Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2024/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 4 (2024)Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2024) | Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 274 (2024) | Chemické listy - č. 4 (2024) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2024) | Références en Santé au Travail - č. 177 (2024) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2024) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 2 (2024) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 3 (2024) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 4 (2024)Sociologický časopis - č. 1 (2024) | Sondy revue - č. 4 (2024)

 

112 - č. 4 (2024)

MATĚJKA, JIŘÍ: Legislativa pěnových hasicích koncentrátů

 • anotace: Pěna je jednou ze základních hasebních látek pro likvidaci požárů hořlavých kapalných látek, která se vyznačuje silným izolačním a v případě těžké pěny také chladicím účinkem. Některé pěnové hasicí koncentráty (pěnidla) se v nízkých procentech přimíšení používají jako smáčedla při hašení požárů pevných látek. Celoevropský trend směřuje k urychlenému omezování a úplnému zákazu fluorovaných pěnidel, tedy pěnidel obsahujících perfluorované a polyfluorované sloučeniny, které se souhrnně označují zkratkou PFAS. Tato pěnidla budou v nadcházejících letech nahrazována bezfluorovými pěnidly nové generace, která tyto látky neobsahují. Jedná se o globální problém, jenž se dotkne nejen hasičů, ale i většiny uživatelů pěnidel.
 • klíčová slova: pěnidla - hašení požárů - legislativa

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2024)

DANDOVÁ, EVA: Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

 • anotace: Výčet práv a povinností zaměstnance na úseku BOZP obsahuje § 106 ZP a toto ustanovení plně koresponduje s povinnostmi zaměstnavatele v § 101 až 105 ZP . Při aplikaci a výkladu jednotlivých zásad obsažených v tomto ustanovení je třeba přihlížet zejména k „souvztažným“ ustanovením upravujícím povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a dále pak k ostatním ustanovením zákoníku práce.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnanci - práva - povinnosti

ZELENÁK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Manipulant distribučního centra

 • anotace: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu pracuje ve vnitřních pracovištích, ve kterých dochází ke skladování a k výrobním procesům finálního produktu. Manipulace s břemeny se provádí ručně anebo pomocí manipulační techniky. V prostorách, ve kterých práce probíhá, se pohybují i osoby nebo jiné dopravní/manipulační prostředky a dále jsou zde umístěna stacionární strojní zařízení. Karta BOZP obsahuje přehled pracovních činností, požadované kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné události a bezpečnostní opatření jim předcházející, rizikové faktory a doporučené OOPP.
 • klíčová slova: průmysl automobilový - logistika - manipulace - karta BOZP - činnosti pracovní - požadavky kvalifikační - rizika pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

VALA, JIŘÍ: Zranitelné skupiny pracovníků a BOZP

 • anotace: Každý má právo na bezpečné pracoviště, na kterém jsou řádně řízena veškerá rizika ohrožující zdraví a bezpečnost zaměstnance. Všichni pracovníci však nejsou vystavováni stejným rizikům a některé specifické skupiny pracovníků jsou vystavovány zvýšeným rizikům, nebo pro ně platí zvláštní požadavky. Jedná se o osoby, které jsou zranitelnější vůči rizikům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku různých osobních a pracovních faktorů. Tyto skupiny nebo kategorie pracovníků jsou často popisovány jako „zranitelní pracovníci“.
 • klíčová slova: pracovníci zranitelní - skupiny ohrožené - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - bezpečnost práce - rizika pracovní - inspekce práce - úrazovost pracovní

JOUZA, LADISLAV: Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?

 • anotace: K dnešnímu vysvětlení mě přiměly statistické údaje, podle nichž půl milionu lidí čeká změna pracovní náplně spolu s rozvojem digitalizace. Bude třeba investovat velké částky do vzdělávání. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se stát na celoživotní vzdělávání zaměří. Zvažují se specifické fondy a pracovní skupiny. Podle průzkumu Hospodářské komory jsou chybějící digitální dovednosti hlavní překážkou k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku. Digitální znalosti chybí téměř polovině zaměstnanců starších 55 let.
 • klíčová slova: digitalizace - práce - vzdělávání celoživotní - dovednosti - bezpečnost práce

KYSELA, JIŘÍ: Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení

 • anotace: Opětovně se podceňuje riziko, kterým je například zachycení a následné vtažení horních končetin a dále také i riziko zachycení volně vlajících vlasů. Informační systém o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce eviduje ve velmi krátkém čase zvýšený počet pracovních úrazů, kde zdrojem jsou například zachycení řemínku hodinek s následným vtažením horních končetin, dále také i zachycení volně vlajících vlasů, jehož výsledkem je skalpování tzn. vytržení části lidské pokožky na hlavě i s vlasy. Četnost těchto pracovních úrazů sice není v desítkách procent, jako například u ruční manipulace s břemeny, dále střety zaměstnance s motorovým manipulačním vozíkem či pády z výšek, ale jejich závažnost v řadě případech předčí pracovní úrazy ve výše uvedených oblastech. Jde zejména o trvalé následky, případně i snížení celospolečenského uplatnění. Pro informaci tedy k dané problematice autor uvádí vybrané příklady pracovních úrazů.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - zachycení - vtažení - příklady

BUKOVJAN, PETR: Práce na dálku

 • anotace: Ukázka z nového, 7. vydání publikace „Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy podle zákoníku práce od 1. 1. 2024“.
 • klíčová slova: práce dálková - personalistika - publikace

FENCLOVÁ, ZDENKA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2023

 • anotace: Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2023.
 • klíčová slova: nemoci z povolání - statistiky - Česká republika - 2023

 

Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 274 (2024)

PÉRISSE, AURÉLIE: Bruit au travail : se former à la prévention des nuisances sonores Hluk při práci: školení o prevenci hluku

 • anotace: Hluk je na pracovišti velmi nepříjemný. Může způsobovat nejen hluchotu, ale také nepohodlí, kognitivní únavu a dokonce i stres, což z dlouhodobého hlediska představuje riziko pro zdraví zaměstnanců. S cílem pomoci snížit rizika spojená s hlukem nabízí INRS dva vzdělávací kurzy o hlukové zátěži v průmyslovém prostředí a ve službách. Cílem těchto kurzů je poskytnout klíč k zavedení přístupu k prevenci hluku přizpůsobeného každé společnosti.
 • klíčová slova: hluk - školení - vzdělávání - Francie

CLERTÉ, JENNIFER: Etat de la veille 2023 Stav sledování 2023

 • anotace: Představená témata souvisejí s aktuálním děním ve světě práce v roce 2023. Zabývá se úvahami různých výzkumných ústavů a veřejných orgánů o vztahu Francouzů k práci. Velký prostor je věnován také práci o dopadech globálního oteplování na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a také výhledovým iniciativám dalších veřejných orgánů. A konečně, tři roky po zdravotní krizi covid-19 a cvičení provedeném INRS o změnách na pracovišti po této pandemii, přináší tento článek shrnutí hodnocení dopadu práce na dálku na základě různých studií, které byly na toto téma v tomto roce zveřejněny.
 • klíčová slova: práce - prostředí pracovní - stav - 2023 - Francie

SAVARY, BARBARA: Portrait rétrospectif des expositions professionnelles aux poussières de farine en France de 2014 à 2023 Retrospektivní profil profesionální expozice moučnému prachu ve Francii v letech 2014 až 2023

 • anotace: Profesionální astma a rinitida jsou zdravotními problémy při práci, které se často vyskytují v malých nebo průmyslových pekárnách a mlýnském průmyslu. Tento článek přináší přehled profesionální expozice moučnému prachu ve Francii za posledních 10 let na základě údajů zaznamenaných v databázi Colchic za období 2014-2023.
 • klíčová slova: prach moučný - expozice profesionální - pekárny - mlýny - Francie

CHAPUS, CHRISTINE: Agir en prévention par des approches coopératives métiers : retours d’expériences Preventivní opatření prostřednictvím kooperativních přístupů na pracovišti: získané zkušenosti

 • anotace: Kooperativní přístup k podnikání se zaměřuje na konkrétní situaci dotčených podniků, na práci, kterou subjekty vykonávají ve prospěch příjemců. Hnací silou našeho myšlení je zlepšování práce: jak vyrobit výrobek nebo službu, která uspokojí uživatele? Jak tuto práci provádět za co nejlepších podmínek a zároveň chránit zdraví a bezpečnost subjektů? Tyto úvahy nutně implikují požadavek na výsledky: jak se podnik a spolupracující podniky promění a zorganizují, aby dosáhly očekávaného pokroku? Kooperativní podnikatelský přístup je založen na kolektivní akci, která sdružuje subjekty dotčené zvažovaným rozsahem a funguje podle opakujícího se a kooperativního procesu, který je nezbytný pro umožnění trvalých technických, organizačních a manažerských transformací. V experimentech popsaných v tomto článku byly kolektivní akce podporovány externími odborníky.
 • klíčová slova: podniky - řízení podnikové - spolupráce - přístupy

LOISON, PAULINE: Optimisation de la méthode de mesure des endotoxines dans l’air des lieux de travail Optimalizace metody měření endotoxinů v pracovním ovzduší

 • anotace: Cílem tohoto článku je představit novou metodu vyvinutou pro zlepšení charakterizace expozice endotoxinům přítomným v pracovním ovzduší obsahujícím určité mikroorganismy (gramnegativní bakterie). Tato práce bude zpřístupněna osobám odpovědným za monitorování expozice na pracovišti prostřednictvím zveřejnění metody Métropol M-454, která má nahradit starou metodu M-154.
 • klíčová slova: endotoxiny - bakterie - expozice profesionální - monitorování biologické - metody - ovzduší pracovní

NOËL, CHRISTOPHE: Vibrations mains - bras : de nouvelles connaissances pour la prévention Vibrace rukou: nové poznatky pro prevenci

 • anotace: Vibrace vyvolané některými ručními nebo ručně vedenými stroji mohou způsobit poruchy rukou a paží. Předpokládá se, že ve Francii jsou postiženy téměř dva miliony pracovníků, zejména v odvětvích stavebnictví, strojírenství, kovovýroby, oprav automobilů a údržby pozemků. Expozice vibracím nejsou nevyhnutelné; vhodná preventivní opatření mohou rizika účinně snížit. Série šesti příspěvků se zabývá otázkami týkajícími se úrovní emisí vibrací, praktickými způsoby jejich hodnocení a předpovědí určitých zdravotních účinků v případě akutní nebo chronické expozice.
 • klíčová slova: vibrace - ruce - paže - nářadí ruční - rizika zdravotní - prevence rizik - hodnocení rizik

LIEHRMANN, ÉRIC: La simulation du travail : un outil pour la prévention Simulace práce: nástroj prevence

 • anotace: Tento článek ukazuje, jak metodický rámec simulace práce, který se již dlouhou dobu používá na podporu projektů navrhování pracovních situací a pracovišť, vykazuje vlastnosti, které jsou relevantní pro použití v prevenci pracovních rizik, zejména tím, že reaguje na hlavní institucionální doporučení a regulační požadavky zaměřené na zlepšení pracovních podmínek.
 • klíčová slova: simulace - práce - prostředí pracovní - činnosti pracovní - prevence rizik - nástroje preventivní

CLERC, FRÉDÉRIC: Polyexpositions au travail Polyexpozice při práci

 • anotace: Existuje jen velmi málo pracovních situací, kdy jsou zaměstnanci vystaveni pouze jednomu riziku. Při většině činností jsou zaměstnanci konfrontováni s vícenásobnou pracovní expozicí, jejíž účinky nejsou vždy známy a jejíž posouzení je velkým problémem. Tyto účinky mohou být na sobě nezávislé, nebo se mohou vzájemně ovlivňovat. Přestože přístup "jedné expozice" umožňuje zlepšit pracovní podmínky a snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, přístup "vícenásobné expozice" se zdá být nezbytný pro komplexnější posouzení rizik a zavedení účinnějších preventivních opatření. Cílem tohoto odborného dne bylo ilustrovat některé kombinace expozic na pracovišti a diskutovat o jejich účincích a vhodných preventivních opatřeních. Akce (která byla organizována a vysílána výhradně na internetu) se zúčastnilo více než 1 500 osob zabývajících se bezpečností a ochranou zdraví při práci, včetně preventistů, pracovníků oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ředitelů podniků a zástupců zaměstnanců. Všechny prezentace a diskusní setkání jsou k dispozici k přehrání na internetových stránkách INRS.
 • klíčová slova: expozice profesionální - rizika pracovní - hodnocení rizik - opatření preventivní - konference - Francie

 

Chemické listy - č. 4 (2024)

CIGÁNKOVÁ, HANA: Oxidativní potenciál : nový indikátor toxicity aerosolu

 • anotace: Částice atmosférického aerosolu jsou celosvětově považovány za významné zdravotní riziko. Přestože přesné mechanismy toxicity aerosolu stále nejsou plně známy, několik studií uvádí, že generování reaktivních sloučenin kyslíku je jedním z hlavních mechanismů, který je zodpovědný za chronické i akutní zdravotní problémy. Z tohoto důvodu byl oxidativní potenciál (OP), definovaný jako schopnost aerosolu generovat reaktivní sloučeniny kyslíku, navržen jako relevantní parametr pro hodnocení toxicity aerosolu. Tento článek popisuje různé acelulární in vitro metody stanovení OP a vliv chemického složení a velikosti aerosolu na OP.
 • klíčová slova: aerosoly - toxicita - kyslík - rizika zdravotní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2024)

BETANCUR, STEPHANIE: Occupational exposure to chemical substances and health outcomes among hospital environmental services workers : a scoping review of international studies Pracovní expozice chemickým látkám a zdravotní výsledky u pracovníků environmentálních služeb: přehled mezinárodních studií

 • anotace: Pracovníci environmentálních služeb (ESV), zajišťující bezpečné prostředí pro všechny ve zdravotnických zařízeních, mají zásadní význam pro prevenci šíření nemocí v nemocnicích. Jejich expozice nebezpečným chemickým látkám a lékům však není dostatečně prozkoumána. V tomto přehledu je shrnuta literatura o expozici nebezpečným chemickým látkám a nepříznivých zdravotních důsledcích u pracovníků EVS s cílem identifikovat mezery ve výzkumu a trendy pro další zkoumání. Přehled zahrnuje 25 studií o expozici chemickým látkám při práci u pracovníků EVS v nemocnicích. Většina studií se zaměřovala na expozici čisticím prostředkům, která vedla ke kožním, respiračním a očním příznakům, oxidačnímu stresu a zánětu. Přestože osobní ochranné prostředky (OOP), školení, vzdělávání a politiky mají potenciál zvýšit bezpečnost, je zapotřebí dalšího výzkumu, který by prozkoumal dlouhodobé dopady expozice a nákladovou efektivitu intervencí.
 • klíčová slova: látky chemické - rizika zdravotní - expozice profesionální - zařízení zdravotnická - nemocnice - prostředí pracovní

MITCHELL, JAKE: Preliminary analyses of accumulation of carcinogenic contaminants on retired firefighter ensembles Předběžné analýzy kumulace karcinogenních kontaminantů na vysloužilých hasičských soupravách

 • anotace: Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou určeny k ochraně hasičů před nebezpečími, s nimiž se setkávají na místě požáru, včetně tepla a zplodin hoření. Byly vyvinuty postupy dekontaminace výstroje hasičů, které mají odstranit zplodiny hoření a další kontaminující látky z konstrukčních hasičských výstrojí (tj. výstroje na převlečení). Chronické expozice zbytkovým polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU) jsou jednou z příčin vzniku rakoviny u hasičů. Za účelem identifikace a kvantifikace zbytkové kontaminace PAU byly odebrány vzorky ze dvou jednotlivých vyřazených konstrukčních hasičských souprav a analyzovány podle jednotlivých vrstev (vnější plátěný plášť, bariéra proti vlhkosti a tepelná ochranná vložka) z hlediska (1) celistvosti textilie pomocí skenovací elektronové mikroskopie s polní emisí a (2) množství kontaminace PAU pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie s ultrafialovou/fluorescenční detekcí. Výsledky těchto analýz ukazují přítomnost sloučenin PAU pyrenu (35 % celkové hmotnosti PAU), fenantrenu (21 %), benzo(a)pyrenu (14 %) a benzo(a)antracenu (14 %), které představují riziko pro dermální absorpci. Údaje rovněž odhalily, že pronikání PAU vrstvami požárního kompletu silně brání vrstva bariéry proti vlhkosti.
 • klíčová slova: hasiči - výstroj - oděvy pracovní - tkaniny - textilie - kontaminace - kůže - uhlovodíky polycyklické - uhlovodíky aromatické - expozice profesionální

MKULISI, ASANDA: Prevalence of chronic respiratory symptoms among cement factory workers in Gauteng Province, South Africa Prevalence chronických respiračních symptomů mezi pracovníky cementáren v provincii Gauteng v Jihoafrické republice

 • anotace: Cementáři jsou vystaveni různým druhům pracovních rizik, z nichž nejnebezpečnější je prach. Přestože jsou zavedeny určité limity expozice pro emise látek znečišťujících ovzduší, několik lidí každoročně umírá v důsledku komplikací způsobených onemocněním dýchacích cest. Cílem této studie bylo posoudit výskyt chronických respiračních symptomů u pracovníků vystavených cementovému prachu. V roce 2018 byl proveden průzkum mezi 81 pracovníky ze dvou společností vyrábějících cement v Gautengu v Jihoafrické republice. Jako nástroje pro sběr dat byly použity dotazník vyplněný samotnými pracovníky, antropometrická měření a spirometrický test. Mezi účastníky z obou zařízení významně převažovaly respirační příznaky, jako je sípání, opakované ucpávání nosu, kýchání/dušení, únava, zrychlené dýchání, bolestivost/vodnaté oči a dušnost. V výsledků studie vyplývá, že by měla být zavedena technická a hygienická kontrolní opatření, jako je používání vysavačů s vysokou účinností prachových částic (HEPA) k čištění prachu a správné používání osobních ochranných prostředků tam, kde jsou pracovníci vystaveni prachovým částicím.
 • klíčová slova: cementárny - prach - rizika zdravotní - rakovina - nemoci plicní - silikóza

KRAJICEK, ADAM: History and investigation of the chemical odors and explosion in the University Avenue sanitary sewer Historie a vyšetřování chemického zápachu a výbuchu v kanalizaci na University Avenue

 • anotace: V létě roku 2022 došlo k požáru a výbuchu v kanalizačním tunelu v sousedství kampusu University of Minnesota Twin Cities, který vymrštil kryty pro údržbu inženýrských sítí několik metrů do vzduchu a ohrozil bezpečnost veřejnosti a záchranářů. Vyšetřování výbuchu poukázalo na složité proměnné, které se týkají reakce na události v kanalizačním tunelu. Tato případová studie nastiňuje současné přístupy a navrhuje doporučení pro agentury, aby byly v budoucnu lépe připraveny na prevenci, odhalování a reakci na události související s kanalizací.
 • klíčová slova: kanalizace - šachty - odpady nebezpečné - požáry - výbuchy - kapaliny hořlavé - události mimořádné - vyšetřování nehod - USA

BEARD, JOHN D.: Respirable dust and crystalline silica concentrations among workers at a brick kiln in Bhaktapur, Nepal Koncentrace respirabilního prachu a krystalického oxidu křemičitého u pracovníků v cihlářské peci v Bhaktapuru, Nepál

 • anotace: Expozice respirabilnímu prachu a krystalickému oxidu křemičitému (SiO2) je spojována s chronickou obstrukční plicní nemocí, silikózou, rakovinou, srdečními chorobami a dalšími respiračními onemocněními. Relativně málo studií měřilo koncentrace respirabilního prachu a SiO2 u pracovníků v cihelnách v zemích s nízkými a středními příjmy. Cílem této studie bylo změřit koncentrace respirabilního prachu a SiO2 v osobní dýchací zóně (PBZ) u pracovníků jedné cihelny v nepálském Bhaktapuru. Průřezová studie byla provedena mezi 49 pracovníky v pěti pracovních kategoriích.
 • klíčová slova: cihelny - dělníci - expozice profesionální - prach vdechovatelný - koncentrace - měření - rizika pracovní - Nepál

KIBBI, RAMZI: The “dirty work” of last responders : occupational stigma risk and protective factors "Špinavá práce" těch, co pečují o zemřelé: rizikové a ochranné faktory profesní stigmatizace

 • anotace: Pracovníci pečující o zemřelé (last responder) představují profesní kategorii, která zahrnuje všechny, kdo se podílejí na posmrtné péči o zemřelé osoby a jejich rodiny. Tato práce je často považována za "špinavou práci" a v důsledku toho je stigmatizována. Pečující o zemřelé si jsou tohoto stigmatu vědomi a vědomí stigmatu je spojeno s negativními zdravotními výsledky. Navzdory širokému uznání stigmatizace mezi těmito pracovníky nebyly zkoumány specifické rizikové, resp. ochranné faktory pro pociťování stigmatizace. Cílem tohoto článku je identifikovat determinanty stigmatizace této profese v USA. Průzkum zahrnoval měřítko stigmatizace a řadu sociodemografických charakteristik. Respondenti byli převážně muži (55,1 %), běloši jiné než hispánské národnosti (90,2 %) a zaměstnaní na plný úvazek (96 %). 70 % respondentů uvedlo, že se setkalo alespoň s jednou formou stigmatu souvisejícího s jejich povoláním. Mezi zkušeností se stigmatem a žádnou ze sociodemografických proměnných nebyla zjištěna významná souvislost. Zkušenost se stigmatem je téměř všudypřítomná ->75 % respondentů ve vzorku zažilo alespoň jednu formu stigmatu. Dalším aspektem jeho všudypřítomnosti je nedostatek důkazů o tom, že by se stigma vyskytovalo rozdílně u různých pohlaví, ras/etnik, typů zaměstnání a délky let práce. Je zapotřebí intervencí ke snížení stigmatizace mezi touto skupinou pracovníků a k jejich podpoře při zvládání důsledků stigmatizace, kterou zažívají.
 • klíčová slova: péče o zemřelé - stigmatizace - faktory rizikové - aspekty sociální

LI, LUBEI: Toxic encephalopathy, vision loss, and memory disorder caused by acute acrylamide exposure Toxická encefalopatie, ztráta zraku a poruchy paměti způsobené akutní expozicí akrylamidu

 • anotace: Akrylamid (ACR) je dráždivá látka, která může způsobit poškození očí, kůže a nervového a reprodukčního systému. Cílem této studie je ilustrovat případ poškození centrálního nervového systému a zrakového nervu v důsledku expozice ACR. V tomto případě byl 49letý muž, který manipuloval s materiálem, náhodně postříkán roztokem ACR na obě horní končetiny. Následně byl přijat do nemocnice s toxickou encefalopatií, charakterizovanou mozečkovou ataxií a nezřetelnou řečí. Bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí, počítačová tomografie mozku, analýza krevních vzorků, optická koherenční tomografie, elektroneuromyogram a vyšetření zrakových evokovaných potenciálů. Po 20 dnech podávání symptomatické podpůrné léčby se u pacienta nadále vyskytovaly poruchy vědomí. Poté se u něj objevila ztráta zraku, poruchy paměti a příznaky periferní neuropatie, jako je olupování kůže, slabost končetin a chybějící šlachové reflexy. Tato kazuistika zdůrazňuje závažné důsledky akutní dermální expozice vysokým koncentracím ACR, které vedou k toxické encefalopatii, poruchám zraku a paměti, což přispěje k širšímu pochopení toxicity ACR.
 • klíčová slova: akrylamidy - intoxikace - kůže - zrak - absorpce - expozice profesionální - neurotoxicita

CHUANG, YUNG-SHENG: Assessment of emissions and exposure in 3D printing workplaces in Taiwan Hodnocení emisí a expozice na pracovištích 3D tisku na Tchaj-wanu

 • anotace: Trojrozměrný (3D) tisk je na Tchaj-wanu rozvíjejícím se průmyslovým odvětvím. Ve srovnání s tradiční výrobou má 3D tisk různé výhody, jako je pokročilé přizpůsobení, aditivní výroba, zkrácení doby otevírání forem a snížení spotřeby prekurzorů. V této studii je zkoumáno monitorování emisí pevných částic (PM) a celkových těkavých organických sloučenin (TVOC) v reálném čase z různých filamentů s využitím modelování metodou taveného nanášení s technologií vytlačování materiálu, displeje z tekutých krystalů, stereolitografického přístroje založeného na technologii fotopolymerizace v kádích a tryskání pojiva pro pracovní prostředí. Bylo provedeno posouzení expozice pro blízké pracovníky používající proces 3D tisku a byla doporučena opatření ke zlepšení.
 • klíčová slova: 3D tisk - emise - částice pevné - sloučeniny organické - látky těkavé - hodnocení rizik

DANG, GIALANA: Descriptive summary of fatal work-related injuries, Western States, 2011–2017 Popisný přehled smrtelných pracovních úrazů, západní státy USA, 2011-2017

 • anotace: Úmrtí související s prací jsou přetrvávajícím problémem v oblasti zdraví při práci, kterému lze předcházet. Možnosti prevence však mohou být ztíženy nedostatkem odpovídajících zdrojů v oblasti veřejného zdraví. Western States Occupational Network (WestON) je síť federálních, státních a místních odborníků v oblasti pracovního lékařství, která zahrnuje region 19 států USA. Aby podpořili spolupráci v oblasti veřejného zdraví, zkoumali partneři WestON smrtelné případy související s prací v rámci regionu.
 • klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - regiony - USA - statistiky - analýzy úrazů

 

Références en Santé au Travail - č. 177 (2024)

CUNY-GUERRIER, AUDE: Utilisation de l'aspiration haut débit en dentisterie : bénéfices et contraintes perçus chez les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires Používání vysokorychlostního odsávání v zubním lékařství: vnímané výhody a omezení pro zubní lékaře a zubní asistenty

 • anotace: Vysokorychlostní odsávání, které je v zubní praxi nezbytným nástrojem, má za cíl zejména omezit tvorbu a šíření bioaerosolů, které představují riziko kontaminace pro zubní tým. Dotazníkový průzkum analyzoval vztah mezi používáním vysokorychlostního odsávání a vnímanou expozicí biologickému riziku mezi 260 francouzskými zubními lékaři a 134 zubními asistentkami, jakož i související posturální, sluchový a vizuální komfort, snadnost použití a spolehlivost. Výsledky ukazují, jak důležité je používání vysokorychlostního odsávání pro ochranu před rizikem expozice bioaerosolům. Bylo zaznamenáno hlukové zatížení a posturální omezení. Další šetření zaměřená na lepší pochopení zkušeností s těmito omezeními při pracovní činnosti by mohla být užitečná pro zlepšení komfortu používání.
 • klíčová slova: lékaři zubní - ordinace zubní - bioaerosoly - odsávání - ovzduší pracovní

VENET, T.: Fatigue auditive et risques pour l'audition chez les professionnels du secteur de la musique amplifiée Únava sluchu a rizika pro sluch u profesionálů v odvětví zesílené hudby

 • anotace: Hudebníci jsou vystaveni vysoké hladině hluku a často trpí ztrátou sluchu. Jen málo studií se však zaměřilo na expozici jiných profesionálů pracujících v místech s amplifikovanou hudbou. INRS provedl terénní studii techniků a pracovníků ostrahy koncertních sálů v reálných pracovních podmínkách, přičemž zkombinoval analýzu jejich činností s expozicí hluku a měřením sluchu. Zvláštní pozornost byla věnována únavě sluchu způsobené pracovním dnem. Tato studie svědčí pro lepší začlenění prevence rizik pro sluch u pracovníků s přerušovaným pracovním režimem a pro zohlednění všech problémů se sluchem při monitorování zdraví při práci u profesionálů v odvětví zesílené hudby.
 • klíčová slova: hluk - sluch - ztráta sluchu - hudba - expozice profesionální - prevence rizik

GUILLEMOT, M.: Diisocyanates : nouveautés pour l'évaluation atmosphérique Diizokyanáty: nový vývoj v hodnocení atmosféry

 • anotace: Diizokyanáty se používají při výrobě velkého množství výrobků. Používané procesy mohou být více či méně emisní. Tyto látky jsou mimo jiné zodpovědné za zvláště invalidizující astma z povolání a některé z nich jsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 2. Současné krátkodobé a osmihodinové limitní hodnoty expozice na pracovišti (OELV) budou pravděpodobně revidovány směrem dolů a INRS vyvinul metodu, která umožňuje odebírat jednotlivé vzorky po dobu trvání expozičního úkolu na celém pracovišti a která splňuje kritéria pro hodnocení expozice chemickým činitelům na pracovišti, a to i v případě snížení OELV.
 • klíčová slova: diizokyanáty - emise - expozice profesionální - limity - odběr vzorků - metody

HACHE, P.: Tabagisme, vapotage et travail Kouření, vapování a pracoviště

 • anotace: Třetina pracovníků užívá tabákové výrobky. Tato návyková praxe představuje závažný zdravotní problém, ale v některých případech také bezpečnostní problém. Tento článek shrnuje současné poznatky o kouření a vapování. Pojednává o úloze, kterou může v kolektivní i individuální prevenci sehrát služba bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento článek se záměrně nezabývá pasivním kouřením.
 • klíčová slova: kouření - cigarety elektronické - vapování - látky návykové - prevence - BOZP - pracoviště

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2024)

FINNANGER GARSHOL, BJØRNAR: Effects of the Labor Inspection Authority’s regulatory tools on physician-certified sick leave and employee health in Norwegian home-care services : a cluster randomized controlled trial Vliv regulačních nástrojů Státního úřadu inspekce práce na lékařem potvrzenou pracovní neschopnost a zdraví zaměstnanců v norských službách domácí péče: klastrová randomizovaná kontrolovaná studie

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit vliv regulačních nástrojů Úřadu inspekce práce na lékařem potvrzenou pracovní neschopnost a zdravotní výsledky uváděné samotnými zaměstnanci v obecních službách domácí péče v Norsku. Autoři provedli studii v sektoru služeb domácí péče a 96 způsobilých obcí bylo náhodně zařazeno do jedné ze tří skupin: (i) návštěvy inspekce práce, založené na standardních kontrolách Státního úřadu inspekce práce; (ii) poradenství prostřednictvím seminářů, kde se účastníci ze služeb domácí péče setkali s inspektory práce, aby získali informace a diskutovali o příslušných tématech; a (iii) kontrolní skupina. Údaje o vlastním zdravotním stavu zaměstnanců (N=1669) byly shromážděny na začátku a 6 a 12 měsíců po intervencích. Kromě toho byly po dobu 18 měsíců po intervencích shromažďovány údaje z registru (N=1202) o pracovní neschopnosti s konkrétní diagnózou potvrzenou lékařem. Autoři nezjistili žádný statisticky významný vliv obou intervencí na zdravotní výsledky uváděné samotnými uživateli. U obou intervencí došlo ke snížení počtu dnů a období pracovní neschopnosti potvrzené lékařem z důvodu muskuloskeletálních diagnóz a ke zvýšení počtu dnů a období pracovní neschopnosti potvrzené lékařem z důvodu psychologických diagnóz, které však nebyly statisticky významné.
 • klíčová slova: inspekce práce - ochrana zdraví - bezpečnost práce - intervence - stav zdravotní - absence pracovní - neschopnost pracovní - Finsko

BLÁFOSS, RÚNI: Association of objectively measured lifting load with low-back pain, stress, and fatigue : a prospective cohort study Souvislost objektivně měřené zátěže při zvedání s bolestí zad, stresem a únavou: prospektivní kohortová studie

 • anotace: Existují jen omezené poznatky o souvislosti každodenního zvedání břemen s fyzickými a psychickými příznaky u skladníků. Tato studie zkoumala souvislosti mezi objektivně měřenou zátěží při zvedání a bolestí dolní části zad (LBP), psychickým stresem a tělesnou únavou po práci a následující ráno. 85 skladníků z maloobchodu vyplňovalo po dobu 21 dní denně před a po práci dotazníky týkající se intenzity LBP, psychického stresu a tělesné únavy (škály 0-10). Expozici při zvedání byla hodnocena pomocí podnikových záznamů z logistických systémů skladu o celkové zátěži při zvedání (kg) za pracovní den. Průměrná denní zátěž při zvedání byla 1667,2 kg (rozmezí: 0-9998,4 kg). V porovnání se zvedáním 0-499 kg během pracovního dne bylo zvedání 500-1999 kg spojeno se zvýšenou intenzitou LBP po práci o 0,59 bodu, zatímco zvedání ≥5000 vykazovalo vyšší intenzitu LBP o 1,26 bodu. Intenzita LBP zůstala zvýšená i následující ráno. Zvedání ≥5000 kg bylo spojeno s vyšší psychickou zátěží po práci o 0,74 bodu, zatímco u tělesné únavy nebyla pozorována žádná souvislost. Vyšší denní zátěž při zvedání byla spojena s vyšší intenzitou LBP po práci a následující ráno. Tato zjištění naznačují, že sklady by měly při organizaci práce ve skladu brát v úvahu denní zátěž při zvedání, aby se zabránilo rozvoji bolestí dolní části zad, např. pomocí podnikových záznamů zajistit rovnoměrnější rozdělení denní zátěže při zvedání mezi pracovníky.
 • klíčová slova: břemena - manipulace s břemeny - zátěž fyzická - hmotnost - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - únava - stres - skladníci

PATTERSON, DANIEL P.: The effect of a night shift nap on post-night shift performance, sleepiness, mood, and first recovery sleep : a randomized crossover trial Vliv zdřímnutí po noční směně na výkon po noční směně, ospalost, náladu a spánek při prvním zotavení: randomizovaná studie

 • anotace: Cílem této studie bylo ověřit vliv 30minutového a dvouhodinového zdřímnutí během simulované noční směny na výkonnost, únavu, ospalost, náladu a spánek na konci směny a během zotavení po noční směně. Autoři provedli studii tří podmínek zdřímnutí (30minutové, dvouhodinové a bez zdřímnutí) během 12hodinové simulované noční směny. Testovali rozdíly ve výkonnosti, únavě, ospalosti, náladě a spánku během zotavování v laboratoři a doma. S účastí souhlasilo 28 osob. Ospalost, únava a některé stavy nálady byly při většině hodinových hodnocení během období zotavení v laboratoři po 2hodinovém zdřímnutí nižší ve srovnání s ostatními podmínkami. Spánek během zotavování se nelišil podle délky trvání nočního spánku. Dvouhodinová možnost zdřímnutí ve srovnání s 30minutovým zdřímnutím nebo bez zdřímnutí je prospěšná pro výkonnost, bdělost a náladu po noční směně. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ve spánku během zotavování.
 • klíčová slova: odpočinek - práce na směny - spánek - únava - výkonnost

SALLMÉN, MARKKU: Parkinson’s disease and occupational exposure to organic solvents in Finland : a nationwide case-control study Parkinsonova choroba a profesní expozice organickým rozpouštědlům ve Finsku: celostátní studie případů a kontrol

 • anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi Parkinsonovou chorobou (PD) a profesní expozicí organickým rozpouštědlům obecně a zejména chlorovaným uhlovodíkům (CHC). Autoři sestavili celofinskou studii případů a kontrol mezi někdy zaměstnanými pro roky narození 1930-1950 případů Parkinsonovy nemoci (PD) a kontrolních osob odpovídajících hustotou výskytu. Kumulativní expozice chlorovaným uhlovodíkům byla spojena s upraveným poměrem incidence 1,235. Analýzy citlivosti a zkreslení neodhalily žádné asociace. Je nepravděpodobné, že by expozice rozpouštědlům při práci souvisela s PD ve Finsku.
 • klíčová slova: Parkinsonova nemoc - rozpouštědla - uhlovodíky chlorované - expozice profesionální - měření - Finsko

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 2 (2024)

PEDERSEN, JACOB: The labor market costs of work-related stress : a longitudinal study of 52 763 Danish employees using multi-state modeling Náklady na trhu práce způsobené stresem spojeným s prací: longitudinální studie 52 763 dánských zaměstnanců s využitím modelování více států

 • anotace: Stres spojený s prací je významným problémem veřejného zdraví ve všech průmyslově vyspělých zemích a je spojen se sníženou příslušností k trhu práce a zvýšenou zátěží nemocemi. Na rozsáhlém vzorku dánských zaměstnanců se autoři zaměřili na kvantifikaci nákladů na trhu práce způsobených stresem souvisejícím s prací. U 26-37 % zaměstnanců byl zjištěn alespoň jeden ukazatel pracovního stresu. Muži ve věku 35-64 let a ženy ve věku 18-64 let s pracovním stresem měli během sledování až o 81,6 pracovních dnů méně a až o 50,7 dnů více dnů pracovní neschopnosti než stejně staří muži bez pracovního stresu. Průměrná roční ztráta z pracovní neschopnosti na zaměstnance spojená s pracovním stresem činila u mužů 1903 EUR a u žen 3909 EUR, což odpovídá 3,3 % průměrné roční mzdy mužů, resp. 9,0 % průměrné roční mzdy žen. Celkové roční náklady činily 305,2 milionu EUR u mužů a 868,5 milionu EUR u žen.
 • klíčová slova: stres pracovní - náklady - trh práce - absence pracovní - Dánsko

JÄRVHOLM, BENGT: Asbestos and disease : a public health success story? Azbest a nemoci: úspěšný příběh veřejného zdraví?

 • anotace: Tento článek pojednává o neúspěchu a úspěchu společnosti při snižování nepříznivých zdravotních účinků expozice azbestu na zdraví pracovníků v souvislosti s vědeckými poznatky. Zjištění jsou založena na narativním přehledu literatury. První varování před nepříznivými zdravotními účinky expozice azbestu na pracovišti byla publikována již ve 30. letech 20. století. Na závažné zdravotní účinky, jako jsou zhoubné nádory a fibróza v důsledku expozice azbestu při práci, bylo upozorněno ve významných lékařských časopisech a učebnicích koncem 60. let 20. století. Nové technologie dokázaly v 70. letech 20. století odhalit azbestová vlákna i v plicích neprofesionálně exponovaných osob. První zákazy používání azbestu přišly na počátku 70. let a obecnější zákazy ze strany úřadů přišly v 80. letech a trvají dodnes. Poměrně pozdní rozpoznání nepříznivých účinků expozice azbestu u běžné populace a opatření ke snížení expozice prostřednictvím obecnějších zákazů přišlo poměrně pozdě. Velmi důrazná opatření, jako jsou obecné zákazy, však byla v mnoha zemích úspěšná. Švédská studie ukázala, že obecný zákaz a další opatření snížily riziko vzniku zhoubných nádorů v důsledku expozice při práci. Vliv zákazů na nežádoucí účinky v běžné populaci je třeba ještě prozkoumat. Účinnou metodou by mohla být analýza vláken v plicích osob narozených po zákazu.
 • klíčová slova: azbest - nemoci - zdraví veřejné - expozice profesionální - hodnocení - prevence nemocí - strategie

LARSMAN, PERNILLA: Ethical value conflicts in healthcare and their effects on nurses’ health, turnover intent, team effectiveness, and patient safety : a longitudinal questionnaire study Konflikty etických hodnot ve zdravotnictví a jejich vliv na zdraví sester, fluktuaci, efektivitu týmu a bezpečnost pacientů: longitudinální dotazníková studie

 • anotace: Morální tíseň pramenící z hodnotových konfliktů zahrnujících etické aspekty ohrožuje zdraví a udržení sester, stejně jako kvalitu péče. Cílem této studie bylo prozkoumat vztahy mezi četností konfliktů etických hodnot (EVC), respektive vnímaným distresem při jejich výskytu, a stresem sester souvisejícím s prací, příznaky vyhoření, záměrem fluktuace, efektivitou týmu a bezpečností pacientů. Výsledky ukázaly, že sestry, které byly často vystaveny EVC, měly také ve větší míře tendenci tyto konflikty označovat za stresující. Časté vystavení EVC vyvolané nedostatečnými zdroji, nepřizpůsobenými organizačními strukturami nebo mezilidskými vztahy mezi zaměstnanci bylo průřezově spojeno se stresem souvisejícím s prací, příznaky vyhoření, záměrem fluktuace a efektivitou týmu. Z longitudinálních analýz vyplynulo, že EVC vyvolaná nedostatkem zdrojů měla především negativní vliv na zdraví a pohodu sester. Na úrovni péče tyto konflikty rovněž zhoršovaly efektivitu týmu. Na individuální úrovni EVC vyvolané organizačními omezeními nebo mezilidskými vztahy negativně ovlivňovaly efektivitu péče.
 • klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - péče o pacienty - kvalita - pohoda pracovní - etika - konflikty

APOSTOLOPOULOS, YORGHOS: The indispensable whole of work and population health : how the working life exposome can advance empirical research, policy, and action Nezbytný celek práce a zdraví obyvatelstva: jak může expozice pracovního života přispět k empirickému výzkumu, politice a opatřením?

 • anotace: Teze tohoto článku zní, že problémy v oblasti zdraví a bezpečnosti pracujících lidí lze plně pochopit pouze tak, že je budeme zkoumat jako celek se vzájemně se ovlivňujícími částmi. Tento článek rozkrývá tento nepostradatelný celek tím, že představuje expozom pracovního života a objasňuje, jak mohou související epistemologie a metodologie zlepšit empirický výzkum. Empirický výzkum plně nezachytil souhrn a složitost mnoha vzájemně se ovlivňujících pracovních a mimopracovních faktorů, které určují zdraví pracujících lidí v průběhu jejich života. Zpochybňujeme převládající paradigma tím, že navrhujeme jeho rozšíření z úzce vymezených expozic souvisejících s prací a souvisejících monokauzálních rámců na holistické studium zdraví práce a populace založené na vědách o komplexitě a expozicích. Zdravotní problémy pracujících lidí jsou určovány komplexními systémy složenými z vícevrstvých a vzájemně závislých složek, jsou v nich zakotveny a/nebo fungují jako komplexní systémy. Lze identifikovat mnoho potenciálně příčinných faktorů jako dostatečné a složkové příčiny, kdy odstranění jednoho nebo více z nich může ovlivnit vývoj onemocnění. Nemůžeme je proto účinně studovat na základě apriorního určení souboru složek a/nebo vlastností, které je třeba zkoumat odděleně, a poté rekombinovat dílčí přístupy a snažit se vytvořit obraz celku. Místo toho musíme tyto výzvy od počátku zkoumat jako celky s důrazem na interakce mezi jejich multifaktoriálními složkami a jejich nově vznikajícími vlastnostmi. Navzdory různým výzvám mají rámce založené na pracovním životě-expozicích a souvisejících inovacích potenciál toho dosáhnout.
 • klíčová slova: zdraví - populace - expozice profesionální - faktory - bezpečnost práce - pohoda pracovní - život pracovní

JETHA, ARIF: Impact of employment and income support interventions on the health of young adults with episodic disability : findings from a systematic review Dopad intervencí v oblasti zaměstnanosti a podpory příjmů na zdraví mladých dospělých s epizodickým postižením: zjištění ze systematického přehledu

 • anotace: Mladí dospělí žijící s epizodickým postižením čelí nepředvídatelným poruchám v zaměstnání a zdravotním stavu. Cílem studie bylo prozkoumat dopad intervencí v oblasti zaměstnanosti a podpory příjmů na zdraví a pohodu mladých dospělých žijících s epizodickým postižením. Autoři provedli systematický přehled recenzovaných intervenčních studií publikovaných v letech 2001-2021 v průmyslově vyspělých zemích. Rešerše přinesla 15 269 publikovaných článků, z nichž pouze pět studií bylo způsobilých pro syntézu důkazů. Intervence byly zaměřeny na mladé dospělé žijící s duševním onemocněním. Každá intervence v oblasti zaměstnanosti vykazovala zlepšení zdravotních výsledků. Tři studie zkoumaly dopad intervencí podporovaného zaměstnávání, které byly zvláště přínosné pro zlepšení pracovních a zdravotních výsledků. Zapojení do intervencí v oblasti zaměstnanosti by mohlo být přínosem pro zdraví mladých dospělých žijících s epizodickým postižením. Tento systematický přehled zdůrazňuje potřebu výzkumu, který by podrobněji rozpracoval způsoby, jakými mohou intervence v oblasti zaměstnanosti ovlivnit zdraví a pohodu mladých dospělých žijících s různými epizodickými postiženími.
 • klíčová slova: pracovníci mladí - postižení zdravotní - nemoci duševní - intervence - zaměstnanost - příjmy - podpora zaměstnanců

TAKALA, JUKKA: Global-, regional- and country-level estimates of the work-related burden of diseases and accidents in 2019 Odhady zatížení nemocemi z povolání a pracovními úrazy na celosvětové a regionální úrovni a na úrovni jednotlivých zemí v roce 2019

 • anotace: Tato studie poskytuje odhady zátěže související s nemocemi a úrazy z povolání na celosvětové a regionální úrovni a na úrovni jednotlivých zemí pro rok 2019, včetně úmrtí, let života s postižením a ekonomických ztrát. Celosvětově bylo 2,9 milionu úmrtí přičítáno práci, z toho 2,58 milionu úmrtí bylo způsobeno nemocemi z povolání a 0,32 milionu úmrtí souviselo s pracovními úrazy. Celosvětově přibývá nemocí z povolání s dlouhou dobou latence, zatímco počet pracovních úrazů se snížil. Nemoci oběhové soustavy související s prací byly celosvětově hlavní příčinou 912 000 úmrtí, následované 843 000 zhoubnými novotvary souvisejícími s prací. V oblastech Světové zdravotnické organizace (WHO) s vysokými příjmy, v Americe, východní Evropě a západním Pacifiku však tvořily největší skupinu onemocnění zhoubné novotvary související s prací. Počet let s postižením připadajících na práci se v roce 2019 odhadoval na 180 milionů, přičemž související ekonomická ztráta činila 5,8 % celosvětového HDP. Nové odhady psychosociálních faktorů globální ztrátu ještě zvýšily.
 • klíčová slova: nemoci z povolání - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - postižení zdravotní - neschopnost pracovní - ztráty ekonomické - svět - země - regiony

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 3 (2024)

JANKOWIAK, SYLVIA: Night shift work and cardiovascular diseases among employees in Germany : five-year follow-up of the Gutenberg Health Study Práce na noční směny a kardiovaskulární onemocnění u zaměstnanců v Německu: pětileté sledování studie Gutenberg Health Study

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda v německé populační studii Gutenberg Health Study (GHS) existuje zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v důsledku kumulativní práce na noční směny. Autoři zkoumali pracující účastníky GHS na začátku a po pěti letech. Kumulativní práce na noční směny v průběhu 10 let před vstupem do studie byla hodnocena a kategorizována jako nízká (1-220 nocí ≙ do 1 roku), střední (221-660 nocí ≙ 1-3 roky) a vysoká (>660 nocí ≙ více než 3 roky) expozice nočním směnám. Na počátku studie pracovalo 1092 z 8167 pracujících účastníků na noční směny. Během sledování došlo ke 202 kardiovaskulárním příhodám. Hrubá míra výskytu KVO na 1000 osoboroků byla 6,88 u pracovníků pracujících na noční směny a 5,19 u pracovníků pracujících na denní směny. Křivky kumulativní incidence ukázaly po pěti letech vyšší kumulativní incidenci u pracovníků vystavených práci v nočních směnách ve srovnání s pracovníky pracujícími v denních směnách. Zjištěné tendence naznačují, že práce na noční směny může být negativně spojena s kardiovaskulárním zdravím. Autoři očekávají, že pokračující sledování objasní dlouhodobý dopad práce na nočních směnách.
 • klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - nemoci kardiovaskulární - rizika zdravotní - Německo

ALBIN, MARIA: Successful prevention of organic solvent induced disorders : history and lessons Úspěšná prevence poruch vyvolaných organickými rozpouštědly: historie a poučení

 • anotace: V tomto diskusním příspěvku popisují autoři historii vědeckých a společenských opatření, která vedla ke zmírnění neurotoxických poruch způsobených expozicí organickým rozpouštědlům na pracovištích ve Švédsku. Když byly v 60. a 70. letech 20. století ve velkém měřítku zavedeny alkydové barvy při malování ve stavebnictví, skandinávské odbory vyjadřovaly rostoucí obavy, protože jejich členové hlásili příznaky, jako jsou bolesti hlavy a závratě, což bylo doloženo participativními studiemi a případovými studiemi. Ačkoli u některých specifických rozpouštědel, jako je například disulfid uhličitý, byly zjištěny akutní a chronické neurotoxické účinky, u rozpouštědel používaných v nových barvách tomu tak nebylo. Obhajoba odborů podpořila formální epidemiologické studie, které poskytly stále více důkazů o chronické neurotoxicitě při úrovních daleko nižších, než jsou současné úrovně expozice na pracovišti. Výsledky byly široce rozšířeny a přijaty a vedly ke společné akci s preventivními opatřeními, především k nahrazení organických rozpouštědel v barvách pro vnitřní použití, ale také k drastickému snížení limitů expozice na pracovišti. Zjištění rovněž vedla k financování dalšího výzkumu toxicity rozpouštědel a k vytvoření skupin odborníků, kteří radí úřadům v oblasti norem pro expozici chemickým látkám při práci. Strategie náhrady byla následně přijata v mnoha dalších zemích a limity expozice na pracovišti byly sníženy, i když o několik let nebo dokonce desetiletí později.
 • klíčová slova: rozpouštědla - neurotoxicita - expozice profesionální - limity - malíři - partneři sociální - opatření preventivní - Švédsko

VESTERGAARD, JESPER MEDOM: Validity of self-reported night shift work among women with and without breast cancer Platnost vlastního hodnocení nočních směn u žen s rakovinou prsu a bez ní

 • anotace: Cílem této studie bylo odhadnout platnost údajů o nočních směnách, které uvádějí ženy s rakovinou prsu a bez ní, a ukázat důsledky pro odhad rizika rakoviny prsu. V letech 2015-2016 se dotazníkového šetření zúčastnilo 225 žen s diagnózou rakoviny prsu a 1800 odpovídajících kontrol bez rakoviny prsu, které byly v letech 2007-2016 zaměstnány v dánských nemocnicích. Jejich uváděný status práce na noční směny byl propojen s objektivními údaji o odpracovaných hodinách z dánské databáze pracovních hodin a dánského registru rakoviny.
 • klíčová slova: směny pracovní - práce v noci - práce na směny - rakovina - ženy - Dánsko

MUSTARD, CAMERON A.: The adequacy of workplace accommodation and the incidence of permanent employment separations after a disabling work injury or illness Přiměřenost úprav na pracovišti a výskyt trvalých odchodů ze zaměstnání po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s postižením

 • anotace: Cílem této studie bylo odhadnout vliv přiměřenosti přizpůsobení zaměstnavatele zdravotnímu postižení na předpověď trvalého rozvázání pracovního poměru v souboru pracovníků postižených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Studie využila údaje z retrospektivní, pozorovací kohorty 1793 ontarijských pracovníků, kteří se zúčastnili průzkumu 18 měsíců po úrazu nebo nemoci, jež způsobily invaliditu. Relativní rizika (RR) trvalého odchodu ze zaměstnání v souvislosti s nevhodnými úpravami ze strany zaměstnavatele byla odhadnuta pomocí inverzních vah pravděpodobnosti léčby. Adekvátnost přizpůsobení ze strany zaměstnavatele byla silným faktorem určujícím riziko trvalého odchodu z práce. Tato zjištění zdůrazňují potenciál pro posílení postupů přizpůsobení na pracovišti.
 • klíčová slova: nemoci z povolání - úrazy pracovní - invalidita - odchod ze zaměstnání - pracoviště - úpravy

GIUSTI, EMANUELE MARIA: Perceived work stressors and the transition to burnout among nurses in response to the pandemic : implications for healthcare organizations Vnímané pracovní stresory a přechod k vyhoření u zdravotních sester v reakci na pandemii: důsledky pro zdravotnické organizace

 • anotace: Cílem této studie bylo posoudit souvislosti mezi vnímanými pracovními stresory před pandemií a pracovní spokojeností sester, včetně zdravotnických asistentů, s profily vyhoření a jejich změnami v reakci na pandemii. 337 zdravotních sester pracujících v italské univerzitní nemocnici se zúčastnilo průzkumu v srpnu 2019, který zjišťoval vnímané pracovní stresory, pracovní spokojenost a vyhoření, a druhého průzkumu v prosinci 2020, který hodnotil vyhoření. Autoři identifikovali profily vyhoření a poté odhadli souvislosti mezi pracovními stresory a spokojeností na profilech a přechodech. Studie ukázala, že pracovní stresory a spokojenost před pandemií byly spojeny s pandemickým vyhořením a přechodem k vyhoření. Aby se zvýšila připravenost na budoucí krize, měli by manažeři ve zdravotnictví pečlivě posoudit a řešit pracovní omezení, která ovlivňují zdravotní sestry.
 • klíčová slova: koronavirus - zdravotníci - nemocnice - vedení lidí - management - zdraví duševní - stresory

BAKHUYS ROOZEBOOM, MAARTJE C.: Effects of a participatory work stress prevention approach for employees in primary education : results of a quasi-experimental study Účinky participativního přístupu k prevenci pracovního stresu u zaměstnanců v základním školství: výsledky kvaziexperimentální studie

 • anotace: Pracovní stres je pro zaměstnance v základním školství závažným problémem. Tato studie hodnotí vliv přístupu k prevenci pracovního stresu na emoční vyčerpání a determinanty pracovního stresu (chování při práci, kvantitativní a emoční nároky, vedení, podpora, autonomie, týmová kultura a pocit kompetence) a vliv úspěšnosti implementace (angažovanost vedení, zapojení zaměstnanců, komunikace během implementace) na tyto výsledky. Tato studie neprokazuje přímý vliv přístupu na emoční vyčerpání, ale ukazuje příznivý vliv na kvalitu vedení. Výsledky navíc naznačují, že při úspěšné implementaci má přístup příznivý vliv i na další determinanty pracovního stresu (tj. chování při tvorbě práce, zbytečné požadavky a týmovou kulturu). Výsledky naznačují, že - pokud je úspěšně implementován - má intervence na úrovni organizace potenciál zlepšit psychosociální kontext práce.
 • klíčová slova: učitelé - školy základní - stres pracovní - intervence - prevence

YOON, JAEHONG: Change in employment status and its causal effect on suicidal ideation and depressive symptoms : amarginal structural model with machine learning algorithms Změna zaměstnaneckého statusu a její příčinný vliv na sebevražedné myšlenky a depresivní příznaky: vliv na depresivní poruchy

 • anotace: Cílem této studie bylo posoudit kauzální vliv změny zaměstnaneckého statusu na sebevražedné myšlenky a depresivní symptomy pomocí marginálních strukturálních modelů (MSM) s algoritmy strojového učení (ML). Ze všech algoritmů si nejlépe vedl algoritmus náhodného lesa, který vykázal nejvyšší plochu pod křivkou 0,702. V MSM s algoritmem náhodného lesa měli pracovníci, kteří změnili standardní zaměstnání na nestandardní, 2,07krát vyšší pravděpodobnost, že budou hlásit sebevražedné myšlenky, než ti, kteří si zachovali standardní zaměstnání. Podobný trend byl pozorován při analýze depresivních symptomů. Tato studie zjistila, že změna zaměstnaneckého statusu může vést k vyššímu riziku sebevražedných myšlenek a depresivních symptomů.
 • klíčová slova: status socioekonomický - zaměstnanost - sebevraždy - deprese - algoritmy - učení strojové

WACHTLER, BENJAMIN: Education and pandemic SARS-CoV-2 infections in the German working population : the mediating role of working from home Vzdělání a pandemická infekce SARS-CoV-2 u německé pracující populace: zprostředkující role práce z domova

 • anotace: Infekce SARS-CoV-2 byly během pandemie rozloženy nerovnoměrně, přičemž více ohroženy byly osoby ve znevýhodněném socioekonomickém postavení. O základním mechanismu této souvislosti je známo jen málo. Tato studie hodnotila, do jaké míry byly rozdíly ve vzdělání v případě infekcí SARS-CoV-2 zprostředkovány prací z domova. Autoři použili údaje o německé pracující populaci získané ze studie "Celostátní sledování korony - vlna 2 (RKI-SOEP-2)" (N=6826). Infekce byly hodnoceny na základě séropozitivity vůči antigenům SARS-CoV-2 a vlastních hlášení o předchozích infekcích potvrzených PCR od začátku pandemie do účasti ve studii (listopad 2021 - únor 2022). Frekvence práce z domova byla hodnocena od května 2021 do ledna 2022. Osoby s nižším dosaženým vzděláním měly vyšší riziko infekce SARS-CoV-2. V závislosti na úrovni vzdělání bylo 27 % (vysoké vzdělání) až 58 % (nízké vzdělání) rozdílů v infekci zprostředkováno četností práce z domova. Práce z domova by mohla zabránit infekcím SARS-CoV-2 a přispět k vysvětlení socioekonomických nerovností v riziku infekce. Pokud je to možné, měly by být další možnosti práce na dálku, zejména u profesí, které vyžadují nižší dosažené vzdělání, považovány za důležité opatření pandemické připravenosti. Omezení této studie spočívají v observačním průřezovém designu a v tom, že časová posloupnost mezi infekcí a prací z domova zůstala nejasná.
 • klíčová slova: koronavirus - pandemie - nemoci infekční - rizika - práce z domova - práce dálková - vzdělání

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 4 (2024)

HÄRMÄ, MIKKO: Working hours and health : key research topics in the past and future Pracovní doba a zdraví: klíčová témata výzkumu v minulosti a budoucnosti

 • anotace: Tento článek se zabývá minulostí a současností výzkumu pracovní doby a zdraví a identifikuje klíčové potřeby výzkumu do budoucna. Autoři analyzovali více než 220 původních článků a přehledů o pracovní době a zdraví ve skandinávském časopise Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, které byly publikovány za posledních 50 let. Zahrnuty byly také klíčové publikace z jiných časopisů. Většina identifikovaných článků se zaměřovala na dopady práce na směny a noční práce, méně se jich zabývalo dlouhou a zkrácenou pracovní dobou a kontrolou pracovní doby. Autoři zaznamenali přechod od malých experimentálních a intenzivních terénních studií k rozsáhlým epidemiologickým studiím využívajícím přesné hodnocení expozice, což odráží nedávný vznik souborů dat založených na registrech a vývoj analytických metod a alternativních návrhů studií pro randomizované kontrolované projekty. Souhrnná zjištění poskytují přesvědčivé důkazy o tom, že práce na směny a dlouhá pracovní doba, které jsou často spojeny s noční prací a nedostatečnou regenerací, zvyšují riziko špatného spánku a únavy, absence z důvodu nemoci, pracovních úrazů a několika chronických zdravotních stavů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a rakovina. Pozorovaná rizika jsou silně modifikována individuálními a s prací souvisejícími faktory.
 • klíčová slova: doba pracovní - délka - práce na směny - rizika - zdraví - výzkumy - historie - trendy

AMIN, RIDWANUL: Does country of resettlement influence the risk of labor market marginalization among refugees? : a cohort study in Sweden and Norway Má země přesídlení vliv na riziko marginalizace na trhu práce u uprchlíků? kohortová studie ve Švédsku a Norsku

 • anotace: Cílem této studie bylo porovnat riziko marginalizace na trhu práce mezi uprchlíky v různých hostitelských zemích přesídlení a prozkoumat moderující roli země narození a délky pobytu na tyto souvislosti. Uprchlíci v Norsku a Švédsku byli ve srovnání s hostitelskou populací častěji marginalizováni na trhu práce. Uprchlíci ve Švédsku měli relativně nižší relativní riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, ale vyšší riziko invalidního důchodu než uprchlíci v Norsku. Tato relativní rizika se lišila při stratifikaci podle země narození. Kratší délka pobytu byla spojena s vyšším rizikem dlouhodobé nezaměstnanosti a nižším rizikem invalidního důchodu, přičemž gradient byl silnější ve Švédsku než v Norsku.
 • klíčová slova: trh práce - migranti - důchod invalidní - nezaměstnanost - Švédsko - Norsko

JAHN, ALEXANDER: Hip osteoarthritis and occupational mechanical exposures : a systematic review and meta-analysis Osteoartróza kyčelního kloubu a mechanické expozice při práci: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Cílem bylo provést systematický přehled a metaanalýzu zkoumající souvislost mezi mechanickými expozicemi při práci a osteoartrózou kyčelního kloubu. Studie byla zaregistrována v systému PROSPERO. Systematická rešerše literatury byla provedena v šesti databázích s cílem identifikovat relevantní články. Dva autoři nezávisle na sobě vyřadili články, extrahovali data, posoudili riziko zkreslení každého zařazeného článku a vyhodnotili úroveň důkazů. Autoři následně provedli metaanalýzu s použitím modelu náhodných efektů a provedli analýzu citlivosti stratifikací článků na základě posouzení rizika zkreslení, designu studie a měření výsledku. Do studie bylo zařazeno 24 článků. Nejvyšší souhrnný poměr šancí byl zjištěn pro kombinované mechanické expozice, ne-neutrální polohy, zvedání/nošení břemen a chůzi po schodech. Rozmezí souhrnných poměrů pro zbývající mechanické expozice (např. stání, chůze, klečení, dřepění a sezení) bylo 0,6-1,6. Při hodnocení kvality důkazů byla zjištěna střední úroveň důkazů pro kombinované mechanické expozice a pro zvedání/nošení břemen. Zbývající kategorie expozice byly hodnoceny jako kategorie s nízkou nebo velmi nízkou úrovní důkazů. Mezi zahrnutými studiemi byla zjištěna značná heterogenita a je zapotřebí kvalitní literatury využívající objektivní měření expozice. I přes různá omezení ovlivňující srovnatelnost se zdá, že mechanické expozice při práci ovlivňují pravděpodobnost vzniku osteoartrózy kyčelního kloubu.
 • klíčová slova: zátěž fyzická - klouby - artritida - onemocnění muskuloskeletální - BOZP - ochrana zdraví

BAEK, SEONG-UK: Relationship between long working hours and smoking behaviors : evidence from population-based cohort studies in Korea Vztah mezi dlouhou pracovní dobou a kouřením: důkazy z populačních kohortových studií v Koreji

 • anotace: Dlouhá pracovní doba a přepracování jsou v západním Pacifiku pro veřejné zdraví stále větším problémem. Autoři zkoumali vztah mezi pracovní dobou a kuřáckým chováním korejských pracovníků. Tato studie zahrnovala 284 782 pozorování (50 508 pracovníků) ze čtyř celostátních kohortových studií v Koreji. Pomocí zobecněných odhadních rovnic byly odhadnuty souvislosti pracovní doby se současným kuřáckým statusem, začátkem kouření a ukončením kouření v rámci každé kohorty. Celková prevalence kouření v kohortách byla 26,8 %. Upravené poměry šancí souvislosti mezi pracovní dobou a současným kouřením byly 1,01 (0,94-1,08) pro <35 hodin/týden, 1,04 (1,01-1,09) pro 41-48 hodin/týden, 1,06 (1,01-1,10) pro 49-54 hodin/týden a 1,07 (1,04-1,10) pro ≥55 hodin/týden ve srovnání s 35-40 hodinami/týden. Upravené poměry šancí souvislosti mezi pracovní dobou a odvykáním kouření v následném sledování byly 0,93 (0,85-1,02) pro <35 hodin/týden, 0,89 (0,83-0,96) pro 41-48 hodin/týden, 0,87 (0,81-0,95) pro 48-54 hodin/týden a 0,91 (0,85-0,98) pro ≥55 hodin/týden ve srovnání s 35-40 hodinami/týden. Mezi pracovní dobou a začátkem kouření nebyla pozorována žádná jasná souvislost. Dlouhá pracovní doba je spojena s vysokým rizikem současného kouření a sníženou pravděpodobností, že korejští pracovníci přestanou kouřit. Je třeba přijmout politická opatření na podporu odvykání kouření a snížení nadměrné přepracovanosti u osob s dlouhou pracovní dobou.
 • klíčová slova: doba pracovní - délka - práce přesčas - kouření - styl životní - zdraví - Jižní Korea

MÉNDEZ-RIVERO, FABRIZIO: Can psychosocial risk factors mediate the association between precarious employment and mental health problems in Sweden? : results from a register-based study Mohou psychosociální rizikové faktory zprostředkovat souvislost mezi nejistým zaměstnáním a problémy s duševním zdravím ve Švédsku? výsledky studie založené na registru

 • anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat zprostředkující vliv psychosociálního pracovního prostředí na souvislost mezi nejistým zaměstnáním a zvýšeným rizikem běžných duševních poruch (CMD), poruchami způsobenými užíváním návykových látek a pokusy o sebevraždu. Tato longitudinální studie byla založena na švédské pracující populaci ve věku 25-60 let v roce 2005 (N=2 552 589). K odhadu nepřímého vlivu psychosociálních rizikových faktorů (PRF) (mediátorů, měřených v roce 2005) na souvislost mezi PE (expozicí, měřenou v roce 2005) a první diagnózou CMD, poruchami způsobenými užíváním návykových látek a sebevražednými pokusy, k nimž došlo v letech 2006-2017, byly použity mediační analýzy založené na rozkladu kontrafaktuálních účinků. Rozklad účinků ukázal, že nepřímý účinek PRF je u tří uvažovaných výsledků prakticky nulový, a to u obou pohlaví. Nejisté zaměstnání zvýšilo pravděpodobnost diagnózy CMD, poruch spojených s užíváním návykových látek a sebevražedných pokusů, a to jak u mužů, tak u žen. Vysoká pracovní zátěž zvyšovala pravděpodobnost CMD a sebevražedných pokusů u mužů, zatímco pasivní práce zvyšovala pravděpodobnost všech tří následků u žen. Výsledky této studie neposkytly důkazy pro hypotézu, že psychosociální rizika by mohla být cestou spojující nejisté zaměstnání s duševním zdravím pracovníků. Je třeba provést další studie v různých sociálních kontextech a na různých trzích práce.
 • klíčová slova: zdraví duševní - práce - nejistota - aspekty psychologické - prostředí pracovní

ROHRBACHER, MAX: Associations between precarious employment trajectories and mental health among older workers in Germany : vertical and horizontal inequalities Souvislosti mezi nejistými pracovními dráhami a duševním zdravím starších pracovníků v Německu: vertikální a horizontální nerovnosti

 • anotace: Cílem studie bylo prozkoumat longitudinální souvislost mezi vícerozměrně měřenými trajektoriemi nejistého zaměstnání (PE) a duševním zdravím starších zaměstnanců v Německu. Byly použity aktuální údaje z německé studie lidA, které se zúčastnily všech čtyř vln průzkumu (2011, 2014, 2018, 2022). Studie zahrnovala 1636 subjektů, kterým bylo na počátku studie 46 a 52 let. Zastoupení v této skupině bylo sociálně nerovnoměrně rozložené se znatelně vyšším podílem žen, pracovníků s nižším vzděláním a nižší kvalifikací v PE. Ženy sledující tuto trajektorii měly zvýšenou pravděpodobnost, že budou v roce 2022 hlásit špatné duševní zdraví, ve srovnání se svými protějšky v konstantní ne-PE. U mužů tomu tak nebylo.
 • klíčová slova: práce - nejistota - zdraví duševní - pracovníci starší - Německo

 

Sociologický časopis - č. 1 (2024)

HANZLOVÁ, RADKA: Testování psychometrických vlastností a ekvivalence české verze škály spokojenosti se životem (SWLS) pomocí metod konfirmační faktorové analýzy, teorie odpovědi na položku a bayesovského modelování

 • anotace: Škála životní spokojenosti (SWLS) je jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro měření životní spokojenosti. Cílem této studie je otestovat psychometrické vlastnosti české verze SWLS pomocí konfirmační faktorové analýzy (CFA) a teorie odezvy na položku (IRT) a ověřit její invariantnost mezi sociálními skupinami z hlediska pohlaví, věku a vzdělání pomocí bayesovského modelování na reprezentativním vzorku české online populace, neboť škála dosud nebyla v České republice testována na reprezentativních datech. Výzkumný vzorek tvoří 960 respondentů ve věku 18 až 69 let. Výsledky potvrdily, že psychometrické vlastnosti české verze SWLS jsou velmi dobré, ale zároveň je zřejmé, že pátá položka vykazuje horší výsledky než ostatní čtyři položky. Z hlediska dimenzionality potvrdily CFA a IRT její modifikovanou jednofaktorovou strukturu s korelovanými rezidui mezi čtvrtou a pátou položkou jako nejvhodnější. Testování přibližné invariance měření pomocí bayesovského modelování ukázalo, že SWLS měří srovnatelně mezi skupinami podle pohlaví, věku a vzdělání. Závěrem lze konstatovat, že česká verze SWLS je vhodným, ověřeným a spolehlivým nástrojem pro měření životní spokojenosti českých občanů.
 • klíčová slova: psychometrie - vlastnosti - spokojenost - měření - nástroje - občané

PETRÚŠEK, IVAN: Využití víceúrovňových modelů při analýze kontextuálních efektů míry ekonomické aktivity na podporu přerozdělování v komparativních longitudinálních datech

 • anotace: Tento článek se zabývá souvislostmi mezi mírou účasti na trhu práce v dané zemi a postoji k přerozdělování příjmů. Článek také ukazuje, jak specifikovat víceúrovňový model při analýze kontextových efektů, a představuje několik typů struktur náhodných efektů a možností centrování vysvětlujících proměnných ve srovnávacích datech longitudinálního průzkumu. Kontextový efekt je rozložen na longitudinální a průřezovou složku pro časově proměnné kontextové proměnné, jako je míra účasti na trhu práce. Analýza podpory přerozdělování na základě údajů ESS z 27 zemí a devíti kol ukazuje, jak zásadně mohou uvedené vlastnosti ovlivnit věcné závěry. Analýzy uvedené v tomto článku neposkytují žádné důkazy o souvislosti mezi podporou přerozdělování a mírou účasti na trhu práce. Hypotetické konfigurace víceúrovňových modelů, které jsou zde prezentovány, však pokrývají všechny možné věcné dopady míry účasti na trhu práce. Analýza kontextových efektů tak může vést k velmi nespolehlivým výsledkům, pokud víceúrovňový model nekontroluje složené efekty prediktorů na individuální úrovni, pokud nespecifikuje náhodné efekty na úrovni, které lze přičíst podstatnou variabilitu výsledné proměnné, a pokud nerozlišuje mezi longitudinálními a průřezovými efekty časově proměnných proměnných.
 • klíčová slova: trh práce - příjmy - přerozdělování - podpora

 

Sondy revue - č. 4 (2024)

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ: Minimální mzda, zaručené mzdy a valorizační mechanismus

 • anotace: V důsledku vysoké inflace v České republice v posledních dvou letech výrazně poklesla reálná hodnota mezd zaměstnanců. Přitom je nutné mít na paměti, že mzdové hodnocení obecně je velmi nízké ve srovnání se státy nejen západní Evropy, ale v oblasti minimální mzdy například i s Polskem. Jedním z možných řešení, jak "tlačit" na zvýšení mezd jsou vyjma kolektivního vyjednávání dva nástroje, a to minimální mzda a tzv. mzdy zaručené.
 • klíčová slova: mzdy - mzdy minimální - valorizace - smlouvy kolektivní - vývoj - Česká republika

ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Zvýšená ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech

 • anotace: Neustále se mluví o tzv. zvýšené ochraně zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech. Cílem tohoto článku je ve stručnosti odpovědět zejména na to, zda je tato zvýšená ochrana někde zakotvena a kde se jí mohou zaměstnanci v praxi domáhat.
 • klíčová slova: vztahy pracovněprávní - spory pracovněprávní - ochrana zaměstnanců

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Kdy se přestávka v práci považuje za součást pracovní doby

 • anotace: Před časem vzbudilo pozornost rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SD EU) a Ústavního soudu týkající se přestávek v práci. Na základě těchto rozhodnutí je třeba změnit dříve zavedený výklad jednoho důležitého aspektu úpravy přestávek. Článek se věnuje tomu, čemu je třeba v oblasti přestávek věnovat pozornost a na jaké zaměstnance mohou závěry uvedených rozhodnutí dopadnout.
 • klíčová slova: přestávky pracovní - doba pracovní - soudy - rozhodnutí - Evropská unie

GUASTELLO, STEPHEN J.: Human factors engineering and ergonomics : a systems approach

 • anotace: Tato učebnice komplexně pokrývá základní principy a nejnovější pokroky v oblasti vizuálních, sluchových a hmatových displejů a ovládacích prvků, psychofyziky, kognitivních procesů, interakce člověk-počítač, umělé inteligence a umělého života, stresu a lidské výkonnosti, pracovních úrazů a prevence, dynamiky lidských skupin a komplexních systémů a antropometrie, designu pracovního prostoru a prostředí. Systémová perspektiva klade důraz na nelineární dynamiku pro změny výkonnosti systému a emergentní chování komplexních systémů člověk-stroj. Tato kniha zkoumá principy konvenční a počítačové interakce strojů; hodnotí relativní účinnost strategií analýzy a prevence nehod; zdůrazňuje nelineární dynamiku pro změny výkonnosti systému; zkoumá umělou inteligenci a složité systémy a zkoumá zdroje kognitivní zátěže a únavy. Učebnice je cenným zdrojem informací pro pokročilé studenty bakalářských a magisterských oborů, včetně ergonomie, lidských faktorů, kognitivních věd, informatiky, provozního managementu a psychologie. Učebnice spojuje základní principy interakce člověk-stroj, analýzy nehod a strategie prevence, analýzy rizik a odolnosti, umělé inteligence, skupinové dynamiky a nelineární dynamiky pro lepší pochopení komplexních systémů člověk-stroj.
 • klíčová slova: rozhraní člověk-stroj - faktor lidský - systémy - inteligence umělá - funkce kognitivní - analýzy nehod - analýzy rizik

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail