Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Práce v hlučném prostředí

  Poslední aktualizace: 15.07.2003 - 12:49

  hladinu v decibelech dB (A), frekvenci udávanou počtem kmitů za sekundu v jednotkách Hertz (Hz) a jak se v čase mění jeho intenzita. Z tohoto hlediska se rozlišuje hluk ustálený, proměnný, impulzivní nebo přerušovaný. Co člověk slyší? Zdravý mladý... rizika. Frekvenci prohlídek určuje hygienická služba. Výstupní prohlídky se provádějí při ukončení práce v závodě nebo při přeřazení na jiné pracoviště. Používání osobních ochranných pracovních pomůcek v případech, kdy nelze zajistit ochranu technickými...), frekvenci udávanou počtem kmitů za sekundu v jednotkách Hertz (Hz) a jak se v čase mění jeho intenzita. Z tohoto hlediska se rozlišuje hluk ustálený, proměnný, impulzivní nebo přerušovaný. Co člověk slyší? Zdravý mladý člověk slyší zvuk na frekvenci od... určuje hygienická služba. Výstupní prohlídky se provádějí při ukončení práce v závodě nebo při přeřazení na jiné pracoviště. Používání osobních ochranných pracovních pomůcek v případech, kdy nelze zajistit ochranu technickými opatřeními. Účinnost chráničů... o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nabyde účinnosti 1. července letošního roku 14.07.2021 - Mohu navzdory svým zdravotním potížím odmítnout uznání nemoci z povolání? 12.04.2021 - Hluk při práci v letecké záchranné...Práce v hlučném prostředí

 2. Práce ve výškách

  Poslední aktualizace: 24.09.2013 - 12:50

  Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce od 1,5 m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky. Při úvahách o zajištění pracovníků v menších výškách je určitě užitečné vycházet z analýzy rizik... pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "nařízení vlády"). Ze zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3 vyplývá povinnost zajistit každému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví... postupy, osobní ochranné pracovní prostředky apod. zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5 m... Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění zaměstnance se ve statistice pracovní úrazovosti objevuje celkem často. V loňském roce na následky pádu utrpělo smrtelný pracovní úraz kolem třiceti lidí. Práce ve výškách je také častým tématem vašich dotazů. ... Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce od 1,5 m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky. Při úvahách o zajištění pracovníků v menších výškách je určitě užitečné vycházet z analýzy rizik a... pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "nařízení vlády"). Ze zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3 vyplývá povinnost zajistit každému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při... postupy, osobní ochranné pracovní prostředky apod. zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5 m...Práce ve výškách

 3. Novinky v zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 09.12.2011 - 17:25

  . Dohody, BOZP, ostatní Část 3. Dohody, BOZP, ostatní Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Nově se navyšuje maximální rozsah – 300 hod. v kalendářním roce. Z dohody o provedení práce (DPP) se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění, DPP... povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“ Za § 1 se vkládá nový § 1a Základní zásady pracovněprávních vztahů, který zní:„V... pracovněprávních vztazích se uplatňují zejména tyto základní zásady a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v... Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn z. č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce. Na téma Novinky v zákoníku práce přednášela ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce JUDr. Eva Dandová. ... zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální vzdělávání 29.06.2023 - Poslanci dali zelenou novele zákoníku práce. Upravuje home office nebo pravidla pro „dohodáře“ 05.06.2023 - Dokumentace stroje zakoupeného v zemi EU... Napsal uživatel admin dne 9. Prosinec 2011 - 17:25. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.legislativaprávní předpisyzákoník práce Část 1. Úvod... zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“ Za § 1 se vkládá nový § 1a Základní zásady pracovněprávních vztahů, který zní:„V pracovněprávních vztazích se...Novinky v zákoníku práce

 4. Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

  Poslední aktualizace: 24.01.2019 - 16:02

  na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákoníku práce přichází v úvahu sjednání kratší a změněné pracovní doby, pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking), práce na dálku (distanční..., vymezit zodpovědnosti a definovat formu předání práce, a to vše písemnou formou. Práce z domova Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času..., popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon pracovní činnosti z domova). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova maximálně 40 hodin týdně. Zákoník práce se u tohoto typu... flexibilní práce mít a u vybraných z nich pak jejich stručnou charakteristiku. S využitím statistických výsledků subjektivního hodnocení respondentů v rámci reprezentativního šetření kvality pracovního života 2018 článek dokládá, jak se tyto flexibilní formy... práce týkají naší ekonomicky aktivní populace, přičemž poukazuje na možné rozdíly subjektivních hodnocení podle pohlaví, věku, vzdělání a odvětvového členění. Hodnocení respondentů bylo rovněž analyzováno z pohledu práce přesčas, práce v noci a o víkendech... Flexibilní formy zaměstnání nejsou v České republice prozatím natolik běžnou praxí, jako je tomu jinde v Evropě. Nicméně i český trh práce přináší v posledních letech potřebu se těmito alternativami více zabývat, především v souvislosti s rychlým... přichází v úvahu sjednání kratší a změněné pracovní doby, pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking), práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking), dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj.... Práce z domova Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času, popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon pracovní činnosti z domova...). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova maximálně 40 hodin týdně. Zákoník práce se u tohoto typu opatření uplatní s některými výjimkami. Jedním z problémů mohou být u této formy...Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

 5. Novela zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 20.07.2011 - 16:16

  pracovněprávních vztahů značnou míru nejistoty. Z těch všech důvodů Ústavní soud  ustanovení § 4 ZP zrušil. Nicméně po zrušení § 4 ZP zůstala v zákoníku práce řada ustanovení opírajících se o delegační princip. Ústavní soud se však zabýval pouze těmi, která byla... Je všeobecně známo, že vláda předložila koncem minulého měsíce Parlamentu ČR návrh novely zákoníku práce (ZP), mezi legislativci zvané koncepční novely ZP. Proč koncepční? Protože základní koncepční změnou nové právní úpravy druhého ZP bylo použití... stanoví.“ Toto ustanovení tedy vymezuje, že vztah ZP a OZ je založen na tzv. principu delegace. ZP vysloveně stanovil, že z OZ používá pouze ustanovení, která si tzv. „vybral“.  Ústavní soud v Nálezu č. 116/2008 Sb. konstatoval, že občanské právo je... Vláda předložila koncem minulého měsíce Parlamentu ČR návrh novely zákoníku práce. V souvislosti s touto novelou budou změny i v z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Několik poznámek k tomu napsala JUDr. Eva Dandová. ... značnou míru nejistoty. Z těch všech důvodů Ústavní soud  ustanovení § 4 ZP zrušil. Nicméně po zrušení § 4 ZP zůstala v zákoníku práce řada ustanovení opírajících se o delegační princip. Ústavní soud se však zabýval pouze těmi, která byla navržena ke zrušení... Napsal uživatel admin dne 20. Červenec 2011 - 16:16. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.legislativaprávní předpisyzákoník práce Je všeobecně... známo, že vláda předložila koncem minulého měsíce Parlamentu ČR návrh novely zákoníku práce (ZP), mezi legislativci zvané koncepční novely ZP. Proč koncepční? Protože základní koncepční změnou nové právní úpravy druhého ZP bylo použití metody delegace...Novela zákoníku práce

 6. Den s inspekcí práce

  Poslední aktualizace: 09.11.2007 - 10:54

  jednotlivé oblastní inspektoráty práce (OIP) navrhovat úkoly na příští rok. Pro kontrolní činnost bývají vybírány především ty subjekty, které měly za poslední 3 roky smrtelný či závažný pracovní úraz z důvodů porušení bezpečnostních předpisů v oblasti zadaného... kontrolovány povinnosti vyplývající ze zákoníku práce z oblasti BOZP a tím je řečeno vše. To znamená část pátá, § 101 - § 108 zákoníku práce. Přestože je každý inspektor zaměřený na jinou oblast, kontroluje, zda-li jsou splněny všechny povinnosti týkající se... (zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o výsledku kontroly - § 108 zákoníku práce), v případě potřeby i další zaměstnanci.  Základem je, že organizace má podchycena všechna rizika. „Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel má ve vztahu k zaměstnanci... Tento článek vznikl na základě dne stráveného s inspekcí práce, především s inspektory z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu. Pojednává o průběhu kontrol v oblasti BOZP a pracovněprávních vztahů v organizacích, právech a povinnostech inspektora, o kontrolních akcích v roce 2007 a připravovaných úkolech na rok 2008. ... inspektoráty práce (OIP) navrhovat úkoly na příští rok. Pro kontrolní činnost bývají vybírány především ty subjekty, které měly za poslední 3 roky smrtelný či závažný pracovní úraz z důvodů porušení bezpečnostních předpisů v oblasti zadaného tématu úkolu. Dále ty..., které nebyly OIP dosud kontrolovány. Případně subjekty, u nichž OIP zjistil při předchozí kontrole závažná porušení předpisů k zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení, stanovených pracovních podmínek nebo porušení vyplývajících z právních... vyplývající ze zákoníku práce z oblasti BOZP a tím je řečeno vše. To znamená část pátá, § 101 - § 108 zákoníku práce. Přestože je každý inspektor zaměřený na jinou oblast, kontroluje, zda-li jsou splněny všechny povinnosti týkající se všeobecně BOZP a pracovních...Den s inspekcí práce

 7. Hygiena práce ve školství

  Poslední aktualizace: 15.01.2006 - 17:17

  Pracuji jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, a ve své praxi řeším také bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. V rámci závěrečné práce distančního studia jsem sledovala z hlediska BOZP a hygieny ve školství deset základních škol v... psychologů. Záleží tedy nejen na finančních prostředcích školy, ale také na přístupu vedení a zřizovatele k BOZP ve škole. Pracovní zátěž učitelů psychická i  fyzická není také správně hodnocena a doceněna z hlediska bezpečnosti a hygieny práce. Podle... názoru by k zajištění bezpečnosti a hygieny práce  učitelů na školách přispěla následující opatření. Jsem si ovšem vědoma, že jsou z různých důvodů ve školách v současné době obtížně realizovatelná, takže snad v budoucnu. Pravidelné zdravotní prohlídky... rizik, a ve své praxi řeším také bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. V rámci závěrečné práce distančního studia jsem sledovala z hlediska BOZP a hygieny ve školství deset základních škol v Praze a provedla jsem anketu učitelů prvního stupně... prostředcích školy, ale také na přístupu vedení a zřizovatele k BOZP ve škole. Pracovní zátěž učitelů psychická i  fyzická není také správně hodnocena a doceněna z hlediska bezpečnosti a hygieny práce. Podle Kategorizace práce dle zákona 258/2000 Sb., patří učitelé... spánku, nesoustředěnost, bolesti hlavy, psychické problémy, nevyrovnanost, nepřiměřené reakce na běžné podněty, nechuť do práce, syndrom vyhoření aj. Učitelé nemají ze zákona nebo jiného vhodného předpisu nárok na rehabilitace, lázeňské pobyty, včasný důchod s...Hygiena práce ve školství

 8. Práce přesčas a zdraví zaměstnanců

  Poslední aktualizace: 24.07.2007 - 13:36

  Limity práce přesčas vadí mnoha evropským i americkým výrobním firmám ve snaze konkurovat rivalům ze zemí s levnou pracovní silou. Výzkum prokázal, že paušální limity práce přesčas nejsou dobrým řešením. Výsledky výzkumu, který autoři článku... prováděli ve společnosti ITEC (International Truck and Engine) - výrobce nákladních vozů a motorů - naznačily, že pouze jisté typy zaměstnanců, vykonávající jisté druhy práce v určitém prostředí, vykazují vyšší riziko vzniku onemocnění, pracovních úrazů nebo... poklesu produktivity. A to vše až od určité úrovně počtu hodin přes čas. Důležitější jsou zpravidla faktory, které jsou ve hře již před první hodinou práce nad stanovenou dobu. Jde například o zdravotní stav zaměstnanců, demografické charakteristiky a způsob... Práce přesčas není riziková pro všechny zaměstnance, vyšší riziko vzniku onemocnění nebo pracovních úrazů se váže při přesčasové práci pouze na jisté typy zaměstnanců a určité druhy práce. .... kategorie práce? 04.07.2023 - Zkoumání úlohy dodavatelských řetězců při zlepšování BOZP 15.06.2023 - Kontrola dodržování pracovních podmínek při zaměstnání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny 08.06.2023 - Statistické údaje o... práce přesčas vadí mnoha evropským i americkým výrobním firmám ve snaze konkurovat rivalům ze zemí s levnou pracovní silou. Výzkum prokázal, že paušální limity práce přesčas nejsou dobrým řešením. Výsledky výzkumu, který autoři článku prováděli ve... společnosti ITEC (International Truck and Engine) - výrobce nákladních vozů a motorů - naznačily, že pouze jisté typy zaměstnanců, vykonávající jisté druhy práce v určitém prostředí, vykazují vyšší riziko vzniku onemocnění, pracovních úrazů nebo poklesu...Práce přesčas a zdraví zaměstnanců

 9. Noční práce není pro každého

  Poslední aktualizace: 05.04.2007 - 15:05

  bonus. Noční zaměstnanci spatřují výhodu své práce ve větší flexibilitě a v tom, že pak mají celý den pro sebe. Přínosná je například pro pracující rodiče, kteří si mohou vybírat směny tak, aby vždy jeden z nich byl s dětmi. Lidé pracující v noci mají... se již nemusí vykonávat v běžné pracovní době. V USA například kancelářští pracovníci představují téměř polovinu z 25 milionů lidí, kteří pracují v noci. Nejde jen o lékaře nebo policisty. Tito pracovníci se v nočních hodinách věnují například účetnictví... oproti ostatním více volného času. Většina z nich totiž ve dne prospí kratší dobu než běžní zaměstnanci v noci. Tento aspekt je však nutno brát s rezervou - je prokázáno, že nedostatek spánku poškozuje pozornost, paměť a dokonce schopnost řídit vozidla... výhodu své práce ve větší flexibilitě a v tom, že pak mají celý den pro sebe. Přínosná je například pro pracující rodiče, kteří si mohou vybírat směny tak, aby vždy jeden z nich byl s dětmi. Lidé pracující v noci mají oproti ostatním více volného času... zařazování zaměstnanců do 2. kategorie práce? 04.07.2023 - Zkoumání úlohy dodavatelských řetězců při zlepšování BOZP 15.06.2023 - Kontrola dodržování pracovních podmínek při zaměstnání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny 08.06.2023... pracovní době. V USA například kancelářští pracovníci představují téměř polovinu z 25 milionů lidí, kteří pracují v noci. Nejde jen o lékaře nebo policisty. Tito pracovníci se v nočních hodinách věnují například účetnictví, přepisování dokumentů nebo...Noční práce není pro každého

 10. Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ

  Poslední aktualizace: 02.01.2013 - 16:46

  výdělečnou činnost (OSVČ bez zaměstnanců). OSVČ bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů BOZP, především zákoníku práce a zákona č..., bývají nejčastějším zdrojem nehod. Mezi ně patří např. nedodržování používání povinných OOPP, práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Jeden z dalších způsobů, jak doložit soustavné vyhledávání rizik na staveništi je vedení knihy BOZP, která slouží jako... nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že i na OSVČ bez zaměstnanců se vztahuje v plném rozsahu povinnost šetření a evidence pracovních úrazů ve smyslu ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. jako na každého... Článek rozebírá povinnosti v BOZP u osob samostatně výdělečně činných, které vyplývají z platné legislativy ČR. Konkrétně se zabývá dvěma kategoriemi OSVČ - se zaměstnanci a bez zaměstnanců. ... zaměstnanců). OSVČ bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů BOZP, především zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění... pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. V ČR je stěžejním předpisem v oblasti BOZP zákoník práce, kde jsou uvedeny požadavky kladené jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb... požadavky na zajištění BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V zákoníku práce (ZP) není přesně definována osoba samostatně výdělečně činná. Informace o OSVČ je v zákoně č. 309/2006 Sb., kde jso uvedeny služby mimo pracovněprávní...Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail