Aby tělo nebolelo

Zdroj: 

Bolí vás často záda, klouby nebo hlava? Jednou z příčin může být i vadné držení těla, kterým je například špatný stoj či sed. Vadné držení těla způsobuje řadu problémů, nejčastějšími z nich jsou bolesti a onemocnění svalů, kloubů, nervů, šlach, především pak v oblasti páteře, ramen, kyčlí a kolen. Představujeme vám sérii šesti videí a deseti plakátů, které vznikly v rámci výzkumných úkolů (viz níže) ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, a další zajímavé materiály týkající se ergonomie.

Dlouhodobé vadné držení těla může dále zapříčinit také bolesti hlavy, nesoustředěnost, nespavost, zvýšený pocit únavy, nadměrné stlačování vnitřních orgánů či zhoršení průtoku krve dolními končetinami a s tím související vznik křečových žil.

Počet zaměstnanců pracujících v sedě neustále roste. Jedná se o různé pracovní pozice, především práce administrativního charakteru spojené s prací na počítači. Správné uspořádání pracovního místa a dodržování zásad správného sedu může zabránit výše zmíněným zdravotním potížím.

Také práce vstoje je u mnoha pracovních činností nezbytná, někde slouží jako kompenzace dlouhodobého sedu. Dlouhodobá práce vstoje zatěžuje především bederní páteř, dále pak i klouby a cévy dolních končetin, proto je třeba dbát na správný (optimální) stoj.

Důležité je také pří dlouhodobém sedu či stoji měnit polohy, zařazovat úlevové polohy a kompenzační cviky. Jak na to se dozvíte dále v našich vzdělávacích materiálech.

Představujeme vám sérii šesti videí a deseti plakátů, které vznikly v rámci výzkumných úkolů Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSPBezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

 • PŘÍKLADY ŠPATNÉHO A SPRÁVNÉHO STOJE
 
 • PŘÍKLADY ŠPATNÉHO A SPRÁVNÉHO SEDU
 
 • ÚLEVOVÉ POLOHY PŘI DLOUHODOBÉM STÁNÍ
 
 • ÚLEVOVÉ POLOHY PŘI DLOUHODOBÉM SEDU
 
 • KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ REŽIM PŘI DLOUHODOBÉM STOJI ČI SEDU

  

 

Další čtyři zajímavé materiály vznikly jako výstup v rámci výzkumného úkolu Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění.

 • PROGRAM ŠKOLA ZAD JAKO ŘEŠENÍ MSD

Škola zad je pořádána především pro pacienty s chronickými bolestmi zad. Lze však očekávat pozitivní výsledky také u programů školy zad s preventivním zaměřením organizovaných v podnicích a v pracovních podmínkách. Bohužel většina pacientů s bolestmi zad upřednostňuje spíše terapeutický a pasivní přístup. Praktická realizace programů školy zad předpokládá výchovu ke změně životního stylu a chování, ke správným a ekonomickým pohybovým návykům. Základem by měl být aktivní přístup klienta, pracovníka nebo pacienta. Tato příručka může sloužit jako rádce všem, kteří řeší tuto problematiku v rámci BOZP na různých podnikových úrovních i na úrovni státní správy.

 

 • CVIKY A RADY PRO PŘETÍŽENÉ HORNÍ KONČETINY

Plakát demonstrující vhodné cviky pro protažení horních končetin. Dále zde najdete výčet činností, které jsou příznivé pro náš organismus a též nevhodné činnosti, kterých bychom se měli vyvarovat.

 

 


 

 • PROFESIONÁLNĚ PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH KONČETIN

Plakát charakterizující různá onemocnění horních končetin spolu s popisem rizikových parametrů lokální svalové a polohové zátěže.

 

 


 

 • ERGONOMICKÉ ASPEKTY PREVENCE MUSKULOSKELETÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ (MSD)

Policy brief 11/2021 popisuje zvyšující se výskyt muskuloskeletálních onemocnění a tudíž jeho komplexní řešení jako velkou výzvu. Ke vzniku MSD dochází navzdory automatizaci, robotizaci, zavádění různých druhů manipulátorů v průmyslové praxi i při aplikaci moderních, ergonomických poznatků a přístupů k projektování, zřizování pracovišť a zefektivnění postupů pracovní činnosti. MSD mají do značné míry souvislost s organizací práce. Rozhodujícím předpokladem k předcházení a k eliminaci MSD je aktivní účast pracovníků.

 

 

Za zmínku stojí i výstupy z projektu Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců, jehož cílem bylo vytvořit odbornou základnu pro zpracování analýzy vlivu negativních faktorů při manipulaci s břemeny na potenciál vzniku obtíží, nedostatků a poruch souvisejících s pohybovým aparátem a návrh preventivních opatření k jejich eliminaci. 

 • PROČ JE SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA TAK DŮLEŽITÉ?

Brožura definuje základní fakta, proč je správné držení těla důležité. Zdravé držení těla nám pomáhá nejen stát, chodit, sedět a ležet v pozicích, které vyvolávají nejmenší tlak na podpůrné svaly, vazy a meziobratlové ploténky, ale hlavně při pohybu nebo výkonu pracovní aktivity pomáhá zbytku pohybového aparátu svým prvotním nastavením eliminovat případná přetížení.

 

 • POSTOJ TĚLA A CHŮZE JAKO ZÁKLADNÍ POHYBOVÁ DOVEDNOST

​​​​Brožura popisuje, jak postoj a způsob chůze u každého jedince individuální. Postavení těla a jeho jednotlivých částí, jejich pohyb, ale také způsob chůze se jak s přibývajícím věkem, tak i narůstající fyzickou nebo psychickou zátěží postupně mění. Především základní postavení těla – postoj a chůze závisí na celkové souhře nervového, pohybového a kardiorespiračního systému.

 

 • 10 ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ ERGONOMIE PRACOVIŠTĚ

Jakékoliv pohybové nebo pracovní aktivity jsou vždy souborem určitých prvků umístěných v nějakém konkrétním pracovním prostředí. Cílem ergonomie je především dosažení optimálních pracovních podmínek ve vztahu k anatomickým a výkonnostním možnostem člověka. Nesprávné nastavení podmínek pro výkon pracovní činnosti vytváří potenciál pro vznik negativních vlivů, které jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska mohou ovlivnit pohybové chování, zdravotní stav a výkonnost pracovníků. Dopady těchto negativních vlivů mohou přímo, či nepřímo ovlivňovat jak pohybové návyky, činnost nervosvalové soustavy, výkonnost našeho vnímání a myšlení, tak i dalších vegetativních funkcí lidského těla. Principy jsou popsány zde.
 

 • KOMPLEXNÍ POHLED NA PREVENCI PŘETĚŽOVÁNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU PŘI VÝKONU PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S MANIPULACÍ BŘEMENY

Analýza se zabývá problematikou spojenou s přetěžováním pohybového aparátu při manipulaci s břemeny je velice závažnou oblastí s velmi širokým přesahem vlivu. Obtíže spojené s přetěžováním a nemocemi musculoskeletárního aparátu nesouvisejí pouze s běžně prezentovanými příčinami, jako jsou vysoká nebo nevhodná zátěž manipulovanými břemeny, jednostranné zatěžování organismu, poškození nervosvalového aparátu z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby, ale mají velmi úzkou souvislost s působením dalších negativních vlivů. ho pohybu a životního stylu zaměstnanců. V oblasti komunikace, informovanosti zaměstnanců a prevence je proto nezbytně nutný společný přístup mezi jednotlivými zaměstnanci, manažery, technickými pracovníky, odbornými pracovníky v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti a ochrany zdraví, ergonomy a poskytovateli pracovně lékařských služeb. Z praktického hlediska jsou však sami zaměstnanci jedním z klíčových faktorů prevence. 
 

 • PRAKTICKÉ VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ANALÝZE ZÁTĚŽE A PREVENCI MSD V DŮSLEDKU MANIPULACE S BŘEMENY

Článek se zabývá problematikou a možnostmi digitálních technologií v oblasti hodnocení fyzické zátěže a ergonomie. V první části článku jsme popsali souhrn principů, možností a některých omezení systémů pro záznam pohybu (MoCap) a jeho digitální analýzu, 2D a 3D kinematickou analýzu pohybu a nadstavbových softwarových nástrojů pro hodnocení pohybové zátěže a ergonomii. V další části příspěvku uvádíme příklady praktického využití některých systémů a výstupy, které nám mohou poskytnout. 

 • PŘEHLED POHYBOVÝCH AKTIVIT A CVIKŮ PRO KOMPENZACI PŘETÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TĚLA PŘI MANIPULACI S BŘEMENY DO10 KG

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail