Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

Bezpečná práca - č. 1 (2010)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2010)
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA) - č. 4 (2009)
Die BG - č. 12 (2009)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 120 (2009)
Ekonom - č. 3 (2010)
Human Resources Management - č. 1 (2010)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 217 (2009)
Chemagazín - č. 1 (2010)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2009)
Moderní řízení - č. 1 (2010)
Personál - č. 1-2 (2010)
Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 2 (2009)
Process Safety Progress - č. 4 (2009)
Professional Safety - č. 12 (2009)
Safety and Health - č. 1 (2010)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2010)
Sicher ist Sicher - č. 12 (2009)
Technik - č. 1-2 (2010)
Travail et Sécurité - č. 701 (2009)
Travail et Sécurité - č. 702 (2010)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

Bezpečná práca - č. 1 (2010)

1

SVITOKOVÁ, MICHAELA - JEŽÍKOVÁ, MARCELA: Bezpečnost´ a ochrana človeka a životného prostredia pri vývoji technológií spracovania a úpravy rádioaktívneho odpadu.
        anotace: Autorky se věnují bezpečnosti a ochraně člověka a životního prostředí při práci s radioaktivními odpady. Uvádí povinnosti pracovníků laboratoří, technická a technologická opatření, organizační opatření, vhodné ochranné pracovní prostředky a způsoby zacházení se vzorky a vzniklým radioaktivním odpadem. Další část článku je pak věnovaná činnostem v laboratořích II. kategorie - produkci a likvidaci kapalných a pevných radioaktivních odpadů, monitorování, kontrolovanému pásmu a zásadám chování v této zóně.
        klíčová slova: odpady radioaktivní - látky nebezpečné - laboratoře - chování bezpečné - zásady - opatření - OOPP - odpady nebezpečné - likvidace - produkce - bezpečnost

2

MATÚŠ, VLADIMÍR: Najčastejšie zisťované nedostatky pri inšpekcii práce na elektrických zariadeniach.
        anotace: Článek stručně shrnuje nejčastěji zjišťované nedostatky při inspekci práce na elektrických zařízeních. Nejvíce byly nedostatky zjišťovány při kolaudacích a při plánovaných prověrkách.
        klíčová slova: zařízení elektrická - inspekce práce - prověrky

3

ŠKROVINA, ZOLTÁN: Diskriminácia : rozlišovanie.
        anotace: Původní význam latinského slova discriminare je rozlišovat. Rozlišování je pojem, který sám o sobě nemá negativní význam, získává ho až v souvislosti s konkrétní situací, ve které se rozlišování uplatňuje. Příkladem je rozlišování mužů a žen. Pokud se rozlišování spojuje s rozdílným odměňováním za stejnou práci, hovoříme o nerovném zacházení v pracovněprávních vztazích, o nežádoucím jednání, o znevýhodňování, nevhodné diskriminaci nebo jednoduše o diskriminaci.
        klíčová slova: diskriminace - příležitosti rovné - rovnoprávnost - ženy - muži

4

RAJZINGER, JOZEF: Bezpečnostné riziká pri údržbe a opravách v v chemickom a farmaceutickom priemysle.
        anotace: Článek se věnuje bezpečnostním rizikům při údržbě a opravách v chemické a farmaceutickém průmyslu. Způsob plánování a řízení údržby je soubor pravidel, podle kterých se vykonávají jednotlivé činnosti údržby a plánuje jejich časový průběh. Údržba představuje činnosti, které zabezpečí technickou způsobilost zařízení pro jejich efektivní a bezpečný provoz. Správnou údržbou se předchází poruchám a dalším nežádoucím účinkům.
        klíčová slova: rizika bezpečnostní - údržba - opravy - zařízení technická - průmysl chemický - průmysl farmaceutický

5

Prevencia smrtel´ ných pracovných úrazov v USA.
        anotace: Katedra bezpečnosti práce na Kalifornské univerzitě v USA uspořádala Fórum pro prevenci smrtelných pracovních úrazů. Zkoumaly se zde hlavně aspekty vztahů mezi pracovním prostředím, pracovními silami a jejich účinky na management bezpečnosti práce a ochrany zdraví se zřetelem na rizika, která mohou působit na úrazovost se smrtelným následkem. Cílem bylo zjistit i další příčiny, např. organizační nedostatky. Dle uvedených aspektů byly hledány možnosti řešení tohoto problému, jak příklady správné praxe, tak i využití oblasti výzkumu.
        klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy smrtelné - příčiny - aspekty - řízení bezpečnosti práce - prevence úrazů - konference - USA

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2010)

6

Novelizace zákonů o technických požadavcích na výrobky, rostlinolékařské péči, hnojivech, obecné bezpečnosti výrobku a o České obchodní inspekci.
        anotace: Zákony o technických požadavcích na výrobky, rostlinolékařské péči, hnojivech, obecné bezpečnosti výrobku a o České obchodní inspekci byly společně novelizovány, a to v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh. Úprava byla provedena koncem roku 2009 zákonem č. 490/2009 Sb. a účinnosti nabyla 1. ledna roku 2010.
        klíčová slova: zákony - novely - výrobky - požadavky technické - hnojiva - inspekce obchodní

7

KÜCHLER, OLDŘICH: Představuje současnou činnost ITI Praha.
        anotace: Článek představuje slovy svého ředitele činnost Institutu technické inspekce práce, který se zabývá především bezpečností vyhrazených technických zařízení.
        klíčová slova: zařízení technická vyhrazená - inspekce - bezpečnost technická - instituce - činnosti

8

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k problematice BOZP : dokončení z čísla 13/2009.
        anotace: Jedná se o dokončení článku z čísla BHP 13/2009. Soubor je určen pro všechny, kdo se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V jednotlivých částech podává přehled předpisů platných k datu 8. 12. 2009 a to nejen bezpečnostních, podléhajících inspekci práce, ale i předpisů s touto problematikou úzce souvisejících. Jedná se o otevřený systém, který je nutno, s ohledem na legislativní změny, doplňky, průběžně aktualizovat. Některé předpisy již neplatí, jsou ale v souboru ponechány z důvodu, že se na ně nezapomenulo - samozřejmě s upozorněním, že jejich platnost skončila.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - inspekce práce - předpisy právní - legislativa - normy - Česká republika - přehledy

9

Doplnění Přehledu základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k problematice BOZP, který byl publikován v čísle BHP č. 13/2009, o předpisy vydané koncem roku 2009.
        anotace: Tento stručný výpis doplňuje publikovaný přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k problematice BOZP z čísla BHP č. 13/2009 o předpisy vydané koncem roku 2009.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - legislativa - Česká republika - přehledy

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA) - č. 4 (2009)

10

SLUKA, VILÉM: Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
        anotace: Zvyšuje se riziko úniku nebezpečných chemických látek a chemických přípravků do jejich okolí s možnými nežádoucími dopady na stanovené příjemce. Toto nebezpečí se může realizovat různými způsoby, např. výbuchem, požárem, toxickým působením při vstupu toxické látky do organismu, zasažením životního prostředí, možností nežádoucích reakcí s jinými látkami a sekundární nebezpečností nově vzniklých produktů. Některé závažné havárie ve světě měly odezvu i v právní oblasti týkající se prevence závažných havárií, jako např. směrnice 82/501/EHS (Seveso I) a směrnice Rady 96/82/ES ( Seveso II). Směrnice Seveso II byla implementována do českého právního řádu jako zákon o prevenci závažných havárií. Oblast analýzy a hodnocení rizik se ukázala mnohem náročnější, než se čekalo. Pro zvýšení úrovně prevence závažných havárií byly publikovány metodické pokyny k jednotlivým zájmovým tématům, existují webové stránky MŽP a VÚBP pro tuto oblast, jsou prováděna různá školení a scházejí se posuzovatelé bezpečnostní dokumentace a zástupci MŽP. V příspěvku je uveden vývoj v této oblasti v ČR. Je uveden význam bezpečnostního inženýrství a jeho struktura. Plný text článku dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/analyza-rizik_sluka.html.
       klíčová slova: havárie závažné - prevence havárií - analýzy rizik - hodnocení rizik - dokumentace bezpečnostní - vzdělávání

11

MICHALÍK, DAVID - SKŘEHOT, PETR: Hodnocení pracovišť typu open space u telekomunikační firmy.
        anotace: Tento článek se zabývá problematikou pracovišť typu open space a možnosti jejich hodnocení. Je zde prezentováno šetření na tomto typu pracovišť v rámci telekomunikační firmy. Byl vytvořen vzorek 73 respondentů z řad pracovníků-telefonních operátorů. K zjištění potřebných dat byl použit soubor vlastních vytvořených metod, a to dotazník VPK, výběrový rozhovor a dotazník pro hodnotitele. Pozitivně se jeví péče vedení o zaměstnance. Negativa se týkají vnímané kontroly ze strany okolí, časového tlaku na plnění úkolů, velké odpovědnosti, neodpovídajícího nastavení ovzduší a osvětlení na pracovišti, rušení telefony, mluvením spolupracovníků, nevyhovující sedadla, absenci odpočinkových místností a výskyt zdravotních problémů. Je celkově nutné pracovištím typu open space věnovat větší pozornost. Plný text dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/open-space_michalik-skrehot.html.

        klíčová slova: kanceláře velkoprostorové - pracoviště - dotazníky - rozhovory - hodnocení

12

SVOBODOVÁ, LENKA: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 3. část.
        anotace: Další článek ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” se tentokrát na cílovou skupinu projektu - pracovníci nad 50 let – dívá z pohledu statistik a dat z různých informačních systémů (stěžejní téma je práce). Plný text článku dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/svobodova_padesatplusIII.html.
        klíčová slova: pracovníci starší - práce - kvalita života - podmínky pracovní - trh práce - BOZP - prevence rizik - statistiky - data - projekty - výsledky - VÚBP

13

RUPOVÁ, MARCELA: První ročník konference Nanocon ´09.
        anotace: Ve dnech 20. – 22. 10. 2009 se v prostorách Beskydského hotelu RELAX konal 1. ročník konference s mezinárodní účastí NANOCON´09. Organizátory akce byli Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) a společnost Tanger, spol. s.r.o. Program konference byl tématicky rozdělen do čtyř hlavních sekcí, z nichž každá měla několik bloků. Přednesené odborné příspěvky se týkaly tématiky charakterizace a vlastností nanomateriálů, praktických aplikací nanotechnologií a nanomateriálů, nanobiotechnologie, nanomedicíny a bezpečnosti při nakládání s nanomateriály. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s průběhem zmíněné akce a s tématy příspěvků přednesených v rámci podbloku „Nanotoxicita a bezpečnost“, v němž byl presentován i příspěvek pracovníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Plný text článku je dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/nanocon_rupova.html.
        klíčová slova: nanotechnologie - nanomateriály - bezpečnost - konference - 2009

14

SKŘEHOT, PETR: Nevšední místa mimořádných událostí na americkém středozápadě.
        anotace: Článek je cestopisem, který podává zprávu o zajímavých místech navštívených v srpnu 2009 v amerických státech Nové Mexiko, Arizona, Nevada a Utah. Společným jmenovatelem navštívených míst bylo to, že jsou spjaty s mimořádnými událostmi (přírodními i antropogenními), které se zde v minulosti staly. Účelem tohoto putování bylo nejen tato místa poznat, ale především dozvědět se více o procesech, které se na jejich vzniku podílely, a také o následcích, které měly na lidi a životní prostředí. Zmíněné putování navázalo na návštěvu univerzity v Denveru, kde se za přispění mladých českých vědců provádí výzkum v oblasti supramolekulární chemie. Plný text článku je dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/usa_skrehot.html.
        klíčová slova: události mimořádné - následky - USA

15

SKŘEHOT, PETR: Vyšla nová kniha Prevence nehod a havárií.
        anotace: V závěru roku 2009 vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ve spolupráci s firmou T-SOFT, a.s. obsáhlou dvoudílnou monografii Prevence nehod a havárií. Kniha se zaměřuje na problematiku nebezpečných látek a materiálů, na nebezpečné situace s nimi sousedícími a v neposlední řadě také na prevenci následků takto vzniklých nehod. Plný text článku je dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/kniha_skrehot.html.
        klíčová slova: látky nebezpečné - materiály nebezpečné - prevence nehod - prevence havárií - následky - publikace - VÚBP

16

KOLÍNSKÝ, OLDŘICH - MAREK, JAKUB - ULMANOVÁ, JIŘINA: Konference „ Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2009“.
        anotace: V tradičním listopadovém termínu (18. – 20. 11. 2009) se konal již 22. ročník mezinárodní odborné konference z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nesoucí název XXII. medzinárodná konference „ Aktuálne otázky bezpečnosti práce“. Letošní ročník se konal na stejném místě jako ročník předchozí, ve Štrbském Plesu ve Vysokých Tatrách. Konference poskytuje prostor pro odbornou diskusi odborníků na BOZP, zástupců státní správy, výzkumných institucí, podnikové sféry o aktuálních tématech a problémech, které mohou zvýšit efektivitu aktivit v oblasti BOZP, jako jednoho z důležitých aspektů integrovaných systémů řízení. Letošní konference se nesla v duchu kampaně Evropské agentury pro BOZP – Zdravé pracoviště – dobré pro tebe, dobré pro podnik. Hlavními organizátory je Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práce (EU-OSHA), Národný inšpektorát práce (NIP), Technická univerzita Košice a Slovenská asociácia pre BOZP a OPP. Plný text článku dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/konference-Slovensko-2009.html.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - rizika pracovní - hodnocení rizik - výzkumy - konference mezinárodní - Slovensko

Die BG - č. 12 (2009)

17

EICKMANN, UDO: Chemische Gefährdungen sinnvoll ermitteln und bewerten. Smysluplně zjišťovat a hodnotit chemická ohrožení
        anotace: Článek má být pomůckou, jak rozpoznávat možnosti a meze metod zjišťování a hodnocení chemických expozic vzhledem k jejich velké variabilitě na pracovištích. Informuje o literárních údajích, měření nebezpečných látek, projektech měření pro ně a o modelech expozice. Seznamuje též s důsledky pro praxi.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - hodnocení rizik - expozice pracovníků - ohrožení osob - ohrožení zdraví - zjišťování

18

SEFRIN, HARALD: Schutz vor Brand- und Explosionsgefahren beim Einsatz von brennbaren Kühlschmierstoffen an Maschinen. Ochrana před nebezpečím požáru a výbuchu při použití hořlavého chladiva a maziva u strojů
        anotace: Článek uvádí koncepce a opatření k ochraně při použití obráběcích strojů. Seznamuje s Informací oborových společenství 719 a doporučuje zkoušet způsobilost strojů a volit chladivo a mazivo s malými emisemi. Informuje o opatřeních proti horkým povrchům, o zařízeních k snižování tlaku a opatřeních v okolí strojů. Je nutné poučení pracovníků o chování v případě požáru.
        klíčová slova: stroje obráběcí - povrchy - chladiva - maziva - společenství oborová - hořlaviny - požáry - výbuchy - exploze

19

BOJER, REINHARD: Druckgasflaschen : so viele wie nötig, so wenige wie möglich!. Lahve na stlačený plyn : má jich být tolik, kolik je třeba, ale co nejméně!
        anotace: Přijdou-li lahve do styku s ohněm, může dojít k výbuchu, takže každá z provozu odstraněná láhev zvyšuje BOZP. Článek uvádí možnosti, jak toho dosáhnout a jak ušetřit. Informuje o sedmi krocích k systémové bezpečnosti (např. opatření štítkem, zrychlení odvozu prázdných lahví). Nezanedbatelné jsou i související psychické zátěže. Je vhodné přejít na přenosné přístroje na řezání kyslíkem.
        klíčová slova: lahve tlakové - plyny stlačené - výbuchy - exploze - zařízení bezpečnostní

20

KROMMES, PETER: Wie eine weiße Ratte den Arbeitsschutz ins Rollen brachte. Jak jedna bílá krysa dala do pohybu bezpečnost a ochranu zdraví při práci
        anotace: Článek přináší rozhovor s chemikem dr. P.Krommesem, odborníkem na ochranu proti nebezpečným látkám, který založil společnost Konzultace o nebezpečných látkách dr. Krommese. Nyní tento odborník pořádá semináře, provádí znalecké posudky a natáčí filmy. K bezpečnosti ho přivedla jeho laboratorní krysa Fritzi, která mu poprvé odhalila nebezpečí tohoto oboru.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - chemikálie nebezpečné - krysy - laboratoře

21

PRZYBILLA, RERNHARD - MAHLER, VERA - FUCHS, THOMAS: Allergische Berufsdermatosen : Hinweise für die Begutachtungs- und Verwaltungspraxis. Alergické dermatózy z povolání : pokyny pro posudkovou a správní praxi
        anotace: Nedávno byla zveřejněna aktualizovaná verze Doporučení pro posudky v oboru kožních nemocí. Cílem předložených pokynů je vyložit podstatu alergických onemocnění (AO) a doplnit text Doporučení ohledně těchto chorob. Jsou uvedeny závažné alergické dermatózy, reakce pozdního a okamžitého typu, diagnóza a terapie, přetrvávání AO a jejich následky.
        klíčová slova: alergie - dermatózy - nemoci z povolání - posudky znalecké - praxe - doporučení - Německo

Documents pour le Médecin du Travail - č. 120 (2009)

22

GAURON, C.: Médecine et rayonnements ionisants : fiche d´aide a l´analyse des risques en curiethérapie a haut débit. Lékařství a ionizující záření : karta k pomoci při analýze rizik ve vysokovýkonné radioterapii
        anotace: Tato karta je určena zvláště osobám kompetentním v ochraně proti radioaktivnímu záření a pracovním lékařům. Jsou uvedeny osoby vystavené nebezpečí, příslušné procesy, způsoby identifikace rizika a jeho hodnocení, jakož i stanovení úrovní expozice, strategie zvládání rizik, hodnocení jejich zvládání a další rizika.
        klíčová slova: záření ionizující - záření radioaktivní - lékaři pracovní - rizika zdravotní - lékařství pracovní - radioterapie

23

Arts du spectacle et risques professionnels. Divadelní umění a profesionální rizika
        anotace: Umělecké, technické a správní činnosti spojené s divadlem představují více než 850 profesí a úrazy spojené s pádem osob a s manipulací jsou v nich nejčastější. Nemoci z povolání jsou především muskuloskeletálního charakteru. Byla zřízena Národní komise bezpečnosti v divadle, která má za úkol prosazovat prevenci profesionálních rizik. Profese vyžaduje posílený lékařský dohled.
        klíčová slova: divadla - nemoci pohybové - onemocnění muskuloskeletální - svaly - kostra - nemoci z povolání - komise odborné - Francie

24

Fabrication de saucissons secs et pneumopathie d´hypersensibilité : point des connaissances et étude de poste. Výroba suchého salámu a pneumopatie z přecitlivělosti : stav znalostí a průzkum pracoviště
        anotace: Cílem článku bylo získat znalosti o této pneumopatii a předložit studii pracoviště s metrologií bioaerosolů. Při návštěvách podniku byly odebrány vzorky vzduchu. Bylo zjištěno, že zaměstnanci jsou vystaveni riziku vdechování plísní, především při vnější úpravě salámů. Preventivní opatření by měla omezit emise bioaerosolů. Je doporučen lékařský dohled nad exponovanými pracovníky.
        klíčová slova: bioaerosoly - nemoci dýchacích cest - přecitlivělost - plíce - potravinářství - expozice pracovníků - prevence rizik - prevence nemocí

25

Âge, travail, handicap? Rôle des acteurs de prévention" : 23e congres de la Société d´hygiene et de médecine du travail dans les armées et industries d´ armement Metz, 17 et 18 juin 2009
.
"Věk, práce, handicap? Úloha pracovníků prevence" : 23. kongres Společnosti hygieny a pracovního lékařství v armádě a ve zbrojním průmyslu, Mety, 17. a 18. 6. 2009
        anotace: Oblast handicapu byla na kongresu řešena z hlediska lidských zdrojů, znovuzařazení do zaměstnání a technických pomůcek a doplněna prezentací psychických aspektů adaptace subjektu na pracovní prostředí. Kongres se rovněž zabýval problémem stárnutí v práci s důrazem na jeho klinické a psychopatologické aspekty a jejich působení v pracovním prostředí.
        klíčová slova: věk - stárnutí - výkon pracovní - psychologie práce - vojenství - armáda - adaptace - průmysl zbrojní - lékařství pracovní - kongresy

26

WALSTISPERGER, D. - CAMUS, I.: Les expositions aux risques professionnels des personnels soignants en 2003 : 1. Expozice ošetřovatelského personálu profesionálním rizikům v r. 2003 : 1
        anotace: Tyto osoby se odlišují od ostatních zaměstnanců kumulací časových i organizačních zátěží a rovněž různými fyzickými zátěžemi. Jsou vystaveni slovní i fyzické agresi. Žijí často v situacích "job- strain", které mohou ohrozit jejich zdraví. Ošetřovatelky jsou více vystaveny různým karcinogenům a záření i biologickým škodlivinám.
        klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - expozice pracovníků - rizika pracovní - rizika zdravotní - zátěž fyzická - zátěž psychická - škodliviny biologické - karcinogeny - agresivita - agrese

Ekonom - č. 3 (2010)

27

RYTÍŘOVÁ, LUCIE: Plaťte tam, kde pracujete.
        anotace: Unie zpřehlednila pravidla placení pojistného, která firmám usnadní vysílání zaměstnanců do zahraničí. Nová pravidla EU v oblasti sociálního zabezpečení začnou platit od letošního května.
        klíčová slova: pojištění - zabezpečení sociální - podniky - pracovníci zahraniční - EU - pravidla

Human Resources Management - č. 1 (2010)

28

PŘIKRYL, JAN: Zdravotně handicapovaní : když se chce, všechno jde.
        anotace: Podle Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze předpokládat, že v České republice je v současné době 750 000 až milion osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Značná část z nich nepracuje, což pro společnost znamená ekonomické ztráty. Existují příklady, které ukazují, že problém je možné řešit pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodně.
        klíčová slova: osoby hendikepované - příležitosti pracovní - trh práce

29

HOLUBCOVÁ, JANA: Dohoda zaměstnavatele a agentury práce.
        anotace: Zaměstnavatel, který zajišťuje zaměstnance i pomocí agentury práce, s ní uzavírá dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. Povinné náležitosti této dohody jsou stanoveny v § 308 odst. 1 zákoníku práce. I když je tato dohoda zařazena do zákoníku práce, svou povahou spadá do obchodního a částečně do občanského zákoníku.
        klíčová slova: agentury práce - zaměstnávání agenturní - zaměstnavatelé - dohody

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 217 (2009)

30

GAUL, MICHEL: L´amiante dans les opérations de réhabilitation et de démolition : insuffisance des repérages : des responsabilités et des défaillances multiples. Azbest při operacích spojených s rekonstrukcí a demolicí : nedostatečnost zjišťování : odpovědnost a četná selhání
        anotace: Tento další článek předkládá povinnosti různých činitelů, m.j. stavbyvedoucích, koordinátorů BOZP, vedoucích podniku a operátorů zjišťování, a uvádí výsledky četných dotazníků inspekce práce.Ty umožňují lépe pochopit často neblahý vliv těchto osob na kvalitu zjišťování azbestu. Jen jejich angažovanost v prevenci profesionálních rizik může dosáhnout vyčerpávajícího zjištění.
        klíčová slova: azbest - zjišťování - rekonstrukce - demolice - technici bezpečnostní - inspektoři bezpečnosti práce - prevence - rizika pracovní

31

ROUSSEAU, CLAUDIE - RADAUCEANU, ANCA: Perception des risques professionnels par les opérateurs : le cas de salariés de chantiers de retrait d´ amiante. Vnímání profesionálních rizik operátory : případ zaměstnanců stavenišť provádějících odstraňování azbestu
        anotace: Kvalitativní přístup v článku je zaměřen na to, jak denně žít s rizikem azbestu. Práce předkládá otázky a limity vyjádřené zaměstnanci. Klinická metoda umožnila získat informaci o vnímání rizik a o chování operátorů stavenišť s ohledem na individuální i kolektivní ochranu. Jsou uvedeny i aspekty namáhavosti této činnosti a životní podmínky "kočujících" zaměstnanců.
        klíčová slova: azbest - rizika pracovní - staveniště - vnímání - chování - námaha fyzická - podmínky životní

32

MARSOT, JACQUES - CHARPENTIER, PHILIPPE - TISSOT, CLAIRE: Collisions engins-piétons : analyse des récits d´ accidents de la base EPICEA. Srážky vozidel s chodci : analýza zpráv o úrazech z databáze EPICEA
        anotace: Článek předkládá uvedenou analýzu zvláště ve stavebnictví, dopravě (manévry kamionů), manipulaci (vozíky) a ve sběru komunálního odpadu. Je diskutován potenciální zájem o zařízení na zjišťování osob pro prevenci srážek a předložen návrh na rešerši prováděnou INRS (Národní ústav rešerší a bezpečnosti) o přínosu této nové techniky.
        klíčová slova: vozidla motorová - chodci - nehody - analýzy nehod - stavebnictví - doprava - manipulace - úrazy při pohybu osob - databáze - vyhledávání - Francie

33

THIERY, LÉON: Hiérarchiser les actions de réduction technique du bruit : simulations numériques de l´exposition au bruit professionnel. Je třeba hierarchicky uspořádat akce spojené s technickým omezením hluku : numerické simulace expozice profesionálnímu hluku.
        anotace: Byl aplikován model pro simulaci dopadu opatření pro kontrolu hluku při omezování denních úrovní expozice hluku strojů. Model byl aplikován k simulaci různých typů situací a ke kvantifikaci zlepšení akustiky při realizaci různých technických nebo organizačních akcí. Jsou diskutovány výsledky ve funkci typologie pracovišť i situací a význam prevence ve fázi koncepce dílny.
        klíčová slova: hluk provozní - hluk průmyslový - snižování hluku - kontroly - omezení - expozice pracovníků - akustika - simulace

34

CLAUDON, LAURENT - MARSOT, JACQUES: Prise en compte de l´ergonomie lors de l´utilisation de systemes de temps prédéterminés : état de l´art et perspectives. Zohlednění ergonomie při využívání systémů předem stanovených časů : stav způsobu provádění a perspektivy
        anotace: Při montáži výrobků jsou operace předem stanoveny na základě dočasných kritérií s důrazem na uvedené systémy, často bez ohledu na rizika. Článek připomíná princip systémů a předkládá panoráma různých existujících systémů. Uvádí přehled literatury základního programového vybavení umožňujícího spojit systém s ergonomickým hodnocením. Je navrženo usnadnění používání tohoto typu nástroje.
        klíčová slova: montáže - výrobky průmyslové - ergonomie - čas - systémy pracovní - kritéria - rizika pracovní - hodnocení ergonomické

Chemagazín - č. 1 (2010)

35

Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií.
        anotace: Roční obrat v desítkách milionů korun očekávají tvůrci od nového trhu s nespotřebovanými chemikáliemi, který se brzy otevře v Česku. Cílem projektu, jehož rozjezd podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zhruba 5 miliony korun, ale není generovat zisk. Elektronický aukční trh pomůže malým a středním podnikům zbavit se chemických látek, které jim zbyly po změně nebo ukončení výroby. Ušetří i stát, který v posledních letech vynaložil desítky milionů korun na likvidaci nelegálních skladů chemikálií. Pilotní provoz systému NECHELA (NEspotřebované CHEmické LÁtky) zahájil na svolané tiskové konferenci dne 8. prosince 2009 ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.
        klíčová slova: látky chemické - chemikálie - obchod - systémy informační

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2009)

36

DOLEZ, PATRICIA I. - VU-KHANH, TOAN: Recent developments and needs in materials used for personal protective equipment and their testing. Nejnovější vývoj a potřeby materiálů používaných pro osobní ochranné pracovní prostředky a jejich testování
        anotace: Článek předkládá některé z nových technologií v oblasti ochranných oděvů proti horku a plamenům, mechanickému riziku a chemickým agresivním látkám. Rovněž popisuje nové výzvy, které jsou v současnosti realizovány, zvláště účinek stárnutí a potřebu zkušebních metod, které by reprodukovaly reálné podmínky. Diskutuje různé existující a potenciální použití nanomateriálů.
        klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy nehořlavé - ochrana proti teplu - ochrana proti chemikáliím - rizika mechanická - horko - plameny - stárnutí - nanomateriály

37

GRALEWICZ, GRZEGORZ - WIĘCEK, BOGUSŁAW: Active thermography in qualitative evaluation of protective materials. Aktivní termografie v kvalitativním hodnocení ochranných materiálů
        anotace: Studie předkládá simulaci periodické excitace mnohovrstevnatých kompozitních materiálů. Testy byly prováděny termografií na kompozitu Kevlar® složeném z 16 vrstev tkaniny Kevlar® zesílené formaldehydovou pryskyřicí s implantovanými delaminačními defekty. Metoda byla použita ke stanovení delaminací v kompozitní struktuře materiálů pro osobní ochranu.
        klíčová slova: textilie syntetické - formaldehyd - OOPP - tkaniny

38

TARGOUTZIDIS, ANTONIS - ANTONOPOULOU, LILA: A multidimensional approach to modelling for workplace risk assessment. Multidimenzionální přístup k modelování pro stanovení rizik na pracovišti
        anotace: Článek napomáhá zlepšení procesu identifikace rizik v malých podnicích usnadněním zavedení modelů vnímání úrazu, lidské chyby a rizika. Jsou seskupeny a klasifikovány modely všech těchto aspektů podle určitých kritérií pro možnost utvářet si vlastní modely ke každé situaci. Ke každému modelu jsou pokyny a příklady aplikace přístupu.
        klíčová slova: identifikace rizik - stanovení rizik - podniky malé - modely - úrazy pracovní - chyby lidské - psychologie práce - vnímání

39

KORPINEN, LEENA - PÄÄKKÖNEN, RAUNO: Mental symptoms and the use of new technical equipment. Mentální symptomy a použití nového technického zařízení
        anotace: Cílem článku bylo ukázat, jak jsou mentální symptomy spojeny s použitím počítačů, internetu, mobilů atd. ve vztahu k informacím, jako je věk a pohlaví, ve finské produktivní populaci. Studie byla založena na dotazníkové akci s 
15 000 Finy. Bylo zjištěno, že práce na počítači může zvýšit mentální symptomy pracovníků, a to je významné pro sledování jejich duševního zdraví.
        klíčová slova: počítače - internet - telefony mobilní - použití - věk - pohlaví - symptomy - zdraví - nemoci duševní - dotazníky - Finsko

40

An examination of shoulder postures and moments of force among different skill lovels in the wool harvesting industry. Výzkum poloh ramen a momenty síly u různých úrovní zručnosti v průmyslu sběru vlny
        anotace: Studie komparativně zkoumala 140 střihačů ovcí a obchodníků s vlnou z Nového Zélandu, kteří reprezentovali 4 úrovně zručnosti. Výsledky ukázaly, že elitní pracovníci používali obecně různé polohy ramen a byli tedy exponováni různým momentům ramen ve srovnání s nižšími úrovněmi zručnosti. Výcvik může pomoci zlepšit techniku méně zručných.
        klíčová slova: vlna - stříhání - chov - zemědělství - polohy těla - polohy pracovní - ramena - zručnost - výcvik - expozice pracovníků - Nový Zéland

41

CHOOBINEH, ALIREZA - TABATABAEE, SAYED HAMIDREZA - BEHZADI, MAHMOUD: Musculoskeletal problems among workers of an Iranian sugar-producing factory. Muskuloskeletální problémy u dělníků íránského cukrovaru
        anotace: Studie byla prováděna ke zjištění převládajících s prací souvisejících muskuloskeletálních obtíží (MSO) u dělníků ve výrobě a k stanovení úrovně expozice těmto obtížím. Byl k tomu použit Nordický dotazník. Nejvyšší expozice byla zjištěna u kolen a dolních zad. V 99,1% případů byla úroveň expozice rizikům MSO zjištěná pomocí rychlé zkoušky vysoká a velmi vysoká.
        klíčová slova: cukrovary - expozice pracovníků - nemoci pohybové - syndromy muskuloskeletální - svaly - kostra - kolena - záda - obtíže zdravotní - Írán

42

ZAKERIAN, SEYED ABOLFAZL - SUBRAMANIAM, INDRA DEVI: The relationship between psychosocial work factors, work stress and computer- related musculoskeletal discomforts among computer users im Malaysia. Vztah mezi psychosociálními pracovními faktory, pracovním stresem a muskuloskeletálním diskomfortem při práci u počítače u uživatelů počítačů v Malajsii
        anotace: Asociace mezi psychosociálními pracovními faktory, pracovním stresem a muskuloskeletálním diskomfortem při práci u počítače byly zkoumány pomocí dotazníku u 30 kancelářských pracovníků na malajské univerzitě. Vzhledem k tomu, že výsledky prokazovaly významný vztah mezi těmito faktory, bylo stanoveno, že jsou významnější než jiné, např. pracovní požadavky, negativní sociální interakce a problémy s počítači. Je zapotřebí výzkum dělníků ve výrobě a jiných pracovníků.
        klíčová slova: obtíže zdravotní - nemoci pohybové - syndromy muskuloskeletální - svaly - kostra - diskomfort - faktory psycho-sociální - stres pracovní - práce s počítačem - počítače - Asie - Malajsie

43

BASZCZYŃSKI, KRZYSZTOF - JACHOWICZ, MARCIN: Effect of the use of full body harnesses on their protective properties. Účinek používání bezpečnostních postrojů celého těla na jejich ochranné vlastnosti
        anotace: Jde o složku ochranných systémů proti pádům z výšky. K zajištění bezpečnosti musí postroje sloužit po celou dobu používání. Článek diskutuje nejčastější typy poškození součástí a jejich účinek na základní parametry rezistence. Bylo zkoušeno působení atmosférických podmínek, slunečního záření, mechanických poškození a prachu. Byly doporučeny periodické zkoušky.
        klíčová slova: pády osob - pády z výšky - OOPP - výstroj - vlastnosti - vlastnosti bezpečnostní - poškození - zkoušky

44

YAMANAKA, KIMIHIRO - KAWAKAMI, MITSUYUKI: Convenient evaluation of mental stress with pupil diameter. Vyhovující hodnocení mentálního stresu pomocí průměru zornic
        anotace: Byl experimentálně zkoumán potenciál monitorování změn v průměru zornic jakožto měřítko lidské spolehlivosti při operacích se systémy člověk - stroj. Byl zjišťován vztah mezi průměrem zornic a anatomickou nervovou aktivitou podle elektrokardiogramu a průměru zornic při výkonu časově náročného úkolu. Tento vztah byl zjištěn s tím, že jde o efektivní metodu.
        klíčová slova: stres - systém člověk - stroj - spolehlivost - oči - neurofyziologie - EKG

Moderní řízení - č. 1 (2010)

45

KAPOUN, JAN: Abraham Maslow : motivace a osobnost.
        anotace: Schopnost motivovat zaměstnance patří mezi nejdůležitější dovednosti vedoucího pracovníka. Moderní teorie motivace, u jejíhož zrodu stál americký psycholog Abraham Maslow, pomáhá špičkovým manažerům pochopit a ovlivňovat jak chování pracovníků, tak i možnosti využití vlastního potenciálu.
        klíčová slova: motivace - potřeby - zaměstnanci - teorie

46

ENZLER DENZLER, RUTH: Vyhoření není nevyhnutelné.
        anotace: K závěru, že syndromu vyhoření se lze vyhnout, došla autorka článku po zevrubném studiu odolnosti špičkových vedoucích pracovníků vůči pracovní zátěži. Na základě svých průzkumů rozlišuje tři typy lidí, přičemž každý z nich vnímá jako zátěžové různé situace.
        klíčová slova: syndrom vyhoření - zátěž psychická - výzkumy - osobnosti - pracovníci vedoucí - odolnost

Personál - č. 1-2 (2010)

47

Krize nehrává šikaně, ponižují neurvalec a elegán.
        anotace: Článek se věnuje problému šikany a psychickému násilí na pracovišti. Uvádí profil typického agresora a způsoby jeho jednání a nezapomíná také na oběti tohoto jednání.
        klíčová slova: šikana - násilí na pracovišti - mobbing - osobnosti

48

Pracovní stres způsobuje depresi.
        anotace: Nová studie uvedená v americkém časopise American Journal of Epidemiology ukazuje, že snížení pracovního stresu a napětí může eliminovat riziko vzniku deprese. Američtí vědci zkoumali 4866 lidí a zaznamenávali u nich stav jejich pracovního stresu v letech 1994-1995 a 2000-2001. Článek představuje výsledky provedených zkoumání.
        klíčová slova: stres pracovní - eliminace - zátěž psychická - nemoci duševní - deprese - studie

Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 2 (2009)

49

BÁRTLOVÁ, SYLVA - HAJDUCHOVÁ, HANA: Šikana a sexuální obtěžování na pracovišti z pohledu lékařů a sester.
        anotace: Mezi vysoce negativní jevy, jež výrazně deformují vztahy mezi lékaři a sestrami a jsou častou příčinou konfliktů mezi nimi, patří šikana a sexuální obtěžování na pracovišti. V případě šikany (psychoteroru) může být obětí kdokoliv ze zaměstnanců a jejich iniciátory mohou být jak nadřízení, tak spolupracovníci. Spouštěcím mechanismem bývá ve většině případů nějaký konflikt. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak nahlížejí lékaři a sestry na problematiku šikany a sexuálního obtěžování na svém pracovišti. V rámci výzkumu bylo v souladu s projektem do výběrového souboru zařazeno 535 lékařů a 537 všeobecných sester.
        klíčová slova: lékaři - sestry zdravotní - šikana - obtěžování sexuální - násilí na pracovišti - vztahy pracovní - pracoviště

50

TRUELLOVÁ, IVA: Prevence dětských úrazů v praxi praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD).
        anotace: V ČR jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí starších 1 roku a představují závažný zdravotnický, ekonomický a společenský problém. Mezi nejzávažnější úrazy dětí ve věku 0 - 19 let patří dopravní úrazy, nejčastěji se však děti zraní doma a v okolí domova. V prevencí dětských úrazů mají hrát klíčovou roli praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD). Pro postup PLDD v úrazové prevenci dětí je nezbytná existence jednotné metodiky, která shrnuje základní principy úrazové prevence dětí se zaměřením na věkové kategorie, typy úrazů a rizikové faktory. Pro potřeby PLDD byly shromážděny nejdůležitější informace a postupy v oblasti úrazové prevence dle specifik věku dítěte a rizikových faktorů, který poskytuje návod jednotného a efektivního postupu k edukaci rodičů i dětí v úrazové prevenci, k zajištění bezpečného prostředí pro děti a ke včasné identifikaci možných rizikových faktorů úrazů.
        klíčová slova: děti - mladiství - úrazy - smrt - příčiny - prevence úrazů - faktory rizikové - bezpečnost

51

REZKOVÁ, BOHDANA - OKRAJEK, PETR: Projekt "Umíme chránit děti před úrazy"?
        anotace: Pilotní projekt "Umíme chránit děti před úrazy"? proběhl v mateřských školách a mateřských centrech v Brně v roce 2008. Jednalo se o preventivně-úrazový projekt zaměřený na vzdělávání rodičů v ochraně dětí před úrazy a v poskytnutí první pomoci. Informace byly rodičům předávány formou přednášek a brožur. Projekt sledoval nejen cíl preventivní, ale i cíl výzkumný. V následném dotazníkovém šetření byla zhodnocena efektivita tohoto aktivního přístupu ke vzdělávání rodičů v prevenci dětských úrazů a první pomoci, byly analyzovány postoje rodičů k ochraně dětí před úrazy a informační zdroje, ze kterých rodiče čerpají znalosti k této tematice, včetně úrovně znalostí první pomoci.
        klíčová slova: děti - úrazy - prevence úrazů - první pomoc - rodičovství - vzdělávání - projekty

Process Safety Progress - č. 4 (2009)

52

BAUM, DICK - FAULK, NANCY - PÉREZ, JOHN P. E.: Improved integration of LOPA with HAZOP analyses. Zlepšená integrace analýzy ochranné vrstvy (LOPA) s analýzou rizik a operability (HAZOP)
        anotace: Integrace metod LOPA s HAZOP má mnoho výhod proti odděleným studiím. Integrace umožňuje lepší rozhodnutí, která ovlivňují komerční pojištění. Článek ukazuje, jak byly směrnice Centra pro bezpečnost chemických procesů úspěšně použity ve společných studiích HAZOP/LOPA, a popisuje počáteční přípravný protokol, který může zajistit vysoce kvalitní výsledky.
        klíčová slova: analýzy rizik - HAZOP - LOPA - stanovení rizik - ochrana - integrace - průmysl chemický - pojištění

53

LOPA as practiced at a global manufacturing API facility. Analýza vrstvy ochrany (LOPA) praktikovaná u globálně výrobního zařízení API
        anotace: Standardní praxe stanovení rizik používaná v průmyslu od zavedení předpisu ASHA 1910.119 musí provádět analýzy výrobních rizik (PHA) pro rizikové a exotermické procesy. Při PHA jsou hodnoceny možné důsledky nežádoucích jevů ke zmírnění důsledků nebo omezení četnosti jevů. Článek popisuje metodu LOPA a zahrnuje některé scénáře pro přehled užití metodologie LOPA ve farmaceutickém zařízení.
        klíčová slova: analýzy rizik - LOPA - stanovení rizik - zařízení - léky

54

HAESLE, JOHN - DEVLIN, CHRIS - MCCAVIT, JACK L.: Improving process safety by addressing the human element. Zlepšení bezpečnosti práce oslovením lidského prvku
        anotace: V podniku na výrobu acetátového hedvábí Celanese se v roce 1996 stalo několik nehod a skoronehod. Článek se zabývá pouze lidskou chybou. Cestou ke zlepšení lidského prvku je vedení operačního systému. Ten zlepšil bezpečnost zaměřením na tři oblasti: výcvik, procedury a všeobecné operace. Je popsán provoz operačního systému zavedeného v Celanese.
        klíčová slova: průmysl chemický - provoz - textilie syntetické - nehody - skoronehody - faktor lidský - činitel lidský - chyby lidské - trénink

55

ACIKALIN, AYDAN: Integration of safety management effectiveness into QRA calculations. Integrace efektivnosti managementu bezpečnosti do výpočtů kvantitativní analýzy rizik (QRA)
        anotace: Článek popisuje metodu umožňující stanovení efektivnosti místního systému managementu bezpečnosti a jeho integraci do QRA za použití jednoduchého faktoru. Metoda byla vyvinuta s cílem poskytnout nástroj, který by poskytl kvantitativní měřítko pro efektivnost místního systému za účelem jeho použití přímo v QRA.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce - analýzy rizik - integrace - efektivnost - výpočty

56

WALTER, ROBERT - FOOTTIT, RICHARD - NELSON, BRIAN: PSM system upgrade in response to an occupational safety and health administration NEP inspection. Vzrůst systému managementu bezpečnosti práce (PSM) jako reakce na inspekci Národního zdůrazňujícího programu (NEP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: Článek předkládá stručnou analýzu výsledků managementu bezpečnosti práce v ropné rafinerii na základě citací v databázi OSHA, provedenou na počátku roku 2009. Zahrnuje trendy zjišťování OSHA na základě inspekcí k tomuto datu. Jsou poskytnuta doporučení pro přípravu inspekcí a pro zlepšení PSM jako výsledek inspekce NEP. Tato doporučení mají nejvíce citací OSHA.
        klíčová slova: rafinérie - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - OSHA - inspekce - doporučení - ropa

57

SEPEDA, ADRIAN L.: Auditing process safety management in four levels. Audit managementu bezpečnosti práce ve čtyřech úrovních
        anotace: Článek navrhuje a diskutuje čtyřúrovňový přístup k provádění vyčerpávajícího a kompletního auditu. Jde o: 1. zjištění a potvrzení potřeby dodržet předpisy; 2. implementační strategii a infrastrukturu; 3. důkaz vyhovění předpisům; 4. zjištění kvality. Je vysvětlován obsah a účel každé úrovně a interakce mezi nimi.
        klíčová slova: audity bezpečnostní - management bezpečnosti práce - kvalita

58

WIDIPUTRI, DIAH INDRIANI - LÖWE, KATHARINA - LÖHER, HEINZ-JOSEF: Systematic approach to incorporate human factors into a process plant design. Systematický přístup k zahrnutí lidských faktorů do projektů výrobního závodu
        anotace: Vzhledem k nedostatku vhodných metod výzkumu úrazů způsobených lidskou chybou není analýza lidských faktorů (LF) v průmyslu široce užívána. Nyní byl vyvinut nový přístup k technikám LF, který poskytuje možnost provádění kvalitativní analýzy LF k dosažení bezpečnější výroby a ke snížení počtu lidských chyb již při projektování. Článek popisuje tento postup.
        klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - továrny - výroba - projektování - projekty - design bezpečnostní - analýzy kvalitativní - chyby lidské

59

BHIMAVARAPU, KUMAR R. - DOERR, WILLIAM W.: A semiquantitative risk assessment methodology to prioritize recommendations. Semikvantitativní metodologie stanovení rizika k doporučenému stanovení priorit
        anotace: Článek předkládá doporučení metodologie k určování priorit při prevenci ztrát. Metodologie používá koncepci řízených systémů, kterými jsou hardware (zařízení), procesy nebo kombinace instalace za specifickým funkčním účelem. Metodologie je založena na předpokladu, že nedostatky jsou vždy spojeny s řízenými systémy a zvyšují pravděpodobnost jejich defektů.
        klíčová slova: stanovení rizik - prevence rizik - rizika - hardware - procesy - systémy - metodologie - priority

Professional Safety - č. 12 (2009)

60

RYAN, DENNIS: Safety perception survey : yes, you can conduct your own. Průzkum vnímání bezpečnosti : ano, i vy můžete provádět vlastní průzkum
        anotace: Ačkoliv podnikové politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obvykle zahrnují formulace o aktivním zapojení zaměstnanců do rozhodování o otázkách bezpečnosti práce, organizace často nedokážou zachytit snahu zaměstnance o zlepšení v této oblasti. To je případ, kdy může průzkum vnímání BOZP pomoci. Schopnost vytvářet a vést takový bezpečnostní průzkum a analyzovat a vyvozovat závěry získané v průzkumu může bezpečnostním odborníkům v organizaci pomoci identifikovat příležitosti pro zlepšení úrovně bezpečnosti a organizačního výkonu.
        klíčová slova: bezpečnost práce - vnímání - zaměstnanci - průzkumy - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce

61

MANUELE, FRED A.: Leading and lagging indicators : do they add value to the practice of safety. Indikátory vedení a zaostávání : přidávají hodnotu bezpečnosti v praxi?
        anotace: Bezpečnostní odborníci často používají termíny jako "základní indikátory" a "indikátory zaostávání", aby popsali metriky, které používají pro hodnocení úrovně bezpečnosti práce. Přesto jsou tyto pojmy vágní a postrádají univerzální definice v bezpečnostní praxi. To může způsobit zmatek a odvádět pozornost od toho, na co měli bezpečnostní odborníci, lékař a jejich zaměstnavatelé skutečně soustředit, tedy na identifikaci rizik a na analýzy a řízení rizik spojených s těmito nebezpečími.
        klíčová slova: indikátory - ukazatele - bezpečnost práce - hodnocení - identifikace rizik

62

HOLDEN, RICHARD J.: People or systems? : to blame is human, the fix is to engineer. Lidé nebo systémy? : obviňovat je lidské, oprava je záležitost techniky
        anotace: Dřívější teorie bezpečnosti práce svalovaly vinu za většinu pracovních nehod přímo na pracovníky. Navzdory nedávnému úsilí více se zaměřit na systémové příčiny, tendence přisuzovat nehody činnosti lidí a jejich dispozicím nadále v mnoha ohledech převládají. Místo prohlubováním tohoto kontraproduktivního zaměření se na člověka by měli bezpečnostní odborníci hledat systémy a postupy, které podporují výkonnost pracovníka. Článek zkoumá názory, které přisuzují příčinnou souvislost a vinu za nehody a úrazy člověku. Jsou diskutovány důsledky těchto tendencí a je ukázán příklad trvalého investování do celého systému a technického řešení.
        klíčová slova: systémy - faktor lidský - činitel lidský - nehody pracovní - příčiny - řízení bezpečnosti práce

Safety and Health - č. 1 (2010)

63

MORRISON, KYLE W.: State of safety 2010 : injuries, fatalities, decline during recession, but challenges remain. Stav bezpečnosti 2010 : pracovní a smrtelné úrazy, pokles v době hospodářské recese, ale výzvy zůstávají
        anotace: Hospodářská recese měla na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velký dopad. Přesto docházelo k menšímu počtu pracovních a smrtelných pracovních úrazů. Někteří odborníci však varují, že toto snížení ovšem nemusí trvat i v době, kdy opět nastane ekonomický růst. Rok 2008 následoval trendy z minulosti, kdy v dobách recesí docházelo k menšímu počtu úrazů i úmrtí. V době recese se některé organizace a podniky zaměřily na zlepšování úrovně bezpečnosti práce, což snížilo i náklady na odškodňování úrazů.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - stav - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - trendy

64

JOHNSON, ASHLEY: Reaching across barriers : organizations are bridging the gap in safety training for Hispanic construction workers. Dosažení přes bariéry : organizace se snaží překlenout mezery ve školení bezpečnosti práce pro hispánské pracovníky ve stavebnictví
        anotace: Komunitně zaměřené organizace, odbory a další skupiny se často ve spolupráci s US-OSHA pokoušejí poskytovat školení bezpečnosti práce hispánským pracovníkům. Ti umírají na úrazy spojené s prací mnohem častěji než ostatní pracovníci. Podle Úřadu pro pracovní statistiky ( Bureau of Labour Statistics) a center pro řízení a prevenci nemocí ( Centers for Disease Control and Prevention) je míra úmrtnosti u těchto pracovníků podstatně vyšší než u jiných skupin pracovníků. Kolem 1/3 úmrtí hispánských pracovníků v důsledku práce se objevuje ve stavebnictví. Odborníci tvrdí, že nedostatek znalostí o rizicích, neodpovídající školení a dohled a jazykové a kulturní bariéry způsobují, že jsou hispánští pracovníci více vystaveni rizikům na pracovišti. Konsorcium při Rutgers University a pracovníci z imigrace v New Yersey spolupracují při výzkumu, který by měl zlepšit úroveň školení v oblasti BOZP právě u hispánských pracovníků.
        klíčová slova: pracovníci hispánští - stavebnictví - úrazy pracovní - školení bezpečnosti práce - výzkumy

65

CLAUSSEN, LAURETTA: Trouble at home : when domestic violence becomes a workplace safety issue. Problémy doma : když se domácí násilí stane i problémem na pracovišti
        anotace: Průzkumy signalizují, že domácí násilí, kterému jsou vystaveni 1 ze 4 amerických pracovníků, má závažný dopad na bezpečnost na pracovišti a produktivitu práce. Data z Úřadu pro pracovní statistiky (Bureau of Labour Statistics) ukazují, že incidenty domácího násilí zahrnují 24 % všech příhod násilí na pracovišti. Přesto pouze 4 % pracovišť mají vytvořeny preventivní programy proti domácímu násilí. Domácí násilí představuje riziko nejen pro samotnou oběť, ale také pro okolí, které s obětí pracuje. Preventivní programy proti domácímu násilí by měly vytvářet dostupné prostředky pro oběti a podporovat je v boji proti násilí. Preventivní programy na pracovišti by měly vytyčit jasné a specifické příručky pro zaměstnance, jak hlásit případ domácího násilí. US-OSHA nedávno označila domácí násilí za jeden z problémů bezpečnosti na pracovišti.
        klíčová slova: násilí domácí - násilí na pracovišti - pracoviště - prevence - programy

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2010)

66

Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures at work. Soustavné hodnocení pozorovacích metod, které stanoví biomechanické expozice v práci
        anotace: Cílem přehledu je identifikovat publikované pozorovací metody, které stanoví biomechanické expozice v práci, a zhodnotit je s ohledem na potřeby různých uživatelů. Bylo identifikováno 30 volitelných metod. Pozorování ukázalo mírnou až dobrou shodu s odpovídajícími stanoveními pomocí videa; shoda byla nejlepší pro širokou stupnici tělesných poloh a pracovních činností.
        klíčová slova: expozice pracovníků - polohy pracovní - činnosti pracovní - biomechanika - metody - pozorování - hodnocení

67

Effectiveness of an ergonomic intervention on the productivity of workers with upper-extremity disorders : a randomized controlled trial. Účinnost ergonomického zásahu do produktivity pracovníků s obtížemi horních končetin : randomizovaná kontrolovaná zkouška
        anotace: Zásah spočíval ve fyzickém kontaktu s vedoucím pracovníků a pracovním fyzioterapeutem při provádění ergonomického zkoumání na pracovišti. Bylo zjištěno, že včasný zásah ve spojení s vhodnou lékařskou péčí je efektivní prevencí a obnovením produktivity snížené podle vlastního sdělení pracovníků v souvislosti s uvedenými obtížemi.
        klíčová slova: ergonomie - produktivita práce - obtíže zdravotní - nemoci pohybové - končetiny horní - péče lékařská

68

KRAUSE, N. - BURGEL, B. - REMPEL, D.: Effort- rewarding imbalance and one-year change in neck- shoulder and upper-extremity pain among call center computers operators. Nerovnováha mezi úsilím a úspěchem a jednoroční změna v bolestech šíje a ramen i horních končetin mezi počítačovými operátory v call-centrech
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat nezávislé účinky této nerovnováhy v práci na muskuloskeletální obtíže šíje a horních končetin pracovníků po kontrole délky používání počítače, ergonomického uspořádání pracoviště, fyzické aktivity během volného času a dalších individuálních pracovních charakteristik. Bylo zjištěno, že bolesti nastávají po více než 20 hodinách práce v týdnu.
        klíčová slova: obtíže zdravotní - krk - ramena - končetiny horní - nemoci pohybové - bolesti - svaly - kostra - syndromy muskuloskeletální - ergonomie - design - počítače - call-centra

69

Work-related and psychological determinants of multisite musculoskeletal pain. Pracovní a psychologické determinanty muskuloskeletálních bolestí na více místech
        anotace: Tyto determinanty byly zkoumány na místech s muskuloskeletálními bolestmi v průřezovém přehledu. Ve dvou třetinách studie byly zkoumány bolesti na více než dvou místech během posledních 12 měsíců a ve 23% byla zasažena více než 3 místa. Bolesti byly úzce spojeny se somatizací, která může mít větší vliv na bolesti na více místech než na bolesti omezené na jedno anatomické místo.
        klíčová slova: nemoci pohybové - onemocnění muskuloskeletální - bolesti - svaly - kostra - psychologie práce

70

Occupational class differences in leisure- time physical inactivity : contribution of past and current physical workload and other working conditions. Pracovní třídní rozdíly ve fyzické nečinnosti ve volném čase : podíl minulé a současné fyzické zátěže a dalších pracovních podmínek
        anotace: Nečinnost ve volném čase byla častěji pozorována u tzv. modrých límečků než u tzv. bílých límečků. Tyto rozdíly nejsou způsobeny pracovní dobou, pracovní náplní nebo chronickými nemocemi. Vzdělání a příjem domácnosti přispěly k rozdílu u mužů, avšak neměly dodatečný účinek mezi ženami. Dlouhodobá expozice fyzické práci u mužů a současná pracovní zátěž u žen přispívají k rozdílům.
        klíčová slova: dělníci - zaměstnanci - čas volný - zátěž fyzická - práce fyzická - práce duševní

71

Cancer incidence among short- and long-term workers in the Norwegian silicon carbide industry. Výskyt rakoviny mezi krátkodobými a dlouhodobými pracovníky v norském průmyslu na výrobu karbidu křemíku
        anotace: Studie výskytu rakoviny mezi krátkodobými a dlouhodobými pracovníky v norském průmyslu na výrobu karbidu křemíku je založena na rozdílné expozici a životním stylu obou skupin. Mezi krátkodobými pracovníky byl pozorován větší výskyt rakoviny včetně plicního karcinomu; u dlouhodobých pracovníků byl rovněž zjištěn zvýšený výskyt celkové rakoviny i rakoviny plic. V obou případech je různá míra výskytu. Expozice prachu karbidu křemíku zvyšuje riziko u dlouhodobých pracovníků.
        klíčová slova: rakovina - plíce - křemík - karbidy - expozice pracovníků - Norsko

Sicher ist Sicher - č. 12 (2009)

72

FISCHER, JOCHEN: Nachhaltige Präventionsarbeit : ein Wettbewerbsvorteil. Trvalá preventivní práce : konkurenční výhoda
        anotace: Ve firmě Fraport AG, provozovateli největšího letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, věnují ochraně zdraví a spokojenosti zaměstnanců velkou pozornost jakožto strategické a trvalé investici do podnikové výkonnosti. Článek informuje o vnitrozávodové dopravě a prevenci úrazů při ní. Popisuje činnost Výboru pro bezpečnost provozu a iniciativě oboru Provoz, doprava a logistika.
        klíčová slova: letiště - doprava vnitrozávodová - prevence úrazů - doprava - logistika - Německo

73

VOLKMAR, EGON: An Pressen zur Metallbearbeitung vergleichbar messen, richtig berechnen und Maßnahmen konsequent anwenden : Teil 2/2. Na lisech k tváření kovů je třeba srovnatelně měřit, správně vypočítávat a důsledně aplikovat opatření : část 2/2
        anotace: Článek se zabývá výpočtem minimální bezpečnostní vzdálenosti a významem doplňkového datového štítku. Uvádí měřicí parametry u mechanických a hydraulických lisů. Informuje o podmínkách spuštění signálu stop a použití u externích měřicích přístrojů. Seznamuje s praktickými měřicími hodnotami, použitím výsledků měření pro výpočet reakčního času a se srovnávacími výpočty.
        klíčová slova: lisy mechanické - lisy hydraulické - vzdálenosti bezpečné - parametry - signalizace - signály - přístroje měřicí - čas reakční - výpočty

74

WEIKERT, FRITZ - MARX, MARCUS - MAIER, JULIANE: Brände und Explosionen bei Schweiß- und verwandten Arbeiten in Handwerks- und Kfz-Betrieben. Požáry a výbuchy při svařovacích a podobných pracích v řemeslných podnicích a opravnách motorových vozidel
        anotace: K nejčastějším činnostem v této oblasti patří instalace topení, opravárenství a údržba motorových vozidel. Článek seznamuje s těžišti práce a vyhodnocuje vybrané škodní události s přehledem porušených předpisů v oblasti řemesla a opravárenství. Tyto práce smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
        klíčová slova: svařování - řemesla - vozidla motorová - požáry - výbuchy - exploze - opravárenství - předpisy - údržba - události nebezpečné

Technik - č. 1-2 (2010)

75

Logistika chemických látek ve střední a východní Evropě.
        anotace: Koncem minulého roku se v Praze uskutečnila výroční konference Responsible Care organizovaná Evropskou federací chemického průmyslu Cefic. Její program se zaměřil na důležitá témata, týkající se tohoto sektoru služeb. Od zachování udržitelného rozvoje lidské společnosti přes problémy kolem směrnice REACH až po nové trendy v chemickém průmyslu.
        klíčová slova: látky chemické - logistika - průmysl chemický - služby - REACH - konference

76

Máte nespotřebované chemikálie? Obraťte se na burzu.
        anotace: Roční obrat v desítkách milionů korun očekávají tvůrci od nového trhu s nespotřebovanými chemikáliemi, který se brzy otevře v Česku. Projekt má pomoci především malým a středním podnikům zbavit se látek, které jim zbyly po změně nebo ukončení výroby.
        klíčová slova: chemikálie - látky chemické - obchod - spotřeba - systémy

Travail et Sécurité - č. 701 (2009)

77

Faire le ménage dans les pratiques : secteur de la propreté : dossier. Uklízení v praxi : sektor čistoty : souhrnná zpráva
        anotace: Zpráva uvádí několik příkladů udržování čistoty na pracovištích, jako je práce uklízečů v některých odvětvích, např. v konzervárnách, ve výrobních halách, na jatkách a v kancelářích. Informuje o obtížných pracovních podmínkách s četnými riziky a o aktivitách spojených se zvyšováním kvalifikace a technickými řešeními, které je hodlají zlepšit.
        klíčová slova: úklid - čistota - podmínky pracovní - kanceláře

Travail et Sécurité - č. 702 (2010)

78

Veiller sur soi comme sur les autres : services a la personne : dossier. Je třeba starat se o sebe jako o ostatní : osobní asistenční služby : souhrnná zpráva
        anotace: Osobní služby se nejrychleji rozvíjejí v posledních 15 letech. Vzhledem k variabilitě profesí a jejich fragmentárnímu charakteru jsou pracovníci exponováni četným rizikům. Státní plány rozvoje tohoto povolání zdůrazňují profesionalizaci a prevenci pracovních rizik. Zpráva seznamuje s jednotlivými druhy této činnosti a požadavky na ně kladenými.
        klíčová slova: služby sociální - péče sociální - pečovatelé - rizika pracovní - Francie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail