Recenzenti

24.02.2015
Absolvent oboru pedagogika-psychologie a specializačního postgraduálního studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má doktorát z letecké psychologie, dále je akreditovaným dopravním psychologem a držitelem certifikátu EuroPsy a mentor Europsy. Zaměřuje se na nábor a výběr zaměstnanců, dopravní psychologii, psychologii práce a organizace, vzdělávání a rozvoj – soft skills. V daných oblastech působí jako nezávislý odborník. Externě dále spolupracuje např. s Probační a mediační službou, Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Vysokou školou aplikované psychologie Terezín. Dlouhou dobu dříve působil v pozici podnikového psychologa v rámci Řízení letového provozu ČR, s.p. Od roku 2013 je předsedou České asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO), zastupuje toto profesní sdružení v Unii psychologických asociací (UPA ČR). Dále je členem Asociace dopravních psychologů ČR.
28.03.2013
Narozen 23. 10. 1930 v Praze. Absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze (1959). Od roku 1958 asistentem na FS, katedře řízení a ekonomiky. Od roku 1963 zaváděl výuku Ergonomie na FS ČVUT. Po roce 1967 vybudoval při katedře unikátní ergonomickou laboratoř. V roce 1967 spoluzakladatelem Československé ergonomie (později v rámci VTS). V letech 1970–1975 vedoucím odboru ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. 1974 kandidát ekonomických věd. Téma DP z oblasti ergonomie. Docentská práce na téma „Koncepce a metodika výuky ergonomie“, docentem v roce 1982. Od 1. 4.1977 zástupcem vedoucího katedry a v letech 1986 až 1991 vedoucím katedry. Obhájil doktorskou práci na téma „Ergatičnost strojů a zařízení“ v roce1987 a byl jmenován doktorem technických věd. V roce 1989 jmenován profesorem pro obor ekonomika a řízení strojírenství. V roce 1990 zakladatel samostatné Československé ergonomické společnosti (po roce 1993 české) a jejím předsedou do roku 1995. Od roku 1994 v důchodu, na ústavu zaměstnán na 0,5 úvazek. Je autorem více jak 50 skript, 90 článků, více jak 50 výzkumných zpráv, je autorem či spoluautorem 4 publikací, především z oblasti ergonomie a bezpečnosti práce. Předseda oborové rady oboru Řízení a ekonomika podniku doktorského studia. Dlouholetý předseda či místopředseda komisí pro SZZ.
28.03.2013
Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje této fakulty. Je docentkou pro obor demografie, ve své vědecké činnosti interdisciplinárního charakteru se zabývá zejména studiem zdravotního stavu obyvatel, kvalitou života a sociálně-patologických procesů v populacích, spolupracuje s lékaři v rámci UK, ČR i zahraničí. V poslední době se podílí při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví imigrantů a integračních procesů. Je členkou dvou výzkumných center Přf UK: Geografického migračního centra GeoMigrace a Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního GeoQol.
11.03.2013
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor technická fyzikální a analytická chemie. Postgraduální výcvik absolvoval na Vysoké škole chemicko – technologické v Pardubicích jako licenční studium počítačového zpracování dat při kontrole a řízení jakosti procesů. Doktorské studium v oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost dokončuje v roce 2013 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. V průběhu let pracoval v chemickém průmyslu jako provozní chemik, v oblasti těžby a úpravy uranu se v odborných i vedoucích pozicích zabýval výzkumem a aplikací analytických metod a ochranou životního prostředí. Od roku 2000 působí na Ministerstvu životního prostředí (specialista, ředitel odboru, vedoucí oddělení). Zabývá se problematikou chemické bezpečnosti a prevence havárií. Je řešitelem úkolů v rámci tvorby koncepcí prevence škod v oblasti environmentálních rizik chemických látek a vytváření systémů hodnocení environmentálních rizik. Je autorem nebo spoluautorem cca 20 odborných publikací, z toho 4 zahraničních.
14.01.2013
Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (strojní inženýrství v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení a vědecká výchova v oboru Stavba jaderných zařízení). Odborné zaměření: aplikace spolehlivosti a rizik v průmyslové praxi, zejména v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu; využití provozní spolehlivosti pro zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti průmyslu ČR; metodické vedení průmyslových podniků v oblasti sběru provozních spolehlivostních dat, optimalizace údržby RCM a integrity bezpečnosti. V oblasti pedagogické činnosti garant a přednášející předmětů Spolehlivost energetických zařízení, Řízení jakosti a spolehlivosti, Hodnocení rizik) a Spolehlivost zařízení a služeb (předmět doktorského studia) na Technické univerzitě v Liberci. Profesní aktivity: člen technické normalizační komise TNK 5 Spolehlivost v Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, vedení Odborné skupiny pro spolehlivost České společnosti pro jakost, člen České společnosti pro údržbu, člen České společnosti chemického inženýrství, člen pracovní skupiny WG 2 International Electrotechnical Commission (IEC). Řešitel a spoluřešitel celé řady projektů ČR (Projekt MŠMT č. 2B08011 – Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí, Projekt MŽP č. SPII 1a10 45/07 – Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení, Projekt MDČR č. CG742-015-030 – Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR, Projekt MPO č. FI-IM/129 – Pokročilé metody a analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav, Projekt MDČR č. 1F44E/015/030 – Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury z hlediska zabezpečení základních funkcí státu, Projekt AV ČR č. T401940412 – Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů).
10.01.2012
Narozen 1972, absolvent Institutu environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, dokončeno doktorandské studium na téže fakultě v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu na téma ”Metodika hodnocení environmentálních rizik průmyslu”. Od roku 2003 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Habilitace v roce 2007 v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu od roku 2005, předseda České technologické platformy bezpečnosti průmyslu od roku 2007. Hlavní specializace je v oblasti prevence závažných havárií. Praxe v letech 1998 – 2002 v Regionálním centru EIA, specializace - ochrana životního prostředí, analýza rizik. Je autorem řady odborných publikací a článků, řešitelem a spoluřešitelem vědecko-výzkumných projektů.
12.08.2011
Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, obor Ekonomika ochrany životního prostředí. Doktorské studium v oboru Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva zakončil v roce 2005 na Univerzitě obrany v Brně. V letech 2006 až 2009 pracoval na Ústavu strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně jako odborný asistent, kde prováděl výuku v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. Docentem byl jmenován v roce 2012 v oboru Bezpečnost a požární ochrana. V současné době působí jako akademický pracovník na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. Zabývá se problematikou ochrany obyvatelstva, bezpečnostního prostředí, řízení rizik a environmentální bezpečnosti. Je řešitelem a spoluřešitelem projektů a expertizních úkolů v rámci své specializace. Je autorem nebo spoluautorem cca 90 odborných publikací, z toho 20 zahraničních.
07.12.2010
Absolvent jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. K jeho stěžejním zájmovým tématům patří pracovní stres a psychosociální rizika, možnosti podpory bezpečného chování na pracovišti. Zabývá se také problematikou hodnocení a optimalizace vysoce rizikových pracovních činností a vybraných typů pracovišť jako např. open space. Dlouhou dobu působil v rámci resortu Ministerstva vnitra ČR, jednak jako policista a později jako psycholog na odboru personálním. Zde se podílel mimo jiné na implementaci systému EFQM. Od roku 2009 je zaměstnancem VÚBP, v.v.i., kde připravuje a řeší výzkumné projekty, realizuje odborné činnosti a vede kurzy, semináře. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných publikací a článků. Externě spolupracuje s dalšími subjekty veřejného a soukromého sektoru v ČR i v zahraničí. Je členem předsednictva České ergonomické společnosti.
17.06.2010
Absolvent střední průmyslové školy strojnické a Pravnické fakulty UK v Praze. Praxe v oblasti strojírenství, konstrukce, vakuové techniky, vyhrazených technických zařízení. 25 let činnost v oboru přípravného řízení trestního, 3 roky v pojišťovnictví se zaměřením na tvorbu a zavádění metodiky ochrany proti pojistnému podvodu. Od roku 2000 se jako výzkumný pracovník ve VÚBP podílel na přípravě předloh prováděcích právních předpisů k zákoníku práce a na přípravě předlohy zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Dále pracoval na dílčích úkolech některých projektů, zejména na projektu „BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let“ a „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ a pro tento projekt vypracoval „Právní aspekty kvality pracovního života“. Pro nakladatelství IIR zpracoval publikaci „Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců“. Je lektorem ve vzdělávacích programech VÚBP.
03.06.2009
Je absolventkou oboru Technická kybernetika FE VUT v Brně. Po absolvování vysokoškolského studia v roce 1981 pracovala dlouhodobě jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v oddělení řízení jakosti ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky Chirana Brno. Podílela se na zajišťování interních a externích zkoušek výrobků zdravotnické techniky na expertských pracovištích. Pracovní náplní bylo rovněž zajišťování metrologických úkonů a účast na oponentních řízeních. V rámci podnikového vzdělávacího procesu absolvovala postgraduální studium oboru Aplikace mikroprocesorů v přístrojové technice. V roce 1996 nastoupila do firmy UTES Elektronika Brno, a.s., kde se jako interní auditor podílela na výrobě měřicí technicky. S příchodem zahraniční spolupracující firmy Rohde Schwarz se stala vedoucí zkušebních a testovacích pracovišť a podílela se na koordinaci výrobních zakázek. Od roku 1999 působí jako akademický pracovník na Vysokém učení technickém v Brně. Je odborným asistentem na Ústavu automatizace a měřicí techniky, vede laboratorní výuku kursů zaměřených na elektronickou měřicí techniku, měřicí systémy, diagnostiku a zpracování experimentálních dat. V současné době ukončila doktorské studium na Vysokém učení technickém v Brně obhajobou disertační práce s názvem Diagnostika lidského operátora. V rámci doktorského studia spolupracovala v Dopravní fakultou ČVUT Praha. Je autorkou nebo spoluautorkou řady publikací zaměřených na simulační modely lidského řidiče a hodnocení spolehlivosti lidského činitele v systémech člověk – stroj.
03.09.2008
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulta chemické technologie, obor analytická a fyzikální chemie. Po škole pracoval v podniku TESLA Holešovice (1973 – 1995), v odboru výzkumu a vývoje a dlouhodobě se věnoval výzkumu a vývoji nízkotlakých výbojových zdrojů světla, hlavní specializace na luminofory a pojidla, a dále spolupracoval na zavádění nových zdrojů světla do výroby. Po nástupu do VÚBP se věnoval prevenci závažných havárií – analýzám a hodnocení rizik vyplývajících z nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. V současné době je členem OPPZH (Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií), kde spolupracuje na posuzování úrovně bezpečnostních dokumentů podle zákona o prevenci závažných havárií, podílí se na lektorské a konzultační činnosti, spolupracuje při přípravě návrhů legislativy a metodických pokynů v dané oblasti a také na dalších projektech, jako např. e-learning, webové stránky OPPZH, informační systém BOZP a prevence závažných havárií, chemická rizika na pracovišti, aj.
30.07.2008
Narozen 28. 9. 1934. Studium na Vysoké škole chemicko-technologické, obor organická technologie. Zahraniční stáže: heterogenní katalýza Akademie věd Berlín; teorie řízení Katedra kybernetiky, Moskva; modelování chemických reaktorů Universita Evanston, USA. Přednáší předměty: toxikologie a ekologie, chemické reaktory, bezpečnost chemických výrob. Odborné zaměření: využití matematických modelů k řízení chemických reaktorů. Současná orientace: analýza rizika, aplikace systému REACH
16.06.2008
Je absolventem ČVUT v Praze, fakulta stavební. Pracoval několik let jako stavbyvedoucí. Po nástupu do VÚBP se věnoval výzkumu v oblasti pracovního prostředí se zaměřením na pomocné stavební konstrukce. V rámci spolupráce s výrobními podniky získal několik autorských osvědčení. Od poloviny osmdesátých let se věnuje lektorské činnosti. Spolupodílí se na zajišťování systému školení instruktorů lešenářské techniky, je autorem řady výukových materiálů, publikuje v odborných časopisech. Od devadesátých let je zapojen do zkušební a certifikační činnosti pro dočasné stavební konstrukce a osobní ochranné prostředky. Angažuje se v normalizační činnosti a podílí se na zavádění evropských norem do systému ČNI. Je předsedou Technické normalizační komise pro osobní ochranné prostředky, tajemníkem TNK pro lešení, členem Českomoravské komory lešenářů. V současné době je vedoucím oddělení AO 235, které zajišťuje zkoušení a certifikaci osobních ochranných prostředků a lešení. Výzkumně se podílí na úkolu Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému - Vliv ergonomického designu ochranných oděvů na schopnost výkonu náročných mentálních a fyzických úkolů.
16.06.2008
Absolvent Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, specializace v hygieně a epidemiologii, nástavbová specializace v oboru Veřejné zdravotnictví v roce 2004. Od roku 1980 vedoucí odd. hygieny práce a pracovního lékařství na OHS v Třebíči, od roku 1997 vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu v Třebíči, od roku 2001 výzkumný pracovník VÚBP Praha. Řešitel řady výzkumných projektů podpořených IGA MPSV ČR, autor učebních textů pro VŠE Praha: Hygiena práce (2006), autor učebních textů pro ČSJ Praha, autor infolistů pro EW 2005, autor infolistů pro EW 2007 – problematika MSDs, autor checklistů pro EW 2008 (identifikace a hodnocení rizik), autor příručky Práce a zdraví (VÚBP 2008), lektor VÚBP Praha, lektor ČSJ Praha a další.
21.05.2008
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia jsem se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání, následně jsem pracovala jako odborný pracovník, posléze odborný asistent na katedře hygieny práce a nemocí z povolání Lékařské fakulty hygienické UK Praha. V roce 1983 jsem obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 jsem získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně. V témže roce jsem nastoupila na Ministerstvo zdravotnictví a začala se věnovat problematice pracovního lékařství v rovině koncepční, právní a konzultační. V roce 2001 jsem získala specializaci v oboru veřejné zdravotnictví; obhájila jsem atestační práci koncepčního zaměření „Pracovnělékařské služby v systému zdravotní péče v České republice“. Uvedenému zaměření se věnuji do současnosti. Jsem členkou Společnosti pracovního lékařství ČSL JEP. Věnuji se přednáškové činnosti a jsem autorem popř. spoluautorem řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, nemocí z povolání, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, závodní preventivní péče a problémy aplikace právních předpisů v dané oblasti. Jsem spoluautorem odborné publikace Kuklová D. Šubrt B., Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, ANAG 1998 a 2002 a autorem praktické příručky Závodní preventivní péče s výhledem do roku 2007, Průvodce do kapsy 5/2006.
19.05.2008
Vystudovala Filozofickou fakultu, obor knihovnictví a vědecké informace, tamtéž složila i rigorózní zkoušku. Během své profesní kariéry pracovala v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Psychologickém ústavu Akademie věd, na 3. lékařské fakultě UK a současně v její fakultní nemocnici. Většinou zastávala funkci vedoucí střediska vědeckých informací a podílela se na výzkumných aktivitách pracovišť (vedení projektů zaměřených na informační činnost, rešeršní i výzkumné systémy), na redaktorských činnostech (na redakci Československé psychologie, redaktorka časopisu Vinohradské listy a Zpravodaj FNKV). Od roku 2002 pracovala ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce a podílela se na výzkumné činnosti ústavu (řešení projektu Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP). Publikační činnost je zaměřena na vědecké informace a informační problematiku (autorka monografií a článků na téma vědeckých informací v psychologii, studijních textů pro mediky k vyhledávání informačních pramenů, rešeršní strategii, v současné době publikační činnost zaměřena na management znalostí v oblasti BOZP).
19.05.2008
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na vedoucích pozicích jak v podnikové sféře, tak i v centrálních orgánech a od roku 2000 pracuje jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Zabývá se kvalitou pracovního života, vlivem nových způsobů organizace práce na pracovní podmínky a pracovní pohodu, problematikou vztahu bezpečnosti práce a produktivity práce, vztahu člověka a práce, výskytu i prevencí negativních jevů na pracovištích. V současnosti se podílí na řešení několika úkolů: „Vliv změn světa práce na kvalitu života“, „Faktory a indikátory sociálně ekonomických změn, vědecko-technického rozvoje a jejich vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“, „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“.
15.05.2008
Absolvent fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, bývalý pracovník Státního zdravotního ústavu, vysokoškolský učitel na 3. lékařské fakultě UK v Praze; autor řady odborných publikací a monografií; odborné zaměření: pracovní lékařství, hodnocení zdravotních rizik na pracovišti, průmyslová toxikologie; člen Rady vlády pro BOZP, člen několika redakčních rad tuzemských i zahraničních odborných časopisů, člen vědecké rady SZÚ a 3. lékařské fakulty UK.
14.05.2008
Absolvoval studium managementu na katedře produkce a řízení Filmové a televizní fakulty AMU. Po té se věnoval jednooborovému studiu psychologie na FF UK a postgraduálnímu studiu psychologie a sociologie práce na Fakultě řízení VŠE. Více než třicet let se věnuje lidskému činiteli v pracovním procesu. Zejména metodologicky a výzkumně. Jeho bohaté zkušenosti z metodologie psychodiagnostiky dokládají desítky přístrojových a dotazníkových metod, které zkonstruoval nebo adaptoval. Své metodologické a výzkumné závěry si ověřoval a využil v řadě významných výběrových řízení např. v ČT a KB. Také jako lektor postgraduálního vzdělávání psychologů v Testcentru Praha. Deset let přednášel psychologické discipliny na pražské FAMU. Působil a působí jako lektor v různých významných institucích. V posledních létech se věnuje také dvěma nosným tématům: stresu a kultuře v pracovním prostředí. Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce byl řešitelem výzkumných úkolů právě z těchto dvou okruhů. Publikoval řadu popularizujících i odborných statí. Ve výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. vyšly dvě jeho publikace: „Firemní kultura – její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci“ a „Prevence a zvládání stresu“.
14.05.2008
Je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, oboru vědecké informace a knihovnictví. Ve VÚBP, v. v. i. pracuje na pozici výzkumného a vývojového pracovníka se specializací na otázky vzdělávání dospělých v BOZP a v prevenci rizik moderními vzdělávacími metodami, vč. e-learningu, a na další formy poskytování znalostí. Na úseku výchovy a vzdělávání dospělých se účastní řešení projektů výzkumného záměru, grantů a dalších projektů řešených VÚBP, v.v.i. Její specializací je navrhování vzdělávacích programů a učebních pomůcek a nástrojů pro studium BOZP na českých vysokých a vyšších odborných školách a jejich implementace a dále vývoj e-kurzů pro další vzdělávání dospělých v BOZP. Pro uvedené typy vzdělávání navrhuje a zpracovává studijní opory, další vzdělávací pomůcky, metodické a instruktážní návody. Spolupracuje na řešení projektů zaměřených na osvětu a propagaci BOZP a na prevenci rizik. V rámci další činnosti VÚBP, v.v.i., se podílí na obsahovém zajištění a správě českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu) a na řešení některých dalších úkolů.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail