearing the wrong
size latex surgical
gloves impairs
manual dexterity.
Nošení
latexových chirurgických rukavic špatné velikosti poškozuje manuální zručnost
        anotace: Zmíněný
problém nošení latexových chirurgických rukavic špatné velikosti, který má
vliv na manuální zručnost, dosud nebyl formálně zkoumán. Studie zjistila, že
nošení příliš malých rukavic omezuje pohyb rukou a poškozuje je, zatím co
příliš velké rukavice jsou neforemné, ale komfortní. Zdravotničtí pracovníci
by měli nosit rukavice správného rozměru, jestliže konají práci, vyžadující
zručnost. Nejsou-li dostupné, jsou lepší alternativou větší rukavice.
        klíčová slova: rukavice
lékařské - rukavice latexové - rukavice pracovní

68

Development of a 
personal bioaerosol
sampler based on a 
conical cyclone
with recirculating
liquid film.
Vývoj osobného bioaerosolového
zařízení na odběr vzorků založeného na kuželovém cyklonu s 
recirkulačním kapalným filmem
        anotace: Článek
popisuje nové vysoce výkonné zařízení určené k monitorování znečištění
vzduchu na pracovištích, specificky pro mikrobiální složky. Prototyp zařízení
byl vyroben a vyzkoušen na základě výsledků testů. Hodnocení účinnosti
prototypu prokázalo vyšší než 90 % účinnost odběru u částic větších než 1,0
μm. Spolehlivost prototypu se snižuje na 78 % po 60
minutách provozu.
        klíčová slova: znečištění
vzduchu - odběr vzorků - mikroorganismy - částice - prototypy - spolehlivost

69

Nanoparticle emission
assessment technique (NEAT) for
the identification
and measurement
of potential
inhalation exposure to
engineered nanomaterials : part
B : results from 12
field studies.
Technika
stanovení emisí nanočástic (NEAT) pro identifikaci
a měření potenciální inhalační expozice vyráběných nanomateriálů
: část B : výsledky 12 terénních studií
        anotace: Byly
prováděny studie za použití techniky stanovení emisí nanočástic
(NEAT) k charakterizaci emisí při výrobě a používání nanomateriálů.
Popis NEAT je uveden v části A v tomto čísle periodika. Výsledky prokázaly,
že NEAT byla užitečná při hodnocení emisí a ihned dostupné inženýrské
kontroly mohou být aplikovány k minimalizování emisí nanomateriálů.
        klíčová slova:
nanočástice - nanomateriály -
vzduch vdechovaný - emise - expozice pracovníků - technika detekční - detekce


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 4 (2010)

70

Diacetyl exposures
at four microwave
popcorn plants.
Expozice diacetylu
ve čtyřech továrnách na výrobu pražené kukuřice
        anotace: Byla zjišťována
expozice diacetylové směsi v podobě máslové
příchuti v USA v letech 2005-2007. Byly analyzovány vzorky z dýchací zóny.
Byly stanoveny dvě skupiny exponovaných pracovníků: mísiči rostlinných olejů,
soli a příchutí; ostatní. Článek seznamuje se strategií odběru vzorků,
statistickými metodami a s výsledky studie u obou skupin.
        klíčová slova: průmysl
potravinářský - potravinářství - expozice pracovníků - diacetyl

71

Field evaluation
of a modified
intervention for overhead
drilling.
Terénní hodnocení modifikovaného zásahu při
vrtání nad hlavou
        anotace: Vrtání otvorů
do betonových nebo kovových stropů je jedním z fyzicky nejnáročnějších úkolů
ve stavebnictví. Za použití participačního zásahového modelu byl vyvinut nový
zásahový design se stojanovou základnou a metoda nastavení sloupové vrtačky
vertikálním směrem. Nově vyvinuté zásahové zařízení zlepšilo použitelnost a
snížilo únavu ve srovnání s běžnou metodou.
        klíčová slova: vrtačky
- vrtačky ruční - námaha fyzická - stavebnictví - stropy

72

WON KIM, SEUNG - RAYNOR, PETER C.: Experimental
evaluation of
oil mists using
a semivolatile aerosol dichotomous
sampler.
Experimentální hodnocení olejové mlhy
za použití dichotomického zařízení na odběr vzorků polotěkavého
aerosolu (SADS)
        anotace: Dichotomického
zařízení na odběr vzorků polotěkavého aerosolu
(SADS) bylo zkoušeno a srovnáno s existujícími metodami na odběr vzorků páry
a částic za pomoci filtrace, elektrostatického srážení a adsorpce páry. Bylo
zjištěno, že koncentrace částic hodnocené pomocí SADS byly statisticky vyšší
než ty z ostatních metod. SADS může často zjistit vyšší koncentrace částic,
než kolik jich může být naměřeno za použití jiných metod.
        klíčová slova: mlhy
olejové - odběr vzorků - aerosoly - částice - koncentrace

73

Stoffenmanager exposure
model : company-specific
exposure assessments
using a Bayesian
methodology.
Model expozice pomocí
Stoffenmanageru (webového nástroje vyvinutého v
Nizozemsku pro zjišťování kvalitativního rizika) : stanovení expozice
specifické pro společnosti za použití bayesianské
metodologie
        anotace: Studie
prokázala, že variabilita v měření expozice, existuje-li určitý stav
Stoffenmanageru, je významná. Článek diskutuje rozšíření
nástroje, jenž používá bayesianskou metodologii pro
kvantitativní stanovení expozice specifické pro scénář na pracovišti.
Bayesianský přístup poskytuje transparentní cestu
sloučení různých typů informací.
        klíčová slova: expozice
pracovníků - metody stanovení - stanovení rizik - metodologie - WWW

74

SCHMID, KASPAR - DANUSER, BRIGITTA - RIEDIKER, MICHAEL: Nanoparticle
usage and
protection measures in
the manufacturing
industry : a representative
survey.
Použití nanočástic
a ochranná opatření ve zpracovatelském průmyslu : reprezentativní přehled
        anotace: Cílem studie
bylo zhodnotit současnou úroveň používání nanočástic
ve švýcarském průmyslu s ohledem na zdravotní, bezpečnostní a 
environmentální opatření, a počet potenciální
exponovaných pracovníků. Článek uvádí číselné výsledky výzkumu expozice
pracovníků. Získané informace lze použít pro kvantitativní stanovení rizika.
Již nyní je na čase zavádět ochranné metody.
        klíčová slova:
nanočástice - rizika - stanovení rizik - expozice
pracovníků - Švýcarsko

75

GANSER, GARY H. - HEWETT, PAUL: An
accurate substitution
method for analyzing
censored data.
Přesná substituční metoda pro analýzu
cenzurovaných dat
        anotace: Při analýze
dat s měřením pod prahem stanovení je metoda maximálního pravděpodobného hodnocení
(MLE) často považována za standard pro hodnocení geometrického průměru a
geometrické standardní odchylky podkladového profilu expozice. Je předložena
nová prostá metoda, nazvaná beta substituce, a srovnána s metodou MLE a
počítačový program ke generování censurovaných souborů dat.
        klíčová slova: limity
- stanovení - metody stanovení - programy počítačové - data - údaje - analýzy
počítačové

76

Laboratory evaluation to
reduce respirable
crystalline silica
dust when cutting
concrete roofing tile
using a masonry
saw.
Laboratorní hodnocení k omezení dýchatelného
prachu krystalického křemene při řezání betonových střešních tašek za použití
zednických pil
        anotace: Pracovníci
mohou být exponováni vysokým koncentracím dýchatelného prachu. Pracovní
podmínky byly hodnoceny nezávisle na dvou typech tašek za použití stejné
pily. Využití vody a větrání výrazně omezilo koncentrace prachu. Jde o 99%
omezení u vodního skrápění a 91 % při použití místního odsávacího větrání.
Voda je tedy efektivní metodou snižování expozice krystalickému
křemeni.
        klíčová slova: křemen
- krystaly - řezání - pily - střechy - prach křemenný - koncentrace -
expozice pracovníků


Journal

of Safety
Research - č. 1 (2010)

77

Analysis of
work related
accidents in the
Spanish mining
sector from 1982-2006.
Analýza
pracovních úrazů ve španělském důlním odvětví v letech 1982-2006
        anotace: Článek podává
přehled o výzkumu závažných a smrtelných úrazů. Bylo zjištěno, že kdyby byly
známy všechny příčiny a faktory zkoumaných úrazů, bylo by možno přijmout
řešení k jejich omezení. Lze dojít k sérii závěrů, které odhalují slabé
články v managementu prevence úrazů ve společnostech. To napomůže omezit
pracovní úrazy ve španělských dolech.
        klíčová slova: doly -
hornictví - odvětví - úrazy těžké - úrazy smrtelné - Španělsko

78

GABAUER, DOUGLAS J. - GABLER, HAMPTON C.: The
effects of airbags
and seatbelts on
occupant injury in
longitudinal barrier
crashes.
Účinky používání airbagů
a bezpečnostních pásů na úrazovost osob ve vozidle při nárazu na podélnou
překážku
        anotace: Cílem studie
bylo stanovit rozsah, v jakém jsou využívány zábrany při nárazech na podélné
překážky ve vozidlech, a jejich následný účinek na úrazy osob. Bylo zjištěno,
že ve zkoumaných srážkách s podélnými překážkami fungovaly
airbagy u 70% vozidel. Ve srovnání s nepřipoutanými
cestujícími ve vozidlech bez airbagů a s
připoutanými cestujícími s dostupným airbagem je
riziko závažného úrazu dramaticky sníženo.
        klíčová slova: vozidla
silniční - airbagy - pásy bezpečnostní - úrazy
těžké


Professional Safety - č. 4 (2010)

79

PERRY, LANCE S.: The aging
workforce : using
ergonomics to improve
workplace design.
Stárnoucí pracovníci : využití
ergonomie ke zlepšení designu pracoviště
        anotace: "Stříbrné
tsunami" - stárnoucí lidstvo - je reálné a
bezprostředně hrozící. Je zapotřebí efektivních strategií a koordinovaného
úsilí k omezení potenciálního negativního dopadu tohoto jevu. Článek popisuje
fyzické, fyziologické a psychosociální změny spojené s věkem. Budou nezbytné
společné akce, metody a postupy, změna uspořádání pracovišť, vzdělávání a
ergonomické programy.
        klíčová slova: věk -
pracovníci starší - pracoviště - ergonomie - design - změny

80

CHRISTENSEN, WAYNE C.: Safe designs : a 
challenge to SH&E professionals.
Bezpečný design : výzva odborníkům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a životního prostředí
        anotace: Článek se zaměřuje
na historii a koncepci včasného zařazení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) a životního prostředí (ŽP) do procesu designu. To zpochybňuje
zavádějící představu, že dodržování tohoto předpisu má za následek
přijatelnou úroveň rizika. Znalosti a dovednosti, které by měli mít jak
inženýři, tak praktici BOZP a ŽP, jsou popisovány jako informace o
rozvojových strategiích ke stanovení organizační kultury a politiky.
        klíčová slova: bezpečnost
práce - hygiena práce - prostředí životní - design - strategie bezpečnosti
práce - znalosti odborné

81

ROSS, PEGGY E.: Fleet safety
: a systematic approach
for fleets not regulated
by DOT.
Bezpečnost vozového parku : soustavný přístup k vozovému parku
neregulovanému DOT
        anotace: Společnosti,
které operují s vozovým parkem neregulovaným DOT, budou dobře obsluhovány,
zavedou-li soustavnou strategii pro zajištění bezpečnosti vozidel. To
vyžaduje, aby disponovaly základními daty, vytvořily si metody a postupy
ohledně jejich používání a údržby a aby umožňovaly výcvik.
        klíčová slova: vozidla
- bezpečnost - strategie bezpečnosti práce - podniky


Safety

and Health - č. 11 (2009)

82

BELLO, DEIDRE: Salary survey
2009 : how has the
recession affected
salary increases?
Průzkum
mezd 2009 : jak hospodářská recese ovlivnila růst mezd
        anotace: Článek
seznamuje se studií časopisu Safety
and Health, která byla
realizována v USA v roce 2009 a snažila se získat informace nejen o výši mezd
odborníků, kteří se pohybují v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, především s ohledem na hospodářskou recesi, ale také rozpočtech na
BOZP v podnicích. Vzhledem k hospodářské krizi byla řada manažerů a vedoucích
pracovníků nucena snižovat rozpočet na oblast BOZP. Z 5400 oslovených
předplatitelů časopisu se odpověď vrátila od 12% z nich.
        klíčová slova: BOZP -
mzdy - rozpočty - podniky - odborníci BOZP - USA - průzkumy

83

CLAUSSEN, LAURETTA: After the
incident : how to deliver
the message to
employees and
family members
about workplace
victims.
Po nehodě : jak sdělit zaměstnancům a členům
rodiny zprávu o obětech nehod na pracovišti
        anotace: Reakce
zaměstnavatele v souvislosti se závažným úrazem nebo smrtí na pracovišti může
mít na organizaci a její zaměstnance nesporný dopad. Neefektivní komunikace
může negativně ovlivnit bezpečnost na pracovišti a vystavit emotivní pohodu
zaměstnanců riziku. Odborníci doporučují zaměstnavatelům plánovat způsoby
komunikace v takto závažných situacích, jasně stanovit, co bude se
zaměstnanci sdíleno, kdo jim tuto informaci sdělí a jakým způsobem by měla
být řečena. Upřímnost je klíčovým elementem takové komunikace. Podniky by se
neměly obávat takové zprávy oznamovat a vyhýbat se zodpovědnosti.
        klíčová slova: úrazy
smrtelné - úrazy těžké - nehody pracovní - podniky - komunikace interní -
komunikace - plánování - zaměstnanci

84

MORRISON, KYLE W.: Back to work
: the challenges
of returning to
the job after
injury.
Zpět do práce : výzvy při návratu do
práce po zranění
        anotace: Zaměstnanci a
zaměstnavatelé čelí mnoha výzvám v případech, kde se zraněný pracovník vrací
zpět do práce. Porozumění těmto výzvám a jejich zvládnutí je záležitostí, v
níž vracející se pracovníci žádají pomoc. Někteří odborníci a studie říkají,
že čím déle je pracovník mimo práci, tím je menší pravděpodobnost, že se do
práce vrátí. Otevřená komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zajistí
pro zaměstnance hladší změnu. Přiřazení zaměstnance nejprve na méně namáhavou
práci usnadní vyrovnat se postupným přechodem k původně vykonávané práci bez
omezení.
        klíčová slova: pracovníci
- návrat do práce - rehabilitace


Safety

and Health - č. 12 (2009)

85

MORRISON, KYLE W.: OSHA´s top 10 most cited
violations 2009 : the
leading causes
of workplace
deaths direct OSHA´s
efforts.
Top 10 nejvíce citovaných přestupků v roce
2009 podle americké agentury OSHA : hlavní příčiny úmrtí na pracovišti
směřují snahy agentury OSHA
        anotace: Každý rok se
americká agentura OSHA zaměřuje na zjištění nejčastějších příčin smrtelných
úrazů na pracovišti. Podle získaných údajů pak může směřovat své snahy na
posílení norem a postupů směřovaných na prevenci těch nejzávažnějších rizik.
Článek poskytuje přehled nejčastějších příčin smrtelných pracovních úrazů v
různých oblastech (lešení, ochrana proti pádům, krizová komunikace,
respirační ochrana, stroje - vypnutí/zablokování, žebříky, elektrická
zařízení, poháněné průmyslové vozíky, ochrana strojních zařízení).
        klíčová slova: úrazy
smrtelné - příčiny - USA

86

BELLO, DEIDRE: Fleet safety
policy : upcoming
regulation to focus on driver
behaviour.
Zásady bezpečnosti vozidel : připravované
nařízení, které se zaměřuje na chování řidičů
        anotace: Počet smrtelných
dopravních nehod nákladních automobilů za poslední dvě desetiletí klesl, nyní
však statistiky agentury Federal Motor
Carrier Safety
Administration (FMCSA) ukazují, že se tento pokles
stabilizoval. Pro změnu tohoto trendu chce zmíněná agentura zveřejnila své
plány v oblasti tvorby směrnic a norem v roce 2010. Výzkum ukazuje, že by se
mělo více pozornosti soustředit na řidiče. Analýza agentury FMCSA "
Comprehensive Safety
Analysis 2010", hlavní iniciativa, která by měla být
spuštěna v červenci 2010, je zaměřena na zjištění typů řidičů a nedostatků
nákladních automobilů, které představují největší rizika. Vychází ze
zkušeností z dopravních nehod a analýz přestupků bezpečnostních předpisů.
        klíčová slova: řidiči
- doprava nákladní - automobily nákladní - rizika - prevence - směrnice - USA


Scandinavian

Journal of
Work, Environment
and Health - č. 3 (2010)

87

Lifestyle-focused
interventions at
the workplace to
reduce the risk
of cardiovascular
disease : a systematic
review.
Zásahy na pracovišti zaměřené na životní styl
k omezení rizika kardiovaskulárních nemocí : soustavný přehled
        anotace: Cílem
přehledu bylo sumarizovat výsledky působení zásahů zaměřených na životní styl
na pracovišti na hlavní biologické faktory kardiovaskulárních nemocí. Bylo
zjištěno, že zásahy měly účinek na tělesný tuk a u populace s rizikem
kardiovaskulárních nemocí na tělesnou hmotnost. Ta má největší užitek ze
zásahů. K zjištění mechanismu účinků, ochoty účastníků k zásahům a dosažené
změny životního stylu je třeba provést další studie.
        klíčová slova: nemoci
kardiovaskulární - prevence rizik - styl životní - zásahy - hmotnost - tuky

88

Historical exposure to
mercury among
Norwegian dental
personnel.
Historická expozice rtuti u norského
stomatologického personálu
        anotace: Cílem
projektu výzkumu předchozí expozice kovové rtuti a jejích účinků bylo popsat
expozici norského stomatologického personálu během posledních 50 let,
vyvinout model hodnocení u kumulativní expozice na individuální bázi a
usouvztažnit fakta s předchozími naměřenými úrovněmi rtuti v moči. Bylo
zjištěno, že expozice rtuti je značně proměnná, což je významné pro stanovení
expozice u stomatologického personálu.
        klíčová slova: lékaři
zubní - zuby - rtuť - expozice pracovníků - Norsko

89

ENGDAHL, B. - TAMBS, K.: Occupation
and the risk
of hearing impairment
: results from
the Nord-Trondelag
study on hearing loss.
Zaměstnání
a riziko zhoršení sluchu : výsledky studie ztrát sluchu v kraji
Nord-Trondelag
        anotace: Byly
studovány účinky zaměstnání na sluch a dále vliv vzdělání, příjmů a dalších
rizikových faktorů. Byla zjištěna mírná vazba mezi zaměstnáním a úbytkem
sluchu. Objektivní hodnocení těchto škod může napomoci identifikovat vysoce
riziková zaměstnání, u nichž je nezbytný zásah, a zjistit jednotlivce s
úbytkem sluchu.
        klíčová slova: sluch -
ztráta sluchu - nedoslýchavost - zaměstnání - profese - prevence rizik -
Norsko

90

Fall prevention
among apprentice
carpenters.
Prevence pádů u tesařských učňů
        anotace: Učňové byli
sledováni pro identifikaci individuálních i organizačních faktorů spojených s
pádem z výšky. Bylo zjištěno, že mnozí učni pracují ve výškách bez vhodné
přípravy. Program pro ně může zlepšit načasování a náplň výcviku proti pádům.
Organizační změny ve stavební praxi a bezpečnost práce jsou rovněž nutné ke
snížení těchto úrazů.
        klíčová slova: pády
osob - pády z výšky - tesaři - stavebnictví - výcvik


Sicher

ist Sicher - č. 4 (2010)

91

MANN, THOMAS M.: Gaslöschanlagen :
sicher ist sicher.
Plynové hasicí přístroje : jistota je jistota
        anotace: Kritériem
volby hasicího přístroje by měla být jeho účinnost a ochrana osob. Po vlně
halonové náhrady se opět více diskutuje o aspektech
ochrany životního prostředí. Článek popisuje principy plynových hasicích
přístrojů. Informuje o faktorech volby hasicího přístroje a hasicích systémů.
Srovnává účinnost s ochranou osob a s ochranou životního prostředí.
        klíčová slova: přístroje
hasicí - ochrana životního prostředí - ochrana osobní - systémy - hašení
požárů

92

WEIKERT, FRITZ - MARX, MARCUS - KOCH, BENJAMIN: Unfälle
und Brände durch
Schweißarbeiten un der
Land- und Forstwirtschaft.
Nehody a požáry způsobené svařovacími pracemi v zemědělství a lesním
hospodářství
        anotace: Článek
upozorňuje na zvyšující se použití svařování s jeho riziky. Uvádí právní
předpisy s ním spojené, vč. opatření k zábraně nebezpečí pro život a zdraví.
Přináší příklady ze zemědělství s příčinami vzniku nehod či požárů. Předkládá
přehled bezpečnostních opatření při riziku požárů a výbuchů.
        klíčová slova: svařování
- rizika bezpečnostní - požáry - nehody - hospodářství lesní - lesnictví -
zemědělství

93

BREMERS, MARKUS: Orthopädischer Fußschutz
für den Berufsalltag.
Ortopedická
ochrana nohou pro každodenní nošení v zaměstnání
        anotace: Použití
ortopedických vložek do obuvi až dosud zhoršovalo její ochranné vlastnosti.
Změna Pravidel oborového společenství č. 191 v roce 2007 přiměla výrobce
vyvíjet koncepce pro zlepšení situace. Článek informuje o možnostech ztráty
značky CE u ortopedických změn, o certifikaci ortopedické ochranné obuvi a
možnostech zvýšení akceptance u jejích použivatelů.
        klíčová slova: obuv
ochranná - nemoci pohybové - nohy - ortopedie

94

SCHMID, HEINZ: Prävention kennt
keine Altersgrenzen :
Chancen und Risiken
des demografischen
Wandels für den
Mittelstand.
Prevence nezná věkové hranice : šance a
rizika demografické změny pro střední stav
        anotace: Vzhledem k
této situaci si musí podniky co nejdéle udržet vysoce vzdělané pracovníky. K
tomu vyvinulo Německé zákonné úrazové pojištění praktickou pomoc, novou
informační příručku pro střední stav a pomůcku pro dozorčí pracovníky,
bezpečnostní techniky a závodní lékaře. Článek podává přehled demografického
vývoje a Evropě a v SRN a složení odborných sil v budoucnu.
        klíčová slova: věk - demografie
- vývoj sociální - pojištění úrazové - Německo - Evropa

95

Bessere Griffsicherheit
bedeutet besseren
Handschutz.
Lepší bezpečnost uchopení znamená lepší
ochranu rukou
        anotace: Ke
katastrofám může dojít, jestliže kluzké předměty vyklouznou z ruky nebo
jestliže ruce sklouznou z hladkého povrchu. Článek seznamuje se soutěží o
bezpečnost uchopení pro rukavice. Řešením může být používání rukavic
Showa Best Glove
z pěnového nitrilu. Rukavice je také nutno udržovat v čistotě.
        klíčová slova: rukavice
pracovní - rukavice ochranné - nitril - hmoty plastické - pěny - kluzkost -
uchopení


Technik - č. 5 (2010)

96

KŘÍŽ, PETR: Hygienické a ekologické vlastnosti vodou mísitelných obráběcích
kapalin.

        anotace: Špičkové technické
vlastnosti a vysoký výkon jsou dnes samozřejmé požadavky na vodou mísitelné
obráběcí kapaliny. Nadstandardní obráběcí kapaliny dále vykazují mimořádnou
životnost jako významný benefit pro zákazníka.
Skutečně prvotřídní obráběcí kapalina navíc musí, jako výsledek nejnovějšího
vývoje, ve své formulaci obsahovat chemické látky vykazující minimální
negativní vlastnosti z hlediska hygieny a ekologie.
        klíčová slova: kapaliny
- obrábění - vlastnosti

97

TROMMER, GERD: Elektrický oblouk a svarová housenka ve virtuálním výukovém
prostředí.

        anotace: Profesionály
ve svařovacím oboru charakterizuje suverénní zacházení s jejich pracovním
nástrojem. Noví adepti i ti, kteří znovu začínají nebo přecházejí z
příbuzného oboru si zručnost při zacházení s hořákem musejí osvojit během
mnoha hodin praktické výuky.
        klíčová slova: svařování
- svářeči - výuka - trénink - trenažéry - realita virtuální


Travail
et Sécurité
- č. 705 (2010)

98

RAVALLEC, CÉLINE - VAUDOUX, DELPHINE: Ménager la
prévention au milieu des
déchets : centres de tri :
dossier.
Provádění prevence uprostřed odpadů :
třídicí centra : souhrnná zpráva
        anotace: V roce 2008
bylo ve Francii vyrobeno 31 milionů tun komunálního odpadu. Třídicí centra
zlepšují svoji kvalitu i kvantitu. Jejich zaměstnanci jsou však konfrontováni
s fyzicky náročnou činností a jsou vystaveni pracovním úrazům a nemocím z
povolání. Modernizace procesu tudíž musí co nejvíce zohledňovat otázky ergonomie
a bezpečnosti práce.
        klíčová slova: odpady
- odpady - třídírny - Francie


Travail
et Sécurité
- č. 706 (2010)

99

BONDÉELLE, A. - BRASSEUR, GRÉGORY - RICHEZ, JEAN-PAUL: Graver
la prévention dans
le métal : travaux
de soudage : dossier.
Vyrýt
prevenci do kovu : svařovací práce : souhrnná zpráva
        anotace: Lze zhodnotit
rizika, jimž jsou vystaveni svářeči, a zavést vhodná preventivní opatření.
Existují technická i organizační řešení pro zlepšování pracovních podmínek.
Orgány pro prevenci vypracovávají dokumenty a pomůcky umožňující šíření
informací. Lze uzavírat kontrakty na větrání, odlučování i manipulační
prostředky. Byly vyvinuty metody sledování zdraví zaměstnanců.

        klíčová slova: svařování
- prevence rizik - podmínky pracovní - informace

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail