Koordinace více firem na jednom pracovišti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na jednom pracovišti jsou opravována zařízení více firem, které jsou sice spojeny jedním majitelem, ale jsou to rozdílné právnické osoby. Na pracích se podílí zaměstnanci těchto firem. Práce a lidi řídí jeden vedoucí z jedné z firem. Jak ošetřit to, aby tento vedoucí odpovídal právně za pracoviště i lidi tak, jako by to byli jeho podřízení v zaměstnaneckém poměru, včetně oblasti BOZP, PO apod. Pokud plnou mocí nebo pověřením, jak by to  mělo vypadat.

To, aby za zaměstnance jedné firmy odpovídal vedoucí zaměstnanec jiné firmy, to ošetřit nejde, i v případě zaměstnanců agentury práce jim po dobu dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele ukládá uživatel pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale uživatel nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony, neboť jeho zaměstnavatel je agentura práce. To vše platí i v ostatních případech, pracovněprávní vztahy jsou založeny na vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec a tyto dva subjekty mají vůči sobě práva a povinnosti a do tohoto vztahu jim nikdo další nemůže zasahovat. Obecně platí, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem a naproti tomu zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Proto právně musí vždy odpovídat za zaměstnance jen a jen jeho zaměstnavatel, on tuto svoji odpovědnost nemůže na nikoho přenést.

Pouze v oblasti BOZP zákoník práce připouští, že v případě plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Toto je ale v podstatě pouze dohoda o koordinaci opatření v oblasti BOZP. To není dohoda o tom, že bude na jednoho vedoucího přenesena odpovědnost za zaměstnance různých firem. Dohoda o koordinaci v oblasti BOZP spočívá v tom, aby se koordinovaly práce na pracovišti, aby si zaměstnanci vzájemně nepřekáželi nebo aby jejich práce byly z hlediska BOZP usměrňovány. Pro dohodu kromě písemnosti nejsou předepsány žádné podmínky, obsah dohody musí vycházet z konkrétních podmínek pracoviště, z toho, co se tam momentálně dělá a z toho, jaká je třeba přijmout opatření v oblasti BOZP. Dohodou určený „koordinátor“ (i když vím že toto označení se používá za specifických situací na stavbě, ale použiji ho i zde) pouze usměrňuje vedoucí jednotlivých zaměstnavatelů, aby jejich zaměstnanci si v oblasti BOZP nezpůsobili úraz apod.

Zákoník práce ještě k tomu dodává, že každý ze zúčastněných  zaměstnavatelů  je povinen
a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail