Redakční rada

18.02.2020
Career objective is to achieve excellence in education, research and delivery of contemporary best-practice safety science solutions, investigations and analyses. Career highlights include development of the globally unique Bachelor of Accident Forensics degree and Masters in Accident Investigation degree with specialisations in Aviation, Road, Rail and Industrial accident investigation at CQUniversity. The programs' development included creating the first genuine multi-modal forensic investigation teaching laboratory in the world. Sought after by airline Boards and other high profile aviation industry organisations to provide independent oversight of operational safety governance arrangements and performance. Received prestigious awards for contribution to safety science and the safety profession in Australia. Elected to lead the safety professional association, the Safety Institute of Australia, as National President for nine years. Inducted by the Governor-General of the Commonwealth of Australia to lead the Australian safety profession's academic and technical safety science endeavours as Dean, College of Fellows, Safety Institute of Australia. Academic appointments include Associate Professor, Head of Transport and Safety Science Courses at CQUniversity and Discipline Leader, Accident Forensics and Investigation CQUniversity. Formerly a member of the Senior Faculty, Royal Institute of Technology Stockholm, Associate Professor/Senior Research Fellow at Monash University Accident Research Centre and member of the RMIT Aviation and Aerospace Industry Review Panel. Member of the Editorial Boards of two international safety science journals; Journal of Safety and Health Research and Practice and the e-journal; Safety Science Monitor. Presently supervising three Doctoral candidates, two Higher Degree Research Masters candidates and five Master of Safety Science course work minor thesis students at CQUniversity. There has also been twelve project completions since 2014, and currently working with five potential Higher Degree Research students preparing expressions of interest to commence research studies at CQUniversity. Sought after by the television, radio and news media in Australia and overseas for expert opinion and comment on aviation, rail and road crashes, industrial accidents and related safety science. Since 2014, over fifty interviews have resulted in rebroadcast and republication into over 200 television, radio, newspaper and online news media in Australia and overseas including translation into multiple foreign languages. An award winning and experienced researcher whose airline accident prevention research has been internationally recognised for its adoption by the global industry and its delivery of significant and lasting reductions in fatal accident frequency and severity. Forty papers published in peer reviewed and refereed safety related journals and seventy seven invited technical presentations at aviation safety, rail safety, road safety, OHS, accident investigation and risk management conferences in Australia and overseas. Leader of several hundred major accident and serious incident investigations in aviation and other industries for Governments, airlines and other industry organisations over 40 years.   Previously held many appointments to government panels and industry committees and Counsels related to aviation safety, OHS, accident investigation and risk management. Previously held executive safety management positions in industry over the past 40 years which has included leadership of trans-disciplinary teams of staff with qualifications and experience allied to the delivery of effective safety programs, including occupational physicians, crash investigators, lawyers, ergonomists, sociologists, forensic scientists, psychologists, engineers and safety professionals. Leader of more than one hundred risk analyses and safety system development projects for government and industry over 40 years. Education includes a PhD (Airline Accident and Injury Prevention project), Master of Applied Science (Fatal Aircraft Pushback Accident Prevention project), Graduate Diploma in Occupational Hazard Management, all from the University of Ballarat (now Federation University), Aviation Safety Program Management short course qualifications from the University of Southern California and Air Safety Investigation short course qualifications from the former Australian Bureau of Air Safety Investigation. Presently enrolled in the Graduate Certificate in Tertiary Education having completed the Nature of Learning and Teaching unit. Previously held VET Certificate IV in Training and Assessment now requiring upgrade. CV
18.02.2020
Associate Professor in Human Factors & Systems Safety, School of Health, Medical & Applied Sciences Chief Investigator/Research Group Leader: Human Factors in Engineering, Centre for Railway Engineering Tertiary Education Division, CQUniversity, Australia Dr Yvonne Toft is a renowned personality in Australia in the field of Safety Sciences and is presently associate professor in Human Factors & Systems Safety, and Head of Programs, Transport & Safety Sciences in the Higher Education Division, Central Queensland University, Australia.  She has done her PhD from CQ University, Australia .She believes LISTENING to Safety Science is a very important area for the entire global society. Yvonne currently leads a dynamic transdisciplinary program group teaching and researching in areas related to human factors engineering, OHS, accident forensics & investigation, operational systems safety and technology, risk engineering and fatigue risk management in public safety, industrial and transport related contexts (including aviation, rail and road). CQU has a dedicated purpose-built multi-modal ‘forensic investigation crash lab’ (in Bundaberg) for simulation of accident scenarios and investigation; and the team also research and teach with colleagues from the Centre for Railway Engineering and the Appleton Institute. Her current lead roles in teaching include socio-technical systems analysis and design, human factors engineering, accident investigation and analysis, systems safety, ethics, logic and scientific reasoning, research and design.  She has won multiple institutional, national and international awards for curriculum innovation.  She is passionate about empowering people to achieve optimal outcomes in systems whether that be her own staff, her students or users of socio-technical systems. Current lead roles in research include grants with the Collaborative Research Centre for Rail Innovation, for example, development of human factors analysis tools for the introduction of new technologies; cost effective redesign of rural and occupational level crossings to prevent vehicle-train collisions; socio-technical analysis of new technology integration for track worker safety; network investment vs safety of pedestrian crossings; human factors considerations in LED signalling and optimisation of learning from level crossing near collisions. Yvonne has a long history of active involvement and leadership in multiple professional associations nationally and internationally spanning safety, engineering, human factors and learning & teaching. Specialties: reduction of design-induced end user error sources in original engineering design, accident analysis, prediction of error sources, systems safety, transdisciplinary communication and design, professional communities of practice, innovation of curriculum design in flexible learning.   She has completed various courses from Stanford University, Michigan University, University of Pennsylvania, Wharton school of  University of Pennsylvania, etc CV and publication list
24.01.2020
Absolvent Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze – obor Aplikovaná informatika. V roce 2014 absolvoval vědeckou stáž na Novém Zélandu na University of Auckland. Od roku 2016 působí na Katedře informačních technologií VŠE jako odborný asistent se zaměřením na datové aktivity a projekty, konkrétně Data Festival, celou skupinu výukových programů Data&Business a projekty rozšiřující možnosti firem pomocí IT a analytiky. Pravidelně vyučuje na zahraničních univerzitách (University of Applied Sciences, LAB University of Applied Sciences, Wirtschaftsuniversität Wien). V roce 2019 absolvoval odbornou stáž na UC Berkeley Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology. Je řešitelem výzkumných projektů a autorem řady odborných článků a příspěvků na konferencích. Má více než 12 let zkušeností na komerčních projektech v oboru softwarového vývoje a analytiky. Pracoval jako projektový manažer/business analytik na softwarových projektech pro mezinárodní společnosti (např. Compass Group, CZ LOKO, Emerson Climate Technologies, Linet, Siemens) a v posledních letech působí jako business analytik na projektech převážně z oblasti dat a analytiky. CV Publikační činnost
04.03.2019
Profesor na fakultě bezpečnostního inženýrství a senior researcher na Výzkumném energetickém centru VŠB; hlavní náplň činnosti: tutoring, koordinace mezinárodních i národních projektů, vytváření koncepcí vědy a výzkumu; udržování a rozvíjení vědecké spolupráce na mezinárodní úrovni, účast na vědeckých a odborných orgánech; vedení doktorandů a pedagogická práce včetně garantování předmětů, přednášení a vedení diplomových prací. Členství v národních a  mezinárodních komisích, radách a pracovních skupinách. Reprezentace České republiky, nominace vládou nebo ministerstvem. Obory činnosti: bezpečnost, rizika, životní prostředí, energetika, analytická chemie, anorganická chemie. Autor celé řady odborných publikací, vědeckých článků a konferenčních příspěvků.
10.12.2018
Absolvent Žilinskej univerzity v Žiline (2004); špecializácia krízový manažment, habilitácia na tému úlohy informačných systémov v dosahovaní požadovanej úrovne bezpečnosti v obore Civilná ochrana; od roku 2010 bol prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy na fakulte bezpečnostného inžinierstva a od roku 2014 je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing na Žilinskej univerzite; v roku 2010 absolvoval 5 mesačný výskumný pobytu na the University of Pittsburgh, Center for Disaster Management, the Graduate School of Public and International Affairs, USA; v roku 2012 člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie informačných systémov v krízovom manažmente ISCRAM 2012, na Simon Fraser University, Vancouver, Kanada; aktívny člen ISCRAM (International Association for Information Systems for Crisis Response and Management) a IEEE; riešiteľ rady výskumných projektov podporených APVV, VEGA, MV ČR - bezpečnostní výzkum, ako aj EK - 7RP a H2020; cca 25 pôvodných publikácií v zahraničných a domácich časopisoch (z toho 4 práce v časopisoch s IF) s odozvou cca 23 citácii v SCI. Vybrané publikácie: (1) Simak, L. and Ristvej, J., 2009: The Present Status of Creating the Security System of the Slovak Republic after Entering the European Union, In: Journal of Homeland Security and Emergency Management, V 6, I 1, Article 20, ISSN: 1547-7355. (2)  Lovecek, T., Ristvej, J., and Simak, L., 2010: Critical Infrastructure Protection Systems Effectiveness Evaluation, In: Journal of Homeland Security and Emergency Management, V 7, I 1, Article 34, ISSN: 1547-7355. (3) Zagorecki, A.T., Johnson, D.E.A., Ristvej J., 2013: Data Mining and Machine Learning in the Context of Disaster and Crisis Management, In: International Journal of Emergency Management, V 9, I 4, p. 351-365, ISSN: 1471-4825. (4) Ristvej, J. and Zagorecki, A., 2011: Information systems for crisis management – Current applications and future directions, In: Komunikacie - Communications: Scientific Letters of the University of Zilina, V 13, I 2, p. 59-63, ISSN: 1335-4205.
19.02.2009
Absolvent Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor fyzika se zaměřením na jemnou mechaniku a optiku; státní rigorózní zkouška v oboru optika a kvantová elektronika; od roku 1978 praxe v k.p. Křižík Praha - oblast vývoje technologie optiky, tvorby technických norem a zkušebnictví; 1989 – 1992 Výzkumný ústav Tesla A.S.Popova – koordinace odvětvové normalizace; 1992-2000 ČÚBP – řízení odboru analýz a informací zahrnující koordinaci technické harmonizace, aproximace práva ČR s předpisy ES v oblasti BOZP, harmonizace metodiky ČR s předpisy ES v oblasti statistiky pracovních úrazů a projekce ICT pro podporu řízení BOZP; 2000-2004 MV ČR – tvorba analýz a koncepcí ICT; 2004 -2008 MPSV – řízení odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí zahrnující tvorbu právních předpisů, koncepci výzkumu a vývoje a národní politiky BOZP.
19.08.2008
Bývalý vědecký tajemník a v letech 1991 -2006 ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) je absolventem ČVUT FEL. Je držitelem certifikátu TQM and risk management uděleného Brookhaven College, Texas USA. V období let 2005 – 2008 byl Adjunkt Associate Professor na Edith Cowan University, W. Australia. Je členem World Safety Organization (WSO), jejím zástupcem pro OSN a držitelem osvědčení Certified Governmental Safety Officer. V oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spolehlivosti lidského činitele a prevence průmyslových havárií vedl a podílel se na řešení výzkumných projektů. Je autorem řady odborných publikací a článků.
21.05.2008
Absolventka Fakulty výrobně-ekonomické VŠE v Praze – obor ekonomika průmyslu; 1990 - kandidátka ekonomických věd v oboru ekonomika průmyslu; 2000 – docentka v oboru podniková ekonomika a management VŠE v Praze; 2006 - profesorka v oboru podniková ekonomika a management VŠE v Praze; 2003 – dosud vedoucí katedry personalistiky VŠE v Praze. Řešitelka a spoluřešitelka projektů pro GA ČR, NVF – Phare, MŠMT, VÚBP a MPSV v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
19.05.2008
Absolvent Fakulty všeobecného lékařství v Praze (1972); specializace v průmyslové neurologii, habilitace v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; od roku 1991 vedoucí Národního zdravotního registru nemocí z povolání, od roku 2006 vedoucí Centra pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze; člen Stálého výboru pro pracovnělékařskou péči a Stálého výboru pro vědu a výzkum Rady vlády pro BOZP; předseda sekce průmyslové neurologie České neurologické společnosti; člen redakční rady Českého pracovního lékařství; národní delegát v pracovní skupině Eurostat/EODS; řešitel řady výzkumných projektů podpořených IGA MZ ČR i EK; cca 60 původních publikací v zahraničních i domácích časopisech (z toho 17 prací v časopisech s IF) s odezvou cca 70 citací v SCI. Vybrané publikace: (1) Urban, P., Lukáš, E., Nerudová, J., Čábelková,Z., Cikrt, M.: Neurological and Electrophysiological Examination in Three Groups of Workers with Different Levels of Exposure to Mercury Vapors, Europ. J. Neurol., 6, 1999, 571-577 (2) Urban, P., Gobba, F., Nerudová, J., Lukáš, E., Čábelková, Z., Cikrt, M.: Color Discrimination Impairment in Workers Exposed to Mercury Vapor. NeuroToxicol., 24, 2003, 711-716 (3) Urban, P., Nerudová, J., Čábelková, Z., Krajča, V., Lukáš, E., Cikrt, M.: EEG Photic Driving in Workers Exposed to Mercury Vapors. NeuroToxicol., 24, 2003, 23-33 (4) Urban, P., Pelclová, D., Lukáš, E., Kupka, K., Preiss, J., Fenclová, Z., Šmerhovský, Z.: Neurological and Neurophysiological Examination on Workers with Chronic Poisoning by 2,3,7,8-TCDD: Follow-up 35 Years after Exposure, Europ. J. Neurol., 14, 2007, 213-218
19.05.2008
Absolvent Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení; doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství; odborné způsobilosti: pro prevenci rizik ve stavbě a provozu výrobních strojů, absolvent kurzu Ausbildung zur zertifiziertem Risikomanager na TÜV Akademia Österreich a držitel certifikátu TÜV. Vědeckovýzkumná činnost: 1996-2004 Zabezpečování jakosti při vývoji a konstrukci obráběcích center; 2000-2005 Automatizace výrobních strojů a systémů; 2004-dosud Management rizik ve stavbě výrobních strojů; 2006-dosud Rychlá automatická manipulace; 2006-dosud Postprocesní a inprocesní kontrola. Univerzitní aktivity: 1999 - dosud, vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného centra strojírenské výrobní techniky a technologií ČVUT Praha – pracoviště ÚVSSR, FSI VUT v Brně; 2005 - dosud, Vedoucí Odboru výrobních strojů na ÚVSSR , FSI VUT v Brně; 2006 - dosud, Ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na FSI VUT v Brně. Řešitel a spoluřešitel projektů a analýz z oblasti zajišťování bezpečnosti výrobních strojů a zařízení.
26.04.2008
Absolvent Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Praha (1987) obor ochrana životního prostředí a krajinná ekologie se zaměřením na pracovní prostředí; specializace v ergonomii a spolehlivosti lidského činitele, pracovních rizik a bezpečnosti průmyslu. Od roku 1994 vedoucí Oddělení ergonomie pracovních rizik VÚBP; od roku 2007 ředitel VÚBP, v.v.i. Předseda české ergonomické společnosti. Člen redakční rady recenzovaného časopisu SPEKTRUM sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Řešitel řady výzkumných projektů podpořených MPSV, MPO a GAČR. Externí učitel na FBI VŠB-TU Ostrava. Autor a spoluautor řady původních prací v zahraničních i domácích časopisech. Vybrané publikace: (1) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů. Bezpečnost a hygiena práce, 2000, č. 5-6, 3 s. (2) Malý, S. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 11, s. 16–19. (3) Malý, S. Rizikové faktory pracovních systémů : část 1. BOZPinfo.cz, 02.05.2002. Dostupný na www: . (4) Malý, S. Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií : k zákonu č. 353/1999 Sb. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 10 (2002), s. 4–9. (5) Gilbertová, S.; Malý, S. Education of ergonomics in Czech republic : příspěvek na konferenci IEA ergonomice. Madeira, Fungal, červen 2004. (6) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Moderné trendy hodnotenia pracovného prostredia. Bezpečná práca, 2005, č. 5, 4 s. (7) Lehocká, H.; Jirák, Z.; Malý, S. Klimatická komora : unikátní zdravotnické zařízení pro testování fyziologické reakce organismu na tepelnou zátěž. 2005. 16 s. Dostupný na www: . (8) Jokl, M.; Malý, S.; Paleček, M. Modern trends in working environment level evaluation. V tisku JOSE (impact). (9) Skřehot, P.; Hladký, A.; Malý, S. Hierarchická analýza úkolů (HTA). V tisku Česká psychologie (impact). (10) Paleček, M.; Malý, S.; Gieci, A….[et al.]. Spolehlivost lidského činitele :1. část [pracovní materiál]. Praha : VÚBP, 2006, (11) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Approach to Ergonomics of Thermal Environment:Evaluation of Non-Uniform Heat Stress by the Globe Stereothermometer. JOSE (návrh 2008). (12) Jokl, M. V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H. A New Way of Radiant Temperature Asymmetry Estimation in Workplaces.International Journal of Occupational and Environmental Health. (návrh 2008). (13) Jokl, M.V.; Malý S.; Jirák Z.; Tomášková H,: Šebesta D. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro stanovení operativní teploty a radiační teplotní asymetrie. VVI (návrh 2008).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail