Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

 

112 - č. 8 (2023)

WOLF ČAPKOVÁ, MARTINA: Metodika pro školy v situaci neštěstí

 • anotace: Utonutí žáka na školním výletě, nezvěstná žačka, vážné onemocnění učitele, ale i dlouhodobé děje, jako je šikana – to je jen malý výčet nepříznivých situací, se kterými se školy setkávají. Události mají dopad na pracovníky a vedení školy, na zřizovatele, na děti, žáky, studenty a také na jejich rodiny a blízké či na obyvatele obce. Škola by na dopady událostí měla adekvátně reagovat. Jak v takové situaci postupovat? Lze se na neštěstí a jeho dopady připravit? To jsou otázky, na které odpovídá nové metodické doporučení pro školy a školská zařízení „Škola a neštěstí: Jsme připraveni!“
 • klíčová slova: školství - události mimořádné - řízení krizové - metodiky

SOCHOROVÁ, JOHANA: Testování kompatibility bezfluorových pěnidel typu FFF/AR s přiměšovacími zařízeními u HZS ČR

 • notace: Celoevropský trend v oblasti hasicích pěnidel směřuje k urychlenému omezování a úplnému zákazu fluorovaných pěnidel (např. typ AFFF, AFFF/AR), která obsahují perfluorované a polyfluorované sloučeniny, jež se souhrnně označují zkratkou PFAS. Tato pěnidla budou v nadcházejících letech nahrazována bezfluorovými pěnidly nové generace. Problematika byla popsána v časopisu 112, 1/2023 v článku „Bezfluorová pěnidla – nová výzva“. Aktuální článek se zaměřuje na jeden z důležitých kroků v rámci přechodu na bezfluorová pěnidla, a to ověření správné funkčnosti a kompatibility vybraného pěnidla s technikou a věcnými prostředky.
 • klíčová slova: pěnidla - hašení požárů - kompatibilita
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2023)

VALA, JIŘÍ: Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním

 • anotace: Prach na pracovištích není jen nepříjemný, ale může vážně poškodit zdraví. Pravidelné vdechování i malého množství prachu po dlouhou dobu může způsobit vážná plicní onemocnění včetně rakoviny. Stavební dělníci mají vysoké riziko vzniku plicních onemocnění, protože mnoho běžných úkolů může vytvářet značné množství prachu. Profesním plicním onemocněním ovlivňujícím život lze předejít.
 • klíčová slova: prach - oxid křemičitý - azbest - prach dřevný - expozice pracovníků - rizika zdravotní - nemoci plicní - hodnocení rizik

DANDOVÁ, EVA: Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

 • anotace: Právní úprava mezd, tedy odměňování za práci v tzv. podnikatelské sféře, resp. u zaměstnavatelů, kteří nejsou vyjmenováni v ustanovení § 109 odst. 3 ZP , je značně liberální. Zákoník práce stanoví pouze základní minima a zaměstnavatel má právo rozhodovat o výši mezd i rozsahu jednotlivých složek mezd zcela libovolně. V článku se autorka zaměřuje pouze na jedny příplatky, a to na příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nyní platný zákoník práce používá namísto pojmu „zdraví škodlivé pracovní prostředí“ pojem „ztížené pracovní prostředí“, nicméně v personalistice se běžně užívá první z uvedených pojmů.
 • klíčová slova: prostředí pracovní - faktory rizikové - zdraví - ochrana zdraví - příplatky - zákoník práce

KYSELA, JIŘÍ: Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů

 • anotace: Příčinou pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu se ve většině případů jedná například o nedodržení pracovního postupu a návodu k obsluze, dále odstranění bezpečnostních prvků (krytů, vypínačů) a provádění úkonů za chodu stroje. Další významnou příčinou pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu jsou také i například nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti, nedostatečná teoretická a praktická příprava k výkonu povolání.
 • klíčová slova: průmysl zpracovatelský - úrazy pracovní - příčiny

DANDOVÁ, EVA: Ohrožení nemocí z povolání

HANUŠOVÁ, MARTINA: Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů

 • anotace: Pracovní činnost pracovníka výroby mléčných produktů je prováděna v upravených vnitřních prostorech, které jsou zpravidla klimatizované. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení. V závislosti na charakteru výroby a velikosti podniku se mění podíl ruční práce a práce pomocí strojních zařízení. Při práci může docházet ke zvýšené fyzické námaze spojené s manipulací s výrobky. Karta BOZP představuje pracovní činnosti, rizikové faktory, mimořádné události a vhodné bezpečnostní opatření a OOPP.
 • klíčová slova: mlékárny - výroba - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

MERVART, MICHAL: Pracovní režimy řidičů : klíčové problémy, příklady

JOUZA, LADISLAV: Ochrana zdraví zaměstnance : zákaz výpovědi z pracovního poměru

 • anotace: Zákoník práce č. 262/2006 Sb. jako základní pracovněprávní předpis plní nejen funkci regulující personální praxi, ale řadou ustanovení chrání slabší stranu pracovněprávních vztahů – zaměstnance. Je to zejména v oblasti skončení pracovního poměru nebo změny druhu práce. Stanoví jednoznačné důvody pro skončení pracovního poměru, a přitom zohledňuje určité sociální, zdravotní nebo jiné situace, v níž se zaměstnanec nachází. Legislativně se tento postup označuje jako „ochranná doba“ v pracovním poměru.
 • klíčová slova: poměr pracovní - vztahy pracovněprávní - zákoník práce

JOUZA, LADISLAV: Lékařská služba na pracovišti

 • anotace: Mezi nejdůležitější právní předpisy, které upravují oblast pracovnělékařské péče a stanoví povinnosti zaměstnavatelům, patří zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách. Některá jeho ustanovení provádí a specifikuje vyhláška č. 79/2013 Sb. , o pracovnělékařských službách a některých formách posudkové péče. V tomto předpise sice došlo od 1. 1. 2023 vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 452/2002 Sb. k zásadním změnám, které ovlivňují oblast pracovnělékařské péče, ale i nadále jsou platná pravidla pro poskytování lékařských služeb u zaměstnavatele.
 • klíčová slova: péče pracovnělékařská - služby zdravotní - pracoviště

JOUZA, LADISLAV: Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách

 • anotace: Pracovní cesta je časové omezení vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce (§ 42 zákoníku práce). Protože jde o výkon práce na dobu nezbytné potřeby, musí s vysláním na pracovní cestu zaměstnanec souhlasit. Cestu pak vykoná podle pokynu zaměstnavatele na pracoviště, které je buď mimo obvod obce jeho pravidelného pracoviště nebo v obvodu obce jeho bydliště. Vždy tedy jde o plnění úkolů (podle pokynů zaměstnavatele) na jiném místě, než je místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Pravidelným pracovištěm je třeba chápat místo výkonu práce, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě nebo na které byl zaměstnanec převeden nebo přeložen.
 • klíčová slova: cesty pracovní - výkon pracovní - úrazy pracovní

JOUZA, LADISLAV: Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku

 • anotace: Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity náleží zaměstnanci podle ustanovení § 271 zákoníku práce (ZP) v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu se rovnala jeho průměrnému výdělku před vznikem škody (§ 271 odst. 1 věta první ZP).
 • klíčová slova: náhrady - výdělky - neschopnost pracovní - invalidita - zákoník práce
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2023)

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k novele zákoníku práce

 • anotace: Dne 27. července 2023 projednával Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tedy další novelu zákoníku práce . S ohledem na potřebu urychlené transpozice směrnice WLB a směrnice TPWC do právního řádu ČR bylo navrhováno, že novela účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Předpokládalo se tedy, že to bude 1. září 2023, s tím, že změna spočívající v zavedení práva na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nabude účinnosti k 1. lednu 2024, neboť změny vztahující se k dovolené, která se určuje za období kalendářního roku, je vhodné vždy vázat k 1. lednu.
 • klíčová slova: zákoník práce - život soukromý - život pracovní - dohody - doba pracovní - péče o zaměstnance - práce dálková

ZELENÁK, MICHAL: Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních

 • anotace: Dne 29. června 2023 bylo ve věstníku Evropské unie L165 zveřejněno nové nařízení o strojních zařízeních 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS ., které přijala Rada Evropské unie. Nová právní úprava sjednocuje základní požadavky a ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení v EU, za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti pracovníků a občanů a současně prosazuje volný pohyb strojních zařízení.
 • klíčová slova: zařízení strojní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nařízení

PERDIKIS, RADKA: Karta BOZP pro profesi: Technik výtahů

 • anotace: Technik výtahů zjišťuje, zda výtahy, hydraulické plošiny, schodišťová křesla a sedačky, pohyblivé schody a chodníky, splňují požadavky předpisů k zajištění jejich bezpečného provozu a odstraňuje zjištěné závady. Zpravidla se jedná o vnitřní pracoviště jako jsou výtahové klece, strojovny výtahů, výtahové šachty. Při práci jsou používána ruční elektrická zařízení (vrtačka, úhlová bruska), ruční nářadí (šroubováky, utahovací klíče) a měřící přístroje. Při instalaci nových výtahů jsou prováděny svářečské práce např. ocelových konstrukcí a jsou používána zdvihací zařízení. Jsou vykonávány práce ve výškách. Karta BOZP přináší informace o pracovních činnostech, relevantních mimořádných událostech, rizikových faktorech a vhodných OOPP.
 • klíčová slova: výtahy - technici - činnosti pracovní - události mimořádné - faktory rizikové - OOPP - karta BOZP

KYSELA, JIŘÍ: Pozor na pracovní úrazy : kde příčinou jsou například pády z výšky, dále uklouznutí, zakopnutí, ale i seskakování

 • anotace: Je nutné problematiku pracovních úrazů (PÚ), kde příčinou jsou pády z výšky, uklouznutí, zakopnutí a seskakování, prezentovat. Dle názoru autora určitě ano, a to proto, že i v tomto případě jsou evidovány v informačním systému o pracovních úrazech nejen pracovní úrazy ostatní, závažné, ale i smrtelné (cca 8 % ze všech smrtelných PÚ).
 • klíčová slova: úrazy pracovní - pády z výšky - uklouznutí - příklady

JOUZA, LADISLAV: Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce

 • anotace: Zákon o inspekci práce patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení zákoníku práce a stanoví pravidla pro ukládání sankcí pro přestupek nebo správní delikt zaměstnavatelů. Mezi významné oblasti pracovněprávních vztahů, na které inspekční orgány soustřeďují velkou pozornost, patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • klíčová slova: inspekce práce - inspektoráty práce - inspektoři práce - kontroly - sankce

JOUZA, LADISLAV: Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci

 • anotace: Rozvrhování pracovní doby patří do výlučné pravomoci zaměstnavatele. Rozvrh pracovní doby tvoří základ pro určení dalších pracovněprávních oblastí, jako jsou překážky v práci, počet dní dovolené, rozsah práce přesčas, odpočinky mezi směnami a v týdnu apod. Záměrem je poskytnout zaměstnavateli maximální volnost při rozvrhování pracovní doby podle jeho provozních potřeb. Zaměstnavatel při vypracování rozvrhu pracovní doby sám rozhodne o délce směny (ta je jednotná a nesmí přesáhnout 12 hodin) a počtu hodin týdně.
 • klíčová slova: doba pracovní - odpočinek - ochrana zdraví

JOUZA, LADISLAV: Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?

 • anotace: Odpověď na otázku vyslovenou v titulku není jednoduchá. Jsou ovšem některá odvětví, kde přesčasy ohrožují zdraví a bezpečnost práce významným způsobem. Zejména v případech, kdy se nedodržuje zákoník práce, který stanoví zákonné limity pro přesčasovou práci a překračuje se rozsah stanovené pracovní doby. Potvrzují to výsledky nedávného průzkumu spolku Mladí lékaři. Z celkem 560 sloužících lékařů 88 % uvedlo, že běžně odpracují průměrně měsíčně 77 hodin přesčasů.
 • klíčová slova: doba pracovní - práce přesčas - ochrana zaměstnanců
Hygiena - č. 3 (2023)

FEŠAR, JAROSLAV: Péče o nohy a zdravotní rizika poskytovatelů těchto služeb

 • anotace: Pedikúra se stala důležitou součástí péče o tělo, neboť si stále více osob všech věkových kategorií uvědomuje význam odborné péče. Stav chodidel může významně ovlivnit kvalitu života. Pedikúra je prováděna dvěma základními způsoby, mokrou a suchou cestou. Vlivem novodobých technologií a postupů a na základě stále se zvyšující poptávky mohou být klientům v provozovnách péče o nohy nabídnuty nadstandardní úkony poskytované školenými odborníky, pedikéry se zvláštními dovednostmi v podologii. Profesionální a zodpovědný přístup k výkonu této činnosti je rozhodujícím faktorem k eliminaci zdravotních rizik na straně klientů i poskytovatelů těchto služeb.
 • klíčová slova: podologie - pedikúra - rizika pracovní - hygiena - onemocnění muskuloskeletální

KŘÍŽ, JAROSLAV: Zdravotní a ekonomický přínos fyzické aktivity

 • anotace: Pravidelná fyzická aktivita je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou lidé udělat pro své zdraví. Přesto se v Evropské unii (EU) 45 % lidí nikdy nevěnovalo sportu a každý třetí člověk má nedostatečnou fyzickou aktivitu (šetření Eurobarometru). Důsledkem jsou miliony případů chronických neinfekčních nemocí s vysokou mortalitou a zátěží ekonomiky. Upozorňuje na to společná publikace OECD a WHO financovaná EU.

 • klíčová slova: aktivity fyzické - sport - podpora zdraví
Chemagazín - č. 4 (2023)

HIBSCHOVÁ, J.: Katalyzátory a jejich úloha v technologiích přispívajících k dosažení klimatické neutrality

 • anotace: Katalyzátory hrají klíčovou roli ve vývoji nových technologií, které se zaměřují na boj proti klimatické změně a podporu udržitelného rozvoje v energetickém průmyslu. Díky své schopnosti urychlovat chemické reakce a snižovat energetickou náročnost procesů představují katalyzátory zásadní nástroj pro efektivní využívání zdrojů a snižování emisí škodlivých látek. Společnost Ranido vyvíjí a následně vyrábí katalyzátory, které hrají klíčovou roli ve vývoji nových technologií zaměřených na boj proti klimatické změně a podporu udržitelného rozvoje v energetickém průmyslu.
 • klíčová slova: katalyzátory - klima - změny klimatické - udržitelnost trvalá - energetika - biopaliva

SOUČEK, I.: Stav chemického průmyslu ČR v roce 2022

 • anotace: Článek komentuje vývoj chemického průmyslu v zemích Evropské unie (EU) a v České republice (ČR) v posledních dvou letech, přičemž je pojat jako komparativní analytická studie zaměřená na vývoj chemického průmyslu (CZ-NACE1 20), farmaceutického průmyslu (CZ-NACE 21), gumárenského a plastikářského průmyslu (CZ-NACE 22) v porovnání s celým zpracovatelským průmyslem ČR. Jako vybrané parametry, které byly podrobeny analýze, byly zvoleny klíčové charakteristiky ekonomického vývoje, jako jsou produkce, hrubá přidaná hodnota, zisk, produktivita práce, počet pracovníků a vývoj mezd. Analýza se zaměřuje na meziroční porovnání těchto vybraných charakteristik v mezidobí 2021 a 2022. Samostatnou problematikou byla analýza dopadů cen energií na odvětví chemického průmyslu a jeho konkurenceschopnost v EU a ČR.
 • klíčová slova: průmysl chemický - vývoj - Česká republika - 2022
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2023)

YILDIZ, CENNET ÇIRIŞ: The effect of personal protective equipment use on nurses’ tendencies to make medical errors and types of their medical errors : a cross-sectional study / Vliv používání osobních ochranných prostředků na tendence zdravotních sester k chybám a typy jejich chyb: průřezová studie

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit, jaký vliv má používání osobních ochranných pomůcek (OOP) sestrami při ošetřovatelské praxi na jejich sklon k chybám v lékařské péči a na typy těchto chyb. Studie byla provedena s 505 zdravotními sestrami v Turecku v období od května do června 2021. K analýze dat byla použita popisná statistika, Kruskalův-Wallisův H test, Spearmanův korelační test a Mannův-Whitneyho U test. Během pandemie covid-19 sestry často používaly osobní ochranné prostředky na různých úrovních. Byl zjištěn významný vztah mezi typem OOP používaných sestrami a pády, nemocničními infekcemi a monitorováním pacientů/materiálovou bezpečností (p < 0,05). Závěry této studie ukazují na nutnost zvýšení použitelnosti, bezpečnosti a účinnosti OOP používaných sestrami ve zdravotnických zařízeních.
 • klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - sestry zdravotní - chyby lidské - typologie

TAPPURA, SARI: Designing a map for measuring and managing safety performance / Design map pro měření a řízení výkonnosti v oblasti bezpečnosti

 • anotace: Účelem této studie je představit model - mapu výkonnosti v oblasti bezpečnosti, který specifikuje klíčové faktory ovlivňující výkonnost organizací v oblasti bezpečnosti a navrhuje vztahy mezi identifikovanými faktory. Kvalitativní studie více případů se skládala ze tří fází: návrhu, iterace a testování vytvořeného modelu. Studie rozhovorů byla provedena ve čtyřech společnostech z různých odvětví a později byl model testován ve třech doplňujících se společnostech. Zúčastněné společnosti zastupovaly kovoprůmysl, potravinářský, lesnický a chemický průmysl; průmyslové služby; a infrastrukturu a výstavbu domů. Studie identifikovala celkem 42 jednotlivých faktorů, které spadají do následujících sedmi hlavních hledisek BOZP: řízení BOZP, vedení BOZP, struktura, procesy, kultura, chování jednotlivců a výkonnost. Studie navrhuje mapu výkonnosti v oblasti bezpečnosti, která znázorňuje cestu vedoucí k BOZP a orientační příčinné vztahy mezi faktory, které ji ovlivňují. Stejné faktory ovlivňující BOZP se opakují ve všech zahrnutých průmyslových kontextech. Studie odpovídá na výzvu k proaktivnímu měření výkonnosti a vyváženějším systémům měření bezpečnosti.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - výkonnost - měření

SOFRI, SALWA: Analysis of chemical engineering curriculum to improve process safety competency / Analýza učebních osnov chemického inženýrství s cílem zlepšit kompetence v oblasti bezpečnosti procesů

 • anotace: Klíčem k udržení dobrého systému bezpečnosti procesů je neustálý rozvoj procesní bezpečnosti (PS) a potřebných kompetencí. Nekompetentnost PS se však stále může projevit v podobě havárií souvisejících s procesy. Pro zmírnění této mezery je analyzováno vzdělávání v oblasti PS na vysokých školách. Protože PS je důležitým prvkem chemického inženýrství (CE), tato studie se snaží identifikovat nejrozšířenější předměty PS vyučované na 300 nejlepších univerzitách podle žebříčku Quacquarelli Symonds (2019). Zjištění ukazují, že výuka PS zůstává v průběhu let v bakalářských studijních programech nedostatečně zohledněna. Bylo identifikováno dvanáct běžných témat, tj. lidský faktor; řízení rizik, projektování; požár a výbuch; legislativa a normy; udržitelnost; řízení procesů; ekonomika; toxikologie a software. V konečném důsledku je pro rozvoj kompetencí absolventů v oblasti PS nutné posílit spolupráci mezi univerzitami a průmyslem.
 • klíčová slova: bezpečnost procesní - vzdělávání - osnovy - programy vzdělávací - školy vysoké - inženýrství chemické - kompetence - management bezpečnosti práce

SPASOJEVIĆ BRKIĆ, VESNA: Influence of human factors on risk associated with pressure equipment / Vliv lidského faktoru na rizika spojená s tlakovými zařízeními

 • anotace: Z analýzy předchozího výzkumu vyplývá, že ukazatele lidského faktoru nebyly doposud dostatečně začleněny do modelů pro posuzování rizik tlakových zařízení. Cílem tohoto článku je proto vytvoření univerzální měřící stupnice pro hodnocení současného stavu dopadů lidského faktoru na riziko provozu tlakových zařízení v továrnách a závodech. Byl navržen výzkumný nástroj s devíti konstrukty a 61 dimenzemi, který byl testován na vzorku 268 podniků pomocí analýzy spolehlivosti, explorační a konfirmační faktorové analýzy. Konečný model obsahuje přesnou kvantifikaci devíti konstruktů popsaných 27 lidskými faktory ovlivňujícími riziko spojené s používáním tlakových zařízení. Nejvíce ovlivňujícím konstruktem je "komunikace", zatímco konstrukt "řízení organizačních změn" je nejméně ovlivňující. Také použití Paretovy analýzy ukazuje, že nejdůležitějšími identifikovanými konstrukty jsou "komunikace", "bezpečnost a ochrana zdraví při práci", "potenciálně nebezpečné materiály a zařízení", "údržba/kontrola", "lidské chyby" a "školení a kompetence zaměstnanců pro krizové situace". Podnikům zpracovatelského průmyslu, kde jsou v provozu tlaková zařízení, lze doporučit, aby získaný model zahrnuly do procesů hodnocení rizik, které používají.
 • klíčová slova: zařízení tlaková - rizika - faktor lidský - chyby lidské

MA, QIAN: Cause analysis of unsafe acts of pilots in general aviation accidents in China with a focus on management and organizational factors / Analýza příčin nebezpečných činů pilotů při nehodách všeobecného letectví v Číně se zaměřením na řídící a organizační faktory

 • anotace: Bezpečnost všeobecného letectví (general aviation, GA) se stala klíčovým problémem na celém světě a chyby pilotů se staly hlavní příčinou nehod. Méně empirických studií však zkoumalo podíl řídících a organizačních faktorů na těchto nebezpečných činech. Chybná rozhodnutí na organizační úrovni sehrála klíčovou roli při výkonu pilotů. Tato studie poskytuje hlubší porozumění manažerským a organizačním faktorům, které se podílejí na hlášení nehod GA.
 • klíčová slova: letectví - piloti - nehody dopravní - chyby lidské - faktor lidský - faktory organizační

FILOSA, LAURA: Semi-quantitative methodology to assess health and safety risks arising from exposure to electromagnetic fields up to 300 GHz in workplaces according to Italian regulations / Polokvantitativní metodika hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik vyplývajících z expozice elektromagnetickým polím do 300 GHz na pracovištích podle italských předpisů

 • anotace: Tento článek se zaměřuje na semikvantitativní metodiku hodnocení a řízení zdravotních a bezpečnostních rizik vyplývajících z expozice elektromagnetickým polím (EMP) do 300 GHz na pracovištích a na určení priorit zásahů na základě požadavků evropské směrnice 2013/35/EU a italských předpisů. Studie obsahuje syntetický přehled účinků vyplývajících z expozice EMP a související regulační rámec ochrany. Dále je provedena hloubková analýza procesu hodnocení rizik a technických a organizačních opatření ke zmírnění rizik a jejich přizpůsobení specifickým požadavkům pracovníků vystavených zvláštnímu riziku na základě technických norem a příruček osvědčených postupů vydaných mezinárodními a národními (italskými) normalizačními orgány.
 • klíčová slova: pole elektromagnetická - expozice profesionální - rizika bezpečnostní - rizika zdravotní - hodnocení rizik - Itálie - předpisy

SOARES E SILVA, JOYCE: Validation of the Brazilian version of the questionnaire for detection of sick building syndrome / Ověření brazilské verze dotazníku pro zjišťování syndromu nemocných budov

 • anotace: Cílem této studie bylo provést obsahovou a konstrukční validaci dotazníku pro zjišťování syndromu nemocných budov u zdravotnických pracovníků v brazilském kontextu a zhodnotit délku zaměstnání ve vztahu k úrovni expozice pracovním rizikům, která vyvolávají nemoci z povolání. Tato metodologická a průřezová studie spočívala ve validaci dotazníku pro detekci syndromu nemocných budov pro Brazílii a jeho aplikaci na zdravotnické pracovníky.
 • klíčová slova: syndrom nezdravých budov - personál - zdravotníci - ošetřovatelé - dotazníky - validace

KARTHICK, SANJGNA: A review of construction workforce health challenges and strategies in extreme weather conditions / Přehled zdravotních problémů a strategií pro pracovníky ve stavebnictví v extrémních povětrnostních podmínkách

 • anotace: Staveniště fungují i přes nepřízeň počasí, což vystavuje pracovníky nepříjemným pracovním podmínkám, které mohou vést k různým fyzickým a psychickým zdravotním problémům. Důkladný přehled literatury přinesl 21 výzev pro podmínky horkého počasí, jako je úpal, onemocnění ledvin, křeče z horka, úzkost a deprese, a 20 výzev pro podmínky chladného počasí, jako je astma, omrzliny, muskuloskeletální poruchy a halucinace. Byli identifikováni pracovníci zranitelní vůči horkému a chladnému počasí na základě demografických charakteristik. Studie rovněž uvádí 27 strategií pro řešení problémů, které se vyskytují v podmínkách horkého a chladného počasí. Některé z nich zahrnují zajištění hydratace pracovníků, plánování dostatečných dob odpočinku a umožnění pracovníkům, aby se sami pohybovali. Výsledky této studie pomohou osobám s rozhodovací pravomocí ve stavebnictví a projektovým manažerům pochopit obtíže, kterým čelí terénní pracovníci pracující v extrémních pracovních podmínkách na staveništích, a usnadní přijetí strategií, které mohou zabránit fyzickým a psychickým zdravotním problémům souvisejícím s počasím.
 • klíčová slova: staveniště - počasí - podmínky klimatické - horko - chlad - rizika pracovní - rizika zdravotní

OKONKWO, PATRICK N.: Investigating the effectiveness of health and safety management systems within construction organizations / Zkoumání účinnosti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebních podnicích

 • anotace: Předchozí studie představily výhody zavádění systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (health and safety management systems, HSMS) ve stavebnictví. Jen málo studií zkoumalo účinnost HSMS v rozvojových zemích. Tato studie využívá strategické řízení a víceúrovňovou perspektivu k posouzení tří hlavních typů HSMS ve stavebnictví v Jihoafrické republice z hlediska jejich adekvátnosti ve 14 dimenzích HSMS. Byly zjištěny rozdíly mezi třemi typy řízení BOZP, přičemž ve třech ze 14 dimenzí řízení BOZP byly zjištěny nedostatky ve všech třech typech HSMS. Těmito třemi dimenzemi jsou odpovědnost a pobídky k účasti zaměstnanců, řízení subdodavatelů a kompetence a školení zaměstnanců. To by mohlo naznačovat, že strategiím řízení bezpečnosti založeným na chování je věnována menší pozornost.
 • klíčová slova: stavebnictví - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení - země rozvojové

YILMAZ, CANAN: The causes of occupational accidents in human resources : the human factors theory and the accident theory perspective / Příčiny pracovních úrazů v oblasti řízení lidských zdrojů: teorie lidského faktoru a teorie úrazů z pohledu lidských zdrojů

 • anotace: V literatuře se příčiny nehod způsobených lidským faktorem obvykle určují na základě jedné teorie. Podle teorému kombinace však lze skutečné příčiny pracovních úrazů zjistit pouze přijetím více než jedné teorie. Hlavním cílem této studie je vyhodnotit příčiny pracovních úrazů v oblasti lidských zdrojů pomocí kombinace teorie lidského činitele a teorie úrazů.
 • klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - řízení lidských zdrojů - úrazy pracovní - příčiny

CASTILLO, CRISTIAN: Prioritization of leading operational indicators in occupational safety and health / Stanovení priorit hlavních provozních ukazatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • anotace: K zajištění účinnosti systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou nezbytné nové přístupy, které zahrnují vývoj nových metod, jež by usnadnily měření proaktivního provozního stavu. Tato studie se zabývá vývojem nástroje, který obsahuje hlavní provozní ukazatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), přičemž hlavním cílem je stanovit priority těchto ukazatelů podle konsenzuálního názoru skupin odborníků. Na tento zvládnutelný seznam byla použita delfská metoda, která ve třech kolech stanovila priority ukazatelů, a bylo dosaženo shody na tom, které ukazatele jsou nejvýznamnější, a to jak pro každou jednotlivou skupinu odborníků, tak pro všechny odborníky. Tento nástroj umožňuje každé společnosti přizpůsobit si ukazatele, které jsou nejvhodnější pro její vlastní realitu, s ohledem na zprávu o těchto ukazatelích. Tento nástroj může být součástí modelu bezpečnostního panelu a zohledňuje pouze nejvýznamnější ukazatele.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - ukazatele - provoz

JOHANES, MANDOWA: A global review of implementation of occupational safety and health management systems for the period 1970-2020 / Globální přehled zavádění systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 1970-2020

 • anotace: Celosvětové povědomí o systémech řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se v průběhu let exponenciálně zvyšuje. Důkazy ve veřejném prostoru ukazují, že stále existuje mnoho skepse a neochoty při zavádění systémů BOZP, zejména v nejméně rozvinutých a rozvojových zemích. Hlavním cílem tohoto teoretického přehledu bylo analyzovat dostupné důkazy o nedostatcích ve výzkumu zavádění systémů BOZP v celosvětovém měřítku v období 1970-2020.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - systémy řízení - vývoj - přehledy

FILHO, FAUZI EL KADRI: Ergonomic and psychosocial risks related to musculoskeletal problems among Brazilian labor judges in telework during the COVID-19 pandemic / Ergonomická a psychosociální rizika spojená s muskuloskeletálními problémy u brazilských soudců pracujících na dálku během pandemie covid-19

 • anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit ergonomická a psychosociální rizika při práci na dálku a jejich vztah k muskuloskeletálním problémům u brazilských soudců během pandemie covid-19. Z výsledků studie vyplynulo, že by podniky měly navrhnout způsoby hodnocení ergonomických a psychosociálních rizik u svých zaměstnanců při práci na dálku jako prevenci výskytu muskuloskeletálních problémů.
 • klíčová slova: soudnictví - rizika psychosociální - rizika ergonomická - práce dálková - pandemie

TAHERNEJAD, SOMAYEH: Recommended maximum holding time of common static sitting postures of office workers / Doporučená maximální doba držení běžných statických poloh vsedě u kancelářských pracovníků

 • anotace: Dlouhodobě udržovaná poloha může být pro zdraví kancelářských pracovníků škodlivá. Cílem této studie bylo odhadnout doporučenou dobu ergonomického udržování různých poloh při sezení. Doporučená doba držení a její skóre nepohodlí pro každou studovanou polohu byly uvedeny v tabulce. Nejkratší doba držení polohy byla získána pro mírnou flexi krku (1,61 min) a nejdelší doba držení byla získána pro polohu nohou s 90° flexí v koleni (6,45 min). Doporučená doba držení v této studii může pomoci při posuzování rizika muskuloskeletálních poruch (MSD) u kancelářských pracovníků a při školení osob zapojených do kancelářských úkolů ve správném chování při sezení.
 • klíčová slova: práce vsedě - polohy pracovní - pracovníci kancelářští

ZHENG, QI: Working safety and workloads of Chinese delivery riders : the role of work pressure / Bezpečnost práce a pracovní zátěž čínských doručovatelů: role pracovního tlaku

 • anotace: Tato studie využívá vzorek 9133 řidičů rozvážejících jídlo z čínské platformy pro rozvoz jídla T a pomocí teorie sebekontroly analyzuje vliv pracovní zátěže řidičů rozvážejících jídlo na výskyt pracovních úrazů. Autoři zjistili jsme, že množství týdenních doručených objednávek rozvozců jídla má korelaci s pracovními úrazy a že ti, kteří se hodně spoléhají na příjem z platformy, mají nižší riziko úrazů než ti, kteří se na příjem platformy spoléhají méně. Pracovní tlak je mediátorem vlivu pracovní zátěže na pracovní úrazy, ale školení o bezpečnosti práce u platformové práce není hraniční podmínkou pro možný nedostatek obsahu kontroly pracovní zátěže. Osoby se zkušeností s pracovními úrazy jsou méně ochotné pokračovat v práci rozvozce jídla.
 • klíčová slova: platformy - práce platformová - doručovatelé - zátěž pracovní - bezpečnost práce - úrazy pracovní

RODRÍGUEZ-GUDE, CLARA: Musculoskeletal pain in musicians: prevalence and risk factors : a systematic review / Muskuloskeletální bolest u hudebníků: prevalence a rizikové faktory: systematický přehled

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit prevalenci a oblasti těla, ve kterých dochází k muskuloskeletálním poraněním u hudebníků, a také identifikovat rizikové faktory související s jejich výskytem. V databázích PubMed, Scopus, Web of Science a Cinahl byla provedena rešerše publikací z let 2006-2020. Do studie byly zařazeny observační studie zabývající se výskytem muskuloskeletálních poranění nebo jejich rizikových faktorů u hudebníků ve věku 18-65 let a byla posouzena metodologická kvalita a riziko zkreslení. Celkem bylo zahrnuto 31 studií o více nástrojích a 17 studií o jednotlivých nástrojích. Kvalita byla u 65 % studií hodnocena jako vysoká. Celoživotní prevalence úrazů se pohybovala od 46 do 90 % a současná prevalence od 9 do 63 %. Hudebníci často trpí muskuloskeletálními poraněními. Nejčastějšími oblastmi těla, ve kterých se tato zranění vyskytují, jsou krk a ramena. Bylo zjištěno, že ke vzniku muskuloskeletálních poranění predisponuje řada rizikových faktorů.
 • klíčová slova: hudebníci - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - prevalence

KURTUL, SEHER: Prevalence and risk factors for self-reported symptoms of carpal tunnel syndrome among hospital office workers : a cross-sectional study / Prevalence a rizikové faktory vlastních příznaků syndromu karpálního tunelu u kancelářských pracovníků v nemocnicích: průřezová studie

 • anotace: Cílem studie bylo zjistit prevalenci symptomů syndromu karpálního tunelu (CTS), které pracovníci sami udávají, a související rizikové faktory mezi kancelářskými pracovníky v nemocnicích. Tato průřezová studie byla provedena v období od května do srpna 2021 u kancelářských pracovníků aktivně pracujících v nemocnici v tureckém Izmiru. K hodnocení závažnosti vlastních příznaků CTS a jejich vlivu na funkční stav účastníků byl použit dotazník Bostonského syndromu karpálního tunelu. Studie se zúčastnilo 151 osob, z nichž 68,2% tvořily ženy. Příznaky CTS uvedlo 74,1% účastníků, z nichž většinu (73,2%) tvořily ženy. Tyto uváděné příznaky byly mírné u 43%, středně závažné u 24,5%, závažné u 5,3% a velmi závažné u 1,3%. Mezi osobami s příznaky CTS a bez nich byly zjištěny významné rozdíly, pokud jde o věk, index tělesné hmotnosti, předchozí diagnózu CTS, denní pracovní dobu, používání podložky pod myš s oporou zápěstí a vnímanou pracovní zátěž (p < 0,05). Příznaky CTS kancelářských pracovníků v nemocnici souvisely s profesními charakteristikami i individuálními faktory. Tyto rizikové faktory by měly být zohledněny při plánování budoucích preventivních a intervenčních opatření na pracovištích.
 • klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - pracovníci kancelářští - nemocnice - počítače

JIN, PENG: Design and evaluation of multifunctional protective clothing for tunnel workers / Návrh a hodnocení multifunkčních ochranných oděvů pro pracovníky v tunelech

 • anotace: Na základě zkoumání požadavků pracovníků v tunelech byl v této studii navržen multifunkční ochranný oděv. Tradiční tunelový ochranný oděv byl přepracován z hlediska zlepšení struktury oděvu a tkaniny. Byl vyvinut bezpečný a ochranný oděvní systém zahrnující modul detekce škodlivých plynů, modul monitorování polohy a modul přenosu dat. Byly provedeny objektivní hodnotící testy k ověření účinnosti navrženého ochranného oděvu. Během fáze cvičení střední intenzity byla průměrná teplota pokožky účastníků, kteří měli na sobě nový ochranný oděv, o 1,0725 °C a vlhkost o 2,6 % nižší než u účastníků, kteří měli na sobě běžný ochranný oděv (p < 0,05). Nový systém ochranného oděvu navíc vykazoval vysoce citlivý a úplný mechanismus zpětné vazby. Chybu určování polohy bylo možné kontrolovat v rozmezí ±10 cm, když byla horizontální vzdálenost základní stanice nastavena na 200 m.
 • klíčová slova: oděvy ochranné - komfort - plyny - detekce plynů - ochrana individuální - tunely

NUR SHUHAIDATUL SARMIZA ABDUL HALIM: Effects of patient transfer devices on the risk of work-related musculoskeletal disorders : a systematic review / Vliv zařízení pro přenášení pacientů na riziko muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací: systematický přehled

 • anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost pomocných zařízení pro přesun pacienta při snižování rizika muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací (WMSD) u zdravotních sester. V databázích PubMed, Scopus, Google Scholar a Cochrane Database of Systematic Reviews byly vyhledány studie s kvantitativním hodnocením účinnosti pomocných zařízení pro přenos pacientů na výskyt zranění v souvislosti s WMSD ve srovnání s ručním zvedáním pacientů. Byla provedena analýza dopadu na zdraví před intervencí a po intervenci zavedení asistenčního zařízení. Bylo vypočteno procento snížení sil, incidence WMSD, počet zameškaných pracovních dnů a nároků na odškodnění úrazů. Kritéria pro zařazení splnilo celkem 25 studií. Nejlepší výsledky po nasazení asistenčních pomůcek ve zdravotnictví zahrnovaly snížení výskytu WMSD o 59,8 %, počtu zameškaných pracovních dnů o 90,0 % a nároků na odškodnění pracovníků o 95,0 %. Kromě toho se při použití vzduchových asistenčních zařízení a stropních zvedáků snížila síla působící na ruce o 71 % (p < 0,05), resp. 70 % (p < 0,05). Celkově důkazy naznačují, že pomocná zařízení pro přemísťování pacientů, zejména stropní zvedáky a zařízení s pneumatickou podporou, jsou účinná při snižování rizika WMSD u zdravotních sester.
 • klíčová slova: zařízení asistenční - pacienti - manipulace s břemeny - onemocnění muskuloskeletální - zvedání

YANYU, GUO: The effect of emotional intelligence on unsafe behavior of miners : the role of emotional labor strategies and perceived organizational support / Vliv emoční inteligence na nebezpečné chování horníků: role emočních pracovních strategií a vnímané organizační podpory

 • anotace: Hlavním cílem této studie je prozkoumat mechanismus čtyř dimenzí emoční inteligence horníků (vnímání vlastních emocí, uplatňování emocí, regulace emocí, vnímání jiných emocí) na nebezpečné chování prostřednictvím dotazníkového šetření ve třech státních uhelných dolech v Šan-si, Šen-si a S'-čchuanu. Průzkumu se zúčastnilo téměř 300 horníků a míra odpovědí dosáhla 83,3 %. Studie rovněž zkoumala možné účinky emočních pracovních strategií horníků a vnímané organizační podpory na nebezpečné chování. Spolehlivost a účinnost všech měřicích nástrojů jsou považovány za přijatelné. Výsledky ukazují, že strategie emoční práce hraje ve vztahu mezi emoční inteligencí a nebezpečným chováním zprostředkující roli. Vnímaná organizační podpora hraje regulační roli ve vztahu mezi emoční pracovní strategií a nebezpečným chováním.
 • klíčová slova: emoce - inteligence - jednání - podpora zaměstnanců - chování nebezpečné

MLYNSKI, RAFAL: Impulse noise measurement in view of noise hazard assessment and use of hearing protectors / Měření impulzního hluku z hlediska hodnocení nebezpečí hluku a používání chráničů sluchu

 • anotace: Zkušenosti ukazují, že dochází k situacím, kdy jsou měření parametrů impulsního šumu prováděna měřicím zařízením nevhodným pro takové podmínky. Výsledky použití takového zařízení byly porovnány s výsledky použití zařízení s dostatečně velkou horní hranicí měřicího rozsahu. Analýza byla provedena na příkladu hluku vznikajícího při výstřelech z brokovnice Mossberg s hladkým vývrtem hlavně a pušky AKM a také produkovaného v kovárně. Použití nevhodného zařízení umožnilo indikovat překročení mezní hodnoty expozice vrcholové hodnoty signálu (LCpeak), což však není vždy možné při určování energetických vlastností signálu (LEX,8h). Zatímco nevhodné vlastnosti měřicího zařízení zpravidla nezabrání závěru, že hluk na konkrétním pracovišti je nebezpečný pro sluch, výsledky měření nelze použít pro výběr chráničů sluchu.
 • klíčová slova: hluk impulzní - šumy - měření - expozice profesionální - ochrana sluchu - chrániče sluchu

KE, YING: Development of mining workwear with high ergonomic performance fabrics based on the modular design concept / Vývoj důlních pracovních oděvů z vysoce ergonomických tkanin na základě koncepce modulárního designu

 • anotace: V hornictví je naléhavě zapotřebí pracovních oděvů, které se používají k zajištění základní bezpečnosti a výkonnosti horníků. Ochranné a ergonomické funkce pracovních oděvů jsou však omezené. Cílem této studie bylo vyvinout a vyhodnotit nový návrh důlního pracovního oděvu. Podle přehledu literatury a průzkumného výzkumu byly zjištěny problémy současných pracovních oděvů. Poté byla stanovena specifikace návrhu na základě koncepce modulárního designu, zahrnující základní moduly typických stylů a barev, funkční moduly, moduly pro nošení nákladu a viditelné pásky. Pro výrobu prototypu byly rovněž vybrány vhodné materiály. Výsledky ukázaly, že nový pracovní oděv dokázal poskytnout odpovídající tepelnou ochranu a slušné ergonomické vlastnosti. Návrh reflexního pásku výrazně zlepšil nápadnost oděvu. Důlní pracovní oděv navržený v této studii dosáhl dobré ochrany a pohodlí při nošení. Metoda modulárního návrhu se ukázala jako účinná při navrhování funkčních oděvů.
 • klíčová slova: oděvy ochranné - materiály - tkaniny - design - horníci
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2023)

GERGER, HEIKE: Exposure to hand-arm vibrations in the workplace and the occurrence of hand-arm vibration syndrome, Dupuytren’s contracture, and hypothenar hammer syndrome : a systematic review and meta-analysis / Expozice vibracím rukou na pracovišti a výskyt syndromu vibrací rukou, Dupuytrenovy kontraktury a hypothenarového kladivového syndromu: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Tato studie poskytuje přehled vztahů mezi expozicí vibracím souvisejícím s prací na rukou a výskytem předem definovaných poruch rukou. V databázích Medline, Embase, Web of Science, Cochrane Central a PsycINFO vyhledali autoři průřezové a longitudinální studie o vztahu mezi expozicí vibracím souvisejícím s prací a výskytem syndromu vibrací rukou (včetně vibracemi vyvolaného bílého prstu), Dupuytrenovy kontraktury nebo hypothenarového kladivového syndromu. K posouzení rizika zkreslení byl použit 16položkový kontrolní seznam. Výsledky jsou uvedeny ve formě popisu, a pokud to bylo možné, byla provedena metaanalýza náhodných efektů. Zahrnuto bylo 10 studií s více než 24 381 účastníky. Výsledky ukázaly statisticky významné souvislosti mezi expozicí vibracím rukou a výskytem vybraných poruch, přičemž souhrnné poměry šancí se pohybovaly mezi 1,35 a 3,43. Mezi jednotlivými studiemi byla pozorována značná heterogenita. Analýzy ukazují, že expozice vibrujícím nástrojům při práci je spojena se zvýšeným rizikem výskytu vybraných poruch rukou. Vzhledem k tomu, že většina studií byla průřezová, nelze učinit jednoznačný závěr ohledně příčinných souvislostí mezi expozicí vibracím a výskytem poruch. Budoucí výzkum by se měl konkrétně zabývat otázkou, zda snížení expozice vibrujícím nástrojům při práci snižuje výskyt poruch rukou zkoumaných ve studii.
 • klíčová slova: vibrace - expozice profesionální - ruce - syndromy muskuloskeletální - onemocnění muskuloskeletální - lékařství pracovní

CHMIELINSKI, MAXIMILIAN J.: Ultraviolet radiation exposure in cannabis-growing facilities / Expozice ultrafialovému záření v zařízeních na pěstování konopí

 • anotace: Pěstování a zpracování konopí se v USA a Kanadě stává důležitým průmyslovým odvětvím. Toto odvětví zaměstnává ve Spojených státech více než 400 000 pracovníků a rychle roste. K pěstování rostlin konopí se běžně používá jak přirozené sluneční světlo, tak umělé záření generované lampami. Tyto optické zdroje mohou obsahovat jak viditelné, tak ultrafialové záření (UVR) o vlnové délce a nadměrná expozice UVR je spojena s negativními zdravotními účinky. Závažnost těchto nepříznivých zdravotních účinků se řídí specifickými vlnovými délkami a vystavenou dávkou UVR, avšak expozice pracovníků UVR v zařízeních pro pěstování konopí nebyla dosud studována. V této studii byla hodnocena expozice pracovníků UV záření v pěti zařízeních na pěstování konopí ve státě Washington, včetně vnitřních a venkovních prostor a stínových domů. V každém zařízení bylo provedeno testování emisí lamp a expozice pracovníků UV záření byla měřena po dobu 87 pracovních směn. V souvislosti s měřením expozice UVR byla zaznamenána pozorování činností pracovníků a používání osobních ochranných prostředků.
 • klíčová slova: konopí - pěstování - zahradnictví - expozice profesionální - měření - záření ionizující - záření ultrafialové - prostory vnitřní - prostory venkovní

LEE, TAEKHEE: Evaluation of a prototype local ventilation system to mitigate retail store worker exposure to airborne particles / Hodnocení prototypu místního ventilačního systému pro zmírnění expozice pracovníků maloobchodních prodejen částicím v ovzduší

 • anotace: Cílem této studie bylo vyhodnotit prototyp místního ventilačního systému (LVS), který má snížit expozici zaměstnanců maloobchodních prodejen aerosolům. Hodnocení bylo provedeno ve velké zkušební aerosolové komoře, kde byly generovány relativně rovnoměrné koncentrace polydisperzních částic chloridu sodného a skleněných kuliček, aby bylo možné systém otestovat s částicemi o velikosti nano a mikro. Kromě toho byl zkonstruován simulátor kašle, který napodobuje aerosoly uvolňované při dýchání ústy a kašli. Účinnost redukce částic systému LVS byla stanovena ve čtyřech různých experimentálních podmínkách pomocí přístrojů pro přímé odečítání a inhalovatelných vzorkovačů.
 • klíčová slova: aerosoly - nanočástice - mikročástice - maloobchod - prodejny - ovzduší vnitřní - ventilace - systémy větrací - prototypy
Journal of Occupational and Environmental Hygiene- č. 8 (2023)

WIJNANDS, ANJA P. G.: Causal factors of work-related chemical eye injuries reported to the Dutch Poisons Information Center / Příčinné faktory pracovních úrazů očí způsobených chemickými látkami nahlášené Nizozemskému informačnímu centru pro jedy

 • anotace: Tato studie zkoumala okolnosti profesionální expozice očí chemickým látkám, které byly nahlášeny Nizozemskému informačnímu středisku pro jedy. Během jednoroční prospektivní studie byly shromážděny údaje prostřednictvím telefonického průzkumu 132 obětí akutní profesní expozice očí. Oběti byly často exponovány průmyslovým výrobkům (35%) nebo čisticím prostředkům (27%). U většiny pacientů se neobjevily žádné nebo jen mírné příznaky. Hlavními příčinami profesionální expozice očí byly organizační faktory (např. nedostatečné pracovní pokyny - 52%) a osobní faktory (např. časový tlak a únava (50%) a nedostatečné používání osobních ochranných prostředků (OOPP, 14%). K expozici často docházelo při úklidových činnostech (34%) a osobní faktory byly častěji uváděny při úklidu (67%) než při jiných pracovních činnostech (41%). Údaje z toxikologických středisek jsou cenným zdrojem informací, který umožňuje identifikovat rizikové faktory pro profesní expozici očí chemickým látkám. Tato studie ukazuje, že osobní faktory, jako je časový tlak a únava, hrají významnou roli, ačkoli osobní faktory mohou souviset také s organizačními problémy, jako je špatná komunikace. Strategie zmírňování rizik by se proto měly zaměřit na technické, organizační a osobní faktory. Nutnost dodržovat pracovní pokyny a správné používání osobních ochranných pracovních prostředků by také měla mít významné místo ve vzdělávání a školení pracovníků.
 • klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - látky toxické - expozice profesionální - faktory rizikové - oči - opatření bezpečnostní

PERNETTI, ROBERTA: Assessment of nanoparticle emission in additive manufacturing : comparing wire and powder laser metal deposition processes / Hodnocení emisí nanočástic při aditivní výrobě: srovnání procesů laserového nanášení kovů drátem a práškem

 • anotace: Aditivní výroba, často označovaná jako 3D tisk, je rozvíjející se technologie s širokou škálou průmyslových aplikací a typologií procesů. Ačkoli by mohlo docházet k uvolňování kovových nanočástic jako vedlejších produktů, v současné době nejsou vzhledem k novosti této technologie k dispozici limity expozice na pracovišti ani přesvědčivé bezpečnostní normy. Tato studie si klade za cíl předběžně porovnat způsoby uvolňování nanočástic při laserovém nanášení kovů s použitím různých vstupních surovin, konkrétně kovového drátu a kovového prášku.
 • klíčová slova: výroba aditivní - 3D tisk - emise - nanočástice - limity - ovzduší vnitřní - kvalita - expozice profesionální - ochrana zdraví

SCHLÜTER, URS: Understanding the limitations and application of occupational exposure models in a REACH context / Pochopení limitů a použití modelů expozice na pracovišti v kontextu nařízení REACH

 • anotace: Modelování expozice hraje významnou roli pro regulační organizace, společnosti a odborníky, kteří se podílejí na hodnocení a řízení zdravotních rizik při práci na pracovištích. Jedním z kontextů, v nichž jsou modely expozice na pracovišti obzvláště důležité, je nařízení REACH v Evropské unii (nařízení (ES) č. 1907/2006). Tento komentář popisuje modely pro hodnocení expozice chemickým látkám při práci vdechováním v rámci nařízení REACH, jejich teoretické pozadí, použití a omezení, jakož i nejnovější vývoj a priority pro zdokonalení modelů. Shrneme-li diskusi, pak přestože není zpochybňován její význam a důležitost v kontextu nařízení REACH, je třeba modelování expozice na pracovišti v mnoha ohledech zdokonalit. Je třeba dosáhnout široké shody v několika klíčových otázkách (např. teoretické zázemí a spolehlivost modelovacích nástrojů), konsolidovat a monitorovat výkonnost modelů a jejich regulační přijetí a sladit postupy a politiky týkající se modelování expozice.
 • klíčová slova: rizika chemická - hodnocení rizik - bezpečnost chemická - expozice - regulace - modelování - REACH
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2023)

ADDOR, YAO S.: Assessment of indoor bioaerosol exposure using direct-reading versus traditional methods : potential application to home health care / Hodnocení expozice bioaerosolům ve vnitřních prostorách pomocí přímého čtení ve srovnání s tradičními metodami: potenciální využití v domácí zdravotní péči

 • anotace: Pracovníci domácí zdravotní péče mohou být v domácnostech svých klientů profesně vystaveni bioaerosolům. Výběr vhodné metody měření expozice bioaerosolům však zůstává problémem. Proto je nezbytné systematicky porovnávat stávající přístupy k měření. Měření bioaerosolů pomocí širokopásmového integrovaného snímače bioaerosolů (WIBS) založeného na fluorescenci v reálném čase bylo porovnáno s měřením pomocí čtyř tradičních off-line metod (TOLM). TOLMS zahrnovaly optické mikroskopické počítání vzorků z lapače spor, mikrobiální kultivaci vzorků z impaktorů, qPCR a sekvenování nové generace (NGS) vzorků z filtrů. Měření byla prováděna v obydleném bytě simulujícím prostředí, s nímž se pracovníci mohou setkat v domácnostech svých pacientů.
 • líčová slova: péče zdravotní - péče domácí - pečovatelé - bioaerosoly - plísně - bakterie - expozice profesionální - prostory vnitřní - detekce - měření

BERGMAN, MICHAEL S.: Fit evaluation of NIOSH approved N95 filtering facepiece respirators with various skin protectants : a pilot study / Hodnocení vhodnosti filtračních obličejových respirátorů N95 schválených NIOSH s různými prostředky na ochranu pokožky: pilotní studie

 • anotace: Rozsáhlá epidemie onemocnění může mít za následek prodloužení doby nošení filtračních obličejových respirátorů N95 schválených Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zdravotnickým personálem. Prodloužená doba nošení těchto přístrojů však může způsobit vznik různých nepříznivých stavů pokožky obličeje. Bylo hlášeno, že zdravotnický personál používá na obličej "ochranné prostředky na kůži", aby snížil tlak a tření respirátorů. Vzhledem k tomu, že těsně přiléhající respirátory jsou závislé na dobrém utěsnění obličeje, aby chránily uživatele, je důležité pochopit, zda je přiléhání ovlivněno použitím ochranných prostředků na kůži. Této laboratorní pilotní studie se zúčastnilo 10 dobrovolníků, kteří provedli kvantitativní testy přiléhavosti, aby zhodnotili přiléhavost respirátoru při použití prostředků na ochranu kůže. Hodnoceny byly tři modely filtračních obličejových masek N95 a tři prostředky na ochranu kůže.
 • klíčová slova: zdravotníci - respirátory filtrační - přilnavost - kůže - ochrana pokožky

MUI, WILTON: Development of ASTM International D8405 : standard Test Method for Evaluating PM2.5 Sensors or Sensor Systems Used in Indoor Applications / Vývoj normy ASTM International D8405: standardní zkušební metoda pro hodnocení senzorů PM2,5 nebo senzorických systémů používaných ve vnitřních aplikacích

 • anotace: Senzory a senzorové systémy pro monitorování jemných částic s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 µm mohou v reálném čase poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě ovzduší ve vnitřních prostorách a mohou tak pomoci řídit opatření k řízení koncentrací znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší. Pro předvídání účinnosti takového monitorování je zásadní standardizované ověřování výkonnosti a přesnosti čidel a systémů čidel. Pro tuto potřebu byla vytvořena nová standardní zkušební metoda ASTM International (ASTM D8405), která je dosud nejpřísnějším publikovaným laboratorním protokolem pro hodnocení senzorů kvality vnitřního ovzduší a senzorových systémů měřících částice o průměru menším než 2,5 µm. Tento článek pojednává o vývoji standardní zkušební metody, klíčových aspektech zkušebního procesu, příkladech výsledků hodnocení a srovnání této standardní zkušební metody s obdobnými protokoly hodnocení.
 • klíčová slova: ovzduší vnitřní - kvalita - částice - monitorování - senzory - metody - hodnocení

HEDLUND, FRANK HUESS: Confined space hazards: plain seawater, an insidious source of hydrogen sulfide / Rizika v uzavřených prostorách: obyčejná mořská voda, zákeřný zdroj sirovodíku

 • anotace: V roce 2022 došlo k nehodě v uzavřeném prostoru na dánském tankeru, při níž zemřeli dva technici na otravu sirovodíkem během kontroly prázdné nákladní nádrže, která obsahovala rostlinný kuchyňský olej. Zdroj sirovodíku byl záhadný. Přibližně tři týdny před nehodou byla nákladní nádrž předem promyta mořskou vodou. Nezdálo se, že by tato voda představovala toxické nebezpečí, a proto byla v nádrži ponechána. Přirozený obsah rozpuštěných síranů v mořské vodě však byl přeměněn na sulfid bakteriemi redukujícími sírany a zbytky rostlinného oleje s nízkým obsahem síry poskytly živiny nezbytné pro růst bakterií. Výpočty potvrdily, že sírany v pouhých 10 m3 obyčejné mořské vody postačují k vytvoření bezprostředně smrtelné koncentrace plynu H2S v nákladní nádrži o objemu 4500 m3 tankeru na přepravu produktů. Statistiky nehod ukazují, že smrtelné nehody v uzavřených prostorách jsou vážným problémem. Přísné dodržování rutinního nuceného větrání a rozsáhlé plynové zkoušky nákladních nádrží před vstupem do nich by nabídly jednoduchá a účinná preventivní opatření.
 • klíčová slova: prostory uzavřené, bakterie, voda mořská, sirovodíky, sírany, rizika, opatření bezpečnostní
Journal of Safety Research - č. 85 (2023)

HADAVI, MARZIEH: Workplace violence against health care workers during the COVID-19 Pandemic : a systematic review and meta-analysis / Násilí na pracovišti vůči zdravotnickým pracovníkům během pandemie covid-19: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat prevalenci násilí na pracovišti vůči zdravotnickým pracovníkům během pandemie covid-19. V roce 2015 bylo v rámci studie provedeno několik analýz, které se týkaly především výzkumu a vývoje: V této studii bylo během primárního vyhledávání původně získáno 1 054 článků, z nichž 13 bylo nakonec zařazeno do metaanalýzy. Podle výsledků metaanalýzy byla prevalence fyzického a verbálního násilí na pracovišti 10,75 %, resp. 45,87 %. Výsledky ukázaly, že prevalence násilí na pracovišti byla během pandemie poměrně vysoká. Zdravotničtí pracovníci proto potřebují základní školení ke snížení stresu a zvýšení odolnosti. Rovněž zvážení organizačních intervencí (včetně zásad, které zajistí, aby pracovníci hlásili násilí svým nadřízeným, zvýšení počtu zaměstnanců na pacienta a instalace systémů pro zdravotníky, které jim umožní přivolat okamžitou pomoc) může zvýšit jejich odolnost.
 • klíčová slova: zdravotníci - sestry zdravotní - násilí na pracovišti - agresivita - koronavirus - pandemie

BABALOLA, AKINLOLUWA: A systematic review of the application of immersive technologies for safety and health management in the construction sector /Systematický přehled využití imerzivních technologií pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví

 • anotace: Stavebnictví zaměstnává přibližně 7 % světové pracovní síly a podílí se na světové ekonomice přibližně 6 %. Statistiky však ukazují, že stavebnictví se významně podílí na úmrtích a úrazech na pracovišti, a to i přes četné zásahy (včetně technologických aplikací) prováděné vládami a stavebními společnostmi. V poslední době se jako životaschopná cesta, která by pomohla řešit špatné výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve stavebnictví, výrazně objevily také imerzní technologie jako součást souboru technologií Průmyslu 4.0. Z přehledu vyplynulo, že odborná literatura se zaměřuje na použití různých imerzivních technologií pro identifikaci a vizualizaci nebezpečí, školení bezpečnosti, navrhování pro bezpečnost, vnímání a hodnocení rizik při různých stavebních pracích. Přehled identifikoval několik omezení týkajících se používání imerzních technologií, mezi něž patří nízká úroveň přijetí vyvinutých imerzních technologií pro řízení BOZP ve stavebnictví, velmi omezený výzkum v oblasti použití imerzních technologií pro zdravotní rizika a omezené zaměření na porovnání účinnosti různých imerzních technologií pro řízení BOZP ve stavebnictví.
 • klíčová slova: technologie imerzivní - realita virtuální - realita rozšířená - stavebnictví - použití - BOZP


AL-BAYATI, AHMED JALIL: PPE non-compliance among construction workers : an assessment of contributing factors utilizing fuzzy theory / Nedodržování používání OOP mezi stavebními dělníky: hodnocení faktorů, které k tomu přispívají, s využitím fuzzy teorie

 • anotace: Pracovníci ve stavebnictví jsou vystaveni nepoměrně vyššímu riziku smrtelných i nefatálních úrazů než pracovníci v jiných odvětvích. Absence a nevhodné používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), tedy nedodržování použití OOPP, jsou hlavními příčinami smrtelných a nefatálních úrazů na pracovištích ve stavebnictví. K prozkoumání a posouzení faktorů, které přispívají k nedodržování použití OOPP, byla proto použita robustní čtyřkroková výzkumná metodika. Výsledkem bylo 16 faktorů, které byly identifikovány na základě přehledu literatury a seřazeny pomocí teorie fuzzy množin a shlukování K-means. Mezi nimi zaujímají přední místa: nedostatečný bezpečnostní dohled, špatné vnímání rizik, nedostatečné přizpůsobení se klimatu, nedostatečné školení o bezpečnosti a nedostatečná podpora vedení. Proaktivní řízení bezpečnosti na staveništi má zásadní význam pro eliminaci nebo minimalizaci rizik na staveništi a pro zvýšení celkové bezpečnosti.
 • klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - stavebnictví - použití - kultura bezpečnosti práce - klima bezpečnostní - řízení bezpečnosti práce

PILBEAM, COLIN: Safety training in context: technical, cultural and political factors affecting its design, delivery and transfer / Školení o bezpečnosti v souvislostech: technické, kulturní a politické faktory ovlivňující jeho tvorbu, poskytování a přenos

 • anotace: Bezpečnostní školení je nedílnou součástí moderních systémů řízení bezpečnosti. Ne vždy se však to, co se učí v učebně, přijme a použije na pracovišti, čímž vzniká problém přenosu školení. Cílem této studie, která zaujímá alternativní ontologický postoj, bylo konceptualizovat tento problém jako problém "shody" mezi tím, co je školeno, a kontextovými faktory v pracovním prostředí přijímající organizace. Bylo provedeno dvanáct polostrukturovaných rozhovorů se zkušenými školiteli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s různými zkušenostmi. Data byla tematicky kódována "zdola nahoru" s cílem zachytit důvody pro školení o bezpečnosti a místa, kde se při navrhování a provádění školení zohledňuje kontext. Poté byly kódy tematicky seskupeny podle již existujícího rámce s cílem kategorizovat kontextové faktory, které ovlivňují "vhodnost", na technické, kulturní a politické faktory, z nichž každý působí na různých úrovních analýzy. Školení v oblasti bezpečnosti probíhá tak, aby uspokojilo očekávání vnějších zainteresovaných stran a splnilo interní vnímání potřeb. Zohlednění kontextových faktorů může nastat jak při navrhování, tak při poskytování školení. Byla identifikována řada technických, kulturních a politických faktorů, které mohou působit na individuální, organizační nebo nadorganizační úrovni a ovlivňovat přenos bezpečnostního školení.
 • klíčová slova: školení bezpečnosti práce - vnímání - percepce - bariéry - faktory - intervence

BAYRAMOVA, AYA: Constructs of leading indicators : a synthesis of safety literature / Konstrukty indikátorů vedení: syntéza literatury o bezpečnosti

 • anotace: Indikátory vedení představují neocenitelný nástroj, který organizacím nabízí možnost: sledovat výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nikoli pouze selhání a nehody; měřit účinnost přijatých bezpečnostních opatření; zaměřit se na nežádoucí prekurzory, nikoli na nežádoucí události, ke kterým došlo. Navzdory těmto hmatatelným výhodám spojeným s jejich přijetím jsou definice, použití a funkce indikátorů vedení v literatuře většinou nejednoznačné a nejednotné. Proto tato studie systematicky přezkoumává příslušnou literaturu s cílem identifikovat konstrukty indikátorů vedení a vytváří návod pro jejich implementaci (jako koncepční model).
 • klíčová slova: výkonnost podniková - indikátory - ukazatele - řízení bezpečnosti práce

CARRETERO-GÓMEZ, JOSÉ M.: Linking occupational accidents and construction firm survival / Souvislost mezi pracovními úrazy a přežitím stavebních firem

 • anotace: Tento článek zkoumá vztahy mezi hlášenými úrazy pracovníků ve stavebních firmách a pravděpodobností přežití těchto firem. V letech 2004-2010 byl vybrán vzorek 344 španělských stavebních firem z Mallorky. Studie vytvořila panelová data s hlášenými oficiálními úrazy z evidence Úřadu práce a přežitím nebo krachem firem z databáze Bureau van Dijḱs Iberian Balance Sheet Analysis System. Hypotézou je, že vyšší počet nehod přímo ovlivňuje pravděpodobnost přežití firmy v odvětví. Pomocí probitového regresního modelu s panelovými daty byl zkoumán vztah mezi těmito dvěma proměnnými, aby bylo možné hypotézu ověřit. Studie prokázala, že nárůst počtu nehod snižuje pravděpodobnost, že společnost bude pokračovat v činnosti, nebo ještě hůře, že zkrachuje. Výsledky mohou být užitečné pro zdůraznění důležitosti definování politik pro účinnou kontrolu těchto nehod, protože to může být pro ekonomiku regionu klíčovým faktorem udržitelnosti, konkurenceschopnosti a růstu stavebního odvětví.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - stavebnictví - podniky - výkonnost - udržitelnost - insolvence
Pracovní lékařství - č. 1-2 (2023)

ŽÍDKOVÁ, V.: Pracovnělékařská prohlídka zachránila život pacienta s rozštěpenou aortou

 • anotace: Kazuistika pojednává o situaci, kdy byl zaměstnanec odeslán k lékaři v rámci periodické pracovnělékařské prohlídky. Sekvencí vyšetření došlo k záchytu asymptomatické disekce aorty, včasné kardiochirurgické intervenci a záchraně života osoby, která by jinak k lékaři vůbec nepřišla, neboť se cítila zcela zdráva a bez obtíží.
 • klíčová slova: služby pracovnělékařské - prohlídky pracovnělékařské - prevence nemocí - kazuistika

KLUSÁČKOVÁ, PAVLÍNA: Změny ventilačních parametrů u hasičů při simulovaném zásahu

 • anotace: Úvod: Práce hasičů patří mezi rizikové z hlediska možného ohrožení zdraví. Během zásahů jsou hasiči vystavováni nebezpečným zplodinám hoření, které mohou mít akutní i chronický účinek. Cílem tohoto projektu bylo zjistit, k jakým změnám ve ventilačních parametrech dochází u hasičů časně po zásahu u požáru. Metodika: Projektu se účastnilo 24 hasičů (průměrný věk 37,1 let), kteří byli v rámci výcviku exponováni zplodinám hoření při hašení v zařízení simulujícím reálné prostředí požáru (flashover kontejner). Před zásahem, ihned po něm a druhý den byla provedena spirometrie. Před expozicí bylo provedeno měření vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) k posouzení možného alergického zánětu v dýchacích cestách. Výsledky: Průměrná hodnota FeNO byla u sledovaných osob 18,8 ppb (rozmezí 5–59). Při měření klidové spirometrie před zásahem byla u jedné osoby snížená hodnota FEV1 (usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu), snížené hodnoty obstrukce v periferních dýchacích cestách (MEF – maximální průtoky vydechnutého vzduchu v různých úrovních usilovné vitální kapacity) byly nalezeny u 18 osob, zvýšená hodnota odporů v dýchacích cestách (Rocc) u 12 osob. Vitální kapacita (VC) plic byla u všech osob v normě. Ihned po cvičném zásahu došlo ve skupině sledovaných osob ke zlepšení průměrné hodnoty všech sledovaných ventilačních parametrů. Změny byly významné v parametrech FEV1, MEF25 (maximální průtok vydechnutého vzduchu v 25 % usilovné vitální kapacity), AEX (plocha pod výdechovou částí křivky) (p ≤ 0,001), FVC (usilovná vitální kapacita) a Rocc (p < 0,01). Druhý den došlo naopak ke zhoršení sledovaných ventilačních parametrů, a to jak vzhledem k hodnotám ihned po zásahu, tak i ke vstupním hodnotám. Změny druhý den po zásahu v porovnání s hodnotami před zásahem byly významné pro parametr VC, Rocc (p < 0,001), FEV1 (p < 0,01). Závěr: Sledování ventilačních parametrů během simulovaného požárního zásahu ukázalo, že ke zhoršení došlo až s odstupem – druhý den, a to v dynamických i statických parametrech. Z hlediska regenerace organismu hasičů je tedy velmi důležitá rekonvalescence ve dnech následujících po zásahu.
 • klíčová slova: spirometrie - oxid dusnatý - hasiči - zplodiny - hoření

HUDÁČKOVÁ, A.: Percepce pracovní zátěže a dalších rizikových faktorů vzniku cévní mozkové příhody

 • anotace:: Cévní mozkové příhody (dále CMP) patří mezi velmi závažná onemocnění, představující celosvětový medicínský i ekonomický problém. Přesto, že v České republice dochází ke snížení mortality, je jejich výskyt nadále vysoký. Hlavním cílem našeho výzkumu bylo zaměření se na problematiku komplexní prevence cévní mozkové příhody ischemického typu u lidí žijících v České republice, dílčím cílem bylo zhodnocení pracovní psychické zátěže jako možného rizikového faktoru vzniku CMP. Ke sběru dat byla použita kombinace nestandardizovaného dotazníku, týkajícího se prevence CMP, nestandardizovaného dotazníku k hodnocení psychické zátěže při práci a standardizovaného dotazníku pro zjištění celkové zdravotní gramotnosti (Standardized Overall Health Literacy Questionnaire) – HLSQ – 16. K hodnocení psychické pracovní zátěže byly využity jednotlivé otázky ze standardizovaného Meisterova1 dotazníku, které odpovídají jednotlivým faktorům psychické zátěže. Tyto faktory byly posléze analyzovány ve vztahu k jednotlivým sociodemografickým znakům a následně porovnány podle středních hodnot mezi sebou, aby bylo možné určit sílu jejich vlivu. Terénní šetření bylo provedeno v celé České republice (dále ČR) technikou standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem (face-to-face) od listopadu do prosince 2019. Výběrový soubor občanů byl konstruován jako kvótní a byl konstruován tak, aby svou strukturou odpovídal složení všech občanů ČR z hlediska regionů (krajů), pohlaví a věku. Tyto znaky byly určeny jako reprezentativní. Celkem tvoří výběrový soubor 1 004 občanů. Hodnocení psychické pracovní zátěže bylo realizováno u respondentů zařazených do pracovního procesu. Toho se účastnilo 66 % (N = 663) respondentů. Statistické zpracování dat bylo provedeno programy SASD 1.4.12 (Statistical Analysis of Social Data) a SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). U hodnocení nestandardizovaného dotazníku k hodnocení psychické pracovní zátěže byla v některých případech síla testu oslabena nedostatečným počtem pozorování ve třech políčkách kontingenční tabulky, byla proto aplikována Yatesova korekce. Mezi faktory představující největší psychickou zátěž dle výsledků patří časová tíseň a skutečnost, že práce je tak náročná, že ji nelze provádět po léta se stejnou výkonností. Naopak nejméně zatěžujícím faktorem byla podle našich respondentů schopnost udržet pozornost při práci a přítomnost konfliktů a problémů na pracovišti.
 • klíčová slova: faktory rizikové - zátěž pracovní - zátěž psychická - prevence

HOLUBOVÁ, M.: Onemocnění svrabem a ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání

 • anotace: Článek je zaměřen na problematiku ověřování podmínek vzniku onemocnění svrabem (scabies) pro účely posuzování nemoci z povolání. Svrab je možno zařadit pod položku 1, případně 3 v kapitole V přílohy k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Pro uznání nemoci z povolání v České republice je nutné, aby onemocnění, které lze zařadit pod některou z položek platného seznamu nemocí z povolání, bylo řádně diagnostikováno a současně, aby byly splněny podmínky vzniku onemocnění tak, jak jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. Je popsána kazuistika, kdy klinická kritéria pro uznání nemoci z povolání byla splněna, ověření podmínek vzniku onemocnění (tzv. hygienická kritéria) však nebylo původně vyhodnoceno správně. Případ byl řešen v rámci návrhu na přezkoumání lékařského posudku o neuznání nemoci z povolání.
 • klíčová slova: svrab - nemoci z povolání - posuzování - nákazy - rizika
Professional Safety- č. 8 (2023)

AYERS, DAVID: Evaluating equipment for hazards before and after installation / Hodnocení zařízení z hlediska nebezpečí před instalací a po ní

 • anotace: Pro profesionály v oblasti bezpečnosti práce prevence znamená, že je třeba aktivně pracovat na snížení nebo odstranění nebezpečí a nečekat, až dojde k nehodě. V mnoha podnicích je hodnocení nebezpečnosti nového i použitého vybavení často až na druhém místě. Autor zjistil, že jen málo společností se zabývá celým životním cyklem výrobního zařízení a zahrnuje metody, které snižují nebo eliminují nebezpečí zařízení a snižují vznik nebezpečného odpadu spolu s konečnou likvidací majetku (včetně případné dekontaminace chemickými látkami a těžkými kovy před likvidací). Uvedené myšlenky a koncepty mohou pomoci bezpečnostním odborníkům prověřit zařízení z hlediska nebezpečí před nákupem, uvádí otázky, které je třeba klást ve fázi návrhu a instalace, a pomoci při tvorbě konceptu flexibilního kontrolního seznamu, který pomůže zajistit, aby zařízení bylo pro obsluhu a pracovníky údržby co nejbezpečnější.
 • klíčová slova: stroje a zařízení - zařízení strojní - instalace - provoz - údržba - odpady nebezpečné - bezpečnost - prevence rizik - hodnocení rizik

WALKER, STEPHANIE A.: Authentic leadership and safety climate : leading teams to a safer workplace / Autentické vedení a bezpečnostní klima: vedení týmů k bezpečnějšímu pracovišti

 • anotace: Tento článek pojednává o bezpečnostním klimatu včetně relevantního výzkumu, který má vědecké i praktické důsledky. Dále se zabývá autentickým vedením, včetně výzev a řešení souvisejících s bezpečností a dopadu na bezpečnostní klima. Autoři diskutují o tom, jak tento výzkum odhaluje silný vztah mezi bezpečnostním klimatem a autentickým vůdcovským chováním.
 • klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura podniková - vedení lidí - chování

HUSAIN, ISMAEEL: Sense of vulnerability in industrial settings : an empirical framework for incident prevention / Pocit zranitelnosti v průmyslovém prostředí: empirický rámec pro prevenci incidentů

 • anotace: Dlouhodobé fungování podniku bez závažných incidentů může vytvořit kulturu snadnosti, která může způsobit, že organizace i jednotlivci přestanou být ostražití a ztratí pocit zranitelnosti. Neudržení pocitu zranitelnosti vedlo v průmyslovém prostředí k velkým katastrofám. Ačkoli vědci a odborníci z praxe zdůrazňují význam vštěpování a udržování pocitu zranitelnosti v organizacích, informací o tom, jak tuto zranitelnost udržovat, bylo zjištěno málo. Tato kvalitativní výzkumná studie, zahrnující čtyři organizace zabývající se rafinací ropy, navrhuje empirický rámec pro organizace a jednotlivce, který by si měli osvojit, aby si udrželi pocit zranitelnosti ve snaze předcházet haváriím. Tato studie znamená vliv pracovních a osobních faktorů na pocit zranitelnosti prostřednictvím vzorců vnímání. Dále tento výzkum vyvinul nástroj pro hodnocení zranitelnosti v průmyslovém prostředí na základě kritických faktorů a složek, které jsou nedílnou součástí navrhovaného rámce.
 • klíčová slova: prostředí průmyslové - incidenty - havárie průmyslové - zranitelnost - prevence rizik - faktory osobnostní - faktory pracovní
Professional Safety - č. 9 (2023)

PATER, ROBERT: 10 considerations for upgrading safety culture / 10 úvah o zvyšování kultury bezpečnosti

 • anotace: Článek poskytuje soubor úvah, které se zabývají možnostmi, jak zlepšit kulturu bezpečnosti v podniku. Přestože neexistuje žádný definitivní plán pro zvýšení kultury bezpečnosti, záměr a zásady jsou důležité. Ale to, jak jsou zavedeny, má zásadní vliv na to, zda a jak dojde ke zlepšení a jak se udrží (nebo neudrží). Kultura bezpečnosti je nakonec sborníkem přesvědčení a činností, strukturálně podporovaných a kompatibilně udržovaných.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - úvahy

BAYONA, ARNALDO: What is a serious injury? : a model for defining serious injuries and fatalities / Co je to závažný úraz?: model pro definici vážných a smrtelných úrazů

 • anotace: Z hodnocení vyplývá, že neexistuje jednotné chápání slova "závažný" a že existuje značný šum v klasifikaci téhož případu více osobami. Panel odborníků využil literaturu z oblasti medicíny, vojenství, techniky a dalších oborů a vytvořil empirická kritéria, která definují vážné zranění - model LIFE. Kontrolovaný experiment ukázal, že model LIFE je spolehlivý, výrazně snižuje šumy a slouží jako základ pro odbornou spolupráci a vědecký pokrok.
 • klíčová slova: úrazy těžké - úrazy smrtelné - definice - terminologie

SEAL, BRYAN: Control equipment characteristics affecting worker protection decision-making / Vlastnosti kontrolních zařízení ovlivňující rozhodování o ochraně pracovníků

 • anotace: Malé a střední podniky často používají osobní ochranné pracovní prostředky a respirátory jako kontrolní prostředky pro ochranu zaměstnanců před nebezpečím z ovzduší. Tento článek zkoumá síly, které mohou ovlivňovat rozhodování zaměstnavatelů o ochraně zaměstnanců, a zkoumá ekonomické teorie, které mohou pomoci vysvětlit rozhodnutí zaměstnavatelů. Pochopení těchto sil může být podkladem pro snahu pomoci těmto podnikům zvolit lepší kontrolní opatření na ochranu zaměstnanců. Prostřednictvím této studie byly shromážděny kvalitativní údaje z polostrukturovaných rozhovorů s malými a středními podniky v betonářských oborech, které jsou vystaveny známému nebezpečí šíření vzduchem. Rozhovory poskytly vhled do sil, které zaměstnavatelé pociťují při svém rozhodování.
 • klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - ochrana dýchadel - ovzduší - zaměstnavatelé - rozhodování 
Sociologický časopis - č. 4 (2023)

RAUDENSKÁ, PETRA: Fenomén #scicomm : využití big data a jejich analýzy při sledování komunikace vědy na internetových stránkách českých výzkumných organizací

 • anotace: Tato studie se zaměřila na vědeckou komunikaci na webových stránkách českých výzkumných institucí. Konkrétně autoři zjišťovali, do jaké míry je česká věda sdílena s veřejností na internetu a jaké rozdíly lze nalézt mezi webovými stránkami společenskovědních a přírodovědných institucí. Textová analýza ukázala, že na vědeckých webových stránkách se výrazy jako "věda" a "popularizace" vyskytují společně s odkazy na vědecké instituce, studium a výzkum. V případě přírodních věd byl termín "popularizace" častěji spojen se získáním vědeckých ocenění za popularizaci a propagaci vědy. Strukturální analýza webu ukázala, že většina vědeckých webů obsahovala hypertextové odkazy na sociální média, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn. Stejně tak často odkazovaly na online zpravodajství, jako jsou ceskatelevize.cz, novinky.cz, lidovky.cz a rozhlas.cz. Na druhou stranu mnohem méně často odkazovali na webové stránky institucí a státní správy. Výsledky naznačily, že českou vědeckou komunikaci lze charakterizovat spíše jako interaktivní než kanonickou.
 • klíčová slova: věda - komunikace - instituce výzkumné - analýzy dat - sítě sociální
Sondy revue - č. 7-8 (2023)

VAŇÁSEK, JIŘÍ: Aktuální vývoj na trhu práce v ČR

 • anotace: Z pohledu absolutních čísel nedocházelo v roce 2022 k výrazným výkyvům na trhu práce. Podíl nezaměstnaných osciloval mezi 3,5 až 3,9 %, což znamená 256 300 uchazečů o zaměstnání. Lze však pozorovat postupné snižování počtu pracovních míst, a to meziročně cca až o 25 000, konkrétně na 318 500. Na trhu práce v průběhu roku 2022 i nadále docházelo k určitým strukturálním změnám. V některých odvětvích dochází k mírnému propouštění (např. zpracovatelský průmysl, případně oblast některých služeb), naopak některá odvětví (energetika, zbrojní průmysl a další) i nadále zaznamenávají poptávku po pracovní síle.
 • klíčová slova: trh práce - vývoj - Česká republika - 2022

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • anotace: Novela zákoníku práce zapracovává do českého právního řádu směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z této směrnice budou významné změny provedeny v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohodářům bude nově právní úprava garantovat i některá práva, jež dosud svědčila pouze zaměstnancům v pracovním poměru.
 • klíčová slova: dohody - vztahy pracovněprávní - směrnice evropské - doba pracovní - odpočinek - překážky v práci - dovolená
Trilobit- č. 1 (2023)

NOVOTNÝ, TOMÁŠ: Historie bezpilotních prostředků : počátky

 • anotace: Tento článek se věnuje kategorizaci a počáteční historií bezpilotních prostředků. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují historii objevů a patentů těchto prostředků. To vše od samotných počátků až do období mezi dvěma světovými válkami.
 • klíčová slova: drony - prostředky bezpilotní - letouny bezpilotní - historie

BUGANOVÁ, KATARÍNA: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte Industry 4.0

 • anotace: Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v současné době velmi aktuálním tématem vzhledem k negativním dopadům pandemie covid-19 a neustálému technologickému vývoji. Jedním z důvodů jsou výdaje, které vznikají v důsledku úrazů a pracovní neschopnosti zaměstnanců, ale do popředí se dostává i snaha o komplexní zvýšení podnikové bezpečnosti. Cílem článku je poukázat na vývoj úrazovosti v Žilinském kraji a na pozitivní a negativní aspekty Průmyslu 4.0 ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - průmysl 4.0 - úrazy pracovní - průzkumy - podniky - Slovensko

MITRENGA, PATRIK: Identifikácia rizikových podnikových sektorov a příčin rizík v mikro a malých podnikoch na základe stavu BOZP v SR

 • anotace: Vytvoření nástrojů na webové platformě OiRA bude velkým přínosem pro mikropodniky a malé podniky ve Slovenské republice, a to především z důvodu potřeby snižování pracovních úrazů. Identifikace rizik a nebezpečí pomocí nástroje poskytne jejich přehledný seznam. Pro vytvoření nástrojů ve webové platformě OiRA je bezpodmínečně nutné znát riziková odvětví, oddíly obecně klasifikované podle SK NACE, příčiny nebo možnosti vzniku úrazů v daném odvětví a četnost úrazů v daném odvětví.
 • klíčová slova: identifikace rizik - hodnocení rizik - nástroje - OIRA - prevence úrazů - podniky malé - mikropodniky

MAREK, JAKUB: Robotizace pracovních činností v průmyslu a její dopady na kulturu bezpečnosti

anotace: Průmysl se v současnosti potýká s řadou problémů, které pandemie Covid-19 v mnoha ohledech ještě prohloubila. Na rozdíl o jiných proběhlých hospodářských krizí nechybí poptávka po produkci, nýbrž se žalostně nedostává potřebných surovin, vstupních materiálů a v některých segmentech také zaměstnanců. Tento stav si na straně firem proto logicky vynucuje adekvátní reakce, mezi něž patří i stále širší využívání robotizace. Ačkoli lidé díky milionům let své evoluce disponují skvělými pohybovými, mentálními i senzorickými vlastnostmi, technický vývoj ukazuje, že roboti budou schopni většinu z nich významně předčit. Tato skutečnost proto vede již dnes k obavám mnoha zaměstnanců o svou budoucnost. Seberou roboti lidem práci? To je jedna z mnoha otázek, na kterou jsme se pokusili hledat odpovědi v rámci projektu RIDWOS. Provedli jsme dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo více jak 300 operátorů výroby působících ve čtyřech výrobních firmách (Automotive a elektrotechnický průmysl), kde se již roboty využívají, a dále 250 studentů střední průmyslové školy elektrotechnické, kteří se na využívání robotů ve své profesní praxi teprve připravují. Získané výsledky ukázaly zajímavé rozdíly v postojích těchto skupin. Zatímco zaměstnanci se s roboty na svých pracovištích poměrně dobře sžili, studenti byli k využívání robotizace o něco zdrženlivější. Provedený výzkum také potvrdil, že obavy či strach zaměstnanců plynoucí ze zavádění robotizace, nejsou aktuálně na místě. Robotizace naopak přináší spíše mnohé pozitivní efekty, jakými jsou zlepšování stavu pracovního prostředí, snižování počtu pracovních úrazů a též kultivaci lidských zdrojů. klíčová slova: robotizace - roboty - průmysl 4.0 - kultura bezpečnosti práce

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2023)

KUBÍK, MICHAL: Kontroly v oblasti zaměstnanosti v roce 2022

 • anotace: Kontroly zaměřené na dodržování ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou orgány inspekce práce realizovány od roku 2012, kdy došlo k přechodu této kontrolní kompetence z Úřadu práce ČR. Jedná se především o kontroly zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání, zastřeného zprostředkování zaměstnání, kontrolu oznamovacích a evidenčních povinností při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, kontrolu rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání a kontrolu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • klíčová slova: zaměstnanost - kontroly - inspekce práce - 2022

KYNCL, PETR: Legální a nelegální formy výkonu práce členy rodiny

 • anotace: Záměrem tohoto článku je přiblížit čtenáři některé legální formy výkonu práce členy rodiny podle platné právní úpravy a judikatury a odlišit je od nelegální závislé práce vykonávané mimo základní pracovněprávní vztahy, jimiž jsou podle § 3 zákoníku práce pracovní poměr a pracovněprávní vztahy založené dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.
 • klíčová slova: formy práce - rodina - vztahy pracovněprávní - dohody

BURDA, JAKUB: Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků

MARŠÁTOVÁ, MARCELA: Skladování chemických látek z pohledu kontroly inspektorátu práce

 • anotace: Téměř v každé společnosti je nějakým způsobem prováděna manipulace a skladování nebezpečných látek. Ve většině kontrolovaných subjektů, kde je manipulováno s velkým množstvím chemických látek a směsí (dále jen CHLaS), je věnována dostatečná pozornost i jejich skladování. Při manipulaci s menším množstvím CHLaS kontrolované subjekty problematiku skladování podrobněji neřeší. Často volí ten nejjednodušší způsob, tzn. volné uložení přímo na místě používání, bez správného umístění, označení, otevřené a nezajištěné obaly. V těchto případech pak může dojít k únikům těchto látek, které mnohdy končí závažnými důsledky, jako jsou poškození zdraví (poleptání, intoxikace, otravy atd.), škody na majetku (požáry, výbuchy) a ohrožení životního prostředí. Cílem inspektorů při kontrolách je těmto událostem předcházet a zaměřit se na dodržování stanovených organizačních a technických zásad bezpečného skladování. Je třeba si uvědomit, že skladování je celý soubor činností – od příjmu, vlastního uskladnění ve skladovacím prostoru a vydávání CHLaS. Za skladovací prostor je považován prostor určený ke skladování, vybavený skladovací technikou a zařízením.
 • klíčová slova: látky chemické - skladování - manipulace - kontroly

BURDOVÁ, JANA: Náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním pojištění

 • anotace: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, definuje osoby se zdravotním postižením (dále OZP) v ustanovení § 67 jako osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni a dále osoby zdravotně znevýhodněné. Každý zaměstnavatel, který má v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců (v přepočteném počtu za kalendářní rok), má povinnost zaměstnávat z vypočteného přepočteného počtu zaměstnanců 4 procenta OZP. Tuto povinnost zákon o zaměstnanosti stanoví plnit třemi způsoby, a to zaměstnáváním OZP v pracovním poměru (opět přepočtený počet osob za kalendářní rok), odebíráním náhradního plnění ve výši 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného OZP, odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací uvedených způsobů.
 • klíčová slova: osoby hendikepované - zaměstnanost

KLOUDOVÁ, MONIKA: Alternativy zemního plynu

 • anotace: V souvislosti s energetickou krizí v roce 2022 došlo k extrémnímu růstu cen energií (zejména elektřiny a plynu). Jednou z příčin energetické krize je mj. rychlý přechod k uhlíkové neutralitě, upřednostnění klimatických cílů a odstavování stabilních zdrojů elektřiny (uhlí, jádro), které byly nahrazeny zdroji plynovými a obnovitelnými. Z uvedených důvodů se hledají možná technická řešení náhrady zemního plynu, kdy alternativami jsou zejména vodík, bioplyn a lehký topný olej.
 • klíčová slova: paliva alternativní - vodík - bioplyny - oleje topné

  Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

  Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

  Provozovatel portálu

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Jeruzalémská 1283/9
  110 00 Praha 1

  Sociální sítě VÚBP

  facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

  Kde nás najdete

  X

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  zašleme vám nové na váš e-mail