Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.

Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (strojní inženýrství v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení a vědecká výchova v oboru Stavba jaderných zařízení). Odborné zaměření: aplikace spolehlivosti a rizik v průmyslové praxi, zejména v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu; využití provozní spolehlivosti pro zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti průmyslu ČR; metodické vedení průmyslových podniků v oblasti sběru provozních spolehlivostních dat, optimalizace údržby RCM a integrity bezpečnosti. V oblasti pedagogické činnosti garant a přednášející předmětů Spolehlivost energetických zařízení, Řízení jakosti a spolehlivosti, Hodnocení rizik) a Spolehlivost zařízení a služeb (předmět doktorského studia) na Technické univerzitě v Liberci. Profesní aktivity: člen technické normalizační komise TNK 5 Spolehlivost v Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, vedení Odborné skupiny pro spolehlivost České společnosti pro jakost, člen České společnosti pro údržbu, člen České společnosti chemického inženýrství, člen pracovní skupiny WG 2 International Electrotechnical Commission (IEC). Řešitel a spoluřešitel celé řady projektů ČR (Projekt MŠMT č. 2B08011 – Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí, Projekt MŽP č. SPII 1a10 45/07 – Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení, Projekt MDČR č. CG742-015-030 – Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR, Projekt MPO č. FI-IM/129 – Pokročilé metody a analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav, Projekt MDČR č. 1F44E/015/030 – Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury z hlediska zabezpečení základních funkcí státu, Projekt AV ČR č. T401940412 – Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail