Nové vydání časopisu JOSRA

Na začátku září vyšlo první letošní dvojčíslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Číslo tvoří čtyři recenzované články (z nichž 2 je psány v anglickém jazyce) a šest nerecenzovaných článků.

První anglicky psaný příspěvek se zaměřuje na dopad práce v domácí kanceláři na pohodu zaměstnanců a uvádí, jaké postupy lze použít k udržení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a digitální pohody v domácí kanceláři. Při zpracování tématu využívá autorka kombinaci analýzy sekundárních zdrojů s dotazníkovým šetřením v České republice realizovaného v roce 2022 a případovou studii, která vychází z polostrukturovaných rozhovorů s personalisty o vybraných aspektech udržitelné práce v domácí kanceláři v roce 2023. Zjištění ukazují, že zaměstnavatelé a zaměstnanci musí spolupracovat na zajištění bezpečného a zdravého prostředí domácí kanceláře. Pravidelná komunikace, školení a dodržování pokynů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci může zmírnit rizika a podpořit pohodu distančních pracovníků. 

S digitalizací souvisí i další článek od stejné autorky, který se zaměřuje na dopad digitální transformace a inovace na muskuloskeletální poruchy (MSD). MSD se staly dlouhodobým zdravotním problémem, který souvisí s prací, a v EU představují nejběžnější profesní onemocnění. Příspěvek se proto věnuje oblasti BOZP se zaměřením na MSD a prevenci rizik. Metoda jeho zpracování kombinuje výsledky výzkumů publikovaných v databázi Web of Science se dvěma případovými studiemi v ČR, a to o přístupu k prevenci rizika MSD v mikro a malých podnicích a o digitální pohodě učitelů na vysokých školách. Instituce na národní úrovni podporují prevenci MSD prostřednictvím kampaní a vzdělávacích programů. Zaměstnavatelé mohou přispívat k prevenci muskuloskeletálních poruch, která zahrne různá opatření; minimálně jde o dodržování zákonných předpisů o BOZP, dále o monitorování faktorů rizik na pracovištích, používání ochranných prostředků a nabídku strečových tréninků.

Další recenzovaný článek se věnuje koncepčním otázkám souvisejícím se směrnicí EU o ochraně oznamovatelů. Směrnice představuje specifickou formu nuceného gold-platingu, která nepřímo rozšiřuje věcný rozsah ochrany nad rámec práva EU. Dále poukazuje na možné budoucí konflikty mezi právem EU na ochranu oznamovatelů a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Poslední příspěvek v recenzované části je úvahou a podnětem k odborné diskusi k problematice kategorizace prací v souvislosti se stávajícím stavem poznání faktorů ovlivňujících zdraví zaměstnanců. Jednou z otázek souvisejících s diskusí o kategorizaci práce a psychosociálních rizicích (PSR) je, zda lze PSR považovat za faktor, na němž by měla být kategorizace práce založena.

Nerecenzovaná část začíná článkem o využitelnosti bezpilotních letounů ve stavební výrobě v České republice. Článek se věnuje podmínkám, za kterých je možné využívat bezpilotní prostředky, jako nástroje k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, resp. jako nástroje pro získávání potřebných informací (zjišťování současného stavu, provádění kontrol apod.). Podrobnější prostor je věnován úvahám, kterým má být věnován prostor před pořízením takového prostředku a podmínkám, za kterých mohou být takové prostředky provozovány.

Další článek představuje databáze a informační systémy, které jsou užitečnými nástroji pro podporu rozhodování v procesu prevence závažných průmyslových havárií (PZH), ale také ve fázi jejich řízení a řešení po jejich vzniku. Tyto informační systémy jsou založeny na databázích, které sdružují informace o již vzniklých haváriích. Cílem vytváření databází je čerpat z informací v nich seskupených a předcházet stejným nebo podobným haváriím v budoucnu („lessons learned“). Účelem všech databází je usnadnit výměnu zkušeností získaných z chemických havárií s účastí NL. Konečným cílem je zvýšit úroveň kvality prevence NL s přítomností nebezpečných látek a zmírnit možné následky v případě jejich výskytu. Článek představuje nejpoužívanější databáze a informační systémy používané nejen ve Slovenské republice, ale i v Evropské unii a mimo ni.

Následují dva příspěvky, které se věnují komunikaci a které zazněly na workshopu Efektivní komunikace a BOZP, který proběhl ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce tento květen. První se zaměřuje na možnosti zdokonalení verbálního projevu před lidmi. Jsou zde představeny klíčové myšlenky, které přispívají k úspěchu v této oblasti. Článek vychází z přednášky Františka Tlapáka, zkušeného trenéra komunikace. Druhý článek je inspirován přednáškou Vítězslava Klementa, marketingového odborníka, a poskytuje manažerům, vedoucím zaměstnancům a odborně způsobilým osobám tipy, jak zefektivnit interní firemní komunikaci se zaměřením na oblast BOZP. Jsou zde představeny základní pilíře, které vedou k úspěšné komunikaci.

Další nerecenzovaný článek shrnuje vybraná témata 5. mezinárodní konference NINE 2023 konané v červnu v italských Benátkách, která se věnují problematice inovativních aplikací pro životní prostředí založených na nanotechnologiích.

Poslední článek poskytuje přehled výzkumných úkolů a projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včetně odkazů na jednotlivé výstupy), které Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., řešil v roce 2022.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

 

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nerecenzované články:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail