Začínám podnikat co musím splnit z hlediska BOZP?

Článek zpracovaný na základě častých dotazů podnikatelů na téma: "Jaký postup by měla zvolit nově vznikající firma v oblasti BOZP" doplněný o praktický příklad.

Založil jsem si firmu a budu zaměstnávat zaměstnance, poraďte mi jak mám postupovat v oblasti BOZP?

Odpovědět proto stručně na takto široce položenou otázku je nemožné. Jako základní návod, jak postupovat v oblasti BOZP, by měla zvolit nově vznikající firma část pátou zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) tj. ustanovení § 101 a následující a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Protože se jedná o skutečně pouhý základ, uvedli jsme na konci tohoto článku praktický příklad.
Neradi bychom Vás vystrašili množstvím požadavků, které kladou na podnikatele právní předpisy z oblasti BOZP, pouze Vás chceme s nimi srozumitelně seznámit abyste byli, jak se říká: "tak trochu v obraze" a pomoci Vám se v tom zorientovat.  Uvědomte si, že množství požadavků v BOZP, které musíte dodržovat, se liší podle druhu podnikání a pracovních činností vykonávaných v rámci dané firmy.

Takže, jak na to?

 • Každý, kdo hodlá začít podnikat a bude při své činnosti zaměstnávat fyzické osoby, resp. zaměstnance, by si měl již při tvorbě podnikatelského záměru vyhodnotit a porovnávat zamýšlené pracovní činnosti s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Bude totiž muset ve své firmě zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví jeho zaměstnanců.  Pokud tato rizika, která se budou týkat výkonu práce zaměstnanců, budou vzata v úvahu hned v počátku podnikání, může podnikatel/zaměstnavatel bezpečně plnit strategické cíle své podnikatelské činnosti. Je to určitě investice do budoucna, a můžete se tím vyhnout v budoucnu možným komplikacím nebo problémům, které mohou zásadně ohrozit vaše podnikání, např. několika tísicové pokuty, problémy s kontrolními orgány aj.
 • Doporučujeme proto, aby si začínající podnikatel, pokud jako zaměstnavatel není sám odborně způsobilý k prevenci rizik nebo nepředpokládá, že bude zaměstnávat odborně způsobilého zaměstnance (např. osobu odborně způsobilou v prevenci rizik) obrátil na specializovanou firmu (právní nebo fyzickou podnikající osobu) poskytující služby v oblasti BOZP, která mu hned na začátku zpracuje optimalizaci rizik jeho podnikatelské činnosti. Kromě jiného mu také pomůže se související administrativní zátěží v podobě vedení  dokumentace BOZP a bude ho informovat o změnách v souvisejícíh právních předpisech. Pádným důvodem pro toto rozhodnutí může být hned ustanovení § 101 zákoníku práce, ve kterém se zdůrazňuje, že za BOZP odpovídá výhradně zaměstnavatel a který musí soustavně přijímat opatření k prevenci rizik.
 • Zaměstnání pracovníků s sebou přináší podnikateli řadu povinností. Nejen ve vztahu k zaměstnancům samotným, ale i ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, k úřadu práce, daňovému úřadu a podobně. Součastně s tím přibude celá řada povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících oblast BOZP. Přehled poviností, které musí podnikatel splnit při nástupu nového zaměstnance do práce jsou shrnuty v článku "S prvním zaměstnancem přibudou povinnosti nejenom v oblasti BOZP".

Dále je rámcově uvedeno, co by si měl začínající podnikatel hned na začátek zajistit:

 1. Hned na začátku podnikání (nejlépe už v době kdy ho připravuje) by si měl začínající podnikatel před zahájením práce zjistit, které všechny bezpečnostní předpisy se vztahují k práci vykonávané na jeho pracovištích, protože bude-li mít zaměstnance, musí s riziky seznámit zaměstnance nejlépe formou školení.
 2. Dále musí zaměstnavatel vyhodnotit rizika práce jednotlivých zaměstnanců, podle přílohy č. I. k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Na základě tohoto vyhodnocení musí poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).
 3. Dále si musí zaměstnavatel zjist, zda jeho nové pracoviště vyhovuje hygienickým podmínkám, tj. jestli splňuje požadavky na osvětlení, větrání a třeba sanitární zařízení podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Nesmí také zapomenout provést kategorizaci pracovišť, podle ustanovení § 37 a násl. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení tohoto zákona, musí každý zaměstnavatel do 30ti dnů od zahájení prací předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tedy příslušné Krajské hygienické stanici) informaci o tom, do které kategorie zařadil práce na svém pracovišti. (Viz prováděcí předpis k zařazování prací do kategorií, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.) Orgán ochrany veřejného zdraví Vám také poradí, jaká další opatření z hlediska hygieny práce byste na pracovišti měli zavést.
 5. Dále si musí zaměstnavatel sjednat dohodu s lékařem závodní preventivní péče (§ 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce), neboť každý zaměstnavatel má povinnost mít lékaře závodní preventivní péče, s tím sjednává poskytnutí první pomoci, lékařské prohlídky, lékař mu pomáhá při zajišťování obsahu lékárniček první pomoci apod.
 6. Bude-li v rámci své podnikatelské činnosti používat pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)
 7. Bude-li firma vlastnit nebo pracovat  s chemickými látkami, musí podnikatel splnit celou řadu zákoných požadavků stanovených zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Aby v tom měl podnikatel přehled a mohl dokladovat jak má ošetřenou oblast BOZP ve svém podniku nebo živnosti, např. při návštěvě kontrolních orgánů, musí se založit a vést složku pro dokumentaci BOZP a zpracovat pracovní řád zaměstnavatele, ve kterém budou stanoveny základní povinnosti zaměstnanců.
 9. Samozřejmostí je, že musí ve své firmě provádět pravidelnou každoroční prověrku BOZP.
 10. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována a požární dveře jsou jedním ze základních požárně bezpečnostních zařízení. Kvalifikace osoby, která to dělá není stanovena, měl by to dělat technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

Chcete vědět víc?

Není toho málo, že ano?  Vzhledem k tomu, že je současná právní úprava v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velmi nepřehledná a dělá někdy potíže i odborníkům, natož zaměstnavatelům, doporučujeme Vám proto dále pokračovat článkem: "Podnikám a mám zaměstnance" nebo článkem zaměřeným na OSVČ: "Podnikám bez zaměstnanců", které by Vám měly pomoci se v celé této problematice zorientovat. 

 

Praktický příklad ze života

Zakládáme firmu se zaměřením na výrobu nerezových šperků. Výroba bude tedy probíhat hlavně na strojních zařízeních jako je fréza, CNC soustruh, vysokorychlostní vrtačka, stolní bruska,brousicí a lešticí zařízeni. Ke každému z těchto strojů bude přidělen jeden zaměstnanec s příslušnou kvalifikací. Zaměstnanců bude ve firmě 5. V jakém rozsahu a formě musím vyřešit bezpečnost práce a ochranu zdraví? Můžu si je proškolit sám nebo musím najmout odborného poradce v oboru BOZP? Najdu někde předpisy a směrnice pro školeni zaměstnanců?

Podle ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, můžete zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, máte-li k tomu potřebné znalosti nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby (technick bezpečnosti práce). Zaměstnance můžete školit sám, měl byste  však sám absolvovat školení o BOZP v takovém rozsahu, abyste byl schopen podřízené školit, kontrolovat a odpovídat za BOZP ve Vaší firmě. Zajištění BOZP nepředstavuje jen školení, budete mít řadu dalších povinností. Určitý přehled získáte ze seznamu základní dokumentace, kterou musíte vést.
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 1. Do 30 dnů od zahájení činnosti předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) kategorizaci prací dle zákona 258/2000 Sb., ve znení pozdějších předpisů.
 2. Zajistit prevenci bezpečnosti práce odborně způsobilou osobou (§ 9 z. č. 309/2006 Sb.).
 3. Provést identifikaci a hodnocení rizik písemnou formou, informovat o nich zaměstnance a stanovit opatření k jejich minimalizaci (ZP § 102 odst. 3, 4, 5)
 4. Zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a ZP § 103 odst.1 písm. d).
 5. Zpracovat traumatologický plán a zajistit školení zaměstnanců o první pomoci prostřednictvím lékaře závodní preventivní práce (ZP § 102, odst. 6).
 6. Zajistit vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců (Hygienická směrnice č. 17/1970).
 7. Vypracovat osnovu školení zaměstnanců o BOZP a zajistit školení zaměstnanců o BOZP a 1x za 2 roky školení opakovat.
 8. Vypracovat osnovu školení pro vedoucí zaměstnance a zajistit školení vedoucích zaměstnanců o BOZP při nástupu do funkce (ZP § 103, odst. 2 a 3).
 9. Zajistit pravidelné školení specializovaných profesí (řidiči-referenti, ZP § 103).
 10. Zavést na pracovišti "Knihu úrazů" (ZP § 105).
 11. Vypracovat seznam prací "Zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým" pokud v servisu pracují též ženy.
 12. Vypracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a vybavit jimi zaměstnance (ZP § 104), nařízení vlády č. 495/2000 Sb.).
 13. Po otevření provozu provést prověrku bezpečnosti práce a 1x za rok ji opakovat, odstranit zjištěné závady (ZP § 108).
 14. Vypracovat organizační směrnici o zajištění BOZP u zaměstnavatele (ZP § 103).
 15. Zajistit revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby, zdvihací zařízení-výtahy, el.zařízení, plynová zařízení).
 16. Zajistit revize el.přenosných spotřebičů.
 17. Zajistit školení osob obsluhujících vyhrazená technická zařízení (dozorce výtahu, elektrikáři, obsluha tlakových nádob, obsluha plynové kotelny, řidiči, jeřábníci, vazači aj.).
 18. Zajistit datové listy používaných chemických látek (např. SAVO atp.), seznámit s nimi zaměstnance, poučit je o zacházení s nimi a o první pomoci.
 19. Zajistit návody k obsluze a údržbě strojů, zařízení a nářadí. 
 20. Vypracovat provozní řád skladu dle ČSN 26 9030 (pokud je zřízen).
 21. Zajistit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb., tj. § 365 zákoníku práce 262/2006 Sb. a vyhl. č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)
 22. Zajistit požární ochranu a evakuační plány.


Zdroj: JUDr. Eva Dandová, portál BOZPinfo.cz, rubrika Otázky a odpovědi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail