Zaměstnanci působící na pracovištích dozorovaných subjektů. Kdo zajišťuje jejich BOZP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnavatel je dozorovým orgánem a někteří ze zaměstnanců působí stabilně na pracovištích dozorovaných subjektů. Jaká je v tomto případě povinnost zaměstnavatele vůči pracovištím dozorovaných subjektů? Podle našeho názoru podléhají zaměstnanci pravidlům BOZP a PO konkrétního dozorovaného subjektu a musí tedy být tímto subjektem proškoleni. Zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje ochranné pomůcky pro výkon práce v konkrétních podmínkách. 

V daném případě se jedná o aplikaci základního ustanovení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 101 zákoníku práce (ZP). Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Z uvedeného tedy vyplývá, že před zahájením práce zaměstnanců na pracovišti dozorovaného zaměstnavatele mají oba zaměstnavatelé uzavřít zjednodušeně řečeno „dohodu o BOZP svých zaměstnanců“. Ustanovení § 101 odst. 4 ZP k tomu dodává ještě další povinnosti obou zúčastněných zaměstnavatelů, z nichž nejdůležitější je vzájemná koordinace BOZP na pracovišti v zájmu ochrany všech zaměstnanců na pracovišti.

V praxi by to mělo probíhat tak, že zaměstnavatelé se dohodnou na postupu proškolení zaměstnanců a na ostatních podmínkách zajištění BOZP.

Jak vyplývá z dotazu, jedná se o zaměstnance, kteří jsou vysláni na pracoviště jiného zaměstnavatele, pravděpodobně tam jsou přeloženi ve smyslu ustanovení § 43 ZP.

Podle zákoníku práce BOZP zajišťuje zaměstnavatel zaměstnancům jiného zaměstnavatele v případě dočasného přidělení a agenturního zaměstnávání. U dočasného přidělení podle § 43a ZP platí, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Z Vašeho dotazu vyplývá, že jde o zaměstnance, kteří u zaměstnavatele provádí dozor a dohled, takže nepředpokládám, že jsou k jinému zaměstnavateli dočasně přiděleni podle § 43a ZP, ale že tam jsou pouze přeloženi podle § 43 ZP.

Z dotazu mi vyplývá, že se jedná pouze o zaměstnance vyslané k jinému zaměstnavateli, buď na pracovní cestu, nebo tam přeložené podle § 43 ZP. Proto jejich BOZP musí zajišťovat jejich zaměstnavatel a na základě výše uvedené dohody s jiným zaměstnavatelem své zaměstnance proškolit (možná za součinnosti druhého zaměstnavatele) a zajistit jim potřebné OOPP.

Zákoník práce také však obsahuje zásadu (§ 101 odst. 5 ZP), že povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Toto ustanovení tedy cílí na onoho druhého zaměstnavatele, který musí při zajišťování BOZP brát ohled i na to, že u něj pracují zaměstnanci dozorového zaměstnavatele. On ale není ten, který by zaměstnancům jiného zaměstnavatele dával závazné pokyny nebo organizoval jejich práci, on pouze zajišťuje, aby pracoviště (kde tito zaměstnanci působí) vyhovovalo všem podmínkám BOZP, aby tam „cizí“ zaměstnanci nemohli utrpět pracovní úraz nebo přijít k jiné újmě.

V praxi tedy oba zaměstnavatelé musí zaměstnancům zajistit BOZP, a to nelze jinak, než že se dohodnou, kdo je proškolí, kdo jim poskytne OOPP. Právní úkony však vůči nim může činit pouze „jejich“ zaměstnavatel. To znamená, že například vyslat takového zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku může pouze jeho zaměstnavatel.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail