Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2024/04

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

Časopis lékařů českých - č. 7-8 (2023) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2024) | Chemické listy - č. 3 (2024)Journal of Safety Research - č. 88 (2024) | KANbrief - č. 1 (2024) | Process Safety Progress - č. 1 (2024) | Process Safety Progress - č. 1 (2024) | Professional Safety - č. 4 (2024)

 

 

Časopis lékařů českých - č. 7-8 (2023)

LHOTSKÁ, LENKA: Umělá inteligence v medicíně a zdravotnictví

 • anotace: Současný technologický vývoj přispívá ke generování velkých objemů dat, která nelze vyhodnocovat pouze manuálně. Vývoj metod umělé inteligence a jejich aplikace v medicíně a zdravotnictví umožňuje podporu procesu péče o pacienta technologiemi a metodami analýzy dat. Existuje mnoho úspěšných aplikací, které pomáhají v procesu podpory rozhodování, zejména při zpracování komplexních vícerozměrných heterogenních a/nebo dlouhodobých dat. Na druhé straně se v aplikacích metod umělé inteligence objevují neúspěchy. V posledních letech se stalo velmi populární hluboké učení, které do jisté míry přináší slibné výsledky. Má však určité nedostatky, které mohou vést k chybné klasifikaci. V článku jsou stručně představeny správné metodické kroky při návrhu a implementaci vybraných metod pro zpracování dat.
 • klíčová slova: zdravotnictví - data - analýzy dat - inteligence umělá - informatika - technologie mobilní

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2024)

ZELENÁK, MICHAL: Kolaborativní roboti

 • anotace: Do průmyslu si pomalu nachází cestu nový druh robota, které se nazývá "kolaborativní robot" a postupně mění zažité představy o lidech a robotech, kteří sdílejí společný pracovní prostor. Využívat při práci robota, který bude bezpečně pracovat po boku lidí, může zlepšit tok výroby a současně umožňuje automatizaci nových procesů s využitím toho nejlepšího z robotů a nejlepších zaměstnanců. Článek se zabývá bezpečností práce u robotů bez bezpečnostní ochrany.
 • klíčová slova: roboty kolaborativní - robotizace - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - hodnocení rizik - požadavky bezpečnostní - normy

VALA, JIŘÍ: Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP

 • anotace: Umělá inteligence se postupně stává součástí téměř všech aspektů našeho života. Využití příležitostí umělé inteligence je zásadní pro udržení a posílení konkurenceschopnosti Evropy. Integrování umělé inteligence do pokročilých výrobních technologií a systémů může výrazně přispět ke zlepšení kvality produktů a procesů. Umělá inteligence tak může průmyslové výrobě významně pomoci, přičemž zásadní bude vybudování důvěry v tyto nové technologie.
 • klíčová slova: inteligence umělá - pracoviště - dopady - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - monitorování osob - aspekty etické - automatizace - řízení bezpečnosti práce

DANDOVÁ, EVA: Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP

 • anotace: Zákoník práce v § 1a ZP stanoví, že smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřuje i pět základních zásad pracovněprávních vztahů. Pro další pojednání jsou důležité dvě zásady, a to zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance a zásada uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnavatelé - povinnosti - ochrana zaměstnanců - podmínky pracovní - zákoník práce

MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Archeolog

 • anotace: Práce je zpravidla vykonávána ve vyhloubených jamách, výkopech nebo nad volnou hloubkou. Práce může být vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami jako je prach, vysoká tepla okolního vzduchu nebo nedostatečná viditelnost. Pro hloubení pracovních jam/výkopů se používají pohyblivé stavební stroje, mechanizace a ruční nástroje a nářadí. Pochozí i pojezdové komunikace na pracovišti bývají zpravidla nezpevněné a nerovné. Při práci ve výkopech jsou pracovníci ohrožování např. sesuvem zeminy nebo zřícením stavebních konstrukcí. Karta BOZP obsahuje přehled pracovních činností, požadované kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné události a bezpečnostní opatření jim předcházející, rizikové faktory a doporučené OOPP.
 • klíčová slova: archeologie - karta BOZP - činnosti pracovní - kvalifikace - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků

 • anotace: Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků (vozíků) ve vnitropodnikové dopravě se opětovně podceňuje, jak vyplývá z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2023.
 • klíčová slova: doprava vnitrozávodní - prostředky dopravní - vozíky manipulační - vozíky motorové - úrazy pracovní - příčiny - analýzy úrazů - inspekce práce

JOUZA, LADISLAV: Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti

 • anotace: Zákoník práce a další právní předpisy stanoví řadu povinností zaměstnavatelům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé k zajištění těchto povinností využívají řadu organizačních, technologických i výrobních opatření. V poslední době k nim přistupuje jedna z forem telekomunikačních a digitálních možností: zavádění kamerových systémů v prostorách pracovišť. Článek shrnuje právní pravidla pro postup zaměstnavatelů. klíčová slova: systémy kamerové - monitorování osob - pracoviště - aspekty právní - zaměstnavatelé

 

Chemické listy - č. 3 (2024)

MIKA, OTAKAR JIŘÍ: Významná databáze nebezpečných látek Medis-Alarm v České republice

 • anotace: Článek se zabývá problematikou nebezpečných chemických látek v souvislosti s využitím české databáze nebezpečných látek Medis-Alarm. Databáze Medis-Alarm je v tomto příspěvku charakterizována a jsou naznačeny možnosti jejího využití na vysokých školách při výuce studentů. Dalším cílem je vyvolat diskusi o nutném zvýšení bezpečnosti jak obyvatel, tak záchranářů a zlepšení ochrany životního prostředí v České republice.
 • klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - databáze - Česká republika - výuka - školy vysoké

 

Journal of Safety Research - č. 88 (2024)

SOCIAS-MORALES, CHRISTINA M.: The association between safety climate and noncombat injury events among United States Air Force workers Souvislost mezi bezpečnostním klimatem a nebojovými úrazy u pracovníků letectva Spojených států amerických

 • anotace: Pracovní úrazy jsou běžným zaostávajícím ukazatelem bezpečnosti, zatímco hodnocení bezpečnostního klimatu může pomoci identifikovat konstrukce sloužící jako vedoucí ukazatele. Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) spolupracoval s bezpečnostním centrem amerického ministerstva letectví (DAF), aby prozkoumal souvislost mezi vnímáním konstruktů průzkumu bezpečnostního klimatu a počtem úrazů u zaměstnanců DAF. Tato jedinečná studie kvantifikovala bezpečnostní klima a jeho souvislost s úrazy v průběhu několika let. Ačkoli měření bezpečnostního klimatu může být omezeno častou fluktuací a dobrovolným, anonymním charakterem kombinovaného systému letectva pro snižování počtu nehod (AFCMRS), síla této studie spočívá ve sčítání úrazů.
 • klíčová slova: klima bezpečnostní - armáda - letectví - úrazy pracovní - ukazatele

ESTUDILLO, BARBARA: The role of organizational factors in promoting workers' health in the construction sector : a comprehensive analysis Úloha organizačních faktorů při podpoře zdraví pracovníků ve stavebnictví: komplexní analýza

 • anotace: Počet fyzických a psychických problémů způsobených pracovními úrazy a nemocemi z povolání každoročně roste. Pro jejich kontrolu je bezpečnost práce uznávaným kritickým faktorem. Chybí však široce použitelný model, který by zachycoval bezpečnostní klima pro různá odvětví a organizace. Tato studie navrhuje teoretický model pro měření přímých a nepřímých účinků bezpečnostního klimatu na fyzické a duševní zdraví pracovníků, zprostředkovaných spokojeností s prací, v odvětví stavebnictví. Autoři navrhují vícedimenzionální konstrukt bezpečnostního klimatu, který zohledňuje nejvýznamnější faktory z literatury a zahrnuje psychologický kapitál jako nový faktor. Na základě údajů z poslední vlny Evropského průzkumu pracovních podmínek (2015) ve Španělsku byl navržený model ověřen pomocí modelování strukturálních rovnic. Zjištění naznačují, že pro další zlepšování duševního zdraví pracovníků ve stavebnictví je třeba upřednostnit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a pracovní odměny a kompenzace spolu s bezpečnostním klimatem. Co se týče fyzického zdraví, zásadní význam mají bezpečnostní klima a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Nakonec jsou uvedena některá doporučení pro manažery stavebních firem na základě hodnocení všech faktorů ovlivňujících bezpečnostní klima a zdraví pracovníků.
 • klíčová slova: klima bezpečnostní - spokojenost - ochrana zdraví - zdraví duševní - zdraví fyzické - stavebnictví

BIERMANN-TEUSCHER, DORIT: Safety : a collective and embedded competency: an ethnographic study of safety practices at an industrial workplace in the Netherlands Bezpečnost: kolektivní a zakotvená kompetence: etnografická studie bezpečnostních postupů na průmyslovém pracovišti v Nizozemsku

 • anotace: Organizace kladou velký důraz na standardizované postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby snížily počet nemocí z povolání a pracovních úrazů. Standardizované postupy však nejsou vždy dodržovány v každodenní pracovní praxi. Organizace se musí vypořádat s rozdíly mezi standardizovanými postupy a místním přizpůsobením ze strany zaměstnanců. Tato etnografická terénní studie na průmyslovém pracovišti v Nizozemsku poskytuje vhled do každodenních pracovních postupů zaměstnanců, do toho, jak jsou tyto pracovní postupy utvářeny a jak souvisejí s místními postupy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uznávání bezpečnosti jako kompetence zakotvené v pracovních postupech, jak ji představili Gherardi a Nicolini (2002), nabízí teoretický úhel pohledu, který umožňuje překonat dichotomii standardizace a místních adaptací. Výsledky ukazují, že standardizovaný a nekontextualizovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se zaměřuje na dny bez nehod a dodržování předpisů, ve skutečnosti vede k neznalosti praktických a tichých kompetencí pracovníků a nemůže dojít k učení a zlepšování bezpečnostních postupů. Tato zjištění však také ukazují, jak zaměstnanci ve svých neformálních každodenních pracovních postupech snižují rizika, která vytváří samotný systém bezpečnosti.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - postupy pracovní - etnografie - odpovědnost - znalosti tacitní - učení podnikové - podpora zdraví

OLABODE OTITOLAIYE, VICTOR: Bibliometric analysis of safety management system research (2001–2021) Bibliometrická analýza výzkumu systémů řízení bezpečnosti (2001-2021)

 • anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se stala nedílnou součástí lidské společnosti, zejména s ohledem na rostoucí počet úrazů a úmrtí na celém světě. Proto řada zaměstnavatelů, vlád a zúčastněných stran na celém světě zavedla zásadní opatření v oblasti BOZP, aby zajistila ochranu lidského zdraví a bezpečnost práce. Byla provedena řada studií, jejichž cílem je identifikovat a upozornit na rizika a nebezpečí, jakož i odhalovat, monitorovat, minimalizovat a předcházet úrazům a úmrtím na pracovišti. Tato studie představuje publikační trendy, výzkumné prostředí a vědecký vývoj týkající se systémů řízení bezpečnosti (SMS) na základě publikovaných dokumentů z databáze Elsevier Scopus. Analýza ukazuje, že výzkum v oblasti SMS je široká, mnohostranná a vlivná oblast, která se stala zásadní pro identifikaci, snižování, monitorování a eliminaci rizik v mnoha průmyslových odvětvích. Dochází se k závěru, že téma SMS je stále aktuální, protože má dopad na lidské zdraví, bezpečnost práce a životní prostředí.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - bibliometrie - literatura - analýzy

GARCÍA-MAINAR, INMACULADA: Risk self-perception and occupational accidents Vnímání vlastního rizika a pracovní úrazy

 • anotace: Tato studie analyzuje vztah mezi opatřeními týkajícími se pracovních úrazů a vnímáním rizik na pracovišti ze strany pracovníků na základě celostátně reprezentativních údajů o charakteristikách pracovníků a kompletní evidence pracovních úrazů. Z výsledků vyplynulo, že jednotlivci vnímali riziko různě v závislosti na svých osobních a pracovních charakteristikách. Mezi jednotlivými sledovanými proměnnými a vnímáním rizika byly zjištěny významné souvislosti. Celkově zůstávají výsledky robustní napříč specifikacemi řešícími simultánnost i ordinálnost.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - rizika pracovní - vnímání rizik - faktory sociodemografické

HINSBERG,KATRINA L.: Crisis communication in construction : organizational strategies for worksite fatalities Krizová komunikace ve stavebnictví: organizační strategie při smrtelných nehodách na staveništi

 • anotace: Stavebnictví je vysoce rizikové a nepředvídatelné odvětví, které vyžaduje rozsáhlou bezpečnostní přípravu, postupy a účinnost na staveništích. Přestože jsou preventivní opatření důležitá a dobře zdokumentovaná, v odvětví obecně chybí účinné strategie krizového řízení v případě selhání bezpečnostních opatření. Tato studie se zaměřila na vyhodnocení převládajících osvědčených postupů krizové komunikace a řízení a na převzetí těchto metod do modelů, které by mohly být použity po smrtelném úrazu na staveništi.
 • klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - úrazy smrtelné - stavebnictví - komunikace krizová - řízení krizové - rizika organizační - řízení bezpečnosti práce

THOMPSON PANIK, RACHAEL: Precursory elements of safety culture : exploratory analyses of engineering students’ safety attitudes Předběžné prvky kultury bezpečnosti: průzkumná analýza bezpečnostních postojů studentů technických oborů

 • anotace: Kultura bezpečnosti jako pojem je v literatuře dobře prozkoumána. Méně prací se však zabývá tím, jak si jednotlivci nastupující do zaměstnání osvojují kulturu bezpečnosti a jak se na ní podílejí v průběhu času a jak mohou být připraveni na to, aby se podíleli na pozitivních prvcích kultury bezpečnosti. Tento průzkum začal průzkumem postojů studentů technických oborů k bezpečnosti a jejich zkušeností s výukou bezpečnosti na Technologickém institutu v Georgii (n = 316). Autoři zjistili rozdíly mezi inženýrskými obory, kde některé obory mají negativnější názory na bezpečnost než jiné. To může poukazovat na potřebu účinnějšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti, aby se zabránilo negativním postojům k bezpečnosti na pracovišti. Kromě popisu trendů mezi postoji studentů technických oborů tato studie také využívá faktorovou analýzu k charakterizaci latentních konstruktů prekurzorové kultury bezpečnosti: postojů souvisejících s bezpečností, které mohou řídit způsob, jakým se lidé zapojují do kultury bezpečnosti jako začínající inženýři. Analýza poskytuje koncepční konstrukci prekurzorových postojů ke kultuře bezpečnosti, která může sloužit jako vodítko pro budoucí měření.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - hodnoty - postoje - studenti - průzkumy

MAN, SIU SHING: Are virtual reality applications effective for construction safety training and education? : a systematic review and meta-analysis Jsou aplikace virtuální reality efektivní pro školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví? systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Virtuální realita (VR) si získává pozornost v oblasti školení bezpečnosti práce ve stavebnictví, protože umožňuje uživatelům simulovat skutečné činnosti bez rizik, která jsou s nimi spojena. Odborná studie, která by komplexně popisovala účinnost VR při školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (CSTE), však chybí. Tato studie poskytuje systematický přehled výzkumu týkajícího se aplikací VR pro BOZP ve stavebnictví za posledních deset let s využitím technik metaanalýzy. Výsledky ukázaly, že VR je při školení a vzdělávání ve stavebnictví výrazně účinnější než tradiční metody. Účinnost VR byla o 0,593, 0,432 a 0,777 vyšší než účinnost tradičních metod v případě měření chování, dovedností a zkušeností.
 • klíčová slova: realita virtuální - stavebnictví - vzdělávání - školení - analýzy

ZHU, RUIXUE: Measuring safety performance of construction employees using data envelopment analysis : a case in Australia Měření bezpečnostní výkonnosti zaměstnanců ve stavebnictví pomocí analýzy dat: případ Austrálie

 • anotace: Bezpečnost je jedním z kritických a přetrvávajících problémů ve stavebnictví. Měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti by mohlo rozhodovacím orgánům umožnit kontrolu výrobních procesů v oblasti bezpečnosti a zlepšit prostředí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. V této studii byl vyvinut rámec celkového faktoru založený na globální metodě analýzy obalu dat (DEA) pro měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Odděleně byl zkoumán trend výkonnosti a ovlivňující faktory čisté technické efektivnosti a efektivnosti rozsahu. Jako případová studie byla měřena bezpečnostní výkonnost zaměstnanců ve stavebnictví v Austrálii. Výsledky ukazují, že výkonnost v oblasti bezpečnosti v australském stavebnictví se zjevně zvýšila, k čemuž přispívá především pokrok v oblasti čistě technických prvků. Faktory měřítka nehrály pozitivní a důležitou roli při zvyšování výkonnosti.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - měření - stavebnictví - Austrálie

CHEN, CHING-FU: How job stressors and economic stressors impact public transport drivers’ performance and well-being under the health risk of the COVID-19 pandemic Jak pracovní a ekonomické stresory ovlivňují výkonnost a pohodu řidičů veřejné dopravy při zdravotním riziku pandemie covid-19?

 • anotace: Během pandemie covid-19 se řidiči veřejné dopravy (např. autobusů a taxíků) potýkali s velkým stresem, protože museli pracovat, aby udrželi provoz dopravního systému. Tato studie navrhuje a empiricky zkoumá dopady pracovních a ekonomických stresorů řidičů veřejné dopravy na emoční vyčerpání a následnou psychickou pohodu a výkonnost v podmínkách zdravotního rizika covid-19. Zkoumá se také moderující vliv vnímaného ohrožení a úzkosti ze smrti na vztahy mezi stresory a emočním vyčerpáním. Na základě dvou průzkumných vzorků získaných od řidičů autobusů a taxíků na Tchaj-wanu výsledky ukazují, že s výjimkou vlivu časového tlaku na vyčerpání řidičů taxíků se pracovní stresory (pracovní přetížení a časový tlak) a ekonomické stresory (nejistota zaměstnání) pozitivně vztahují k emočnímu vyčerpání jak u řidičů autobusů, tak u řidičů taxíků. Emoční vyčerpání řidičů má negativní vliv na pracovní spokojenost i pozitivní vliv na rizikové chování při řízení. Vnímaná hrozba pandemie posiluje vliv nejistoty v práci na emoční vyčerpání u řidičů autobusů, zatímco vnímaná hrozba pandemie a obavy ze smrti oslabují negativní vliv nejistoty v práci na emoční vyčerpání u řidičů taxislužby.
 • klíčová slova: řidiči z povolání - koronavirus - stresory - vyčerpání - emoce - pohoda pracovní - aspekty psychologické - chování nebezpečné

TAHERNEJAD, SOMAYEH: A systematic review and meta-analysis of musculoskeletal disorders among firefighters Systematický přehled a metaanalýza muskuloskeletálních poruch u hasičů

 • anotace: Vzhledem k povaze své práce čelí hasiči mnoha ergonomickým rizikovým faktorům a jsou vystaveni řadě muskuloskeletálních poruch (MSD). Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy bylo zjistit prevalenci MSD u hasičů. Tato studie byla provedena na základě pokynů PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Rešerše literatury byla provedena v databázích PubMed, Scopus, Web of Science, Science Direct, SID, ISC a Google Scholar bez uplatnění časového omezení do konce července 2022. Primární rešerše literatury v databázích identifikovala 1 291 článků, z nichž 26 bylo po screeningu, výběru studií a posouzení kvality zařazeno do fáze metaanalýzy, zahrnující 36 342 hasičů. Na základě výsledků metaanalýzy byla celková prevalence MSD u hasičů 46,39 %. Prevalence MSD byla zkoumána také u krku (18,36 %), bederní páteře (34,32 %), ramene (18,68 %), rukou (7,43 %), horní části zad (10,15 %), kolena (19,97 %) a chodidla (6,66 %). Vzhledem k relativně vysokému výskytu MSD u hasičů a jejich vyšší expozici specifickým rizikovým faktorům MSD souvisejícím s prací ve srovnání s jinými profesemi se navrhuje poskytnout hasičům odpovídající školení, zavést ergonomické zásahy a pravidelně je vyšetřovat, aby se snížil výskyt MSD.
 • klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - hasiči - faktory rizikové - prevence rizik - ergonomie

OKPALA, IFEANYI: Insidious risks of wearable robots to worker safety and health : a scoping review Zákeřná rizika nositelných robotů pro bezpečnost a zdraví pracovníků

 • anotace: Stavebnictví trápí vysoká míra muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací (WMSD) a stagnující nebo klesající míra produktivity. Aby se zlepšila bezpečnost, zdraví a produktivita stavebních dělníků, zkoumají výzkumní pracovníci a odborníci z praxe bezpečné zavedení exoskeletů. Existují však obavy, že tyto interakce člověka s robotem (HRI) by mohly zesílit účinky stávajících zdravotních a bezpečnostních rizik a vést k novým zdravotním a bezpečnostním rizikům. Pouze několik komplexních studií identifikovalo bezpečnostní a zdravotní rizika spojená s používáním exoskeletů v rámci stavebních profesí a potenciální strategie pro zmírnění těchto hrozeb. Tato studie se pokouší tuto mezeru překlenout. Rešerše literatury byla provedena pomocí elektronických databází. Autoři se opírali o pětistupňový proces přehledu, v jehož rámci zkoumali akademické publikace, průmyslové zprávy a informační přehledy, aby získali užitečné informace pro tuto studii. Přehled odhalil 36 zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s používáním nositelných robotů ve vysoce rizikových stavebních profesích. Bylo představeno 22 organizačních a terénních strategií jako potenciálních kontrolních opatření ke zmírnění zjištěných nebezpečí. Studie poskytla znalostní základ pro hodnocení bezpečnostních rizik HRI a návod pro optimalizaci plánování před zahájením úkolu. Tento základ by mohl vést k významnému pokroku v oblasti bezpečnosti stavebních profesí a úspěšného provádění úkolů pomocí robotické technologie.
 • klíčová slova: exoskeletony - roboty - bezpečnost práce - rizika pracovní - stavebnictví - prevence rizik - eliminace rizik - technologie nové - implementace

 

KANbrief - č. 1 (2024)

KREMPL, STEFAN: Impacts of climate change on occupational safety and health and standardization Dopady změny klimatu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a standardizaci

 • anotace: Klimatická krize se projevuje stále zřetelněji, a to nejen prostřednictvím extrémních povětrnostních jevů, jako jsou vlny veder a povodně. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se musí přizpůsobit. Podle evropských vědců byl rok 2023 nejteplejším rokem za posledních 125 000 let; německá meteorologická služba (DWD) jej klasifikovala jako nejteplejší od počátku záznamů. Důsledky klimatické krize pociťují stále ostřeji také v Německu a jinde v Evropě, v mnoha případech doslova. Extrémní projevy počasí, jako jsou dlouhotrvající vlny veder a s nimi spojené lesní požáry, jsou v důsledku globální změny klimatu stále častější, stejně jako přívalové deště a povodně, včetně bleskových. Zvyšuje se znečištění UV zářením a ozonem. Šíří se invazivní hmyz, například druhy komárů a klíšťat, které v našich regionech dříve nebyly známy. Prodloužení období výsadby a kvetení zvyšuje pravděpodobnost výskytu alergických příznaků, jako je senná rýma, astma nebo kontaktní dermatitida. Podle výzkumníků již nyní představuje horko největší zdravotní hrozbu v Evropě. Je příčinou rostoucího pracovního stresu a absencí v práci, což má dalekosáhlé negativní dopady na produktivitu.
 • klíčová slova: klima - změny klimatické - dopady - rizika - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - standardizace

GUILLEUX, A.: Criticism of standards for gloves and clothing providing protection against pesticides Kritika norem pro rukavice a oděvy chránící před pesticidy

 • anotace: Požadavky stanovené normami týkající se rukavic a oděvů na ochranu proti pesticidům jsou méně přísné než požadavky na rukavice a oděvy odolné proti chemikáliím. INRS – Francouzský institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto rozdíly podrobněji prozkoumal a vyjádřil své obavy ohledně norem EN ISO 270651 a ISO 188892 a jimi požadovaných zkušebních metod.
 • klíčová slova: rukavice ochranné - oděvy ochranné - pesticidy - požadavky - normy

JANOWITZ, ANGELA: Vision Zero : with standardization, or instead of it? Vize nula: se standardizací nebo místo ní?

 • anotace: Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (ISSA) již řadu let prosazuje zdravou práci bez úrazů a formulovala k tomuto účelu pokyny v podobě sedmi „zlatých pravidel“. Standardizace má značný potenciál tato pravidla podpořit, ale v některých oblastech má také své limity. Zlaté pravidlo 5 používání bezpečných a zdravotně nezávadných strojů a zařízení se týká hlavního cíle standardizace. Díky svým konstrukčním specifikacím, bezpečnostním požadavkům a zkušebním postupům hraje standardizace roli při snižování rizik, efektivní organizaci systémů, navrhování strojů a dalších pracovních zařízení tak, aby byly bezpečné, a jejich spolehlivém testování. Zpřístupněním standardizovaných zkušebních postupů mohou normy podpořit také Zlaté pravidlo 2 – identifikace a kontrola rizik. Takové postupy pomáhají zaměstnavatelům plnit jejich povinnost identifikovat a vyhodnocovat nebezpečí na pracovišti (např. vibrace), aby mohli přijmout vhodná ochranná opatření.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - stroje a zařízení - standardizace - strategie - vize strategické

 

Process Safety Progress - č. 1 (2024)

WOLBERS, JOSHUA: An overview of PHA templates and checklists developed for a refining system and lessons learned Přehled šablon a checklistů analýzy PHA (předběžná analýza rizik) vytvořených pro rafinérské systémy a získané zkušenosti

 • anotace: Rafinérská společnost Chevron dokončila několikaleté úsilí o vytvoření šablon a kontrolních seznamů (checklistů) pro předběžnou analýzu nebezpečí (PHA) s cílem zlepšit její konzistenci a kvalitu. Cílem této studie je poskytnout přehled obsahu, procesu vývoje a získaných zkušeností a seznamuje se získanými poznatky.
 • klíčová slova: analýzy rizik - PHA - LOPA - checklisty - zkušenosti - rafinérie

EBADAT, VAHID: Electrostatic hazards : identifying the early warning signs to reduce explosion risk Elektrostatická rizika: identifikace včasných varovných příznaků pro snížení rizika výbuchu

 • anotace: Je známo, že elektrostatické výboje jsou každoročně příčinou mnoha průmyslových požárů a výbuchů. Přesto je zcela běžné, že se pracovníci před nehodou setkají se známkami přítomnosti statické elektřiny. Kdyby byl doceněn význam těchto "příznaků včasného varování", mohly zabránit mnoha průmyslovým požárům nebo výbuchům. Autoři v článku shrnují důkazy získané při vyšetřování elektrostatických událostí a seskupují je podle tříd "projevů". Diskutují o tom, jak by tyto třídy/projevy měly být interpretovány s odkazem na typy výbojů a jejich související energetické rozsahy. Nakonec se zabývají tím, jak lze postupovat při posuzování, zda by jednotlivé statické projevy mohly vést k elektrostaticky iniciovanému požáru nebo výbuchu, a také tím, jak je lze eliminovat. Včasné varovné příznaky statické elektřiny mohou být tak zdánlivě neškodné, jako jsou prachové obrazce na plastu nebo pocit píchání na rukou. Mohou také zahrnovat neočekávanou korozi v nádobě se skleněnou výplní nebo dokonce dírkovou netěsnost izolačního potrubí; to vše vedle dobře známých jisker a praskajících zvuků, které se prezentují jako zřejmější tvář nebezpečné statické elektřiny. Čekání na "včasné varovné znamení" však nemůže nikdy nahradit podrobnou práci na posouzení nebezpečí, která se zaměřuje na identifikaci a eliminaci všech potenciálních zdrojů vznícení.
 • klíčová slova: elektřina statická - rizika elektrostatická - výboje elektrostatické - výbuchy - požáry - jiskry

HODGE, PHILLIP: Machine vision safeguard assurance Zajištění ochrany strojového vidění

 • anotace: Se snahou o zvyšování automatizace, bezobslužných zařízení a zlepšování bezpečnosti procesů jsou zapotřebí nové technologie pro zajištění bezpečného provozu. Ačkoli typickou praxí je zařazování stále složitějších senzorů, narážejí na omezení, zejména na rozhraní člověk-stroj. Přechodná povaha vysoce rizikových prací a obtíže s přidáváním senzorů pracovníkům mohou způsobit, že tato kritická práce zůstane pro technické systémy slepou skvrnou. Proto se často spoléháme na administrativní nebo procedurální kontroly, které zajišťují, že jsou ochranná opatření zavedena a práce zůstává bezpečná. Díky pokroku v oblasti umělé inteligence lze objekty a činnosti rozpoznat a sledovat pomocí jednoduché kamery. S dostatečným množstvím vizuálních dat lze kameru vycvičit k provádění pozorování, která v současnosti provádí člověk. To uvolňuje lidi od rutinních úkolů k abstraktnější práci a omezuje nebo eliminuje způsoby lidského selhání, které mohou oslabit bezpečnostní systém. Tento článek upozorňuje na práci, kterou provádí společnost Chevron na implementaci strojového vidění. Uvádí několik případů použití v oblasti ropného a plynárenského průmyslu, které ukazují jejich potenciál pro zlepšení výkonnosti bezpečnosti procesů. Jsou rovněž diskutovány zkušenosti získané při zavádění a budoucí rozvoj této technologie.
 • klíčová slova: vidění počítačové - digitalizace - inovace - učení strojové - bezpečnost

ZAKARIA, JUNAIDAH: The effectiveness of behavior-based safety observation program (BSOP) in the chemical manufacturing industry Účinnost programu pozorování bezpečnosti založeného na chování (BSOP) v chemickém průmyslu

 • anotace: V roce 2022 bylo v malajském zpracovatelském průmyslu nahlášeno 4514 případů pracovních úrazů, což je nejvíce ze všech odvětví. Přestože vládní předpisy nařizují používání osobních ochranných pomůcek a bezpečných pracovních postupů, pracovníci při výkonu své práce stále riskují. Spolehlivým způsobem, jak korigovat chování pracovníků a zlepšit jejich výkonnost v oblasti bezpečnosti, se stal přístup založený na chování (Behavioral-based safety - BBS). Tento článek představuje zjištění z programu bezpečnostní intervence BBS a uvádí jeho účinnost při zvyšování počtu pracovníků provádějících bezpečné úkony. Vyvinutý program, konkrétně BSOP (behavior-based safety observation program), využívá čtyři základní principy: (i) stanovení cílů, (ii) pozorování chování, (iii) konstruktivní zpětnou vazbu a (iv) odměnu a oslavu.
 • klíčová slova: chování bezpečné - bezpečnost práce - programy bezpečnosti práce - vazba zpětná - cíle - odměny - výkonnost

LI, RITCHE NIÑO: The role of motivation in human performance and in minimizing the impact of human error Úloha motivace při výkonu člověka a při minimalizaci dopadu lidských chyb

 • anotace: Úloha lidského faktoru je předmětem různých případových studií o bezpečnostních incidentech v procesech po celém světě. Pro zlepšení situace a minimalizaci dopadu lidských chyb se úsilí široce zaměřuje na vnější situaci na pracovišti, jako je návrh pracovního místa a pravidla odměn a trestů. Dále se organizace rozhodly zlepšit individuální podmínky, jako jsou pracovní kompetence a rozvoj dovedností. Cílem inženýrství lidského činitele je maximalizovat potenciál lidského výkonu při prevenci bezpečnostních událostí v procesech. Málo pozornosti se však věnuje vnitřnímu motivačnímu procesu, který probíhá u jednotlivce účastnícího se incidentu. Cílem tohoto článku je proto překlenout tuto mezeru a poukázat na úlohu motivačního chování při rozvoji lidského výkonu nebo při provádění činností, které vedou k lidské chybě. Lidské chování a motivace se v rámci organizací značně liší. Organizace proto mohou těžit z motivačních teorií, které jsou široce využívány při studiu organizačního chování. Teoretický přístup k motivaci se dělí do dvou hlavních kategorií: vnitřní motivace a vnější motivace. Teorie vnitřní motivace se navíc dělí na racionální a iracionální faktory. Teorie použité v tomto článku jsou příkladem a kombinací využití motivačních teorií při zlepšování lidské výkonnosti a prevenci bezpečnostních incidentů v procesech. Na základě analýzy jsou vytvořena klíčová doporučení, která lze implementovat pro zlepšení lidské výkonnosti jako součást systému řízení procesní bezpečnosti.
 • klíčová slova: faktor lidský - kultura bezpečnosti - vedení lidí - řízení bezpečnosti práce - motivace - teorie - chování - organizace a řízení

SUBBARAO, N. V.: Improving process safety culture through developing and maintaining the sense of vulnerability at all levels in the organization Zlepšení kultury bezpečnosti procesů prostřednictvím rozvoje a udržování pocitu zranitelnosti na všech úrovních organizace

 • anotace: Ve společnosti Chola MS Risk Services rozlišujeme mezi kulturou bezpečnosti a kulturou procesní bezpečnosti, abychom zlepšili pocit zranitelnosti vůči předvídání incidentů s vysokou závažností, tzv. procesních incidentů. Kultura je označována jako způsob, jakým zaměstnanci dodržují bezpečnost, i když se nikdo nedívá. Při budování organizace, která si uvědomuje rizika, hraje atribut udržování pocitu zranitelnosti významnou roli. V tomto článku sdílí autoři zkušenosti společnosti Chola MS Risk Services získané při zavádění řízení bezpečnosti procesů (PSM) v různých odvětvích po celé zemi s úrovní pocitu zranitelnosti, která v organizaci existuje, s příklady z praxe a výzvami, kterým čelí indický průmysl při jejím zlepšování. Tento článek také zdůrazňuje, že pocit zranitelnosti přináší také smysl pro bdělost nad různými parametry i při zdánlivě ustáleném, bezproblémovém provozu. I nepatrné změny kritických parametrů "zazvoní varovným zvonkem" tam, kde existuje pocit zranitelnosti.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti práce - dovednosti - vedení lidí - bezpečnost procesní

NIU, YI: National strategies for coordinating process safety and COVID-19 pandemic control in China Národní strategie koordinace bezpečnosti procesů a kontroly pandemie covid-19 v Číně

 • anotace: Během pandemie viru covid-19 Čína sice zabránila šíření koronaviru, ale její stav procesní bezpečnosti si stále udržoval pozitivní trend. Proto je naléhavě nutné důkladně prozkoumat čínské zkušenosti a poučení z koordinace kontroly epidemií a bezpečnosti procesů, aby bylo možné vyměňovat si poznatky s ostatními zeměmi a předcházet podobným katastrofám. Tento článek komplexně sleduje čínské národní strategie v oblasti koordinace kontroly epidemií a regulace bezpečnosti od konce roku 2019 prostřednictvím sběru informací, průzkumu literatury a investigativních rozhovorů. Podle charakteristiky těchto strategií je čínský protiepidemický proces rozdělen do tří fází: vypuknutí epidemie, soustředěné obnovení práce a normalizace prevence epidemií. Na tomto základě jsou dále rozdělena hlavní rizika jednotlivých etap a opatření přijatá čínskou vládou v reakci na ně. Dále jsou diskutovány změny, které pandemie covid-19 přinesla čínským bezpečnostním regulátorům.
 • klíčová slova: koronavirus - strategie - Čína - bezpečnost procesní

ROCHE, ELOISE: Overcome the challenges of implementing safety instrumented systems for reactive processes Překonání problémů při zavádění bezpečnostních přístrojových systémů pro reaktivní procesy

 • anotace: Bezpečnostní přístrojové systémy (safety instrumented systems, SIS) se obecně používají proti bezpečnostním rizikům v procesech, která mohou vážně zranit nebo dokonce usmrtit personál nebo veřejnost. Reaktivní procesy jsou běžnou aplikací pro SIS vzhledem k potenciálu značného uvolnění energie během reakce, které má tendenci způsobit katastrofické roztržení nádoby. Zatímco některé aplikace mohou řešit reaktivní nebezpečí uzavřením havarijních blokovacích ventilů, jiné mohou vyžadovat vyfukování, likvidační prostředky a další složité zásahy. Čím více je toho třeba udělat pro řešení reakce, tím je SIS složitější, což vede k potřebě zapojení zkušenějších procesních inženýrů, aby byl návrh správný. Ochranné vrstvy přidělené k řízení rizika reaktivních aplikací se obvykle zaměřují na prevenci únikových reakcí tím, že zajišťují, aby teplota nebo tlak nikdy nedosáhly nebezpečného stavu. To se zdá být jednoduché, ale reaktivní procesy mohou na ztrátu kontroly reagovat způsobem, který je obtížněji předvídatelný, takže specifikace vypínacího bodu, doby odezvy a architektury senzorů vyžaduje více analýz než typické SIS. Tento článek pojednává o některých jedinečných výzvách, které představují reaktivní aplikace, a uvádí příklady, které ilustrují, jak tyto výzvy překonat.
 • klíčová slova: vrstvy ochranné - účinnost ochranná - materiály reaktivní - systémy přístrojové - systémy bezpečnostní

ZHANG, WEI: Significance ranking and correlation identification of accident causes in process industry based on system thinking and statistical analysis Stanovení pořadí významnosti a korelace příčin nehod ve zpracovatelském průmyslu na základě systémového myšlení a statistické analýzy

 • anotace: K nehodám v procesním průmyslu dochází často a dochází při nich k vážným ztrátám na životech a majetku. Tento článek vytváří model příčin nehod v procesním průmyslu založený na systémovém myšlení rozdělením systému příčin nehod na 4 subsystémy a 22 faktorů. K provedení strukturované analýzy shromážděných údajů je provedena kombinace šedé relační analýzy a korespondenční analýzy.
 • klíčová slova: nehody pracovní - příčiny - analýzy - metody - průmysl procesní

KIM, JONG GU: Analysis of accidents in chemistry/chemical engineering laboratories in Korea Analýza nehod v chemických laboratořích v Koreji

 • anotace: Jedná se o první studii, která statisticky analyzuje všechny nehody chemických laboratoří v Jižní Koreji v letech 2015-2021 a zkoumá vztah mezi typy a příčinami nehod, typy poškození a poškozenými oblastmi. Údaje zahrnovaly nehody se zraněním vyžadujícím ošetření po dobu delší než tři dny v souladu s normami zákona o vytvoření bezpečného laboratorního prostředí. Byla provedena analýza četnosti aktuálního stavu jednotlivých proměnných a křížová analýza identifikovala souvislosti mezi nimi. Výsledky identifikovaly 1380 laboratorních úrazů, z toho 342 úrazů. Chemické nehody byly podle typu nehody rozděleny na požáry, výbuchy a úniky. Nejvyšší četnost vykazovaly úniky (69,0 %), které byly většinou způsobeny nevhodnou manipulací s chemickými látkami (62,5 %). Většina výbuchů (62,2 %) a požárů (52,2 %) byla způsobena abnormálními/běžnými reakcemi. Škody způsobené popálením byly vysoké u všech typů nehod, zejména u úniků (76,1 %). Obličej byl často poškozen u všech typů nehod, zatímco výbuchy poškodily více oblastí. Na základě výsledků je navrženo několik opatření pro řízení bezpečnosti, která mají zabránit/omezit úniky, výbuchy, požáry a škody. Výsledky mohou výzkumným pracovníkům pomoci při vývoji nových ochranných technologií pro bezpečnost v chemických/chemicko-inženýrských laboratořích.
 • klíčová slova: havárie chemické - laboratoře chemické - chemie - úniky látek - popáleniny - výbuchy - analýzy - Jižní Korea - řízení bezpečnosti práce

LIU, PING: Lessons learned in confined space entry management after a gas poisoning accident in China Poznatky z řízení vstupu do uzavřených prostor po nehodě s otravou plynem v Číně

 • anotace: Dne 21. dubna 2021 zemřeli čtyři pracovníci v důsledku otravy plynem při pokusu o údržbu míchadla v reaktoru ve společnosti Heilongjiang Kailunda Technology Co. v Anda, provincie Heilongjiang, Čína. Událost byla charakterizována jako závažná nehoda, ke které došlo v uzavřeném prostoru. Tento článek analyzuje tuto událost na základě porovnání bezpečnostních předpisů a norem v Číně a USA týkajících se vstupu do uzavřených prostor. V závěru článku jsou uvedeny získané poznatky a předloženy návrhy na prevenci podobných událostí a na zlepšení bezpečnosti v Číně.
 • klíčová slova: prostory omezené - prostory uzavřené - otravy - plyny - nehody pracovní - řízení bezpečnosti práce - zkušenosti - Čína

PUKKAWANNA, PUMIPAT: Simulation of the threat zone of benzene released from the safety relief valve in the petrochemical plant in accordance with occupational health, safety, and environmental standards Simulace zóny ohrožení benzenem uvolňovaným z pojistného ventilu v petrochemickém závodě v souladu s normami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí

 • anotace: Benzen se vyrábí především v petrochemickém průmyslu. V případě přetlaku může dojít k úniku velkého množství benzenu přes pojistný ventil (SRV) přímo do atmosféry, čímž se pracovníci a lidé v okolí vystavují riziku jejich expozice. Cílem tohoto výzkumu je proto modelovat zasaženou oblast atmosférickým benzenem uvolňovaným ze SRV ve třech různých ročních obdobích včetně léta, dešťů a zimy. K modelování rozptylu v ovzduší byl použit software Areal Location of Hazardous Atmospheres. S využitím technických údajů, meteorologických údajů z jednoho petrochemického závodu v provincii Čonburi v Thajsku a různých norem v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí jako úrovně zájmu simulace ukázala, že vzdálenosti v zóně dopadu rozptylu benzenu se mírně liší v důsledku sezónních meteorologických charakteristik a zasažená oblast závisí na dominantním směru větru v každém ročním období. Tyto výsledky lze při porovnání s různými normami upravit jako vodítko pro řízení rizik a havarijní připravenost závodů na výrobu benzenu.
 • klíčová slova: benzen - úniky látek - zóny ohrožení - disperze - modely - ventily pojistné - Thajsko

ZHOU, JILING: Statistical investigation on the characteristics of hazardous chemical accidents in special work in China from 2008 to 2021 Statistické šetření charakteristik nebezpečných chemických nehod při speciálních pracích v Číně v letech 2008 až 2021

 • anotace: Speciální práce zahrnují práce v horku, v omezeném prostoru, zaslepení potrubí s uzavírací deskou, práce ve výškách, zvedací práce, dočasné dodávky elektřiny, výkopové práce, práce při rozbíjení silnic a další práce, které mohou způsobit újmu nebo poškození samotné obsluhy, okolních budov, zařízení a objektů. V tomto článku jsme provedli statistické šetření 154 velkých a vyšších nebezpečných chemických havárií, k nimž došlo v letech 2008 až 2021 v Číně, a zjistili jsme, že jen při speciálních pracích došlo k 58 haváriím, což představuje 37,7 % z celkového počtu havárií. V současné době však nebyla provedena žádná statistická analýza charakteristik nehod při speciálních pracích v Číně. Tento článek proto analyzuje nehody při speciálních pracích z hlediska šesti aspektů: kategorie speciálních prací, rozdělení odvětví, měřítka podniků, rozdělení provinčních lokalit, charakteristiky časové nestálosti a příčiny nehod. Kromě toho tento článek předkládá protiopatření a návrhy, jejichž cílem je poskytnout užitečné informace pro prevenci zvláštních pracovních úrazů v Číně.
 • klíčová slova: prostory omezené - práce ve vysokých teplotách - havárie chemické - nehody pracovní - statistiky - Čína

 

Process Safety Progress - č. 1 (2024)

GALLOWAY, SHAWN M.: 10 focus necessities for successful safety strategy 10 nezbytných bodů pro úspěšnou bezpečnostní strategii

 • anotace: Pro dosažení úspěchu v oblasti bezpečnosti práce existuje 10 oblastí, ve kterých organizace musí soustředit energii a zdroje. Jen málo organizací má však takový záběr, aby mohly vyniknout v každé z těchto oblastí současně. Vedení provozu a bezpečnosti musí vyhodnotit současný stav těchto oblastí zaměření a poté stanovit priority, kdy se na jednotlivé oblasti zaměřit v průběhu víceleté strategie. Tento článek vysvětluje těchto 10 nutností zaměření a poskytuje návod na shromáždění názorů klíčových zúčastněných stran pro stanovení priorit plánu zlepšování nebo vytvoření robustnější strategie zlepšování bezpečnosti.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - strategie bezpečnosti práce

GELLER, SCOTT E.: The power of perceived choice : a key determinant of safety, health and happiness Síla vnímané volby: klíčový faktor bezpečnosti, zdraví a štěstí

 • anotace: Vnímaná volba zvyšuje vlastní motivaci a sebeřízené chování. Je klíčem k efektivnímu participativnímu řízení. Vnímaná volba je jedinečnou vlastností bezpečnosti založené na chování. Vnímaná volba snižuje kompenzaci rizika a zvyšuje zobecnění reakce. Je rozhodující pro motivaci k bezpečnému chování při kognitivní disonanci. Lidský blahobyt neboli subjektivní pohoda se zvyšuje díky vnímání osobní volby, takže lidé potřebují vědět, jak zvýšit vnímání volby u sebe i u ostatních. Tento článek vysvětluje, jak toho dosáhnout v oblasti BOZP. Článek také zkoumá, zda intervence v oblasti BOZP může aktivovat kognitivní disonanci, a tím zvýšit vlastní odpovědnost člověka za prevenci úrazů. Diskutuje se také o kritickém významu vnímané volby.
 • klíčová slova: volby - vnímání rizik - chování bezpečné - motivace - schopnosti poznávací - BOZP

AMIT, LITO M.: Taking it up a notch : improving workplace ergonomic assessment beyond RULA and REBA Vyšší stupeň: zlepšení ergonomického hodnocení pracoviště nad rámec metod hodnocení ergonomických rizik RULA a REBA

 • anotace: Počet muskuloskeletálních poruch (MSD) se neustále zvyšuje napříč odvětvími a postihuje téměř čtvrtinu světové populace. Jsou hlavní příčinou pracovní neschopnosti pracovníků, vysokých nákladů na odškodnění pracovníků, absencí, předčasných odchodů do důchodu a omezení výdělečné činnosti (Wleklinski, 2022). Cílem tohoto článku je poskytnout historické a praktické poznatky o ergonomii, zhodnotit výhody a omezení dvou nástrojů ergonomického hodnocení RULA a REBA a poskytnout doporučení pro zlepšení ergonomického hodnocení na pracovišti.
 • klíčová slova: ergonomie - rizika ergonomická - hodnocení rizik - hodnocení ergonomické - metody ergonomické

 

Professional Safety - č. 4 (2024)

JUNKIN, JAMES A.: The quality and scientific value of OSH research Kvalita a vědecká hodnota výzkumu BOZP

 • anotace: Celková kvalita a vědecká hodnota výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v posledních několika desetiletích po přijetí zákona o BOZP v roce 1970 ukázala jako obtížná (Bushnell a kol., 2022). S tím, jak se exponenciálně zvyšuje technologický pokrok a kontroly nebezpečí v oblasti bezpečnosti, roste potřeba formálně vyjasnit, co je výzkum, a odlišit kvalitní výzkum BOZP s přidanou hodnotou od šumu v pozadí, který představují četné články založené na názorech. Účelem tohoto článku je diskutovat o kvalitě a hodnotě toho, co je prohlašováno za výzkum BOZP, v kontextu formální definice kvalitního vědeckého výzkumu s přidanou hodnotou.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výzkumy - kvalita - hodnoty

PATER, ROBERT: Decoding safety culture : myth or reality? Dekódování kultury bezpečnosti: mýtus nebo realita?

 • anotace: Autor článek diskutuje definici a přínos kultury bezpečnosti práce a zabývá se debatami, které zpochybňují samotnou existenci kultury bezpečnosti.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - diskuse - přínosy

HALLOWELL, MATTHEW R.: Severity-based lagging indicators : an alternative measure of safety performance Indikátory zaostávání založené na závažnosti: alternativní měřítko výkonu v oblasti bezpečnosti

 • anotace: Nedávný výzkum odhalil vážné filozofické a statistické nedostatky při použití tradičních indikátorů zpoždění jako srovnávacích měřítek výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Indikátor zpožďování podle závažnosti (SBLI) je zaveden jako alternativní bezpečnostní metrika, která řeší některá omezení tradičních metrik při zachování některých silných stránek. SBLI je upravená míra úrazů, která váží úrazy podle jejich relativní závažnosti a agreguje je do jedné sazby. Ve srovnání s tradičními zaostávajícími indikátory vytváří SBLI smysluplnější a statisticky stabilnější trendy. Navzdory svým silným stránkám má SBLI mnoho stejných filozofických omezení jako tradiční zaostávající indikátory, jako je retrospektivita, sklon k manipulaci a založený na zastaralém pohledu na bezpečnost jako na absenci incidentů.
 • klíčová slova: úrazovost pracovní - ukazatele - indikátory - metriky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail