Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

 

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 3 (2023)BauPortal - č. 7-8 (2023) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2023) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2023) | Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 271 (2023) | Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 272 (2023) | Chemagazín - č. 5 (2023) | Chemické listy - č. 10 (2023) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2023) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2023) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2023) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2023) | Journal of Safety Research - č. 86 (2023) | KANbrief - č. 3 (2023) | Komora - č. 10 (2023) | Komora - č. 9 (2023) | Magazín ČAS - č. 3 (2023) | Process Safety Progress - č. 3 (2023) | Professional Safety - č. 10 (2023) | Références en Santé au Travail - č. 173 (2023) | Références en Santé au Travail - č. 174 (2023) | Références en Santé au Travail - č. 175 (2023) | Sicher ist Sicher - č. 10 (2023) | Sicher ist Sicher - č. 11 (2023) | Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2023) | Sicher ist Sicher - č. 9 (2023) | Sondy revue - č. 10 (2023) | Sondy revue - č. 11 (2023) | Sondy revue - č. 9 (2023) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2023) | Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2023)

 

BauPortal - č. 3 (2023)

STARK, RÜDIGER: Bauen mit und für die Sicherheit Bezpečná stavba

 • anotace: Autoři popisují výstavbu vysoce moderní a funkční obslužné budovy pro policejní sbor Kaufbeuren, kdy začátkem října 2022 proběhlo slavnostní položení základu této novostavby. Stavbu realizuje společnost Dobler Bauunternehmung, která chce tímto projektem nejen zavést moderní standardy z hlediska výstavby a udržitelné dodávky tepla a energie, ale také splnit jejich požadavky na bezpečnost práce. Nová třípatrová budova by měla poskytnout prostor pro zhruba 90 zaměstnanců této policejní stanice a oddělení kriminalistiky. Dokončení je plánováno na podzim 2025. Budova by měla být nejen bezbariérová, ale postavena i podle nejnovějších energetických norem. Pro bezpečný přístup na staveniště se využívají chodníky s namontovanou boční ochranou pro kratší i delší přejezdy. Slouží jednak jako provizorní dopravní cesta pro přemostění jednotlivých podlaží ve fázi hrubé výstavby, jednak jako přístup k výkopové jámě. Co se týče ochrany proti pádu, společnost investovala do mobilního zařízení pro zachycení pádu – Free Falcon. Toto řešení s patentovaným bezpečnostním modulem kombinuje bezpečnost a svobodu pohybu a používá se tam, kde jiná technická řešení nejsou možná. Z uvedeného vyplývá, že firma klade mimořádný důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • klíčová slova: stavby - výstavba - staveniště - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - energetika - aspekty environmentální

MÜNCH, VOLKER: Die neue TRBS 1116 : Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschäftigten für die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln Nové technické pravidlo pro bezpečnost provozu TRBS 116: kvalifikace, instruktáž a uvedení do provozu zaměstnanců pro bezpečné používání pracovních prostředků

 • anotace: Dne 22. března 2023 bylo ve Společném ministerském věstníku zveřejněno nové technické pravidlo pro bezpečnost provozu „Kvalifikace, poučení a uvádění zaměstnanců do provozu pro bezpečné používání pracovních prostředků“ (TRBS 1116). Poprvé je pro rozsah vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci popsán postup s předpokládaným účinkem, který firmám umožňuje s právní jistotou vybírat a kvalifikovat zaměstnance, pokud je chtějí pověřit používáním pracovních prostředků. Auto v článku popisuje základní aspekty TRBS 1116. Dodržování TRBS není povinné. Pokud však zaměstnavatel zvolí jiné řešení, musí to být alespoň ekvivalentní řešení, které je popsáno v TRBS.
 • klíčová slova: prostředky pracovní - provoz - pravidla technická - bezpečnost - kvalifikace - instruktáže - Německo

WENK, HOLGER: Unterwegs den E-Bus aufladen Nabíjejte e-bus na cestách

 • anotace: Elektricky poháněné autobusy se již prosadily v mnoha městech. Jejich dojezd je však často stále velmi omezený, dobíjení akumulátorů vozidel vyžaduje delší prostoje a někdy i kabelové připojení k výkonným nabíjecím stanicím. V Balingenu se však e-busy mohou bezdrátově dobíjet nejen na zastávkách, ale i během cesty. To umožňuje první německá veřejná silnice s technologií dynamicko-indukčního nabíjení pro elektromobily. Autor v článku podrobně popisuje projekt výstavby této silnice pro indukční nabíjení včetně holistického přístupu v zajištění bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
 • klíčová slova: doprava hromadná - autobusy - vozidla elektrická - elektromobilita - pohony elektrické - akumulátory - silnice

GRIMM, ANDRÉ: Elektrische Gefährdungen bei Ausbau und Sanierung Elektrická nebezpečí při renovaci

 • anotace: Autor vysvětluje na základě předpisu o prevenci nehod „Elektrické systémy a zařízení“ zásady bezpečných elektroinstalačních prací. Při dodržení následujících organizačních a elektrotechnických zásad lze mnoho faktorů podporujících havárii vyloučit. Jedná se o provádění elektrotechnických prací pouze kvalifikovanými elektrikáři nebo pod jejich vedením a dozorem, dodržování bezpečnostních vzdáleností závislých na napětí, dále elektronické systémy by měly být považovány vždy za zapojené a elektrické zkoušky by měly být prováděny řádně v souladu s platnými předpisy.
 • klíčová slova: elektroinstalace - zařízení elektrická - zásady - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prevence nehod

 

BauPortal - č. 7-8 (2023)

ENTGELMEIER, INES: Arbeitszeiten in Deutschland : mehr Beschäftigte arbeiten zeit- und ortsflexibel Pracovní doba v Německu: více zaměstnanců pracuje flexibilně z hlediska času a místa

 • anotace: Autorky v článku shrnují výsledky zprávy Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA), která poskytuje přehled o realitě pracovní doby zaměstnanců v Německu v souvislosti se zdravím a spokojeností týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Důraz je kladený na délku, umístění a flexibilitu pracovní doby a také na různé skupiny zaměstnání. V úvahu je brána také pandemie koronaviru a související změny charakteristik pracovní doby. Ve zprávě je mj. uvedeno, že pro řadu zaměstnanců se výrazně zvýšily možnosti flexibilně si organizovat pracovní dobu. S tím jde ruku v ruce nárůst práce z domova, která je nejen mnohem rozšířenější než před pandemií, ale ve větším měřítku se vyskytuje i u více profesí. Možnosti časové flexibility jsou spojeny s lepším zdravím a větší spokojeností s lepší rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.
 • klíčová slova: doba pracovní - flexibilita - život pracovní - život soukromý - rovnováha - Německo

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2023)

KOCŮRKOVÁ, LUCIE: Karta BOZP pro profesi: Fyzioterapeut

 • anotace: Fyzioterapeut pracuje v léčebně-preventivních zařízeních, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech. Práce fyzioterapeuta je vykonávána ve vnitřních prostorách, převážně v tělocvičnách a místnostech s rehabilitačním vybavením, popřípadě v domácím prostředí klienta. Karta BOZP přináší informace o pracovních činnostech, relevantních mimořádných událostech, rizikových faktorech a vhodných OOPP pro pro profesi.
 • klíčová slova: fyzioterapeuti - karta BOZP - činnosti pracovní - kvalifikace - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

JOUZA, LADISLAV: Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?

 • anotace: Doručování pracovněprávních písemností patří mezi významná právní jednání v personální činnosti zaměstnavatelů. Podívejme se na některé aktuální problémy a jejich řešení, které při doručování personálních písemností vznikají a jsou upraveny ve schválené novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Jedná se i o písemnosti, které jsou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je to např. sdělení zaměstnanci zaměstnavateli o výši náhrady škody za pracovní úraz, výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů, sdělení o výši vynaložených nákladů na léčení, oznámení o výši věcné škody apod.
 • klíčová slova: písemnosti - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Novela zákoníku práce a práce matek

 • anotace: Dne 19. září 2023 byl publikován zákon č. 281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela nabývá účinnosti 1. října 2023 s ohledem na potřebu urychlené transpozice směrnice WLB a směrnice TPWC do právního řádu ČR. Pouze změna spočívající v zavedení práva na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nabude účinnosti k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po dni vyhlášení zákona, tedy k 1. lednu 2024, neboť změny vztahující se k dovolené, která se určuje za období kalendářního roku, je vhodné vždy vázat k 1. lednu.
 • klíčová slova: zákoník práce - novely - život soukromý - život pracovní - rovnováha - péče o děti - matky

JOUZA, LADISLAV: Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života

 • anotace: Jedním z důvodů pro schválenou novelu zákoníku práce 2023 byl požadavek na zapracování některých závěrů ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č 2019/1158, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.
 • klíčová slova: život soukromý - život pracovní - rovnováha - rodiče - ochrana zdraví - zákoník práce

JOUZA, LADISLAV: Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?

 • anotace: Titulek aktuální úvahy mi vyplynul ze schválené novely zákoníku práce a z obsahu tzv. úsporného balíčku vlády. Realizaci titulku v praxi potvrzují i názory některých významných podnikatelských subjektů (zaměstnavatelů), kteří zaměstnávají větší počet pracovníků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodáře).
 • klíčová slova: vztahy pracovněprávní - poměr pracovní - dohody - legislativa

VALA, JIŘÍ: Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích

 • anotace: Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou celosvětovým problémem a patří mezi nejčastější rizika na pracovišti. Uklouznutí a zakopnutí jsou častou příčinou pracovních úrazů ve všech sektorech ekonomiky. V Evropské unii přibližně čtvrtina pracovních úrazů vznikne právě při uklouznutí nebo zakopnutí. Uklouznutí a zakopnutí jsou častou příčinou pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce i smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít. I malé uklouznutí v práci může mít velký dopad na život žen.
 • klíčová slova: uklouznutí - zakopnutí - pády osob - úrazy pracovní - příčiny

DANDOVÁ, EVA: Poznámka ke školním úrazům

 • anotace: Velkým problémem všech škol jsou úrazy dětí, žáků a studentů. S ohledem na věk dětí a žáků přinášejí s sebou neodčinitelné následky z hlediska psychiky dětí, rodičů a samozřejmě i učitelů školy. Základem právní úpravy BOZ dětí a žáků ve školách je § 29 školského zákona (č. 561/2004 Sb.), toto ustanovení je pro praktické použití značně obecné. Jedna z posledních novel zákona do něj vložila zmocnění pro MŠMT, že stanoví vyhláškou opatření k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů. Vyhláška se údajně již připravuje, MŠMT dokonce na již před 3 roky slibovalo, že bude vydána, ale zatím je pouze odkládána.
 • klíčová slova: úrazy školní - příčiny - první pomoc - legislativa

Stanoviska AKV k problematice BOZP

 • anotace: Stanoviska AKV k problematice BOZP: zaměstnanec pracující v nočních směnách; kontrola nad stavem BOZP a více odborových organizací; sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a kratší pracovní doba.
 • klíčová slova: stanoviska - vyjednávání - práce v noci - BOZP - kontroly - odbory - mzdy - práce přesčas - doba pracovní

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2023)

VALA, JIŘÍ: BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství

 • anotace: Odvětví ubytování, stravování a pohostinství lze charakterizovat jako relativně nebezpečné odvětví, a to z důvodu vysokého počtu nehod. Většina těchto nehod naštěstí nemá smrtelné následky. Nejběžnější zdravotní následky se týkají vysokého výskytu muskuloskeletálních poruch (MSD), kožních a respiračních problémů, řezných a tržných ran a popálenin a opaření. Dále se jedná o pracovní stres a „syndrom vyhoření“, nejčastější projevy poškození zdraví spojeného s vystavením psychosociálním rizikovým faktorům, a to zejména u starších pracovníků.
 • klíčová slova: ubytování - stravování - pohostinství - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rizika pracovní - inspekce práce - kontroly

ZELENÁK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Radiologický asistent

 • anotace: Charakteristickým místem výkonu práce jsou kliniky, oddělení nebo ambulantní pracoviště radiologie, radioterapie a nukleární medicíny. Karta BOZP přináší informace o prováděných pracovních činnostech, kvalifikačních požadavcích, relevantních mimořádných událostech, rizikových faktorech a vhodných OOPP pro profesi radiologického asistenta.
 • klíčová slova: karta BOZP - radiologie - činnosti pracovní - požadavky kvalifikační - události mimořádné - faktory rizikové - OOPP

KYSELA, JIŘÍ: Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky

 • anotace: Žebřík ve své podstatě umožňuje překonávat určitý výškový rozdíl tzn. umožňuje stoupat nebo sestupovat. Žebřík lze charakterizovat jako dvě dlouhé svisle postavené stojiny, mezi kterými jsou po celé jejich délce, v pravidelných vzdálenostech, umístěny vodorovné příčky – příčle, a to v rozsahu 25-30 cm. Při šplhání po žebříku osoba pokládá nohy na dolní příčle a po jednotlivých příčlích stoupá vzhůru. Rovnováhu udržuje tím, že se může držet buď příčlí nad sebou, nebo se může držet svislých stojen. Žebřík se opře o stěnu či jiný předmět pod ostrým úhlem, čímž vzniká nakloněná rovina, po které se dá šplhat nahoru. Provedení žebříků může být například jako jednodílný opěrný příčkový žebřík, dále nastavovací, výsuvný, několikadílný, teleskopický atd. Materiál žebříků je různorodý a může být vyroben například ze dřeva, což ustupuje. V současnosti se používají lehčí materiály jako např. hliníkové slitiny (vysoká odolnost, jsou lehké a mají dlouhou životnost), plastové – využívají se tam, kde se pracuje například s elektřinou, dále i v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - žebříky - rizika - předpisy právní

JOUZA, LADISLAV: Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády

 • anotace: Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v § 89 uvádí, že zaměstnanci mají právo na bezpečnostní přestávky v práci podle zvláštních právních předpisů. Započítávají se do pracovní doby. Mezi tyto právní předpisy patří nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , o ochraně zdraví při práci. Dne 18. října 2023 schválila vláda zásadní změny v tomto právním předpise. Jejich účinnost nastane 1. ledna 2024.
 • klíčová slova: přestávky pracovní - doba pracovní - legislativa

DANDOVÁ, EVA: Poznámka ke školení v oblasti BOZP

 • anotace: Z hlediska plnění povinnosti zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech BOZP je nepodstatné, kolik zaměstnavatel zaměstnává zaměstnanců, protože tato povinnost se vztahuje na každého zaměstnavatele. i když by zaměstnavatel měl pouze jednoho zaměstnance, je i v takovém případě takové školení zákonným způsobem realizovat. Je zřejmé, že způsob a forma školení bude vždy určena zaměstnavatelem, když důležitá bude spolu s obsahovou dostatečností i jeho průkaznost.
 • klíčová slova: školení bezpečnosti práce - zaměstnavatelé - povinnosti - předpisy bezpečnostní

DANDOVÁ, EVA: Přenášení břemen

 • anotace: Věcný základ právní úpravy manipulace s břemeny odvozujeme od základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP – zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. To je obecná zásada primární ochrany zdraví a ta platí pro každého zaměstnance a pro výkon každé práce.
 • klíčová slova: břemena - manipulace s břemeny - manipulace ruční - legislativa - rizika pracovní - zvedání - limity hygienické

MUSIL, PAVEL: Bezpilotní prostředky a podpora činnosti složek IZS v Plzeňském kraji

 • anotace: Pro potřeby statutárního města Plzeň v oblasti informačních technologií je zřízena organizační složka města – Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace (SIT). Hlavním účelem je budování a provoz informační struktury města Plzně a podpora uživatele městských organizací. SIT významně usnadňuje výkon a elektronizaci městských agend, výuku s pomocí moderních technologií, přístup k bezplatné wifi v městském prostoru (sportoviště, parky a městské budovy) a mnoho dalších činností. Mimo zmíněnou problematiku se SIT dlouhodobě věnuje inovativním projektům v oblasti využití a uplatnění bezpilotních prostředků (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) pro různá odvětví. Jednou z oblastí, které se SIT věnuje, je i bezpečnost a podpora činností složek integrovaného záchranného systému (IZS). Spolupráce mezi SIT a složkami IZS se datuje již od roku 2016, kdy byl zástupcům Policie České republiky (PČR) a Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS PLK) představen antikolizní dron Elios 1.
 • klíčová slova: prostředky bezpilotní - drony - Hasičský záchranný sbor - integrovaný záchranný systém - využití

 

Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 271 (2023)

HABCHI, BANINIA: Un nouvel outil pour l'analyse des polyexpositions chimiques professionnelles : la métabolomique non ciblée Nový nástroj pro analýzu expozice chemickým látkám při práci: necílená metabolomika

 • anotace: Metabolomika je relativně nový nástroj pro zkoumání biologických médií (zejména krve a moči), který se věnuje studiu všech metabolitů v nich přítomných. Tato technika vstupuje do světa zdraví při práci. Tento globální přístup je vhodný pro výzkum vícenásobných profesních expozic a jejich možných účinků na zdraví. Tento článek popisuje přístup metabolomické analýzy, jeho výhody a omezení a jeho možné využití v oblasti ochrany zdraví při práci.
 • klíčová slova: rizika biologická - expozice profesionální - měření - rizika zdravotní - nástroje

RICAUD, MYRIAM: Les perturbateurs endocriniens en entreprise Endokrinní disruptory na pracovišti

 • anotace: Endokrinní disruptory (ED) jsou chemické látky nebo směsi, které mají schopnost zasahovat do hormonálního systému. Mohou mít škodlivé účinky na zdraví. Na pracovišti existuje mnoho zdrojů expozice. Zdraví potenciálně exponovaných pracovníků je proto třeba chránit. Tento článek obsahuje přehled definic a dostupných informací, které pomáhají identifikovat ED a posoudit související rizika. Zkoumá také úrovně expozice zaznamenané ve Francii pomocí databází Colchic a Scola a zaměřuje se na expozici ED v kadeřnickém odvětví. Ohlíží se také za akcí provedenou v rámci regionálního plánu ochrany zdraví při práci a nakonec představuje přístup oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k prevenci chemických rizik.
 • klíčová slova: disruptory endokrinní - látky chemické - rizika zdravotní - rizika chemická - hormony - expozice profesionální - odvětví - kadeřnictví - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prevence rizik

DAVID, CHRISTINE: Valeurs guides bactéries et moisissures cultivables : interprétation des résultats de métrologie des bioaérosols Směrné hodnoty kultivovatelných bakterií a plísní: interpretace výsledků bioaerosolové metrologie

 • anotace: V současné době neexistuje žádná limitní hodnota expozice na pracovišti pro bakterie a plísně přítomné v ovzduší pracovišť. Odborníci ze sítě Assurance maladie Risques professionnels proto definovali dvě směrné hodnoty, aby sjednotili interpretaci výsledků a určili preventivní opatření, která je třeba přijmout.
 • klíčová slova: bakterie - plísně - expozice - limity - ovzduší pracovní - opatření preventivní

SAVARY, BARBARA: Substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) en 2020 : évolution de leur utilisation en France depuis 2005 Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky (CMR) v roce 2020: trendy v jejich používání ve Francii od roku 2005

 • anotace: Byl proveden přehled výskytu karcinogenních, mutagenních a reprotoxických látek (CMR) ve Francii pro rok 2020. Z něj vyplývá, že tyto látky se ve francouzském průmyslu stále hojně používají. Navzdory specifickým omezujícím předpisům zůstává používání CMR ve Francii od roku 2005 stále rozšířené.
 • klíčová slova: látky karcinogenní - látky mutagenní - látky reprotoxické - použití - expozice profesionální - Francie - průzkumy

CANETTO, PIERRE: Amélioration de la performance par la prévention : une démarche expérimentée dans différentes entreprises Zvyšování výkonnosti prostřednictvím prevence: přístup testovaný v různých společnostech

 • anotace: Jaké jsou charakteristiky "výkonnosti podniku"? Jaké zásady a postupy prevence pracovních rizik je odrážejí? Tyto úvahy umožnily definovat zásady pro vytvoření přístupu zaměřeného na vytvoření synergie mezi prevencí a výkonností, který byl implementován a testován ve čtrnácti společnostech. Výsledky a poznatky získané těmito společnostmi jsou součástí jejich pokroku směrem k výkonnosti, která spojuje služby zákazníkům, optimalizaci procesů a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
 • klíčová slova: podniky - výkonnost - prevence - přístupy

BONDÉELLE, ANTOINE: Batteries au lithium Lithiové baterie

 • anotace: Dne 22. listopadu 2022 uspořádal INRS odborný den s názvem "Lithiové baterie: všichni uživatelé, všichni hráči v prevenci", který měl pomoci firmám a zaměstnancům identifikovat rizika spojená s tímto zařízením a zavést vhodná preventivní opatření a zároveň podpořit sdílení zkušeností nebo osvědčených postupů zavedených ve firmách.
 • klíčová slova: baterie lithium-iontové - rizika - opatření preventivní - konference

LAURENT, LOUIS: Quels liens entre climat et risques professionnels? Jaké jsou souvislosti mezi klimatem a pracovními riziky?

 • anotace: Různé zúčastněné strany očekávají, že změna klimatu bude mít různý dopad na zdraví a bezpečnost pracovníků. Zaprvé může jít o přímé dopady, jako jsou vlny veder nebo extrémní události. Svou roli mohou sehrát i důsledky této změny na životní prostředí, například změnou geografického rozšíření biologických patogenů. Kromě toho má boj proti změně klimatu nepřímé dopady prostřednictvím změn, které s sebou přináší ve světě práce, jako je nástup nových technologií, vývoj profesí a změny pracovních míst a organizací. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled těchto otázek.
 • klíčová slova: změny klimatické - klima - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - dopady - výzvy

 

Hygiéne et Sécurité du Travail - č. 272 (2023)

GALLAND, BRUNO: Exposition chimique à l’ouverture de conteneurs maritimes : retour sur des campagnes de mesures Expozice chemickým látkám při otevírání námořních kontejnerů: přehled měřicích kampaní

 • anotace: Četné mezinárodní vědecké studie prokázaly, že přístup k námořním kontejnerům může být zdrojem expozice chemickým látkám pro pracovníky, kteří je kontrolují, vybalují a udržují. INRS provedl v průběhu pěti let několik měřicích kampaní s cílem posoudit kvalitu ovzduší v námořních kontejnerech před jejich otevřením v přístavních oblastech nebo na logistických plošinách. Tato měření odhalila přítomnost chemických škodlivin v koncentracích, které byly často srovnatelné nebo vyšší než limitní hodnoty expozice na pracovišti.
 • klíčová slova: látky chemické - koncentrace - měření - expozice profesionální - kontejnery - přeprava

SAUVÉ, JEAN-FRANCOIS: Exposition professionnelle au plomb : mise à jour d’une analyse des résultats archivés dans la base de données Colchic Expozice olovu při práci: aktualizovaná analýza výsledků archivovaných v databázi Colchic

 • anotace: Přestože je toxicita olova známa již od starověku, zůstává expozice této látce při práci stále aktuálním tématem v oblasti ochrany zdraví při práci. Tento článek přináší přehled měření expozice sloučeninám olova a jejího vývoje na základě údajů zaznamenaných v databázi Colchic za období 2013-2022.
 • klíčová slova: olovo - sloučeniny - expozice profesionální - měření - databáze

BRUN, EMMANUELLE: Numérique et santé et sécurité au travail : l’approche prospective de l’EU-OSHA Digitální technologie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: výhledový přístup agentury EU-OSHA

 • anotace: Rozvoj digitálních technologií, jako je umělá inteligence, kolaborativní robotika, internet věcí, ukládání velmi velkých objemů dat (big data) a online pracovní platformy, má významný dopad na svět práce. Mění povahu a místo výkonu práce, stejně jako způsoby organizace a řízení práce a pracovní doby. Digitální technologie nyní poskytují základní služby všem odvětvím hospodářství a společnosti. Tento vývoj může vést ke vzniku nových rizik, která je třeba zohlednit, a výzev, které je třeba řešit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Těmto výzvám je však možné předcházet a řídit je a také využít rozvoj digitálních technologií k nalezení nových řešení v oblasti BOZP. Právě o to se snažila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v rámci svého prognostického výzkumu v oblasti digitálního rozvoje a BOZP, jehož poznatky jsou uvedeny v tomto článku.
 • klíčová slova: technologie digitální - rizika pracovní - výzvy - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prognózy - Evropská agentura pro BOZP

DRAIS, ÉRIC: La culture de prévention : un objet d’attention pour les organisations Kultura prevence: cíl pro organizace

 • anotace: Od třetího francouzského Národního plánu ochrany zdraví při práci na období 2016-2020 je rozvoj "kultury prevence" jedním z prioritních cílů v boji proti pracovním rizikům. Tento pojem však často zůstává pro organizace a skupiny výzvou. Práce INRS objasňuje jeho význam a podmínky pro jeho realizaci.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - prevence - rizika pracovní - strategie - Francie

LECLERC, JEAN-PIERRE: Poudres et poussières dans les procédés industriels : des enjeux pour la prévention Prach v průmyslových procesech: výzvy pro prevenci

 • anotace: Expozice prachu je vzhledem k množství prášků, s nimiž se v průmyslu manipuluje, a emisím prachu pozorovaným prakticky ve všech průmyslových odvětvích významným problémem prevence. Zatímco o specifické problematice nanočástic a karcinogenních prachů vznikajících při určitých procesech (svařování, dřevěný prach atd.) bylo publikováno mnoho článků, obecnější otázka prachů s nespecifickými účinky, které vznikají při manipulaci s prášky v procesech nebo při mechanickém zpracování pevných materiálů, je stále málo řešena. Cílem tohoto článku je poskytnout aktuální informace o této problematice ochrany zdraví při práci na několika praktických příkladech a o způsobech prevence.
 • klíčová slova: prach - procesy průmyslové - expozice profesionální - odvětví průmyslová - rizika pracovní - prevence rizik

GRUSENMEYER, CORINNE: Prévenir les risques liés à l’organisation de la maintenance Prevence rizik spojených s organizací údržby

 • anotace: Dne 4. dubna 2023 uspořádal INRS odborný den s názvem "Organizace údržby pro zajištění bezpečné intervence", aby účastníkům poskytl různé, ale vzájemně se doplňující pohledy na tuto problematiku, a to prostřednictvím prezentací odborníků a zástupců společností o stavu znalostí, regulačním rámci a osvědčených postupech, ilustrovaných zpětnou vazbou. Akce přilákala téměř 1 000 účastníků.
 • klíčová slova: údržba - organizace práce - rizika pracovní - prevence - opatření bezpečnostní - konference - Francie

 

Chemagazín - č. 5 (2023)

Odsávání v laboratořích

 • anotace: Odsávání chemických výparů a prachu ve všech typech laboratoří, farmaceutické a biotechnologické nevyjímaje, je důležitou součástí zabezpečení laboratoří proti expozici nebezpečným látkám a zachování čistého prostředí pro kvalitní výzkum a vývoj a zachování kvality připravovaných produktů, ale i opatřením pro ochranu zdraví samotných pracovníků. Většina laboratoří pracuje s různými chemikáliemi a látkami, které mohou vytvářet škodlivé výpary nebo prach. Ve farmaceutických laboratořích vznikají hlavně při míchání chemických sloučenin nebo přípravě práškových směsí a v biotechnologii zejména při úpravě odpadů a organických materiálů nebo při produkci potravin, kde se využívají biologické systémy.
 • klíčová slova: odsávání - laboratoře - látky nebezpečné - opatření bezpečnostní

 

Chemické listy - č. 10 (2023)

NAVRÁTILOVÁ RADINOVÁ, EVA: Nanočástice jako léková forma v praxi

 • anotace: Nanočástice patří k moderní a rozvíjející se skupině systémů pro podávání léčiv s velkým potenciálem pro další využití v budoucnosti. Do farmakoterapie přinášejí řadu výhod. Kombinace jejich velikosti, specifických vlastností použitých pomocných látek a vhodného léčiva může vést k cílenější terapii některých závažných diagnóz. Se subcelulární velikostí lékové formy jsou však spojeny i potenciální nežádoucí účinky, a přestože je prováděn výzkum s nespočtem pomocných látek a typů nanočástic, jen malá část z nich se dostala do klinické praxe. Tento stručný přehled pojednává o těchto třídách, uvádí základní charakteristiky, klasifikaci a možné klinické použití. Součástí článku je také aktuální přehled zástupců jednotlivých tříd nanočástic pro podávání léčiv, které jsou v současné době v České republice registrovány.
 • klíčová slova: nanočástice - léčiva - léky

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2023)

ERICK, PATIENCE: Self-reported neck and back pain among supermarket cashiers in Gaborone, Botswana Bolesti šíje a zad podle vlastního vyjádření u pokladních v supermarketu v Gaborone v Botswaně

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit prevalenci, rizikové faktory a dopady bolestí šíje a zad u pokladních v supermarketech v Botswaně. Studie se zúčastnilo celkem 174 pokladních, z nichž většinu tvořily ženy (72 %). Prevalence bolesti dolní části zad byla 69 %, bolesti horní části zad 53 % a bolesti krku 37 %. Zvyšující se věk byl spojen s bolestí šíje a horní části zad. Pokladní, které pracovaly na nízké pracovní ploše a nadměrně se natahovaly pro předměty, měly 19krát a 11krát vyšší pravděpodobnost, že budou hlásit bolest krku, resp. dolní části zad. Téměř 6 % pokladních, které uváděly bolesti dolní části zad, uvedlo, že kvůli bolestem zvažují změnu zaměstnání. Více jak polovina pokladních v supermarketech uváděla bolesti dolní části zad, horní části zad a krku. S bolestmi krku a/nebo zad souvisely individuální faktory a faktory související s prací.
 • klíčová slova: pokladní - onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - rizika ergonomická - Botswana

SHDAIFAT, EMAD ADEL: Presenteeism and productivity loss among nurses Presenteeismus a ztráta produktivity u zdravotních sester

 • anotace: Presenteeismus je významným problémem mezi pracovníky a výjimkou nejsou ani zdravotní sestry. Cílem studie bylo zjistit ztrátu produktivity v důsledku presenteeismu ze tří hledisek a vyhodnotit související faktory u zdravotních sester. Průřezová studie byla provedena mezi 309 sestrami s cílem vyhodnotit presenteeismus pomocí Stanfordské škály presenteeismu (SPS), dotazníku zdravotní výkonnosti (HPQ) a krátkého inventáře pracovní produktivity (WPSI). Studie zjistila, že sestry vykazují vysokou úroveň presenteeismu. Na obou škálách byl presenteeismus významně spojen se sestrami, které byly starší 32 let, s praxí delší než 10 let, měly děti (konkrétně 2). Výsledky WPSI ukázaly, že ztráta produktivity v důsledku presenteeismu na jednu sestru ročně činila 1959 USD a u všech sester 605 283 USD. Vyhodnocení úrovně presenteeismu může pomoci tvůrcům politik pochopit pracovní podmínky a související osobní charakteristiky.
 • klíčová slova: presenteismus - sestry zdravotní - výkonnost pracovní - produktivita práce

TAKACS, VERONIKA KLARA: The influence of team workload on team performance in the light of task complexity : a study of nuclear fire brigades Vliv pracovní zátěže týmu na výkonnost týmu s ohledem na složitost úkolů: studie jaderných hasičských sborů

 • anotace: Cílem studie bylo prozkoumat vliv vnímané pracovní zátěže týmu na výkonnost týmu u hasičů v jaderných elektrárnách v Maďarsku. Vzorek tvořilo šest hasičských týmů (N = 42 osob), které se účastnily dvou vysoce věrných simulovaných scénářů s různou složitostí úkolů. Pracovní zátěž týmu byla měřena pomocí indexu NASA Task Load Index, zatímco výkon týmu hodnotil tým odborníků. Výsledky ukázaly, že týmy obecně dokázaly v obou případech udržet standardní výkonnost, ačkoli během komplexního scénáře vnímaly vyšší pracovní zátěž. Dále se ukázalo, že ke zvýšené úrovni pracovní zátěže při komplexním úkolu přispěly vnímané faktory "fyzická náročnost" a "úsilí". A konečně, v případě jednoduchého simulovaného scénáře spolu pracovní zátěž a týmový výkon nesouvisely, zatímco v případě komplexního scénáře spolu pozitivně korelovaly.
 • klíčová slova: hasiči - týmy pracovní - výkonnost - zátěž pracovní - úkoly pracovní - simulace

STANHOPE, JESSICA: Are music students at ‘high-risk’ of experiencing musculoskeletal symptom outcomes compared with other students? Jsou studenti hudby ve srovnání s ostatními studenty vystaveni "vysokému riziku" výskytu muskuloskeletálních symptomů?

 • anotace: Hudebníci jsou označováni za "vysoce rizikovou" skupinu, u které se vyskytují muskuloskeletální symptomy (MSS), avšak tento předpoklad byl ověřen jen v několika málo studiích. Cílem studie bylo zjistit, zda se prevalence a profil následků MSS liší mezi vysokoškolskými studenty hudby a referenční skupinou (studenty přírodních věd). Většina účastníků v obou skupinách uvedla, že v posledních 12 měsících a 7 dnech zažila MSS. Studenti hudby uváděli vyšší výskyt MSS zápěstí/ruky ve srovnání se studenty přírodních věd. Ve srovnání se symptomatickými studenty přírodních věd uváděli studenti hudby vyšší emoční dopad MSS.
 • klíčová slova: hudebníci - onemocnění muskuloskeletální - školy vysoké - onemocnění muskuloskeletální - symptomy - bolesti

PFAFFINGER, KATHARINA F.: Using digital interventions to reduce digitalization-related stress : does it work? Využití digitálních intervencí ke snížení stresu spojeného s digitalizací: funguje to?

 • anotace: Digitalizace má pro zaměstnance pozitivní i negativní důsledky. Ve studii trvající 14 dní a jíž se účastnilo 95 účastníků, autoři zkoumali a očekávali, že každá ze tří intervencí založených na aplikacích pozitivně ovlivní celkovou pohodu, pohodu související s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a zotavení ve srovnání s kontrolní skupinou bez intervence. Meditační intervence významně zvýšila celkovou pohodu (spokojenost) a zotavení (odpoutání se) ve srovnání s kontrolní skupinou, ale nesnížila celkový stres. Kognitivně-behaviorální intervence významně zvýšila celkovou pohodu (méně stresu). Informační intervence však celkovou úroveň stresu zvýšila. Žádná intervence nezměnila úroveň pohody specifické pro ICT. Klasické stresové intervence zprostředkované prostřednictvím ICT (na bázi aplikací) tedy mohou být účinné pro řešení klasických symptomů stresu, ale zatím ne pro nové formy stresu. Budoucí výzkum by měl zkoumat strukturální rozdíly mezi klasickými stresory a novými druhy stresorů souvisejících s ICT, aby bylo možné určit východiska pro nové typy intervencí.
 • klíčová slova: digitalizace - stres pracovní - pohoda pracovní - technologie informační - technologie komunikační - intervence

BADIDA, PAVANADITYA: Occupational health and safety risk assessment using a fuzzy multi-criteria approach in a hospital in Chennai, India Hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik při práci pomocí fuzzy multikriteriálního přístupu v nemocnici v Chennai v Indii

 • anotace: Nemocnice poskytují lékařům přímé i nepřímé výhody v oblasti zaměstnanosti. Nehody v nemocnicích často vedou ke katastrofálním následkům, jako jsou smrtelné úrazy, škody na majetku a ekonomické ztráty. Je proto nezbytné mít politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jejímž cílem je snížit počet pracovních úrazů na přijatelnou úroveň. Cílem této studie je prozkoumat zdravotní rizika pro zaměstnance vyplývající z různých nebezpečí a navrhnout kontrolní opatření, která by zabránila opakování nehod.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nemocnice - hodnocení rizik - řízení rizik - rizika pracovní - rizika zdravotní - fuzzy logika - Indie

KAMBLE, RAJAT: Occupational ergonomic assessment of MSDs among the artisans working in the Bagh hand block printing industry in Madhya Pradesh, India Pracovní ergonomické hodnocení muskuloskeletálních poruch u řemeslníků pracujících v průmyslu ručního blokového tisku Bagh v Madhjapradéši, Indie

 • anotace: Technika ručního tisku bloků, která se používá v okrese Dhar v Madhjapradéši, zahrnuje často opakované úkony s nepohodlným držením těla, které u řemeslníků přispívají ke vzniku muskuloskeletálních poruch (MSD). Cílem této studie bylo zjistit prevalenci MSD a související rizikové faktory. Na vzorku 70 řemeslníků byla provedena observační a dotazníková studie. Pracovní postoje řemeslníků byly analyzovány pomocí rychlého hodnocení horních končetin (RULA) a metody profesionálních opakovaných činností (OCRA). Bylo zjištěno, že MSD v oblasti krku, ramen, loktů, zápěstí/předloktí, dolní části zad a kyčlí/stehen jsou mezi řemeslníky ve věku nad 31 let a s praxí nad 11 let velice rozšířené. Nejvíce stížností bylo hlášeno v oblasti zápěstí, krku a dolní části zad. Ze zjištění je zřejmé, že řemeslníci pracující v tiskárně Bagh jsou vystaveni vysokému riziku vzniku MSD; je tedy potřeba zavést intervenční opatření, aby se eliminovala ergonomická rizika.
 • klíčová slova: řemeslníci - tisk - onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - rizika ergonomická - analýzy ergonomické

YEGANEH, REZA: An integrative fuzzy Delphi decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) study on the risk perception-influencing factors Integrační fuzzy Delphi studie zkušební a hodnotící laboratoře (DEMATEL) o faktorech ovlivňujících vnímání rizika

 • anotace: Vnímání rizika je jedním z faktorů, které mohou řídit lidské chování na pracovišti. Cílem této studie bylo identifikovat nejdůležitější faktory ovlivňující vnímání rizik. Tato průřezová studie měla tři fáze. V první byly na základě knihovnických zdrojů a studií vybrány faktory ovlivňující vnímání rizik. Poté byly pomocí delfské fuzzy metody Delphi a na základě názoru expertů identifikovány nejdůležitější faktory ovlivňující vnímání rizik. Nakonec byly pomocí techniky fuzzy rozhodovací zkušební a hodnotící laboratoře (Decision making trial and evaluation laboratory, DEMATEL) a na základě názorů expertů analyzovány vztahy mezi těmito faktory a byla určena jejich role jako příčina nebo následek. Jako nejdůležitější faktory ovlivňující vnímání rizika bylo identifikováno jedenáct proměnných, z nichž největší vliv na vnímání rizika měly znalosti o bezpečnosti, kvalita a množství školení o bezpečnosti a bezpečnostní klima. Sedm proměnných mělo roli příčiny a čtyři z nich roli následku. Zkušenost s nehodou spolu s bezpečnostním klimatem měly nejvyšší interakci s ostatními proměnnými. Přesné zkoumání faktorů ovlivňujících vnímání rizik může hrát důležitou roli při zlepšování vnímání rizik a bezpečného chování.
 • klíčová slova: rizika pracovní - vnímání rizik - faktory - fuzzy logika - chování bezpečné

BOAKYE, MAXWELL KWAME: Factors influencing health and safety performance at construction sites in Ghana : the perspective of building artisans Faktory ovlivňující bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích v Ghaně: pohled stavebních řemeslníků

 • anotace: Stavebnictví je považováno za jedno z nejnebezpečnějších odvětví a zavedení bezpečnostního programu je považováno za jeden z nejúčinnějších přístupů ke zlepšení bezpečnosti práce. Úspěch každého bezpečnostního programu však závisí na specifických faktorech, které zajistí uspokojivé výsledky. Klíčem ke zlepšení řízení bezpečnosti je identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost bezpečnosti z pohledu pracovníka. Tato studie určila kritické faktory, které přispívají k výkonu bezpečnosti stavebních řemeslníků v Ghaně. Prostřednictvím přehledu literatury bylo z předchozích studií vybráno 55 faktorů ovlivňujících výkonnost v BOZP, které byly vyhodnoceny stavebními řemeslníky. Výsledky ukázaly, že nejvlivnější složkou byla podpora a angažovanost vedení ve vztahu k výkonnosti v oblasti bezpečnosti.
 • klíčová slova: stavebnictví - BOZP - programy bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - faktory - podpora zaměstnanců - angažovanost - participace

ÇIFTÇI, BETÜL: Investigating the impacts of working at home among office workers with neck pain on health status, depression and sleep quality during the COVID-19 pandemic Zkoumání dopadů práce z domova u kancelářských pracovníků s bolestmi krční páteře na zdravotní stav, depresi a kvalitu spánku během pandemie covid-19

 • anotace: Cílem této studie bylo posoudit vliv pracoviště a ergonomických prvků na intenzitu bolesti šíje, problémy se spánkem, depresi a zdravotní stav kancelářských pracovníků během pandemie covid-19. Do studie bylo zařazeno 139 kancelářských pracovníků s bolestmi šíje ve věku 18-55 let. Hodnoceny byly sociodemografické charakteristiky včetně ergonomických vlastností pracoviště. Všem účastníkům byly zadány Beckův inventář deprese (BDI), Nottinghamský zdravotní profil (NHP), Pittsburský index kvality spánku (PSQI) a škála bolesti a postižení šíje (NPDS). Všichni účastníci byli rozděleni podle pracoviště do skupiny 1 (pracující v kanceláři, n = 84) a skupiny 2 (pracující doma, n = 55). Skóre indexu bolesti a postižení šíje (NPDI) účastníků, kteří pracují s počítačem > 3 h bez přestávky, bylo vyšší ve skupině 2 než ve skupině 1 a rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné (p = 0,001). Ze zjištění vyplynulo, že kvalita života související se zdravím byla horší a intenzita bolesti krku byla silnější ve skupině pracující doma než ve skupině pracující v kanceláři.
 • klíčová slova: práce z domova - práce dálková - pracovníci kancelářští - aparát pohybový - bolesti - spánek - deprese - kvalita života

SULEIMAN, ABDULQADIR MOHAMAD: Design, development and utility validation of TIPA : a tool for inspection performance assessment Návrh, vývoj a ověření užitečnosti TIPA: nástroje pro hodnocení výkonnosti inspekcí

 • anotace: Inspekce na pracovišti podporuje zlepšování pracovního prostředí. Změny na pracovištích po inspekcích jsou chápány jako její výsledek. Cílem této studie bylo vyvinout nástroj pro hodnocení výkonnosti inspekcí (tool for inspection performance assessment, TIPA) na základě zjištěných předpokladů inspekcí a vyhodnotit vhodnost nástroje pro hodnocení výkonnosti. Odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci seřadili předpoklady pro efektivní výkon inspekce na základě svých zkušeností a vnímání důležitosti těchto předpokladů. Výsledek tvořil základ pro stanovení vah a přiřazení hodnot dílčím cílům předpokladů. Bylo navrženo rozhraní hodnotícího nástroje, s jehož pomocí mohou inspektoři hodnotit výkon inspekce na pracovišti. Inspektoři z různých vnitrostátních orgánů poskytli zpětnou vazbu k vhodnosti nástroje pro měření inspekční výkonnosti.
 • klíčová slova: inspekce práce - pracoviště - výkonnost - hodnocení - nástroje

AHMAD, SAMAN: Predicting the load constant of the revised NIOSH lifting equation based on demographics

 • anotace: Ruční manipulace s materiálem (manual materials handling, MMH) a činnosti spojené se zvedáním byly identifikovány jako rizikové faktory bolesti dolní části zad. Z mnoha dostupných nástrojů pro analýzu a navrhování úkolů při zvedání je asi nejpoužívanější revidovaná rovnice NIOSH pro zvedání (RNLE). Tato rovnice však vychází z údajů především ze západních zemí. Aby byl model univerzálně použitelný, byl zkoumán vliv charakteristik pracovníků, jako je věk, pohlaví, hmotnost a antropometrie, na maximální přijatelné hmotnostní limity (MAWL). Pro stanovení MAWL byla použita psychofyzická metodika. Studie se zúčastnilo celkem 58 průmyslových pracovníků (30 mužů a 28 žen). Na základě pozorování ze studie byla vypracována rovnice, která by umožnila upravit konstantu zátěže RNLE pro různé populace na základě jednoduchých antropometrických údajů. Bylo zjištěno, že konstanta zátěže pro indickou populaci je srovnatelná s doporučeními RNLE.
 • klíčová slova: manipulace ruční - manipulace s břemeny - zvedání - zátěž fyzická - antropometrie

GRALA, KRZYSZTOF: Relationships between perceived stress at work, occupational burnout and ego-resiliency in a group of public administration employees : testing the assumption about the moderating role of ego-resiliency (replication study in Poland) Vztahy mezi vnímaným pracovním stresem, profesním vyhořením a egoresiliencí u skupiny zaměstnanců veřejné správy: ověření předpokladu o moderující roli egoresilience (replikační studie v Polsku)

 • anotace: Teorie pracovních nároků a zdrojů (JD-R) předpokládá, že pracovní nároky mohou být vyváženy zdroji, což v konečném důsledku vede k rozvoji angažovanosti a prevenci vyhoření. Výzkum ukazuje, že lidské zdroje oslabují vztah mezi pracovními nároky/stresem a zdravím zaměstnanců. Zastřešujícím cílem výzkumu bylo empiricky ověřit teorii o vyrovnávací roli osobních zdrojů v modelu JD-R na vzorku zaměstnanců veřejné správy v Polsku. Studie se zúčastnilo 144 administrativních pracovníků. Byly zjištěny korelace mezi proměnnými - vnímaný stres v práci, vyhoření a egoresilience. Bylo také ověřováno, zda ego-odolnost moderuje vztah mezi vnímaným stresem v práci a vyhořením. Jak se očekávalo, vyhoření významně korelovalo s vnímaným stresem v práci (pozitivně) a s egoresiliencí (negativně). Nebyl však zjištěn statisticky významný vztah mezi ego-odolností a vnímaným stresem v práci, tudíž ego-odolnost nemoderovala vztah mezi stresem a vyhořením.
 • klíčová slova: stres pracovní - syndrom vyhoření - resilience - odolnost - zdroje lidské - nároky

WASILKIEWICZ EDWIN, KINGA: Sharing incident experiences : a roadmap towards collective safety information in the Norwegian construction industry Sdílení zkušeností z nehod: plán pro kolektivní informování o bezpečnosti v norském stavebnictví

 • anotace: Tento článek představuje studii o sdílení postupů po nehodách v norském stavebnictví jako prostředku ke zlepšení bezpečnosti práce. Byly provedeny rozhovory s bezpečnostními pracovníky z různých subjektů, včetně klientů, dodavatelů a projektantů. Zjištění ukazují, že existuje několik oblastí pro sdílení informací týkajících se bezpečnosti mezi jednotlivými subjekty; sdílení je však omezené, není strukturované a dochází k němu příležitostně. Kromě toho nejsou informace široce sdíleny mezi všemi aktéry v odvětví, pro které by mohly být cenné, např. mezi aktéry v rané fázi stavebního projektu. Jelikož je přítomna ochota ke sdílení a nadšení z nové technologie, práce dále navrhuje, jak a kde může odvětví zlepšit sdílení informací po incidentech, aby se posunulo směrem k meziorganizačnímu učení. Pro norské stavebnictví je navržen plán kolektivního sdílení informací se zaměřením na technologická a digitální řešení.
 • klíčová slova: stavebnictví - nehody pracovní - sdílení znalostí - prevence nehod - digitalizace

ENSSLIN, LEONARDO: Bibliometric and systemic review of the state of the art of occupational risk management in the construction industry Bibliometrický a systémový přehled současného stavu poznání v oblasti řízení pracovních rizik ve stavebnictví

 • anotace: Cílem této studie je pomocí bibliometrických a systémových pojmů vybrat a analyzovat soubor článků zabývajících se řízením pracovních rizik ve stavebnictví. Bylo vytvořeno bibliografické portfolio, které obsahovalo 20 článků. Bibliometrickými parametry byly relevantní články, autoři, země původu, časopisy a klíčová slova. Systematická analýza ukázala příležitosti přispět ke stavu poznání ve všech oblastech vědění, což umožnilo výzkumníkům pochopit teoretická východiska, mezery a výzkumné příležitosti pro dané téma a stanovit tak svou výzkumnou otázku v souladu se stanovenou vizí poznání.
 • klíčová slova: stavebnictví - rizika pracovní - úrazy pracovní - řízení rizik - bibliometrie - analýzy systémové

STOSIC, KRISTINA: Applying lessons from aviation safety culture in the hospitality industry : a review and road map Uplatnění poznatků z kultury bezpečnosti v letectví na oblast pohostinství: přehled a plán postupu

 • anotace: Je všeobecně známo, že pozitivní kultura bezpečnosti zlepšuje výkonnost organizací v oblasti bezpečnosti a snižuje počet úrazů a úmrtí. Kultura bezpečnosti byla dobře prozkoumána ve vysoce rizikových odvětvích; v pohostinství však donedávna nebyl tento koncept zkoumán, pokud se netýkal bezpečnosti potravin. Tento článek zkoumá teoretické základy výzkumu kultury bezpečnosti v pohostinství na základě souboru poznatků o kultuře bezpečnosti v letectví. Použití letectví jako základu je motivováno podobností provozu mezi letectvím a pohostinstvím, zejména při srovnání pohostinství s jinými vysoce rizikovými odvětvími. Článek navrhuje, že modely kultury bezpečnosti v letectví a jejich dimenze by mohly být cenné pro zlepšování kultury bezpečnosti v pohostinství. Jeho cílem a aspirujícím přínosem je zahájit diskusi a vybudovat teoretickou základnu pro budoucí výzkum o pokroku v oblasti bezpečnosti v pohostinských provozech a snížení relativně vysokého počtu úrazů zaměstnanců v tomto odvětví.
 • klíčová slova: pohostinství - letectví - kultura bezpečnosti práce - modely

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2023)

CRUZ-AUSEJO, LILIANA: Can working at home be a hazard? ergonomic factors associated with musculoskeletal disorders among teleworkers during the COVID-19 pandemic : a scoping review Může být práce z domova nebezpečná?: ergonomické faktory spojené s muskuloskeletálními poruchami u pracovníků pracujících na dálku během pandemie covid-19: přehled

 • anotace: Improvizované a masové zavádění práce na dálku v rámci pandemie covid-19 nás donutilo přizpůsobit domovy jako pracovní prostory, což by mohlo podpořit rozvoj muskuloskeletálních poruch (MSD). Tento přehled zkoumá důkazy o ergonomických faktorech spojených s MSD u pracovníků pracujících na dálku. Celkem bylo identifikováno 212 studií, z nichž 14 bylo vybráno k úplnému přezkoumání. Souvisejícími faktory byly změna způsobu práce (práce na pracovišti na práci na dálku), používání domácího prostředí jako pracovního prostoru (prostory nepřizpůsobené pro práci a se slabým osvětlením), pracovní nábytek (neergonomické židle a stoly), používání elektronických zařízení (tablety, mobilní telefony a notebooky), organizační faktory (pracovní doba, aktivní přestávky, doba sezení) a individuální faktory (praxe fyzické aktivity). Různé ergonomické domácí faktory a charakteristiky práce na dálku - především nábytek, pracovní prostředí a fyzická aktivita - jsou spojeny s MSD. Tyto důkazy naznačují, že normy a regulace práce na dálku mohou zohlednit přizpůsobení pracovního prostoru a podmínek doma, aby se předešlo zdravotním problémům ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
 • klíčová slova: práce z domova - práce dálková - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - ergonomie - pandemie - koronavirus - aktivity fyzické

LU, CHUNG-CHENG: Exploring factors that influence the cardiovascular health of bus drivers for the improvement of transit safety Zkoumání faktorů ovlivňujících kardiovaskulární zdraví řidičů autobusů za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

 • anotace: Mezi příčiny dopravních nehod patří náhlá kardiovaskulární onemocnění řidičů, která nejsou při běžných lékařských prohlídkách jejich zdravotního stavu odhalena. Zatímco zvýšená pozornost je věnována proaktivnímu řízení řidičů častým sledováním jejich psychického a fyzického stavu, aby se těmto událostem předešlo, jen velmi málo studií se zabývalo hlubšími rizikovými faktory, které ovlivňují kardiovaskulární zdraví řidičů autobusů představované pracovní zátěží a plánováním. Tato studie využívá přístup založený na dataminingu ke zkoumání faktorů ovlivňujících kardiovaskulární zdraví řidičů meziměstských autobusů s využitím údajů o jejich denním měření kardiovaskulárních funkcí spolu s jejich pracovním rozvrhem a výsledky běžných lékařských prohlídek. Bylo identifikováno deset ovlivňujících faktorů, včetně zdravotní anamnézy, návyků na pozdní noční jízdu a odpoledních a večerních jízdních řádů.
 • klíčová slova: řidiči z povolání - zdraví - onemocnění kardiovaskulární - doprava veřejná - bezpečnost dopravní - nehody dopravní - prevence rizik

OBEIDAT, MOHAMMED SAID: The influence of human resource management practices on occupational health and safety in the manufacturing industry Vliv postupů řízení lidských zdrojů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zpracovatelském průmyslu

 • anotace: Tato studie poskytuje přehled o vlivu uplatňování dvou postupů řízení lidských zdrojů (HRM) na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) pracovníků. Těmito postupy jsou výběr a nábor a rozvoj a školení. Dále tato studie upozorňuje na sledované činnosti k definování nebezpečí, procesů a opatření BOZP ve zpracovatelském průmyslu. Posuzuje také význam znalostí a povědomí pracovníků o programech BOZP. Výsledky ukázaly, že demografické proměnné mají významný vliv na znalosti a povědomí pracovníků o programech BOZP. Kromě toho hrály v oblasti BOZP významnou roli postupy řízení lidských zdrojů. Proto se vrcholovému managementu doporučuje, aby vysoce zohlednil postupy BOZP tím, že je integruje do pracovního prostředí, počínaje výběrem pracovníků až po výrobu, provoz a řízení, a to zavedením silného systému řízení lidských zdrojů.
 • klíčová slova: řízení lidských zdrojů - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výroba - analýzy statistické

RODRÍGUEZ-GUDE, CLARA: Musculoskeletal pain in musicians : does playing more than one instrument have more effect? Bolesti pohybového aparátu u hudebníků: má větší vliv hra na více nástrojů?

 • anotace: Opakované cvičení s nástroji představuje rizikový faktor pro vznik muskuloskeletálních poruch souvisejících s hraním (MSD). Cílem této studie bylo porovnat prevalenci a charakteristiky MSD na základě lokalizace a charakteristik bolesti a počtu hodin nástrojové praxe u hudebníků, kteří hrají na jeden nebo více hudebních nástrojů. Výsledky ukázaly, že intenzita bolesti je jedinou z analyzovaných proměnných, která vykazuje statisticky významné rozdíly při porovnání hudebníků hrajících na jeden nástroj s těmi, kteří hrají na druhý nástroj, a je vyšší u monoinstrumentalistů.
 • klíčová slova: hudebníci - nástroje hudební - onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - bolesti

SHI, HU: Effects of safety leadership and safety management practices on safety participation through a casual-chain mediators approach in the Chinese construction industry Vliv vedení v oblasti bezpečnosti práce a postupů řízení bezpečnosti práce na participaci v oblasti BOZP v čínském stavebnictví

 • anotace: Cílem tohoto článku bylo přimět pracovníky v první linii, aby překročili rámec běžných pracovních rolí a zapojili se do bezpečného chování - participaci na BOZP v čínském stavebnictví. Stavebnictví je vysoce rizikové odvětví a pracovníci v první linii jsou častěji vystaveni rizikům na pracovišti. Jakmile dojde k nehodě, negativní důsledky se projeví. Proto se tento výzkum zaměřuje na dobrovolné bezpečnostní chování zaměstnanců.
 • klíčová slova: stavebnictví - dělníci - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - participace - vedení lidí - klima bezpečnostní - spokojenost - Čína

ZAHEER, SIDRA: Patterns of musculoskeletal disorders in health care providers and their association with ergonomic risks Vzorce muskuloskeletálních poruch u zdravotníků a jejich souvislost s ergonomickými riziky

 • anotace: Muskuloskeletální poruchy (MSD) mají mezi zdravotnickými pracovníky vysoký výskyt, a to z důvodu náročnosti jejich práce a nedostatku správné ergonomie. Cílem této studie bylo zaměřit se na vzorce muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací (WMSD), které postihují různé poskytovatele zdravotní péče pracující na různých nemocničních odděleních. Tato průřezová studie shromáždila údaje od 2000 poskytovatelů příbuzných zdravotnických služeb pracujících na různých odděleních Civilní nemocnice a Dow University Hospital of Karachi (DUHS). Zjištění ukázala, že 92,9 % osob trpí MSD v důsledku špatné ergonomie, přičemž 93 % uvedlo, že onemocnění zasahuje do jejich běžné pracovní rutiny. Zdravotničtí technici jsou nejvíce postiženou skupinou mezi příbuznými zdravotnickými pracovníky. Nedostatečné znalosti a nesprávná ergonomická kultura mají za následek tak vysokou míru výskytu onemocnění u pracovníků v příbuzných zdravotnických oborech v Pákistánu.
 • klíčová slova: zdravotníci - péče zdravotní - onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - ergonomie - bolesti v zádech

SOKÓŁ-SZAWŁOWSKA, MARLENA: Change in the form of work of psychologists after the outbreak of the COVID-19 pandemic in Poland, and the subjective mental state of this professional group Změna formy práce psychologů po vypuknutí pandemie covid-19 v Polsku a subjektivní psychický stav této profesní skupiny

 • anotace: První vlna pandemie covid-19 v Polsku na jaře 2020 donutila psychology bojovat s psychologickými důsledky, které vyvolaly drastické změny v životě celé populace. Tato skupina odborníků měla ve společnosti neuvěřitelně obtížnou roli; míra jejich přetížení byla dokonce srovnatelná s lékaři, kteří covid-19 léčili. Cílem tohoto článku bylo analyzovat situaci osobních i profesních psychologů v první vlně pandemie. Celkem 82,7 % psychologů zažilo stres střední až vysoké intenzity a 61,29 % přešlo na vzdálený nebo hybridní způsob práce s pacienty. Subjektivně zhoršená nálada se vyskytla u 16,13 %, snížený drive u 27,57 % a dyssomnie u 18,77 %. Celkem 61,58 % mělo po pandemii obavy o svou profesní a/nebo finanční budoucnost. Výzvy v období pandemie i po něm vyžadují, aby psychologové dbali na individuální duševní pohodu. To je nezbytnou podmínkou pro vykonávání angažované práce.
 • klíčová slova: psychologové - pandemie - koronavirus - zátěž psychická - zátěž pracovní - zdraví duševní - postoje pracovní

BENZAQUEN, JORGE: Biosecurity in the workplace and a QMS during the COVID-19 pandemic : a survey for Peruvian goods companies Biologická bezpečnost na pracovišti a systém řízení jakosti během pandemie covid-19: průzkum pro peruánské společnosti vyrábějící zboží

 • anotace: Tato studie analyzuje rozdíly mezi společnostmi vyrábějícími zboží, které mají systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2015, a těmi, které jej nemají, pokud jde o zavádění opatření v oblasti biologické bezpečnosti během pandemie covid-19. Studie ukazuje, zda existence systému QMS pomohla společnostem zavést opatření biologické bezpečnosti potřebná k pokračování činnosti během pandemie.
 • klíčová slova: řízení kvality - systémy řízení - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rizika biologická - výroba - pandemie - koronavirus - normy mezinárodní

KABIR, HUMAYUN: Prevalence and risk factors of physical and psychological health among readymade garment workers in Bangladesh Prevalence a rizikové faktory fyzického a psychického zdraví u pracovníků v oděvním průmyslu v Bangladéši

 • anotace: Špatné zdravotní výsledky bangladéšských pracovníků v oděvním průmyslu bývají spojeny s různými profesními faktory. Cílem této studie bylo prozkoumat prevalenci a rizikové faktory spojené s fyzickým a psychickým zdravím bangladéšských pracovníků v tomto odvětví. Více než polovina účastníků uvedla bolesti hlavy (61,6 %) a nachlazení/chřipku (51,3 %), dále horečku (37,2 %), průjem (32,8 %), bolesti těla (29,9 %) a infekce dýchacích cest (20,9 %). Pokud jde o psychické zdraví, nejčastěji se vyskytoval stres (69,1 %), úzkost (66,2 %) a nuda (64,5 %), dále nespavost (51,3 %), deprese (48,2 %) a strach (34,3 %). Pracovníci z továren nacházejících se v Čattogramu (okrajová oblast ve srovnání s Dhákou) uváděli horší výsledky v oblasti fyzického a psychického zdraví než pracovníci pracující v továrnách v Dháce (hlavní město Bangladéše). Celkově byly v porovnání s muži dělnice častěji ohroženy jak fyzickými, tak psychickými zdravotními následky.
 • klíčová slova: průmysl oděvní - Bangladéš - faktory rizikové - zdraví - zdraví duševní

DANKACHATARN, SIRIPORN: Effects of safety interventions toward workers’ behaviors using the theory of planned behavior in the rubber wood processing industry Účinky bezpečnostních intervencí na chování pracovníků s využitím teorie plánovaného chování v dřevozpracujícím průmyslu zpracovávajícím kaučuk

 • anotace: Výroba dřeva z kaučukovníku představuje širokou škálu bezpečnostních rizik při práci. Cílem této studie bylo zjistit faktory ovlivňující bezpečné chování s využitím teorie plánovaného chování (TPB) a porovnat účinky intervenčních bezpečnostních programů na chování pracovníků.
 • klíčová slova: průmysl dřevozpracující - kaučuk přírodní - rizika pracovní - chování bezpečné - intervence - programy bezpečnosti práce

MIN, YU: Research on the influence of role stressors on unsafe behavior among construction workers in China Výzkum vlivu stresorů na nebezpečné chování stavebních dělníků v Číně

 • anotace: Nebezpečné chování jednotlivců je považováno za jednu z důležitých příčin nehod ve stavebnictví. Cílem této studie je prozkoumat mechanismus vlivu stresorů na nebezpečné chování, zprostředkující roli psychické zátěže a moderující roli posilujícího vedení mezi stavebními pracovníky. Vzorek použitý pro analýzy v této studii zahrnuje 600 zaměstnanců z 10 různých stavebních společností v Číně. Pro zkoumání zprostředkující role psychické zátěže byla provedena analýza Bootstrap a pro zkoumání moderující role posilujícího vedení byla provedena hierarchická lineární regresní analýza. Výsledky ukázaly, že stresory pozitivně souvisí s nebezpečným chováním; psychická zátěž zprostředkovává vztah mezi stresory a nebezpečným chováním; a posilující vedení moderuje vztah mezi psychickou zátěží a nebezpečným chováním. Výsledky naznačují, že posilující vedení může snížit nebezpečné chování.
 • klíčová slova: stavebnictví - dělníci - stresory - chování nebezpečné - zátěž psychická - vedení lidí - podpora zaměstnanců

RASHID, MUHAMMAD IMRAN: Behavior-based safety program for process industries Bezpečnostní program založený na chování pro zpracovatelský průmysl

 • anotace: Tento článek popisuje snížení nebezpečného chování pozorovaného v podniku na výrobu hnojiv díky zavedení bezpečnostního programu založeného na chování (BBS) prostřednictvím formuláře pro pozorování chování vyvinutého multidisciplinárním týmem. Bezpečné chování se zvýšilo z 57 na 70 % a nebezpečné chování se snížilo ze 40 na 26 %. Sledováno bylo chování zaměstnanců pracujících v různých úsecích hnojivového komplexu, jako je úsek čpavku, močoviny, užitkových látek, pytlování/expedice a dílny. V jednotlivých úsecích bylo rovněž sledováno používání osobních ochranných pracovních prostředků, úklidu a standardních operačních postupů. Pozorovány byly také neprovozní prostory včetně administrativního bloku, bytové kolonie, údržbářské dílny, skladu, požární stanice a elektrické rozvodny. Z těchto oblastí je maximum nebezpečného chování zaznamenáno v bytové oblasti a minimum v elektrické rozvodně.
 • klíčová slova: chování nebezpečné - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - postupy pracovní - výroba - hnojiva - OOPP - prostředky ochranné - programy bezpečnosti práce

MIN, YU: Work-family conflict, work engagement and unsafe behavior among miners in China Konflikt mezi prací a rodinou, pracovní nasazení a nebezpečné chování horníků v Číně

 • anotace: Cílem této studie je prozkoumat vztah mezi konfliktem mezi prací a rodinou a nebezpečným chováním horníků v hlubinných dolech a ověřit zprostředkující roli pracovního nasazení v tomto vztahu. Průřezový průzkum byl proveden v čínské provincii Šan-si od června do srpna 2020. Do studie bylo zařazeno celkem 580 horníků. Zjištění odhalila, že konflikt založený na čase, konflikt založený na napětí a konflikt založený na chování pozitivně souvisí s nebezpečným chováním a pracovní nasazení zprostředkovává vztahy mezi konfliktem práce a rodiny a nebezpečným chováním. Manažeři by měli zmírňovat konflikty mezi prací a rodinou horníků a poskytovat jim účinnou organizační podporu, aby se zlepšilo jejich pracovní nasazení, a tím se snížilo jejich nebezpečné chování.
 • klíčová slova: život rodinný - život pracovní - konflikty - rovnováha - nasazení pracovní - chování nebezpečné - horníci - doly hlubinné - Čína

MARGHERITTI, SIMONA: Can psychological capital promote safety behaviours? : a systematic review Může psychologický kapitál podpořit bezpečnostní chování? systematický přehled

 • anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitým tématem pro všechny zúčastněné strany. Cílem tohoto systematického přehledu literatury je rozšířit znalosti o tomto tématu, vycházející z integrovaného modelu bezpečnosti, a zhodnotit úlohu psychologického kapitálu na bezpečnostní chování, tj. výkonnost v oblasti bezpečnosti a prevenci pracovních úrazů.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - kapitál duševní - aspekty psychologické - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost

NIKOLIĆ, VESNA: Occupational safety knowledge management in Slovenia, Croatia and Serbia Řízení znalostí o bezpečnosti práce ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku

 • anotace: Tento článek se zabývá charakteristikou řízení znalostí v kontextu bezpečnosti práce a představuje výsledky výzkumu založeného na předpokladu, že existuje souvislost mezi řízením znalostí a výkonností v oblasti bezpečnosti práce a že řízení znalostí může pomoci zlepšit výkonnost v oblasti bezpečnosti práce. Výzkumu se zúčastnilo 645 odborníků na bezpečnost práce ze tří balkánských zemí (Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko). Výsledky ukázaly, že řízení znalostí v organizaci souvisí se všemi sledovanými aspekty výkonnosti bezpečnosti práce: počtem pracovních úrazů v organizaci; počtem ztracených pracovních dnů v důsledku úrazů; náklady způsobenými pracovními úrazy a nemocemi z povolání; finančními investicemi do bezpečnosti práce; hodnocením stavu bezpečnosti práce. Praktické důsledky článku lze spatřovat v kontextu naplňování vzdělávacích potřeb pro kontinuální vzdělávání a prohlubování znalostí/celoživotní vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - řízení znalostí - management znalostní - Srbsko - Chorvatsko - Slovinsko

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2023)

EVANS, GARETH S.: Review of ethics for occupational hygiene hazard monitoring surveys using sensors Přehled etických zásad pro průzkumy monitorování rizik v oblasti hygieny práce pomocí senzorů

 • anotace: Tento přehled se zabývá etickým používáním senzorů k monitorování expozice rizikům při práci. Zvažuje, zda se na používání senzorů vztahují stejná nebo odlišná etická opatření ve srovnání s běžnými průzkumy monitorování rizik. Za účelem provedení přezkumu vypracovali odborníci na danou problematiku výzkumnou otázku, určili vhodné termíny pro vyhledávání a stanovili rozsah těchto rešerší. Výzkumné práce z období od roku 2000 do poloviny roku 2022, které splňovaly kritéria pro zařazení, byly identifikovány a přezkoumány jednotlivými autory. U studií, v nichž byly senzory použity ke sledování zdraví a pohody zaměstnanců, byly autory identifikovány etické problémy, ale většina studií, které je používaly ke sledování expozice zaměstnanců rizikům, se zaměřovala na technické aspekty jejich nasazení. Tyto etické obavy zahrnovaly otázky týkající se práv a soukromí zaměstnanců, anonymity údajů shromážděných pomocí senzorů a způsobu řízení bezpečnosti těchto údajů. Přehled se zabývá etickými normami a kodexy praxe pro práci v oblasti hygieny práce a etickými riziky při používání senzorů ke sběru dat. Senzory mohou poskytnout přehled o expozici rizikům na pracovišti, ale jejich použití není vždy dostatečně vysvětleno zaměstnancům těmi, kdo tuto monitorovací práci řídí. Etické normy podporují shromažďování údajů o expozici průmyslové hygieně při zachování práv zaměstnanců na ochranu soukromí.
 • klíčová slova: rizika pracovní - povolání - monitorování - expozice profesionální - senzory - technologie

CURIEL-GARCÍA, TERESA: Asbestos exposure and small cell lung cancer : systematic review and meta-analysis Expozice azbestu a malobuněčný karcinom plic: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Azbest je minerál, který je pro člověka karcinogenní. Jeho používání bylo v mnoha západních zemích zakázáno, přesto se ve Spojených státech amerických stále vyrábí, a materiály, které azbest obsahují, zůstávají v mnoha pracovních prostředích a vnitřních prostorách. Přestože je karcinogenita azbestu dobře známa, literatura o jeho specifických účincích na malobuněčný karcinom plic (SCLC) není více prozkoumána. Proto provedli autoři systematický přehled a metaanalýzu s cílem určit riziko SCLC u pracovníků vystavených azbestu. Byla provedena systematická rešerše literatury s cílem identifikovat studie, které uváděly pracovní expozici azbestu a úmrtí a/nebo výskyt SCLC. Identifikovali sedm studií případů a kontrol, které zahrnovaly 3 231 případů SCLC; čtyři studie uváděly rizika upravená o kouření. Při sloučení studií na mužích (šest studií), které vykazovaly mírnou heterogenitu, bylo zjištěno významně zvýšené riziko SCLC. Celkově naše syntéza naznačuje, že profesní expozice azbestu významně zvyšuje riziko SCLC u mužů.
 • klíčová slova: azbest - karcinogeny - nádory - plíce - expozice profesionální

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2023)

BEAVER, CODY: Evaluating the potential impact of ototoxicant exposure on worker health Hodnocení potenciálního dopadu expozice ototoxickým látkám na zdraví pracovníků

 • anotace: Pracovní expozice ototoxickým látkám, tedy látkám, které mohou samy o sobě způsobit ztrátu sluchu nebo ji ještě zhoršit, pokud k ní dojde v kombinaci s hlukem, je rizikem na pracovišti, které je málo známé. Z přehledu dosavadního výzkumu vyplývá, že některá rozpouštědla a těžké kovy mohou být ototoxické, ale jen málo studií se pokusilo odhadnout dopad expozice ototoxickým látkám na populaci pracovníků ve Spojených státech. Výzkumníci zkoumali trendy v expozici ototoxickým látkám na pracovišti u pracovníků ve Spojených státech porovnáním údajů o expozici shromážděných Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s údaji o ztrátě sluchu pracovníků poskytnutými Úřadem pro statistiku práce (BLS) za období 2012-2019. Studie zjistila, že údaje o expozici hluku silně korelují s údaji o ztrátě sluchu pomocí Pearsonovy korelace (p < .001), což potvrzuje, že údaje o expozici shromážděné úřadem OSHA předpovídají riziko nemoci z povolání, jak je uvádí BLS. Z analýzy chí-kvadrát vyplývá, že hlášená ztráta sluchu byla častější v průmyslových pododvětvích s expozicí ototoxickým látkám než v těch, která expozici ototoxickým látkám nemají. Tato zjištění naznačují, že u pracovníků vystavených současně ototoxikantům a hluku může být riziko ztráty sluchu vyšší než u pracovníků vystavených pouze hluku a měla by být přijata opatření k minimalizaci tohoto rizika.
 • klíčová slova: látky ototoxické - sluch - hluk - ztráta sluchu - expozice profesionální - USA

LE, AURORA B.: The need for a multi-level approach to occupational safety and healthamong Asian and Asian American beauty service workers Potřeba víceúrovňového přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u asijských a asijsko-amerických pracovníků v kosmetických službách

 • anotace: Asiaté a Američané asijského původu (A/AA) jsou skupinou, která je přehlížena z hlediska obecných zdravotních výsledků, ale zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve Spojených státech zaměstnává odvětví mikropodnikání v oblasti kosmetických služeb (např. nehtové salony) převážně přistěhovalé Asiatky, které se pravidelně setkávají s množstvím pracovních rizik (např. expozice škodlivým chemickým látkám - toluenu, formaldehydu, krevním patogenům, plísním). Vzhledem k nejistotě zaměstnání v kosmetických službách, kulturním a jazykovým bariérám a sociálním determinantám zdraví však pracovníci kosmetických služeb z řad A/AA čelí složitým problémům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž řešení vyžaduje mezioborovou spolupráci a kulturní kompetence. Tento komentář se zabývá víceúrovňovým přístupem včetně konkrétních partnerů pro práci s lidmi, kteří nabídnou požadované rozmanité dovednosti nezbytné pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro tuto skupinu pracovníků v tomto mikropodnikatelském odvětví. Jsou také doporučeny návrhy na intervence a změny politiky s využitím výzkumného rámce Národního institutu pro zdraví menšin a zdravotní rozdíly.
 • klíčová slova: služby kosmetické - mikropodniky - mikropodniky - přistěhovalci - rizika pracovní - rizika zdravotní - BOZP - ochrana zdraví

 

Journal of Safety Research - č. 86 (2023)

GANTT, RON: Does occupational injury research illuminate or obscure occupational safety? Osvětluje výzkum pracovních úrazů bezpečnost práce, nebo ji zastírá?

 • anotace: Tento článek představuje dvě perspektivy, které může výzkum pracovních úrazů zaujmout - perspektivu zaměřenou na úraz a perspektivu zaměřenou na povolání. Perspektiva zaměřená na úrazy považuje úrazy za primární jednotku analýzy ve výzkumu pracovních úrazů. Vychází z několika předpokladů, které zaměřují výzkum na pochopení pracovních úrazů. Toto zaměření však může zastírat některé faktory toho, jak k úrazům dochází, a v konečném důsledku i toho, jak vytvářet bezpečnost práce. Naproti tomu perspektiva zaměřená na zaměstnání považuje práci za primární jednotku analýzy výzkumu pracovních úrazů. Tato perspektiva může výzkumníkům umožnit vyřešit to, co je v tomto článku popsáno jako problém "temné bezpečnosti" (tj. jak je možné, že i nebezpečné systémy fungují dlouhou dobu bez poruchy). Článek netvrdí, že by jedna nebo druhá perspektiva měla být jedinou perspektivou. Pro další výzkum pracovních úrazů je však zapotřebí vyvážená perspektiva mezi výzkumem zaměřeným na úrazy a výzkumem zaměřeným na povolání.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - povolání - profese - analýzy - přístupy - výzkumy

TAYLOR, JENNIFER: EMERG-ing data : multi-city surveillance of workplace violence against EMS responders EMERG-ing data: sledování násilí na pracovišti páchaného na zdravotnických záchranářích ve více městech

 • anotace: Mezi lety 1980 a 2021 došlo k 421% nárůstu počtu výjezdů záchranné zdravotnické služby (ZZS), zatímco počet výjezdů k požárům klesl o 55 %. Čím větší expozice, tím větší příležitost k násilí na pracovišti (WPV). Vzhledem k neexistenci systému hlášení, který by zachycoval fyzické a verbální násilí, bylo obtížné kvantifikovat míru WPV, s nímž se hasiči a záchranáři v USA setkávají. K popisu WPV ve třech velkých metropolitních hasičských sborech byl upraven existující datový systém. Platforma EMERG byla vybrána, protože je jedním z nejdůvěrnějších datových systémů, které jsou k dispozici pro sběr expozic.
 • klíčová slova: násilí na pracovišti - úrazy pracovní - ochrana zdraví - záchranáři - data - databáze - sběr dat

GOMES, HAROLD: Time series, seasonality and trend evaluation of 7 years (2015-2021) of OSHA severe injury data Hodnocení časových řad, sezónnosti a trendů 7 let (2015-2021) údajů americké agentury OSHA o závažných úrazech

 • anotace: Zaměstnavatelé jsou povinni hlásit závažné pracovní úrazy (např. amputace, hospitalizace nebo ztráta oka) Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA). Tato studie zkoumala veřejná mikrodata hlášení o těžkých úrazech (SIR) úřadu OSHA, aby porozuměla časovým trendům a vzorcům. Tato studie zahrnovala všechna hlášení SIR od ledna 2015 do prosince 2021 (84 měsíců).
 • klíčová slova: úrazy těžké - úrazy pracovní - hlášení úrazů - data - analýzy - trendy - USA

CLARKE-SATHER, ABIGAIL: A framework for using data and collaboration to drive prevention through engineering design : reducing injury and severity in greenhouse and nursery workers Rámec pro využití dat a spolupráce k podpoře prevence prostřednictvím technického designu: snížení úrazovosti a závažnosti úrazů u pracovníků ve sklenících a pěstitelských školkách

 • anotace: Byl navržen rámec spolupráce mezi odborníky na bezpečnost a konstruktéry, který poskytl návod pro využití analýzy kvantitativních a kvalitativních údajů k prevenci úrazů pracovníků. Tento interdisciplinární, do kontextu zasazený přístup lze využít v různých průmyslových odvětvích k podpoře snižování rizik prostřednictvím navrhování zařízení a procesů, které v první řadě zabraňují běžným pracovním úrazům. Východiskem pro identifikaci odvětví, která jsou pro tento přístup zajímavá, byly odborné znalosti bezpečnostních profesionálů v oblasti regionální analýzy nároků na odškodnění pracovníků (včetně statistické analýzy na kvantitativním základě a kvalitativní analýzy trendů v písemných popisech okolností úrazů).
 • klíčová slova: úrazy pracovní - rizika pracovní - snižování rizik - prevence rizik - design bezpečnostní

BATSON, ANGELA: A preliminary study on the barriers and facilitators to improving the health, safety, and well-being of aging heavy vehicle drivers Předběžná studie o překážkách a prostředcích ke zlepšení zdraví, bezpečnosti a pohody stárnoucích řidičů těžkých vozidel

 • anotace: Manažeři z organizací silniční nákladní dopravy byli dotazováni na překážky a faktory usnadňující zavádění intervencí v oblasti zdraví, bezpečnosti práce a pracovní pohody pro stárnoucí řidiče těžkých vozidel. Vzhledem k tomu, že u stárnoucích řidičů je větší pravděpodobnost vážného zranění nebo úmrtí při pracovní nehodě než u mladších řidičů, je důležité rozpoznat silné a slabé stránky celého systému, aby bylo možné určit intervence, které budou řešit jejich specifické potřeby.
 • klíčová slova: doprava nákladní - řidiči z povolání - stárnutí - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pohoda pracovní - ochrana zdraví - intervence

SANTIAGO OLIVEIRA, SABRINA: Fatal fall-from-height accidents : statistical treatment using the Human Factors Analysis and Classification System – HFACS Smrtelné nehody při pádu z výšky: statistické zpracování pomocí systému analýzy a klasifikace lidských faktorů - HFACS

 • anotace: Stavebnictví je jedním z nejnebezpečnějších odvětví z hlediska pracovních úrazů. Studie provedené v několika zemích ukazují, že pracovní úrazy spojené s pády z výšky jsou v posledních letech hlavní příčinou úmrtí. Tento článek analyzoval kombinace příčinných faktorů s nejvyšší pravděpodobností vzniku nehod zahrnujících pády z výšky ve stavebnictví, aby pomohl při rozhodování. Metodika byla rozdělena do čtyř fází: sběr úrazů a definice vzorku, analýza úrazů, stanovení pravděpodobnosti a získání teoretické křivky rozdělení pravděpodobnosti úrazu. Metodika byla aplikována na zprávy o smrtelných nehodách při pádu z výšky, ke kterým došlo ve Spojených státech v letech 1997 až 2020.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - pády z výšky - příčiny - faktory rizikové - analýzy - metodiky

EWUDZIE QUANSAH, PRINCE: Assessing the effects of safety leadership, employee engagement, and psychological safety on safety performance Hodnocení vlivu vedení v oblasti bezpečnosti, angažovanosti zaměstnanců a psychologické bezpečnosti na výkonnost v oblasti bezpečnosti práce

 • anotace: Studie hodnotila mechanismy vlivu angažovanosti zaměstnanců a psychologické bezpečnosti ve vztahu k vedení bezpečnosti práce a výkonnosti v oblasti BOZP. Autoři shromáždili 539 platných odpovědí od smluvních horníků. Data byla analyzována kvantitativně pomocí modelu strukturálních rovnic (SEM) a hierarchické regresní analýzy (HRA) v softwaru AMOS a SPSS verze 26. V rámci analýzy byla použita i metoda analýzy dat. Byly zkoumány hlavní a strukturální mediační účinky navrhovaného rámce.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - angažovanost - výkonnost - řízení bezpečnosti práce - aspekty psychologické - horníci

SHIPP, EVA M.: Using motor vehicle crash records for injury surveillance and research in agriculture and forestry Využití záznamů o nehodách motorových vozidel pro sledování úrazů a výzkum v zemědělství a lesnictví

 • anotace: Počet smrtelných úrazů v zemědělství, lesnictví a rybolovu (AgFF) převyšuje počet úrazů ve všech odvětvích v USA. Úrazy související s dopravou patří mezi hlavní příčiny těchto smrtelných událostí. Tradiční systémy sledování pracovních úrazů však nemusí zcela zachytit nehody zemědělských vozidel a nákladních vozidel pro těžbu dřeva, konkrétně nefatální události. Cílem studie bylo vytvořit integrovanou databázi dopravních nehod souvisejících s agrotechnikou pro jihozápad USA (Arkansas, Louisiana, Nové Mexiko, Oklahoma a Texas) a využít tyto údaje k provádění dohledu a výzkumu. Byly zaznamenány poznatky získané při plnění těchto cílů.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - nehody dopravní - lesnictví - zemědělství - stroje lesnické - stroje zemědělské - USA

SOCIAS-MORALES, CHRISTINA: Construction industry workers’ compensation injury claims due to slips, trips, and falls : Ohio, 2010-2017 Žádosti o odškodnění pracovníků ve stavebnictví v důsledku uklouznutí, zakopnutí a pádu: Ohio, 2010-2017

 • anotace: V porovnání s jinými odvětvími jsou pracovníci ve stavebnictví vystaveni vyššímu riziku vážných úrazů způsobených pádem. Tato studie popisuje zátěž a okolnosti spojené s úrazy souvisejícími s odškodnitelnými nároky za uklouznutí, zakopnutí a pád (STF) v soukromých stavebních odvětvích. Ručně byly přezkoumány žádosti o odškodnění za úrazy způsobené uklouznutím ve stavebnictví v Ohiu z let 2010-2017. Nároky byly klasifikovány jako: uklouznutí nebo zakopnutí bez pádu, pády na stejné úrovni, pády na nižší úroveň a ostatní. Popisy pojistných událostí byly roztříděny podle rizik souvisejících s prací a přispívajících faktorů.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - pády - uklouznutí - příčiny - odškodnění - stavebnictví - USA

THALLAPUREDDY, SREEJA: Exploring bias in incident investigations : an empirical examination using construction case studies Zkoumání předpojatosti při vyšetřování incidentů: empirické zkoumání s využitím případových studií z oblasti stavebnictví

 • anotace: Vyšetřování incidentů je základním nástrojem řízení bezpečnosti. Určení příčinných faktorů jakéhokoli incidentu je základem organizačního učení a následné pozitivní změny procesů a postupů. Výzkum vyšetřování incidentů se do značné míry zaměřuje na to, jaké informace shromažďovat, jak je analyzovat a jak optimalizovat výsledné závěry a organizační učení. Mnohem méně pozornosti však bylo věnováno procesu sběru informací, a to konkrétně subjektivních informací získaných prostřednictvím rozhovorů. Protože však všichni lidé jsou zaujatí a nemohou si pomoci, je proces sběru informací nevyhnutelně náchylný ke zkreslení. V rámci stavebnictví byly provedeny simulované vyšetřovací rozhovory s 34 zkušenými vyšetřovateli.
 • klíčová slova: stavebnictví - nehody pracovní - vyšetřování nehod - příčiny

KEARNEY, JASON: Exploring factors associated with paramedic work-related psychological injury through data linkage Zkoumání faktorů souvisejících s psychickou újmou záchranářů při práci prostřednictvím propojení dat

 • anotace: Ve srovnání s běžnou populací a ostatními pracovníky záchranných služeb dochází u zdravotníků k vysoké míře psychické újmy souvisejícími s prací. Existuje však jen omezené porozumění faktorům, které zvyšují riziko psychického poškození u těchto pracovníků. Cílem tohoto článku je identifikovat faktory související s těmito případy mezi záchranáři ve státě Victoria v Austrálii, a to prostřednictvím propojení dat.
 • klíčová slova: záchranáři - zdraví duševní - zátěž psychická - nemoci duševní

ARIFIN, KADIR: The influence of hazard control and prevention toward safety behaviors and safety outcomes in coal-fired power plants using PLS-SEM Vliv kontroly a prevence rizik na bezpečnostní chování a výsledky bezpečnosti v uhelných elektrárnách s využitím metody částečných nejmenších čtverců - modelování strukturálních rovnic (PLS-SEM)

 • anotace: Elektroenergetika, která hraje zásadní roli při udržování ostatních odvětví, přispívá k vysoké míře pracovních úrazů v odvětvích veřejných služeb. Vysoká úrazovost svědčí o nedostatečném úsilí o kontrolu nebezpečných činností a podmínek na pracovišti. Cílem této studie bylo prozkoumat vliv kontroly a prevence rizik jako hlavních ukazatelů bezpečnostního chování a výsledků v uhelných elektrárnách v Malajsii.
 • klíčová slova: elektrárny uhelné - energetika - chování bezpečné - řízení rizik - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Malajsie

WINGATE, KAITHLIN C.: Risky driving behaviors and employer motor vehicle safety policies among U.S. oil and gas extraction workers Rizikové chování při řízení vozidel a zásady bezpečnosti motorových vozidel zaměstnavatele u pracovníků těžby ropy a zemního plynu v USA

 • anotace: Více než polovina smrtelných pracovních úrazů v odvětví těžby ropy a zemního plynu (OGE) je způsobena dopravními nehodami. Ačkoli je řízení za prací v tomto odvětví běžné a rizikové chování při řízení bylo identifikováno jako faktor, který přispívá ke smrtelným nehodám pracovníků OGE, jsou k dispozici jen omezené informace o četnosti rizikového chování při řízení a o zásadách zaměstnavatele, které mají toto chování omezit. Výzkumníci provedli průřezový průzkum mezi pracovníky OGE ve třech státech.
 • klíčová slova: řízení motorových vozidel - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - faktory rizikové - chování - zaměstnavatelé - průmysl těžební - USA

BARAZA, XAVIER: Statistical analysis of the severity of occupational accidents in the mining sector Statistická analýza závažnosti pracovních úrazů v těžebním průmyslu

 • anotace: Cílem tohoto článku je porozumět příčinám pracovních úrazů ve španělském těžebním průmyslu, aby bylo možné navrhnout akční plány a zlepšit budoucí úrazovost. Tento výzkum analyzoval soubor údajů o 15 032 úrazech, k nimž došlo v těžebním odvětví a které byly nahlášeny úřadům v letech 2013 až 2018. Nehody jsou rozděleny do tří stupňů závažnosti: lehké, vážné a smrtelné. Ve zkoumaném vzorku je zkoumán vliv 12 proměnných na míru závažnosti nehod. Výsledky ukazují, že závažnost úrazů souvisí s věkem, pohlavím, národností, délkou praxe, ekonomickou činností, velikostí podniku, místem úrazu, dny úrazového volna, dnem v týdnu, odchylkou, úrazem a konkrétním španělským regionem. V tomto odvětví dochází k vysoké míře závažných úrazů ve srovnání se všemi ostatními odvětvími, převažují v něm muži, starší a zkušení pracovníci původem ze Španělska.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - průmysl těžební - úrazy pracovní - úrazovost pracovní

SUN, YUAN: Safe human-robot collaboration in construction : a conceptual perspective Bezpečná spolupráce člověka a robota ve stavebnictví: koncepční pohled

 • anotace: Malé mobilní roboty jsou v posledních letech ve stavebnictví stále populárnější. Jsou stabilní na nerovném terénu, mohou překonávat malé překážky, stoupat po schodech a nést různé senzory nebo ramena, aby mohly vykonávat různé funkce a dílčí úkoly potřebné k dokončení úkolů souvisejících se stavbou. Úspora času, zlepšení dostupnosti obtížných nebo nebezpečných prostor a snížení nákladů při plnění stavebních úkolů jsou některé z výhod používání těchto robotů ve stavebnictví. Z přítomnosti mobilních robotů na staveništi však mohou vyvstat vážné obavy z nových rizik na pracovišti. Bohužel se žádná studie nepokusila tato rizika vyhodnotit, zejména v oblasti stavebnictví. Proto vznikla významná potřeba vypracovat ucelený přehled o přímých a nepřímých rizicích plynoucích z použití mobilních robotů ve stavebnictví. V tomto článku použili autoři inferenční a vizualizační techniky virtuální reality (VR) k: (1) vytvoření konceptuálních vizualizací blízké a vzdálené interakce člověka a robota v kontextu stavebnictví a (2) identifikaci potenciálních bezpečnostních problémů robotů, které byly rozděleny do tří skupin: (a) fyzická rizika, (b) náklady na pozornost a (c) psychologické dopady. Tyto identifikované bezpečnostní výzvy byly následně ověřeny a seřazeny skupinou odborníků na bezpečnost ve stavebnictví a na roboty, kteří měli znalosti a zkušenosti s používáním těchto robotů ve stavebnictví.
 • klíčová slova: roboty - rozhraní člověk-stroj - spolupráce - rizika pracovní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - stavebnictví

AROCENA, PABLO: Determinants of the duration of sick leave due to occupational injuries : evidence from Spanish manufacturing Determinanty délky pracovní neschopnosti z důvodu pracovních úrazů: důkazy ze španělské výroby

 • anotace: Navzdory významnému ekonomickému dopadu pracovních úrazů na podniky a společnost je studií zaměřených na analýzu determinantů pracovních dnů ztracených z důvodu pracovní neschopnosti stále málo a jsou neúplné. Tento článek přispívá k této problematice tím, že a) analyzuje faktory ovlivňující délku pracovní neschopnosti a rozlišuje faktory, které vysvětlují dobu zotavení ze zdravotního stavu, od faktorů, které by mohly vést pracovníky k dobrovolnému prodloužení doby nepřítomnosti, a b) formuluje a empiricky testuje vliv pohlaví, občanství, dočasné práce, délky trvání pracovního poměru, výše invalidního důchodu a velikosti firmy poškozeného pracovníka na počet dnů, které je pracovník po úrazu mimo práci.
 • klíčová slova: neschopnost pracovní - úrazy pracovní - determinanty - faktory - analýzy - Španělsko

LINCOLN, JENNIFER M.: Emerging technology in agriculture : opportunities and considerations for occupational safety and health researchers Nové technologie v zemědělství: příležitosti a úvahy pro výzkumné pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • anotace: Rozvoj robotizace a automatizace v zemědělství ovlivňuje celá řada faktorů, včetně povahy práce, nedostatku pracovních sil a různých ekonomických, klimatických, technologických, politických a sociálních faktorů. Některé nové robotické a automatizované stroje jsou sice komerčně dostupné, ale většina z nich se teprve vyvíjí. To poskytuje výzkumníkům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebývalou příležitost zmírnit rizika a prospět zdraví a bezpečnosti pracovníků v zemědělství. Úřad NIOSH se snaží lépe porozumět tomu, jak pokrok v automatizaci a robotice ovlivňuje pracovníky.
 • klíčová slova: robotizace - automatizace - technologie nové - zemědělství - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rizika pracovní - výzvy

XU, CHAO: Current challenges of university laboratory : characteristics of human factors and safety management system deficiencies based on accident statistics Současné výzvy univerzitní laboratoře: charakteristika lidských faktorů a nedostatků systému řízení bezpečnosti na základě statistik nehodovosti

 • anotace: V posledních letech s rychlým rozvojem výstavby univerzitních laboratoří vyvolávají časté laboratorní nehody všeobecné obavy. Je naléhavě nutné dále zlepšit účinnost řízení bezpečnosti laboratoří, zvýšit schopnost prevence laboratorních nehod a snížit výskyt nehod. Studie ukázala, že nejkritičtějšími faktory ovlivňujícími řízení bezpečnosti v laboratoři jsou nebezpečné lidské činnosti na individuální úrovni, přičemž nejčastěji docházelo k porušování experimentálních postupů a vedoucí pracovníci neplnili své kontrolní povinnosti. Klíčovými faktory, které vyvolávaly nebezpečné činnosti, byly nízké bezpečnostní povědomí a nedostatečné bezpečnostní znalosti laboratorních pracovníků. Na organizační úrovni jsou nedostatky systému řízení bezpečnosti laboratoří obecně na všech univerzitách nedostatek školicích programů a nedostatek systematických postupů; chybějící budování kultury bezpečnosti je hlavní příčinou nedostatků v řízení bezpečnosti v laboratořích.
 • klíčová slova: laboratoře - školy vysoké - faktory rizikové - systémy řízení - řízení bezpečnosti práce

MULLINS-JAIME, CHARMAINE: Interconnected pathways : the role of integrated programs, safety climate, and safety professional engagement in safety and other organizational outcomes Propojené cesty: úloha integrovaných programů, bezpečnostního klimatu a zapojení bezpečnostních profesionálů v oblasti bezpečnosti a dalších organizačních výsledků

 • anotace: Tato studie hodnotila vzájemné propojení používání systémů řízení bezpečnosti (SMS), systémů environmentálního řízení (EMS), štíhlého řízení, participativních programů a integrovaných systémů a jejich vliv na řízení bezpečnosti a další organizační výsledky z pohledu odborníků na bezpečnost pracujících v rámci komplexních pracovních systémů.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - řízení systémové - systémy řízení

 

KANbrief - č. 3 (2023)

KAHL, ANKE: ASGA : a new committee for generic occupational safety and health topics ASGA: nový výbor pro obecná témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • anotace: Německý zemský výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ASGA) byl v roce 2021 přidán ke stávajícím výborům pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci při Spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí (BMAS). Článek přináší informace o jeho úkolech a k jakému účelu byl zřízen.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výbory - Německo

KREMP, STEFAN: EU regulation : world of networked equipment and machinery to be made more secure Nařízení EU: svět síťových zařízení a strojů musí být bezpečnější

 • anotace: Evropská komise plánuje prostřednictvím zákona o kybernetické odolnosti zavázat výrobce výrobků "s digitálními prvky", aby v budoucnu zaručili kybernetickou bezpečnost po celou dobu životního cyklu svých výrobků. V souvislosti s pokračujícími útoky na internetu, například šifrovacími trojskými programy (ransomware), Evropská komise nadále prosazuje opatření proti zranitelnostem v oblasti IT bezpečnosti. Po přijetí právních předpisů, jako je Akt o kybernetické bezpečnosti (2019), který vytváří základ pro celoevropský systém certifikace bezpečnosti IT síťových zařízení, systémů a služeb, a nedávné novelizaci směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS2), Komise v září 2022 zveřejnila návrh Aktu o kybernetické odolnosti (CRA). Podle plánovaného nařízení by měly být produkty "s digitálními prvky", jako je hardware a software, "v budoucnu uváděny na trh s menším počtem zranitelností".
 • klíčová slova: kyberbezpečnost - hrozby kybernetické - stroje a zařízení - výrobky - odolnost - zabezpečení - digitalizace - nařízení - Evropská unie

RYMON LIPINSKI, KATHARINA VON: Digital ergonomics : KAN project provides an overview of the current progress of research Digitální ergonomie: projekt KAN přináší přehled současného stavu výzkumu

 • anotace: Společnost BioMath GmbH byla organizací KAN pověřena, aby prozkoumala současný stav výzkumu rozhraní a datových formátů pro digitální modely člověka a systémy snímání pohybu. Digitální modely a metody se používají v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k plánování a posuzování výrobků a procesů. Digitální modely člověka simulují fyzické aspekty práce. Existují také systémy, které využívají souřadnice lidských kloubů k záznamu pohybů v trojrozměrném prostoru; tato data lze poté vložit do digitálního modelu člověka. Odborníci tento model používají k určení opatření pro bezpečné a zdravé navrhování pracovišť.
 • klíčová slova: ergonomie digitální - modely počítačové - digitalizace

STEIN, JONAS: Proven knowledge in new industrial security specifications Prokazatelné znalosti v oblasti nové průmyslové bezpečnostní specifikaci

 • anotace: Funkční bezpečnostní prvky chrání zaměstnance před ohrožením jejich života a zdraví, například tím, že zabraňují přístupu k nebezpečným částem strojů a systémů. Musí být rovněž zabráněno manipulaci zvenčí, která by mohla negativně ovlivnit bezpečnost. To vyžaduje důsledné dodržování obecně uznávaných osvědčených postupů a odpovídající reakci výrobců a provozovatelů v případě zneužití bezpečnosti.
 • klíčová slova: bezpečnost průmyslová - stroje a zařízení - prvky bezpečnostní - prostředky ochranné - správná praxe

WOHNSLAND, FRANK: The new Machinery Regulation and what it means for harmonized standards Nové nařízení o strojních zařízeních a jeho význam pro harmonizované normy

 • anotace: Pravděpodobně v žádném jiném průmyslovém odvětví nejsou normy tak důležité jako ve strojírenství. Nové nařízení EU o strojních zařízeních ukládá normalizačním výborům hlavní úkol přezkoumat normy z hlediska jejich souladu s novým právním základem a v případě potřeby přijmout opatření k jejich uvedení do souladu s ním.
 • klíčová slova: stroje a zařízení - zařízení strojní - strojírenství - normy

 

Komora - č. 10 (2023)

SAMKOVÁ, DANA: Nábor, rozvoj a produktivita v době nedostatku talentů

 • anotace: 66 % zaměstnavatelů v ČR se potýká s problémy při obsazování pracovních pozic. Jak nedostatek zaměstnanců řeší? Na to odpovídá Manpower Group výsledky svého aktuálního průzkumu.
 • klíčová slova: trh práce - nábory - zaměstnanci - kompetence - dovednosti

 

Komora - č. 9 (2023)

SAARA, VALERIE: Spokojený zaměstnanec = prosperující firma

 • anotace: Bylo by skvělé, kdyby to platilo obecně. Zaměstnanec chodí do práce hlavně proto, aby dostal výplatu. Tu dostane bez ohledu na ekonomický růst firmy. Výplaty jsou často nejvyšším nákladem. Bohužel většina firem nemá ošetřenou tuto investici tak, aby za své peníze dostala maximum, přesněji aby zaměstnanec byl schopen maximum odvést. Firma musí fungovat jako dobře promazaný stroj. Proto potřebuje výkonné zaměstnance. Existuje řešení, aby firmy nemusely bojovat s fluktuací ani s absencemi a nemusely neustále vymýšlet nefunkční motivační dárky.
 • klíčová slova: péče o pracovníky - podniky - prevence

RENDA, ROMAN: Pracovní dohody : jaká je jejich obliba a co způsobí změny zákoníku práce?

 • anotace: Z návrhu novely zákoníku práce a návrhu konsolidačního balíčku vyplývá řada změn v pravidlech pro zaměstnávání na dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti. Například se jedná o přesné rozvrhování pracovní doby, nárok na náhrady a dovolenou, dodatečnou administrativu spojenou se souběhem dohod nebo vyšší pojistné odvody.
 • klíčová slova: dohody - vztahy pracovněprávní - zákoník práce - změny

 

Magazín ČAS - č. 3 (2023)

LANGNER, MAREK: Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018

 • anotace: Přístup organizací k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) procházel a prochází vývojem. Nikdy to ale nebyla oblast zcela mimo řízení organizace, i když mohl chybět systémový přístup. Systém managementu BOZP vytvořený, zavedený a udržovaný podle požadavků normy ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, patří mezi základní systémy managementu aplikované v organizacích v České republice a vhodně doplňuje další všeobecně rozšířené systémy managementu, ať již se jedná o systém managementu kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016, nebo systém environmentálního managementu podle požadavků ČSN EN ISO 14001:2016
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - systémy managementu - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - normy mezinárodní

NĚMEČEK, FILIP: Bezpečnost práce ve vztahu s bezpečností strojních zařízení

 • anotace: Bezpečnost práce se stává stále více aktuálním tématem. Tato skutečnost je dána zejména snižující se kvalifikací pracovníků ve výrobě (zejména na  montážních linkách), fluktuací zaměstnanců, velkým tlakem provozovatelů na udržení výroby v požadovaném množství (zejména při zásobování výrobních linek v režimu „Just-in-time“), tlakem odběratelů na co nejnižší cenu výrobků a jinými faktory, které negativně ovlivňují bezpečnost osob, způsob provedení a zabezpečení strojních zařízení. Dnes již není neobvyklé, že u obráběcího stroje není obsluha s kvalifikací obráběč kovů, ale běžně tyto stroje obsluhují i pracovníci z původně netechnických profesí. Na základě všech těchto skutečností se zpřísňují požadavky stanovené v legislativních předpisech, harmonizovaných normách nebo technických specifikacích vztahujících se k bezpečnosti strojních zařízení.
 • klíčová slova: zařízení strojní - stroje a zařízení - bezpečnost práce - legislativa

TILHON, JIŘÍ: Osobní ochranné pracovní prostředky : jak poznat kvalitu a úroveň ochrany

 • anotace: V České republice jsme zvyklí k ochraně před určitými riziky používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Za takový výrobek automaticky pokládáme jakýkoli, o kterém se domníváme, že nás může ochránit. Což je však chyba v úsudku, vyplývající z neznalosti problematiky uvádění těchto prostředků na trh. Hloubavý zákazník si brzy všimne, že např. některé rukavice nemají kromě označení velikosti žádné jiné značení a že jiné rukavice mají viditelně umístěné ještě další značení prostřednictvím symbolů, písmen či číslic, a uvědomí si, že teprve tyto symboly a znaky definují OOPP. Při obeznámení se s tím, že tyto znaky navíc definují třídu a úroveň ochrany daného ochranného prostředku, zjistí, že na trh se tyto výrobky uvádějí jako osobní ochranné prostředky.
 • klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - kvalita - legislativa

KOLÍNSKÝ, OLDŘICH: Tam kde ostatní končí, my začínáme

 • anotace: Autor tohoto článku, resp. zamyšlení, pracuje pro společnost, která v letošním roce získala dvě hlavní ocenění v soutěži Safety Culture Award. Soutěž vyhlašuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ČMKOS.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úvahy - podniky bezpečné - ocenění - praxe

 

Process Safety Progress - č. 3 (2023)

LYU, QIAN: Cause analysis framework from a safety capability perspective : application to Tianjiayi hazardous chemical explosion accident Rámec analýzy příčin z hlediska bezpečnostní způsobilosti: aplikace na havárii nebezpečné chemické látky v Tianjiayi

 • anotace: Identifikace příčin havárií má zásadní význam pro poučení a prevenci podobných havárií. Při posuzování příčin nehod nelze ignorovat faktory bezpečnostní způsobilosti. Schopnost zajistit bezpečnost je proto důležitým hlediskem pro vytvoření rámce analýzy příčin. Tato studie se zaměřuje na rámec analýzy příčin založený na bezpečnostní způsobilosti v modelu 24Model. Nejprve tato studie představuje schopnost zajistit bezpečnost v modelu 24Model a rozvádí pět jeho dimenzí. Za druhé je navržen rámec analýzy příčin založený na 24Modelu z hlediska schopnosti zajistit bezpečnost a postup jeho použití. Zatřetí je pomocí navrženého rámce analyzována nehoda při výbuchu v Tianjiayi. U této nehody je identifikováno a analyzováno čtrnáct faktorů bezpečnostní způsobilosti ve čtyřech kategoriích: bezpečnostní znalosti, bezpečnostní povědomí, bezpečnostní návyky a bezpečnostní psychologie. Případová studie poskytuje ukázku kritického procesu analýzy faktorů bezpečnostní způsobilosti a potvrzuje použitelnost navrženého rámce. Kromě toho jsou diskutovány silné stránky rámce a omezení studie. V budoucnu může tento rámec usnadnit vývoj databáze faktorů bezpečnostní způsobilosti a přístupů k řízení bezpečnosti založených na datech.
 • klíčová slova: nehody pracovní - příčiny - analýzy - studie případové - výbuchy - látky nebezpečné - způsobilost

ZHOU, MI: Accident consequence assessment of benzene leakage from storage tank in a chemical park in Bengbu City, China Posouzení následků havárie při úniku benzenu ze skladovací nádrže v chemickém parku ve městě Bengbu, Čína

 • anotace: Benzen se hojně používá v chemickém průmyslu a má vysoký potenciál způsobovat škody. Únik benzenu ze skladovacích nádrží může ohrozit pracovníky, zařízení a životní prostředí. Účinky a důsledky úniku benzenu ze skladovací nádrže v období sucha a dešťů byly zkoumány pomocí softwarového programu Areal Locations of Hazardous Atmospheres (ALOHA). Rozložení rizik bylo získáno prostřednictvím zón ohrožení klasifikovaných červenou, oranžovou a žlutou barvou. Výsledky ukázaly, že maximální oblasti ohrožení související s oblakem benzenových par a hořlavostí v období dešťů byly větší než v období sucha. Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v následcích tepelného záření z požáru bazénu a scénáře výbuchu vroucí kapaliny s expandujícími parami (BLEVE) v období dešťů i sucha. Maximální zóny ohrožení byly stanoveny na 2200 m pro toxický oblak benzenových par a 305 m pro hořlavý prostor. Následky požáru bazénu a scénáře BLEVE benzenu byly ve vzdálenosti 101, resp. 3600 m od skladovací nádrže. Očekává se, že tato studie bude hrát důležitou roli pro rozhodovací orgány při prevenci rizik havárií spojených s benzenem a při snižování ztrát.
 • klíčová slova: benzen - nádrže - úniky látek - následky - hodnocení rizik

ROBINSON, CHRIS: …And the regulator clapped! : new approaches to maximizing worker engagement in process safety management Regulační orgán by zatleskal! nové přístupy k maximalizaci zapojení pracovníků do řízení bezpečnosti procesů

 • anotace: Tento článek pojednává o nových přístupech používaných k vymanění se z nedostatečné výkonnosti řízení bezpečnosti procesů (Process Safety Management, PSM). Tyto nové přístupy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly zapojení pracovníků, což následně podpoří kulturu a povede k zásadnímu zlepšení výkonnosti PSM. Znalosti pracovníků o PSM a o tom, jak se vztahuje k jejich konkrétní roli, se pak posilují prostřednictvím rutinního sdílení externích událostí. Pracovníci jsou pak povzbuzováni k tomu, aby získané poznatky uplatňovali ve své práci, a jsou odměňováni za průlomové výsledky v oblasti identifikace nebo zmírňování rizik. Tyto přístupy sklidily nejen potlesk regulačních orgánů, ale byly také úspěšně použity k vymanění se z průměrnosti a dosažení "nejlepšího výkonu" v oblasti PSM.
 • klíčová slova: nehody provozní - kultura bezpečnosti práce - bezpečnost procesní - angažovanost - participace

TIWARI, ANSHULKUMAR KALIPANKAJ: Process safety incident prediction using near miss data Předpovídání incidentů v oblasti bezpečnosti procesů na základě údajů o skoronehodách

 • anotace: Bezpečnost procesů se zabývá zajištěním toho, aby nebezpečná chemická odvětví byla ze své podstaty navržena a provozována bezpečněji a aby byla udržována zavedením zásad bezpečného provozu a údržby. Zaměřuje se na prevenci událostí zahrnujících úniky, rozlití, požáry nebo výbuchy. Procesní průmysl neustále využívá poznatky získané z předchozích nehod a skoronehod, aby k podobným událostem již nedocházelo. Robustní systém hlášení skoronehod ve společnosti HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), která vlastní a provozuje rafinérii Guru Gobind Singh, umožnil vyvinout model predikce událostí, který využívá velké množství dat k identifikaci oblastí, jež jsou z hlediska bezpečnosti problematické, a nabízí praktické poznatky, které pomáhají předcházet budoucím potenciálním bezpečnostním událostem v procesech. Prostřednictvím tohoto modelu autoři prokázali, že pokud je určitá kategorie skoronehod souvisejících s procesní bezpečností, jako jsou nebezpečné podmínky nebo nebezpečné úkony, hlášena častěji, je to pro organizaci jasný signál, že může existovat potenciální slabina v provozní disciplíně, pracovních procesech nebo bezpečnostních vrstvách ochrany. Metodika také dává organizacím možnost vytvořit akční plán k odstranění zjištěných hlavních příčin a zvýšení integrity bezpečnostních systémů. Tento dokument zkoumá úspěchy HMEL při prevenci budoucích velkých incidentů a poskytuje ilustraci provozní metodiky modelu predikce incidentů.
 • klíčová slova: skoronehody - incidenty - data velká - predikce - procesy bezpečnostní - stavy nebezpečí - bezpečnost procesní

MARKHAM, NATHAN: Comparing apples and oranges : creating a comprehensive view of facility siting risks Srovnávání jablek a pomerančů: vytvoření komplexního pohledu na rizika spojená s umístěním zařízení

 • anotace: Zajištění bezpečnosti uživatelů budov před nesčetnými potenciálními nebezpečími v technologických zařízeních zahrnuje mnoho výzev. Plán umístění zařízení je často výsledkem několika různorodých studií, které se provádějí s odstupem několika let a spojují se dohromady, aby vytvořily celkový plán. To ztěžuje nalezení úplného zobrazení potenciálních dopadů na budovu nebo posouzení, jak mohou změny provozu ovlivnit okolní budovy. Pochopení všech potenciálních dopadů je zásadní při investičních rozhodnutích týkajících se zmírnění rizik při umísťování zařízení. Mnohé z těchto problémů lze vyřešit vytvořením jediné mapy lokality pomocí satelitního snímku s vysokým rozlišením vloženého do souboru CAD. S využitím možností vrstvení lze obrysy z jednotlivých scénářů zakreslit do jednotlivých vrstev a prohlížet je samostatně nebo je použít společně k vytvoření celkové mapy umožňující umístění obsazených objektů. Díky tomu, že jsou jednotlivé typy potenciálních nebezpečí zakresleny na jedné mapě, lze rychle vyhodnotit potenciální nebezpečí, která na danou oblast dopadají, a zjistit, zda je konkrétní potenciální nebezpečí dominantní. To může pomoci při rozhodování, kam umístit budovy, zda je možné zvýšit obsazenost budov, vyhodnotit účinnost opatření ke zmírnění rizik a úsilí o reakci na mimořádné události.
 • klíčová slova: výpary - exploze - zařízení - umístění - stavby přenosné - látky toxické

GOBLE, WILLIAM M.: How extreme failure-data filtering leads to poor process safety Jak extrémní filtrování údajů o poruchách vede k nízké bezpečnosti procesů

 • anotace: Tento článek popisuje vhodné i nevhodné postupy filtrování údajů o poruchách v terénu (field failure data, FFD) před použitím výsledného počtu poruch z údajů o poruchách k odhadu četnosti poruch. Jsou zkoumány základní příčiny nevhodného (extrémního) filtrování FFD a diskutovány důsledky (nízká bezpečnost procesu). Je uveden příklad ilustrující výhody použití všech skutečných poruch zjištěných v terénu při odhadu četnosti poruch na základě FFD.
 • klíčová slova: selhání - poruchy - data - analýzy

ÇETINYOKUŞ, SALIHA: Consequence analysis in industrial organizations containing H2S gas through accident scenarios based on chemical source selection Analýza následků v průmyslových organizacích obsahujících plynný sirovodík (H2S) prostřednictvím scénářů havárií na základě výběru chemických zdrojů

 • anotace: Emise plynu H2S (sirovodíku) se vyskytují v různých procesech, zejména při čištění znečištěných vod, těžbě a rafinaci ropy, a tato mimořádně nebezpečná chemická látka má závažné toxické emise, účinky výbuchu a požáru. Tyto fyzikální účinky se značně liší v závislosti na síle zdroje. Analýzy následků založené na modelech síly zdroje jsou proto rozhodujícími složkami v procesu posuzování nebezpečnosti. V této studii byla provedena analýza následků se scénáři havárií souvisejících s různými zdroji sirovodíku.
 • klíčová slova: sirovodík - sulfan - zdroje antropogenní - následky - účinky fyzikální - analýzy rizik

KIM, MIN-GYU: A gas detector planning method that considers the area and zone based on the range of influence of chemicals with high vapor pressure Metoda plánování umístění detektorů plynů, která zohledňuje oblast a zónu na základě rozsahu vlivu chemických látek s vysokým tlakem par

 • anotace: V některých zemích s vysokou hustotou obyvatelstva, včetně Koreje, jsou chemické závody hustě rozmístěny a platí pro ně přísné předpisy. Podle zákona o kontrole chemických látek musí být v okolí zařízení instalován každých 10 m uvnitř a 20 m venku jeden detektor plynu. Šíření chemických látek by však mělo být posuzováno spíše na základě plochy než obvodu. V USA a EU se umístění detektorů plynu vybírá na základě modelování chemických havárií. Zde autoři vyhodnotili proveditelnost norem pro instalaci detektorů plynů v zákoně o kontrole chemických látek porovnáním vysoce těkavých a toxických chemických látek s kyselinou sírovou (relativně nízká těkavost). Následně navrhli vhodné místo instalace a počet detektorů plynu pro počáteční protiopatření. U kyseliny dusičné, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové byl rozdíl v počtu detektorů doporučených prostřednictvím modelování a počtu detektorů požadovaných zákonem. V případě mezipatra by v pětipodlažní budově měly být na každém patře instalovány čtyři detektory plynu, výsledky modelování však ukázaly, že postačí instalace jednoho. Pro kyselinu sírovou s nízkým tlakem par je spravedlivé instalovat spíše detektor úniku než detektor plynu. Celkově by měly být předpisy pro reakci na chemické havárie a jejich prevenci průběžně vyhodnocovány.
 • klíčová slova: havárie chemické - plánování havarijní - plyny - kyseliny - detektory plynů - umístění - zákony - pokyny

 

Professional Safety - č. 10 (2023)

DURREN, RUSSELL: Fall prevention and protection paradigm shift Změna paradigmatu prevence a ochrany proti pádu

 • anotace: Američtí zaměstnanci mají neúměrně vysokou míru úmrtnosti při práci ve výškách, která je způsobena nadměrným spoléháním na neúčinné kontrolní metody. Odborníci na bezpečnost musí ovlivnit změnu paradigmatu - zásadní změnu přístupu - u těch, kteří si práci ve výškách spojují pouze s používáním metod založených na postrojích. Pokud jsou systémy ochrany proti pádu založené na postroji jedinou možnou volbou, musí odborníci na bezpečnost zajistit, aby pracovníci měli k dispozici procesy potřebné pro ochranu, jako je školení, postupy a dohled.
 • klíčová slova: pády z výšky - ochrana proti pádům z výšky - prevence rizik - opatření bezpečnostní - OOPP - prostředky ochranné - přístupy

SCHORN, THEODORE J.: Executive safety responsibility Výkonná odpovědnost za bezpečnost

 • anotace: Nedostatečná podpora ze strany vedení je často příčinou špatného výkonu v oblasti bezpečnosti. Málokdy je přesně popsáno, co musí výkonní manažeři udělat, aby podpořili vynikající výkonnost v oblasti bezpečnosti. Úloha, odpovědnost a příspěvek výkonných manažerů k výkonnosti podniku v oblasti BOZP jsou přehodnoceny a opatření jsou identifikována a propojena s potřebnými hodnotami v rámci vrcholového managementu.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - podniky - řízení bezpečnosti práce - odpovědnost - pracovníci vedoucí - přístupy

 

Références en Santé au Travail - č. 173 (2023)

DEMANGE, J.: Crise Covid-19 dans le transport routier de marchandises et la logistique : rôle des services de prévention et de santé au travail Krize covid-19 v silniční nákladní dopravě a logistice: úloha služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • anotace: Počáteční omezení spojené s pandemií covid-19 bylo pro všechny šokem. Všichni, kdo se podíleli na světě práce, se museli přizpůsobit nebývalým podmínkám, a to o to rychleji, že jejich činnost byla nezbytná. Tato studie poskytuje zpětnou vazbu o požadavcích, které obdržely služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace zřízené k jejich řešení, s cílem určit preventivní opatření, která by mohla být zavedena, pokud by se taková situace opakovala, a opatření, která by mohla být realizována v rámci běžného provozu. Tento je zaměřen na odvětví silniční nákladní dopravy a logistiky.
 • klíčová slova: doprava nákladní - logistika - pandemie - koronavirus - nemoci infekční - opatření bezpečnostní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

SAVARY, B.: Base de données relative à la présence des cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en milieu professionnel en France en 2020 Databáze výskytu karcinogenů, mutagenů nebo látek toxických pro reprodukci na pracovišti ve Francii v roce 2020

 • anotace: V roce 2020 provedl INRS průzkum karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR) látek klasifikovaných jako 1A (prokázaná CMR) a 1B (předpokládaná CMR) podle evropského nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). U každé látky byly zkoumány tuny dovezené, vyvezené a vyrobené ve Francii a její použití. Na základě těchto informací byla vytvořena databáze, kterou mohou využívat podniky a odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • klíčová slova: látky karcinogenní - látky mutagenní - látky toxické - výrobky chemické - databáze - Francie

RADAUCEANU, A.: Grossesse au travail : le retour au travail après un congé maternité Těhotenství v práci: návrat do práce po mateřské dovolené

 • anotace: Těhotenství v práci postihuje téměř 70 % žen a návrat do práce po mateřské dovolené představuje období fyzické a psychické zranitelnosti, které je dosud málo prozkoumané. Cílem této studie, provedené na rozsáhlé populaci v pařížském regionu, bylo popsat průběh těhotenství v práci a analyzovat 3 měsíce po návratu do práce vztah mezi pracovními/nepracovními nároky a duševním zdravím (úzkost, deprese atd.). Analyzována byla také role konfliktu mezi prací a rodinou a profesní/osobní podpory v těchto vztazích. Většina pracovních/nepracovních požadavků souvisí s duševním zdravím a tyto vztahy, které jsou částečně zprostředkovány konfliktem mezi prací a rodinou, mohou být modifikovány profesionální podporou.
 • klíčová slova: těhotenství - návrat do práce - zdraví duševní - úzkost - deprese - průzkumy - Francie

DURAND-BILLAUD, E.: Fièvre Q et milieu professionnel : où en est-on? Horečka Q a pracoviště: jak jsme na tom?

 • anotace: Q horečka je infekce způsobená nitrobuněčnou bakterií Coxiella burnetii. Jedná se o zoonózu, jejímiž hlavními rezervoáry, jak je obvykle popisováno v kontinentální Francii, jsou kozy, ovce a skot. Údaje o prevalenci a incidenci onemocnění u lidí jsou neúplné vzhledem k absenci organizovaného epidemiologického sledování. Odhaduje se však, že ve Francii se každoročně vyskytne přibližně 240 případů Q horečky. Těžké formy onemocnění jsou poměrně vzácné a postihují spíše osoby s chlopenními nebo cévními anomáliemi, pacienty s oslabenou imunitou a těhotné ženy. Prevence je založena na opatřeních na úrovni rezervoárů, na expozicích s rizikem přenosu a na opatřeních osobní ochrany.
 • klíčová slova: Q horečka - nemoci infekční - zoonózy - rizika biologická

FÉLICIE, N.: Le cadre juridique du suivi post-professionnel et du suivi post-exposition Právní rámec pro postprovozní a postexpoziční monitorování

 • anotace: Pracovní rizika, kterým je zaměstnanec vystaven, mohou mít vliv na jeho zdraví. U některých rizik se tyto následky mohou projevit až několik let po ukončení expozice. Sledování zdravotního stavu je proto nezbytné, aby se co nejdříve zjistila jakákoli patologie, která se může vyvinout po ukončení expozice.
 • klíčová slova: expozice profesionální - patologie - dohled zdravotní - stav zdravotní

LANGEVIN, V.: Job Content Questionnaire (JCQ) (Questionnaire dit de Karasek) Dotazník obsahu práce (JCQ) (Karaskův dotazník)

 • anotace: Tento dokument je součástí série pravidelně publikované v časopise. Analyzuje dotazníky používané při diagnostice a prevenci stresu a psychosociálních rizik při práci. Článek stejných autorů: "Les questionnaires dans la démarche de prévention du stress au travail" představuje tuto řadu a nabízí preventistům pomoc při výběru nejvhodnějšího hodnotícího nástroje.
 • klíčová slova: rizika pracovní - rizika psychosociální - prevence rizik - hodnocení rizik - nástroje - dotazníky

 

Références en Santé au Travail - č. 174 (2023)

GASQUERES, L.: Intervention ergonomique en prévention des risques professionnels à l'aide de l'outil Mavimplant Ergonomická intervence v prevenci pracovních rizik pomocí nástroje Mavimplant

 • anotace: V roce 2022 INRS realizoval projekt s ergonomem z oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o využití nástroje Mavimplant jako preventivního nástroje pro řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při navrhování pracovních prostor. Cílem tohoto článku je představit případovou studii a ukázat, jak byl nástroj začleněn do ergonomické intervence. Diskutovány jsou přínosy a omezení nástroje Mavimplant.
 • klíčová slova: ergonomie - pracoviště - design ergonomický - nástroje

BOURDIEU, A.: Nouveautés en radioprotection : un décret, un arrêté et un guide parus en juin 2023 Novinky v radiační ochraně: vyhláška, nařízení a příručka vydané v červnu 2023

 • anotace: Vyhláška č. 2023-480 mění různá ustanovení o radiační ochraně, francouzské nařízení z 23. června upřesňuje postupy registrace a přístupu do SISERI a byla aktualizována příručka pro lékařské zákroky. Informační systém SISERI byl vyvinut s cílem centralizovat, ověřovat a uchovávat všechny dozimetrické údaje týkající se každého pracovníka vystaveného ionizujícímu záření ve Francii.
 • klíčová slova: ochrana radiační - záření ionizující - legislativa - evidence - Francie

DRAIS, E.: Usure émotionnelle et conditions de travail dans le secteur de l'aide et des soins à domicile suite à la pandémie de Covid-1 Emocionální opotřebení a pracovní podmínky v sektoru domácí péče po pandemii covid-19

 • anotace: Pandemie prohloubila fyzickou a psychosociální zátěž, kterou pracovníci domácí péče denně zažívají. Nad rámec měřitelné emoční zátěže a nároků tento článek zdůrazňuje význam emoční práce jako prostředku regulace emocí a podpory psychického zdraví. Tento koncept se prosazuje jako nástroj pro analýzu psychických poruch a v širším smyslu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což umožňuje pochopit trajektorie zaměstnání a zdraví. V kritickém odvětví zaměstnání, jako je pomoc v domácnosti a péče, představuje emoční práce zásadní páku pro identifikaci a podporu organizací i zaměstnanců, zejména těch, kteří čelí perspektivě sociálního a profesního vyloučení.
 • klíčová slova: péče domácí - pečovatelé - rizika psychosociální - zátěž psychická - zátěž fyzická - zdraví duševní - emoce - organizace práce - pandemie - koronavirus

LAURENT, LOUIS: Quand le changement climatique et la santé au travail se rencontrent : Dresden, 17 octobre 2022 Když se setkávají změny klimatu a zdraví při práci: Drážďany, 17. října 2022

 • anotace: Tato mezinárodní vědecká konference byla příležitostí k diskusi o dopadu změny klimatu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Den, uspořádaný do 4 sympozií, se zabýval vlivem vysokých teplot na zdraví pracovníků, jejich vystavením ultrafialovému záření, počtem pracovních úrazů, ale i rozvojem alergických a infekčních onemocnění a dopady změny klimatu na duševní zdraví. Diskutovalo se také o dopadu na budoucnost zemědělství a o prevenci rizik spojených s novými energetickými technologiemi.
 • klíčová slova: změny klimatické - klima - rizika biologická - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - práce ve vysokých teplotách - záření ultrafialové - úrazy pracovní - nemoci z povolání - zdraví duševní - konference - Německo

ROLLLIN, Z.: Sensibiliser de jeunes apprentis à la prévention des cancérogènes professionnels : l'intérêt du détour par l'allergie Zvyšování povědomí mladých učňů o prevenci karcinogenů na pracovišti: přínos využití příkladu alergie

 • anotace: Cílem tohoto článku je představit první část experimentu, jehož cílem je zvýšit informovanost učňů o prevenci karcinogenů v pracovním prostředí a povzbudit mladé lidi k aktivní účasti na prevenci. Informuje o práci provedené s učni v rámci odborného výcviku v oboru karosář. Po nastínění specifických rysů kontextu, v němž byl projekt realizován, představuje jednotlivé fáze experimentu, který byl nakonec ve spojení s oborem rozšířen tak, aby zahrnoval všechna pracovní rizika, kterým tito mladí lidé skutečně čelí. Cílem tohoto přístupu, který byl od té doby rozšířen i na další odvětví, je vytvořit nástroje, které budou nakonec součástí národní sady pro použití vzdělávací a preventivní komunitou v celé Francii.
 • klíčová slova: učni - učiliště - rizika pracovní - rizika chemická - karcinogeny - mutageny - alergie - prevence rizik - nástroje - vzdělávání - Francie

CAETANO, G.: Effets sur la santé des polyexpositions professionnelles aux horaires atypiques et aux substances chimiques : état des connaissances Zdravotní účinky vícenásobné pracovní expozice atypické pracovní době a chemickým látkám: stav poznání

 • anotace: Kombinované účinky expozice atypické pracovní době a chemickým látkám jsou nedostatečně zdokumentovány. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky o vícenásobné expozici v době, kdy zájem o studium vícenásobné expozice roste. Zatímco jen velmi málo studií na pracovišti hodnotí zdravotní účinky této kombinace rizik, experimentální studie, chronotoxikologie a v širším smyslu poznatky chronobiologie a principy toxikokinetiky vybízejí k rozvoji tohoto tématu. Existuje jasná potřeba výzkumu, a to jak v oblasti experimentální toxikologie, tak v terénu. Zdokumentování časových omezení a zohlednění faktoru času při hodnocení chemických rizik a biomonitoringu je nezbytné pro lepší prevenci.
 • klíčová slova: expozice profesionální - látky chemické - rizika chemická - doba pracovní - práce v noci - hodnocení rizik - organizace práce

AGBOKOU, C.: Peau et travail, des pathologies à la prévention : 28e journée recherche de l'IIMTPIF, Paris, 15 mars 2023 Kůže a práce, od patologií po prevenci: 28. výzkumný den IIMTPIF, Paříž, 15. března 2023

 • anotace: Tématem 28. výzkumného dne Institut interuniversitaire de médecine du travail Paris - Île-de-France (IIMTPIF) byla "Kůže a práce, od patologií k prevenci". Profesionální kontaktní dermatitida zahrnuje alergickou kontaktní dermatitidu (ACD), iritační kontaktní dermatitidu (ICD) a kontaktní kopřivku. Hlavními profesními alergeny jsou gumárenské přísady, plasty a biocidy. Jsou uvedeny pokroky v identifikaci senzibilizačního potenciálu chemických látek a aktuální informace o patologických kožních nádorech. Podrobně jsou popsány praktické rady a nástroje prevence, zejména pomoc při výběru ochranných rukavic.
 • klíčová slova: dermatitidy - nemoci kožní - alergeny - alergie - rakovina - rizika zdravotní - rukavice ochranné - OOPP - prevence rizik - konference

AUBLET-CUVELIER, A.: 4e Congrès francophone sur les troubles musculosquelettiques (TMS) : Monastir, Tunisie, 8-10 novembre 2022 4. francouzsky mluvící kongres o muskuloskeletálních poruchách (MSD): Monastir, Tunisko, 8. - 10. listopadu 2022

 • anotace: Po třech francouzsky mluvících kongresech o muskuloskeletálních poruchách (MSD) pořádaných od roku 2005 z iniciativy francouzsky mluvící výzkumné skupiny MSD (GRF-TMS) se tento 4. ročník konal ve dnech 8. - 10. listopadu 2022 v Monastiru v Tunisku. Stejně jako u předchozích akcí bylo jeho cílem zveřejnit nejnovější vědecké pokroky v oblasti muskuloskeletálních poruch (MSD), diskutovat o nich s výzkumnými pracovníky a odborníky z praxe, kteří mají tuto problematiku na starosti, a podpořit sdílení postupů, zkušeností a dovedností mezi jednotlivými účastníky. Tato zpráva představuje neúplný souhrn příspěvků z různých oborů (ergonomie, epidemiologie, pracovní lékařství, fyziologie, psychologie, biomechanika atd.).
 • klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - konference

ABITEBOUL, D.: Risque infectieux professionnel dans le secteur de l'accueil du jeune enfant Profesionální infekční riziko v odvětví péče o děti v raném věku

 • anotace: Pracovníci v odvětví péče o děti jsou vystaveni široké škále infekčních rizik. Tento přehled poskytuje aktuální informace o přenosu a hlavních infekcích, kterých se týkají. Je zde rozveden konkrétní případ rizik pro těhotné pracovnice v tomto odvětví. Diskutována jsou rovněž preventivní opatření.
 • klíčová slova: péče o děti - rizika biologická - nemoci infekční - očkování - těhotenství - opatření bezpečnostní - prevence rizik

OUGIER, EVA: L'exposition au psyllium : un risque nouveau pour les travailleurs de l'industrie agroalimentaire Expozice psylliu: nové riziko pro pracovníky v potravinářském průmyslu

 • anotace: Psyllium je dobře známým alergenem ve farmaceutickém průmyslu, ale jeho rostoucí používání v potravinářském průmyslu znásobuje rizika senzibilizace.
 • klíčová slova: psyllium - rizika - potravinářství

PIERRET, B.: Efficacité d'un gilet rafraîchissant sur les astreintes cardiaque et thermique lors du travail à la chaleur Účinnost chladicí vesty na srdeční a tepelnou zátěž při práci v horku

 • anotace: V teplárenských společnostech jsou zaměstnanci vystaveni vysokým teplotám při údržbě podzemní potrubní sítě. Cílem tohoto článku bylo posoudit dopad nošení chladicí vesty na zátěž, kterou operátoři zažívají při plnění svých běžných úkolů. Nošení vesty výrazně snížilo srdeční zátěž. S vestou i bez vesty byla průměrná tepelná zátěž pod přijatelnou hranicí, přestože některé jednotlivé hodnoty tepelné srdeční extrapulzace tuto hranici překračovaly. Nošení chladicí vesty nicméně výrazně snížilo tepelnou a vnímanou únavu.
 • klíčová slova: práce ve vysokých teplotách - stres tepelný - srdce - vesty chladicí - oděvy ochranné

MATER, GAUTIER: Outil d'évaluation des niveaux d'exposition aux substances chimiques par situation de travail Nástroj pro hodnocení úrovně expozice chemickým látkám podle pracovní situace

 • anotace: V březnu 2023 INRS vyvinul a zprovoznil nový nástroj určený k poskytování apriorních kvantitativních informací o úrovních expozice chemickým látkám přítomným v ovzduší na pracovišti. Sdružuje více než 800 000 údajů o expozici na pracovišti, poskytuje nástroj, který pomáhá posoudit chemické riziko v podnicích a může také pomoci stanovit prioritní cíle pro opatření v rámci preventivního přístupu.
 • klíčová slova: rizika chemická - látky chemické - výrobky chemické - hodnocení rizik - nástroje - databáze

 

Références en Santé au Travail - č. 175 (2023)

ABITEBOUL, D.: Risque de tuberculose professionnelle : un guide pour la prévention et le suivi en santé au travail Riziko profesionální tuberkulózy: průvodce prevencí a sledováním zdraví při práci

 • anotace: Cílem je pomoci pracovním lékařům posoudit riziko profesionální tuberkulózy a optimalizovat tak strategie prevence a screeningu.
 • klíčová slova: tuberkulóza - nemoci plicní - nemoci z povolání - prevence nemocí - screening

PÉPIN, E.: Accompagnement à la maîtrise du risque chimique dans les garages : retour d'expérience en Drôme et Ardèche Podpora řízení chemických rizik v garážích: zpětná vazba z Drôme a Ardèche

 • anotace: Sedm mezipodnikových útvarů ochrany zdraví při práci a prevence spojilo své zdroje a dovednosti, aby provedlo analýzu řízení chemických rizik v téměř 300 autoservisech v regionech Drôme a Ardèche. Studie, která kombinovala dotazníky a pozorování v terénu v období od června 2015 do prosince 2016, odhalila nedostatečné prostředky ochrany, a to jak kolektivní, tak individuální. Tato mezioborová iniciativa, která probíhala několik let, poskytla provozovnám praktickou podporu při zvyšování povědomí a prevenci chemických rizik, jakož i při zavádění nápravných opatření.
 • klíčová slova: rizika chemická - řízení rizik - garáže - autoopravárenství - autoopravny - ochrana kolektivní - ochrana individuální - prostředky ochranné

PÉCLET, S.: Art, sport et spectacles : métiers, risques et pathologies professionnelles: Journée SFST – SMTRA, Clermont-Ferrand, 12 mai 2023 Umění, sport a zábava: profese, rizika a profesní patologie: den SFST - SMTRA, Clermont-Ferrand, 12. května 2023

 • anotace: Vědecký den pořádaný Société française de santé au travail (SFST) a Société de médecine du travail de la région Auvergne (SMTRA) byl věnován pracovníkům zábavního průmyslu, zejména hudebníkům, umělcům a profesionálním sportovcům. Tyto intenzivní a vzrušující, ale často časově náročné profesní činnosti vyžadují speciální prevenci specifických patologií. Navíc nejistá povaha těchto profesí podporuje psychosociální rizika.
 • klíčová slova: průmysl zábavní - rizika pracovní - rizika psychosociální - prevence rizik - konference - Francie

HACHE, P.: Premiers secours en santé mentale : quelle adaptation au monde du travail? První pomoc v oblasti duševního zdraví: jak ji lze přizpůsobit světu práce?

 • anotace: Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je snížit stigma spojené s duševními poruchami a pomoci lidem, kteří jimi trpí, a následně je nasměrovat k odpovídající péči.
 • klíčová slova: zdraví duševní - rizika psychosociální - první pomoc - kurzy - vzdělávání

ARNAUD, M.: Évaluation de l'efficacité d'une action de formation et de prévention (AFP) Hodnocení účinnosti iniciativy v oblasti vzdělávání a prevence (AFP)

 • anotace: Byla provedena dotazníková studie s cílem posoudit zlepšení znalostí sezónních zaměstnanců po iniciativě školení a prevence týkající se onemocnění covid-19. Shromážděné údaje byly použity k úpravě základní nabídky a komunikace pracovnělékařské služby a služby prevence. Interakce vzniklé během kolektivních akcí umožnily sezónním zaměstnancům lépe porozumět rizikům, kterým jsou vystaveni, a způsobům prevence. Formalizování a vykazování údajů z této studie přispělo k dialogu se zaměstnavateli.
 • klíčová slova: pracovníci sezónní - pracovníci dočasní - koronavirus - školení - služby pracovnělékařské - prevence rizik

GUYOT, SANDRINE: Aspects prédictifs d'un questionnaire de repérage de salariés à risque de désinsertion professionnelle Prediktivní aspekty dotazníku pro identifikaci zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání

 • anotace: Samostatně vyplňovaný dotazník pro identifikaci zaměstnanců ohrožených odchodem ze zaměstnání vypracovala pracovnělékařská a preventivní služba ALSMT (Association lorraine de santé en milieu de travail) se sídlem v Nancy. Nástroj je určen zaměstnancům starším 45 let, kteří pracují ve firmách s méně než 50 zaměstnanci, a v roce 2016 byl nejprve zadán 982 zaměstnancům a o dva až tři roky později 575 zaměstnancům. Z 263 osob, které po prvním sběru dat službu opustily zaměstnání, bylo 89 dotazováno telefonicky na jejich současnou pracovní situaci, což umožnilo identifikovat ty, kteří byli potenciálně ohroženi odchodem ze zaměstnání. Bylo zjištěno, že dvě snadno použitelné položky dotazníku předpovídají riziko odchodu ze zaměstnání.
 • klíčová slova: odchod ze zaměstnání - dotazníky - dohled zdravotní - zaměstnanci - monitorování

DELÉPINE, A.: Organisation du travail et risques psychosociaux : les apports de la recherche. Colloque INRS, Paris, 27 juin 2023 Organizace práce a psychosociální rizika: sympozium INRS, Paříž, 27. června 2023

 • anotace: Cílem této konference, kterou pořádal INRS, bylo představit nejnovější výzkum psychosociálních rizik. Představeny byly zejména rizikové faktory pro fyzické a duševní zdraví spojené s novými formami organizace práce a používáním nových technologií, dále ztráta smyslu práce a společné působení fyzických a psychosociálních rizikových faktorů.
 • klíčová slova: organizace práce - rizika psychosociální - technologie nové - faktory rizikové - zdraví duševní - konference - Francie

GERARD, A.: OiRA, une collection en ligne d’outils d'évaluation des risques professionnels OiRA, online sbírka nástrojů pro hodnocení rizik při práci

 • anotace: Podle francouzského zákoníku práce musí všichni zaměstnavatelé přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany fyzického a duševního zdraví svých zaměstnanců. Musí proto vyhodnotit rizika, kterým jsou vystaveni, a výsledky formalizovat v Jednotném dokumentu hodnocení pracovních rizik (Document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP). Provádění tohoto procesu je pro OSVČ/MSV často komplikované z důvodu nedostatku času a znalostí v této oblasti. Vzhledem k této situaci chtělo sdružení Association santé travail interentreprises du littoral 62 (ASTIL62) vyvinout nástroj, který by pomohl jeho členům. Po experimentování se rychle ukázalo, že tento nástroj má svá omezení, což donutilo odbor přehodnotit svůj přístup. ASTIL62 se proto obrátil na existující nástroj, který dal k dispozici INRS a který splňoval všechna jeho kritéria: OiRA.
 • klíčová slova: podniky - rizika pracovní - hodnocení rizik - řízení rizik - nástroje - OIRA - Francie

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2023)

BUSCH, DÖRTE: Gesundheits- und behinderungsgerechte mobile Arbeit Mobilní práce šetrná ke zdraví a zdravotnímu postižení

 • anotace: Mobilní práce se stává novým standardem ve světě práce. Protože se vyznačuje velkou rozmanitostí, německé zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zatím neposkytují jednotný koncept ochrany. Obecně platí zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je však důležité přesně rozpoznat příslušné projevy mobilní práce v každém jednotlivém případě, aby bylo možné formulovat konkrétní požadavky různých právních předpisů. Tento článek poskytuje systematický přehled zdravé mobilní práce a specifických požadavků na práci šetrnou k osobám se zdravotním postižením.
 • klíčová slova: práce mobilní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - požadavky bezpečnostní - osoby hendikepované - postižení zdravotní

FALLER, GUDRUN: Arbeitsschutz und Diversity-Management Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a diverzity

 • anotace: Složitost světa práce neustále roste a s ní i výzvy pro firmy a zaměstnance. Nejen pracovní doba, pracovní místa a formy práce se vyznačují dynamickými změnami a rostoucí flexibilitou. Stále rozmanitější je také složení pracovní síly. Odpovědné osoby a poradenští odborníci v podnicích a organizacích i mimo ně musí koncepčně a metodicky podporovat potenciál této rozmanitosti, aby zajistili a zlepšili bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Současně lze realizovat ekonomické přínosy.
 • klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - diverzita - řízení bezpečnosti práce

KIESCHE, EBERHARD: Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) heute : ein Update: Teil 1 von 2 Řízení ochrany zdraví při práci dnes: aktualizace: 1. část

 • anotace: Tento článek se zabývá řízením ochrany zdraví při práci (Betriebliche Gesundheitsmanagement, BGM), jeho právními základy a hlavními oblastmi činnosti v rámci BGM. Pro podniky a organizace je řízení zdraví při práci strategií pro snižování stresu spojeného s prací, pro začleňování a podporu fyzického, duševního a sociálního zdraví a pro posilování zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Jako zastřešující struktura vychází BGM ze zákonných předpisů, které jsou přiřazeny k jeho oblastem působení. Řízení integrace na pracovišti (Workplace Integration Management - WHM) je jedním ze tří pilířů BGM vedle veřejnoprávních oblastí působení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpory zdraví na pracovišti (Workplace Health Promotion - WHP).
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - řízení bezpečnosti práce

 

Sicher ist Sicher - č. 11 (2023)

ALBRACHT, GERD: Einigung – besserer Schutz der Beschäftigten in der EU vor den Risiken von Asbest Dohoda - lepší ochrana pracovníků v EU před riziky azbestu

 • anotace: Cílem evropské zelené dohody je do roku 2030 udržovat, renovovat nebo demolovat více než 30 milionů budov a infrastruktur, aby byly vhodné pro klimaticky neutrální Evropu. V říjnu 2021 předložil Evropský parlament (EP) komplexní zprávu o legislativní iniciativě na ochranu milionů pracovníků ve stavebnictví, renovacích a odpadovém hospodářství před nebezpečím azbestu. Po třech náročných kolech jednání Rada, Parlament a Komise překvapivě dosáhly dohody o azbestové směrnici dne 27. června 2023 na konci švédského předsednictví.
 • klíčová slova: azbest - ochrana zdraví - směrnice evropské

PACKROFF, ROLF: Anwendungssichere Chemikalien, Materialien und Prozesse als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung Bezpečné chemické látky, materiály a procesy jako příspěvek k udržitelnému rozvoji

 • anotace: Článek vysvětluje princip bezpečnosti aplikací na ochranu před bezpečnostními a zdravotními riziky spojenými s prací a nebezpečnými látkami. Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) tak podporuje zavedení evropského rámce pro posuzování inherentně bezpečných a udržitelných chemických látek a materiálů v souladu s doporučením Evropské komise 2022/2510. Chemické látky, materiály a procesy, které jsou bezpečné při používání, jsou důležitými stavebními kameny udržitelného rozvoje - také pro zvládnutí současných výzev klimatické krize.
 • klíčová slova: látky chemické - materiály - procesy - udržitelnost trvalá - doporučení - Evropská unie

KIESCHE, EBERHARD: Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) heute : ein Update: Teil 2 von 2 Řízení ochrany zdraví při práci dnes: aktualizace: 2. část

 • anotace: Tento článek, jehož první část vyšla v č. 10/2023, se zabývá řízením ochrany zdraví při práci (BGM), jeho právními základy a hlavními oblastmi činnosti v rámci BGM. Pro podniky a organizace je řízení zdraví při práci strategií pro snižování stresu spojeného s prací, pro začleňování a podporu fyzického, duševního a sociálního zdraví a pro posilování zdravotních dovedností zaměstnanců. Základem OHM jako zastřešující struktury jsou zákonné předpisy, které jsou přiřazeny k jeho oblastem působení. Řízení integrace na pracovišti (Workplace Integration Management - WHM) je jedním ze tří pilířů OHM vedle veřejnoprávních oblastí působení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpory zdraví na pracovišti (Workplace Health Promotion - WHP).
 • klíčová slova: BOZP - ochrana zdraví - řízení bezpečnosti práce

TRABALSKI, DANIEL: Die Staublunge der Ruhrbergleute : vor der Entdeckung zum Vergessen einer tödlichen Berufskrankheit Plíce horníků v Porúří: než se zapomnělo na objev smrtelné nemoci z povolání

 • anotace: Hornictví bylo a je spojeno s mnoha zdravotními riziky. Prachové plíce, které byly mezi horníky velmi rozšířené, představovaly pro mladou Spolkovou republiku Německo velký problém, protože neexistovala terapie ani nebyly prozkoumány přesné příčiny. V 60. letech 20. století se tato zlověstná nemoc a její neviditelné příčiny staly zvládnutelným rizikem. V důsledku toho se na tisíce postižených lidí rychle zapomnělo.
 • klíčová slova: horníci - rizika zdravotní - plíce - nemoci z povolání - Německo
 •  

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2023)

BROSZIO, KAI: Auf der Suche nach einer gesundheitsförderlichen Beleuchtung für nachtschichtarbeitende Beschäftigte Hledáme zdraví prospěšné osvětlení pro zaměstnance pracující v nočních směnách

 • anotace: Stále více lidí v mnoha oblastech pracuje na noční směny. Světlo ovlivňuje lidskou aktivaci a cirkadiánní rytmus člověka. Jasné světlo s vyšším podílem modré zvyšuje pozornost, aktivitu a schopnost pracovat jak ve dne, tak v noci. Proto jsou pro pracovní oblasti s noční směnou k dispozici osvětlovací systémy, které nabízejí vysoké teploty barev nebo zvýšený obsah spektrální modré. Cílem je snížit únavu, četnost chyb, a předejít tak nehodám. Nesprávné osvětlení může narušit vnitřní hodiny člověka. Vědci upozorňují, že nesprávné světlo představuje zdravotní rizika (např. onemocnění rakovinou) zejména pro zaměstnance ve střídavých směnách. Autoři se proto v článku podrobně zabývají výsledky studie, ve které vědci zkoumali, zda je možné navrhnout osvětlovací systém pro pracovníky noční směny tak, aby bylo minimalizováno potlačení melatoninu a zároveň byla zvýšena pozornost těchto pracovníků a byly omezeny nežádoucí účinky na jejich zdraví.
 • klíčová slova: světla - osvětlení - pracoviště - směny noční - rizika zdravotní

GRIMM, ANDRE: Laserstrahlung auf der Baustelle Laserová záření na staveništi

 • anotace: Laserová zařízení se již dlouho používají při řezání materiálů, pro měření hladiny v nádobách a pro přenos dat. Tyto technologie se většinou používají v přesně definovaných, chráněných pracovních prostorech, dílnách, laboratořích, velínech nebo v nepřístupném prostředí a existují pro to zavedená pravidla a předpisy. Autoři v článku seznamují s informací DGUV 203-095 (DGUV Information 203-095) - Laserová záření na staveništi, která řeší použití laserových zařízení pro účely měření na stavbách. Na základě rizik spojených s různými operacemi poskytuje informace o hodnocení rizik, možných opatřeních pro bezpečnost práce a pořizování bezpečných „stavebních laserů“.
 • klíčová slova: lasery - staveniště - využití - rizika pracovní - předpisy

 

Sicher ist Sicher - č. 9 (2023)

GOEDICKE, ANNE: Vom Einzelfall zur Normalität : Unterstützung chronisch kranker Beschäftigter als Aufgabe des betrieblichen Arbeitsschutzes Od jednotlivých případů k normalitě: Podpora chronicky nemocných zaměstnanců jako úkol BOZP

 • anotace: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků přináší do centra pozornosti rozmanitější strategie pro udržení zaměstnanců. Vznikají tak nové příležitosti pro práci lidí se zdravotními problémy. Důležitou roli zde hraje bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která může přispět k účinné podpoře inkluze chronicky nemocných zaměstnanců, neboť uznává podmíněný zdravotní stav zaměstnanců jako normální. Autoři podrobněji popisují pracovní podmínky pro tyto zaměstnance a správně fungující organizaci BOZP.
 • klíčová slova: inkluze - osoby hendikepované - problémy zdravotní - zaměstnanci - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

STEFAN, OTTO: Manipulation von Schutzeinrichtungen : aktuelles Geschehen, Ursachen und Lösungsansätze Manipulace s ochrannými zařízeními: aktuální události, příčiny a možná řešení

 • anotace: Autor v úvodu konstatuje, že manipulace s ochrannými zařízeními a pomůckami je v mnoha firmách na denním pořádku. Ve většině případů je motivací optimalizace pracovních procesů z hlediska času. Ale cena za to je vysoká, neboť tato manipulace vede k tisíci ročně vážným nehodám. Aby bylo možné odhadnout aktuální manipulační činnost, provedl Ústav bezpečnosti práce průzkum. Ukázalo se, že tam, kde manažeři přistupují k problematice ledabyle, výrazně narůstá riziko manipulace a s ní spojené nehody. Autor dále seznamuje s nehodami, které se staly právě v důsledku manipulace. Závěrem zdůrazňuje důležitost prevence, která vyžaduje proaktivní zpětnou vazbu od obsluhy stroje. Je nutné ji brát vážně a podporovat ji. To však vyžaduje prioritní důsledné řešení potenciálně ohrožujících podmínek, i když to může krátkodobě vést ke snížení výkonu stroje. Živá participace zaměstnanců a pozitivní kultura chyb se ukazují jako důležité parametry pro efektivní prevenci provozních nehod.
 • klíčová slova: zařízení ochranná - manipulace - úrazy pracovní - nehody pracovní - prevence rizik

BROMBACH, FELIX: Cybersicherheit ist jetzt auch Bestandteil des Arbeitsschutzes Kybernetická bezpečnost je nyní také součástí bezpečnosti práce

 • anotace: Pracovní zařízení, systémy vyžadující monitorování nebo technické vybavení budov jsou stále více digitální a vzájemně propojené. Představují tedy atraktivní cíl pro kybernetické útoky. Výbor pro provozní bezpečnost (ABS) vypracoval pro tyto účely nové technické pravidlo o provozní bezpečnosti TRBS 1115 Část 1: Kybernetická bezpečnost pro bezpečnostně relevantní měřicí, řídicí a regulační zařízení, které bylo zveřejněno v březnu 2023. Autoři popisují doporučené postupy pro bezpečnost práce ve společnostech, pokud jde o definování opatření kybernetické bezpečnosti za účelem monitorování a testování.
 • klíčová slova: bezpečnost kybernetická - bezpečnost provozní - pravidla technická - Německo

PFEIFER, MICHAEL: Gefährdungsbeurteilung wird interaktiv Hodnocení rizik se stává interaktivním

 • anotace: Autoři v článku uvádějí, že moderní hodnocení rizik roste s modulárními systémy. Každý výrobní podnik stojí před úkolem vypořádat se se stále složitějšími požadavky zákazníků. Mnoho výrobních systémů, které často zpracovávají různé produkty, se odpovídajícím způsobem stávají flexibilnějšími a modulárnějšími. Požadovaná dynamika v důsledku často se měnících úkolů však nesmí být v žádném případě na úkor bezpečnosti. Spíše je také potřeba, aby povinné hodnocení rizik výrobních systémů odráželo dynamiku, a představovalo tak účinný celkový balíček i v této oblasti. Tento vývoj lze pozorovat v mnoha průmyslových odvětvích, např. v chemickém průmyslu, který je s ohledem na globální trhy pod obrovským časovým tlakem. Z těchto důvodů TÜV SÜD a Merck Electronics KGaA rozvinuly v rámci projektu osvědčenou analytickou metodu HAZOP do modulárního HAZOP. Velká pozornost byla věnována dodržování regulačních požadavků. Výsledkem je modulární výrobní systém, který lze flexibilně a rychle přestavovat. Autoři podrobněji popisují tento systém.
 • klíčová slova: hodnocení rizik - HAZOP - moduly - požadavky

 

Sondy revue - č. 10 (2023)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Agenturní zaměstnávání dozná významných změn

 • anotace: Parlament ČR projednává novelu zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která by měla nabýt účinnosti os 1. 1. 2024. Hlavním důvodem předkládaného zákona a dalších souvisejících zákonů je poskytnout zaměstnancům agentur práce stejnou ochranu, jakou poskytuje zákon č. 118/2000 Sb. jiným zaměstnancům v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.
 • klíčová slova: agentury práce - zaměstnávání agenturní - ochrana zaměstnanců - legislativa - Česká republika

MORAVEC, ZBYNĚK: Fenomén disimulace

 • anotace: Vzhledem k avizované další možné vlně onemocnění covid-19 je užitečné zmínit se o fenoménu disimulace, který se objevil v předchozí epidemii tohoto onemocnění. Zaměstnanci bývají obviňováni, že simulují onemocnění, s čímž se střetávali např. v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby. Opačným jevem je i tajení onemocnění, např. u pracovníků ve zdravotnictví. Covid-19 je v řadě profesí uznatelnou nemocí z povolání, z čehož následně pramení i nároky na odškodnění, takže se zaměstnanci disimulací mohou připravit o nezanedbatelné částky.
 • klíčová slova: disimulace - koronavirus - pandemie - nemoci z povolání

 

Sondy revue - č. 11 (2023)

HOMFRAY, ŠÁRKA: Českou republiku čeká transpozice dvou směrnic na podporu rovnosti mužů a žen

 • anotace: Ačkoli poslední novela zákoníku práce, která transponovala dvě evropské směrnice, nabyla účinnosti teprve k 1. 10. 2023, český právní řád bude muset v dohledné době reagovat na další unijní předpisy. pro oblast rovnosti žen a mužů jsou důležité dvě nedávno přijaté směrnice - směrnice 2022/238 ze dne 23. 11. 2022 o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a směrnice 2023/970 z 10. 5. 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.
 • klíčová slova: ženy - muži - rovnost - odměňování - směrnice evropské - transpozice

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Nástroje slaďování pracovního a rodinného života

 • anotace: Novelou zákoníku práce došlo k zapracování některých požadavků vycházejících ze směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem. Došlo k přijetí několika změn týkajících se především sladění pracovněprávních vztahů zaměstnanců s rodinnými povinnostmi. Zaměstnanci mohou požadovat přizpůsobení v oblasti pracovní doby a zaměstnavatelé by měli být připraveni takovým žádostem vyhovět. Nová a přesnější pravidla doplnila novela ve vztahu k žádosti o čerpání rodičovské dovolené.
 • klíčová slova: život rodinný - život pracovní - rovnováha - dovolená rodičovská - doba pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé - nástroje

 

Sondy revue - č. 9 (2023)

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Ženská mentální zátěž aneb příprava svačiny dětem není jen namazání chleba

 • anotace: Fakt, že společnost stále vznáší na ženy a muže rozdílná očekávání čistě jen na základě jejich pohlaví a panujících představ o tom, v čem je které z nich domněle "od přírody" lepší a na co se víc hodí, se v posledních letech často zmiňuje i v české debatě. Neznamená to sice zdaleka ještě, že by panovala shoda na tom, zda a jak moc je na tom něco špatného, a i tam, kde se shoda na neutěšenosti situace rýsuje, nemáme vůbec jasno, zda a jak nerovnost cíleně řešit.
 • klíčová slova: nerovnosti genderové - ženy - zdraví duševní - zátěž psychická - diskuse

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Nová pravidla pro výkon práce na dálku

 • anotace: Jednu z velmi sledovaných oblastí představuje v souvislosti s připravovanou transpoziční novelou práce na dálku. Novela přinese některá nová pravidla, ale k žádným zásadním změnám proti současnému stavu nedojde. Z pohledu práv zaměstnanců má velký význam náhrada vznikajících nákladů. Výsledné řešení je ovšem poměrně rozpačité a zahrnuje i možnost, že zaměstnancům náhrada příslušet nebude.
 • klíčová slova: práce dálková - novelizace

POPELKOVÁ, HANA: Jak to vloni bylo s nemocností

 • anotace: Oblast nemocenského pojištění byla v roce 2022, obdobně jako ve dvou předcházejících letech, poznamenána epidemií nemoci covid-19. S vysokým počtem nakažených osob souvisí i velký počet pracovních neschopností, zejména v první polovině roku. Současně byla vloni zaznamenána vysoká četnost čerpání ošetřovného (o 40% více než v předcovidové době).
 • klíčová slova: nemocnost - neschopnost pracovní - vývoj - 2022 - Česká republika

MORAVEC, ZBYNĚK: Karcinogeny na pracovištích

 • anotace: Mezinárodní konference pořádaná Evropskou odborovou institucí (ETUI) v Praze v polovině září měla na programu i problematiku karcinogenů na pracovištích. je to dlouhodobé téma, které je v rámci EU považováno za velmi důležité. Článek shrnuje informace, jak je na tom v tomto aspektu česká republika.
 • klíčová slova: karcinogeny - látky karcinogenní - Česká republika - stav

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zkrácené pracovní úvazky pro osoby ohrožené na trhu práce

 • anotace: Od 1. února 2023 nabyl účinnosti zákon č. 216/2022 Sb. ze dne 29. 6. 2022, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava cílí zejména na podporu větší flexibility trhu práce, motivuje zaměstnavatele k uzavírání většího počtu zkrácených pracovních úvazků a podporuje zaměstnanost ohrožených skupin obyvatel, kde je podle dlouhodobých statistik míra nezaměstnanosti nadprůměrná.
 • klíčová slova: úvazky pracovní - trh práce - zaměstnanci ohrožení - zabezpečení sociální

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2023)

DEPENBUSCH, SARAH: Virtual reality for prospective and process-related competence modeling : piloting a participatory approach and investigating user acceptance of the applied VR-tool Virtuální realita pro perspektivní a procesní modelování kompetencí: podpora participativního přístupu a zkoumání přijetí použitého nástroje VR uživateli

 • anotace: V době digitalizace je důležité odvodit požadavky na kompetence ve vztahu k budoucím digitalizovaným podnikovým procesům. Virtuální realita (VR), která umožňuje tyto procesy názorně a zážitkově prezentovat, může nabídnout zvláštní výhody pro perspektivní a s procesy související modelování kompetencí (PCM) a zapojení zaměstnanců jako tvůrců kompetenčních modelů. Za účelem prozkoumání těchto potenciálních výhod se pilotně zkouší přístup PCM založený na VR a porovnává se s konvenčním přístupem PCM. Za účelem identifikace konkrétních atributů VR byla vyhodnocena uživatelská přijatelnost použitého nástroje VR. Výsledky ukazují, že realistická vizualizace a možnosti interakce, které VR poskytuje, podporují perspektivní a procesní zaměření analýzy při modelování kompetencí. Zaměstnancům je tak umožněno identifikovat budoucí požadavky na kompetence s ohledem na jednotlivé kroky procesu. Srovnání s konvenčním přístupem PCM ukazuje, že prospektivní a procesní kompetenční modely vytvořené ve VR poskytují vyšší úroveň podrobnosti, pokud jde o počet identifikovaných kompetenčních požadavků. V průběhu hodnocení uživatelské přijatelnosti jsou odvozeny konkrétní atributy VR, které nejvíce podporují participativní PCM (např. 3D vizualizace, vnímaná imerze).
 • klíčová slova: kompetence - realita virtuální - digitalizace - modelování - participace

STANGE, LENA: Wie nutzen Unternehmen externe Unterstützungsangebote zu psychischer Gesundheit? : ein Blick auf die Dienstleistungsbranchen ambulante Pflege und IT-Dienste Jak firmy využívají externí nabídku podpory v oblasti duševního zdraví?: pohled na ambulantní péči a IT služby v rámci sektoru služeb

 • anotace: Velká část německé pracovní síly je zaměstnána v sektoru služeb. Zaměstnanci, jejichž práce se vyznačuje flexibilními interakcemi, se potýkají s obzvláště náročnými úkoly. Cílené intervence ze strany podniků s ohledem na duševní zdraví jsou poměrně vzácné. V rámci kvalitativní studie v projektu FlexiGesA ("Designing flexible service work to promote health") bylo v severozápadním Německu dotazováno dvanáct odborníků působících v oblasti ambulantní péče a IT služeb a zainteresovaných stran v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory zdraví na pracovišti, aby byla zhodnocena situace a potřeba změny s cílem zjistit, jaké podpůrné služby jsou k dispozici pro řešení duševního stresu zaměstnanců a do jaké míry jsou využívány. Výsledky ukazují, že z pohledu dotazovaných zúčastněných stran, které v této oblasti působí, stále existují nedostatky, částečně v oblasti informovanosti, ale především v oblasti propojení podpůrných služeb.
 • klíčová slova: zdraví duševní - práce duševní - služby - technologie informační - péče ambulantní - intervence - podpora zdraví

WELZ, TORSTEN: Evolution von Produktionskultur und Sicherheitskultur zu einer Ganzheitlichen Sicherheitsgerichteten Produktionskultur für KMU Vývoj kultury výroby a kultury bezpečnosti k holistické kultuře výroby orientované na bezpečnost pro malé a střední podniky

 • anotace: Technická a organizační opatření dnes vedou pouze k malému snížení počtu pracovních úrazů, protože v rámci zavedené kultury bezpečnosti již bylo dosaženo velmi vysokých standardů. V důsledku toho se počty úrazů již několik let pohybují kolem dosažené úrovně. Dnešní pracovní úrazy lze tedy z velké části přičíst (nesprávnému) chování zaměstnanců. Dalšího snížení počtu pracovních úrazů lze proto dosáhnout pouze tehdy, pokud se zaměstnanci budou vyhýbat bezpečnostně kritickým situacím a aktivně pracovat na jejich nápravě. Zde lze najít zásadní paralely mezi kulturou bezpečnosti a holistickými výrobními systémy (Ganzheitlichen Produktionssystemen, GPS). Cílem GPS je, aby zaměstnanci samostatně rozpoznali plýtvání a chyby v procesech a přispěli k jejich odstranění způsobem, který přináší přidanou hodnotu. Obě filozofie je nyní třeba spojit do holistického přístupu. To by mělo zejména malým a středním podnikům umožnit další rozvoj bezpečnosti práce i procesů v podniku způsobem šetřícím zdroje. Zejména podniky s omezenými zdroji, což je častý případ malých a středních podniků, si tak budou moci zajistit pozici do budoucna.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - přístupy - řízení bezpečnosti práce - řízení podnikové - zaměstnanci - participace

NEGT, PHILIP: Eine systematische Übersicht und Meta-Analyse zum Zusammenhang von destruktiver Führung und der psychischen Gesundheit Beschäftigter Systematický přehled a metaanalýza vztahu mezi destruktivním vedením a duševním zdravím zaměstnanců

 • anotace: Vztahy mezi manažery a zaměstnanci jsou považovány za důležitý faktor ovlivňující duševní pohodu na pracovišti. Pro popis dysfunkčních aspektů vedení na pracovišti se v poslední době stále častěji používají termíny jako toxické vedení nebo zneužívající dohled. Tento článek představuje výsledky systematického přehledu o vztahu mezi destruktivními formami vedení a duševním zdravím zaměstnanců. Na základě definovaných kritérií pro zařazení a systematické rešerše literatury bylo identifikováno 36 primárních studií. Mezi ukazatele psychického poškození patřily (1) subklinické příznaky duševních poruch (2) vyhoření a emoční vyčerpání a (3) obecné charakteristiky averzivně prožívané psychické zátěže (např. zvýšená úroveň stresu).
 • klíčová slova: vedení lidí - řízení lidských zdrojů - dysfunkce - destrukce - stres psychický - zátěž pracovní - zátěž psychická

HELFEN, MARKUS: Globale Arbeitsstandards und Arbeitswissenschaft : wie weiter auf dem Weg zu nachhaltiger Arbeit in globalen Lieferketten? Globální pracovní normy a věda o práci: co dál na cestě k udržitelné práci v globálních dodavatelských řetězcích?

 • anotace: Měřeno podle hodnotících standardů interdisciplinárního a humanistického chápání vědy o práci, existuje hluboká propast mezi úrovní znalostí dosažených v oblasti udržitelného navrhování práce a zdokumentovanou realitou práce na začátku globálních dodavatelských řetězců. Tento komentář proto vyzývá k interdisciplinárnímu dialogu mezi vědou o práci a jejími sesterskými společenskovědními disciplínami s cílem rozšířit výzkum vědy o práci v globálních dodavatelských řetězcích. Na pozadí zpráv Mezinárodní organizace práce článek nejprve popisuje, jak je v současné společenskovědní literatuře interpretován rozdíl mezi formálním stanovením norem na jedné straně a dodržováním pravidel v praxi na straně druhé. Dále jsou zkoumány jednotlivé poznatky na základě soukromých dodavatelských auditů a veřejných inspekcí práce, které mohou poskytnout náznaky konkrétních příspěvků vědy o práci k danému tématu. V závěru článku jsou uvedeny úvahy o tom, jak může věda o práci rozšířit internacionalizaci svého výzkumu, aby byla slyšet v debatě o prosazování globálních pracovních norem - například prostřednictvím zákona o dodavatelském řetězci.
 • klíčová slova: ILO - práce - standardy - řetězce dodavatelské - produkce - zaměstnanci

UHLMANN, LENA MARIE: In what ways does age-differentiated leadership influence employee health? Jakým způsobem ovlivňuje věkově diferencované vedení zdraví zaměstnanců?

 • anotace: Podle Wegge et al. (2014) může chování vedoucích pracovníků ovlivnit zdraví zaměstnanců několika způsoby. Model popisuje vedoucí pracovníky (1) jako aktéry s přímým vlivem na zdraví zaměstnanců, (2) jako tvůrce pracovních systémů, (3) jako moderující faktor (nárazník/zesilovač) vlivu pracovních požadavků a zdrojů na zdraví, (4) jako tvůrce skupinového klimatu a identifikace a (5) jako přímé vzory chování souvisejícího se zdravím. Za účelem shromáždění důkazů o užitečnosti tohoto vícecestného modelu byly analyzovány souvislosti mezi věkově diferencovaným vedením (age-differentiated leadership, ADL) a zdravím u 947 zaměstnanců německé technologické společnosti. ADL je styl vedení, který zohledňuje zvláštnosti věkově smíšených týmů a také rozlišuje mezi různými potřebami různých věkových skupin. Bylo zjištěno, že lepší ADL (při kontrole vedení orientovaného na zaměstnance) je spojen s menším počtem fyzických a psychických potíží (cesta 1). Tento vztah je zprostředkován sociální podporou vedoucího (cesta 2) a lepším rekreačním klimatem v týmu (cesta 4). Lepší ADL také snižuje negativní vliv psychických pracovních nároků na psychické symptomy (cesta 3).
 • klíčová slova: zdraví - věk - klima organizační - vedení lidí - přístupy

LARSEN, CHRISTA: Betriebe im Spagat zwischen Digitalisierungs- und Fachkräftesicherungsdruck Podniky se zmítají mezi tlakem digitalizace a zajištěním kvalifikovaných pracovníků

 • anotace: V diskusích o digitalizaci ekonomiky jsou zaměstnanci a vedoucí pracovníci podniků považováni za klíčové faktory její úspěšné implementace (Lucas-Nülle 2019). Tyto diskuse však jen zřídka zahrnují skutečnost, že osoby s rozhodovací pravomocí v podnicích mají ambivalentní postoj k digitalizaci a k jejich snaze udržet si zaměstnance a kvalifikované pracovníky. Je nesporné, že digitalizace je jedním z klíčových faktorů v moderním světě práce, zejména v zájmu zachování konkurenceschopnosti (Bruckner et al. 2018; Gehrckens 2016). V zájmu zachování konkurenceschopnosti proto musí všichni, od začínajících podniků až po zavedené společnosti, v průběhu digitální transformace přehodnotit a reorganizovat vlastní činnost (Micha a Koppers 2016).
 • klíčová slova: digitalizace - pracovníci - kvalifikace - požadavky kvalifikační - podniky

BOGODISTOV, YEVGEN: Burnout im Homeoffice : Auswirkungen von Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen im Homeoffice auf Burnout und Schlafqualität Vyhoření při práci z domova: vliv pracovních požadavků a pracovních zdrojů práce z domova na vyhoření a kvalitu spánku

 • anotace: Počet absencí zaměstnanců z důvodu vyhoření každoročně stoupá. Zároveň pandemie koronaviru masivně zvýšila trend práce z domova jako nového způsobu práce. To znamená, že společnosti musí své zaměstnance podporovat při zvládání těchto změn. Tento článek se zabývá vlivem pracovních požadavků a pracovních zdrojů při práci z domova na vyhoření a kvalitu spánku. Empirické výsledky, které byly získány prostřednictvím online průzkumu, ukazují, že pracovní nároky přispívají k výskytu osobního a pracovního vyhoření, zatímco pracovní zdroje nemají na zmírnění vyhoření žádný vliv. Studie také ukazuje, že vyhoření související s prací zvyšuje riziko osobního vyhoření. Osobní vyhoření zvyšuje nespavost, zatímco vyhoření související s prací má na nespavost pouze nepřímý vliv. Pracovní nároky a pracovní zdroje nezvyšují problémy se spánkem přímo, pracovní nároky však nespavost zhoršují nepřímo (prostřednictvím vyhoření). Výsledky získané v této studii tvoří základ pro budoucí studie na téma nových forem práce, vyhoření a kvality spánku.
 • klíčová slova: práce z domova - práce dálková - formy práce - požadavky pracovní - syndrom vyhoření - spánek

 

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2023)

MENŠÍKOVÁ, KAROLÍNA: Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti rovného zacházení a diskriminace

 • anotace: Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce se již několik let zaměřují na kontroly rovného zacházení a dodržování zákazu diskriminace, od roku 2016 se pak soustřeďují speciálně také na kontroly rovného odměňování mužů a žen, které nejprve probíhaly v souvislosti s projektem známým pod názvem 22 % K ROVNOSTI, ten byl však koncem minulého roku ukončen. Nově se na téma nerovného odměňování zaměřuje projekt Rovná odměna, kde opět aktivně participují také orgány inspekce práce. Projekt Rovná odměna přímo navazuje na předchozí projekt a jeho aktivity, současně má však mnoho nových aktivit a cílů, které souvisejí mimo jiné s novou směrnicí EU, která se týká transparentnosti v odměňování.
 • klíčová slova: zacházení rovné - diskriminace - odměňování - inspekce práce - kontroly

VLČEK, TOMÁŠ: Diskriminace při přístupu k zaměstnání

 • anotace: Listina základních práv a svobod ve svém článku 26. odst. 3 větě první přiznává každému právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací, přičemž se jedná o základní právo člověka, zařazené do kategorie hospodářských, sociálních a kulturních práv. Podle ust. § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je při uplatňování práva na zaměstnání zakázána jakákoliv diskriminace a jsou zde taxativně uvedeny důvody, na základě kterých nelze uchazeče o zaměstnání diskriminovat. Tyto jsou obsahově shodné s úpravou zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích podle ust. § 16 odst. 2 zákoníku práce. Hledisko kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností osoby ucházející se o zaměstnání je v souladu s ust. § 30 odst. 1 zákoníku práce v působnosti zaměstnavatele, aniž by předpoklady kladené zvláštními předpisy na zaměstnance tím však byly dotčeny.
 • klíčová slova: zaměstnání - diskriminace - vztahy pracovněprávní

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2022

 • anotace: V roce 2022 bylo v České republice nově hlášeno celkem 44 608 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 704 pracovních úrazů utrpěly ženy. Celkově 43 561 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 14 421 událo ženám. V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 6 887 osob, tj. o 256 osob méně než v roce 2021. V období 2013–2022 počet případů narůstal a klesal a celkově stoupl o 4 %.
 • klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - statistiky - Česká republika - 2022

KLUMPER, ALEŠ: Odborná způsobilost v elektrotechnice

 • anotace: Článek se věnuje odborné způsobilosti v oblasti elektrotechniky. Dá se se rozdělit do dvou bodů, a to na oprávnění a osvědčení. Držitelem oprávnění musí být každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize nebo zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení. Držitelem osvědčení musí být osoba, která vykonává obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
 • klíčová slova: elektrotechnika - zařízení elektrická - způsobilost odborná - osoby odborně způsobilé

HLAVIČKOVÁ, HANA: Evropská kampaň Zdravé pracoviště 2023-2025se zaměří na digitální technologie

 • anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci připravila na období 2023−2025 další ze svých kampaní Zdravé pracoviště, tentokrát zaměřenou na digitální technologie. Nová kampaň má název Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku. Téma kampaně bylo zvoleno proto, že digitální technologie nabízejí pracovníkům a zaměstnavatelům ve všech odvětvích více příležitostí, ale představují také výzvy a rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Na více než 80 % pracovišť v celé Evropě se používají osobní počítače, notebooky, tablety, chytré telefony a další mobilní zařízení.
 • klíčová slova: digitalizace - kampaně evropské - osvěta - Evropská agentura pro BOZP

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail