Vstupní, nebo mimořádná prohlídka z důvodu nového zařazení práce do vyšší kategorie?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Několik let jsme měli profesi mechanik zařazenou v kategorii 2. kvůli faktorům pracovní poloha a celková fyzická zátěž. Přibližně v roce 2020 byla na kontrole hygiena a vznesla požadavek na zařazení mechanika do 2. kategorie také kvůli faktoru hluku a vibrací přenášených na ruce. Takže v roce 2020 jsme poslali mechaniky na novou vstupní lékařskou prohlídku, protože podle mého názoru šlo o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna dle vyhl. č. 79/2013 Sb. § 10 odst. 2. Druhý názor je, že jsme je na nové vstupní lékařské prohlídky posílat nemuseli, protože nedošlo ke změně druhu práce. Kdo má pravdu?

Odpověď na Váš dotaz musíme hledat ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Když si pozorně přečteme ustanovení § 10 a § 12 vyhlášky, zjistíme, že v případě vstupní prohlídky podle § 10 odst. 2 jsou odlišné podmínky vázány na akt převedení na jinou práci nebo změnu druhu práce a naopak mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. c) na situaci zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance.

Musíme tedy konstatovat, že naše právní úprava nebyla v této otázce příliš důsledná, a je evidentní, že v případě připravované novely vyhlášky by bylo vhodné tuto situaci legislativně vyřešit. Nicméně vzhledem k tomu, že nejde o práci, kde dochází k navýšení míry dosud posuzovaných rizikových faktorů, ale o nové zařazení do kategorie druhé pro faktor hluku a vibrací, které nebyly při původní vstupní prohlídce zohledněny, půjde o prohlídku vstupní a musíme si zde pomoci ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky, a to i přesto, že nejde o změnu druhu práce nebo převedení na jinou práci.

V případě navýšení míry rizikového faktoru, který byl již při vstupní prohlídce posuzován, byly by splněny podmínky k provedení mimořádné prohlídky. V praxi však vím, že některé krajské hygienické stanice i v tomto případě požadují provedení vstupní prohlídky, což s ohledem na stávající ustanovení vyhlášky není správné, neboť nedochází ke změně druhu práce nebo převedení na jinou práci. Jak jsem ale uvedl, správně upozorňujete na určitý nedostatek stávající právní úpravy, který by mohl být, podle mého názoru, pro vyjasnění upraven v další novele vyhlášky, která se již připravuje.

Autor článku: 

Komentáře

Mechanik by měl absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku

18.01.2024 - 22:11 Zdenek Šenk
Vstupní lékařská prohlídka při změně práce musí být vyžadována jen tehdy, když jsou kumulativně splněny obě podmínky uvedené v § 10 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. To znamená: 1. Musí dojít ke změně druhu práce, popřípadě musí dojít k převedení zaměstnance na jinou práci. 2. Vykonávaná práce musí být prováděna za odlišných podmínek (Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.). Protože z dotazu jasně vyplývá, že obě shora uvedené podmínky nejsou KUMULATIVNĚ splněny, nelze po zaměstnavateli požadovat, aby se mechanik podrobil vstupní lékařské prohlídce. Mechanik musí absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku. Odpověděl: Zdeněk Šenk

Vyjádření autora příspěvku - Roberta Křepinského

22.01.2024 - 11:48 Kateřina Hrubá
Děkuji kolegovi Šenkovi za jeho vyjádření a zcela souhlasím s tím, že v případě ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), musí být splněny obě podmínky pro stanovení vstupní prohlídky současně, a to změny druhu práce nebo převedení na jinou práci a odlišných podmínek. Problém je však v tom, že když si pozorně přečteme ustanovení § 12 odst. 2 a 3 vyhlášky, tak zjistíme, že zde nelze použít ani institut mimořádné prohlídky, neboť v případě dotazu čtenářky šlo o dva rizikové faktory, které dosud nebyly posuzovány, a to rizikový faktor hluku a vibrací. Kdyby byly a došlo by pouze ke zvýšení jejich míry, šlo by o prohlídku mimořádnou, a to podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) vyhlášky. Proto jsem v úvodní odpovědi uvedl, že je zde nedostatečně legislativně uvedená problematika řešena, a já doufám, že se nám podaří v další novele vyhlášky, která se již připravuje, toto vyjasnit. Při čtení by někoho možná mohlo napadnout, proč je důležité odlišit prohlídku vstupní od prohlídky mimořádné. Důležité je přeci fakt, že byla nějaká prohlídka provedena. Bohužel tomu tak není. Rozdíl mezi těmito prohlídkami je zcela zásadní, a to zejména s ohledem na rozsah vyšetření. Musíme si totiž uvědomit, že nové rizikové faktory, které nebyly dosud posuzovány, je nutné posoudit i s ohledem na rizikové faktory ostatní, již posuzované. Z tohoto důvodu předkladatel právní úpravy pracovnělékařských služeb a orgány ochrany veřejného zdraví při svých kontrolách nebo dotazích začali upozorňovat na skutečnost, že je v tomto případě nutné provést prohlídku vstupní. Nakonec čtenářka, která uvedený dotaz poslala, toto může potvrdit, protože se domnívám, že již obdržela od ministerstva odpověď. Tedy, že jde o prohlídku vstupní. Na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat kolegovi Šenkovi, protože správně upozornil na fakt, který by měl být řešen právní cestou a ne výkladem, který je stejně oprávněn provádět pouze soud. R. Křepinský

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail