Prosincové vydání časopisu JOSRA

Zdroj: 

Vyšlo druhé dvojčíslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Tvoří ho 7 recenzovaných článků a jeden nerecenzovaný příspěvek.

První dva anglické články se zabývají vlivy vysoké inflace v České republice jednak na změnu zaměstnání, a také na kvalitu pracovního života a finanční jistotu v letech 2022-2023. První studie seznamuje s faktory, které ovlivňují rozhodnutí o změně zaměstnání právě vlivem vysoké inflace. Analýza byla provedena na základě dat z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Otázky se soustředily na roli nedostatku financí, psychickou pohodu a vyhoření při formování rozhodnutí o změně zaměstnání, rekvalifikaci nebo hledání dalšího zaměstnání a odpovědělo na ně 956 pracujících. Výsledky ukazují významnou tendenci ke změnám zaměstnání, motivovanou jak finančními, tak nefinančními faktory, ale také odhalují výrazný rozdíl mezi záměry a skutečnými akcemi. Studie zdůrazňuje omezený dopad nedávných úprav mezd a naznačuje nutnost komplexních strategií, které řeší mnohostranné výzvy, jimž čelí zaměstnanci v dobách ekonomické nejistoty. Druhá studie pak zkoumala změny ve finanční pohodě, kvalitě pracovního života a dalších souvisejících faktorech. Analýza dat odhaluje celkové zlepšení finančních podmínek, které lze pravděpodobně připsat snížení inflace z jejího vrcholu 18 % v roce 2022, zejména díky postupnému poklesu nákladů na energie. Studie však také poukazuje na významné rozdíly mezi demografickými skupinami, zejména ovlivňující rodiny s dětmi a jednotlivce bez partnerů. Zjištění zdůrazňují potřebu cílených politik na podporu těchto zranitelných skupin, což ilustruje rozmanité dopady makroekonomických změn na společnost.

Dále navazují dva články zaměřené na platformovou práci. První z nich seznamuje se základními charakteristikami a typologií platformové práce a zaměřuje se na tento fenomén z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z pohledu psychosociální zátěže osob, které prostřednictvím digitálních platforem vykonávají práci. Pozornost je věnována zejména dvěma zásadním aspektům platformové práce – pracovněprávnímu statusu osob pracujících prostřednictvím platforem a využívání algoritmického managementu. Článek se zabývá jak poznatky k dané problematice ze zahraničí (převážně státy EU), tak kontextem platformové práce v českém prostředí. Druhý článek představuje přístupy k ochraně pracovníků digitálních platforem se zaměřením na oblast zajištění BOZP ve vybraných členských státech EU. Je rozdělen na část o iniciativách legislativního charakteru v případě již existující právní úpravy a iniciativách nelegislativního charakteru (činnost odborů, inspekce práce, kampaně).

Další článek shrnuje poznatky a doporučení výzkumného projektu Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Předkládaný souhrn upozorňuje na možná intervenční opatření na několika úrovních: primární – organizačně-personální úrovni, sekundární úrovni – budování psychické odolnosti a terciární úrovni, která se zaměřuje na skupinové či individuální intervence. Opakovaného dotazníkového průzkumu se zúčastnilo v závěru roku 2021 celkem 1160 respondentů a na jaře 2023 celkem 1202 respondentů z 5 vybraných poboček úřadů práce ČR. Mezi lety 2021 a 2023 se statisticky významně zhoršila spokojenost respondentů v oblasti komunikace na pracovišti, charakteru práce, organizace práce, ohodnocení práce i v oblasti pracovních změn. Ovšem v důsledku intervenčních opatření 58,1 % respondentů souhlasí s tím, že díky proškolení se jim daří lépe zvládat tzv. náročné klienty.

Následuje článek přibližující některé aspekty šíření prachových částic a aerosolů ovzduším, možnou ochranu, jak ji nabízí rouška či respirátor, a to poukázáním jak na základní charakteristiky těchto výrobků, tak i požadavky k uvedení na trh. Pozornost je věnována i definování rozdílu mezi respirátorem pro dospělé a pro děti s uvedením některých aspektů, které je nutné respektovat v rámci návrhu dětského respirátoru.

Další článek podává stručný přehled o aktuálních statistikách rozhodovací činnosti pracovních soudů v Německu. Spolková republika Německo se vyznačuje specifickým systémem organizace pracovních soudů - prvoinstančními, zemskými soudy a Spolkovým pracovním soudem. V řízení před pracovním soudem existují dva různé typy řízení: řízení o rozsudku a řízení o usnesení. Pracovní soudy mají výlučnou pravomoc rozhodovat spory, které spadají do některé z věcí uvedených v zákoně o pracovních soudech. Spolkový pracovní soud je nejvyšší instance v oblasti pracovního soudnictví a zároveň je jedním z pěti nejvyšších federálních soudů. Při rozhodování o odvolání nebo dovolání v právních otázkách přezkoumává Spolkový pracovní soud rozhodnutí zemského pracovního soudu pouze s ohledem na to, zda neobsahuje faktické právní chyby. 

Jediný nerecenzovaný příspěvek přináší stručný popis aktuálních změn dvou důležitých právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií – zákona č. 224/2015 Sb. a vyhlášky č. 227/2015 Sb., včetně přehledu souvisejících právních předpisů.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nerecenzované články:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail