Nové vydání časopisu JOSRA

V závěru prosince vyšlo poslední dvojčíslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) v roce 2019.

Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Číslo tvoří osm recenzovaných článků a jeden informační článek o konferenci ICTEL 2019.

Dva recenzované příspěvky jsou z oblasti vzdělávání a věnují se znalostem učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP. První článek seznamuje s výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování přístupu vybraných škol Kraje Vysočina ke vzdělávání žáků v BOZP a na přípravu a znalosti učitelů potřebné k tomuto vzdělávání. Druhý je pak zaměřen na pregraduální vzdělávání pedagogů odborných předmětů středních škol v oblasti BOZP. Shrnuje výsledky průzkumu stavu pregraduálního vzdělávání a rozvoje kompetencí budoucích učitelů středních škol v BOZP na vybraných fakultách připravujících učitele v České republice. Průzkum byl proveden v  rámci výzkumného úkolu „Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků BOZP“ řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., který je součástí balíčku výzkumných projektů institucionální podpory, podporovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v letech 2018 až 2019.

Následující článek se věnuje problematice antidiskriminace. Autorka na základě analýzy relevantních českých právních předpisů představuje vybrané aspekty problematiky věkové diskriminace. Věková diskriminace je v obecné rovině nahlížena z pohledu relevantních soudních i mimosoudních institucí, které se touto problematikou zabývají. Pro porovnání jsou uvedeny i zahraniční přístupy k tomuto tématu.

Cílem dalšího článku je představit výzkumný projekt, který se zabývá využitím a vizualizací otevřených dat pro podporu analýz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V úvodní části seznamuje čtenáře s definicí a charakteristikou otevřených dat, navazuje počátečními východisky a vizemi pro tvorbu webové aplikace postavené na platformě otevřených dat a diskutuje problémy, se kterými se řešitelé při získávání dat potýkají. V závěru jsou pak představeny vizualizace dat z oblasti BOZP, které vytváří Evropská agentura pro BOZP a nadace Eurofound.

Následuje příspěvek, který se zabývá odpovědností zadavatele stavby za neustavení koordinátora BOZP. Praxe ukazuje, že řada zadavatelů staveb koordinátora BOZP nejmenuje, ač k tomu mají povinnost podle právního předpisu. Tento článek poukazuje na právní rizika spojená s takovýmto jednáním, a to v rovině správního práva a práva trestního.

Cílem práce, kterou představuje další článek, bylo optimalizovat provoz Fischer Tropsch Micro Catalyst (MCB) (Vinci Technologies, Francie) jednotky a proces Fischer-Tropsch syntézy (FTS) použitím kobaltového katalyzátoru. Za tímto účelem byla jednotka MCB provozována a testována s ohledem na všechny její prvky a softwarovou funkčnost. Kromě toho bylo provedeno široké spektrum experimentů FTS, aby se zjistila rychlost a selektivita přeměny procesu s ohledem na experimentální podmínky, tj. teplotu a tlak.

Dva závěrečné recenzované články se věnují výbuchovým charakteristikám různých směsí. První z nich se zaměřil na vliv přídavku vodíku na výbušné charakteristiky metanu a vzduchu. Publikovaná data jsou velmi zajímavá, protože předchozí studie jsou zaměřeny pouze na čisté plyny. Získaná data mohou být velice užitečná pro stanovení bezpečnostních opatření zařízení a technologií s různými koncentracemi čistých plynů, směsí s různými stechiometrickými poměry a dokonce s různými počátečními teplotami (také velmi důležitými v průmyslu). Pro budoucí studie navrhujeme stanovení LEL a UEL binárních směsí plynů pro různé průmyslové aplikace.

Druhý z článků je pak zaměřen na publikování výbuchových parametrů směsí oxidu uhelnatého/metanu a vzduchu. Tyto údaje mohou použít komerční společnosti ke stanovení pravidel proti výbuchové prevence během používání těchto směsí. V této práci byly studovány hořlavé plyny samostatně a poté jejich směsi. Nejprve byly parametry výbuchu získány numerickou simulací. Dále byly provedeny výbuchové testy ve 20-L nádobě za různých podmínek (změna počáteční teploty a koncentračního poměru směsi). Nakonec byly všechny získané výsledky porovnány s numerickými predikcemi za účelem získání úplné informace pro nalezení vhodných bezpečnostních řešení.

Jediný nerecenzovaný článek tohoto čísla seznamuje s průběhem 14. ročníku mezinárodní konference ICTEL 2019 (International Conference on Teaching, Education & Learning), kterého se zúčastnila řada odborníků z oblasti vzdělávání. Byly na ní předneseny příspěvky zahrnující široké spektrum otázek z této problematiky. Článek přináší komentovaný přehled vybraných konferenčních vystoupení.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

Nerecenzovaná část:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail