Mám povinnost hlásit všechny své pracovní poměry?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnavatel po mě požaduje sdělení všech pracovních poměrů, které vykonávám. Jako důvod uvádí bezpečnost práce. Mám povinnost mu danou informaci sdělit?

Má plnou pravdu, tuto povinnost máte. V zákoníku práce sice není tzv. expresis verbis řečeno, že se má zaměstnavatel před nástupem konkrétně zeptat na to a na to, ale platí zásada, že zaměstnavatel si musí zjistit, jestli zaměstnanec nemá uzavřeny ještě další pracovněprávní vztahy. Jednak z ustanovení § 304 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel svůj souhlas daný zaměstnanci odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Na základě tohoto ustanovení si tedy zaměstnavatelé zjišťují, zda nemáte uzavřen pracovní poměr ještě u jiného zaměstnavatele, u jeho konkurence.

Celá tato věc má ale i svůj podtext bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle ustanovení § 385 zákoníku práce platí, že u zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly trvat. Z toho vyplývá, že kdyby se Vám stal pracovní úraz a zaměstnavatel teprve následně zjistil, že máte uzavřeny ještě dva další pracovní poměry, byl by pak postaven před nemilou věc hradit Vám škodu do výše součtu všech průměrných výdělků. Z toho důvodu na školeních BOZP zdůrazňujeme, že zaměstnavatel si musí zjistit, jestli práce, na kterou bude zaměstnance zařazovat je pro něj vhodná ze zdravotních důvodů a pak si musí ověřit, jestli zaměstnanec nemá ještě uzavřeny další pracovněprávní vztahy, jestli nebude chodit do práce unavený, což je předpoklad vzniku pracovního úrazu. Zaměstnavatel za zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plně odpovídá, nakonec i jeho odpovědnost za škodu z titulu  pracovních úrazů a nemocí z povolání je objektivní, nezkoumá se nikdy zaměstnanavatelovo zavinění, jako v jiných systémech náhrady škody, takže se nelze divit, že se zaměstnavatel jistí.

Autor článku: 

Komentáře

oponentní názor

24.11.2008 - 16:30 surovec
Dovoluji si vyslovit oponentní názor. Ustanovení § 304 ZP je podle mého chápání použitelné POUZE v případě uložené povinnosti podávání informace a vyžadování si souhlasu, pokud je předmět další výdělečné činnosti zaměstnance shodný s předmětem podnikání jeho zaměstnavatele. Na jiné případy se nevtahuje. Tedy mám zato, že zde není implicitně uložena povinnost zaměstnance seznamovat svého zaměstnavatele se VŠEMI svými výdělečnými aktivitami mimo sjednaný pracovní poměr. Naopak vznášim pochybnost, zda zaměstnavatel prokazatelně seznamuje zaměstnance se VŠEMI svými aktivitami, které jsou předmětem jeho činnosti. Tedy podle mé představy minimálně s údaji zasanými v obchodním či živnostenském rejstříku. Aby bylo možno vyžadovat plnění povinnosti po zaměstnanci, musela by být splněna obecná povinnost zaměstnavatele (která je splněna primárně vždy při vzniku jakéhokoliv pracovněprávního vztahu) a to jest prokazatelně informovat o všech skutečnostech, na základě kterých vznikne zaměstnanci nová povinnost, jejímž nesplněním může vzniknout kolize s navazovaným či již navázaným pracovním poměrem. Přeji hezký den

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail