Zátěž teplem podle novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zdroj: 

Článek se věnuje problematice zátěže teplem podle nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ve 2. části jsou zodpovězeny některé dotazy čtenářů BOZPinfo.

Část 1.

Část 1.

Při sledování mikroklimatických podmínek při práci, resp. zátěže teplem nebo chladem, se zachovává hodnocení podle operativní (vypočtené) teploty to nebo výsledné teploty (kulového teploměru) tg. Nově se však upřesňuje, že v případě operativní teploty, jde o teplotu vypočtenou jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, vypočtené z teploty vzduchu ta, výsledné teploty kulového teploměru tg, rychlosti proudění vzduchu va a stereoteploty tst. Rovněž tak platí, že hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s-1nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru.

Nově se zavádí úprava pro klimatizovaná pracoviště, a to pro případy, kdy jde o výkon práce třídy I a IIa, tedy tříd práce, kde dominuje práce vsedě, například administrativní činnost. Pro klimatizaci v těchto prostorách byly zavedeny požadované hodnoty „nastavení chlazení a vytápění“, které jsou v podstatě totožné s údaji z ČSN EN ISO 7730:2006 Ergonomie pracovního prostředí a z ČSN EN 15251:2007 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky. Jde o to, vytvořit standardizované pracovní podmínky po celý rok s ohledem na personál. Je zavedeno také dělení pracovišť třídy I a IIa  podle nároků na kvalitu vnitřního prostředí na pracoviště kategorie A (vysoké nároky), kategorie B (střední nárok) a C (běžné podmínky). Které práce lze podřadit pod skupinu A, B nebo C pak upravuje vysvětlivka k tabulce 3, části A přílohy č. 1, kde se upřesňuje, že Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů, kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači. Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.

Klimatizovaná však mohou být i jiná pracoviště, a to pracoviště, kde bude použito klimatizační zařízení z důvodu vytvoření a udržení standardizovaných podmínek jako technologického požadavku na ochranu výroby nebo výrobku, či produktu. Tady lze očekávat, že bude uplatňován režim střídání práce a bezpečnostní přestávky, což platí zejména pro pracoviště, na němž je vykonávána práce s vyšší fyzickou zátěží, na pracoviště s trvalou přítomností sálavé složky tepla, jako technologické nezbytnost (například sklárny) a v neposlední řadě na venkovních pracovištích.

U práce třídy I a IIa vykonávané v uzavřených prostorách se pak nově zdůrazňuje, že režimová opatření, tedy střídání práce a bezpečnostní přestávky není nutné aplikovat v době, kdy venkovní teplota překročí 30 ºC (tropický den), a to až do teploty 36 ºC (viz tabulka 1a až 2c, část A, příloha č. 1). V případě, že půjde o práci ve směně delší než 8 hodin, nově platí, že ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu nesmí překračovat přípustný limit ztráty tekutin o více než 20 % a zároveň s tím nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.

Ztráta tekutin při zátěži teplem nahrazovaná ochranným nápojem je nově odstupňovaná jak v měřené teplotě pro danou třídu práce, tak v náhradě tekutin. Tato úprava vlastně nahrazuje předchozí způsob zjišťování ztráty tekutin měřením, z jehož výsledků pak teprve bylo určeno, jaké množství ochranného nápoje má tvořit 70 % náhradu. U náhrady ztráty tekutin pro třídu I až IIIa se za ochranný nápoj nemusí již považovat jen „balené vody“, ale může jít i o vody, které odpovídají kvalitě jmenovaných vod.  Balená voda jako ochranný nápoj však i nadále bude dodávána tam, kde taková kvalita zdroje chybí.

U třídy IIIb až V, kde se jako ochranný nápoj uvádí minerální vody se střední mineralizací, se nově zavádí, aby tyto byly podávány jen v polovičním množství z nárokové náhrady 70 % a druhá polovina nárokové náhrady byla pokryta ochranným nápojem pro nižší třídy práce. Tato úprava odpovídá stavu, kdy ačkoliv dochází u těžších fyzických prací k významným ztrátám tekutin i minerálů, jsou zejména minerály nahrazovány již ve stravě, a proto není žádoucí, aby organizmus byl jimi předimenzováván prostřednictvím vyššího přísunu minerální vody, která by ve vyšších dávkách naopak mohla způsobovat zbytečnou zátěž organizmu resp. ledvin apod. Kombinací minerální vody a například vody přírodní lze docílit dosažení optimální náhrady ztráty tekutin při práci spojené s vyšší fyzickou zátěží.

Zátěž chladem nebyla novelou nařízení  vlády zásadně dotčena, došlo jen ke sjednocení podmínek při stanovení limitu, od něhož vzniká nárok na poskytování ochranného nápoje při práci v zátěži chladem a to, že jde o teplotu nižší než 4 ºC. U ochranných opatření před účinky chladové zátěže pro všechna pracoviště se upřesňuje matematicky celková doba nepřetržité práce v chladové zátěži před nástupem bezpečnostní přestávky.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail