Zimní vydání odborného časopisu JOSRA

Zdroj: 

Ke konci roku 2021 vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Číslo tvoří 11 recenzovaných článků.

První recenzovaný článek se věnuje vlivu klimatických změn na výskyt infekčních onemocnění ve vztahu k BOZP. V rozvojových zemích představují infekční onemocnění nejčastější příčinu úmrtí a jeden z hlavních faktorů, který brzdí jejich ekonomický růst. Jak však ukázala pandemie covidu-19, epidemie mohou paralyzovat i vyspělé státy a dramatickým způsobem zasahují i do bezpečnosti práce. Změna klimatu, která je primárně spojena se zvýšením průměrné teploty na Zemi, způsobuje nejen řadu environmentálních jevů, ale má vliv na původce infekcí (na přenašeče a hostitele). Článek rozebírá zmíněné faktory ve vzájemných souvislostech a představuje komplexní vlivy probíhající klimatické změny na různé aspekty šíření a virulence infekčních onemocnění.

Následující dva články se věnují mikroplastům a nanoplastům. První z nich souhrnně zpracovává poznatky o vlivu mikro a nanoplastů na složky životního prostředí. Uvádí jejich nejčastější zdroje, transformaci a způsoby jejich likvidace a recyklace. Pozornost je věnována komplexnímu souboru hlavních určujících faktorů toxicity plastových částic v příslušných složkách prostředí, novým zdrojům (odpady z respirátorů, roušek a masek), interakci s volně žijícími živočichy a kontaminantům, které se mohou uvolňovat z takových ochranných prostředků a které mají potenciál vyvolat ekotoxikologické škody. Druhý je pak zaměřen na toxicitu mikro a nanoplastů a představuje hlavní toxické účinky plastových částic na vybrané skupiny organismů životního prostředí, zejména novým informacím a interakcím s živými organismy, které mají potenciál vyvolat ekotoxikologické škody.

Další článek popisuje praktické využití digitálních technologií při analýze zátěže a prevenci muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny. V první části článku jsou souhrnně popsány principy, možnosti a některá omezení systémů pro záznam pohybu (MoCap) a jeho digitální analýzu, 2D a 3D kinematickou analýzu pohybu a nadstavbových softwarových nástrojů pro hodnocení pohybové zátěže a ergonomii. V další části jsou uvedeny příklady praktického využití některých systémů a výstupy, které jsou schopny poskytnout.

Následuje článek představující průběh řešení a výstupy projektu, které v letech 2020-2021 řešilo Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Projekt byl z oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků několik metodických a podpůrných materiálů pro subjekty zapojené do systému prevence závažných havárií a další zájemce o tuto oblast. Článek poskytuje informace o způsobu řešení projektu, zejména o principech ochrany okolí před účinky výbušných látek a identifikaci souvislostí požadavků relevantních právních předpisů a norem. Výstupy projektu upřesňují a sjednocují přístupy, detailněji vysvětlují požadavky zákona o prevenci závažných havárií a poskytují znalostní základnu v této specifické oblasti.

Cílem dalšího článku je upozornit amatérské i profesionální hráče fotbalu na právní souvislosti s používáním osobních ochranných pracovních prostředků. Článek dále mapuje dosažené výsledky výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu u amatérských a rekreačních fotbalistů, který řešil VÚBP v předchozích dvou letech.

Další článek se věnuje možnostem využití a přínosům digitálních knihoven a archivů pro oblast BOZP. V úvodu poskytuje rámcový vhled do problematiky a významu digitalizace archivů a knihoven a seznamuje se základní terminologií. V rámci výzkumného úkolu řešeného z institucionální podpory Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP řešíme zkvalitnění přístupu k vědeckým a odborným informacím z oblasti prevence rizik, proto je část článku věnována otevřenému přístupu k vědeckým informacím a digitálním a digitalizovaným fondům (současné a budoucí trendy, situace v České republice). Závěrečná část je pak zaměřena na možnosti využití a přínosy digitálních knihoven a archivů pro oblast BOZP, představuje současné trendy v oblasti digitálních archivů a seznamuje s digitálních archivem BOZP Safe, který je hlavním výstupem zmiňovaného výzkumného projektu.

Autor následujícího článku poukazuje na negativní dopady problémů chování na pracovišti - existenci šikany, ponižování, špatného vztahu s nadřízeným aj. - na celkovou kvalitu pracovního života, pracovní angažovanost a širší spokojenost se životem a pracovní (ne)pohodu. V první části se zaměřuje na pravděpodobnost výskytu problémů u různých skupin zaměstnanců, dále pak poukazuje na vysokou pravděpodobnost výskytu dalších problémů u zaměstnanců, kteří už trpí jedním problémem. V poslední části pak analyzuje rozdíly v cílových ukazatelích v závislosti na výskytu jednoho a více problému na pracovišti. Analýza byla provedena na základě populačně reprezentativních dat od téměř dvou tisíc respondentů z listopadu 2020.

V dalším článku je diskutován fenomén youtuberů, jako tvůrců a hybatelů společenských témat. Youtubeři se stávají vzorem pro mládež, a tím pádem pro celou nastupující generaci zaměstnanců. Názory na videa, které vytvářejí, jsou odborníky komentována značně rozporuplně. Tento článek využívá pozitivních názorů vědecké i odborné komunity na možnost youtuberů působit na společnost jako nositelé témat prevence, například v oblasti BOZP, vzdělávání nebo primární prevence. Metodou analogie autoři zkoumají již proběhlé preventivní kampaně youtuberů a navrhují řešení v oblasti BOZP v České republice.

Následuje článek, který se věnuje pracovní úrazovosti v sociálních službách. Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách v posledních letech mírně stoupá. Hlavní příčinou většiny pracovních úrazů je nedostatečně odhadnuté riziko. Z analýzy judikatury všech civilních soudů v České republice plyne, že právní úprava dostatečně chrání pracovníky v sociálních službách, a to i v mezních situacích, které jejich profese přináší. Mají-li pojistitelé o pracovních úrazech pochybnosti, trvají na tom, aby ve věci rozhodl soud.

Poslední recenzovaný článek popisuje, jak pandemie covid-19 ovlivnila využívání digitálních technologií. Díky pandemii se celosvětově začaly hledat účinné nástroje, které by pomohly firmám v tomto složitém období fungovat. Digitalizace sebou přináší prostor pro inovace, zvýšení produktivity a flexibility; mění typy dostupných pracovních míst a pozic či formy a místa zaměstnávání. Jednou z nových forem zaměstnávání, které v současnosti zažívají rozvoj, je práce na dálku. Další její růst bude závislý na rozšíření přístupu k informačním a komunikačním technologiím. Zaměstnanci za využití těchto technologií budou moci pracovat z jakéhokoliv místa a v jakoukoliv dobu. Rozvoj těchto nových forem práce však sebou mohou přinášet i nové výzvy a rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Je tak zapotřebí neustále monitorovat stav v této oblasti, což je cílem průzkumu, jehož výsledky jsou uvedeny v tomto článku.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat Vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail