Červnové číslo časopisu JOSRA

Zdroj: 

Na konci června vyšlo dvojčíslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA), které tvoří 3 recenzované články a 3 nerecenzované příspěvky. Je dostupné na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra.

První z recenzovaných článků se zabývá robotizací a jejím dopadem na duševní zdraví pracovníků. Cílem výzkumu, který je popsán v tomto článku, bylo zmapovat, jak zaměstnanci vnímají robotiku při svých pracovních činnostech a jaký dopad má zavedení robotů na jejich duševní zdraví. Vzhledem k povaze studie se jedná o explorativní výzkum s kvalitativním designem. Výzkumné šetření proběhlo formou rozhovorů ve 2 podnicích, Analýza rozhovorů identifikovala 9 hlavních témat: obecné vnímání robotizace; změna; problémy; podpora na pracovišti na začátku zavádění robotů a současná podpora; sociální vztahy a komunikace; charakteristiky zaměstnanců; fyzické a duševní zdraví. Výsledky rozhovorů ukázaly aktuálnost tématu jak pro podniky, tak pro jejich zaměstnance. Počáteční zavádění robotů s sebou přináší zásadní změnu, která se projeví v celé firemní kultuře. Výzkum nepotvrdil žádné zásadní negativní dopady robotizace na duševní zdraví operátorů, naopak jako rizikové vnímal pozice manažerů zavádějících roboty a technických pracovníků starajících se o roboty. Předpokladem efektivní robotizace je kvalitní školení operátorů, technická a manažerská podpora.

Druhý článek poskytuje základní přehled o kybernetických útocích zaměřených na zařízení v průmyslových podnicích. Autoři nemají v úmyslu komplexně pokrýt celou problematiku kybernetických útoků na průmyslové systémy. Cílem článku je především upozornit čtenáře na různé typy hrozeb spojených s těmito útoky. Tyto hrozby jsou ilustrovány na třech konkrétních případech úspěšných útoků na průmyslová zařízení. Článek je strukturován do několika sekcí. Na začátku se čtenář seznámí se základními právními nástroji v oblasti kybernetické bezpečnosti, následně se popisují různé typy útoků a hrozeb. V dalších částech jsou podrobně popsány tři úspěšné kybernetické útoky na průmyslová zařízení a jejich důsledky. Dva příklady jsou z energetického sektoru, zatímco jeden je z oblasti zpracování kovů. Na závěr jsou uvedena ponaučení pro průmyslové podniky, která vycházejí z těchto historických událostí.

Poslední recenzovaný článek se zaměřuje na rostoucí trend práce z domova, který nabyl na významu zejména během pandemie covid-19. Práce z domova představuje jak příležitosti, tak výzvy pro zaměstnance a zaměstnavatele. Analýza zahrnuje data z průzkumu o kvalitě pracovního života a zkoumá, jak práce z domova ovlivňuje zaměstnance v České republice. Výsledky ukazují, že práce z domova může přinášet zlepšení kvality pracovního života, pokud jsou splněny určité podmínky, jako je adekvátní pracovní prostor a možnost oddělit pracovní a osobní život. Článek poukazuje na potřebu adaptace zaměstnavatelů a zaměstnanců na nové pracovní modely.

Nerecenzovanou část čísla startuje článkem, který přibližuje pohled na právní vymezení osobního ochranného prostředku, a zvláště pak prostředku balistické ochrany, a to jak pojetí z pohledu evropských právních předpisů, tak i národních předpisů. Blíže analyzuje možnost užití prostředků balistické ochrany různými profesními skupinami při plnění jejich rolí v souladu se specifickými právními předpisy.

Další článek představuje evropský projekt Safety Training for Practical Life, který byl realizován ve spolupráci Slovenského červeného kříže – Územního spolku Žilina a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Jeho cílem bylo zlepšit a zatraktivnit školení první pomoci na pracovištích a snížit tak negativní důsledky spojené s pracovními úrazy. Popisuje průběh projektu, metodiku školení vyvinutou v rámci projektu, včetně praktického nácviku a validace znalostí účastníků. Mezi stěžejní výstupy projektu vedle metodiky dále patří školicí a audiovizuální materiály a webová platforma www.zachrankolegu.eu, která slouží jako zdroj informací o první pomoci. Na závěr článek zdůrazňuje, že první pomoc na pracovišti je klíčovým aspektem bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a že efektivní školení a správně vybavená pracoviště mohou výrazně přispět k ochraně a záchraně životů pracovníků.

Poslední krátká zpráva Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., upozorňuje na nový pomocný materiál, kterým doporučuje obsah a způsob zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nerecenzované články:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail