Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2024/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2024) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2024) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2024) | Fórum sociální politiky - č. 4 (2023)Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 273 (2023) | Hygiena - č. 4 (2023) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2023) | Professional Safety - č. 2 (2024) | Sicher ist Sicher - č. 1 (2024) | Sicher ist Sicher - č. 2 (2024) | Spektrum - č. 2 (2023) 

 

112 - č. 1 (2024)
FRIEDRICHOVÁ, ROMANA: Toxicita zplodin hoření fasádních izolantů

 • anotace: Zateplování objektů je odvětvím, které v posledních letech zaznamenalo dynamický rozvoj. Požadavky na zateplovací systém ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanovené v normách požárního kodexu ČSN 73 08xx ho posuzují s ohledem na třídu reakce na oheň a požární výšku objektu, množství uvolněného tepla z jednoho m2 plochy či index šíření plamene po povrchu. Ve vztahu k ETICS lze tedy konstatovat, že současné požadavky těchto norem respektují primární cíle požární bezpečnosti staveb.
 • klíčová slova: bezpečnost požární - stavby - fasády - materiály - hoření - zplodiny - toxicita

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2024)
DANDOVÁ, EVA: Jak správně vyšetřit pracovní úrazy

 • anotace: Podle § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Evidence pracovních úrazů je výsledkem šetření pracovních úrazů. V okamžiku, kdy vznikne škoda – zejména škoda na zdraví zaměstnance – je nedílnou součástí posouzení celkové situace a všech okolností, zjištění toho, jak byly dodrženy všechny zásady BOZP. A právě porušení základních principů BOZP bývá v praxi nejčastějším důvodem vzniku škody.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - vyšetřování úrazů - zaměstnavatelé - povinnosti - zásady - kniha úrazů - evidence - záznamy úrazů

DANDOVÁ, EVA: Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví

 • anotace: Předmětem našeho zájmu je poslední novela zákoníku práce provedená zákonem č. 413/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, která byla přijata po dlouhých jednáních až v prosinci a byla publikována ve Sbírce zákonů až 27. prosince 2023. Čtvrtá novela zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb. byl do zákoníku práce znovuzaveden institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, který byl v České republice již aplikován v letech 2008 až 2013
 • klíčová slova: práce přesčas - doba pracovní - zdravotnictví - zákoník práce - novelizace

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE: Startuje dětská výtvarná soutěž

 • anotace: Téma soutěže Lidé a roboti při práci vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku (https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/cs). Soutěž pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které nad soutěží již tradičně převzalo záštitu. Mladí umělci ze základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let.
 • klíčová slova: soutěže - kampaně evropské - roboty - Evropská agentura pro BOZP

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí

 • anotace: Zákoník práce (ZP) výslovně stanoví, že zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči. Toto ustanovení navazuje na základní zásady zákoníku práce, neboť podle § 1a ZP uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. Je však velice obecné, protože konkrétní povinnosti např. v oblasti BOZP obsahuje zákoník práce v samostatné části páté, tedy v § 101 až 108 ZP nebo v ostatních předpisech.
 • klíčová slova: podmínky pracovní - pracoviště - prostředí pracovní - prostředí - BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci - faktory rizikové

VALA, JIŘÍ: Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování

 • anotace: Odvětví dopravy a skladování je velmi rozmanité a zahrnuje širokou škálu povolání, což sebou přináší i různé druhy rizik. V tomto odvětví pracuje v Evropské unii více než 10 milionů pracovníků. Pracovníci v odvětví dopravy a skladování jsou zvláště ohroženi dlouhodobým sezením, opakovanými pohyby rukou nebo paží, rizikem nehod se stroji a zvedáním nebo přemísťováním těžkých břemen. Pracovníci v odvětví dopravy a skladování jsou také vystaveni psychosociálním rizikům, jako je potřeba jednat s náročnými zákazníky, časový tlak a přítomnost dlouhé/nepravidelné pracovní doby. Článek shrnuje hlavní rizikové faktory a věnuje se hodnocení rizik v těchto odvětvích, pracovním úrazům a jejich příčinám a představuje poznatky z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v oblasti dopravy.
 • klíčová slova: doprava - skladování - rizika pracovní - faktory rizikové - úrazy pracovní - příčiny

SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Kněz

 • anotace: Pracovní činnost je prováděna převážně ve vymezených vnitřních prostorách různého druhu – kostely, kaple, fary, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, věznice, administrativní pracoviště apod. Terénní duchovní služba je poskytována také v domácnostech věřících (např. v rámci paliativní péče). Některé činnosti jsou vykonávány také ve venkovním prostředí (např. hřbitovy, poutní místa, lesy apod.), kde může docházet ke ztíženým pracovním podmínkám (vlhko, teplo, chlad). Součástí práce je také přejíždění na různá místa v rámci svěřené farnosti. Karta BOZP poskytuje ucelený přehled pracovních činností, požadované kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné události a bezpečnostní opatření jim předcházející, rizikové faktory a doporučené OOPP.
 • klíčová slova: kněží - prostředí pracovní - faktory rizikové - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - OOPP
   

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2024)
JOUZA, LADISLAV: Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy

 • anotace: Průměrná mzda neovlivňuje jen koupěschopnost obyvatel, ale zasahuje též do pracovněprávní sféry, zejména do oblasti zaměstnanosti. Pro tyto účely vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pro rok 2024 je to průměrná mzda za toto období v roce 2023. Byla vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb. a je pro účely zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve výši 42 427 Kč. Ve stejné výši je vyhlášena sdělením MPSV č. 366/2023 Sb. pro účely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Článek se věnuje tomu, jak se nová výše průměrné mzdy pro rok 2024 promítá do pracovněprávních předpisů, zejména v oblasti náhrady škody za pracovní úrazy.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - náhrady škody - mzdy

 

Fórum sociální politiky - č. 4 (2023)

FRISCHMANN, PETR: Aktuální otázky postavení zaměstnanců v individuálních pracovněprávních sporech

 • anotace: Aktuální podoba pracovněprávního soudnictví zůstává v České republice dlouhodobě rezistentní vůči mnohým návrhům na posílení procesního postavení zaměstnanců. Autor příspěvku proto upozorňuje na potenciálně přínosnou erozi tohoto letitého paradigmatu zvenčí, a to ve formě povinné implementace evropského práva. Rok 2023 v tomto ohledu přinesl významné impulzy zejména v oblasti legislativní tematizace odvetných opatření zaměstnavatele a ochranných principů důkazního řízení reflektující existenci faktické nerovnosti pracovněprávních vztahů. Dle mínění autora jde o fundamentální hodnotový posun vykazující nadějný potenciál aplikačního i dalšího legislativního využití.
 • klíčová slova: zaměstnanci - ochrana zaměstnanců - vztahy pracovněprávní - soudnictví - právo pracovní - Česká republika

 

Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 273 (2023)
DEMASY, SÉVERINE: Machines : des acteurs au service de la prévention: dossier / Stroje: hráči pracující na prevenci

 • anotace: Stroje jsou často považovány za zařízení, které vytváří rizikové situace. Prevence rizik souvisejících se stroji se týká všech zúčastněných subjektů: zákonodárce (předcházející fáze návrhu a výroby), konstruktéra (přístup k hodnocení rizik), integrátora (zohlednění skutečné práce při zavádění zařízení), odborníků na prevenci (šíření jejich znalostí a zkušeností) a uživatele (ostražitost při používání zařízení a jeho udržování v dobrém stavu). Tento souhrn ilustruje jejich příslušné role a jejich význam v prevenci rizik souvisejících se stroji, a to jak prostřednictvím významných úspěchů, jako jsou právní předpisy a nedávné zveřejnění nového evropského nařízení o konstrukci strojů, tak i zaměřením na konkrétní příklady, jako je integrace autonomních mobilních strojů.
 • klíčová slova: stroje a zařízení - rizika pracovní-  prevence rizik

SAVARY, BARBARA: Portrait rétrospectif des expositions professionnelles dans le secteur de la fabrication de l’alimentation pour le bétail en France de 2013 à 2022 / Retrospektivní portrét profesionální expozice v odvětví výroby krmiv pro hospodářská zvířata ve Francii v letech 2013-2022

 • anotace: Tento článek popisuje pracovní expozici v odvětví výroby krmiv. Uvádí přehled nalezených látek a úrovně expozice, které se v tomto odvětví vyskytují.
 • klíčová slova: krmiva - výroba - expozice profesionální

CENTRE DE MESURES ET DE CONTRÔLES PHYSIQUES DE LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ÎLE-DE-FRANCE (CRAMIF): Exposition aux anesthésiants volatils dans les établissements de soin vétérinaires : campagne de mesures en Île-de-France / Expozice těkavým anestetikům ve veterinárních zařízeních: měřicí kampaň v regionu Île-de-France

 • anotace: Laboratoire de Toxicologie Industrielle a Centre de Mesures et de Contrôles Physiques při Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France (Cramif) provedly studii zaměřenou na charakterizaci a snížení expozice těkavým anestetikům u odborníků pracujících v zařízeních veterinární péče. Tento článek popisuje kampaň měření provedenou ve 20 veterinárních zařízeních.
 • klíčová slova: látky těkavé - anestetika - veterinářství - zařízení veterinární- expozice profesionální- kampaně - Francie

CLERTÉ, JENNIFER: Surveillance numérique : tendances et conséquences en matière de santé et sécurité au travail / Digitální dohled: trendy a důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • anotace: Sledování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele není nic nového. Vzniká tam, kde mezi oběma stranami existuje vztah podřízenosti, a je jedním z prostředků kontroly ze strany zaměstnavatele. Umožňuje mu kontrolovat, zda jsou dodržovány podmínky, za nichž je práce vykonávána. Je rovněž legitimizována bezpečnostními hledisky a skutečností, že zaměstnavatel je ze zákona odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, a proto má právo na dohled. Může však mít také škodlivý vliv na práci, pokud je používán nadměrně. Od roku 2020 se navíc v souvislosti s krizí covid-19, rozvojem práce na dálku a nástupem nových technologií tento dohled změnil co do rozměru i povahy. Cílem tohoto příspěvku je objasnit, co se rozumí digitálním dohledem, posoudit realitu jeho zavádění ve Francii, možnosti, které může představovat, jeho možné zneužití a rizika, která může přinášet.
 • klíčová slova: dohled digitální - monitorování osob - zaměstnanci - rizika - stres - zneužívání-  Francie

ROMERO-HARIOT, ANITA: Amiante présence de fibres d’anthophyllite (A-A) dans des papiers d’archives / Azbest: přítomnost vláken antofylitu (A-A) v archivních dokumentech

 • anotace: Archives de France zavedl protokol, který zohledňuje riziko zavlečení kontaminace při ukládání sbírek z prostor obsahujících materiály a výrobky obsahující azbest. Pokud se při manipulační zkoušce zjistí přítomnost azbestu v ovzduší, provede certifikovaná firma dekontaminaci archivu a prostor a zaznamená expozici příslušných pracovníků. Je třeba poznamenat, že před zákazem azbestu se ve Francii ve stavebních materiálech používal především chryzotil (95 %), krocidolit a amozit. Když byla při odběru povrchových vzorků ve dvou sériích dokumentů zjištěna vlákna antofylitu, zatímco odběr vzorků vzduchu v příslušných obchodech byl negativní, požádal pařížský archiv INRS o podporu při určování původu kontaminace touto odrůdou azbestu. Dodatek k případové studii představuje řadu šetření provedených za účelem určení možného původu anthofilitových azbestových vláken zjištěných během této studie.
 • klíčová slova: archivy - archivnictví - dokumenty - kontaminace - azbest

SARREY, MICHAËL: Intelligence artificielle dans une machine : quel impact sur son fonctionnement? / Umělá inteligence ve stroji: jaký vliv má na jeho fungování?

 • anotace: Umělá inteligence (AI) se začíná integrovat do mnoha oborů. Systémy AI poskytují služby v každodenním životě (doma, v práci) i v mnoha profesích. V současné době zdokonalují způsob, jakým stroje pracují, a ty druhé dávají AI schopnost interakce s fyzickým světem. Tato změna zpochybňuje spolehlivost těchto systémů a zdravotní a bezpečnostní rizika, která by mohly představovat. Tyto otázky, podněcované fikcí a medializací výzkumu AI, nabývají na důležitosti. Tento článek se snaží osvětlit podstatu umělé inteligence, její implementaci do strojů a její dopad na jejich provoz.
 • klíčová slova: inteligence umělá - stroje a zařízen í- implementace - provoz - údržba

 

Hygiena - č. 4 (2023)
VANDASOVÁ, ZDEŇKA: Účinky hluku z větrných elektráren na zdraví

 • anotace: Literární přehled věnovaný zdravotním účinkům větrných elektráren byl zpracován pro účely použití v hygienické praxi. Rešerše literatury za použití databáze MEDLINE byla provedena za období 2020-2023. Zařazeny byly systematické přehledy, originální studie, terénní a laboratorní pokusy zkoumající vlivy slyšitelného i nízkofrekvenčního zvuku, infrazvuku a vizuálních aspektů větrných elektráren na zdraví a životní pohodu lidí. Shrnutí poznatků je provedeno v závěru článku.
 • klíčová slova: hluk - elektrárny větrné - zdraví - vlivy negativní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2023)
ARNOLD, MICHELLE L.: Risk factors associated with occupational noise-induced hearing loss in the Hispanic community health study/study of Latinos : a cross-sectional epidemiologic investigation / Rizikové faktory spojené se ztrátou sluchu způsobenou hlukem při práci ve studii Hispanic community health study/study of Latinos: průřezové epidemiologické šetření

 • anotace: Účelem této studie bylo odhadnout prevalenci expozice hluku při práci a rizikové faktory ztráty sluchu způsobené hlukem při práci (NIHL) u dospělých Hispánců/Latinů zahrnutých do základní vlny studie Hispanic Community Health Study/Study of Latinos shromážděné v letech 2008 až 2011. Prevalence expozice hluku při práci byla v tomto průřezovém šetření dospělých z hispánského/latinskoamerického prostředí vysoká.
 • klíčová slova: hluk- sluch- ochrana sluchu- rizika pracovní - látky ototoxické - expozice profesionální - Latinská Amerika

MATERU, SILVIA FRANCIS: Workplace concentrations of particulate matter and noise levels among stone quarry and soil brick-making workers in Tanzania / Koncentrace pevných částic a hladiny hluku na pracovišti u pracovníků v kamenolomech a při výrobě cihel v Tanzanii

 • anotace: Tato studie byla provedena v 15 řemeslných kamenolomech (SQ) a 22 místech, kde se vyrábějí cihly z půdy (SBM). Specifickými cíli bylo: (i) kvantifikovat koncentrace suspendovaných částic (PM) a plynných znečišťujících látek a hladiny hluku na pracovištích SQ a SBM; (ii) kriticky zhodnotit potenciální rizika na pracovišti a rizikové faktory; a (iii) analyzovat potenciální zdravotní rizika pro pracovníky. Úrovně plynných znečišťujících látek, PM a hluku byly měřeny pomocí přenosných digitálních zařízení. Pomocí dotazníku byly shromážděny sociálně demografické informace 150 pracovníků na všech studovaných pracovištích. Tato studie poskytuje spíše přehled o podmínkách na pracovišti než přesné vyjádření skutečných úrovní expozice pracovníků, protože nebyla použita osobní zařízení pro odběr vzorků z dýchací zóny. Tato studie poskytuje základní informace pro další výzkum a může být použita pro rozhodování založené na důkazech a formulaci politiky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na pracovištích SQ a SBM v Tanzanii.
 • klíčová slova: ovzduší - kvalita - částice pevné - hluk - hodnocení - kamenoprůmysl - těžba

CALABRESE, EDWARD J.: Background radiation and cancer risks : a major intellectual confrontation within the domain of radiation genetics with multiple converging biological disciplines / Pozadí záření a rizika rakoviny: významná intelektuální konfrontace v oblasti radiační genetiky s mnoha sbližujícími se biologickými disciplínami

 • anotace: Tento článek hodnotí úsudky předních radiačních genetiků a vědců zabývajících se hodnocením rizika vzniku rakoviny z období od poloviny 50. do poloviny 70. let 20. století, že radiační pozadí má významný vliv na genetická onemocnění člověka a výskyt rakoviny. Tento předpoklad byl přijat panelem genetiků Národní akademie věd (NAS) Biological Effects of Atomic Radiation (BEAR) I pro genetická onemocnění a následně aplikován na hodnocení rizika rakoviny dalšími předními jednotlivci/poradními skupinami (např. Mezinárodní komisí pro radiační ochranu-ICRP). Tato doporučení předpokládala, že značná část lidských mutací pochází z radiačního pozadí v důsledku kumulativní expozice po delší reprodukční období a lineární povahy závislosti dávky na odezvě. Tento článek ukazuje, že předpoklad, že záření je významnou příčinou spontánních mutací, genetických onemocnění a výskytu rakoviny, není podložen experimentálními a epidemiologickými poznatky a diskredituje chybná hodnocení rizik, která nesprávně ovlivnila doporučení národních a mezinárodních poradních výborů, politiku hodnocení rizik a názory na celém světě.
 • klíčová slova: záření- radiace - ochrana radiační - expozice profesionální - rizika zdravotní - rakovina

ZHU, JINTUO: 8-hour performance of loose-fitting powered air-purifying respirators in simulated hospital and coal mine environments / Osmihodinový výkon volně přiléhajících dýchacích přístrojů čistících vzduch v simulovaném prostředí nemocnice a uhelného dolu

 • anotace: Volně přiléhající dýchací masky čistící vzduch (LF-PAPR) se stále častěji používají v nemocnicích a uhelných dolech kvůli jejich vysokému komfortu a úrovni ochrany, ale jejich využití čelí výzvám vyplývajícím z požadavků na 8hodinovou nepřetržitou vysokou ochranu v nemocničním prostředí a ze spojení účinků vysoké teploty, vysoké vlhkosti a vysoké koncentrace prachu v uhelných dolech. Na základě vlastnoručně vyvinutého simulačního testovacího systému dýchacích přístrojů s filtrací vzduchu tato studie zkoumá 8hodinové změny průtoku přiváděného vzduchu, relativního tlaku vzduchu uvnitř vstupního krytu a celkového úniku dovnitř čtyř modelů LF-PAPR v simulovaném prostředí nemocnice a uhelného dolu.
 • klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel - nemocnice - doly uhelné - testování

 

Professional Safety - č. 2 (2024)
HALLOWELL, MATTHEW R.: Safety classification and learning model : defining and classifying potential serious injuries and fatalities / Bezpečnostní klasifikace a model učení: definování a klasifikace potenciálních vážných a smrtelných úrazů

 • anotace: Pochopení toho, jak předcházet vážným zraněním a smrtelným úrazům (SIF), je pro profesi bezpečnosti prioritou. K významnému rozšíření výuky lze využít události s potenciálními SIF (PSIF). Experiment však ukázal, že současné metody definování událostí PSIF vedou k tak velké nekonzistenci v klasifikaci (šumu), že jejich užitečnost je omezená. K řešení tohoto základního omezení byl integrovaným týmem akademických a průmyslových odborníků vytvořen model bezpečnostní klasifikace a učení (SCL). Tento model je založen na vědeckých poznatcích o bezpečnosti založené na energii, analýze řízení a principech lidské výkonnosti. Bylo vytvořeno společenství praxe, které usnadňuje implementaci a šíření modelu SCL prostřednictvím kalibrace, revize, sdílení dat, trendů na úrovni odvětví a propagace.
 • klíčová slova: události mimořádné - úrazy pracovní - klasifikace - učení se - modely

TRIECE, KELLY: Venomous snake safety : best practices for OSH professionals & employers / Bezpečnost jedovatých hadů: osvědčené postupy pro odborníky na BOZP a zaměstnavatele

 • anotace: Smysluplné rozhovory v oblasti řízení volně žijících zvířat a konfliktů mezi lidmi a divokými zvířaty nemohou účinně probíhat, dokud nejsou vyřešeny počáteční obavy o bezpečnost. V USA je každoročně uštknuto jedovatými hady přibližně 7 000 až 8 000 lidí (NIOSH, 2021). Zatímco úmrtí jsou vzácná, trvalá zranění, jako je amputace nebo trvalé postižení, jsou častější. Uštknutí hadem lze kontrolovat pomocí preventivních opatření. Jedovatí hadi jsou opomíjeným rizikem na pracovišti. Odhaduje se, že k nejméně 14 % uštknutí dojde při práci (Spyres et al., 2016). Studie zjistila, že krajináři, stavební dělníci, pracovníci na ropných polích, mechanici, inženýři, řidiči nákladních automobilů a pracovníci první pomoci patří mezi nejpravděpodobnější profese, u kterých hrozí uštknutí jedovatým hadem. K 56 % těchto uštknutí navíc došlo ve venkovním pracovním prostředí.
 • klíčová slova: zvířata - jedy - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úrazy pracovní - rizika pracovní

DOBSON, KATHI: PPE fit for women : Q&A with Kathi Dobson and Abby Ferri, ASSP/ISEA Z590.6 Technical Report Committee leaders / Osobní ochranné prostředky vhodné pro ženy: otázky a odpovědi s Kathi Dobson a Abby Ferri, vedoucími výboru pro technickou zprávu ASSP/ISEA Z590.6

 • anotace: Správné přizpůsobení OOP je rozhodující pro zajištění odpovídající úrovně ochrany. ASSP TR-Z590.6- 2023 si klade za cíl řešit otázky týkající se přizpůsobení osobních ochranných prostředků tím, že nabízí pokyny týkající se pro navrhování, výrobu a správné přizpůsobení osobních ochranných prostředků pro ženy. Článek přináší rozhovor s Kathi Dobsonovou a Abby Ferriovou, předsedkyní a místopředsedkyní výboru, který zprávu sestavil.
 • klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - ženy

BARRETT, JON A.: Testing for mold growth in government, industrial and commercial properties / Testování růstu plísní ve státních, průmyslových a komerčních objektech

 • anotace: Po kontrole podezření na výskyt plísní ve vládních, průmyslových nebo komerčních nemovitostech může být užitečné testování zdrojů plísní. Počáteční vizuální kontrola mohla identifikovat plísně na snadno přístupných površích a podkladech, ale další testování může poskytnout úplnější obraz. Při použití dobře navrženého protokolu o odběru vzorků a interpretaci výsledků může testování plísní ve vzdušných proudech nebo na povrchu vnitřních prostor a porovnání výsledků buď s venkovním prostředím, nebo s úrovní plísní ve vzduchu v referenční lokalitě uvnitř budov poukázat na existenci dalších podezřelých zdrojů plísní v obtížně přístupných oblastech.
 • klíčová slova: plísně-  objekty - budovy - testování

MASSENBURG, JOHN: How safe is it? : assessing the safety profiles of popular material handling systems / Jak je to bezpečné? posouzení bezpečnostních profilů oblíbených systémů pro manipulaci s materiálem

 • anotace: Každý rok se desítky tisíc pracovníků zraní - nebo se jim stane něco horšího - při pracovních úrazech souvisejících s přemísťováním těžkých předmětů. V roce 2023 zemřel v Utahu pracovník skladu poté, co byl přimáčknut vysokozdvižným vozíkem (Peterson, 2023). Při posuzování bezpečnosti různých pohybových systémů má většina provozů více možností, než si tato zařízení mohou pro své použití uvědomovat. Stěhování, které by se mohlo zdát, že vyžaduje jeřáb, by mohlo být provedeno pomocí mnohem bezpečnějších pneumatických koleček nebo vlečných vozíků. Nejlepší volbou při porovnávání stěhovacích systémů bude vždy ta nejbezpečnější možnost. Otázka bezpečnosti může být někdy posledním impulsem k výběru dokonalého stěhovacího systému pro potřeby organizace.
 • klíčová slova: manipulace s břemeny - materiály - stroje a zařízení - bezpečnost

 

Sicher ist Sicher - č. 1 (2024)
BERZEL, ALEXANDER: Mobiles Arbeiten zwischen arbeitsorganisatorischer Wende und neuen Herausforderungen für den Arbeitsschutz : das Beispiel Hessen / Mobilní práce mezi změnami v organizaci práce a novými výzvami pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: příklad Hesenska

 • anotace: Mobilní práce nabývá stále většího významu v důsledku posunu ve světě práce od kancelářské práce vázané na místo a čas k časovému a prostorovému rozpuštění hranic v práci 4.0. Práce z domova jako forma mobilní práce nabyla na významu zejména po pandemii koronaviru. Vedle svých výhod však může vést také ke zvýšenému stresu, který zde bude analyzován s přihlédnutím ke speciálnímu průzkumu Hessova indexu "Dobrá práce" DGB a praktickým důsledkům pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • klíčová slova: práce mobilní - práce dálková - práce z domova - práce 4.0 - stres - zátěž pracovní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

RIEMER, JULIA: Schlüsselfaktoren für langfristige Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft von Exoskeletten am Arbeitsplatz / Klíčové faktory pro dlouhodobé přijetí a ochotu používat exoskelety na pracovišti

 • anotace: Použití exoskeletů na pracovišti závisí mimo jiné na tom, zda je zaměstnanci přijmou a budou chtít používat. Proto je důležité pochopit, které faktory to ovlivňují, když se exoskelety ve firmách používají. Tento článek poskytuje vhled do dlouhodobého používání exoskeletů a identifikuje aspekty, které je třeba při jejich používání zohlednit.
 • klíčová slova: exoskeletony - použití - pracoviště - aspekty bezpečnostní

HÖTTE, LEVIN: Raumkonzepte für die neue Arbeitswelt / Koncepty místností pro nový svět práce

 • anotace: Článek se zabývá pojmy specifickými pro danou činnost na pracovišti. Na základě poznatků z pracovní a prostorové psychologie je vysvětlen význam charakteristik pracoviště ve vztahu k vykonávaným činnostem z hlediska zvýšení pracovního výkonu a pracovní pohody. Konkrétně jsou diskutovány požadavky na pracoviště vyplývající z úkolů náročných na soustředění a kooperativně-tvořivých úkolů.
 • klíčová slova: pracoviště - prostory pracovní - místnosti- uspořádání - ergonomie - činnosti pracovní - výkon pracovní - pohoda pracovní

LANGE, ANDREA: Dilemma oder Handlungsauftrag? : körperliche Belastungen in der Industrie / Dilema nebo mandát k akci? fyzická zátěž v průmyslu
anotace: Článek reflektuje několikaleté provozní zkušenosti z poradenských a výzkumných projektů ve výrobních podnicích s ohledem na nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v organizaci práce a práci provozního personálu. Zaměřuje se na reflexi fyzické zátěže, a to i s ohledem na účinnost stávajících předpisů a zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek rovněž poskytuje informace o možných variantách opatření.
klíčová slova: výroba - průmysl - organizace práce - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - opatření bezpečnostní

 

Sicher ist Sicher - č. 2 (2024)
KÜPPERS, MARTIN: Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschäftigten für die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln : die TRBS 1116 / Kvalifikace, instruktáž a oprávnění zaměstnanců pro bezpečné používání pracovních prostředků: technická pravidla pro provozní bezpečnost č. TRBS 1116

 • anotace: Příčiny pracovních úrazů je třeba hledat především v chování zaměstnanců. Proto vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci hned v prvním odstavci zdůrazňuje význam kvalifikace a poučení zaměstnanců. Vyžaduje také zvláštní oprávnění k používání pracovních prostředků, jejichž používání je spojeno se zvláštními riziky.
 • klíčová slova: prostředky pracovní- instruktáže - kvalifikace - pravidla technická - Německo

HIELSCHER, VOLKER: Netzwerke als Impulsgeber für Arbeitsgestaltung? / Sítě jako hnací síla pro navrhování práce?

 • anotace: Regionální podnikové sítě nabízejí možnost iniciovat impulsy pro organizaci práce a uvést do pohybu procesy učení prostřednictvím výměny zkušeností. Sárská demografická síť je takovou hnací silou již deset let a je příkladem učebního přístupu "firmy se učí od firem".
 • klíčová slova: organizace práce - podniky - sítě podnikové - spolupráce - sdílení znalostí - zkušenosti

WEIS, MANUEL: Sicherer Umgang mit Teleskopstaplern / Bezpečná manipulace s teleskopickými vysokozdvižnými vozíky

 • anotace: Informace DGUV 208-059, nově vydané v roce 2023, poskytují provozovatelům, půjčovnám, obsluze i pracovníkům provádějícím kontroly, údržbu a opravy ucelený přehled o bezpečném zacházení s teleskopickými manipulátory. Zásady DGUV 308-009 navíc poskytují osvědčené standardy pro odpovídající kvalifikaci obsluhy.
 • klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - manipulace - obsluha - pravidla technická

 

Spektrum - č. 2 (2023)
OBITKOVÁ, DANIELA: Záchyt virů pomocí vysoce účinných vzduchových (HEPA) filtrů, potenciál filtrů založených na nanovláknech zachycovat nanočástice

 • anotace: K udržení vysokého standardu čistoty vzduchu jsou nejvíce používány vysoce účinné vzduchové (High Efficiency Particle Air - HEPA) filtry, které vykazují účinnost 99,97 % v záchytu částic o velikosti 0,3 µm. Velká pozornost je též směřována k netkaným nano-vlákenným textiliím a materiálům. Vzduchové filtry založené na nanovláknech mají některé unikátní vlastnosti jako velký povrch materiálu, nízký spád tlaku ve filtračním zařízení a v neposlední řadě vysoká účinnost v záchytu částic s rozměry v nanometrech. Hlavním cílem práce je shrnout fakta, zda vzduchové filtry založené na nanovláknech mohou být výhodné pro filtraci a záchyt mikroorganismů. Mohou nano-vlákenné filtry nahradit konvenční HEPA filtry? Může kombinace HEPA filtru s nano-vlákenným filtrem zvýšit výkon takového soustavy v záchytu nanočástic?
 • klíčová slova: nanovlákna - ovzduší - filtry - viry

HODÚLOVÁ, DOROTA: Solution of the fire hazardous area of the building using modelling tools and calculations Řešení požárně nebezpečného prostoru budovy pomocí modelovacích nástrojů a výpočtů

 • anotace: Každá část požárně bezpečnostního řešení pro budovy má své opodstatněný a nezastupitelný význam. Zvláště v dnešní době, kdy nové pokroky v technologii umožňují stavět nové objekty, které vynikají nejen svou konstrukcí. Tyto budovy jsou stavěny stále blíže k sobě, což ovlivňuje jejich konstrukci také z hlediska požární bezpečnosti. Účel užívání budov, jejich výška, vzdálenost od ostatních budov jsou faktory, které přímo přímo ovlivňují. Článek se zabývá řešením požárně nebezpečných prostoru vybrané budovy. Tento problém je řešen pomocí dvou dvěma způsoby, a to normativním přístupem s využitím STN 92 0201-4 a pomocí modelovacího nástroje PyroSim. Konkrétně se jedná o článek obsahuje druhou část řešení problému, a sice popis stanovení parametrů, které jsou v tomto případě odstupových vzdáleností pomocí modelovacího nástroje PyroSim. Cílem tohoto článku je poukázat na rozdíly, které vznikají při určování odstupových vzdáleností v modelovacím nástroji, když různých způsobů modelování prostoru a určování odstupových vzdáleností. vzdáleností a následné porovnání s výsledky výpočtů.
 • klíčová slova: bezpečnost požární - stavby - prostory nebezpečné - vzdálenosti - modelování - nástroje

ORAVEC, MILAN: Problémy selekcie zdrojov pre kvantitatívne posúdenie rizík podľa CPR štandardov

 • anotace: Nizozemský přístup je nejrozšířenějším přístupem k výběru zdrojů pro kvantitativní hodnocení rizik (QRA) závažných průmyslových havárií (MIA) podle směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) v Evropě. Je založen na standardech CPR. Norma CPR18E z roku 1999 byla dosud dvakrát upravena. Poslední úprava má podobu referenční příručky Bevi Risk Assessments verze 3.2 z roku 2009 (Bevi). Výběr podle norem CPR zatím nezahrnuje některá specifika nebezpečných látek (NL) podle SEVESO III, které mají toxické a hořlavé vlastnosti. Nejnovější doporučení pro tuto oblast jsou z roku 2018. Jsou zaměřena na chlazený zkapalněný hořlavý zemní plyn (LNG). Zároveň pro chladné zkapalněné látky, směsi s toxickými a hořlavými vlastnostmi, nebyly dosud vypracovány nové postupy pro výběr pro QRA, ale ani pro výpočet následků. Tento článek porovnává vybrané metody výběru před rokem 1999 se současnými normami CPR s cílem vybrat vhodné zdroje pro QRA v LNG. Dochází se k závěru, že primární metody výběru podle CPR18E, příručky Bevi by měly být upraveny nebo by měla být použita další metoda pro výběr pro QRA pro studené zkapalněné NL s toxickými a zároveň hořlavými vlastnostmi, jako je čpavek.
 • klíčová slova: havárie průmyslové - havárie závažné - zdroje - hodnocení rizik - analýzy kvantitativní

HODÚLOVÁ, DOROTA: Solving spacing distances of a selected object using a prescriptive approach and modelling tools / Řešení odstupových vzdáleností vybraného objektu pomocí normativního přístupu a modelovacích nástrojů

 • anotace: Článek se zabývá řešením vybrané části požární bezpečnosti staveb, a to odstupových vzdáleností, ve vybraném požárním úseku obydlí. Tento problém je řešen dvěma způsoby, a to normativním přístupem s využitím STN 92 0201 - 4 a pomocí modelovacího nástroje PyroSim. Konkrétně tento článek obsahuje první část řešení problému, a to popis výpočtu. popisu vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními pomocí normativního přístupu. Cílem tohoto článku je upozornit na rozdíly, které vznikají při určování odstupových vzdáleností při změně některých vstupních údajů a porovnat je s výsledky pomocí simulací.
 • klíčová slova: bezpečnost požární - stavby - vzdálenosti - modelování - nástroje - simulace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail