Výzkumné úkoly řešené v roce 2022

RESEARCH TASKS SOLVED IN 2022

Hana Hlavičková

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (hlavickova@vubp.cz)

Abstrakt

Článek poskytuje přehled výzkumných úkolů a projektů (včetně odkazů na jednotlivé výstupy), které Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), řešil v roce 2022 na podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčová slova: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, VÚBP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, výzkum, projekty

Abstract

The article provides an overview an overview of research tasks and projects (including links to individual outputs) that the Occupational Safety Research Institute (OSRI) solved in 2022 to support research, development and innovation in the filed of occupational safety and health.

Keywords: Occupational Safety Research Institute, OSRI, occupational safety and health, OSH, research, projects

Úvod

V roce 2022 VÚBP řešil projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlášený Ministerstvem vnitra a výzkumné úkoly, které reflektují potřeby a priority zřizovatele - Ministerstva práce a sociálních věcí, obsažené v Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017–2023, s výhledem do roku 2025.

Projekty řešené v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR

VB01000066 Multimodální biometrické zařízení pro ověření identity osob na základě otisků prstů a obličeje při překračování státních hranic (BEFFIC)

Projekt řeší identifikaci osob překračujících státní hranice nebo vstupujících do chráněných prostor, např. v kritické infrastruktuře. Inovativní zařízení bude umožňovat nasnímat obličej a otisky prstů osoby v jednom záběru bezkontaktním způsobem. Data budou podrobena zpracování a biometrickému porovnání k určení identity snímané osoby. Zařízení bude provedeno jak ve stacionární verzi (pro využití např. u e-turniketů na letištích ve spojení s biometrickými cestovními dokumenty), tak i mobilní verzi pro využití v terénu – verifikaci a identifikaci vůči seznamu sledovaných osob. Zařízení nalezne využití zejména u složek cizinecké policie a v letištním provozu, ale také u služeb chránících zařízení s regulovaným vstupem, například v KI. Součástí řešení bude i metodika využití pro různé účely. Příjemcem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelem je VÚBP.

Projekt bude ukončen v roce 2023.

VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)

Cílem projektu je vyvinout certifikovanou metodiku, zaměřenou na nový přístup ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (zejména klasifikovaných jako toxické, výbušné anebo hořlavé) pro potřeby vyšetřování Policie ČR, znalců v oboru, průmyslových podniků a v neposlední řadě pro potřeby Ministerstva životního prostředí. Příjemcem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelem je VÚBP.

Dosažené výsledky:

VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS)

Projekt má za cíl zvyšování odolnosti komunit proti komplexním hrozbám epidemického, přírodního i technologického charakteru posilováním resilience, vytvářením možností vzniku lokálních platforem snižování rizik katastrof (DRR) a zefektivněním činnosti ostatních složek IZS. Výstupem bude metodika tvorby lokálních platforem DRR a souhrnná výzkumná zpráva. Projekt bude vycházet z analýzy zkušeností s covid-19 v ČR i cizině a z moderních konceptů resilience a governance rizik. Cílovou skupinou jsou samospráva, místní akční skupiny a ostatní složky IZS. Příjemcem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Spoluřešitelem je VÚBP.

Dosažené výsledky:

Projekty financované z prostředků institucionální podpory rozvoje výzkumné instituce

BOZP v transformující se společnosti (01-S4-2022-VUBP)

Výzkumný úkol reaguje na aktuální situaci a očekávaný vývoj, kdy transformace v oblasti ekonomiky, vztahu mezi životním prostředím a lidskou společností, digitalizace, změn na trhu práce, ale také zkušenosti s pandemií, společně vyvolávají potřebu reagovat na nově se objevující nebo nestandardně se vyvíjející rizika a modifikovanými prostředky řešit rizika stávající. Projekt tak, v souladu s aktuální Koncepcí VaVaI MPSV, bude využívat nové holistické pohledy na pracovní systém a výzkum vlivu kombinace účinků širokého spektra faktorů pracovního a životního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a bezpečnost pracovníků. Základním teoretickým schématem, ze kterého projekt vychází, je komplexní analýza a management rizik. V této oblasti dochází v současné době na globální úrovni ke změně paradigmat, a tyto změn budou v rámci projektu reflektovány. Projekt tedy bude mít, kromě přímých výstupů s aplikačním potenciálem, také prvky novosti v teoretickém základu vědní disciplíny o BOZP. Projekt je primárně koncipován na globální problémy transformující se společnosti a ekonomiky v měnícím se klimatu, a tak hlavním zdrojem dat bude mezinárodní výměna. Kromě již navázaných partnerství s výzkumnými organizacemi budou využity také již existující vazby přes mezinárodní orgány jako je Evropské fórum pro snižování rizik katastrof, OECD, SABOSH, CEN, CFPA a další, kde jsou členové řešitelského kolektivu aktivními členy. To bude doplněno rozšířením o další partnerství. Dalšími zdroji dat bude ČHMÚ a národní orgány.

Dosažené výsledky:

Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu (02-S4-2022-VUBP)

Přepracování vymezení nelegální práce s ohledem na trendy v jiných zemích EU, zejména Itálii, Německo, Rakousko, Francii a Slovensko. Analytický podklad bude mapovat právní úpravu včetně sankcí.

Dosažené výsledky:

Projekt bude ukončen v roce 2023.

Národní politika BOZP (03-S4-2022-VUBP)

Pro současnou dobu jsou charakteristické určité aspekty, které ve svých důsledcích vedou k potřebě vytvoření aktualizovaného návrhu politiky BOZP v ČR, respektující moderní trendy a poznatky. Klíčové, z hlediska návaznosti na současný stav poznání, jsou dva aspekty, a to časový horizont politiky BOZP v ČR jakožto dokumentu a dynamika změn v oblastech dotýkajících se BOZP. Současná doba je také charakterizována mnoha změnami a rostoucí rychlostí těchto změn. Některé z nich jsou tvořeny vnějšími podmínkami, například pandemie covid-19 a její dopady, nebo změna klimatu a s ní související rostoucí hrozby hydrometeorologického, surovinového i dalších původu, jiné jsou vytvářeny měnící se společností a jejími hodnotami, například digitalizace a Industry 4.0, změny v pracovně-právních vztazích, větší důraz na genderovou rovnováhu a minority, intolerance vůči násilí a obtěžování při práci, větší důraz na prevenci úrazů a závažných nemocí z povolání (např. rakovina), obecně menší tolerance rizik a snaha o zvýšení kvality života v pracovním procesu – důstojná práce. Cílem výzkumného úkolu je příprava aktualizace politiky BOZP.

Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech (04-S4-2022-VUBP)

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků, kde analýza dostupných dat potvrdila nezbytnost výzkum v této oblasti prohloubit. Zaměření na oblast výbušných látek bude dílčím cílem. Záměr výzkumného úkolu vychází ze strategického rámce EU a reaguje na výzvu Komise EU v oblasti BOZP na období 2021–2027, kde je jedním z klíčových cílů lepší prevence úrazů na pracovišti. Zamýšlené metodické materiály a podklady pro předpisy nelegislativní povahy, tedy podklady pro koncepční dokument státní správy, se zaměří na cílovou skupinu zaměstnavatelů, v jejichž podnicích existují zvlášť citlivé pracovní systémy, kde selhání lidského činitele může způsobit závažné následky na zdraví a životech lidí, majetku a životním prostředí za účelem posílení znalostní základny a zvyšování informovanosti zejména jako prevence závažných následků na zdraví a životech lidí.

Dosažené výsledky:

Kvalita pracovního života 2022 (05-S4-2022-VUBP)

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020. Projekt bude stavět na nově rozšířené webové aplikaci KPŽ a teoretických a empirických základech shromážděných v minulých letech, za účelem aktualizace časových řad o kvalitě pracovního života v ČR pro rok 2022 a dalšího rozšíření obsahu webových stránek pro využití širší veřejností. Hlavním benefitem pro odborníky budou aktuální data o KPŽ. Pro pracující a zaměstnavatele to pak budou nástroje umožňující pochopení, kvantifikaci a zlepšení KPŽ. Dosažené výsledky budou popsány v recenzovaných článcích o KPŽ a navazujících Policy Briefs, newsletterů a obdobných materiálů pro vybudování povědomí o problematice KPŽ v ČR a vytvoření podkladů pro její zlepšení.

Dosažené výsledky:

06-S4-2022-VUBP Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění, který se řešil v období 2019–2021, který se zaměřoval především na prevenci profesionálně podmíněných MSD, kde zásadní roli jejich rozvoje představují ergonomické rizikové faktory. Výzkumný úkol vedle rozšíření nezbytné informační základny, má ambici zjistit některé faktory poruch bederní páteře v reálných podmínkách vybraných podniků a pracovních systémů, kde se vyskytují problémy s muskuloskeletáním onemocnění (MSD), včetně bederní páteře a na základě toho navrhnout nová preventivní a screeningová vyšetření k určení nemoci z povolání, metodiku pro určení nemoci z povolání, porovnání stávajících metodik a využití výsledků pro sledovaný cíl (vyšší úroveň), navržení preventivně rehabilitačních opatření pro účely pracovně lékařských služeb.

Dosažené výsledky:

Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie (07-S4-2022-VUBP)

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření. Výzkumný úkol se zabývá problematikou zvyšování úrovně BOZP strážníků prostřednictvím zavádění inovativních postupů v procesu jejich odborné přípravy a vzdělávání. Na základě posouzení současného stavu systému vzdělávání a odborné přípravy strážníků bude navržen inovativní vzdělávací program, jehož součástí budou originální instruktážní videa a příklady dobré praxe. Předpokladem úspěšné implementace nových přístupů ke vzdělávání strážníků je také zajištění široké dostupnosti nově vytvořených materiálů, které lze realizovat prostřednictvím moderních a interaktivních prostředků a technologií. Tímto způsobem je možné nejen snížit náklady spojené s odbornou přípravou strážníků obecní policie, ale také zvýšit dostupnost této odborné přípravy pro všechny. Výše uvedený návrh moderní a interaktivní formy vzdělávání strážníků zahrnuje i dosud nevyužívané přístupy nejen ke zvýšení dostupnosti, efektivity a kvality vzdělávání strážníků, ale i ke snížení nákladů a zvýšení úrovně BOZP strážníků.

Dosažené výsledky:

Projekt bude ukončen v roce 2023.

Big data BOZP – návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP (01-S4-2021-VUBP)

Cílem výzkumného úkolu bude poskytnout veřejnosti vhodný nástroj pro prevenci rizik v různé úrovni detailu. Veřejný portál, který bude obsahovat anonymizovanou databázi pracovních úrazů z různých pohledů – obor, region, pracovní pozice, příčina úrazu atd. Propojením této znalostní databáze a dalších datových zdrojů (jako například data z pojišťoven, data z UZIS či ČSSZ apod.) získáme ucelenou datovou základnu o pracovních úrazech a nad těmito Big daty bude vytvořen algoritmus, který má za cíl predikovat výskyt úrazů a jejich příčin.

Dosažené výsledky:

Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb (02-S4-2021-VUBP)

Cílem výzkumného úkolu bude zmapovat stav úrovně zajištění BOZP u zaměstnanců a dalších pracovníků (dobrovolníků) působících ve vybraných oblastech sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. Metodologie a způsob získávání informací bude několika druhový, aby byl zajištěn co nejpřesnější výstup. V rámci výzkumného úkolu bude začleněna i oblast zahrnující specifické podmínky v krizových situacích s důrazem nejen na dobu pandemie apod.

Dosažené výsledky:

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing – patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců (03-S4-2021-VUBP)

Cílem výzkumného úkolu bude navrhnout soubor doporučení pro šikanované zaměstnance se zaměřením na identifikaci zákonných institutů, které může šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít na svoji ochranu. Jedná se zejména o ustanovení zákoníku práce, zákona o inspekci práce a tzv. antidiskriminačního zákona.  A dále je cílem zjistit, jaké typy důkazních prostředků může na účinnou ochranu svých práv šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít. Z hlediska zaměstnavatelů je pak cílem projektu navrhnout sofistikovaný, diskrétní, ale zároveň i účinný mechanizmus pro řešení patologických pracovních vztahů, kterým je šikanózní jednání.

Dosažené výsledky:

BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů (04-S4-2021-VUBP)

Hlavním cílem výzkumného úkolu bude zvýšení úrovně BOZP hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích. Dílčí cíle budou zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy řešení situací při mimořádných událostech, omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku a zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů.

Dosažené výsledky:

Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP (05-S4-2021-VUBP)

Cílem projektu bude zkvalitnit a zefektivnit vyhledávací možnosti v digitálním archivu BOZP SAFE tak, aby se k uživateli dostalo co nejvíce relevantních výsledků. Prioritním krokem bude našeptávání u klíčových slov (funkčnost u všech typů dokumentů) a autorů, které pomůže uživateli najít správný tvar. Dále bude digitální archiv propojen s hesly v Encyklopedii BOZP.

Dosažené výsledky:

Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese (06-S4-2021-VUBP)

Hlavním cílem výzkumného úkolu je vyvinout novou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) a dále široké spektrum nástrojů pro posouzení pracovních rizik s využitím zmíněné aplikace a usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.

Dosažené výsledky:

Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatými v souvislosti s COVID-19 (07-S4-2021-VUBP)

Cílem této části projektu je analyzovat dopad programu Antivirus (MPSV) v České republice na zaměstnanost podporovaných podniků. Analýza by měla zejména odhadnout zaměstnanost či pracovní místa, která byla programem zachována. Tuto analýzu plánujeme spojit s odhadovanými náklady na nezaměstnanost, které byly odhadnuty historicky, a které budou aktualizovány a budou upraveny také s ohledem na ekonomickou strukturu. Výsledkem projektu by měl být odhad účinnosti a efektivnosti programu Antivirus s ohledem na náklady vynaložené z veřejných prostředků.

Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK (08-S4-2021-VUBP)

Cílem výzkumné aktivity je průběžné vyhodnocení dopadů pandemie covid-19 4. průmyslové revoluce na trhu práce, dále pak chování osob, jež jsou ohroženy ztrátou zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů na nové kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Cílem současně bude identifikovat případné problematické oblasti, témata, zpracovat návrhy případných úprav a změn v oblasti rekvalifikací. Bude provedena konfrontace dopadů s výsledky ad-hoc dotazníkového šetření. Bude zde realizováno dotazníkové šetření a dále empirická analýza individuálních dat Úřadu práce ČR. Dále pak porovnání hypotetického scénáře zacílení nových rekvalifikací s efekty skutečně realizovaných rekvalifikací. Všechny výzkumné aktivity budou realizovány ve spolupráci s Úřadem práce ČR a se sociálními partnery.

Dosažené výsledky:

Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR (09-S4-2021-VUBP)

Cílem výzkumné aktivity je vyhodnocení dopadů navýšení rodičovského příspěvku a změny jeho nárokovosti od 1. 1. 2020 na chování domácností (dopady na nabídku práce a zaměstnanost – extensive a intensive margin). Dále je cílem srovnat dopady s výsledky ad-hoc dotazníkového šetření zaměřeného na vliv rodičovského příspěvku na chování domácností. Akademický cíl výzkumu je především ve srovnání hypotetických scénářů z dotazníkového experimentu s efekty skutečné reformy. Dojde tak k ověření, zda má v dotazníkových šetřeních smysl představovat respondentům hypotetické scénáře a zda má rozhodnutí o prodloužení čerpání příspěvku reálný dopad na nabídku práce – vyhodnocení přirozeného experimentu.

Dosažené výsledky:

Projekt bude ukončen v roce 2023.

Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce (10-S4-2021-VUBP)

Cílem výzkumné aktivity je vytvoření certifikované metodiky v prevenci psychosociálních rizik při práci u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě. Inovativní metodika bude složená z checklistu a na něj přímo navazujících intervenčních technik pro primární, sekundární a terciární prevenci psychosociálních rizik při práci. Součástí výstupů budou i konkrétní příklady dobré praxe.

Dosažené výsledky:

Projekt bude ukončen v roce 2023.

Virtuální realita v BOZP (11-S4-2021-VUBP)

Hlavním cílem celého projektu bude pomocí systému školení BOZP a prostřednictvím virtuální reality zefektivnit vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP. Bude vytvořena řada software pro vzdělávání zaměstnanců v BOZP, zejména v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb. Zvýšení dostupnosti školení má přímou souvislost se zvýšením bezpečnosti těchto pracovníků (pro 0,41 miliónu pracujících ve zdravotnictví).

Konkrétně se bude jednat o vzdělávací software, který formou věrohodně zpracovaných situací/postupů z prostředí zdravotnických zařízení zajistí osvojení znalostí o dovedností v oblasti BOZP, díky kterému bude dosaženo zvýšení znalostí a dovedností v dané problematice a s tím spojené snížení počtu pracovních úrazů a dalších negativních dopadů souvisejících s nedostatečnými zkušenostmi a  znalostmi.

Dalším cílem výzkumného úkolu bude provedení analytického zpracování a hodnocení účinnosti školení. Ze světových studii je zřejmé, že virtuální realita vykazuje kvalitní výsledky z pohledu zapamatování obsahu školení, ale také z pohledu možné autonomie řešení. Zvolená odvětví vyžadují zvládnutí obou těchto požadavků. Hodnocení účinnosti pak bude sledovat parametry jako: schopnost zapamatování obsahu ve vztahu k snížení pracovních úrazů, zvýšení efektivity zdravotnického personálu způsobené možnou autonomií řešení, konkrétně pak stupeň vytížení zkušeného personálu, který za běžných podmínek školení musí zaškolovat měně zkušené nebo nově příchozí kolegy.

Dosažené výsledky:

VR aplikace

Projekt bude ukončen v roce 2023.

Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP (08-2020-VÚBP)

Cílem výzkumného úkolu bude analyzovat, zmapovat aktuální stav, komparaci s relevantní zahraniční praxí, zpracovat návrhy vhodných změn, úprav, co se týče pracovněprávních aspektů, BOZP, související legislativy a předpisů, dále pak doporučení pro orgány inspekce práce.

Dosažené výsledky:

N6 Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu

V rámci výzkumného úkolu budou prováděna terénní měření nanočástic na pracovištích s různým rozsahem antropogenní činnosti a se zaměřením na hodnocení bezpečnosti v provozech s možností prevence, kdy hlavní pozornost bude zaměřena na nanovlákna jako součást ochranných prostředků dýchacího systému z důvodu zvýšené produkce nanovláken (nanotextilií) a jejich aplikace do respirátorů, nanoroušek, nanošátků atd. Činnosti budou také zaměřeny na rešeršní práce a studium literatury, kdy hlavní oblastí byl možný zdroj nano a mikroplastů do životního prostředí, a oblast přípravy nanovláken, elektrického zvlákňování, nanospiderTM. Vedle hlavních měření se řešitelský tým zaměří na fyzikální a chemické vlastnosti (především toxicitu) poskytnutých materiálů – nanoroušky, respirátory atd.

Dosažené výsledky:

Projekt bude ukončen v roce 2023.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana. Výzkumné úkoly řešené v roce 2022. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/vyzkumne-ukoly-resene-v-roce-2022. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail