Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2024/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 2 (2024)Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2024) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2024) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2024) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2024) | Komora - č. 2 (2024) | Pracovní lékařství - č. 3-4 (2023) | Sondy revue  - č. 1-2 (2024) | Sondy revue - č. 3 (2024) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2024) | 
 

 

112 - č. 2 (2024)

HAJŽMAN, MAREK: Když se hasiči setkají s násilím

 • anotace: Mimořádné události, na jejichž řešení se podílejí jednotky požární ochrany, jsou často charakteristické vysokou mírou zátěže a vypětí pro zasažené osoby i zasahující složky integrovaného záchranného systému. Hasiči se při své práci setkávají s osobami, u kterých se vlivem silné stresové reakce a výrazných emocí mohou objevit mezní projevy chování včetně agresivních a násilných reakcí. Stejně tak se hasiči mohou snadno dostat do kontaktu s osobami, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení, jsou ovlivněny davovým chováním nebo jsou přímo zapojené do kriminální činnosti. Na téma zvládání zásahů, u kterých hrozí násilné chování zasažených osob, byl zaměřený jednodenní výcvik týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje , který proběhl v listopadu 2023. Cílem tohoto článku je shrnout dostupné informace o rizicích setkání hasičů s násilným chováním v České republice i ve světě a popsat některé obecné zásady pro zajištění bezpečnosti zasahujících i dalších osob na místě zásahu.
 • klíčová slova: hasiči - chování nebezpečné - stres - rizika pracovní


Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2024)

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Řidič tramvaje

 • anotace: Řidič tramvaje na základě příslušného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla řídí kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravuje bezpečně cestující v kolejové síti dopravce. Karta BOZP poskytuje informace o pracovních činnostech, rizikových faktorech, potřebné kvalifikaci, možných mimořádných událostech související s výkonem této profese a doporučení ohledně vhodných OOPP.
 • klíčová slova: karta BOZP - řidiči z povolání - tramvaje - doprava hromadná - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - faktory rizikové - rizika pracovní - opatření bezpečnostní - OOPP


DANDOVÁ, EVA: Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku

 • anotace: Je všeobecně známo, že evropská směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby hned v preambuli stanoví, že ustanovení směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou i nadále plně použitelná pro oblasti, na něž se vztahuje tato směrnice, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení v ní obsažená. Tím je naznačena provázanost těchto dvou směrnic, rámcová směrnice o BOZP musí být vůdčí ideou pro právní úpravu pracovní doby.
 • klíčová slova: doba pracovní - odpočinek - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci


DANDOVÁ, EVA: Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP

 • anotace: Povinnosti zaměstnavatele týkající se poskytování OOPP jsou upraveny přímo v § 104 ZP. Zákonodárce výslovně stanoví, že není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.
 • klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - zaměstnavatelé - povinnosti
   

Vzor směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

 • anotace: Směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).
 • klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - směrnice - vzory - předpisy vnitřní


JOUZA, LADISLAV: Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

 • anotace: Pracovní úrazy a nemoci z povolání v nemálo případech zanechávají důsledky na zdraví zaměstnanců. Mnohdy jsou tak závažného charakteru, že zaměstnanec nemůže z těchto důvodů vykonávat dosavadní práci. Když pak není možné převést zaměstnance na jinou práci, může zaměstnavatel nebo zaměstnanec přistoupit ke skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Jaký je správný postup?
 • klíčová slova: poměr pracovní - odchod ze zaměstnání - příčiny - nemoci z povolání - úrazy pracovní


VALA, JIŘÍ: Svět práce a lidský kapitál

 • anotace: Nejdůležitějším zdrojem v jakékoli ekonomice nebo organizaci je její lidský kapitál, který zahrnuje kolektivní znalosti, vlastnosti, dovednosti, zkušenosti a zdraví pracovní síly. Lidský kapitál představuje pro průměrného jednotlivce dvě třetiny bohatství, přičemž pracovní zkušenosti tvoří téměř polovinu této hodnoty. Další oblastí, která je úzce spojena s člověkem v pracovním procesu, je selhání lidského faktoru, které je často považováno za příčinu vzniku úrazů a havárií. Je toto selhání spíše důsledkem než příčinou a jejich původ není ani tak v lidské povaze, jako spíše v systémových faktorech? Podívejme se na dva pohledy lidského selhání, které je možné v současnosti uplatnit při hledání kořenové/skutečné příčiny vzniku úrazů a nehod.
 • klíčová slova: kapitál lidský - zdroje lidské - zkušenosti - dovednosti - trendy - faktor lidský - BOZP


International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2024)

ÖZDEMIR, ÜNAL: An application study for the determination of ship-borne noise pollution Aplikační studie pro určení hlukové zátěže z lodí

 • anotace: Hlukové znečištění zahrnuje nežádoucí zvuky, které vedou k negativním fyziologickým a psychologickým důsledkům pro jedince. Prostory s jedinečnou ergonomickou konstrukcí ve srovnání s jinými pracovními prostředími, jako jsou lodě, jsou rizikové. Identifikace a omezení nebo minimalizace dopadu hlukové zátěže na lodích by přímo ovlivnila zdraví posádky a maximální efektivitu provozu systémů. Proto byla v této studii měřena expozice posádky lodi hlukové zátěži. Dále byla měření provedená na lodích porovnána s mezinárodními normami Mezinárodní námořní organizace (IMO) A.468 (XII). Ve studii byla provedena měření hluku u 72 členů posádky, kteří splňovali určitá kritéria, na devíti lodích s různými vlastnostmi, aby se zjistila hluková zátěž v prostředí těchto lodí a expozice posádky. V této studii byly analyzovány účinky hlukové zátěže z lodí na posádku a byla navržena určitá řešení.
 • klíčová slova: doprava lodní - hluk - měření hluku - zátěž hluková - prostředí pracovní

UPADHYAY, RAHUL: Development of an intervention program to reduce whole-body vibration exposure based on occupational and individual determinants among dumper operators Vývoj intervenčního programu pro snížení celotělové expozice vibracím na základě profesních a individuálních faktorů u operátorů sklápěčů

 • anotace: Studií týkajících se systematického přístupu k navrhování intervencí ke snížení expozice vibracím celého těla je málo. Tato studie představuje systematický přístup k identifikaci, výběru a stanovení priorit bezpečnostních zásahů s cílem zaplnit tuto mezeru ve výzkumu. Bylo zjištěno, že profesní a ergonomické faktory jsou prostřednictvím vícenásobná lineární regrese významně spojeny s expozicí vibracím a byly použity k vytvoření bezpečnostních opatření ke snížení expozice této. Metodický přístup je v oblasti výzkumu zdraví při práci originální a může být užitečný pro přizpůsobení bezpečnostních intervencí pro úroveň jednotky s minimálním úsilím.
 • klíčová slova: vibrace - ergonomie - onemocnění muskuloskeletální - intervence - ochrana zdraví

HWANG, JAEJIN: Evaluation of ergonomic risks for work-related musculoskeletal disorders of nursing tasks in Korea Hodnocení ergonomických rizik pro muskuloskeletální poruchy související s prací při ošetřovatelských úkonech v Koreji

 • anotace: Mezi všemi nemocemi způsobenými pracovními úrazy jsou muskuloskeletální poruchy (MSD) nejčastěji pozorovány u zdravotních sester. V této studii byla hodnocena fyzická zátěž při každodenních úkonech spojených s prací zdravotní sestry pomocí vyvinutého indexu rizika, přičemž fyzická zátěž byla hodnocena pomocí délky expozice a úrovně intenzity práce. Tento průzkum se zaměřil na devět malých, středních a velkých nemocnic v Jižní Koreji a rozdělil reprezentativní ošetřovatelské úkony do šesti skupin. Dílčí úkoly v rámci těchto šesti kategorií (vyhodnocené jako vysoce rizikové) zahrnovaly změnu polohy pacienta a asistenci při chůzi s chodítky nebo invalidními vozíky, přepravu/manipulaci s vozíky s léky, koupání pacientů, výměnu lůžkovin, trakční terapii, kardiopulmonální resuscitaci a umělé manuální dýchání a práci s počítačem. Poměr rizikového indexu se u každého úkolu významně lišil podle typu úkolu. Prokázali jsme, že rizikový index vyvinutý v této studii lze použít k hodnocení MSD v nemocnicích.
 • klíčová slova: ošetřovatelé - sestry zdravotní - péče zdravotní - rizika ergonomická - zátěž fyzická - indexy - onemocnění muskuloskeletální - Jižní Korea

LEE, KYUNG-SUN: Research trends in ergonomics, industrial safety and health : semantic network and topic analyses Výzkumné trendy v ergonomii, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: sémantická síť a tematické analýzy

 • anotace: Autoři zhodnotili výzkumné trendy v oblasti ergonomie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 80. let 20. století do současnosti. V oblasti ergonomie byla analyzována klíčová slova a abstrakty z pěti časopisů. V oblasti průmyslové bezpečnosti a ochrany zdraví byly vyhodnoceny databáze šesti časopisů. Byla provedena frekvenční analýza, sémantická síť klíčových slov a tematická síť abstraktů. Výsledky v oblasti ergonomie ukázaly, že nejoblíbenějšími tématy byly "makroergonomie" a "ruční manipulace s materiálem" a nejcitovanějšími klíčovými slovy "ergonomie" a "elektromyografie". Nejčastěji používaná slova s vysokou centrálností byla "držení těla" a "biomechanika". Výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukázaly, že nejoblíbenějšími tématy byly "pracovní stres" a "organizační bezpečnost" a nejcitovanějšími klíčovými slovy "pracovní expozice" a "ochrana zdraví při práci". Slova "prach" a "expozice" byla často používána s vysokou centralitou. Výsledky by byly užitečné pro pochopení trendů výzkumného úsilí a předvídání trendů budoucího výzkumu.
 • klíčová slova: ergonomie - BOZP - bezpečnost průmyslová - trendy - výzkum - analýzy

MAHENDRAN, SULEKA: Prevalence of work-related musculoskeletal disorders and quality of life assessment among garment workers in Tiruppur district, Tamil Nadu Prevalence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a hodnocení kvality života mezi pracovníky oděvního průmyslu v okrese Tiruppur, Tamil Nadu

 • anotace: Oděvní průmysl je pracovně náročné odvětví, kde jsou pracovníci náchylní k muskuloskeletálním problémům, zejména ti, kteří jsou zaměstnáni v menších jednotkách, kde chybí odpovídající pracovnělékařská péče. Cílem této studie je zjistit prevalenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací mezi pracovníky ve velkých i malých oděvních jednotkách a posoudit kvalitu jejich života. Výsledky ukázaly, že 32 % pracovníků ve velkých oděvních jednotkách a 43,9 % v malých oděvních jednotkách uvedlo muskuloskeletální symptomy. Výskyt muskuloskeletálních poruch byl významně spojen s rostoucím věkem, kouřením, konzumací alkoholu, délkou práce, prací na směny a měsíční prací. Pracovníci v oděvním průmyslu, zejména v malých jednotkách, jsou vysoce náchylní k muskuloskeletálním poruchám.
 • klíčová slova: průmysl oděvní - onemocnění muskuloskeletální - kvalita života - Indie

SWAY, GIDEON GEORGE: Status of occupational health and safety in the informal sectors in Tanzania the case of stone quarrying and soil brickmaking Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v neformálních odvětvích v Tanzanii: případ těžby kamene a výroby cihel v zemních lomech

 • anotace: Neformální ekonomika v Tanzanii, stejně jako v mnoha dalších rozvojových zemích, představuje řadu problémů v oblasti bezpečnosti práce. Tato studie byla provedena v kamenolomech a při výrobě půdních cihel s cílem posoudit informovanost pracovníků a jejich vnímání bezpečnostních postupů, identifikovat běžná rizika a nebezpečí na pracovišti a vyhodnotit problémy, které brání zavádění kultury bezpečnosti práce.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - sektor neformální - kamenoprůmysl - Tanzanie

WANG, YUNXIN: Analysis of characteristics and causes of gas explosion accidents : a historical review of coal mine accidents in China Analýza charakteristik a příčin nehod způsobených výbuchem plynu: historický přehled nehod v uhelných dolech v Číně

 • anotace: Cílem této studie bylo poskytnout lepší vhled do charakteristik závažných a mimořádně závažných havárií s výbuchem plynu. Studie analyzovala charakteristiky a příčiny těchto nehod. Jako příklad provedli autoři specializovanou případovou analýzu pomocí modelu 24Model (čtvrté vydání) na nedávném výbuchu plynu v uhelném dole Baoma. Údaje se vyznačují větší volatilitou, s výraznými rozdíly v geografickém a časovém rozložení a přisuzovaných charakteristikách nehod. Z analýzy nehod vyplývá, že nejzávažnější příčinou nehod bylo chaotické řízení větrání, nebezpečné úkony související s větráním tvořily 18,51 % všech nebezpečných úkonů. Horníci nemají dostatečné odborné znalosti o bezpečnosti a mají závažnou mentalitu fluktuantů při práci v dole. Podniky nedostatečně prosazují dokumenty o bezpečnostních postupech a nevěnují dostatečnou pozornost přidělování lidských zdrojů v podzemí a systémům bezpečnostního školení. Nejzávažnějšími chybějícími položkami kultury bezpečnosti se staly důležitost bezpečnosti, úloha bezpečnostního oddělení a spokojenost s bezpečnostními zařízeními.
 • klíčová slova: doly uhelné - plyny - výbuchy - nehody - příčiny - analýzy nehod - Čína

DUPONT, FRANÇOIS: Active time at work following the introduction of a standing and a cycling workstation into worker’s office space Aktivní čas na pracovišti po zavedení pracovního místa pro práci vstoje a jízdy na kole do kanceláře pracovníka

 • anotace: Proti sedavému zaměstnání byly navrženy aktivní pracovní stanice. Tato studie popisuje, jak kancelářští pracovníci využívají pracovní místa ve stoje a na kole a jak je vnímají, a hodnotí, zda tato dvě aktivní pracovní místa stačila k přerušení doby sezení a k jejímu nahrazení 2-4 hodinami lehké aktivity za pracovní den.
 • klíčová slova: práce vsedě - zaměstnání sedavá - ochrana zdraví - aktivity fyzické

KASEM, JUDI: Musculoskeletal complaints in English law enforcement officers : a cross-sectional study Muskuloskeletální potíže u anglických policistů: průřezová studie

 • anotace: Muskuloskeletální potíže (MSD) jsou u příslušníků donucovacích orgánů časté, ale výzkum, který by zkoumal jejich rizikové faktory, je omezený. Cílem této studie bylo zjistit, jaká je prevalence stížností na MSD a jaké jsou jejich předpokládané příčiny u policistů. Autoři obdrželi 186 kompletních dotazníků (80 % mužů, medián věku 40,6 let). 86 % policistů uvedlo, že v posledních 12 měsících mělo muskuloskeletální obtíže, přičemž prevalence stížností na dolní část zad, ramena a krk byla 59,1 %, 48,4 % a 42,5 %. Věk, pohlaví a tělesný tuk neměly na prevalenci stížností vliv. Účastníci přisuzovali své stížnosti především vybavení v zaměstnání nebo sportu a cvičení. Stížnosti na MSD byly v této kohortě velmi časté, zejména u ozbrojených důstojníků. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistil dopad těchto obtíží a možnosti jejich zmírnění.
 • klíčová slova: policisté - onemocnění muskuloskeletální - zátěž pracovní - bolesti - ochrana zdraví

ZHANG, HUADONG: Epidemiological study of multi-site WMSDs in the footwear industry in China Epidemiologická studie muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací na více místech v obuvnickém průmyslu v Číně

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit prevalenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací na více místech (WMSD) u pracovníků obuvnického průmyslu v Číně v letech 2018-2020 a prozkoumat možné faktory ovlivňující WMSD. Celková prevalence WMSD u zkoumaných osob byla 36,8 %. Mezi nimi byla prevalence WMSD na více místech 26,1 %. Největší byl podíl vícemístných WMSD zahrnujících dvě místa (31,38 %). Výsledky dále ukázaly, že rizikovými faktory WMSD s více místy byly pohlaví, rodinný stav, dlouhá současná pracovní praxe, špatný zdravotní stav, špatné držení těla při práci atd. Prevalence WMSD byla v čínském obuvnickém průmyslu vysoká.
 • klíčová slova: obuv - výroba - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové

HATMAN, ELIF ALTUNDAŞ: Work-related diseases and risk factors associated with work-related musculoskeletal disorders among unionized metal industry workers : a cross-sectional study Nemoci související s prací a rizikové faktory spojené s muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací u pracovníků v kovoprůmyslu: průřezová studie

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit prevalenci nemocí souvisejících s prací (WRD) a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací (WMSD) a prozkoumat rizikové faktory s nimi souvisejícími mezi pracovníky v kovoprůmyslu v Turecku. Dotazníky odevzdalo 81,4 % respondentů. Téměř každý šestý pracovník (14,8 %) uvedl, že mu byla diagnostikována nemoc z povolání, 3,6 % uvedlo, že jim byla diagnostikována nemoc z povolání, a 38,6 % z nich uvedlo, že alespoň jednou utrpěli pracovní úraz. Prevalence MSD byla 10,7 %, nemocí plic z povolání 1,8 % a ztráty sluchu z povolání 0,6 %. S MSD souviselo kouření, OA, zvedání těžkých břemen, časový tlak a práce v automobilovém průmyslu.
 • klíčová slova: kovoprůmysl - onemocnění muskuloskeletální - nemoci z povolání - faktory rizikové

CHANG, HYOUNG EUN: Relationships among meal time, break time and workplace characteristics of nurses who work day, evening and night shifts : a cross-sectional study Vztahy mezi dobou jídla, dobou přestávky a charakteristikami pracoviště zdravotních sester pracujících na denní, večerní a noční směny: průřezová studie

 • anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztahy mezi dobou jídla, dobou přestávky a charakteristikami pracoviště u sester pracujících na směny. Průřezová studie analyzovala 351 dotazníků od 117 sester pracujících na tři směny, které byly vybrány z osmi ošetřovatelských oddělení dvou fakultních nemocnic v Jižní Koreji. Doba jídla a přestávek během práce byla zkoumána prostřednictvím dotazníku, který účastníci vyplnili bezprostředně po skončení každé směny. Regresní analýza byla provedena za účelem zkoumání souvislostí mezi pracovními charakteristikami sester a dobou jídla a přestávek. Doba jídla a přestávky byla ve všech směnách kratší než 30 minut a v noční směně byla výrazně delší než v ostatních směnách. S prodlužující se průměrnou délkou pobytu pacientů se doba jídla prodlužovala na denních a nočních směnách, zatímco doba přestávky se zkracovala na večerních směnách. Celkově byl vyšší poměr ošetřovatelského personálu k počtu pacientů spojen s kratší dobou jídla a přestávky. Bylo zjištěno, že sestry nebyly schopny během práce věnovat náležitý čas jídlu a přestávkám. K řešení tohoto problému by měla být připravena realistická a konkrétní strategie s patřičným zohledněním specifických charakteristik personálu sester, podmínek pacientů a směn.
 • klíčová slova: sestry zdravotní - práce na směny - přestávky - stravování - Jižní Korea

TOLERA, SINA T.: Global prevalence of musculoskeletal disorders among sanitary workers : a systematic review and meta-analysis Celosvětová prevalence muskuloskeletálních poruch u sanitárních pracovníků: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: U pracovníků v sanitárních provozech se častěji vyskytují muskuloskeletální poruchy (MSD) v důsledku nedostatečného dodržování ergonomických zásad a špatného návrhu pracovních míst. Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy tedy bylo kvantifikovat MSD u pracovníků v sanitárních službách. Pro vývojové diagramy a přehledové otázky byly použity protokoly PRISMA a PICOS. Do hodnocení byly zahrnuty články publikované v letech 2000 až 2022. Celkem bylo kvalifikováno 158 prací, z toho 26 studií ze 17 zemí a celkem 6586 pracovníků hygienických služeb. Celková prevalence MSD mezi sanitárními pracovníky byla 40,52 %. V zemích s vysokými příjmy činila 43,32 % a v zemích s nízkými příjmy 38,58 %. Podle analýzy podskupin činila 45,12 % u sběračů pevného odpadu, což je nejvyšší prevalence mezi ostatními pracovníky. Současné poznatky ukazují, že u pracovníků hygienických a sanitárních služeb je vyšší prevalence MSD souvisejících s povoláním, kterou by bylo možné snížit použitím ergonomických zásad navrhování práce.
 • klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - prevalence - povolání - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ergonomie - služby sanitární - hygienici

KHOSHAKHLAGH, AMIR HOSSEIN: The global prevalence of musculoskeletal disorders among firefighters : a systematic review and meta-analysis Celosvětová prevalence muskuloskeletálních poruch u hasičů: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Cílem této systematické přehledové a metaanalytické studie bylo zjistit globální prevalenci muskuloskeletálních poruch (MSD) u hasičů. Systematická rešerše byla provedena ve třech mezinárodních akademických databázích (Scopus, PubMed a Web of Science). Celkem bylo do tohoto přehledu zahrnuto 31 článků. Souhrnná prevalence celkového výskytu MSD u hasičů byla zjištěna ve výši 41 %. Prevalence MSD v oblasti krku, ramen, horní části zad, dolní části zad, horní končetiny a dolní končetiny byla 9 %, 11 % , 8 %, 31 %, 13 % a 16 %, v uvedeném pořadí. Nebyl zjištěn žádný statisticky významný vztah mezi prevalencí MSD a rokem studie, průměrným věkem, velikostí vzorku, délkou trvání prevalence, regionem nebo výší příjmu. Byly identifikovány demografické faktory, faktory související s povoláním a zdravotním stavem, které mohou u hasičů tyto poruchy vyvolat.
 • klíčová slova: hasiči - záchranáři - onemocnění muskuloskeletální - prevalence - populace - úrazy pracovní

ÜNGÜREN, ENGIN: The relationship between workplace toxicity, stress, physical activity and emotional eating Vztah mezi toxicitou na pracovišti, stresem, fyzickou aktivitou a emočním stravováním

 • anotace: Tato studie zkoumá vztah mezi vnímanou toxicitou na pracovišti a stresem zaměstnanců v pohostinství a emocionálním stravovacím chováním v kontextu úrovně jejich fyzické aktivity. Z kvantitativních výzkumných metod byl použit průřezový design, v němž byla data shromážděna prostřednictvím dotazníků od 846 účastníků, kteří pracují v pětihvězdičkových hotelech v turecké Alanyi. Studie dospěla k závěru, že toxicita na pracovišti pozitivně předpovídá stres a emoční stravování a že vliv toxicity na pracovišti na emoční stravování se projevuje prostřednictvím stresu. Fyzická aktivita navíc hraje moderující roli při vlivu toxicity na pracovišti a stresu na emoční stravování. S poklesem úrovně fyzické aktivity zaměstnanců se významně zvyšuje vliv stresu i toxicity na pracovišti na emoční stravování. Tyto výsledky ukazují, že fyzická aktivita tlumí negativní účinky toxicity na pracovišti a stresu na emoční stravování.
 • klíčová slova: vztahy mezilidské - pracoviště - toxicita - stres psychický - stravování - aktivity fyzické

ROCHA, RAONI: Framework for the assessment of the safety culture in the oil and gas industry Rámec pro hodnocení kultury bezpečnosti v ropném a plynárenském průmyslu

 • anotace: Přístupy k hodnocení kultury bezpečnosti mohou mít mnoho omezení, pokud jsou podporovány výhradně kvantitativními metodami. Na základě toho vyvinul výzkumný tým kvantitativně-kvalitativní přístup k hodnocení vyspělosti kultury bezpečnosti na ropné plošině. Za tímto účelem se tým snažil vyvinout a otestovat metodu sestávající z počáteční etnografické fáze, po níž následovaly čtyři další odlišné fáze: definice homogenních skupin, tvorba dotazníků na míru, kvantitativní hodnocení a kvalitativní hodnocení. Výsledky ukazují vznik trendů, od předem definovaných témat kultury bezpečnosti až po specifické úrovně vyspělosti každé z homogenních skupin. Zároveň bylo vnímáno, že úroveň vyspělosti skupin je definována z každodenních pracovních postupů, které každá z nich vyvíjí. Tato zkušenost umožnila navrhnout rámec pro hodnocení úrovně vyspělosti kultury bezpečnosti pro ropný a plynárenský průmysl.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - hodnocení - nástroje - průmysl plynárenský - průmysl ropný


Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2024)

SIMON, LAURENT: Estimation of volatile organic compound exposure concentrations and time to reach a specific dermal absorption using physiologically based pharmacokinetic modeling Odhad expozičních koncentrací těkavých organických látek a doby do dosažení specifické dermální absorpce pomocí fyziologicky založeného farmakokinetického modelování

 • anotace: Byl navržen postup pro odhad dermální expozice na základě fyziologicky založeného farmakokinetického modelu (PBPK) vyvinutého na potkanech. Studie zkoumala koncentrace par v rozmezí 500 až 10 000 ppm pro dibrommethan a 2 500 až 40 000 ppm pro bromchlormethan. Tyto koncentrace byly rekonstruovány na základě hladin chemických látek v krvi naměřených za 4 hodiny, přičemž chyby se pohybovaly od 0,0 % do 52,0 %. Přístup PBPK adekvátně předpověděl koncentrace v krvi a pomohl simulovat transport kontaminantu přes rohovou vrstvu a distribuci v tělesných kompartmentech. Navržená technika umožnila odhadnout dobu absorpce kůží (SAT) získanou z údajů o akutní inhalační toxicitě. Mezi SAT a koncentrací expozice existuje inverzní vztah. Metoda může být užitečná v toxikologii a při posuzování rizik nebezpečných těkavých organických sloučenin.
 • klíčová slova: kůže - expozice profesionální - látky těkavé - absorpce - modelování

PANKO, JULIE: Industry-wide review of potential worker exposure to 1,3-butadiene during chemical manufacturing and processing as a reactant Celoprůmyslový přezkum potenciální expozice pracovníků 1,3-butadienu při chemické výrobě a zpracování jako reaktantu

 • anotace: Mezi prvními 20 vysoce prioritními chemickými látkami, které Agentura pro ochranu životního prostředí (USEPA) vybrala k hodnocení rizik v rámci zákona o kontrole toxických látek ve znění zákona Franka R. Lautenberga o chemické bezpečnosti pro 21. století z roku 2016, je 1,3-butadien (1,3-BD). Vzhledem k tomu, že většina literatury týkající se expozice 1,3-BD při práci souvisí s používáním této látky při výrobě syntetického kaučuku a bylo publikováno jen málo údajů o expozici pracovníků vyrábějících 1,3-BD, byly shromážděny a analyzovány stávající údaje o průmyslové hygieně shromážděné v zařízeních, kde se tato látka vyrábí nebo zpracovává jako reakční činidlo. Soubor dat se skládal z osobních vzorků ovzduší odebraných v letech 2010 až 2019 v zařízeních nacházejících se po celých Spojených státech a byl sestaven do jediné databáze. Konečná souhrnná databáze obsahovala celkem 5 676 osobních vzorků z celé směny. Průměrné koncentrace 1,3-BD pro skupiny pracovních míst se pohybovaly od 0,012 ppm do 0,16 ppm. Nejvyšší odhady koncentrací 1,3-BD v ovzduší pro skupiny pracovních míst při běžném provozu se pohybovaly od 0,014 ppm do 0,23 ppm. Kromě záznamů o odběru osobních vzorků ovzduší byly shromážděny a analyzovány informace o používání osobních ochranných prostředků během různých úkolů. Tento soubor údajů poskytuje spolehlivé kvantitativní údaje o koncentraci v ovzduší a informace o kontrole expozice, na jejichž základě lze posoudit expozici 1,3-BD při práci ve výrobě a zpracování jako reakční činidlo.
 • klíčová slova: butadien - uhlovodíky - expozice profesionální - ovzduší - koncentrace - odběr vzorků - výroba - rizika - hodnocení rizik - OOPP

MOAZAMI NITTER, THERESE: Personal exposure to gaseous and particulate phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and nanoparticles and lung deposited surface area (LDSA) for soot among Norwegian chimney sweepers Osobní expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAHs) a nanočásticím v plynné a částicové fázi a plocha usazeného povrchu v plicích (LDSA) pro saze u norských kominíků

 • anotace: Expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAHs) s vysokou molekulovou hmotností z komínových sazí může u kominíků způsobit rakovinu. Tito kominíci mohou být také vystaveni vysokým koncentracím nanočástic, které mohou způsobit významné zánětlivé reakce vzhledem k jejich relativně většímu povrchu na hmotnost. V této studii se autoři zaměřili na posouzení expozičních profilů osobní expozice plynným a pevným PAHs v ovzduší a na vzorky koncentrací počtu částic (PNC), velikostí částic a plochy povrchu deponovaného v plicích (LDSA) v reálném čase u kominíků v Norsku. Kromě toho se autoři zaměřili na posouzení expozičních koncentrací PNCs, velikostí a LDSAs v závislosti na úkolu při práci na různých úkolech.
 • klíčová slova: uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - nanočástice - částice ultrajemné - koncentrace - rakovina - kominictví - expozice profesionální

CARVALHO, MARY FREIRE DE: Levels and control of welding fume exposure to total particulate, hexavalent chromium, and manganese in contracted activities in an oil refinery setting (2008-2018) Úrovně a kontrola expozice svářečskému dýmu celkovým částicím, šestimocnému chromu a manganu při smluvních činnostech v prostředí ropné rafinerie (2008-2018)

 • anotace: V reakci na rostoucí pozornost věnovanou expozici svářečským dýmům při práci byla analyzována desetiletá řada měření osobní expozice dvěma hlavním svařovacím procesům (svařování v ochranné atmosféře nebo svařování tyčí a svařování wolframovým inertním plynem nebo TIG) používaným v prostředí ropné rafinerie. Analyzovány byly také expozice z pracovních činností - drážkování a broušení. Operace byly prováděny v rámci systému povolení k práci, který stanovil kontrolní opatření v podobě větrání a ochranných dýchacích přístrojů v závislosti na pracovním prostředí, základním kovu a svařovacím procesu. Analýza se zaměřila na tři zdravotní rizika: celkové částice (TP), šestimocný chrom (Cr (VI)) a mangan (Mn). Cílem studie byla analýza úrovní expozice souvisejících s provozními podmínkami za účelem ověření přiměřenosti požadovaných kontrolních opatření a získání kvantitativních informací pro vývoj prediktivních modelů expozice.
 • klíčová slova: látky nebezpečné - mangan - chróm - částice - expozice profesionální - měření - svařování - ochrana zdraví

LUCAS, LEEANN: Visualizing the NIOSH Pocket Guide : open-source web application for accessing and exploring the NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Vizualizace kapesního průvodce NIOSH: open-source webová aplikace pro přístup a zkoumání kapesního průvodce NIOSH pro chemická nebezpečí

 • anotace: Kapesní průvodce chemickými riziky NIOSH je důvěryhodný zdroj, který zobrazuje klíčové informace o souboru chemických látek, s nimiž se běžně setkáváme na pracovišti. Záznamy obsahují informace o chemických strukturách - limitních hodnotách expozice na pracovišti, od limitů založených na časově vážených průměrech za celou směnu až po akutní limity, jako jsou limity krátkodobé expozice a hodnoty bezprostředně ohrožující život nebo zdraví, a také řadu dalších údajů, jako jsou chemicko-fyzikální vlastnosti a příznaky expozice. Kapesní průvodce NIOSH (NPG) je k dispozici jako tištěná kniha v tištěné podobě, PDF verze, elektronická databáze a aplikace ke stažení pro mobilní telefony. Všechny formáty kapesního průvodce NIOSH umožňují uživatelům přístup k údajům pro každou chemickou látku zvlášť, průvodce však nepodporuje analýzu nebo vizualizaci údajů pro všechny chemické látky. Tento projekt přeformátoval stávající data v NPG tak, aby v nich bylo možné vyhledávat a aby byla kompatibilní s průzkumem a analýzou pomocí webové aplikace. Výsledná aplikace umožňuje uživatelům zkoumat vztahy mezi limity expozice na pracovišti, rozsahem a rozložením limitů expozice na pracovišti a specializovaným tříděním chemických látek podle zdravotních sledovaných vlastností nebo shrnout informace, které je obzvláště zajímají. Použitelnost této aplikace byla hodnocena mezi průmyslovými hygieniky a výzkumnými pracovníky, a přestože se stávající aplikace jeví jako nejvhodnější pro výzkumné pracovníky, kód a data s otevřeným zdrojovým kódem jsou přístupné úpravám ze strany uživatelů za účelem zvýšení přizpůsobení.
 • klíčová slova: hygiena průmyslová - expozice profesionální - látky chemické - limity - lékařství pracovní - toxikologie - aplikace - NIOSH

OWUSU, NANA-OBAAYAA: Occupational exposure to solar ultraviolet radiation in an eastern North Carolina university outdoor setting during the four seasons Pracovní expozice slunečnímu ultrafialovému záření ve venkovním prostředí univerzity ve východní Severní Karolíně během čtyř ročních období

 • anotace: Pracovníci, kteří pracují venku, vykonávají po celý rok práce, při nichž jsou vystaveni slunečnímu ultrafialovému záření (UVR) a zvyšují riziko nepříznivých zdravotních účinků souvisejících s UVR. Bylo publikováno několik studií o profesionální expozici slunečnímu UV záření v létě, ale podobná šetření v jiných ročních obdobích jsou omezená. Účelem této studie bylo posoudit expozici slunečnímu UVR v univerzitním prostředí ve východní Severní Karolíně během všech čtyř ročních období (podzim, zima, jaro a léto), aby bylo možné posoudit riziko pro venkovní pracovníky, zejména správce pozemků, v průběhu celého roku.
 • klíčová slova: prostředí venkovní - práce terénní - záření sluneční - záření ultrafialové - expozice profesionální - hodnocení rizik

LIN, NANCY W.: Risk factors for heat-related illness resulting in death or hospitalization in the oil and gas extraction industry Rizikové faktory onemocnění z horka s následkem smrti nebo hospitalizace v odvětví těžby ropy a zemního plynu

 • anotace: Mnoho činností při těžbě ropy a zemního plynu probíhá v prostředí s vysokou teplotou, což vede k významnému riziku onemocnění z horka u venkovních pracovníků v tomto odvětví. Tato zpráva upozorňuje na případy nemocí z povolání souvisejících s teplem, které skončily smrtí, a identifikuje společné rizikové faktory úmrtí a hospitalizací v důsledku horka u pracovníků v těžebním průmyslu.
 • klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - prostředí horké - prostředí venkovní - faktory rizikové - rizika zdravotní - průmysl těžební - ropa - plyn zemní

KARCH, STEPHANIE J.: Measuring earplug noise attenuation : a comparison of laboratory and field methods Měření útlumu hluku při použití zátkových chráničů sluchu: srovnání laboratorních a terénních metod

 • anotace: Testování ochrany sluchu (hearing protection device, HPD) je doporučeným osvědčeným postupem pro programy ochrany sluchu, protože poskytuje metriku míry útlumu, které jednotlivec s HPD dosáhne. Tento ukazatel, osobní útlum (PAR), poskytuje pracovníkům v oblasti péče o sluch, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci údaje potřebné k výběru optimální ochrany sluchu pro pracovní prostředí, ve kterém bude HPD nošen. Ačkoli komerční vybavení umožňuje profesionálům provádět testy vhodnosti HPD v terénu, neexistuje standardní metodika testování pro všechny systémy testování vhodnosti HPD.
 • klíčová slova: sluch - ochrana sluchu - ochrana proti hluku - chrániče sluchu - testování - metody


Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2024)

TU, JIAJIA: Donning and doffing of personal protective equipment for health care workers in a tertiary hospital in China : a simulation study Oblékání a svlékání osobních ochranných pomůcek zdravotnických pracovníků ve fakultní nemocnici v Číně: simulační studie

 • anotace: Používání a odstraňování osobních ochranných prostředků (OOP) zdravotnickými pracovníky má zásadní význam pro jejich zdraví a bezpečnost a pro komplexní účinnost opatření pro kontrolu nemocničních infekcí. Cílem tohoto šetření bylo objasnit problémy, se kterými se mohou zdravotničtí pracovníci setkat při nasazování a sundávání osobních ochranných prostředků. Celkem bylo zapojeno 110 účastníků z čínské nemocnice. Studie použila fluorescenční markery k napodobení expozice HCW kontaminovaným tělním tekutinám, kvantifikovala výsledky kontaminace a hodnotila dodržování postupů při oblékání a svlékání.
 • klíčová slova: nemoci infekční - infekce - kontaminace - expozice profesionální - OOPP - prostředky ochranné - manipulace - prevence rizik

GUND, MADLINE P.: Dental aerosol-producing treatments : comparison of contamination patterns of face shields and surgical masks Zubní ošetření produkující aerosol: srovnání způsobů kontaminace obličejových štítů a chirurgických masek

 • anotace: Během pandemie covid-19 byly k ochraně očí doporučeny obličejové štíty. Cílem této studie bylo zjistit, do jaké míry se liší kontaminace obličejového štítu a masky, pokud se před ošetřením provede předprocedurální výplach úst chlorhexidinem (CHX). V této prospektivní, randomizované studii byly vytvořeny tři skupiny subjektů (výplach 0,1% CHX, voda nebo žádný výplach (kontrola) před ošetřením produkujícím aerosol). Kontaminace obličejových štítů a chirurgických masek byla nejvyšší u kontrolní skupiny, následovala skupina s vodou a nejnižší u intervenční skupiny s CHX. Dominovaly Streptococcus spp. a Staphylococcus spp. reprezentující ústní a kožní flóru. Kontaminace masek nošených s obličejovým štítem nebo bez něj se nelišila. Obličejové štíty pravděpodobně zachycují první stříkance a kapky, zatímco masky byly vystaveny především bioaerosolové mlze. Z toho vyplývá, že obličejové štíty chrání oblast obličeje a okolí před stříkanci a kapkami, ale ne samotnou masku. Předprocedurální výplach úst CHX neměl statisticky významný snižující účinek na kontaminaci obličejového štítu, ale byl pozorován statisticky významný snižující účinek na kontaminaci masky.
 • klíčová slova: aerosoly - koronavirus - dentisté - prostředky ochranné - masky chirurgické - štíty obličejové - kontaminace

MORRISSEY-BASLER, MARGARET C.: Perceived challenges and barriers for females working in the heat Vnímané výzvy a překážky pro ženy pracující v horku

 • anotace: Vzhledem k celosvětově rostoucím teplotám je vystavení horku a katastrofickým onemocněním z horka hlavním problémem v dělnických a průmyslových odvětvích. Účelem této studie bylo zhodnotit názory žen pracujících v horku na problémy a překážky, se kterými se setkávají v příslušných odvětvích při práci v horku. K získání informací týkajících se profesních a pracovních charakteristik účastnic, pocitů při práci v horku, úprav prováděných zaměstnavateli při práci v horku a jejich zkušeností s prací v horku specifických pro jejich určené pohlaví byl použit konsenzuální kvalitativní výzkumný design (CQR). Po dokončení analýzy dat bylo identifikováno jedno hlavní téma: strategie zmírňování stresu z horka, které bylo dále rozděleno na dvě podtémata formální strategie poskytované zaměstnavatelem a neformální strategie řízené zaměstnanci. Účastníci uvedli, že strategie prevence stresu z horka prováděné zaměstnavateli chyběly, což vedlo k tomu, že si zaměstnanci vytvářeli vlastní strategie, jak chránit sebe a své spolupracovníky před stresem z horka. Výsledky naznačily, že v odvětvích, kde pracují ženy v horku, jsou poskytovány strategie prevence stresu z horka v omezené míře. Pro ochranu této populace před nebezpečím stresu z horka je třeba věnovat jedinečnou pozornost, která musí přesahovat rámec ochrany zaměstnanců.
 • klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - práce ve vysokých teplotách - prostředí horké - ženy


Komora - č. 2 (2024)

KRČMÁŘ, MICHAL: Digitální proměna tajemství vaší úspěšné budoucnosti

 • anotace: Jaké budou hlavní milníky roku 2024? Jak moc se změní náš pracovní a běžný svět? Letošním rokem vstupujeme do éry, kdy digitalizace a umělá inteligence přetvářejí náš svět. Jak se ovšem lidstvo dokáže vyrovnat s těmito změnami? V první řadě je zásadní uvědomit si, kde vlastně stojíme. Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené pocity. Na jedné straně může přinášet flexibilnější pracovní uspořádání a nové příležitosti pro osobní i profesní růst. Na druhé straně může způsobit obavy o budoucnost zaměstnání, zejména v kontextu automatizace a umělé inteligence. Proto je zásadní podporovat neustálé vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců, aby byli připraveni na budoucí výzvy. Takové projekty jsou nyní v kurzu, a dokonce finančně velmi podporovány i ze strany EU. Zrovna se na takové projekty chystáme. V rámci digitální transformace je důležité mít vyvážený pohled a pečlivě zvažovat jak obchodní, tak lidské aspekty. Jde o stavbu budoucnosti, která je technologicky pokročilá, ale zároveň citlivá k potřebám a očekáváním všech zúčastněných stran – od zaměstnanců a zákazníků až po celou společnost.
 • klíčová slova: digitalizace - transformace - podniky - trendy - vzdělávání

LODROVÁ, MONIKA: Zaměstnanecké benefity nově

 • anotace: S účinností od 1. 1. 2024 došlo v rámci konsolidačního balíčku k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů a dalších plnění poskytovaných zaměstnavatelem jeho zaměstnancům. Vzhledem k tomu, že oproti dosavadní praxi jde o zásadní změny daňového režimu, vydala Finanční správa v závěru minulého roku Metodickou informaci.
 • klíčová slova: benefity zaměstnanecké - změny


Pracovní lékařství - č. 3-4 (2023)

FAJFROVÁ, JANA: Biologická rizika při výkonu služby vojáka z povolání

 • anotace: Výkon služby vojáka z povolání představuje práci rizikovou, kdy dochází k působení kombinace více rizikových faktorů pracovního prostředí. Vedle fyzikálních faktorů se jedná také o biologická rizika, zejména zvýšené riziko expozice infekčním agens, které může vést k potenciaci rizika vzniku a šíření infekčních nemocí v rámci vojenského kolektivu. Specifikem vojenské služby je práce ve velkých a těsných kolektivech, mnohdy probíhající v dislokacích s rozdílnou epidemiologickou situací či za mimořádných situací, které mohou komplikovat přijetí potřebných protiepidemických opatření. Problematiku biologických rizik u vojáků z povolání dosvědčuje i množství hlášených nemoci z povolání přenosných a parazitárních, které dlouhodobě představují kolem 80 % všech nemocí z povolání v rezortu Ministerstva obrany České republiky.
 • klíčová slova: vojáci - armáda - rizika biologická - faktory rizikové - nemoci infekční


Sondy revue  - č. 1-2 (2024)

PALLA, TOMÁŠ: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

 • anotace: Ochrana osobních údajů je důležitým tématem i v rámci pracovněprávních vztahů. Evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, jež vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018, přispělo k tomu, že si mnozí správci a zpracovatelé uvědomili, že osobní údaje jsou skutečně osobní a že by s nimi měli i takto nakládat.
 • klíčová slova: ochrana osobních údajů - GDPR - vztahy pracovněprávní

VAŇÁSEK, JIŘÍ: Jaký je vývoj na trhu práce?

 • anotace: Trh práce se zdál být v uplynulých měsících a letech stabilnější. Článek se věnuje tomu, jaký vývoj lze na trhu práce očekávat v budoucnosti.
 • klíčová slova: trh práce - zaměstnanost - vývoj


Sondy revue - č. 3 (2024)

HOMFRAY, ŠÁRKA: Budoucnost práce na dálku ve světle pandemických zkušeností

 • anotace: Dnes již nemůže být pochyb o tom, že zkušenosti z období pandemie covidu-19 mají v řadě ohledů trvalý vliv na svět práce. Pravděpodobně nejvýznamnější je tento vliv v souvislosti s výkonem práce na dálku, kterému v ČR nepřesně přezdíváme "home office". Nová publikace Evropského institutu (ETUI) The future of remote work vydaná v loňském roce na tento fenomén nahlíží z řady perspektiv včetně té odborové.
 • klíčová slova: práce dálková - teleworking - zkušenosti - trendy


Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2024)

STORK, JOACHIM: Diskussionspapier Schichtarbeit und Gesundheit Diskusní dokument Práce na směny a zdraví

 • anotace: Noční práce a práce na směny patří mezi zdravotní rizika spojená s prací, která postihují stále více zaměstnanců. Zákon o pracovní době ukládá zaměstnavatelům povinnost stanovit pracovní dobu zaměstnanců pracujících v noci a na směny "v souladu se zjištěnými vědeckými poznatky o humánní organizaci práce". Není pochyb o tom, že práce na směny, zejména noční, může vést ke zhoršení pohody, spánku, soustředění a výkonnosti, bezpečnosti práce a sociální integrace a kvality života zaměstnanců. Kromě toho se u pracovníků pracujících na směny častěji vyskytují různá zdravotní poškození a onemocnění, která jsou jen částečně nebo nepřímo příčinně spojena se zhoršením spánku způsobeným prací na směny. Povaha v článku diskutovaných souvislostí je složitá a je předmětem intenzivního výzkumu; příkladem jsou kardiovaskulární a metabolická onemocnění, obezita, některé druhy rakoviny a poruchy reprodukce.
 • klíčová slova: práce na směny - práce v noci - směny pracovní - rizika pracovní - rizika zdravotní - diskuse veřejné

ALTUN, UFUK: Die Berücksichtigung von arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen bei der Entwicklung und Einführung neuer Schichtpläne : planerische, organisationale und individuelle Bewertungsfaktoren Zohlednění ergonomických poznatků při tvorbě a zavádění nových rozvrhů pracovních směn: plánování, organizační a individuální faktory hodnocení

 • anotace: Tento článek pojednává o tom, jak lze ergonomická kritéria zařadit do rámce plánování, organizace a individuálního hodnocení a jaké to má důsledky pro provozní praxi a pokračování vědeckého výzkumu. Na základě studií provedených v letech 2019 a 2022 společností Institut für angewandte Arbeitswissenschaft se autoři zaměřili na výzkumnou otázku, do jaké míry jsou ergonomická kritéria začleněna do provozní praxe a která kritéria jsou velmi dobře a méně dobře slučitelná s provozními požadavky a podmínkami a jaké závěry z toho lze vyvodit.
 • klíčová slova: práce na směny - doba pracovní - plánování - organizace práce - faktory individuální - ergonomie

ARLINGHAUS, ANNA: Die 30-Stunden-Woche in der Praxis : Effekte einer Arbeitszeitverkürzung auf Gesundheit, Work-Life-Balance und Arbeitsorganisation Třicetihodinový pracovní týden v praxi: účinky zkrácení pracovní doby na zdraví, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a organizaci práce

 • anotace: Tento článek představuje hodnocení zkrácení pracovní doby na 30 h/týden s náhradou mzdy v online marketingové agentuře v Rakousku. Účinky zkrácení pracovní doby na spokojenost zaměstnanců, jejich zdraví, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a stres byly analyzovány pomocí kombinace metod sestávajících z objektivních údajů z časových záznamů, kvantitativního vyhodnocení dvou online průzkumů jeden a čtyři roky po přechodu na novou pracovní dobu (n = 24 a n = 27) a kvalitativních rozhovorů ve fokusní skupině. Více než 90 % dotázaných bylo i čtyři roky po přechodu na novou měnu spokojenější se svou pracovní dobou a uvádělo zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Téměř 90 % dotázaných také trávilo více času s rodinou a věnovalo se svým koníčkům. Přibližně 2/3 respondentů věnovaly více času zdravému stravování a 40 % respondentů spalo déle. Pracovní úkoly mohli plnit bez většího vypětí a únavy. Zkrácení pracovní doby bylo realizováno dřívějším ukončením práce od pondělí do čtvrtka, přičemž přestávky byly stále využívány. Modely pracovní doby s kratší týdenní pracovní dobou tak mohou zaměstnancům nabídnout možnost lépe sladit požadavky, jako je péče o děti, další vzdělávání nebo volno, s jejich pracovním životem.
 • klíčová slova: doba pracovní - život pracovní - život soukromý - rovnováha - analýzy - Rakousko

EVERS, MAREN: Hemmnisse bei der Umsetzung ergonomischer Nacht- und Schichtarbeit : Ergebnisse einer disziplinenübergreifenden Betrachtung Ergonomie noční práce a práce na směny: výsledky mezioborového přezkumu

 • anotace: Článek představuje výsledky interdisciplinární analýzy stresové situace při noční práci a práci na směny. Cílem je poskytnout nový pohled na stále aktuální problém noční a směnné práce a identifikovat překážky při zavádění ergonomických systémů směn. Analýza vychází z nejnovějších výzkumů v oblasti vědy o práci, sociologie práce a průmyslové sociologie a ze 40 expertních rozhovorů. Kromě známých zdravotních aspektů zahrnuje také subjektivní, regulační a problémové situace vyplývající z pracovních a výrobních koncepcí. Hlavním závěrem je potřeba zkrácení pracovní doby na plný úvazek pro pracovníky pracující na střídavé směny.
 • klíčová slova: práce na směny - práce v noci - stres - ergonomie - intervence ergonomické - doba pracovní

GRZECH-SUKALO, HILTRAUD: Vertrauen ist gut, Erfassung ist besser : Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung im Homeoffice Důvěra je dobrá, nahrávání je lepší: pracovní doba a evidence času při home office

 • anotace: Od začátku pandemie covid-19 prudce vzrostl počet zaměstnanců pracujících z domova. Vedle výhod, jako je eliminace dojíždění a vysoká míra samostatnosti, skrývá práce z domova pro zaměstnance také rizika. Pro mnohé z nich existuje zvýšené riziko přepracovanosti, které souvisí především s fenoménem zmenšování pracovní náplně a s procesy intenzifikace práce. Zaměstnanci pracující z domova často pracují v netypickou dobu, vykonávají více neplacené práce a musí být svému zaměstnavateli k dispozici i mimo svou pravidelnou pracovní dobu. Proti tomu je klíčová dokumentace pracovní doby. Navzdory zákonným požadavkům však často nejsou hodiny odpracované z domova dostatečně evidovány. Od rozhodnutí Spolkového soudního dvora o evidenci pracovní doby z podzimu 2022 jsou zaměstnavatelé v Německu povinni systematicky dokumentovat pracovní dobu všech svých zaměstnanců bez ohledu na to, kde pracují. Podle požadavků Spolkového soudního dvora a předchozího "rozsudku o pracovní době" Evropského soudního dvora (2019) mohla být pracovní doba evidována elektronicky nebo v papírové podobě. To by se však mohlo brzy změnit.
 • klíčová slova: doba pracovní - práce dálková - práce z domova - evidence - Německo

WÖHRMANN, ANNE MARIT: When reality falls short of preferences : a response surface analysis of working time arrangements and older employees’ work ability expectations Když se realita rozchází s preferencemi: analýza odezvy k úpravě pracovní doby a očekávání starších zaměstnanců ohledně jejich pracovních schopností

 • anotace: V době nedostatku pracovních sil a zvyšujícího se věku odchodu do důchodu je stále důležitější udržet pracovní schopnost starších zaměstnanců. V této studii na základě teorie souladu osoby a prostředí autoři předpokládají, že pokud uspořádání pracovní doby neodpovídá preferencím starších zaměstnanců, souvisí to negativně s jejich očekávanou pracovní schopností. Očekávanou pracovní schopnost operacionalizují jako věk, do kterého starší zaměstnanci věří, že jsou fyzicky a duševně na svém pracovním místě schopni pracovat. Pro analýzu byl použit dílčí vzorek 4347 zaměstnanců ve věku 50 až 65 let z průzkumu BAuA-Working Time Survey 2017. Výsledky ukazují, že očekávaná pracovní schopnost je nižší, pokud a) skutečná pracovní doba přesahuje preferovanou pracovní dobu, b) poskytovaná pružná pracovní doba, tedy možnost řídit si denní začátek a konec pracovního dne, neodpovídá preferencím pružné pracovní doby a c) možnosti segmentace práce a mimopracovního života, tedy možnost oddělit práci od soukromého života, neodpovídají preferencím segmentace práce a mimopracovního života.
 • klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - schopnosti pracovní - doba pracovní - analýzy

STADLER, BETTINA: Je weniger Grenzen umso länger? : die Wirkung von arbeitgeber:innenseitig flexiblen und entgrenzten Arbeitszeiten auf die wöchentliche Arbeitszeit Čím méně limitů, tím déle?: vliv pružné a neomezené pracovní doby na straně zaměstnavatele na týdenní pracovní dobu

 • anotace: Na základě reprezentativních údajů za Rakousko článek zkoumá účinky vnitřní flexibility a delimitace ze strany zaměstnavatele na délku pracovní doby. Toto téma je zasazeno do současné diskuse o stírání hranic mezi prací a soukromým životem. Termín "delimitace práce" označuje stále větší stírání hranic mezi obdobím výdělečné činnosti a ostatními obdobími. Je to dáno požadavky zaměstnanců i zaměstnavatelů. V článku je zdůrazněna a empiricky analyzována otázka přímé souvislosti mezi silou flexibility zaměstnavatelů a stíráním hranic a délkou pracovní doby. Kromě toho je zkoumán vliv dalších faktorů na delší či kratší pracovní dobu. Nakonec jsou na základě výsledků studie formulovány návrhy opatření k organizaci flexibilní pracovní doby, která jsou slučitelná s kvalitním a zdravým životem.
 • klíčová slova: doba pracovní - doba pracovní pružná - flexibilita - život pracovní - život soukromý - rovnováha

SARDADVAR, KARIN: Von den Tagesrändern zu den Geschäftszeiten : Potenziale und Herausforderungen einer Umstellung auf Tagreinigung Od okrajů dne až po pracovní dobu: potenciály a výzvy přechodu na denní úklid

 • anotace: Zaměstnanci v úklidových službách často pracují v nepracovní době a v rozdělených směnách na okrajích dne. Tato pracovní doba má dalekosáhlé důsledky pro kvalitu práce a života uklízečů. V tomto článku autoři shromažďují a analyzují dosavadní poznatky o převádění této atypické pracovní doby v úklidovém průmyslu na denní úklid. Denní úklid v podstatě znamená nepřetržitou pracovní směnu, která probíhá v době mezi přibližně 7:30 a 18:00 hodinou. Na základě vlastních kvalitativních empirických průzkumů v Norsku a Rakousku a na základě stávajících zkušeností z pilotních projektů, zejména v Německu, se zabývají následujícími aspekty denního úklidu: stavem údajů o pracovní době v úklidovém průmyslu, možnou definicí denního úklidu, empirickými zjištěními o přechodu na denní úklid v Norsku, aspekty přechodu na denní úklid na organizační úrovni a potenciály a nevýhodami denního úklidu. Vysvětlení zasazují do rámce sociologie práce.
 • klíčová slova: úklid - doba pracovní

HILMES, CHRISTA: Gesunde Arbeitszeiten im Gastgewerbe Zdravá pracovní doba v pohostinství

 • anotace: V souvislosti s nedostatkem pracovních sil v pohostinství nabývají na významu atraktivní pracovní podmínky a zejména zdravá organizace pracovní doby. Německý svaz pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů v pohostinství (BGN) na to reagoval a vypracoval prakticky zaměřené nabídky zdravé organizace pracovní doby v pohostinství.
 • klíčová slova: doba pracovní - organizace práce - pohostinství - Německo
   

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail