Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2024/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy
 

112 - č. 5 (2024)Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2024) Fórum sociální politiky - č. 1 (2024)Hygiena - č. 1 (2024) | Chemagazín - č. 3 (2024)International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2024) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2024) | Process Safety Progress - č. 2 (2024) | Professional Safety - č. 5 (2024) | Professional Safety - č. 6 (2024) | Références en Santé au Travail - č. 177 (2024) | Sondy revue - č. 5 (2024)

 

112 - č. 5 (2024)

OBOŘIL, JOSEF: Tvorba havarijních karet objektů s podlimitním množstvím nebezpečné látky v informačním systému SYPOS

 • anotace: Havarijní karty objektů s podlimitním množstvím nebezpečné látky (HK) jsou zpracovávány podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) č. 35/2017, kterým se stanoví minimální požadavky na posuzování rizika vzniku závažné havárie a zpracování dokumentace pro stanovenou zónu ohrožení u objektu s podlimitním množstvím nebezpečné látky, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 1/2019. HK obsahují přehledně zpracovanou textovou a grafickou část. V textové části jsou uvedeny informace o objektu, nebezpečné látce a jejích nebezpečných vlastnostech, dále zóna ohrožení a množství osob, které se v ní nacházejí. V této části jsou současně řešena opatření a činnosti pro řešení závažné havárie v zóně ohrožení – např. organizace zásahu a činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS), případně dalších subjektů, nebo přehled významných objektů v zóně ohrožení, kde se vyskytuje větší množství osob (obchodní centra, zdravotnická zařízení atd.). V grafické části jsou na mapovém podkladu vizualizovány veškeré relevantní údaje – zdroj rizika, zóna ohrožení, významné objekty nacházející se v zóně, dopravní uzávěry, kontaktní stanoviště složek IZS, shromaždiště a umístění koncových prvků varování. Havarijní karta se zpracovává v listinné a elektronické podobě – listinná podoba má maximální rozsah jeden list A4 (oboustranně), elektronická může mít v případě potřeby větší rozsah. HZS Ústeckého kraje (ULK) využívá v současné době pro zpracování HK informační systém SYPOS (IS SYPOS). Systém poskytuje ucelenou sadu funkcí a služeb v oblasti krizového řízení a je postaven na moderních technologiích, jako jsou databáze s integrovanými prostorovými daty, objektově relační mapování či mapové podklady podle volby uživatele. Do IS SYPOS je možné integrovat externí zdroje dat (databáze chemických látek a databáze registru územní identifikace, adres a nemovitostí), a tvoří tak komplexní platformu pro krizové řízení. Celý systém a jeho vývoj je kompletně financován Krajským úřadem Ústeckého kraje.
 • klíčová slova: látky nebezpečné - objekty - karty havarijní - systémy informační

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2024)

DANDOVÁ, EVA: Ručení za mzdy ve stavebnictví

 • anotace: Účelem nové úpravy je poskytnout alespoň částečnou jistotu z hlediska odměny za práci pro případ, kdy bez ohledu na důvod zaměstnavatel v pozici poddodavatele není schopen či ochoten uhradit zaměstnanci dlužnou odměnu za práci.
 • klíčová slova: mzdy - stavebnictví - legislativa - ručení

VALA, JIŘÍ: Role dodavatelských řetězců v cirkulární ekonomice

 • anotace: Organizace nemohou být v současném světe práce udržitelné, aniž by se zavázaly chránit bezpečnost, zdraví a pohodu pracovníků. Globalizace má za následek složitější síť dodavatelských řetězců, což může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví, a to například v rámci podpory oběhového hospodářství nebo uzavírání smluv s ohledem na udržitelnost. Organizace by měly zahrnout udrž samostatně výdělečně činnéitelnost do svých rozhodnutí a procesů a stát se tak odpovědnými nejen za své vlastní činnosti, ale také za všechny dodavatele a subdodavatele.
 • klíčová slova: řetězce dodavatelské - subdodavatelé - ekonomika cirkulární - odpovědnost - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - kontroly - inspekce práce - zaměstnání nelegální - kazuistika - osoby

ZELENÁK, MICHAL: Kolaborativní roboti : posouzení rizik

 • anotace: Do průmyslu si pomalu nachází cestu nový druh robota, který se nazývá "kolaborativní robot", a postupně mění naše zažité představy o lidech a robotech, kteří sdílejí společný pracovní prostor. Využívat při práci robota, který bude bezpečně pracovat po boku lidí, může zlepšit tok výroby a současně umožňuje automatizaci nových procesů s využitím toho nejlepšího z robotů a nejlepších zaměstnanců. Autor se věnuje bezpečností práce u robotů bez bezpečnostní ochrany.
 • klíčová slova: roboty kolaborativní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - hodnocení rizik - rizika pracovní

DANDOVÁ, EVA: BOZP agenturních zaměstnanců

 • anotace: Agenturní zaměstnávání je formou zprostředkování zaměstnávání, která je vyhrazena (na rozdíl od jiných forem zprostředkování práce, které mohou provádět i krajské pobočky úřadů práce) pouze agenturám práce, které ji mohou provádět na základě povolení vydaného generálním ředitelstvím Úřadu práce na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby.
 • klíčová slova: zaměstnanci agenturní - agentury práce - zprostředkování zaměstnání - vztahy pracovněprávní - mzdy - BOZP - úrazy pracovní - služby pracovnělékařské

JOUZA, LADISLAV: Pružná pracovní doba : významný benefit pro zaměstnance

 • anotace: Mezi požadavky, které se dříve pro zaměstnance neobjevovaly, patří volnější (flexibilní) úprava pracovní doby. Pracovněprávní výhody na tomto úseku jsou významnými benefity, které mohou zaměstnavatelé využívat v personální praxi. Patří mezi ně pružná pracovní doba. Přináší významné výhody zaměstnavatelům, jako je např. úspora v případě některých překážek v práci či práce přesčas. Její správné uplatňování přináší i výhody zaměstnancům, kteří mohou přizpůsobit délku a časový rozvrh pracovní doby svým soukromým potřebám.
 • klíčová slova: doba pracovní pružná - benefity zaměstnanecké

SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Plavčík

 • anotace: Karta BOZP pro profesi plavčík uvádí výčet pracovních činností a charakteristiku místa výkonu práce. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací, seznam nebezpečí a rizikových faktorů, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
 • klíčová slova: plavčíci - karta BOZP - činnosti pracovní - požadavky kvalifikační - události mimořádné - faktory rizikové - rizika pracovní - OOPP

 

Fórum sociální politiky - č. 1 (2024)

ZAJÍČKOVÁ, DRAHOMÍRA: Jak vytvořit rovný a spravedlivý systém odměňování

 • anotace: Téma přiměřeného a spravedlivého odměňování zaměstnanců v organizačním prostředí představuje klíčový aspekt efektivního řízení pracovních sil. Odměňování nejenže slouží jako prostředek motivace pro jednotlivce, ale také formuje kvantitu a kvalitu práce v rámci organizace. Při tvorbě systému odměňování má mít zaměstnavatel na paměti, že systém, který zavádí, má být přiměřený, spravedlivý (respektující sociální práva zaměstnanců), transparentní a má mít motivační účinky jak ve vztahu k výkonu zaměstnanců, tak i k setrvání kvalitních zaměstnanců v organizaci.
 • klíčová slova: odměňování - spravedlnost - práva sociální - zaměstnanci - Česká republika

 

Hygiena - č. 1 (2024)

JARABICOVÁ, OĽGA: Vliv psychické zátěže na kvalitu života u sester v České republice v době pandemie covidu-19

 • anotace: Cílem článku bylo zhodnocení úrovně psychické pracovní zátěže a kvality života u sester v České republice pomocí dostupných standardizovaných dotazníkových metod v průběhu pandemie covidu-19. Byla provedena průřezová epidemiologická studie, a to v době samotné pandemie v roce 2021. Bylo provedeno dotazníkové šetření u 450 sester. Byly použity dva standardizované dotazníky, a to Meisterův dotazník na subjektivní vnímání psychické zátěže a dotazník SF-36 na kvalitu života. Analyzováním míry psychické zátěže se ukázalo, že jednotlivé škály psychické zátěže (přetížení, monotonie, nespecifický faktor a celková zátěž) významně (p < 0,05) a negativně (r < 0) korelují s kvalitou života v každé doméně. Nejvyšší stupeň psychické zátěže se zjistil u sester pracujících na vyčleněných odděleních a místech určených pro pacienty s covidem, pohotovostech a na jednotkách intenzivní péče. Pandemie covidu-19 měla negativní vliv na celkový chod zdravotnictví z hlediska nepřipravenosti na tuto situaci. Nejvíce postihla pracovníky pracující přímo s nakaženými pacienty. Je proto potřeba se v budoucnu na podobnou zátěž lépe a koordinovaně připravovat.
 • klíčová slova: zátěž psychická - zdraví duševní - kvalita života - sestry zdravotní - koronavirus - pandemie

CIUPEK, RENATA: Tularémie v Jihomoravském kraji v období 2018-2023

 • anotace:Tularémie, jinak také nazývaná zaječí nemoc, je zoonóza způsobená bakterií Francisella tularensis. Rezervoárem jsou volně žijící zvířata, zejména drobní hlodavci, od nichž se nákaza šíří na větší hlodavce a jiná volně žijící nebo domácí zvířata. K přenosu na člověka dochází různými cestami - při manipulaci s infikovaným zvířetem, nepřímo členovci sajícími krev, inhalačně kontaminovaným aerosolem, případně alimentárně. Onemocnění se vyskytuje v několika formách, které souvisejí se způsobem nákazy. Četnější výskyt je v oblastech zemědělských a má charakter nákazy s přírodní ohniskovostí. Počty hlášených případů v České republice se v období 2018-2023 pohybovaly okolo 60 případů ročně, v Jihomoravském kraji, který tvoří desetinu celkové populace České republiky, v průměru 12 případů ročně, což je pětina všech případů.
 • klíčová slova: zoonózy - tularemie - infekce - hlodavci - výskyt - ochrana zdraví - prevence nemocí - BOZP - Česká republika

FOŠUM, MATYÁŠ: Omezování pracovnělékařských prohlídek v době epidemie covidu-19

 • anotace: V období výskytu onemocnění covid-19 došlo k omezení provádění pracovnělékařských prohlídek v České republice, což představuje významný zásah do systému ochrany zdraví při práci. Cílem studie bylo zhodnocení dopadů těchto opatření a možnosti jejich aplikace v budoucnu z pohledu odborníků na pracovní lékařství. Ve studii, která je součástí širšího celku, bylo použito konsenzu členů expertní skupiny s jejich zaměřením na posuzování zdravotní způsobilosti k práci a uznávání onemocnění jako nemoci z povolání. Následná analýza odpovědí poskytla doporučení pro případná budoucí opatření v průběhu epidemie respiračních onemocnění. Dominantním závěrem je apel na neomezování zejména vstupních pracovnělékařských prohlídek u prací s profesními riziky a v rizikových kategoriích práce.
 • klíčová slova: koronavirus - pandemie - prohlídky pracovnělékařské - služby pracovnělékařské - ochrana zdraví

 

Chemagazín - č. 3 (2024)

VÁCLAVÍKOVÁ, MARTA: Vzorkování a analýza formaldehydu a dalších karbonylových látek ve vzduchu

 • anotace: Karbonylové sloučeniny, zejména formaldehyd a acetaldehyd, představují důležité environmentální kontaminanty ovzduší, které mohou mít negativní dopady na jeho kvalitu i lidské zdraví. Kombinace akreditovaného vzorkování pomocí 2,4-DNPH vzorkovacích trubiček a citlivého a specifického UHPLC-MS/MS stanovení cílových analytů umožňují přesnou a citlivou kvantitativní analýzu karbonylových látek v ovzduší, a to i v širokém koncentračním rozmezí. Celá metodika tak představuje spolehlivý nástroj pro studium a legislativní kontrolu venkovního i vnitřního ovzduší, nebo pracovního prostředí.
 • klíčová slova: formaldehyd - látky karbonylové - ovzduší - vzorkování - analýzy

MATOUŠEK, DAVID: Mikroplasty pod mikroskopem : využití perspektivní FTIR-FPA technologie v praxi

 • anotace: Mikroplasty (MP) patří mezi žhavá témata dnešní doby. Od 50. let minulého století docházelo k exponenciálnímu nárůstu produkce a spotřeby plastových výrobků, aniž by kdokoliv predikoval, jaký bude osud těchto materiálů v životním prostředí. Až novější výzkumy z počátku tisíciletí [1] poukázaly na znepokojující koncentraci MP jakožto degradačních produktů plastových materiálů v nejrůznějších oblastech životního prostředí (řekách, půdách, vzduchu, potravinách i v lidském těle). To v kombinaci s faktem, že doposud nebyly vyloučeny negativní dopady na lidské zdraví, vedlo ke vzniku velkého množství výzkumných týmů zaobírajících se monitorováním částic MP v nejrůznějších matricích. V článku je popsána aktuální situaci ohledně analýzy MP, složitosti při přípravě vzorků a limitace současných analytických technik. V neposlední řadě je příblížen aktuálně nejperspektivnější přístup částicové analýzy mikroplastů – FTIR-FPA technologii, využívající výhody FTIR mikroskopie v kombinaci s plošným Focal-Plane-Array (FPA) detektorem.
 • klíčová slova: mikroplasty - koncentrace - analýzy - odběr vzorků 

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2024)

AHMED, TUFAIL: Safety climate in Pakistani universities’ laboratories: an assessment of individual factors  Bezpečnostní klima v laboratořích pákistánských univerzit: hodnocení jednotlivých faktorů

 • anotace: Cílem současného výzkumu je identifikovat faktory, které ovlivňují klima bezpečnosti práce v univerzitních laboratořích, přestože jsou ve srovnání s průmyslovým prostředím vnímány jako málo rizikové oblasti. Metody. Průzkum bezpečnostního klimatu byl proveden ve vědeckých laboratořích na různých technických univerzitách v Pákistánu. Dotazník průzkumu byl zadán 406 pracovníkům a pro zkoumání sociodemografických proměnných byla zvolena kvantitativní metoda analýzy. Pro vnímání odpovědí účastníků byla použita pětibodová Likertova škála (1 = rozhodně nesouhlasím až 5 = rozhodně souhlasím). Dále byl proveden test spolehlivosti škály a vícerozměrná analýza rozptylu pro zjištění vztahu mezi vybranými závislými a nezávislými proměnnými. Výsledky. Studie zjistila celkové skóre bezpečnostního klimatu 3,16 ± 0,55, což znamená střední až vysoké vnímání bezpečnosti na škále 1-5. Na základě výsledků studie bylo zjištěno, že účastníci studie vnímají bezpečí na střední až vysoké úrovni. Parametry jako role v laboratoři, oddělení/obor, zkušenosti s nehodami a školení o bezpečnosti významně ovlivnily skóre bezpečnostního klimatu, zatímco pohlaví, věková skupina, délka působení na univerzitě a svědectví o nehodě nikoli. Závěr. Zapojení vyššího managementu, komunikace o bezpečnosti a přímý dohled mají zásadní význam pro zlepšení bezpečnostního klimatu v univerzitních laboratořích. Studie doporučuje zohlednit zjištěné významné dimenze bezpečnostního klimatu při tvorbě politiky bezpečnosti laboratoří na akademických pracovištích.
 • klíčová slova: laboratoře - školy vysoké - BOZP - bezpečnost práce - klima bezpečnostní - faktory organizační  

ONI, OLATOYESE ZACCHEUS: Identifying key accident causation factors in the Malaysian construction industry Identifikace klíčových příčinných faktorů nehod v malajském stavebnictví

 • anotace: Navzdory svému ekonomickému významu se stavebnictví stále potýká s problémy kvůli vysoké nehodovosti. Cílem této studie je proto identifikovat klíčové příčiny nehod v malajském stavebnictví, na které se mohou zainteresované strany ve stavebnictví zaměřit, aby snížily hrozbu nehod v tomto odvětví. K dosažení tohoto cíle byla prozkoumána příslušná literatura s cílem zjistit příčiny nehod. Identifikované faktory byly použity k vypracování dotazníku pro sběr primárních údajů a shromážděné údaje byly analyzovány pomocí explorační faktorové analýzy (EFA) a konfirmační faktorové analýzy (CFA). Výsledky EFA a CFA stanovily a potvrdily 11 shluků příčin nehod na staveništích: problémy s řízením; nedostatečné školení; nedostatečný dohled; problémy s duševním zdravím; špatný přístup; nedostatečné financování; nedostatečné zkušenosti; manipulace s materiálem a zařízením; špatné bezpečnostní postupy; nedostatečná orientace a pracovní prostředí. Studie dochází k závěru, že řešení všech 11 faktorů může výrazně snížit neustálé výskyty nehod ve stavebnictví. Výsledek této studie pomůže zúčastněným stranám ve stavebnictví zjistit, kam mají směřovat svou energii ve snaze snížit počet nehod ve stavebnictví.
 • klíčová slova: stavebnictví -  úrazy pracovní - příčiny - faktory rizikové - analýzy úrazů - Malajsie

WANG, XIAOLONG: Identification of critical causes of construction accidents in China using a hybrid HFACS-CN model  Identifikace kritických příčin stavebních nehod v Číně pomocí hybridního modelu HFACS-CN

 • anotace: Bezpečnost ve stavebnictví je důležitá, protože stavební nehody mohou mít za následek ztráty na majetku a velký počet obětí. Cílem tohoto výzkumu je identifikovat kritické příčiny stavebních nehod zavedením hybridního přístupu. Hybridní přístup je vyvinut za účelem identifikace kritických příčin stavebních nehod kombinací modelu analýzy a klasifikace lidských faktorů (HFACS) s teorií komplexních sítí (CN). Celkem bylo shromážděno 863 případů stavebních nehod a bylo identifikováno 46 příčinných faktorů. Následně byla vytvořena síť příčin nehod a bylo extrahováno šest kritických příčinných faktorů. Přístup hybridní analýzy byl demonstrován na skutečném případu stavební nehody a výsledky ukázaly, že hybridní přístup mohl lépe identifikovat kritické příčinné faktory. V důsledku toho tento výzkum umožňuje zlepšit pochopení rámce HFACS a teorie CN, jakož i přispět k řízení bezpečnosti ve stavebnictví na různých úrovních.
 • klíčová slova: bezpečnost staveb - analýzy nehod - faktor lidský - klasifikace

JAVID, MUHAMMAD: Statistical study and investigation of the cut-resistant and thermo-physiological performance of protective gloves : a new prospective Statistická studie a zkoumání odolnosti ochranných rukavic proti pořezání a jejich termofyziologických vlastností: nová prospektivní studie

 • anotace: Tento výzkum zkoumal výkonnostní vlastnosti ochranných rukavic spolu se zlepšením termofyziologických komfortních vlastností. Rukavice byly testovány především na odolnost proti proříznutí, roztržení, propíchnutí a oděru a testovány byly také termofyziologické komfortní vlastnosti. Všechny výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí analýzy rozptylu a dospěly k závěru, že vliv jádrové příze na termofyziologické vlastnosti je méně významný. Vzorky s dvoujádrovou přízí vykazovaly lepší celkové vlastnosti. Nejlépe se umístil vzorek s dvoujádrovým kevlarovým vláknem a kevlarem spředeným ze střiže. Vyvinuté vzorky navíc vykazovaly lepší komfortní vlastnosti než kontrolní vzorek.
 • klíčová slova: rukavice ochranné - materiály - odolnost - vlastnosti - izolace tepelné - testování

WODAJENEH, SHEMELIS NESIBU: Impacts of ergonomic risk factors on the well-being and innovation capability of employees in the manufacturing industry Vliv ergonomických rizikových faktorů na pohodu a inovační schopnosti zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu

 • anotace : Ačkoli se různé studie zabývaly vztahem mezi ergonomickými faktory a pohodou zaměstnanců, dopady ergonomických faktorů na schopnost pracovníků inovovat nebyly dosud ve zpracovatelském průmyslu zkoumány. Tato studie přispívá k pochopení vztahu mezi ergonomickými rizikovými faktory a schopností zaměstnanců inovovat a cítit se v práci dobře ve výrobním odvětví. Analýza využívá techniku modelování strukturálních rovnic na základě průřezových dat získaných od 200 zkušených pracovníků ve zpracovatelském průmyslu pomocí dotazníků s uzavřenými otázkami, které si sami vyplnili. Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že hlavními ergonomickými faktory ovlivňujícími pohodu a inovační schopnosti zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu jsou neutrální nepohodlné držení těla, psychologické rizikové faktory a efektivní využívání infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Ergonomické faktory tedy významně korelují s inovační schopností zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že dosud neexistují studie, které by se zabývaly integrací ergonomických rizikových faktorů a inovační schopnosti zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, je tato studie jedinečným příspěvkem do souboru poznatků. K hlubšímu pochopení vztahu mezi složkami jednotlivých ergonomických rizikových faktorů a pohodou a inovační schopností zaměstnanců je zapotřebí i další výzkum.
 • klíčová slova: faktory ergonomické - faktory rizikové - ergonomie - pracoviště - průmysl zpracovatelský - inovace - schopnosti - pohoda pracovní

GAWLIK, ANGELI: What moves truck drivers? : a person-centered perspective on workplace physical activity promotion  Co hýbe řidiči kamionů? pohled na podporu fyzické aktivity na pracovišti z pohledu člověka

 • anotace : Při vytváření opatření na podporu fyzické aktivity (PA) na pracovišti je třeba zohlednit individuální potřeby cílových skupin. Z tohoto důvodu bylo cílem této studie kvalitativně identifikovat individuální potřeby pro zvýšení PA u řidičů nákladních automobilů, kteří představují z hlediska podpory PA opomíjenou pracovní skupinu. Byly provedeny polostrukturované rozhovory (N = 19; průměrný věk 50,5 let, SD 11,4 let; 10,5 % žen). Průvodce rozhovorem vycházel z modelu COM-B s cílem identifikovat potřeby související s chováním v oblasti PA z hlediska schopností, příležitostí a motivace. Rozhovory byly přepsány a kódovány dvěma nezávislými vyšetřovateli. Celkem kódy zahrnovaly 395 výroků a systém kódů obsahoval 14 kódů. Tři další kódy popisovaly další individuální potřeby související s jinými druhy zdravotního chování (výživa, rekreace) nebo vnějšími podněty pro zdravotní intervence. Výsledky odhalují řadu potřeb, které jsou zásadní pro vývoj intervencí podporujících PA pro řidiče nákladních automobilů. Zdá se, že tyto potřeby spolu úzce souvisejí, a proto by se při vytváření komplexních intervencí měla brát v úvahu kombinace schopností, příležitostí a/nebo motivace. Příkladem může být propojení automatické motivace a psychologických schopností, které zahrnují motivační techniky v kombinaci s informacemi pro psychoedukaci řidičů nákladních vozidel.
 • klíčová slova: řidiči z povolání - doprava nákladní - aktivity fyzické - intervence - podpora zdraví

OMARI SHEKAFTIK, SOQRAT: Exposure control measures proposed by different organizations : the curious case of nanomaterial-involved activities  Opatření pro kontrolu expozice navrhovaná různými organizacemi: zvláštní případ činností spojených s nanomateriály

 • anotace: Jedinečné vlastnosti nanomateriálů z nich učinily novou hrozbu pro člověka a životní prostředí. Cílem této studie je proto přezkoumat opatření pro kontrolu expozice navrhovaná pro činnosti spojené s nanomateriály. Tato studie vychází z publikovaných pokynů různých organizací k bezpečnému zacházení s nanomateriály. Vyhledávání v relevantních dokumentech z různých databázích a na různých webových stránkách zahrnovalo 31 pokynů od 27 organizací. Většina pokynů doporučovala technické kontroly, administrativní kontroly a osobní ochranné prostředky (OOP). Dalšími návrhy na snížení expozice nanomateriálům byla změna fyzikální formy nanomateriálů nebo procesu, využití prevence prostřednictvím návrhu (PtD) a využití principů zelené chemie. Vzhledem k obtížnosti implementace a specifičnosti případů řešení prvních dvou priorit hierarchie kontrol (eliminace a substituce) je pochopitelný důraz pokynů na další tři priority pro kontrolu expozice nanomateriálům. Typ a způsob používání osobních ochranných pracovních prostředků a technických kontrol by měl být řešen odkazem na nejmodernější články.
 • klíčová slova: nanomateriály - expozice profesionální - opatření bezpečnostní - pokyny - kontroly - normy

SYNDICUS, MARC: Decision made, good feelings fade? : how noise and multitasking affect decision confidence and well-being Rozhodnutí učiněno, dobré pocity mizí? jak hluk a multitasking ovlivňují jistotu při rozhodování a dobrou náladu?

 • anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv kancelářského hluku a multitaskingu na jistotu při rozhodování, nadměrnou sebedůvěru, spokojenost, kalibraci a afektivní pohodu. Škodlivé účinky hluku a multitaskingu na vnímanou nepříjemnost a koncentraci jsou dobře zdokumentovány. Málo se však ví o tom, zda jsou ovlivněny také sebedůvěra při rozhodování a pohoda během rozhodování. Jednalo se o laboratorní experiment mezi subjekty (n = 109) zahrnující podmínku hluku s kancelářským hlukem prezentovaným prostřednictvím sluchátek (ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq = 60 dB), podmínku multitaskingu s úkolem třídění e-mailů jako primárním úkolem a kontrolní podmínku. Ve srovnání s kontrolním stavem vykazovaly subjekty v podmínkách hluku a multitaskingu nadhodnocení důvěry. U osob v hlukové podmínce došlo také k významnému snížení pohody. Kalibrace nebyla ovlivněna. V případě hluku je pohoda ovlivněna ještě před dosažením prahových hodnot stanovených legislativou na pracovišti. Přílišná sebedůvěra může mít škodlivý vliv na následná rozhodnutí a podstupování rizika. Zjištění naznačují, že při rozhodování v pracovním prostředí by se měly více zohledňovat vlivy prostředí.
 • klíčová slova: hluk - šumy - multitasking - úkoly pracovní - zátěž pracovní - rozhodování - jistota - pohoda pracovní

GOLEIJ, NILOOFAR: Investigating the trends and causes of changes in human anthropometric dimensions over the past three decades : a challenge for ergonomic design  Zkoumání trendů a příčin změn antropometrických rozměrů člověka v posledních třech desetiletích: výzva pro ergonomický design

 • anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit změny antropometrických rozměrů na celém světě za posledních 30 let. Vyhledávání pro tuto studii bylo provedeno ve čtyřech databázích s příbuznými klíčovými slovy. Byly přezkoumány články z let 1990 až 2021 a identifikováno 4139 článků s 505 souvisejícími názvy. Z nich 187 článků splňovalo kritéria způsobilosti a byl prozkoumán celý jejich text; 132 článků pak bylo zařazeno do závěrečného přehledu. Z přezkoumávaných studií vyplynulo, že velké množství antropometrických rozměrů lidského těla se oproti minulosti zvětšilo, například výška. Přestože trend zvyšování antropometrických rozměrů byl v minulosti rychlejší než v posledních letech, byly u některých antropometrických rozměrů, jako je lidská čelist, šířka obličeje a šířka hlavy, zaznamenány také klesající změny. Je třeba poznamenat, že hlavními příčinami změn uváděných ve studiích jsou ekonomika a příjem rodiny, sociální podmínky, zdraví a výživa. Vzhledem k tomu, že proces změn antropometrických rozměrů není vždy stejný, měly by být antropometrické údaje pravidelně aktualizovány a pracovní prostředí a vybavení by měly být revidovány nebo přepracovány podle nových antropometrických údajů.
 • klíčová slova: antropometrie - změny - ergonomie - design - pracoviště - výzvy 

NI, GUODONG: Improving the professionalization level of a new generation of construction workers to reduce their unsafe behaviour : an empirical study in China Zlepšení úrovně profesionalizace nové generace stavebních dělníků s cílem snížit jejich nebezpečné chování: empirická studie v Číně

 • anotace: Zlepšení úrovně profesionalizace nové generace pracovníků ve stavebnictví (NGCW) má zásadní význam pro modernizaci stavebnictví. Poskytuje také nový přístup ke snížení jejich nebezpečného chování. Cílem této studie je analyzovat mechanismus korekce úrovně profesionalizace na nebezpečné chování NGCWs. Autoři zkoumali zprostředkující roli konfliktu mezi prací a rodinou a pracovního vyhoření na ovlivnění nebezpečného chování NGCWs. Zkoumán byl také moderační efekt vnímané organizační podpory NGCWs. Úroveň profesionalizace může účinně korigovat nebezpečné chování NGCWs. Pracovní vyhoření může nezávisle zprostředkovat vztah mezi úrovní profesionalizace a nebezpečným chováním a působit jako sériový mediátor konfliktu mezi prací a rodinou. Vysoká úroveň vnímané organizační podpory navíc účinně potlačí vliv konfliktu práce a rodiny na pracovní vyhoření. Zlepšení úrovně profesionalizace je účinným způsobem nápravy nebezpečného chování NGCW. Vedení by navíc mělo NGCWs pomoci sladit práci a rodinu, aby se zmírnilo vyhoření. Kromě toho se navrhuje, aby vedení zajistilo, že NGCWs budou vnímat organizační podporu.
 • klíčová slova: stavebnictví - dělníci - chování nebezpečné - syndrom vyhoření - život soukromý - život pracovní - konflikty - podpora zaměstnanců

JOHNSEN, ANNA M.: Work-, lifestyle-, and health-related factors among women and men working in the emergency medical services Faktory související s prací, životním stylem a zdravím u žen a mužů pracujících v záchranné zdravotnické službě

 • anotace : Cílem této studie bylo popsat faktory související s prací, životním stylem a zdravím u pracovníků záchranné služby a analyzovat rozdíly mezi ženami a muži. Průřezová studie (N = 106) zahrnovala vlastní hlášení a objektivní měření práce, životního stylu a zdraví na 10 švédských stanicích záchranné služby. Sběr dat zahrnoval klinické zdravotní vyšetření, krevní vzorky, testy fyzické zdatnosti a dotazníky. Vysoký podíl zaměstnanců záchranné služby uvedl, že při práci zvedají těžká břemena, jsou ohroženi nehodami, hrozbami a násilím. Byla zaznamenána nízká míra kouření a užívání alkoholu a vysoká míra fyzické aktivity ve volném čase. Pracovníci záchranné služby měli v průměru dobrý sebehodnocený zdravotní stav, vysokou pracovní schopnost a vysokou fyzickou kapacitu. Výsledky však také ukázaly vysoký podíl osob s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO), např. vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou krevních lipidů. Vysoké pracovní nároky uvádělo více žen než mužů. Ženy navíc dosahovaly lepších výsledků v testech fyzické zdatnosti a měly nižší úroveň rizikových faktorů KVO. Vystavení faktorům souvisejícím s prací, které by mohly ovlivnit zdraví, bylo mezi zaměstnanci záchranné služby běžné. Faktory související se životním stylem a zdravím byly poněkud rozporuplné, s nízkým podílem osob uvádějících rizikové faktory související se životním stylem, ale vysokým podílem osob s rizikovými faktory pro KVO.
 • klíčová slova: služba lékařská záchranná - zdravotníci - vyšetření lékařské - onemocnění kardiovaskulární - kapacita fyzická - prostředí pracovní - faktory rizikové

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2024)

WANG, GUIFANG: Study on the relationship between the fitness of three types of N95 respirators and facial dimensions Studie vztahu mezi vhodností tří typů respirátorů N95 a rozměry obličeje

 • anotace: Respirátory N95 jsou základním vybavením používaným zdravotnickými pracovníky k prevenci šíření respiračních onemocnění. Ochranný účinek N95 proti šíření infekcí závisí na vhodnosti N95 pro uživatele, která souvisí s rozměry obličeje uživatele. Cílem této průřezové studie bylo posoudit vztah mezi přiléhavostí tří typů N95 a rozměry obličeje. Pro tuto studii bylo vybráno celkem 305 zdravotnických pracovníků z deseti pekingských nemocnic. Rozměry obličeje pracovníků byly měřeny pomocí hloubkové kamery Intel RealSense D435. Testování vhodnosti bylo provedeno u tří typů N95 pomocí přístroje TSI-8038 Porta Count Pro + Respirator Fit Tester. Přiléhavost skládacích respirátorů pozitivně korelovala s délkou a výškou nosu a šířkou obličeje, zatímco u plochých respirátorů korelovala s šířkou nosu, délkou brady a šířkou obličeje a u obloukových respirátorů korelovala s délkou nosu. Přiléhavost N95 pro nositele závisí na jejich obličejových rysech. Výsledky této studie mohou zdravotnickým pracovníkům poskytnout rady pro výběr vhodného typu N95. Zdravotničtí pracovníci by měli při výběru vhodného N95 plně zohlednit rozměry svého obličeje, aby se zlepšila ochranná účinnost respirátorů a snížilo riziko infekce respiračními chorobami.
 • klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel - obličej - rozměry - použití

CHAPMAN, CHRISTOPHER L.: Diagnostic accuracy of thermal, hydration, and heart rate assessments in discriminating positive acute kidney injury risk following physical work in the heat Diagnostická přesnost hodnocení teploty, hydratace a srdeční frekvence při rozlišování pozitivního rizika akutního poškození ledvin po fyzické práci v horku

 • anotace: Profesionální tepelný stres zvyšuje riziko akutního poškození ledvin (AKI). Tato studie představuje sekundární analýzu, jejímž cílem je vytvořit nové hypotézy pro budoucí studie, a to na základě zkoumání diagnostické přesnosti hodnocení tepelné zátěže, hydratace a srdeční frekvence při rozlišování pozitivního rizika AKI po fyzické práci v horku u neaklimatizovaných osob.
 • klíčová slova: zátěž tepelná - stres tepelný - práce ve vysokých teplotách - dehydratace - biomarkery - diagnostika - ledviny - rizika zdravotní

MONGKONKANSAI, JITTAPORN: Predicting the work ability of security guards at a university in Nakhon Si Thammarat province, Thailand Predikce pracovní schopnosti pracovníků ostrahy na univerzitě v provincii Nakhon Si Thammarat, Thajsko

 • anotace: Počet bezpečnostních pracovníků na univerzitách se výrazně zvýšil. Cílem této studie bylo předpovědět jejich pracovní schopnosti. Byla provedena průřezová studie 97 univerzitních bezpečnostních pracovníků v Thajsku. Údaje byly shromážděny prostřednictvím rozhovorů s využitím dotazníku zahrnujícího sociálně demografické údaje, behaviorální zdraví a pracovní schopnost. Průměrné skóre indexu pracovní schopnosti (WAI) bylo 38,1 ± 3,8, přičemž 65,0 % účastníků dosáhlo skóre „dobrý“. Sociální opora významně ovlivnila WAI (p = 0,004). U osob s nedostatečnou podporou byla 4,3krát vyšší pravděpodobnost, že budou vykazovat špatnou pracovní schopnost. Duševní zdraví rovněž ovlivnilo WAI (p = 0,006); osoby se špatným duševním zdravím byly 4,7krát ohroženy. Navíc pracovní zkušenosti ovlivnily WAI (p = 0,039). Osoby s ≥ 5 lety praxe vykazovaly sníženou pracovní schopnost ve srovnání se svými méně zkušenými protějšky. Nadřízení by měli poskytovat sociální podporu a nabízet odměny a pochvaly, aby se zvýšily schopnosti zaměstnanců, jejich zdravotní chování a zvládání základních onemocnění. Kromě toho by organizace měly upřednostňovat zdraví a bezpečnost na pracovišti, aby zajistily, že jejich zaměstnanci budou zdravější a budou efektivněji plnit své úkoly.
 • klíčová slova: ostraha - služby bezpečnostní - schopnosti pracovní - indexy - zdraví - chování - podpora sociální

ARBOH, FRANCISCA: Rethinking frontline health workers’ safety performance in times of pandemic : the role of spiritual leadership Přehodnocení bezpečnosti zdravotnických pracovníků v první linii v době pandemie: role duchovního vedení

 • anotace: Tato studie zkoumala vliv duchovního stylu vedení na výkonnost zdravotnických pracovníků v první linii v oblasti bezpečnosti prostřednictvím zprostředkující role bezpečnostního klimatu. Rovněž byla zkoumána výměna mezi vedoucími a členy jako moderátor vztahu mezi bezpečnostním klimatem a výkonem v oblasti bezpečnosti. Údaje z průzkumu od 582 zdravotnických pracovníků v první linii v ghanských regionech Velká Akkra a Ashanti byly analyzovány pomocí systému AMOS verze 23. Zjištění ukázala, že dimenze duchovního vedení významně ovlivňovala výkonnost zdravotnických pracovníků v oblasti bezpečnosti. Altruistická láska a vize rovněž významně ovlivňovaly bezpečnostní klima. Naděje však bezpečnostní klima neovlivňovala. Kromě toho mělo bezpečnostní klima vliv na dimenze bezpečnostního výkonu. Bezpečnostní klima navíc zprostředkovalo vztah mezi altruistickou láskou, vizí a výkonností v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní klima však nezprostředkovalo vztah mezi nadějí a výkonností v oblasti bezpečnosti. Tato studie nabízí cenné poznatky pro zlepšení bezpečnostního výkonu zdravotnických pracovníků v první linii během pandemií.
 • klíčová slova: pandemie - zdravotníci - vedení lidí - pracovníci vedoucí - podpora - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - klima bezpečnostní - Ghana

MAKKI, FAEZEH: Evaluation of the effect of corrective exercise intervention on musculoskeletal disorders, fatigue and working memory of office workers Hodnocení vlivu korektivního cvičení na muskuloskeletální poruchy, únavu a pracovní paměť kancelářských pracovníků

 • anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat účinek intervence v oblasti nápravných cvičení (software pro připomínání a trénink nápravných cvičení) na muskuloskeletální poruchy (MSD), únavu, držení těla a pracovní paměť u kancelářských pracovníků. Studie se zúčastnilo celkem 66 kancelářských pracovníků. Výsledky ukázaly, že mezi oběma skupinami (intervenční a kontrolní) byl po intervenci zjištěn významný rozdíl v závažnosti muskuloskeletálních potíží. V intervenční skupině došlo po intervenci k významnému snížení průměrného skóre držení trupu a celkového skóre RULA. Závažnost vnímaného diskomfortu ve všech oblastech kromě kolena se během intervence snížila. Významný rozdíl byl také ve skóre fyzické a psychické únavy před intervencí a po ní. Byl zjištěn významný rozdíl ve skóre přesnosti kancelářských pracovníků po intervenci ve srovnání s obdobím před intervencí. Celkově výsledky potvrzují účinnost této levné, jednoduché a snadno použitelné ergonomické intervence.
 • klíčová slova: pracovníci kancelářští - onemocnění muskuloskeletální - cvičení - intervence ergonomické - únava - paměť

ERCAN, SABRIYE: Ergonomic risks and problems of the musculoskeletal system for physiotherapists : comparison of employees in the fields of pediatric and adult care Ergonomická rizika a problémy pohybového aparátu fyzioterapeutů: srovnání pracovníků v oblasti péče o děti a dospělé

 • anotace: Cílem této studie je porovnat míru ergonomických rizik, muskuloskeletální potíže a kvalitu života fyzioterapeutů v závislosti na jejich pracovním oboru. Studie se zúčastnilo celkem 107 dobrovolných fyzioterapeutů, jejichž údaje byly zaznamenány. Výsledky ukázaly, že fyzioterapeuti, kteří pracovali s dětskými pacienty byli mladší. Ti, kteří pracovali s dospělými pacienty, měli vyšší denní počet pacientů. Skóre REBA nečinilo mezi skupinami rozdíl. Rozdíl byl zjištěn v oblasti horní části zad v dotazníku CMDQ. V případě kvality života nebyl mezi skupinami zjištěn žádný rozdíl. Skupiny fyzioterapeutů mohou pracovat na ergonomicky náročných pozicích, i když mezi nimi není statistický rozdíl. Místa úrazů pohybového aparátu se mohou lišit. Odraz problémů pohybového aparátu na kvalitu života však mezi oběma skupinami nevykazuje žádný rozdíl.

FOREMAN, ANNE M.: Establishment-level safety analytics : a scoping review  Analýza bezpečnosti na úrovni zařízení: rozsahový přehled

 • anotace: Analýza dat se široce používá v oborech, jako je medicína a řízení dodavatelského řetězce, ale její využití v oblasti bezpečnosti práce se rozšířilo teprve nedávno. Účelem tohoto přehledu bylo shrnout studie, které využívaly analytiku v podnicích k odhalení poznatků o pracovních úrazech nebo smrtelných úrazech. Bylo přezkoumáno více než 300 článků s cílem zjistit cíle, rozsah a metody používané v této nově vznikající oblasti. Autoři dospěli k závěru, že analytika má potenciál poskytnout využitelné poznatky k řešení problémů v oblasti bezpečnosti práce a že je stále ještě v plenkách. Z přehledu vyplývá, že většina článků byla zaměřena na vývoj a ověřování metod, včetně studií, které testovaly nové metody nebo porovnávaly užitečnost více metod. Mnoho studií uvádělo různé problémy při překonávání překážek způsobených nedostatečnou nebo neefektivní technickou infrastrukturou a nepodporující kulturou dat, které ohrožují přesnost a kvalitu poznatků zjištěných analýzou.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - úrazy pracovní - analýzy dat - data mining

MLADENOVIĆ-RANISAVLJEVIĆ, IVANA: Multiple-criteria analysis of the employee satisfaction level at healthcare facilities during the pandemic Vícekriteriální analýza úrovně spokojenosti zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních během pandemie

 • anotace: V důsledku pandemie byli všichni zaměstnanci zdravotnických zařízení přímo vystaveni delší pracovní době a nestabilním pracovním podmínkám. Na základě těchto skutečností je cílem výzkumu v tomto článku zjistit více informací o spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami a o angažovanosti vedení v oblasti zachování jejich zdraví a bezpečnosti. Proto byl na základě analyzovaných postojů a názorů zaměstnanců vytvořen model vícekriteriální rozhodovací analýzy (MCDA), který měl odhalit vzájemné závislosti mezi pracovními podmínkami vyplývajícími z prováděných činností managementu, spokojeností zaměstnanců a bezpečností na pracovišti. Výsledky ukazují, že jak zdravotní sestry, tak řidiči byli nejméně spokojeni s pracovními podmínkami během pandemie a zároveň označili tato pracoviště za nejvíce ohrožená. Navržený model lze navíc úspěšně aplikovat na jakýkoli typ organizace s cílem identifikovat nedostatečně efektivní řídicí činnosti, odpovídajícím způsobem je řešit, a tím zvýšit úroveň spokojenosti zaměstnanců.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - zařízení zdravotnická - zdravotníci - spokojenost - pandemie

FARIAS, JEAN PAULO: Evidence map on burnout syndrome in higher education teachers and its relationship with ergonomic and biopsychosocial factors : a scoping review Mapa důkazů o syndromu vyhoření u vysokoškolských učitelů a jeho vztahu k ergonomickým a biopsychosociálním faktorům: souhrnný přehled

 • anotace: Cílem této studie bylo zmapovat poznatky o syndromu vyhoření u vysokoškolských učitelů a jeho vztahu k ergonomickým a biopsychosociálním faktorům. Autoři provedli přehled článků publikovaných do roku 2021, extrahovali místo, design studie, charakteristiky vzorku a metody hodnocení a zkoumali ergonomické a biopsychosociální faktory. Bylo nalezeno 18 studií ve 12 zemích a většina z nich používala průřezový design. Nejpoužívanější metodou hodnocení byl Maslachův inventář vyhoření. Panuje shoda, že syndromu vyhoření u vysokoškolských učitelů je třeba věnovat více pozornosti, protože může souviset s fyzickými, psychickými a sociálními faktory. V profesním prostředí si větší pozornost zaslouží fyzické ergonomické charakteristiky nebo charakteristiky související s organizací práce, stejně jako psychosociální faktory, protože jsou silně spojeny se syndromem vyhoření.
 • klíčová slova: učitelé - školy vysoké - syndrom vyhoření - stres pracovní - faktory rizikové - ergonomie

ONG, KIMBERLY MAE C.: Association between occupational noise exposure level and pure-tone audiometry abnormalities among Metropolitan Manila Development Authority employees : a cross-sectional study Souvislost mezi úrovní expozice hluku při práci a abnormalitami audiometrie čistých tónů u zaměstnanců Metropolitan Manila Development Authority: průřezová studie

 • anotace : Dopravní policisté jsou vystaveni různým zdravotním a bezpečnostním rizikům při práci, včetně hluku, který může vést ke ztrátě sluchu při práci. Cílem této průřezové studie bylo odhadnout prevalenci ztráty sluchu a posoudit vztah mezi úrovní expozice hluku na pracovišti (ONEL) a abnormalitami prahů vzdušného vedení mezi zaměstnanci Metropolitního rozvojového úřadu Manily (MMDA) na Filipínách. Osmihodinová ONEL byla měřena u 108 účastníků pracujících déle než 5 let. U účastníků bylo provedeno hodnocení sluchu pomocí audiometrie čistých tónů (PTA) za účelem výpočtu prevalence ztráty sluchu. Přibližně 16 % zaměstnanců mělo ztrátu sluchu. Prevalence ztráty sluchu byla vyšší u expozic ONEL vyšších než 85 A-vážených decibelů (dBA), přičemž pracovníci dopravních úřadů byli vystaveni vyšším hodnotám ONEL než kancelářští pracovníci. ONEL vyšší než 85 dBA souvisely s audiologickými abnormalitami na různých frekvencích u PTA. U účastníků vystavených ONEL vyšším než 85 dBA, spíše u dopravních policistů, může být zvýšené riziko audiologických abnormalit. Pravidelné monitorování ONEL je oprávněné pro posouzení profesních rizik u pracovníků, kteří se zabývají vynucováním dodržování pravidel silničního provozu. U této populace může být nutné zvážit program ochrany sluchu.
 • klíčová slova: hluk - zátěž hluková - ztráta sluchu - rizika zdravotní - rizika pracovní - provoz silniční - opatření dopravní - bezpečnost silniční - policisté

KANDER, M. CHRISTINA: Evaluating workplace protection factors (WPFs) of different firefighter PPE interface control measures for select volatile organic compounds (VOCs) Hodnocení faktorů ochrany pracoviště (WPF) různých kontrolních opatření u osobních ochranných prostředků hasičů pro vybrané těkavé organické sloučeniny (VOC)

 • anotace : Hasiči jsou vystaveni komplexnímu souboru kontaminantů a vedlejších produktů hoření, včetně těkavých organických sloučenin (VOC). Nedávné studie navíc zjistily, že kůže hasičů může být vystavena více chemickým sloučeninám prostřednictvím permeace nebo pronikání vedlejších chemických produktů přes osobní ochranné prostředky (OOP) nebo kolem nich. Tato studie využívající figuríny hodnotila účinnost čtyř různých podmínek osobních ochranných prostředků s různými opatřeními pro kontrolu kontaminace (zahrnujícími konstrukční prvky rozhraní osobních ochranných prostředků a materiály blokující částice) na ochranu před pronikáním několika těkavých organických látek v komoře vystavené kouři. Autoři zkoumali také účinnost základní vrstvy oděvu s dlouhým rukávem, která poskytuje dodatečnou ochranu proti kontaminaci pokožky. Zdálo se, že kalhoty nebo všechny osobní ochranné prostředky poskytují největší celkovou ochranu před vniknutím těkavých organických látek, což však může být částečně způsobeno nižšími koncentracemi vzduchu směrem k podlaze (a manžetám kalhot) ve srovnání s koncentracemi vnějšího vybavení ve výšce stehen použitými při výpočtu WPF. Zdá se, že poskytnutí dodatečných opatření pro kontrolu rozhraní a přidání materiálů blokujících částice poskytlo ochranný přínos proti méně těkavým chemickým látkám, jako je naftalen a styren.
 • klíčová slova: hasiči - expozice profesionální - látky organické - látky těkavé - kontaminace - kůže - OOPP - opatření bezpečnostní - účinnost

LIPPERT, JULIA F.: Work-related factors of mental health among Chicago residents two years into the COVID-19 pandemic Faktory duševního zdraví související s prací u obyvatel Chicaga po dvou letech pandemie covid-19

 • anotace : Pandemie covid-19 vedla k rozsáhlým důsledkům pro ekonomickou, sociální a celkovou pohodu, přičemž míra úzkosti a deprese se zvýšila napříč populací a neúměrně u některých pracovníků. Tato studie zkoumala, které faktory nejvíce přispívají k duševnímu zdraví, a to prostřednictvím průřezového dotazníku o 68 položkách, který se zabýval tématy souvisejícími s pandemií. Data byla shromážděna prostřednictvím adresného výběrového souboru v průběhu dvou měsíců od dubna 2022 do června 2022. Celkem bylo shromážděno 2 049 vyplněných dotazníků v 77 komunitních oblastech Chicaga. K popisu charakteristik pracoviště, stresu souvisejícího s prací a demografických údajů vzorku a jejich vztahu k psychickému stresu byly vytvořeny popisné statistiky včetně četností a procent. Vážená prevalence osob, které zažívaly nějakou formu psychického stresu od mírného po závažný, byla 32 %. Určité marginalizované komunity zažívaly psychickou tíseň více než ostatní, včetně žen, dospělých starších 25 let a osob s vyššími příjmy. U osob, které byly propuštěny, přišly o mzdu nebo jim byla snížena pracovní doba, se zvýšila pravděpodobnost výskytu psychického stresu, stejně jako u osob, které uvedly, že jejich stres spojený s prací byl poněkud nebo mnohem horší ve srovnání s obdobím před pandemií. Tyto výsledky si zaslouží další zkoumání a zvážení při vývoji intervencí na pracovišti a v oblasti duševního zdraví.
 • klíčová slova: koronavirus - pandemie - zdraví duševní - zátěž psychická - faktory pracovní - USA

 

Process Safety Progress - č. 2 (2024)

SNYDER, MIKE: Static ignition hazards with plastic containers Nebezpečí statického vznícení u plastových nádob

 • anotace: Plastové nádoby představují v provozu s hořlavými kapalinami jedinečnou výzvu, protože většina plastů je vysoce elektricky izolovaná, nelze je uzemnit a snadno se v nich hromadí elektrostatický náboj. Tyto elektrostatické náboje mají za následek zvýšené riziko elektrostatického vznícení tam, kde existuje možnost vzniku zápalných směsí, včetně jedinečných a odlišných expozic na vnitřním a vnějším povrchu plastových nádob. V tomto základním textu je uveden přehled čtyř specifických rizik vznícení: (1) proudová elektrizace, (2) naplnění stříkající vodou, (3) triboelektrizace a (4) akumulace nábojů na pracovnících.
 • klíčová slova: vznícení - nádoby - výboje elektrostatické - hodnocení rizik - řízení bezpečnosti

KUNT, TEKIN: Maturity model approach for building effective process safety management systems Přístup modelu vyspělosti pro budování účinných systémů řízení bezpečnosti procesů

 • anotace: Analýza nedostatků se obvykle provádí za účelem řešení problémů, které se vyskytnou při budování systému řízení bezpečnosti procesů (PSM) od nuly nebo při zlepšování již existujícího programu PSM. Modely podnikové vyspělosti jsou naproti tomu užitečné rámce řízení, které se používají k posouzení vyspělosti organizace v různých oborech nebo funkcích. Účelem tohoto článku je představit adaptaci modelů podnikatelské vyspělosti na oblast PSM.
 • klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - programy bezpečnosti práce - analýzy

CARVALHO SILVA, ELISIO: Consequence analysis, layer of protection analysis, and bow-tie as strategies to prevent accidents Analýza následků, analýza ochranné vrstvy a „motýlek“ jako strategie prevence nehod

 • anotace: Tento článek se zabývá některými haváriemi a využívá analýzu následků, jakož i analýzu ochranné vrstvy (LOPA) a analýzu motýlek (bow-tie) ke stanovení nejlepšího přístupu k bezpečnému řízení procesu. Jsou zkoumány čtyři havárie a jejich následky s ohledem na současná vyšetřování. Analýza následků byla použita u 12 výrobků, aby se ukázalo, jak určit úroveň ochrany systémů, aby se snížila pravděpodobnost ztráty obsahu v důsledku přeplnění. Nakonec byly použity metody LOPA a bow-tie, aby bylo zajištěno, že systémy mají odpovídající ochranu při přijatelné úrovni tolerance rizika a budou správně udržovány po celou dobu svého životního cyklu. Z analýz vyplynulo, že k dosažení požadavku na toleranci rizika <10-4/rok, což je známá a obecně přijímaná četnost, kdy má havárie potenciál vést k úmrtí, je zapotřebí nezávislá vrstva ochrany s úrovní integrity bezpečnosti 2. Dále byla provedena studie degradačních faktorů a kontrol, aby se zvýšila spolehlivost všech složek, které zasahují do frekvence vrcholové události. Tím se zvýší bezpečnost procesu v průběhu celého životního cyklu systému a výsledky budou také vstupem pro audity bezpečnostních opatření.
 • klíčová slova: analýzy rizik - prevence nehod - havárie závažné - látky hořlavé - materiály

MOSEMAN, JAMES A.: Retrospective on the risk matrix : part 1 Retrospektiva matice rizik: 1. část

 • anotace: Byl proveden přehled historických matematických, rizikových a technických vědeckých informací s cílem najít kořeny matice rizik. Cílem bylo vyhledat a vyhodnotit informace týkající se jejího používání. Třístupňový systém (nízký, střední, vysoký) je historicky, ne-li biologicky naprogramován v lidské fyziologii. Matice rizik je Likertův systém preferencí, který se přenesl do inženýrství a vědy. Nebylo nalezeno žádné testování ani matematický základ.
 • klíčová slova: hodnocení rizik - matice - vzdělávání

ZHANG, CHENG: Risk assessment of liquid ammonia tanks based on Bayesian network and Probit model Hodnocení rizik nádrží na kapalný čpavek na základě bayesovské sítě a probit modelu

 • anotace: Tento článek představuje kvantitativní metodu hodnocení rizik pro predikci potenciálních rizik nádrží na kapalný čpavek. Metoda kombinuje pravděpodobnostní předpověď a posouzení následků: první z nich se předpovídá pomocí bayesovské sítě odvozené z bow-tie mapování, v níž jsou podmíněné pravděpodobnosti určeny analytickým hierarchickým procesem, druhá se vypočítá na základě numerické simulace následků havárie a pravděpodobnostního probit modelu. Výsledky aplikace ukazují, že metodu lze použít pro kvantitativní posouzení rizik skladovacích nádrží na kapalný čpavek a že model bayesovské sítě je účinný a stabilní, což umožňuje realizovat předpověď rizik, analýzu příčin havárií a analýzu zmírnění rizik. Hlavními příčinami úniku kapalného čpavku jsou lidské chyby při výrobě nebo údržbě a koroze. Největší vliv na riziko nádrží s kapalným čpavkem má toxicita. Opatření ke zmírnění rizika mohou významně snížit individuální riziko a společenské riziko. Získané výsledky poskytují smysluplné vodítko pro strategie prevence a zmírňování rizik havárií s únikem kapalného čpavku, aby se zvýšila úroveň bezpečnosti kapalného čpavku při skladování.
 • klíčová slova: havárie - simulace - predikce - pravděpodobnost - sítě bayesovské - čpavek - nádrže - hodnocení rizik

ÇETINYOKUŞ, SALIHA: Consequences analysis of a natural gas pipeline : the case of the trans-Anatolian natural gas pipeline Analýza důsledků havárie plynovodu: případ transanatolského plynovodu

 • anotace: Průmyslové havárie zahrnují požár, výbuch a šíření toxických látek obsahující i nebezpečné látky. Ohrožují zdraví mnoha lidí, způsobují trvalé nebo dlouhodobé znečištění přírodního prostředí, způsobují vysokou míru materiálních škod a vyžadují rozsáhlou havarijní odezvu. Potrubí, která přenášejí nebezpečné chemické látky na velkém území, jsou riziková z hlediska průmyslových havárií. V této studii se autoři zaměřili na analýzu následků možné průmyslové havárie v kompresorové stanici Edirne Ipsala v transanatolském plynovodu (TANAP). Analýzy byly provedeny pomocí softwaru ALOHA na dvou hypotetických scénářích.
 • klíčová slova: plynovody - potrubí plynové - látky nebezpečné - havárie závažné - simulace - analýzy rizik - následky

YANG, LING: Human factors analysis of a fatal gas explosion on June 13, 2021 in Shiyan City, China  Analýza lidského faktoru při smrtelném výbuchu plynu 13. června 2021 ve městě Shiyan v Číně

 • anotace : Za hlavní příčinu nehod, při nichž dochází k výbuchu potrubí, je považován lidský faktor. Za účelem zjištění okolností výbuchu způsobného lidským faktorem je v této studii důkladně prozkoumán výbuch plynovodu, ke kterému došlo v čínském městě Shiyan. Za použití modelu 24Model jsou příčiny nehody rozděleny do dvou úrovní: organizační a individuální. Příčiny na organizační úrovni jsou dále rozděleny do dvou prvků, a to kultury bezpečnosti a systému řízení bezpečnosti. Příčiny na individuální úrovni jsou dále rozděleny na osobní schopnosti a bezpečnostní chování – jak nebezpečné činnosti, tak nebezpečné podmínky. Metodika 24Model dále zpřesňuje nebezpečné činnosti a nebezpečné podmínky do podkategorií pro větší přehlednost. Na základě 24Modelu bylo zjištěno, že příčinou incidentu ve městě Shinyan byly nedostatky v osobních schopnostech, které zahrnovaly nedostatečné bezpečnostní znalosti, nízké bezpečnostní povědomí a špatné bezpečnostní návyky. Byly také identifikovány příčiny související s faktory schopností, systémem řízení bezpečnosti a kulturou bezpečnosti. Kromě toho byl rozvinut vztah mezi identifikovanými faktory podle rolí, které hrály příčiny nehody, a byla stanovena cesta šíření nehody. Toto objasnění pomáhá posílit bezpečnostní opatření související s lidskými faktory.
 • klíčová slova: plynovody - potrubí plynové - havárie - výbuchy - analýzy nehod - faktor lidský - opatření bezpečnostní - Čína

GOLDSMITH, VERONICA: Introduction to grid-scale battery energy storage system concepts and fire hazards Úvod do koncepce bateriových systémů pro ukládání energie v rozvodné síti a nebezpečí požáru

 • anotace: Vzhledem k tomu, že svět pokračuje v přijímání progresivních cílů v oblasti změny klimatu, jsou k dosažení těchto cílů zapotřebí řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jedním z takových řešení jsou velkokapacitní systémy skladování energie z lithium-iontových baterií (LIB), které stojí v popředí při zajišťování dodávek energie vyrobené ze slunce a větru v době, kdy ji sítě nejvíce potřebují. Vnímaná nebezpečí, která jsou spojena s LIB v důsledku nedávných událostí ve Spojených státech a Austrálii, však představují riziko pro jejich budoucí úspěch. Pokud má bateriový systém pro ukládání energie (BESS) vícevrstvý přístup k bezpečnosti, lze nebezpečí tepelného vyčerpání, požáru a výbuchu zmírnit. Úspěšná implementace tohoto přístupu vyžaduje spolupráci, kooperaci a vzdělávání napříč všemi zainteresovanými skupinami, aby se tyto předsudky odbouraly. Z nedávných požárů a výbuchů v BESS se lze poučit a získat tak informace pro bezpečnější projektování a provoz. Tyto události a faktory, které k nim přispěly, mají mnoho společného s historickými ztrátami v uhlovodíkovém průmyslu. Požární a procesní bezpečnostní inženýři, kteří tradičně pracovali v uhlovodíkovém průmyslu, mohou být pro průmysl BESS nesmírně užiteční.
 • klíčová slova: baterie lithium-iontové - skladování - infrastruktura - energetika - technika požární - zkušenosti

OH, SEHYEON: Damage mitigation method studies through simulation modeling of chemical accidents Studie metod zmírňování škod pomocí simulačního modelování chemických havárií

 • anotace: V chemickém průmyslu vzniká při požáru značné množství energie způsobené hořením, které má dopad na další zařízení v závodě a může vést k vážným následkům v důsledku dominového efektu. Po desetiletí se tepelné vyzařování způsobené plameny vypočítávalo a předpovídalo pomocí zjednodušeného modelování požáru. S rozvojem výpočetní techniky se však výpočty založené na numerických modelech výrazně zlepšily, což umožňuje realističtější provedení, které zohledňuje skutečné jevy. V této studii byly využity údaje o nehodách a informace z 3D modelování k provedení modelování a simulace požáru na základě skutečných nehod v chemických závodech. Prostřednictvím analýzy výsledků simulace byla stanovena počáteční evakuační vzdálenost pro minimalizaci škod způsobených tepelným zářením a pomocí probitové funkce byla prezentována konečná evakuační vzdálenost. Kromě toho studie vyhodnotila dopad generovaného tepelného záření a přetlaku na konstrukce a zařízení a poskytla důkazy týkající se potenciálu sekundárních událostí. Kromě toho výzkum odhalil, že vliv tepelného záření a přetlaku se snižuje v důsledku překážek, což nabízí poznatky pro výběr nouzových evakuačních tras. Tato studie může přispět k podpoře účinných strategií nouzové evakuace v chemických zařízeních.
 • klíčová slova: havárie chemické - následky - výpočty - simulace - tekutiny - dynamika - požáry


Professional Safety - č. 5 (2024)

LAW, MATT: The OSH implications of artificial intelligence : Q&A with Matt Law  Důsledky umělé inteligence pro BOZP: otázky a odpovědi s Mattem Lawem

 • anotace: Umělá inteligence a její důsledky pro BOZP jsou pro odborníky na bezpečnost stále větším problémem. Nedávno požádala redakce Matta Lawa, manažera strategie bezpečnosti zákazníků ve společnosti Grainger, aby se podělil o svůj pohled na propojení umělé inteligence a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o to, jak mohou odborníci na bezpečnost reagovat, aby ochránili pracovníky a své organizace.
 • klíčová slova: inteligence umělá - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

HAAS, EMILY J.: Reusable respirators : the impact on safety climate across health settings Opakovaně použitelné respirátory: dopad na bezpečnostní klima ve zdravotnických zařízeních

 • anotace: Obdržení opakovaně použitelných respirátorů a odpovídající průběžná komunikace a školení mohou zlepšit pohodu pracovníků a sloužit jako hmatatelný ukazatel podpory ze strany organizace. Z hlediska připravenosti na mimořádné události mohou organizace zvážit vytvoření zásob opakovaně použitelných elastomerových polomasek a aktualizaci svého programu ochrany dýchacích orgánů (RPP) tak, aby zahrnoval vzdělávání o těchto respirátorech. Z hlediska podpory zdraví může být pro organizace přínosné vypracovat komplexní programy, které kladou důraz na postupy řízení s cílem zvýšit vnímání bezpečnostního klimatu pracovníky a následně i jejich duševní zdraví a pohodu. Komunikace s nadřízenými nebo vedoucími pracovníky v první linii a jejich zapojení do zavádění programu respirační ochrany (respiratory protection program, RPP) je rozhodující pro posílení důvěry a přijetí nových respirátorů. Pro získání účasti zaměstnanců na ochraně dýchacích orgánů je nezbytné trvalé modelování rolí a podpora ze strany vedení při dodržování RPP nebo jiných plánů bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • klíčová slova: respirátory - polomasky - použití - zařízení zdravotnická - klima bezpečnostní - programy bezpečnosti práce - ochrana dýchadel

VENKATARAMAN, N.: Managing distress a eustress : for better workplace safety & health outcomes Zvládání distresu a eustresu: pro lepší výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti

 • anotace: Stres je normální fyziologická a psychologická reakce na stresory, které se u lidí objevují v reakci na okolnosti. Mezi vnitřní stresory patří znepokojivé myšlenky nebo vzpomínky, fyzické pocity, jako je bolest nebo nepohodlí, a emoce, jako je smutek nebo hněv. Vnější stresory zahrnují jakoukoli znepokojující událost, situaci nebo okolnost, která má potenciál negativně ovlivnit člověka nebo něco, na čem mu záleží. Pokud stres vzniká jako reakce na problémy nebo hrozby, může být užitečný při dodávání energie, motivace a soustředění potřebných k tomu, aby bylo možné problému čelit nebo jej vyřešit. Tento druh stresu se nazývá eustres.
 • klíčová slova: stres - zátěž psychická - odolnost - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Professional Safety - č. 6 (2024)

HABEKOST, CARL E.: Pregnant Workers Fairness Act : ensuring equality and protection in the workplaces Zákon o spravedlivém zacházení s těhotnými pracovnicemi: zajištění rovnosti a ochrany na pracovištích

 • anotace: Problematika reprodukčních rizik není nová, ale je velmi složitá. Reprodukční a vývojová toxicita zahrnuje nepříznivé účinky na sexuální funkce a plodnost dospělých mužů a žen, jakož i toxicitu pro embryo, plod a potomstvo. Poškození může způsobit neplodnost, samovolné potraty, vrozené vady nebo mutace, které se přenášejí na další generace. Kromě toho mohou být látky předány dítěti prostřednictvím mateřského mléka. Tento článek pojednává o klíčových ustanoveních zákona o spravedlivém zacházení s těhotnými pracovnicemi (Pregnant Workers Fairness Act, PWFA), o postupu při podávání stížností Komisi pro rovné příležitosti v zaměstnání (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) a o odbornících, kteří mohou podnikům pomoci zorientovat se ve složitosti zákona.
 • klíčová slova: ženy - těhotenství - rizika zdravotní - rizika pracovní - ochrana zdraví

JENSEN, ROGER C.: Seven attributes of risk assessment matrixes Sedm atributů matic pro hodnocení rizik

 • anotace: Matice hodnocení rizik představují nástroj podobný měření pro charakterizaci rizika nebezpečí, který zohledňuje závažnost a pravděpodobnost. Nejlepší formát matice závisí na potřebách organizace. Mnoho rozdílů mezi maticemi rizik je způsobeno sedmi atributy: základními prvky, orientací, velikostí, měřítky os, výrazy v záhlaví řádků a sloupců, ukazateli rizik a barvami buněk. -Tento článek se zaměřuje na dvoufaktorový model rizika jako funkce závažnosti a pravděpodobnosti. Byl vypracován s cílem podělit se s komunitou odborníků na bezpečnost práce o zhodnocení matic pro hodnocení rizik nad rámec toho, co se obvykle nachází v knihách a článcích.
 • klíčová slova: rizika - hodnocení rizik - atributy - matice

WORTMAN, JOHN: Developing a workplace mental health program : a practical approach  Vývoj programu duševního zdraví na pracovišti: praktický přístup

 • anotace: Problémy s duševním zdravím na pracovišti mají velký dopad na zaměstnance i zaměstnavatele. Studie publikovaná v roce 2020 zjistila, že u pracovníků, kteří se setkali s pracovním stresem, je 3,47krát vyšší pravděpodobnost úrazu než u těch, kteří se s pracovním stresem nesetkali (Hussen et al., 2020). Výzkumy navíc ukazují, že náklady amerických zaměstnavatelů na duševní onemocnění, jako je deprese, se pohybují v miliardách dolarů (Hemp, 2004). Vytvoření programu duševního zdraví pro pracoviště může snížit počet incidentů a zvýšit ziskovost. Čtyřletá studie programu dobré pohody zaměstnanců ve společnosti L.L. Bean ukázala, že na každý dolar investovaný do programu společnost ušetřila 1,70 až 5,30 dolaru (NIOSH, 2021). Tento článek pojednává o důležitosti vytvoření programu duševního zdraví zaměstnanců a nabízí praktické kroky, jak jej vytvořit.
 • klíčová slova: zdraví duševní - stres - ochrana zdraví - programy preventivní - programy bezpečnosti práce - podpora zaměstnanců

 

Références en Santé au Travail - č. 177 (2024)

LAMARQUE, I.: 8e journée de l'Institut Santé Travail Paris Est : fin de carrière, santé et travail, Créteil, 23 novembre 2023 8. den Institutu Santé Travail Paris Est: konec kariéry, zdraví a práce, Créteil, 23. listopadu 2023

 • anotace: Nedávné změny v právních předpisech vedou ke zvyšování věku odchodu do důchodu u mnoha pracovníků. Tyto změny mají dopad na činnost pracovníků pracovnělékařských služeb, zejména pokud jde o udržení pracovníků v zaměstnání a prevenci ztráty zaměstnání. Tento den poskytl přehled o současné situaci v oblasti zaměstnávání starších pracovníků a identifikoval některé klíčové faktory, které je ovlivňují. Byla představena opatření, jako jsou návštěvy na konci kariéry a programy pro udržení zaměstnání. Byla analyzována řada konkrétních rizik v závislosti na odvětví činnosti. U kulatého stolu se diskutovalo o prioritách aktérů v oblasti pracovního lékařství při poskytování co nejlepší podpory lidem na konci jejich kariéry.
 • klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - služby pracovnělékařské - lékařství pracovní - konference - Francie

 

Sondy revue - č. 5 (2024)

SAMEK, VÍT: Výpověď bez udání důvodu reguluje MOP i Rada Evropy

 • anotace: Mezinárodní organizace práce, jediná tripartitní mezinárodní organizace v systému OSN, na jejímž rozhodování se stejnou měrou podílejí zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlád, vytváří celosvětově uznávané minimální standardy práce prostřednictvím úmluv, protokolů a doporučení. Tento článek se věnuje Úmluvě o skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele.
 • klíčová slova: ILO - úmluvy mezinárodní - poměr pracovní - zaměstnavatelé

BIČÁKOVÁ, OLGA: Integrační sociální podnik pro zaměstnance se specifickými potřebami

 • anotace: Právní řád ČR doposud regulaci tématu sociálního podnikání, jakož i stanovení práv a povinností osob žádajících o přiznání statusu sociálního podniku, neobsahuje. V právním řádu ČR rovněž zcela absentují jakékoli formy podpory sociálního podnikání, a ty jsou proto realizovány pouze dotačními tituly s rozdílnými definičními znaky pojmu "sociální podnik". Vláda ČR však na svém zasedání dne 27. 3. 2024 projednala a schválila návrh zákona o integračním sociálním podniku, který nyní míří k dalšímu legislativnímu projednávání do Parlamentu.
 • klíčová slova: podniky sociální - podnikání - skupiny ohrožené - legislativa S

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Minimální důstojná mzda : k běžnému životu je v ČR potřeba přes 45 000 Kč hrubého a v Praze ještě víc

 • anotace: Minimální důstojná mzda za rok 2023 vychází tak vysoká, že se o ní dvěma třetinám pracujících lidí u nás - v případě žen dokonce třem čtvrtinám - může jen zdát. Je to hmatatelný důkaz toho, jak moc se během inflace české ceny vzdálily již předtím nedostačujícím výdělkům. Pouhý návrat inflace na normální hladinu znamená jen to, že se situace dál nezhoršuje. Závažná však zůstává, mzdy budou ceny dohánět patrně ještě roky.
 • klíčová slova: mzdy minimální - kvalita života

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail