Znalosti učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP - výsledky terénního šetření na vybraných středních školách Kraje Vysočina

TEACHERS' KNOWLEDGE FOR STUDENTS' EDUCATION IN OHS. THE RESULTS OF A TERRAIN SURVEY AT Selected SECONDARY SCHOOLS IN THE VYSOČINA REGION

Irena Kuhnová1, Jakub Růžička1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., kuhnova@vubp-praha.cz; ruzicka@vubp-praha.cz

Úvod

Abstrakt

Článek seznamuje s výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování přístupu vybraných škol Kraje Vysočina ke vzdělávání žáků v BOZP a na přípravu a znalosti učitelů, potřebné k tomuto vzdělávání.

Klíčová slova: BOZP, znalosti, vzdělávání, učitelé, žáci, střední školy, průzkum

Abstract

This article presents the results of a survey aiming to discover the approach to student's OHS education and teacher's preparation and knowledge which is required for this education at selected secondary schools in the Vysočina region.

Keywords: OSH, knowledge, education, training, teachers, students, secondary schools, survey

Přijat k publikování / Received for publication 31. 10. 2019

Úvod

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) je pojem, který by měl v dnešní době být znám každému, nejen pracujícímu člověku. V minulosti bylo mnoho zaměstnanců, kteří plně chápali činnost provozovaných strojů a technologií a dokonce byli schopni je obsluhovat a opravovat samostatně. V současnosti je zaměstnanec chápán jako obsluha (operátor), od kterého se očekává pouze znalost ovládání daného zařízení bez bližšího pochopení jednotlivých částí a principů jeho činnosti. Tím zdánlivě mizí z procesu výroby odbornost většiny zaměstnanců, naproti tomu složitost systémů, technologií, strojů a materiálů vyžaduje znalost pravidel a zásad umožňujících správně reagovat na situace v pracovním procesu a rizika z nich vyplývající. Požadavky na kvalifikaci jsou tak kladeny zejména na vývoj a nastavení systémů s ohledem na automatizaci provozu, a to včetně snížení dopadů na člověka i na životní prostředí již v procesu tvorby systémů. Přes tento trend, který počítá s bezpečností jakéhokoliv výrobku po designové stránce i po stránce jeho funkcionality již ve fázi vývoje a výroby, je kladen stále větší důraz na bezpečnost pracovních postupů a operací a na bezpečnost tradičních i nových technologií, se v současné době od zaměstnanců očekává mnohem více znalostí z oblasti BOZP. Ochrana svého zdraví a zároveň zdraví spolupracovníků je předpokladem pro úspěšné zvládání pracovních úkolů. Většina mladých v současné době již chápe své priority a paradoxně mezi to nepatří jen výše příjmů. Délka pracovního života je však už nyní velmi dlouhá, a je nutno si zdraví zachovat do vyššího věku. Informace o BOZP a o požární ochraně jsou v dnešní době neoddělitelnou součástí odborných předpokladů zaměstnance pro výkon práce. Pokud zaměstnanec nepodstoupí školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, není prakticky pro práci kvalifikován. Není však příliš pozdě seznamovat zaměstnance s BOZP až po nástupu do prvního zaměstnání? A co fyzicky soukromě podnikající osoby (drobní živnostníci - OSVČ bez zaměstnanců nebo OSVČ se zaměstnanci)? Jak ty jsou připraveny na praxi, vědí o BOZP něco, a vědí vůbec, že se jich také týká? A hraje zde nějakou roli škola? Rozhodně by měla, proklamují to alespoň některé rámcové vzdělávací programy. Jmenovitě RVP pro střední stupeň vzdělávání, tj. pro vyšší stupeň víceletých gymnázií, pro čtyřletá gymnázia, pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Např. podle rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro vzdělávací obory středního odborného vzdělávání patří BOZP k více odborným kompetencím, které jsou potřebné k výkonu povolání, a které mají žáci během studia získávat. U RVP pro gymnaziální vzdělávání je situace podstatně horší. Průřezové vzdělávací téma Svět práce sice teoreticky dává možnost seznamovat studenty gymnázií se základy pracovního práva a s otázkami bezpečnosti práce, resp. zásadami bezpečnosti práce, otázkou však je, zda taková výuka opravdu probíhá, v jakém obsahu a rozsahu, a jakou má celkovou úroveň. Dílčí poznatky o situaci přinesl nedávný průzkum Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP).

Cíle průzkumu

Cílem průzkumu mezi respondenty-učiteli bylo zjistit, zda jsou dostatečně kvalifikováni pro předávání znalostí o BOZP žákům a zda jsou ve svém oboru schopni připravit své žáky na rizika práce a činností, které budou jejich svěřenci vykonávat ve svém prvním zaměstnání nebo v rámci soukromých podnikatelských aktivit.

U respondentů-žáků bylo cílem průzkumu zjistit jejich informovanost a znalosti z/v BOZP, a tedy připravenost coby budoucích zaměstnanců, živnostníků nebo podnikatelů na optimální přechod ze školních lavic do zaměstnání, aniž by byli nepopsaným listem z hlediska kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám zahrnujícím znalost práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, vč. práv a povinností v souvislosti s předcházením ohrožení života a zdraví při práci. Je totiž známo, že nejvyšší počet úrazů mají z více příčin a důvodů "noví zaměstnanci" v prvním roce zaměstnání, tedy i mladí zaměstnanci do 26 let. Pracovní úraz si mohou způsobit vlastní neznalostí, nezkušeností, podceněním rizika atd., nebo na jeho vzniku může mít naopak podíl nesprávná, neadekvátní nebo dokonce zcela opomíjená péče zaměstnavatele o BOZP zaměstnanců uložená mu zákoníkem práce.

Metodika průzkumu

Průzkum se uskutečnil metodou terénního šetření na sedmi středních školách Kraje Vysočina na podzim r. 2018. Do průzkumu se zapojily:

  • škola se všeobecně vzdělávacím zaměřením,
  • střední odborná škola s ekonomickým zaměřením,
  • dvě školy připravujících absolventy pro oblast stavebnictví,
  • střední odborná škola se zdravotnickým zaměřením,
  • škola s obory připravujícími absolventy pro oblast gastronomických, hotelových a potravinářských služeb
  • a škola poskytující technické vzdělávání mimo vzdělávání v oblasti stavebnictví.

Na základě předchozí dohody s vedením škol, kde průzkum proběhl, jsou školy z důvodu zachování anonymity uváděny pod obecným názvem, v textu a v grafech bylo za tím účelem použito transparentnější označení A, B, C, D, E, F nebo G. Příslušnost písmenného značení vůči té které škole prezentují obě tabulky.

Průzkumu se zúčastnilo 204 žáků z druhých, třetích a čtvrtých ročníků (za celkem 13 studijních a učňovských oborů) a 20 učitelů. Jednalo se bez výjimky o žáky posledních a předposledních ročníků daného oboru studia nebo učňovského oboru. Zastoupení respondentů-žáků v absolutních a relativních hodnotách ukazuje graf č. 23.

V rámci šetření byly použity oddělené dotazníky pro žáky a pro učitele. Průzkum se uskutečnil v rámci řešení výzkumného úkolu „Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP“ (Výzkumné úkoly v rámci institucionální podpory MPSV 2018-2019).

Výsledky

V následujících částech přinášíme výsledky průzkumu, v části A za skupinu dotazovaných učitelů, v části B za skupinu dotazovaných žáků. Komentáře k získaným a prezentovaným datům jsou jednak uváděny jednak u jednotlivých grafů, a jednak v kapitole Závěry.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail