Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2024/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2024) | 112 - č. 12 (2023) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2023) | Chemagazín - č. 6 (2023) | Chemické listy - č. 1 (2024) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2023) | Journal of Safety Research - č. 87 (2023) | KANbrief - č. 4 (2023) | Komora - č. 12 (2023) | Krízový manažment - č. 2 (2023) | Process Safety Progress - č. 4 (2023) | Professional Safety - č. 1 (2022) | Professional Safety - č. 1 (2024) | Professional Safety - č. 11 (2023) | Professional Safety - č. 12 (2023) | Références en Santé au Travail - č. 176 (2023) | Sicher ist Sicher - č. 12 (2023) | Sondy revue - č. 12 (2023) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2023) | Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2023)

 

112 - č. 1 (2024)

FRIEDRICHOVÁ, ROMANA: Toxicita zplodin hoření fasádních izolantů

 • anotace: Zateplování objektů je odvětvím, které v posledních letech zaznamenalo dynamický rozvoj. Požadavky na zateplovací systém ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanovené v normách požárního kodexu ČSN 73 08xx ho posuzují s ohledem na třídu reakce na oheň a požární výšku objektu, množství uvolněného tepla z jednoho m2 plochy či index šíření plamene po povrchu. Ve vztahu k ETICS lze tedy konstatovat, že současné požadavky těchto norem respektují primární cíle požární bezpečnosti staveb.
 • klíčová slova: bezpečnost staveb - bezpečnost požární - izolace - hoření - požáry - zplodiny - toxicita

 

112 - č. 12 (2023)

JECH, JAKUB: Role CDS pro podporu získávání dat pomocí dronů

 • anotace: Centrální datový sklad (CDS) plní roli individuální i celorepublikové podpory pro Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR). Jedním ze směrů podpory je i výzkum využití technologií bezpilotních prostředků (dron nebo UAV). Předložený článek popisuje, jakým způsobem CDS plní roli podpory HZS ČR a dále jakou podporu poskytuje pro práci s drony a jaké techniky/metodiky lze využít.
 • klíčová slova: drony - prostředky bezpilotní - data - sběr dat - Hasičský záchranný sbor

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2023)

VALA, JIŘÍ: Údržba je vysoce rizikovou činností

 • anotace: Údržba zahrnuje řadu činností napříč velmi odlišnými odvětvími a typy pracovních prostředí. U pracovníků údržby je tak větší pravděpodobnost než u ostatních pracovníků, že budou vystaveni široké škále pracovních rizik. Údržba často zahrnuje neobvyklou práci, nerutinní úkoly v abnormálních provozních podmínkách, které často vyžadují použití atypického vybavení. To vše zvyšuje rizika, jelikož normální provoz, rutina a automatizace obvykle snižují pravděpodobnost lidské chyby, která může vést k nehodám. Zejména pod časovým tlakem, jako například v případě náhlé poruchy, může být tendence, zavedená opatření k řízení rizik „deaktivovat“. Čištění nebo údržba za chodu stroje pak může mít pro pracovníka údržby fatální následky.
 • klíčová slova: údržba - rizika pracovní - stroje a zařízení - praxe - zahraničí

DANDOVÁ, EVA: 1. ledna přepočítáváme renty

 • anotace: Je pravidlem koncem roku, že MPSV předkládá do připomínkového řízení návrh tzv. valorizačního nařízení vlády o úpravě náhrady. Jedná se o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů. Nejinak tomu je samozřejmě i letos.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - ztráta na výdělku - neschopnost pracovní

SOBOTKA, MARTIN: Karta BOZP pro profesi: Pracovník terénní pečovatelské služby

 • anotace: Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Místo a časová dostupnost pečovatelské služby je přizpůsobena tak, aby vyhověla požadavkům klientů, kteří služby využívají. Každý pracovní den, včetně víkendů, je rozdělen do trasy, podle které se pečovatel daný den řídí. Pracovní dobu pro terénní formu pečovatelské služby si určuje každá organizace samostatně. Nejčastěji je práce vykonávána v dvousměnném pracovním režimu po 12 hodinách. Součástí poskytovaných služeb je i doprovázení klienta mimo domov (procházky, nákupy, návštěvy apod.). Karta BOZP poskytuje informace o pracovních činnostech, rizikových faktorech, potřebné kvalifikaci, možných mimořádných událostech související s výkonem této profese a doporučení ohledně vhodných OOPP.
 • klíčová slova: pečovatelé - služby pečovatelské - služby sociální - karta BOZP - rizika pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - kvalifikace profesní - činnosti pracovní - OOPP - prostředky ochranné

DANDOVÁ, EVA: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP

 • anotace: V článku jsou připomenuty hlavní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP vůči zaměstnancům pracujícím na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to s ohledem na změny tohoto institutu provedené novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10 2023 a 1. 1. 2024.
 • klíčová slova: dohody - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnanci - zaměstnavatelé - povinnosti - zákoník práce - novelizace

VALA, JIŘÍ: Testové otázky : pro ověření znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

 • anotace: Testové otázky jsou zaměřeny na oblast dovednosti při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace a znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.
 • klíčová slova: prevence rizik - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - testování - znalosti - testy vědomostní

 

Chemagazín - č. 6 (2023)

Analýza mikroplastů ve vzorcích v okolí silnic pomocí Py-GC-MS

 • anotace: Malé plastové částice o průměru do 5 mm jsou známé jako mikroplasty (MP). V dnešní době panují obavy z dopadu takových MP na znečištění životního prostředí a lidské zdraví. V posledních letech tak byla pro hodnocení chemických vlastností MP a jejich identifikaci a kvantifikaci používána také metoda spojení pyrolýzy a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí GC-MS (Py-GC-MS).
 • klíčová slova: mikroplasty - vlastnosti chemické - prostředí životní - znečištění - analýzy - chromatografie plynová

KRÁL, JAKUB: Analýza kapacit zařízení pro nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady

 • anotace: Cílem této analýzy je vyhodnocení kapacit zařízení nakládajících se zdravotnickými odpady, zhodnotit produkci nebezpečných zdravotnických odpadů za posledních pět let s ohledem na proběhlou pandemii COVID-19 v roce 2021 a uvést doporučení pro celkové zlepšení situace.
 • klíčová slova: odpady nebezpečné - zdravotnictví - nakládání s odpady - zařízení - kapacita funkční - produkce

 

Chemické listy - č. 1 (2024)

SKŘEHOT, PETR A.: Posouzení rizik možného úrazu při provádění školních chemických pokusů s podporou databáze bezpečných a didakticky ověřených postupů e-BEDOX

 • anotace: Vzhledem k významu využívání experimentu, resp. pokusu, jako zdroje poznání v chemii a její výuce, je nutné zvažovat i rizika jeho realizace. V textu jsou prezentovány postupy a výsledky provedeného posouzení rizik u vybraných 101 chemických pokusů, které jsou využívány jak ve školní praxi základních škol včetně jejich zařazení do používaných učebnic, tak i v rámci volnočasových aktivit. Vlastní posouzení rizik těchto chemických pokusů bylo provedeno pomocí Ishikawova diagramu, nazývaného též diagram příčin a následků, s cílem poukázat na možná nebezpečí, která jsou s jejich prováděním spojena. V návaznosti na identifikovaná rizika byly evaluovány stávající návody ke všem vybraným pokusům a doplněny nové informace a bezpečnostní pokyny nezbytné pro splnění požadavků na bezpečné a didakticky ověřené postupy dle normy ČSN 01 8003. Jelikož se ve zpracovaných pokusech vyskytují chemické látky prakticky všech tříd nebezpečnosti, je velmi důležité, aby při jejich používání ve školách byla zohledněna všechna reálně hrozící rizika. Celý soubor vytvořených materiálů byl včetně originálně zhotovených videozáznamů zpracován do elektronické databáze e‑BEDOX, která je dostupná na webové stránce https://ebedox.cz.
 • klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - chemie - výuka - experimenty - hodnocení rizik - úrazy školní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2023)

LE, AURORA B.: The need for a multi-level approach to occupational safety and health among Asian and Asian American beauty service workers Potřeba víceúrovňového přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u asijských a asijsko-amerických pracovníků v kosmetických službách

 • anotace: Asiaté a Američané asijského původu jsou skupinou, která je přehlížena z hlediska obecných zdravotních výsledků, ale zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve Spojených státech zaměstnává odvětví mikropodnikání v oblasti kosmetických služeb (např. nehtové salony) převážně přistěhovalé Asiatky, které se pravidelně setkávají s množstvím pracovních rizik (např. expozice škodlivým chemickým látkám -toluenu, formaldehydu, krevním patogenům, plísním). Vzhledem k nejistotě zaměstnání v kosmetických službách, kulturním a jazykovým bariérám a sociálním determinantám zdraví však pracovníci kosmetických služeb z řad A/AA čelí složitým problémům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž řešení vyžaduje mezioborovou spolupráci a kulturní kompetence. Tento komentář se bude zabývat víceúrovňovým přístupem včetně konkrétních partnerů pro práci s lidmi, kteří nabídnou požadované rozmanité dovednosti nezbytné pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro tuto skupinu pracovníků v tomto mikropodnikatelském odvětví. Jsou také doporučeny důsledky a návrhy na intervence a změny politiky s využitím výzkumného rámce Národního institutu pro zdraví menšin a zdravotní rozdíly.
 • klíčová slova: služby kosmetické - ženy - rizika pracovní - podniky malé - mikropodniky - rizika pracovní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BEAVER, CODY: Evaluating the potential impact of ototoxicant exposure on worker health Hodnocení potenciálního dopadu expozice ototoxickým látkám na zdraví pracovníků

 • anotace: Pracovní expozice ototoxickým látkám, tedy látkám, které mohou samy o sobě způsobit ztrátu sluchu nebo ji ještě zhoršit, pokud k ní dojde v kombinaci s hlukem, je rizikem na pracovišti, které je málo známé. Z přehledu stávajícího výzkumu vyplývá, že některá rozpouštědla a těžké kovy mohou být ototoxické, ale jen málo studií se pokusilo odhadnout dopad expozice ototoxickým látkám na populaci pracovníků ve Spojených státech. Výzkumníci zkoumali trendy v expozici ototoxickým látkám na pracovišti u pracovníků ve Spojených státech porovnáním údajů o expozici shromážděných Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s údaji o ztrátě sluchu pracovníků poskytnutými Úřadem pro statistiku práce (BLS) za období 2012-2019. Studie zjistila, že údaje o expozici hluku silně korelují s údaji o ztrátě sluchu pomocí Pearsonovy korelace (p < .001), což potvrzuje, že údaje o expozici shromážděné úřadem OSHA předpovídají riziko nemoci z povolání, jak je uvádí BLS. Z analýzy chí-kvadrát vyplývá, že hlášená ztráta sluchu byla častější v průmyslových pododvětvích s expozicí ototoxickým látkám než v těch, která expozici ototoxickým látkám nemají. Tato zjištění naznačují, že u pracovníků vystavených současně ototoxikantům a hluku může být riziko ztráty sluchu vyšší než u pracovníků vystavených pouze hluku a měla by být přijata opatření k minimalizaci tohoto rizika.
 • klíčová slova: látky ototoxické - hluk - ztráta sluchu - expozice profesionální

BARRETT, WILLIAM M.: Review of generic scenario environmental release and occupational exposure models used in chemical risk assessment Přehled modelů uvolňování do životního prostředí podle obecných scénářů a modelů expozice na pracovišti používaných při hodnocení chemických rizik

 • anotace: Podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) musí Agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí (USEPA) určit, zda nová chemická látka představuje nepřiměřené riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a to ještě předtím, než je tato chemická látka vyrobena ve Spojených státech nebo do nich dovezena. Článek poskytuje přehled procesu používaného k hodnocení rizika spojeného s chemickou látkou na základě scénářů a modelů používaných při hodnocení. Konkrétně byly přezkoumány obecné scénáře a dokumenty emisních scénářů vypracované agenturou USEPA spolu s podkladovou dokumentací připravenou agenturou USEPA s cílem určit základní prvky scénářů uvolňování do životního prostředí a expozice na pracovišti, které se používají k posouzení rizika hodnocené chemické látky. Kromě toho tento příspěvek poskytuje přehled metod používaných k modelování expozice na pracovišti a uvolňování do životního prostředí v rámci procesu hodnocení chemických látek, které se používají v jiných jurisdikcích, spolu s prací prováděnou za účelem zlepšení těchto modelů. Nakonec jsou uvedeny alternativní metody hodnocení expozice na pracovišti a uvolňování do životního prostředí, které lze použít jako součást rozhodovacího procesu týkajícího se chemické látky. Příspěvek nabízí cestu ke zkrácení potřebného času a zlepšení hodnocení chemických látek při určování nepřiměřeného rizika týkajícího se výroby nebo dovozu chemické látky.
 • klíčová slova: bezpečnost chemická - látky chemické - použití - trh - hodnocení rizik - prostředí životní - ochrana zdraví - dopady - expozice profesionální - scénáře - modely

 

Journal of Safety Research - č. 87 (2023)

ARIAS-ULLOA, CRISTIAN ARTURO: Psychological distress in healthcare workers during COVID-19 pandemic : a systematic review Psychický distres u zdravotnických pracovníků během pandemie COVID-19: systematický přehled

anotace: Zdravotničtí pracovníci, kteří sloužili během pandemie covid-19, mohli být vystaveni vysokému pracovnímu přetížení, což mohlo mít dopad na jejich fyzické, duševní a sociální zdraví. Cílem této studie bylo posoudit rizikové faktory spojené s psychickou zátěží u zdravotnických pracovníků sloužících během pandemie covid-19 od ledna 2020 do prosince 2022. Do systematického přehledu bylo zahrnuto celkem 59 článků. Bylo zjištěno, že výskyt psychických potíží během pandemie covid-19 byl vysoký. Hlavními rizikovými faktory na osobní úrovni jsou ženské pohlaví, zdravotní sestra, mladý věk, osamělý/nezadaný život a chronické onemocnění nebo psychiatrická porucha v anamnéze. Bylo zjištěno, že další profesní faktory a faktory související s pandemií, jako je dlouholetá pracovní zkušenost, přítomnost příznaků covid-19 a kontaktů v anamnéze, nedostatek spánku, nižší podpora rodiny a omezené sociální vztahy, strach z nákazy přátel a rodiny, snížené vnímání ochrany osobními ochrannými prostředky, práce v první linii a delší doba služby, jsou faktory ovlivňující rozvoj psychického stresu během pandemie. Vliv na rozvoj psychického stresu během pandemie měly i další faktory.

klíčová slova: zdravotníci - sestry zdravotní - koronavirus - pandemie - stres psychický - zátěž pracovní - syndrom vyhoření - faktory rizikové - přetížení

GRILL, MARTIN: Individualized behavior-based safety-leadership training : a randomized controlled trial Individuální školení pro vedoucí pracovníky v oblasti bezpečnosti práce založené na chování: náhodná kontrolovaná studie

anotace: Vedoucí pracovníci na staveništi hrají zásadní roli v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví. Cílem této studie bylo vyvinout a otestovat metodu školení vedoucích pracovníků na staveništi v oblasti pozitivní zpětné vazby a aktivního naslouchání, a to začleněním složek behaviorálního školení, jako jsou analýza chování, stanovení cílů, nácvik se zpětnou vazbou, domácí úkoly a plánování údržby, do individualizovaného školení v oblasti bezpečnosti a vedení založeného na chování (IBST) a posoudit vliv IBST na chování vedoucích pracovníků na staveništi v oblasti bezpečnosti a jejich výkonnost.

klíčová slova: pracovníci vedoucí - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - školení bezpečnosti práce - stavebnictví - chování - cíle - vazba zpětná - údržba - plánování

 

KANbrief - č. 4 (2023)

HERES, GERHARD: Fall-protection barriers on railway wagons for car transport Zábrany proti pádu na železničních vozech pro přepravu automobilů

 • anotace: Otevřené dvoupodlažní přepravníky se již mnoho let používají k přepravě osobních automobilů po železnici. Při nakládce a vykládce musí pracovníci vykonávat činnosti na horním podlaží těchto železničních vozů. Bariéry na těchto podlažích jsou však podstatně nižší než jeden metr. Nedávno vydaná publikace Fachbereich AKTUELL FBVL-011 má za cíl minimalizovat rizika pro pracovníky a podpořit dotčené společnosti při přijímání účinných bezpečnostních opatření pro prevenci pádů z výšky.
 • klíčová slova: doprava železniční - přeprava železniční - přepravníky - opatření bezpečnostní - ochrana proti pádům z výšky

CLERTÉ, JENNIFER: Use of artificial intelligence to improve workplace safety : INRS research study Využití umělé inteligence ke zlepšení bezpečnosti práce: výzkumná studie francouzského institutu INRS

 • anotace: Investice do technologií umělé inteligence (UI) v posledních letech výrazně vzrostly. Vědecké publikace ukazují, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi potenciální rostoucí trhy pro UI. V roce 2022 zahájil Francouzský institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci INRS výhledovou studii, která zkoumala možné oblasti uplatnění UI v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období do roku 2035.
 • klíčová slova: inteligence umělá - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - využití - studie

MEIER, FREERIC: Occupational safety and health institutes in several countries adopt position on standardization Instituty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v několika zemích přijaly stanovisko ke standardizaci

 • anotace: V roce 2014 se KAN připojil k francouzským institutům BOZP EUROGIP a INRS a podepsal společné prohlášení o normalizační politice v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Deklarace se zabývala otázkami, které se v té době objevovaly, jako je úloha nových forem normalizačního dokumentu, normalizace v oblasti služeb a normalizace systémů řízení. Deklarace byla nyní aktualizována.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - standardizace - normalizace - deklarace

 

Komora - č. 12 (2023)

DIRO, MIROSLAV: Téměř polovina podniků chce omezit zaměstnanecké benefity

 • anotace: V reakci na konsolidační balíček dvě pětiny zaměstnavatelů sníží výši poskytovaných zaměstnaneckých benefitů nebo omezí jejich počet. Omezovat se budou hlavně víceúčelové programy (typu Cafeteria, Flexi Pass) a méně rozšířené benefity, jako jsou finanční příspěvky při výročích, odchodu do důchodu nebo svatbě, ale i různé vzdělávací programy. Vyplývá to ze šetření, které mezi podniky napříč obory a regiony uskutečnila Hospodářská komora. Ta má také obavu, aby omezováním benefitů v podnicích nebyl ohrožen rozvoj tzv. zdravotních benefitů, které díky své preventivní funkci dosud přispívaly ke snižování nákladů zdravotního systému.
 • klíčová slova: benefity zaměstnanecké - změny

DIRO, MIROSLAV: Firmy začaly upřednostňovat hlavně zdravotní benefity

 • anotace: Zaměstnavatelé v souvislosti s nárůstem respiračních onemocnění apelují na zaměstnance, aby nepřecházeli krátkodobé nemoci a pokud možno čerpali zaměstnanecké zdravotní benefity, které jim poskytují. Třeba indispoziční volno (tzv. sick days) nabízí už skoro polovina zaměstnavatelů. Rozšiřují se i preventivní programy, jako jsou lékařská vyšetření, očkování, ozdravné pobyty nebo příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, vyplývá ze šetření Hospodářské komory mezi podniky. Skrze svůj vliv na zdravotní stav zaměstnanců ovlivňují produktivitu práce samotných firem, ale obecně také finanční stabilitu celého zdravotního systému.
 • klíčová slova: benefity zaměstnanecké - podpora zdraví - změny

 

Krízový manažment - č. 2 (2023)

KUBÁS, JOZEF: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s ohladom na štatistickú klasifikáciu ekonomických činností

 • anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci odpovídá za vytváření podmínek, které eliminují dopad nebezpečných a škodlivých faktorů pracovního procesu nebo prostředí na zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen hlásit pracovní úrazy s předepsanými náležitostmi inspektorátu práce. Inspektorát práce vede evidenci předmětných úrazů, ale neprovádí podrobné porovnání jednotlivých faktorů pracovního úrazu. Za účelem zjištění faktorů ovlivňujících pracovní úraz byla provedena analýza a porovnání záznamů o pracovních úrazech z oblastního inspektorátu. Záznamy se týkaly období let 2012 až 2022. Na základě nejčastějších skupin úrazů zjištěných v jednotlivých kategoriích byly navrženy možnosti zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • klíčová slova: OIRA - identifikace rizik - prevence rizik - odvětví - realita virtuální - realita rozšířená - bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Process Safety Progress - č. 4 (2023)

CURRIE, JOHN: Getting the deal done : while managing process safety risk Uzavření obchodu: při řízení bezpečnostních rizik procesu

 • anotace: Historicky vznikaly chemické komplexy z jedné společnosti, která vybudovala rozsáhlý areál s významnou infrastrukturou a různorodými provozními jednotkami. Se změnou podnikových cílů však společnosti často zvažují alternativní obchodní modely, jako jsou fúze, akvizice, pronájmy a licenční dohody. Tyto transakce často vedou k posunu od struktury jednoho vlastníka/provozovatele k jiným vlastnickým, provozním a servisním modelům. Tyto modely mohou vytvářet značnou hodnotu, avšak pokud nejsou správně řízeny, mohou také zvyšovat riziko. Posuzování těchto transakcí s cílem řídit riziko bezpečnosti procesů je náročné; transakce jsou často důvěrné, jejich rozsah je někdy proměnlivý a na dokončení hodnocení bezpečnosti procesů je omezený čas. Pokud se nepodaří zmírnit významná rizika transakce, je třeba na obavy upozornit vyšší vedení, aby mohly být řešeny ještě před podpisem transakce. K vyjasnění očekávání a zajištění dalšího bezpečného provozu může být zapotřebí také ustanovení smlouvy. Tento dokument pojednává o problémech při posuzování potenciálních transakcí v oblasti fúzí a akvizic z hlediska bezpečnosti procesů a popisuje pracovní postup pro zapojení týmu pro fúze a akvizice, provádění předběžného screeningu a podrobnějších posouzení, sdělování výsledků a začlenění klíčových dohod do znění smlouvy.
 • klíčová slova: bezpečnost procesní - provoz - parky průmyslové - fúze - řízení rizik

CHASTAIN-KNIGHT, DENISE: Systematic errors that compromise integrity of safety instrumented systems Systematické chyby, které ohrožují integritu bezpečnostních přístrojových systémů

 • anotace: Bezpečnostní přístrojový systém (safety instrumented systém, SIS) je důležitou nezávislou ochrannou vrstvou (important independent protection layer, IPL) pro zmírnění rizika. Mnohé IPL, jako například základní systém řízení procesu (basic process control systém, BPCS), mohou zajistit snížení rizika pouze o jeden řád (RRF 10). SIS je však schopen zajistit snížení rizika o jeden, dva nebo tři řády (RRF 10, 100 nebo 1000). Správná specifikace, konstrukce a údržba SIS je rozhodující pro zajištění toho, aby SIS poskytoval přidělené snížení rizika. Problémy s řízením životního cyklu SIS mohou vést k systematickým chybám, jako je podhodnocení cílové úrovně integrity bezpečnosti (SIL), nadhodnocení snížení rizika zajištěného návrhem a nedostatečná údržba, testování nebo výměna. Tento článek se zabývá několika z těchto systematických chyb a poskytuje pokyny, jak se jim vyhnout.
 • klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení rizik - analýzy rizik - hodnocení rizik - přístroje - systémy bezpečnostní - spolehlivost - vrstvy ochranné

DAI, CAIYAN: Study on statistical indicators of economic loss of major chemical accidents Studie statistických ukazatelů ekonomických ztrát při závažných chemických haváriích

 • anotace: Tento článek shrnuje ekonomické ztráty způsobené chemickými haváriemi v Číně, jakož i zbývající problémy, které je třeba naléhavě řešit. Postiženými stranami závažné chemické havárie jsou z hlediska cíle havárie a řízení mimořádných událostí personál, majetek, zdroje, životní prostředí a sociální ekonomika. Ekonomické ztráty jednotlivých typů cílů havárií zahrnují ztráty na majetku, náklady na likvidaci havárie a náklady na obnovu/rekonstrukci. Na základě této myšlenky je vytvořen statistický systém složený z 12 ukazatelů ekonomických ztrát závažných chemických havárií. Nový statistický ukazatel ekonomických ztrát je rozumnější než současná statistická metoda čínské "normy" GB 6721-86 a může plně odrážet škody způsobené závažnými chemickými haváriemi.
 • klíčová slova: havárie průmyslové - havárie chemické - ztráty ekonomické - ukazatele - statistiky

LUO, ZHENMIN: Consequence analysis of CNG leakage at joint refueling and charging stations Analýza důsledků úniku CNG na společných plnicích a nabíjecích stanicích

 • anotace: Počet vozidel na nové energie celosvětově neustále roste a v Číně se budou stále více budovat a rozvíjet společné čerpací a dobíjecí stanice. Únik CNG na společných stanicích může vést k mimořádným událostem s následky, včetně požáru (bleskový požár, požár bazénu, požár proudem), výbuchu a úniku toxických a nebezpečných plynů. Na základě systémů FLACS a SAFETI je v článku analyzován vliv clony úniku a směru větru na šíření úniku CNG pomocí modelování společné čerpací a nabíjecí stanice v čínském Shaanxi. V nejhorším případě je zkoumána bezpečná vzdálenost mezi nabíjecími stojany a místy úniku. Analyzují se superponované důsledky úniku ve společných stanicích při různých scénářích a analyzuje se individuální riziko na stanicích. Tato studie ukazuje, že čím větší je clona úniku, tím větší je rozsah rozptylu úniku CNG při stejných směrech a rychlostech větru, a čím vyšší je rychlost větru, tím těkavější je plyn při stejných clonách úniku. Bezpečnostní vzdálenost nabíjecí hromady by měla dosahovat alespoň 37, resp. 40 m s ohledem na úniky v cisterně a v plynovém zásobníku. Rozsah dopadu superponovaných následků ukazuje sestupné pořadí tryskový požár > bleskový požár > požár v bazénu.
 • klíčová slova: plyn zemní - plyn zkapalněný - CNG - páry - oblaka - výbuchy - požáry - rozptyl - analýzy rizik - stanice čerpací

ZHANG, JIXIN: Emergency management capability evaluation of chemical parks based on PFDEMATEL-G1 and PFTOPSIS Hodnocení způsobilosti chemických parků k řízení mimořádných událostí na základě modelů PFDEMATEL-G1 a PFTOPSIS

 • anotace: Provedení hodnocení schopnosti chemického parku řídit mimořádné události a zavedení cílených zlepšení na základě výsledků hodnocení může významně zvýšit připravenost na mimořádné události a schopnost reakce jak správních útvarů, tak podniků. V tomto článku je navržen model hodnocení schopnosti řízení mimořádných událostí pro chemické parky založený na PFDEMATEL (pythagorejská fuzzy rozhodovací zkušební a hodnotící laboratoř) - G1 (metoda ordinálního vztahu) a PFTOPSIS (pythagorejská fuzzy množina TOPSIS).
 • klíčová slova: parky průmyslové - látky chemické - podniky - řízení krizové - události mimořádné - řízení rizik - modely

MYLENBUSCH, IAN S.: Hazards of lithium-ion battery energy storage systems (BESS), mitigation strategies, minimum requirements, and best practices Nebezpečí lithium-iontových bateriových systémů pro ukládání energie (BESS), strategie zmírnění, minimální požadavky a osvědčené postupy

 • anotace: V posledních několika letech došlo v energetice k exponenciálnímu nárůstu množství lithium-iontových (LI) bateriových systémů pro skladování energie (BESS). Byly vyvinuty normy, předpisy a zkušební metody, které se zabývají bezpečností baterií a neustále se zdokonalují s tím, jak průmysl získává více znalostí o BESS. Tyto normy se zabývají minimálními požadavky na přepravu, instalaci, uvedení do provozu a provoz baterie. Kromě minimálních norem existují doporučené postupy, které zvyšují bezpečnost instalací pro ukládání energie ve veřejném měřítku. Tento článek podává přehled doporučených postupů, které na základě znalostí a zkušeností s BESS přijímají energetické společnosti. Zaměřuje se na nebezpečí požáru, výbuchu a toxických emisí při tepelném vyčerpání baterie a jejich zmírnění. Článek se rovněž zabývá úvahami energetických společností o minimálních požadavcích diktovaných předpisy, normami a očekáváními příslušných orgánů (AHJ) a pojišťoven. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit technickou erudici pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a poskytnout praktické informace energetickým společnostem a vývojářům instalujícím LI BESS.
 • klíčová slova: baterie lithium-iontové - skladování - rizika - postupy bezpečné - požadavky bezpečnostní

MUHAMMAD RITHAUDIN BIN YEP ABU: Application of process safety management principles to laboratory safety management Aplikace zásad řízení bezpečnosti procesů na řízení bezpečnosti laboratoří

 • anotace: Řízení výukových a výzkumných laboratoří na univerzitě je stále složitější, když se z nich stanou hybridní laboratoře, které fungují jako obě současně. Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku byly přijaty vybrané prvky řízení bezpečnosti procesů, aby se vytvořil robustní přístup k řízení bezpečnosti laboratoří. Tyto prvky byly přizpůsobeny požadavkům pravidelně se měnícího pracovního prostředí (tj. výzkumné činnosti) a uživatelů laboratoří (tj. studentů a výzkumných pracovníků). Aplikace se zaměřila na uživatelské i technické aspekty, od účasti zaměstnanců až po řízení změn. Základním cílem bylo vytvořit a udržet kulturu bezpečnosti v laboratoři, která chrání všechny uživatele laboratoře a minimalizuje škody na majetku.
 • klíčová slova: laboratoře - školy vysoké - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - řízení procesní bezpečnosti

LV, PENGFEI: Statistical analysis of laboratory accidents in Chinese universities from 2011 to 2021 Statistická analýza laboratorních nehod na čínských univerzitách v letech 2011-2021

 • anotace: Tento článek analyzoval četnost a korelační koeficient 51 typických laboratorních nehod na čínských univerzitách v letech 2011 až 2021 a výsledky ukázaly, že rok 2015 byl rokem nejvyššího výskytu nehod. Měsíce s nejvyšším počtem nehod, zranění a úmrtí byly březen, duben a prosinec. Časové úseky s nejvyšší četností, počtem zranění a počtem úmrtí byly 10:01-12:00, 14:01-16:00, resp. 08:01-10:00 hodin. Chemické laboratoře byly typem laboratoří s nejvyšším počtem úrazů. Ostatní výbuchy a výbuchy nádob byly typy nehod s nejvyšším průměrným počtem zraněných, resp. nejvyšším průměrným počtem usmrcených. Hlavní přímou příčinou laboratorních nehod byl lidský faktor. Analýzou chí-kvadrát bylo zjištěno, že mezi nehodami bez obětí a nehodami se zraněním převažovaly nehody s požárem a mezi nehodami se smrtelnými následky převažovaly výbuchy nádob. Na základě statistické analýzy předložila tato studie návrhy na účinnou prevenci laboratorních nehod na vysokých školách z hlediska institucí řízení bezpečnosti univerzitních laboratoří, systémů řízení bezpečnosti, odpovědnosti za řízení bezpečnosti, vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti a havarijních cvičení, investic do bezpečnostních staveb a platforem pro monitorování informací. Jejím cílem bylo poskytnout univerzitám vodítko k posílení bezpečnosti laboratoří.
 • klíčová slova: laboratoře - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - nehody pracovní - příčiny - výbuchy - faktor lidský - statistiky - opatření bezpečnostní

LUAN, TINGTING: Dynamic risk analysis of flammable liquid road tanker based on fuzzy Bayesian network Dynamická analýza rizik silniční cisterny s hořlavou kapalinou na základě fuzzy bayesovské sítě

 • anotace: Vzhledem k proměnlivosti prostředí při silniční přepravě hořlavých kapalin je obtížné přesně analyzovat rizika. Tento článek navrhuje metodu pro analýzu rizika silniční přepravy hořlavých kapalin v reálném čase pomocí fuzzy bayesovské sítě.
 • klíčová slova: cisterny - přeprava silniční - kapaliny hořlavé - rizika - hodnocení rizik - sítě bayesovské - fuzzy logika

LEE, SUNG-KY: Important safety considerations for arrangement of flammable storage tanks : thermal radiation effects with meteorological conditions Důležitá bezpečnostní hlediska pro uspořádání skladovacích nádrží hořlavin: vliv tepelného záření na meteorologické podmínky

 • anotace: Autoři zkoumají vliv tepelného záření na meteorologické podmínky a uspořádání zásobníků hořlavých kapalin. V současné době jsou oddělovací vzdálenosti mezi nádržemi dány předpisy, aby se zabránilo dominovému efektu požárních nehod. Přestože tepelné záření vede k domino efektu, je sporné, zda je tepelné záření v současných korejských předpisech zohledněno. V této studii jsou zvažovány tři případy - jeden na základě předpisu a dva další související s meteorologickými podmínkami - pro které jsou vypočteny účinky záření a uspořádání nádrží. Pro analýzu nebezpečí a optimalizaci je použit softwarový program a optimalizační algoritmus, konkrétně ALOHA, respektive sekvenční programování nejmenších čtverců. Výsledky ukazují, že současná regulace je vhodná za normálních meteorologických podmínek, ale nemusí zajistit prevenci domino efektu za nejhorších podmínek.
 • klíčová slova: hořlaviny - látky hořlavé - zásobníky - požáry - podmínky meteorologické - domino efekt - vzdálenosti - záření tepelné

 

Professional Safety - č. 1 (2022)

MARCHAM, CHERYL L.: Assesment and control of bioaerosols in indoor environments Hodnocení a kontrola bioaerosolů ve vnitřním prostředí

 • anotace: Bioaerosoly jsou komplexní směsí plísní, bakterií a roztočů, jakož i jejich metabolitů a vedlejších produktů. Koncentrace v ovzduší se značně liší, a to jak časově, tak prostorově. Hodnocení a kontrola bioaerosolů je složitější a obtížnější než u jiných chemických a fyzikálních rizik, s nimiž se setkávají odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví. Odběr vzorků bioaerosolů nelze vždy použít k projekci možných účinků na zdraví a měl by jej provádět pouze zkušený odborník po důkladném informovaném posouzení a v případě, že je odběr vzorků z prostředí nezbytný k zodpovězení konkrétní nezodpovězené otázky.
 • klíčová slova: bioaerosoly - ovzduší - koncentrace - měření - hodnocení

 

Professional Safety - č. 1 (2024)

WOLFSBERGER, JOE: Integrating OSH into the business strategy Integrace BOZP do obchodní strategie

 • anotace: Pro zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) je zásadní pochopit strategii podniku a sladit ji s ní. Definování toho, jak může systém OHSMS podpořit strategické cíle organizace, je účinným způsobem, jak získat podporu vedení. Tento článek se zaměřuje na to, proč je důležité začlenit BOZP do celkové strategie organizace. Pojednává o tom, jak se vypořádat s proměnlivým a nejistým podnikatelským prostředím, a uvádí příklady toho, jak některé společnosti této integrace v proměnlivém, nejistém, složitém a nejednoznačném prostředí dosáhly.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - řízení podnikové - strategie - integrace

GONZALEZ, ONELL: Inspecting for suspect mold growth in government, industrial & commercial properties Kontrola podezřelého růstu plísní ve státních, průmyslových a komerčních objektech

 • anotace: Vládní, průmyslové a komerční nemovitosti musí obyvatelům poskytovat bezpečné, suché a čisté prostředí, zařízení a inženýrské sítě. Ať už se jedná o vojenskou základnu, letiště nebo výrobní závod, každá nemovitost se může stát v průběhu běžného provozu náchylný ke komplikacím způsobeným mokrým nebo vysoce vlhkým prostředím. Tento článek popisuje možné zdroje růstu plísní a popisuje nejlepší inspekční postupy pro odborníky v oblasti BOZP a certifikované inspektory/sanační pracovníky, kteří provádějí inspekci při podezření na růst plísní, včetně přehledu nástrojů používaných při provádění inspekce.
 • klíčová slova: plísně - objekty - budovy - inspekce - kontroly - nástroje

 

Professional Safety - č. 11 (2023)

NAZARUK, MARCIN: Learning from normal work : how to proactively reduce risk when nothing goes wrong Poučení z běžné práce: jak proaktivně snížit riziko, když se nic nejde špatně

 • anotace: Kontrola identifikovaných nebezpečí nestačí k tomu, aby bylo riziko co nejnižší. Riziko ovlivňuje také další kategorie nazývaná omezení nebo pasti chyb. Ty jsou často identifikovány ve zprávách o vyšetřování incidentů, ale obvykle nejsou zahrnuty do hodnocení rizik. Faktory, jako jsou např. zastaralé postupy, nedostupné správné nástroje apod., omezují možnosti volby, které lidé mají, ovlivňují rozhodnutí a zvyšují pravděpodobnost chyby. Lidé se často těmto omezením přizpůsobí tak, aby mohli úkol dokončit bez nehody, ale velmi zřídka tato přizpůsobení přispějí k události. Tomu se říká normální práce. Stejné adaptace jsou zdrojem jak úspěchu (bez události), tak selhání (událost). Identifikace omezení bez incidentu vyžaduje jiný způsob uvažování o příčinách incidentů. Je zapotřebí nový přístup, který umožní pochopit, jak se lidé přizpůsobují, čemu se přizpůsobují a jak to ovlivňuje riziko. Tento článek představuje, jak se poučit z běžné práce, a nastiňuje praktické nástroje, které lze použít k proaktivní identifikaci omezení.
 • klíčová slova: rizika pracovní - řízení rizik - identifikace rizik - faktory rizikové

LUNDELL, MARK A.: Safety´s effect on production Vliv bezpečnosti na výrobu

 • anotace: Výroba a bezpečnost si nemusí konkurovat, ale mohou se vzájemně doplňovat a zlepšovat efektivitu výroby i kulturu bezpečnosti. Integrace úsilí v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví s výrobou by měla začínat od vize až po dokončení každého procesu nebo projektu. Bezpečnostní disciplíny poskytují potřebnou strukturu každému výrobnímu plánu.
 • klíčová slova: výroba - řízení podnikové - řízení bezpečnosti práce - systémy integrované - kultura bezpečnosti práce

NDANA, JEAN: New hire safety orientation : box-ticking exercise or vital tool? Bezpečnostní instruktáž pro nové zaměstnance: cvičení na zaškrtávání políček, nebo důležitý nástroj?

 • anotace: Společnosti často spěchají s bezpečnostní přípravou nových zaměstnanců (NHSO) a považují ji spíše za kontrolní úkol než za důležitou součást systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci. Zajištění efektivního NHSO je klíčem ke snížení počtu úrazů na pracovišti, zvýšení produktivity a zajištění účasti pracovníků na programu bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci. Vzhledem ke všem těmto potenciálním pozitivním účinkům by pracoviště všech velikostí měla upřednostnit rozvoj robustního, poutavého a účinného programu NHSO. Autorův bývalý zaměstnavatel takový program vyvinul a kromě účinné podpory bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků sklidil i přínosy v podobě zlepšení komunikace a kultury bezpečnosti, které dalece přesahují zamezení úrazům, incidentům a pokutám OSHA.
 • klíčová slova: řízení lidských zdrojů - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnanci noví - školení bezpečnosti práce - nástroje vzdělávací

 

Professional Safety - č. 12 (2023)

JACQUEL, MATTHEW T.: Building an incentive program for the real world Vytvoření motivačního programu pro reálný svět

 • anotace: Motivační programy v oblasti bezpečnosti byly dlouho považovány za pozitivní metodu podpory bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, ale v roce 1997 Národní poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci oficiálně doporučil, aby se OSHA, aby se na tyto programy díval s určitou skepsí (Atkinson, 2000). Článek se tedy věnuje kombinovanému přístupu k motivačním programům, který může být nejefektivnějším způsobem, jak zavést program bezpečnostních pobídek. Syntetizuje mnoho pozitivních prvků, které jsou v programu žádoucí, jako je zapojení mnoha účastníků, poskytování četných vnitřních a viditelných odměn, odměňování pozitivního chování, vyhýbání se negativnímu posilování, a dokonce poskytuje společnosti příležitost ujistit se, že se zaměstnanci cítí dobře ve své práci. Kombinovaný přístup k programu nabízí mnoho možností a lze jej snadno přizpůsobit měnícímu se prostředí. Nejdůležitější je, že dobře zavedený kombinovaný program může vést k mnohem pozitivnějšímu posilování a chování. Přestože neodmyslitelná rizika, jako je nedostatečné vykazování a špatné řízení, zůstávají a zavedení účinného programu vyžaduje značné úsilí, po jeho zavedení může přinést mnoho pozitivních výsledků.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - programy bezpečnosti práce - efektivita - přístupy

ZAVAGLIA, SHARLEIGH: The safety professional’s road map to workplace trust and psychological safety Plán profesionála v oblasti bezpečnosti na cestě k důvěře a psychologické bezpečnosti na pracovišti

 • anotace: Vymezení úlohy odborníků na bezpečnost při podpoře důvěry na pracovišti a psychologické bezpečnosti má zásadní význam pro podporu silné kultury bezpečnosti v organizaci. Zavádění změn na pracovišti může být náročný úkol, ale se správnými nástroji může být integrace kultury důvěry nekomplikovaným procesem, který podpoří atmosféru stimulující účast pracovníků a rozmanitost, rovnost a začlenění.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště - důvěra - aspekty psychologické - diverzita - rovnost

GELLER, SCOTT E.: Emotional intelligence a crucial human dynamic for OSH Emoční inteligence: klíčová lidská dynamika pro BOZP

 • anotace: Emoční inteligence (jinak známá jako emoční kvocient nebo EQ) má zásadní význam pro prevenci úrazů a podporu zdraví. Vedoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti musí u sebe i ostatních pěstovat interpersonální a intrapersonální EQ. Emoční inteligence rozhoduje o tom, zda motivující vzrušení povede k produktivnímu stresu, nebo k vysilujícímu stresu. Chování typu A je rizikové; emoce typu A jsou rizikové a nezdravé. Systémové myšlení a zaměření se na přítomnost snižuje rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví chování typu A a emocí.
 • klíčová slova: emoce - inteligence - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - chování - rizika

SCHROTH, LORI A.: Are my workers competent in EHS? : competency-based training to improve learning Jsou moji pracovníci kompetentní v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS)? školení založené na kompetencích ke zlepšení učení

 • anotace: Školení založené na kompetencích se zaměřuje na konkrétní kompetence nebo dovednosti, jinak známé jako znalosti, dovednosti a schopnosti (knowledge, skills and abilities, KSAs). Tento typ školení je užitečný pro zvýšení efektivity poskytovaného školení, a tím i pro zlepšení výkonu v oblasti bezpečnosti. Tím, že se zaměřuje na konkrétní KSA k výkonu práce, umožňuje pracovníkovi před pokračováním ve školení prokázat zvládnutí cílových KSA. Tím získá přehled o tom, kde je nutné další školení nebo opakovací školení. Školení založené na kompetencích může zaměstnavateli pomoci identifikovat a vytvořit kompetentní osoby pro podporu určitých předpisů OSHA, jako je například kompetentní osoba pro ochranu proti pádu. Organizace mohou vytvořit program školení založený na kompetencích pomocí několika jednoduchých kroků a mohou podporovat a vyhodnocovat kompetence mnoha způsoby, aby zajistily, že pracovníci školení pochopí a dokázali je aplikovat na svou práci, a tak podpořili bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště. Tento článek shrnuje model vzdělávání založeného na kompetencích, analyzuje definice kompetentního pracovníka v oblasti BOZP a poskytuje strategie, jak využívat školení a hodnocení BOZP založené na kompetencích.
 • klíčová slova: kompetence - školení bezpečnosti práce

 

Références en Santé au Travail - č. 176 (2023)

GOLTZENE, M. A.: Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez le sujet adulte : répercussions professionnelles Porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní u dospělých: profesní důsledky

 • anotace: Porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní (ADHD) má významný dopad na práci dospělých, kterých se týká. Kardinální příznaky ADHD - nepozornost, hyperaktivita a impulzivita - mohou vést k potížím s řízením času a organizací. Příznaky ADHD mají také emocionální rozměr, projevují se výkyvy nálad a zvýšenou citlivostí, což může ovlivnit vzájemné vztahy a zvládání stresu. ADHD je spojena s obtížemi při začleňování do pracovního procesu a s vyšší mírou nezaměstnanosti. Dobré pochopení dopadu ADHD na pracoviště je nezbytné, pokud chceme vyvinout účinné, individualizované strategie podpory pro osoby s ADHD.
 • klíčová slova: ADHD - syndromy - hyperaktivita - pozornost - organizace práce - zdraví duševní - péče lékařská - dohled zdravotní

DEBBABI, F.: Allergie professionnelle en élevage d'insectes : importance de la pluridisciplinarité dans la mise en oeuvre de la prévention Profesionální alergie v chovu hmyzu: význam multidisciplinárního přístupu k prevenci

 • anotace: V rámci monitorování společnosti zabývající se chovem hmyzu bylo pracovním lékařem zjištěno několik případů alergie, k nimž byl přivolán hygienik práce. Poradil, jaká preventivní opatření je třeba zavést, a společnost provedla reorganizaci celé své činnosti a investovala do vybavení, které snižuje expozici. Do hledání vhodných řešení zapojila i své zaměstnance. Za 5 let se úroveň její prevence značně vyvinula a nyní je schopna chránit zaměstnance před rizikem alergie.
 • klíčová slova: hmyz - alergie - průmysl potravinářský - opatření bezpečnostní - prevence rizik - ochrana kolektivní - větrání - organizace práce

BOUSOUMAH, R.: Évaluation de l'exposition professionnelle au chrome VI. : approche intégrant biomarqueurs, mesures atmosphériques et cutanées Hodnocení profesionální expozice chromu VI.: přístup zahrnující biomarkery, atmosférická a kožní měření

 • anotace: K profesionální expozici šestimocnému chromu, který je na pracovišti významným karcinogenem, může dojít při pokovování, svařování nebo nanášení barev. Expozice se často hodnotí měřením celkového chromu v moči, což je nespecifický biomarker. Tato studie zkoumala kromě biomarkerů účinků oxidačního stresu i další biomarkery expozice, jako je intraerytrocytární a šestimocný chrom ve vydechovaném vzdušném kondenzátu. Tento celkový přístup k hodnocení expozice doplnila měření v atmosféře a na kůži. Bylo zjištěno, že svářeči jsou exponováni významně více (vnitřně i zevně) než ostatní expoziční skupiny.
 • klíčová slova: chróm šestimocný - expozice profesionální - rizika chemická - karcinogeny - biometrologie - biomarkery - měření - svářeči - malíři

MALENFER, MARC: Le travail en 2040, modalités de pilotage et enjeux de santé et sécurité Práce v roce 2040, metody řízení a otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • anotace: Tento článek představuje prognózu provedenou v rámci mise INRS Veille et prospective (Monitoring and Foresight) týkající se změn v metodách řízení podniků v období do roku 2040 a jejich možných důsledků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Multidisciplinární pracovní skupina nejprve zkoumala hlavní faktory probíhajících změn a poté použila metodu design fiction, aby si představila profily podniků a pracovníků v roce 2040. Tyto fiktivní prvky pak analyzovali odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aby identifikovali hlavní výzvy a potenciální příležitosti, které by se mohly objevit v oblasti prevence pracovních rizik.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - organizace práce - řízení podnikové - výzvy - prognózy

DURET, C.: Avis motivé du médecin du travail : un élément clé dans la démarche de reconnaissance des maladies professionnelles Odůvodněné stanovisko pracovního lékaře: klíčový prvek v procesu uznávání nemocí z povolání

 • anotace: Francouzské regionální výbory pro uznávání nemocí z povolání (Les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, CRRMP) zaznamenaly nízkou návratnost žádostí o odůvodněná stanoviska, které zasílají pracovním lékařům v souvislosti s žádostmi o uznání nemoci z povolání. Ty jsou zdůvodňovány obavami. Přesto je toto stanovisko rozhodujícím prvkem spisu. Odstranění těchto překážek je nezbytné, mají-li mít CRRMP možnost opírat svá rozhodnutí o objektivní faktory. Připomenutí pravidel upravujících přístup k tomuto stanovisku, postupu při šetření o uznání nemoci z povolání a konečné odpovědnosti, kterou nese CRRMP, jakož i změny znění stanoviska směrem k jeho jasnější verzi by měly pomoci uklidnit pracovní lékaře a zvýšit jejich účast v tomto procesu.
 • klíčová slova: lékařství pracovní - lékaři pracovní - stanoviska - posudky lékařské - nemoci z povolání - uznávání

DAUMAIL, N.: 36es Journées nationales de santé au travail dans le BTP : Marseille, 1er-2 juin 2023 36. národní dny zdraví při práci ve stavebnictví: Marseille, 1. a 2. června 2023

 • anotace: Ve dnech 1. a 2. června 2023 se v Marseille konaly 36. národní dny zdraví při práci ve stavebnictví. Tyto dny byly zaměřeny na chemická rizika: předpisy, sledovatelnost expozice, hodnocení rizik, biologické monitorování expozice na pracovišti. Byla představena řada nástrojů: pomůcky pro identifikaci rizik, biometrologie a metrologické databáze. Příklady činnosti v této oblasti, založené na zpětné vazbě od preventivních a pracovnělékařských služeb, zdůraznily účinnost multidisciplinární práce a využití biometrologie. Závěrečné zasedání bylo věnováno rizikům spojeným s prací v uzavřených prostorách.
 • klíčová slova: stavebnictví - výstavba - rizika chemická - hodnocení rizik - předpisy - monitorování biologické - biometrologie - konference - Francie

KLEINLOGEL, S.: Asthme professionnel induit par les irritants Profesionální astma vyvolané dráždivými látkami

 • anotace: Dříve známé jako Brooksův syndrom nebo syndrom dysfunkce dýchacích cest, astma vyvolané dráždivými látkami (IIA) má neimunologický mechanismus a nemá latentní období. Předpokládá se, že tvoří 4-14 % profesionálního astmatu. Dráždivé látky mohou mít podobu plynů, prachu, výparů, aerosolů, par atd. Nejvíce jsou postižena odvětví úklidu, zdravotnictví, stavebnictví, hutnictví a kadeřnictví. Diagnóza je založena na potvrzení astmatu po epizodě akutní expozice dráždivé látce nebo v souvislosti s opakovanou pracovní expozicí nižším dávkám dráždivých látek. Negativní alergologické testy mohou někdy vyloučit alergický původ. Vývoj IIA je obtížně předvídatelný a vyžaduje sledování pracovním lékařstvím k posouzení přetrvávání příznaků na pracovišti. Setrvání na pracovišti musí být projednáno případ od případu, po konzultaci se všemi zdravotníky, kteří se na léčbě podílejí, a v závislosti na pracovních podmínkách.
 • klíčová slova: astma - alergie - orgány dýchací - látky dráždivé - expozice profesionální - odvětví

 

Sicher ist Sicher - č. 12 (2023)

ARENS, UWE: Notfallplanung und Krisenvorsorge : eine Aufgabe für die Fachkraft für Arbeitssicherheit? Teil 1 von 2 Havarijní plánování a prevence krizí: úkol pro specialistu na bezpečnost práce?: 1. část

 • anotace: Typickými mimořádnými událostmi jsou úrazy a akutní nemoci z povolání. Mohou však být také začátkem firemní krize. I když jsou opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci navržena tak, aby mimořádným událostem předcházela, nelze je v praxi zcela vyloučit. Je proto logické, že se podniky na tyto situace připravují. To platí zejména pro specialistu na bezpečnost práce. První část článku se zabývá terminologií a havarijním plánováním.
 • klíčová slova: plánování havarijní - prevence rizik - úrazy pracovní - nemoci z povolání - události mimořádné - podniky - řízení bezpečnosti práce

VOSS, AMANDA S.: Arbeitsverdichtung : Ursachen, Formen, Folgen und Präventionsmaßnahmen Intenzifikace práce: příčiny, formy, důsledky a preventivní opatření

 • anotace: Nové formy práce jsou podezřelé z toho, že vedou k intenzifikaci práce, a tím zvyšují psychickou zátěž zaměstnanců. Byl vyvinut komplexní soubor nástrojů, aby bylo možné využít zprostředkující pozici intenzifikace práce jako indikátoru. Zejména při reorganizaci fyzicky namáhavých činností (např. automatizace) může pravidelná kontrola intenzity práce pomoci identifikovat nové úrovně stresu a přijmout protiopatření na pracovišti.
 • klíčová slova: formy práce - intenzita práce - stres - zátěž psychická - řízení rizik - nástroje

BUX, KERSTEN: Klimawandel – Hitze – Arbeitsschutz Změna klimatu - teplo - bezpečnost práce

 • anotace: Období letních veder vedou k tepelnému stresu zaměstnanců jak uvnitř budov, tak při práci venku. Lidé na to reagují termoregulací a dokáží se tomu přizpůsobit. Stres z horka může ohrozit zdraví a snížit výkonnost. Různá ochranná opatření jsou již zakotvena v předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Technická, organizační a personální opatření by měla být včas definována v podnikovém plánu ochrany před teplem a realizována při nástupu horka.
 • klíčová slova: teplo - stres tepelný - zátěž tepelná - podmínky mikroklimatické - změny klimatické - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rizika - opatření bezpečnostní

BRAUNER-SOMMER, CORINNA: Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt : Befragungsergebnisse sowie ausgewählte Präventions- und Beratungsangebote Duševní zdraví ve světě práce: výsledky průzkumu a vybrané služby prevence a poradenství

 • anotace: Ve světě práce, který se vyznačuje neustálými krizemi a nejistotami, se duševní zdraví stává cenným zdrojem více než kdy jindy. Současně se duševní stres stává ve světě práce stále aktuálnějším. Zaměření na duševní zdraví zaměstnanců a duševní stres na pracovišti je proto klíčovou výzvou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a prevenci.
 • klíčová slova: zdraví duševní - stres - zátěž psychická - opatření bezpečnostní - programy preventivní - poradenství

 

Sondy revue - č. 12 (2023)

MALÁČOVÁ, JANA: Jak si v Česku cením práce? : co se dá udělat s nízkými mzdami

 • anotace: Článek shrnuje nástroje a možnosti, jak zvýšit průměrnou mzdu v Česku, která je dle názoru odborů rekordně nízká.
 • klíčová slova: mzdy - Česká republika

JAHN, FRANZISKA: Long covid a jeho důsledky : především ženy se ocitají na odstavné koleji

 • anotace: Podle světové zdravotnické organizace postihl tzv. long covid, tedy dlouhodobé následky akutního onemocnění covidem-19, jen za první dva roky pandemie v Evropě 17 milionů lidí. Přibližně jde o jednoho z deseti nakažených, žen v produktivním věku se to přitom týká dvakrát častěji než mužů. Důsledkům pro nemocné, jakož i pro trh práce a systém sociálního zabezpečení však společnost dosud věnovala jen malou pozornost.
 • klíčová slova: koronavirus - zdraví - důsledky - ženy - trh práce - zabezpečení sociální

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Dovolená zaměstnanců pracujících na základě dohod

 • anotace: Zřejmě nejvýznamnější změna z hlediska práv zaměstnanců, kterou přináší tzv. transpoziční novela zákoníku práce, vstoupí v účinnost k. 1. 1. 2024. Zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, bude nově vznikat právo na dovolenou. V článku se autor zaměřuje na podmínky pro vznik práva na dovolenou a ukáže i postup pro výpočet délky dovolené.
 • klíčová slova: dohody - vztahy pracovněprávní - dovolená - zákoník práce - novelizace

BIČÁKOVÁ, OLGA: Jak se od ledna změní poskytování podpory v nezaměstnanosti

 • anotace: Součástí tzv. konsolidačního balíčku jsou i změny zákona o zaměstnanosti. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje zabezpečování politiky zaměstnanosti. Jednou z oblastí je také podpora v nezaměstnanosti.
 • klíčová slova: nezaměstnanost - podpora finanční - opatření - zákony - změny

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2023)

TAUSCH, ALINA: Teaming mit Robotern Prinzipien nachhaltig menschengerechter Arbeitsgestaltung Týmová spolupráce s roboty: zásady udržitelného designu práce zaměřeného na člověka

 • anotace: Používání stále autonomnějších a spolupracujících sociálních robotů nebo kolaborativních robotů lze a mělo by být vnímáno jako příležitost pro návrh pracovišť obohacených o technologie zaměřené na člověka. Za tímto účelem je důležité navrhnout nasazení způsobem zaměřeným na člověka a zajistit mimo jiné tři základní předpoklady: (1) návrh práce lidí s roboty ve smyslu týmové spolupráce, (2) dynamické přidělování úkolů a (3) přizpůsobivost robotů ze strany zaměstnanců. Pro každý z těchto aspektů předkládají autoři tři doporučení pro činnost, která jsou uvedena v uživatelském schématu tak, aby mohla být zohledněna při navrhování pracovišť člověk-robot s jednoduchými rozhodovacími kroky. Cílem je umožnit projektantům pracovišť, podnikovým radám a zúčastněným stranám zajistit udržitelné a humánní pracovní podmínky.
 • klíčová slova: rozhraní člověk-stroj - roboty - roboty kolaborativní - robotizace - pracoviště - design - práce týmová - úkoly pracovní

ELLEGAST, ROLF: Arbeitsgestaltung an Basisarbeitsplätzen : systematische messtechnische Ansätze Navrhování práce na základních pracovištích: systematické metrologické přístupy

 • anotace: Přestože jsou povolání v základním pracovním sektoru pro naši společnost velmi důležitá, jejich projektování s ohledem na podporu zdraví se nesleduje tak systematicky jako v případě kvalifikovaných nebo vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Cílem tohoto článku je proto přenést na základní pracoviště vhodné prvky a systematické přístupy k měření ergonomického navrhování pracovních míst, které již dlouho používají instituce úrazového pojištění ve svých členských podnicích mimo sektor základních prací. Na vybraných praktických příkladech budou ilustrovány možné aplikace a potenciální přínosy tohoto systematického navrhování práce v oblasti základních prací.
 • klíčová slova: místa pracovní - design ergonomický - ergonomie - požadavky ergonomické

KUHLANG, PETER: Digitalisierung und Internationalisierung der Arbeitswirtschaft für produktive und ergonomiegerechte Basisarbeit in Produktion und Logistik Digitalizace a internacionalizace ekonomiky práce pro produktivní a ergonomickou základní práci ve výrobě a logistice

 • anotace: Základní práce stále tvoří velkou část zaměstnanosti v průmyslové výrobě a logistice. Organizace produktivní a zdravé základní práce proto zůstává důležitá. Digitalizace přímých a nepřímých oblastí a internacionalizace tvorby hodnot zároveň vytvářejí nové výzvy, ale také příležitosti. Na základě stručného popisu ekonomiky práce a požadavků internacionalizace článek poukazuje na současný stav ekonomiky práce a uvádí příklady z výroby a logistiky. Následně se článek zabývá možnostmi digitalizované ekonomiky práce a v závěru uvádí výhled a diskusi.
 • klíčová slova: výroba - logistika - digitalizace - internacionalizace - organizace práce - ekonomika práce

BRUNNER, STEFAN: Lean ergonomics : an empirical combination of Management Science and Ergonomics Štíhlá ergonomie: empirická kombinace manažerské vědy a ergonomie

 • anotace: Tento článek představuje štíhlou ergonomii (eean ergonomics, LE) jako metodu zaměřenou na zaměstnance a procesy. Stagnace v ekonomickém zlepšování procesů v kombinaci se známou vysokou zátěží základních pracovníků na dílně s nejednoznačnými východisky ergonomických opatření má široký analytický a optimalizační potenciál. To lze ukázat explorativně na základě LE. Oblast studie tvoří 12 reprezentativních pracovních procesů ve velkých reaktorech chemického průmyslu. Každý jednotlivý pracovní proces obdrží soubor dat štíhlé ergonomie, který se skládá z časových údajů, objektivní ergonomie a subjektivní ergonomie. K dispozici jsou dvě procesně identické výrobní haly, proto se pro další obecnou analýzu návrhu pracovního systému anonymně sbírá také KFzA (krátký dotazník pro analýzu práce). Výsledkem je tedy různorodá struktura údajů o kvantifikovatelných metodách souvisejících s osobami, objektivních, s procesy souvisejících zátěžích a ekonomicky relevantních, rovněž s procesy souvisejících KPI.
 • klíčová slova: ergonomie - management - řízení podnikové - faktor lidský - provoz

HASSELHORN, HANS MARTIN: Basisarbeit bei älteren Beschäftigten in Deutschland : eine Übersicht Základní práce starších zaměstnanců v Německu: přehled

 • anotace: Článek popisuje pracovní a životní situaci starších zaměstnanců v Německu s ohledem na základní pracovní sílu (BA). Vychází ze 4. vlny reprezentativní studie lidA. Ze 7279 zaměstnanců (narozených v letech 1959, 1965, 1971) bylo 1651 (22,7 %) zařazeno do skupiny BA. Zjištění pro skupinu BA 2. úrovně ("nutné delší seznámení", 14,3 % všech) byla pro řadu faktorů bližší skupině pracovníků, kteří nejsou základními pracovníky, než pro skupinu BA 1. úrovně ("postačí krátké seznámení", 8,4 %). Podle výsledků představuje tato skupina zvláštní rizikovou skupinu z hlediska zdravotního stavu, práce, zaměstnání a také materiálních poměrů. Tato skupina je tvořena především ženami a bývá starší, nekvalifikovaná, svobodná, pracující na částečný úvazek a v menších firmách. Výsledky zdůrazňují potřebu opatření na politické, podnikové a sociální úrovni.
 • klíčová slova: práce - činnosti pracovní - pracovníci starší - schopnosti pracovní - Německo

KOPATZ, FLORIAN: Digitale Transformation und die Arbeitssituation von Basisarbeitenden : eine Analyse der Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien Digitální transformace a pracovní situace řadových pracovníků: analýza úlohy informačních a komunikačních technologií

 • anotace: Tento článek se zabývá pracovní situací, zejména pracovními požadavky a zdroji základních pracovníků. Rozlišuje se mezi základními pracovníky, kteří při své každodenní práci vždy nebo často používají informační a komunikační technologie (ICT), a těmi, kteří je nepoužívají nebo je používají méně často. Studie vychází z datového šetření "Digitalizace a změny v zaměstnání 2019" (Diwabe), reprezentativního průzkumu mezi zaměstnanci ve výrobním sektoru a sektoru služeb v Německu, který se zabývá tématem digitalizace. K odhadu různých korelací spojených s využíváním ICT jsou použity lineární regresní modely. Výsledky naznačují, že existují zřetelné rozdíly v pracovních požadavcích a zdrojích základních pracovníků s (častým) využíváním ICT a bez něj. Do popředí zájmu základních pracovníků se stále více dostávají duševní nároky, zatímco fyzické nároky zůstávají stejné. To je třeba zohlednit při navrhování zdravého a bezpečného pracovního prostředí pro základní pracovníky.
 • klíčová slova: pracovníci - kvalifikace - požadavky pracovní - zdroje lidské - technologie informační - technologie komunikační - digitalizace - intenzita práce - autonomie

LÜCK, MARCEL: Arbeitsbedingungen und gesundheitliche Beschwerden in Basisarbeit : eine sektorübergreifende Untersuchung im Dienstleistungsbereich Pracovní podmínky a zdravotní stížnosti při základní práci: meziodvětvová studie v sektoru služeb

 • anotace: Tento článek analyzuje pracovní požadavky, zdroje a zdraví základních pracovníků v maloobchodě, finančnictví a veřejných službách. Jako datový základ slouží aktuální průzkum zaměstnanosti BIBB/BAuA 2018, reprezentativní průřezové šetření zaměstnanců v Německu. Kromě analýz rozptylu byly provedeny vícerozměrné regrese vztahu mezi pracovními podmínkami a psychosomatickým a muskuloskeletálním zdravím. Výsledky poukazují na odvětvově specifickou charakteristiku nároků, zdrojů a zdravotních potíží u základních pracovníků. Celkově je zřejmé, že emoční stres hraje ústřední roli při výskytu psychosomatických potíží ve všech třech odvětvích. Výsledky mimo jiné zdůrazňují význam provádění hodnocení rizik psychického stresu s přihlédnutím ke všem skupinám pracovních míst.
 • klíčová slova: práce - požadavky pracovní - nároky - zdroje lidské - podmínky pracovní - zdraví - stížnosti - průzkumy - maloobchod - služby veřejné - finančnictví - Německo

STRÄTER, OLIVER: Basisarbeit und menschengerechte Arbeitsgestaltung : strategische Erfordernisse und Ansätze Základní práce a navrhování práce zaměřené na člověka: strategické požadavky a přístupy

 • anotace: Tento článek se zabývá aspektem pozemních prací, který vyplývá z rostoucí složitosti technického vývoje. Technologický vývoj v rámci celkového systému se nevyvíjí lineárně z ergonomických požadavků, ale vzniká na základě složité a dynamické souhry různých aktérů. Tato inherentní dynamika celkového systému vede k nepříznivému vývoji, který Sheridan (2002) popisuje jako "odcizení" a "zotročení" lidí a který vede k nepříznivým pracovním podmínkám, zejména v případě základní práce.
 • klíčová slova: práce zemní - podmínky pracovní - design - požadavky ergonomické - odolnost

HÄRTWIG, CHRISTIAN: Wer profitiert von der Digitalisierung? : deutschlandweite Follow-up-Studie zu Entwicklungsverläufen und Unterschiedseffekten bei Beschäftigten verschiedener Industriebranchen und Tätigkeitsfelder Komu prospívá digitalizace?: celoněmecká následná studie o vývojových trajektoriích a rozdílných účincích mezi zaměstnanci v různých průmyslových odvětvích a oborech činnosti

 • anotace: V souvislosti s digitalizací se často hovoří o různých scénářích, jako je možné nahrazení, polarizace mezi různými úrovněmi kvalifikace nebo obecné zkvalitnění práce; obvykle však chybí rozsáhlá empirická databáze. "Monitor digitalizace" je jednou z nejrozsáhlejších celoněmeckých následných studií v různých průmyslových odvětvích. První průzkum v roce 2019 ukázal, že digitalizace je stále v plenkách a je charakterizována informačními a komunikačními technologiemi. Významné rozdíly byly spíše mezi obory činnosti modrých a bílých límečků než mezi jednotlivými odvětvími. Druhý průzkum v roce 2022 s 11 316 respondenty z 1559 podniků ukázal obecný trend rostoucího využívání ICT a digitální podpory, jakož i stabilně pozitivní ochotu ke změně a digitální sebeúčinnost, ale také vyšší stres, mírné formy provozní podpory a rostoucí kognitivní podráždění. Rozdíly specifické pro digitalizaci mezi obory činnosti bílých a modrých límečků se upevnily nebo prohloubily: zaměstnanci v IT, managementu, administrativě nebo výzkumu a vývoji měli tendenci z digitalizace těžit více, zatímco zaměstnanci ve výrobě, technice, logistice, službách a laboratořích uváděli méně příznivé hodnoty a změny.
 • klíčová slova: digitalizace - technologie - diverzita - rizika - výzvy - izolace - aspekty sociální - odvětví - průzkumy - Německo

BATH, JOHANNA: Herausforderungen hybrider Arbeitsmodelle in KMU im Vergleich zu Großunternehmen Výzvy hybridních pracovních modelů v malých a středních podnicích ve srovnání s velkými společnostmi

 • anotace: Hybridní pracovní modely jsou považovány za budoucnost práce. Tento výzkumný článek proto zkoumá hybridní pracovní modely s ohledem na německé malé a střední podniky (MSP) ve srovnání s velkými společnostmi. Pomocí studie s více metodami, která se skládá z průzkumu a kvalitativních expertních rozhovorů, hodnotí, do jaké míry jsou hybridní pracovní modely v malých a středních podnicích již zavedeny a jakým výzvám čelí. Dále je analyzováno, zda mají na hybridní práci vliv sociodemografické faktory, jako je věk, pohlaví nebo role ve společnosti.
 • klíčová slova: práce hybridní - modely - podniky malé - podniky střední - aspekty socioekonomické - indexy

ROESLER, EILEEN: Multidimensionale Fragebögen zur Erfassung der wahrgenommenen Robotermorphologie (RoMo) in der Mensch-Roboter-Interaktion Vícerozměrné dotazníky pro hodnocení vnímané morfologie robota (RoMo) v interakci člověk-robot

 • anotace: Morfologie robotů hraje klíčovou roli v úspěšné interakci s lidmi, protože se aktivují očekávání a skripty sociální interakce. Zejména konceptu antropomorfismu byla v posledních letech věnována velká pozornost. Výzkum ukázal jak pozitivní, tak negativní účinky tohoto designérského přístupu. Aby však bylo možné učinit prohlášení o tom, které z těchto charakteristik interakci podporují nebo brzdí, chybí vhodný nástroj pro zaznamenávání vnímaného antropomorfismu. To platí i pro zvířecí (zoomorfní) a technické (technomorfní) přístupy k designu. Předchozí dotazníky zachycují morfologii robotů pouze na jednorozměrné úrovni, ačkoli většina teorií předpokládá několik rozměrů. Proto byl vyvinut a ověřen soubor vícedimenzionálních dotazníků, který vychází z aktuální taxonomie interakce člověka s robotem a zahrnuje následující dimenze: Vzhled, Komunikace, Pohyb a Kontext. V první online studii byly vytvořeny tři dotazníky týkající se vnímané morfologie, a to antropomorfismu (RoMo-A), zoomorfismu (RoMo-Z) a technomorfismu (RoMo-T). Ve druhé online studii byly dotazníky úspěšně ověřeny na novém vzorku. Výsledky rovněž ukázaly, že dotazníky citlivě reagují i na malé morfologické rozdíly.
 • klíčová slova: roboty - design - antropomorfismus - zoomorfismus - technomorfismus - vnímání - dotazníky

HARDERING, FRIEDERICKE: New Work und die Zukunft der Arbeit aus der Sicht von Beschäftigten : Vorstellungen wünschenswerter digitaler Arbeit von Wissensarbeitenden im Homeoffice während COVID-19 Nová práce a budoucnost práce z pohledu zaměstnanců: představy o žádoucí digitální práci znalostních pracovníků v home office během covid-19

 • anotace: Postupující digitalizace mění způsob, jakým lidé pracují a jak chtějí pracovat v budoucnu. V sociologii práce se o těchto změnách hovoří především se zaměřením na technologické proměny v diskurzu o digitalizaci práce. Subjektivní stránka těchto změn zůstává nedoceněna. Naopak potřeby zaměstnanců jsou zdůrazňovány pod heslem "nová práce". Na rozhraní těchto dvou diskurzů se náš výzkum ptá znalostních pracovníků v domácích kancelářích na jejich očekávaná očekávání a přání s ohledem na budoucnost práce. Článek identifikuje pět témat, která budou charakterizovat budoucnost práce z pohledu zaměstnanců. Na základě obav, že možnosti digitalizace nebudou využity ve prospěch zaměstnanců (1), hovoří dotazovaní o dalším vzdělávání (2) a participaci (3) jako o předpokladech úspěšné změny. Příklad práce z domova (4) ukazuje, jak vypadají konkrétní požadavky na dobrou práci v budoucnosti. V části "Přehodnocení práce" (5) dotazovaní zpochybňují společnost práce jako takovou a diskutují o rozšířeném pojetí práce. Na základě pěti tematických celků je zřejmé napětí mezi přáními ohledně budoucnosti práce a očekávanými očekáváními, což poukazuje na nevyužitý potenciál pro utváření práce.
 • klíčová slova: práce - práce dálková - digitalizace - budoucnost - sociologie - aspekty sociologické

WACKER, EVA: Zusammenhänge von Burnout, Geschlechtsidentität und Geschlecht Souvislosti mezi vyhořením, genderovou identitou a pohlavím

 • anotace: V předchozích studiích byly odhaleny korelace mezi souladem femininity a maskulinity mezi osobou a pracovním prostředím a vyhořením. Studie zkoumá, zda mohou poskytnout vysvětlení obvykle vyšších hodnot vyhoření u žen. V průřezové studii s 889 osobami - 516 žen (58 %), 373 mužů (42 %) ve věku 19-70 let byla k měření femininity a maskulinity jako charakteristik osobnosti a pracovního prostředí použita Škála genderové typičnosti (GTS+). Na základě toho byli účastníci rozděleni do čtyř skupin, v nichž byly porovnány poměry mezi skupinami podle pohlaví a hodnoty vyhoření (zjištěné pomocí dotazníku Dear Employee Survey). Podle očekávání byly podíl žen a hodnoty vyhoření nejvyšší ve skupině s nejhorší shodou osoby a prostředí. Ve skupině s nejlepšími zdroji založenými na teorii (vysoká femininita a maskulinita) se vliv pohlaví na vyhoření neprojevil. Nebyly zde však zjištěny nejnižší hodnoty vyhoření.
 • klíčová slova: pohlaví - identita - syndrom vyhoření - prostředí pracovní

GRIEMSMANN, STEPHANIE: Physische Belastungen bei Beschäftigten in der Personenbeförderung : Ergebnisse einer Online-Befragung Fyzická zátěž u zaměstnanců v osobní dopravě: výsledky online průzkumu

 • anotace: Přeprava osob se sníženou pohyblivostí způsobuje fyzickou zátěž zaměstnanců v osobní dopravě. Tato studie poskytuje přehled sebehodnocení muskuloskeletální zátěže zaměstnanci při jejich každodenní práci a ve zvláště stresových situacích. Za tímto účelem byli dotazováni zaměstnanci z oblasti přepravy osob se zdravotním postižením, přepravy pacientů, záchranné služby a pohřební služby. Výsledky ukazují, že ohniska stresu jsou v mnoha oblastech podobná, ale že existují i rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Například subjektivní pocit zátěže je v dopravě zdravotně postižených hodnocen pouze jako mírný. V ostatních sektorech byla práce hodnocena jako více namáhavá. Zároveň je zřejmé, že chybí úlevové technické pomůcky pro manipulaci s břemeny.
 • klíčová slova: přeprava - manipulace s břemeny - doprava osob - zátěž fyzická - onemocnění muskuloskeletální - rizika zdravotní - odvětví

HARTNER-TIEFENTHALER, MARTINA: Flexible working arrangements as privilege or entitlement? : type of access to flexible working arrangements shapes reciprocal beliefs and social exchange relationships in hybrid work teams Pružná pracovní doba jako privilegium nebo nárok? typ přístupu k pružným pracovním úvazkům formuje vzájemné přesvědčení a vztahy sociální výměny v hybridních pracovních týmech

 • anotace: Z literatury vyplývá, že zaměstnanci oplácejí "privilegium" pružné pracovní doby (flexible working arrangements, FWA) vyšším úsilím. Na základě teorie sociální výměny autoři ve studii rozhovorů zjišťovali, jak vedoucí pracovníci utvářejí přesvědčení členů o nutnosti oplácet přístup k FWA. Na základě 20 rozhovorů vnořených do deseti týmů ze dvou organizací analyzovali, jak jsou FWA vnímány a vyjednávány mezi vedoucími týmů a jejich členy a zda nízká nebo vysoká prevalence FWA v týmech hraje roli pro vytváření vztahů sociální výměny. Rozhovory se uskutečnily před pandemií covid-19. Zatímco v jedné organizaci byl přístup k FWA vyjednáván individuálně pouze z důvodu konkrétní potřeby, v druhé organizaci byl usnadněn a udělování FWA se vyvinulo jako sociální norma. Zjištění naznačují, že v obou kontextech FWA skutečně iniciovaly vztahy sociální výměny, neboť členové týmu se často snažili oplatit za přístup k FWA udržením výkonu a/nebo projevením vysoké flexibility. Pokud byly FWA udělovány pouze vybraným členům (nízká prevalence), byly ve výpovědích jako důležitá pravidla výměny uváděny "udržování výsledků" a "výměna quid-pro-quo". V organizaci s vysokou prevalencí FWA ukázaly kooperativní týmové rutiny, že členové pociťovali potřebu oplatit laskavost ostatním členům týmu nebo organizaci spíše než přímo vedoucímu.
 • klíčová slova: doba pracovní - flexibilita - úvazky pracovní - týmy pracovní - aspekty sociální

CAMARA, A.: Gesundheitskompetenz und Beanspruchung im Leistungssport : eine deutschlandweite Befragung Psychický stres, vedení, zdravotní způsobilost a zátěž v závodním sportu: celoněmecký průzkum

 • anotace: Soubor této studie tvoří aktivní němečtí sportovci z národních družstev všech olympijských sportů, bez mladších šestnácti let a bez všech hokejistů. Výzkumné otázky byly: 1. Jak velký vliv mají pracovní podmínky, vedení a individuální zdravotní kompetence na psychický stres? 2. Jaký je rozdíl mezi psychickým stresem jedinců v populaci a jedinců v jiných profesích, 3. Jaké rámcové podmínky pro sportování jsou pro osoby v populaci relevantní s ohledem na psychický stres? Kvantitativní průzkum byl proveden pomocí následujících dotazníků: "Syntetická analýza stresu a práce" (SynBA); "Dotazník vedení a spolupráce" (FFZ); "Dotazník zdravotních kompetencí" (GKF) a "Wuppertalský screeningový nástroj pro duševní stres" (WSIB). Doplňkový kvalitativní průzkum obecných podmínek sportovní činnosti byl proveden pomocí skupinové diskuse. Míra odpovědí byla 26,4 %; bylo obdrženo 208 dotazníků. Podíl žen činí 52,4 % a průměrný věk 21-25 let. „Regulační překážky“, „celostní vedení“ a „zdravotní kompetence“ mají společně střední vliv na „stresovou rovnováhu“. U psychického stresu je navíc patrné, že analyzovaní sportovci se méně často nacházejí na nejnižší rizikové úrovni a častěji na nejvyšší rizikové úrovni. Z hlediska psychické zátěže je také patrné, že analyzovaní sportovci jsou méně často na nejnižší a častěji na nejvyšší rizikové úrovni než lidé v jiných profesích. Podrobná analýza navíc odhaluje rozdíly mezi jednotlivými skupinami sportů. Nakonec ze skupinové diskuse vyplývá, že pro psychický stres sportovců národních týmů jsou relevantní zejména následující rámcové podmínky: jistota místa v národním týmu, finanční zajištění pro příští sezónu, vyhlídky na kariéru po skončení oddílového sportu, časová náročnost cestování do a z oddílu, poradenské služby (výživa, léky a doplňky stravy), profesní zajištění trenérů, kvalifikace trenérů.
 • klíčová slova: sport - stres - zátěž psychická - způsobilost zdravotní - vedení lidí - průzkumy - Německo

RIEMER, JULIA: Long-term effects and user acceptance of back-support exoskeletons in the workplace Dlouhodobé účinky a akceptace exoskeletů s podporou zad na pracovišti uživateli

 • anotace: Cílem studie bylo zhodnotit dlouhodobé účinky exoskeletů s oporou zad (BSE) v pracovním prostředí. Cenné poznatky byly získány prostřednictvím opakovaných hloubkových rozhovorů s odborníky na bezpečnost práce v průběhu jednoho roku, které se týkaly používání a dopadu BSE. Výsledky poukazují na značný nedostatek přijetí ze strany uživatelů, a to především z důvodu omezení pohybu a nepohodlí. Pasivní BSE (PassEXO) byly uváděny jako někdy nepohodlné, omezující pohyblivost a způsobující nepohodlí tlakových bodů, zatímco kvazipasivní měkké BSE (SoftEXO) získaly více pozitivních ohlasů. Kromě toho byly jako klíčové faktory určující přijetí BSE zaměstnanci identifikovány faktory, jako je správné padnutí, nastavitelnost, udržování hygieny a snadné nasazování a sundávání. Hlubším pochopením těchto faktorů mohou organizace usnadnit úspěšnou a udržitelnou integraci technologie BSE do pracovního prostředí.
 • klíčová slova: exoskeletony - pracoviště - akceptace - uživatelé - studie - hodnocení subjektivní - rozhovory

 

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2023)

ŠINDLÁŘ, MAREK: Kontrolní činnost zaměřená na zastřené zprostředkování zaměstnání v roce 2023

 • anotace: Kontrolní činnost zaměřená na oblast zastřeného zprostředkování je od roku 2017 jednou z hlavních kontrolních priorit orgánů inspekce práce. Zastřené zprostředkování zaměstnání výrazným způsobem pokřivuje trh práce, má významné dopady v daňové oblasti, ale i v oblasti srovnatelných pracovních podmínek zaměstnanců nelegálních agentur práce a kmenových zaměstnanců pseudouživatele. Přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání byl do legislativy zaveden novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinnou od 29. 7. 2017.
 • klíčová slova: zprostředkování zaměstnání - kontroly - inspekce práce - přestupky - Česká republika

MATĚJKOVÁ, MICHAELA: Shrnutí požadavků nové legislativy pro provoz vyhrazených technických plynových zařízení

 • anotace: V posledních letech došlo k výraznému rozvoji alternativ zemního plynu (např. H2, bioplynu, lehkých topných olejů, LPG). S ohledem na způsob konečného využití a konkrétních technických realizací je významným aspektem pro bezpečný a spolehlivý provoz těchto vyhrazených plynových zařízení (dále jen VPZ) zejména oblast technické prevence a dodržování rovněž nových legislativních požadavků, které budou zahrnuty také v dosud platných normativních dokumentech, např. ČSN 38 6405 a v technických pravidlech v oboru plynových zařízení (tzv. TPG), která jsou od července 2023 veřejnosti bezplatně přístupná na webových stránkách Českého plynárenského svazu. Nová legislativa pro provoz VPZ upravuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce z hlediska sjednocení s předpisy EU. Upřesňuje požadavky na provoz těchto zařízení nejen pro jejich provozovatele, ale také pro provoz plynárenských zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu.
 • klíčová slova: zařízení vyhrazená plynová - provoz - požadavky bezpečnostní - legislativa

HLAVIČKOVÁ, HANA: Vítěz 7. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP

 • anotace: Dne 31. října 2023 v Kaiserštejnském paláci v Praze předali náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a výkonný ředitel společnosti CERVA Group Miroslav Rous cenu vítězi 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.
 • klíčová slova: BOZP - soutěže - osoby odborně způsobilé - odborníci BOZP

ŠARLÁKOVÁ, ŠARLOTA: Zastřené zprostředkování práce agenturami práce

 • anotace: Zastřené zprostředkování zaměstnání definuje zákon o zaměstnanosti jako činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b). Zprostředkovávat zaměstnání mohou v ČR pouze krajské pobočky Úřadu práce nebo právnické či fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání – agentury práce.
 • klíčová slova: zprostředkování zaměstnání - agentury práce - zaměstnávání agenturní

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při používání žebříků

 • anotace: V zásadě v problematice bezpečnosti práce při používání žebříků je nutno vycházet například nejen z obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce, ale také i například z ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je zaměstnavateli stanovena povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení.
 • klíčová slova: žebříky - použití - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - postupy bezpečné

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail