JOSRA

19.05.2008
Absolvent Fakulty všeobecného lékařství v Praze (1972); specializace v průmyslové neurologii, habilitace v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; od roku 1991 vedoucí Národního zdravotního registru nemocí z povolání, od roku 2006 vedoucí Centra pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze; člen Stálého výboru pro pracovnělékařskou péči a Stálého výboru pro vědu a výzkum Rady vlády pro BOZP; předseda sekce průmyslové neurologie České neurologické společnosti; člen redakční rady Českého pracovního lékařství; národní delegát v pracovní skupině Eurostat/EODS; řešitel řady výzkumných projektů podpořených IGA MZ ČR i EK; cca 60 původních publikací v zahraničních i domácích časopisech (z toho 17 prací v časopisech s IF) s odezvou cca 70 citací v SCI. Vybrané publikace: (1) Urban, P., Lukáš, E., Nerudová, J., Čábelková,Z., Cikrt, M.: Neurological and Electrophysiological Examination in Three Groups of Workers with Different Levels of Exposure to Mercury Vapors, Europ. J. Neurol., 6, 1999, 571-577 (2) Urban, P., Gobba, F., Nerudová, J., Lukáš, E., Čábelková, Z., Cikrt, M.: Color Discrimination Impairment in Workers Exposed to Mercury Vapor. NeuroToxicol., 24, 2003, 711-716 (3) Urban, P., Nerudová, J., Čábelková, Z., Krajča, V., Lukáš, E., Cikrt, M.: EEG Photic Driving in Workers Exposed to Mercury Vapors. NeuroToxicol., 24, 2003, 23-33 (4) Urban, P., Pelclová, D., Lukáš, E., Kupka, K., Preiss, J., Fenclová, Z., Šmerhovský, Z.: Neurological and Neurophysiological Examination on Workers with Chronic Poisoning by 2,3,7,8-TCDD: Follow-up 35 Years after Exposure, Europ. J. Neurol., 14, 2007, 213-218
19.05.2008
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na vedoucích pozicích jak v podnikové sféře, tak i v centrálních orgánech a od roku 2000 pracuje jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Zabývá se kvalitou pracovního života, vlivem nových způsobů organizace práce na pracovní podmínky a pracovní pohodu, problematikou vztahu bezpečnosti práce a produktivity práce, vztahu člověka a práce, výskytu i prevencí negativních jevů na pracovištích. V současnosti se podílí na řešení několika úkolů: „Vliv změn světa práce na kvalitu života“, „Faktory a indikátory sociálně ekonomických změn, vědecko-technického rozvoje a jejich vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“, „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“.
19.05.2008
Absolvent Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení; doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství; odborné způsobilosti: pro prevenci rizik ve stavbě a provozu výrobních strojů, absolvent kurzu Ausbildung zur zertifiziertem Risikomanager na TÜV Akademia Österreich a držitel certifikátu TÜV. Vědeckovýzkumná činnost: 1996-2004 Zabezpečování jakosti při vývoji a konstrukci obráběcích center; 2000-2005 Automatizace výrobních strojů a systémů; 2004-dosud Management rizik ve stavbě výrobních strojů; 2006-dosud Rychlá automatická manipulace; 2006-dosud Postprocesní a inprocesní kontrola. Univerzitní aktivity: 1999 - dosud, vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného centra strojírenské výrobní techniky a technologií ČVUT Praha – pracoviště ÚVSSR, FSI VUT v Brně; 2005 - dosud, Vedoucí Odboru výrobních strojů na ÚVSSR , FSI VUT v Brně; 2006 - dosud, Ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na FSI VUT v Brně. Řešitel a spoluřešitel projektů a analýz z oblasti zajišťování bezpečnosti výrobních strojů a zařízení.
14.05.2008
Je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, oboru vědecké informace a knihovnictví. Ve VÚBP, v. v. i. pracuje na pozici výzkumného a vývojového pracovníka se specializací na otázky vzdělávání dospělých v BOZP a v prevenci rizik moderními vzdělávacími metodami, vč. e-learningu, a na další formy poskytování znalostí. Na úseku výchovy a vzdělávání dospělých se účastní řešení projektů výzkumného záměru, grantů a dalších projektů řešených VÚBP, v.v.i. Její specializací je navrhování vzdělávacích programů a učebních pomůcek a nástrojů pro studium BOZP na českých vysokých a vyšších odborných školách a jejich implementace a dále vývoj e-kurzů pro další vzdělávání dospělých v BOZP. Pro uvedené typy vzdělávání navrhuje a zpracovává studijní opory, další vzdělávací pomůcky, metodické a instruktážní návody. Spolupracuje na řešení projektů zaměřených na osvětu a propagaci BOZP a na prevenci rizik. V rámci další činnosti VÚBP, v.v.i., se podílí na obsahovém zajištění a správě českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu) a na řešení některých dalších úkolů.
29.04.2008
Zdroj:
časopis pro snadnější a rychlejší výměnu informací formou článků odborníků
26.04.2008
Absolvent Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Praha (1987) obor ochrana životního prostředí a krajinná ekologie se zaměřením na pracovní prostředí; specializace v ergonomii a spolehlivosti lidského činitele, pracovních rizik a bezpečnosti průmyslu. Od roku 1994 vedoucí Oddělení ergonomie pracovních rizik VÚBP; od roku 2007 ředitel VÚBP, v.v.i. Předseda české ergonomické společnosti. Člen redakční rady recenzovaného časopisu SPEKTRUM sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Řešitel řady výzkumných projektů podpořených MPSV, MPO a GAČR. Externí učitel na FBI VŠB-TU Ostrava. Autor a spoluautor řady původních prací v zahraničních i domácích časopisech. Vybrané publikace: (1) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů. Bezpečnost a hygiena práce, 2000, č. 5-6, 3 s. (2) Malý, S. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 11, s. 16–19. (3) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů : část 1. BOZPinfo.cz, 02.05.2002. Dostupný na www: . (4) Malý, S. Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií : k zákonu č. 353/1999 Sb. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 10 (2002), s. 4–9. (5) Gilbertová, S.; Malý, S. Education of ergonomics in Czech republic : příspěvek na konferenci IEA ergonomice. Madeira, Fungal, červen 2004. (6) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Moderné trendy hodnotenia pracovného prostredia. Bezpečná práca, 2005, č. 5, 4 s. (7) Lehocká, H.; Jirák, Z.; Malý, S. Klimatická komora : unikátní zdravotnické zařízení pro testování fyziologické reakce organismu na tepelnou zátěž. 2005. 16 s. Dostupný na www: . (8) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Modern trends in working environment level evaluation. V tisku JOSE (impact). (9) Skřehot, P.; Hladký, A.; Malý, S. Hierarchická analýza úkolů (HTA). V tisku Česká psychologie (impact). (10) Paleček, M.; Malý, S.; Gieci, A….[et al.]. Spolehlivost lidského činitele :1. část [pracovní materiál]. Praha : VÚBP, 2006, (11) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Approach to Ergonomics of Thermal Environment:Evaluation of Non-Uniform Heat Stress by the Globe Stereothermometer. JOSE (návrh 2008). (12) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Way of Radiant Temperature Asymmetry Estimation in Workplaces.International Journal of Occupational and Environmental Health. (návrh 2008). (13) Jokl, M.V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H,: Šebesta D. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro stanovení operativní teploty a radiační teplotní asymetrie. VVI (návrh 2008).

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail