Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Úvod

Úvod

Výzkumné úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z „Koncepce VaV MPSV“. Ta umožnila realizovat novou strategii výzkumu, kterou VÚBP prosazoval již od počátku 90. let a která vycházela z řešení dílčích problémů a směřovala ke komplexnímu přístupu od prevence pracovních úrazů k prevenci pracovních rizik.

V roce 1999 bylo zahájeno řešení komplexního projektu HS 51/99 „Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v ČR“. Projekt byl koncipován jako střednědobý a multidisciplinární, zahrnující vedle technických aspektů i problematiku lidského činitele s cílem navrhnout a ověřit metody a nástroje podporující realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních i velkých podnicích.

Další etapa výzkumu byla zahájena v únoru 1999 a byla ukončena v roce 2003. Organizačně byla členěna do pěti dílčích problémových okruhů a etap, v rámci kterých byly řešeny dílčí úkoly zaměřené na konkrétní problémy.

Problémové okruhy byly stanoveny takto:

  • Systémové nástroje řízení BOZP
  • Metodické pomůcky a podpůrné programy pro malé a střední podniky
  • Metody prognózování vývoje pracovní úrazovosti
  • Vliv stresu a pracovního prostředí na spolehlivost lidského činitele
  • Zvyšování kvality individuálních ochranných prostředků a bezpečnostních zařízení zahrnující:
  • metody posuzování ergonomických parametrů osobních ochranných prostředků,
  • hodnocení protikluzných vlastností podlah s ohledem na bezpečný pohyb osob se sníženou pohyblivostí,
  • metodiku stanovení účinnosti a modelování recirkulačních filtrů vzduchu,
  • vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na bezpečný výkon pracovních činností,
  • metodiku stanovení limity břemene při ruční manipulaci.

Na tento projekt v roce 2000 navázalo řešení výzkumného záměru „Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce“. Výzkumný záměr již reflektuje principy přijaté Národní politiky výzkumu a vývoje ČR, navazuje na změny v prioritách a cílech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zahrnuje prioritní směry výzkumu v EU. Výzkumný záměr byl koncipován jako ucelený program výzkumu za období let 1999 – 2003, který vytvoří vhodné podklady pro realizaci globálního programu zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR, vytvoří základ pro další rozvoj poznatkové základny v oblasti bezpečnosti práce a umožní i navázat na mezinárodní výzkumné programy.

Výzkumný záměr byl členěn do pěti výzkumných projektů, které daly základ systematickému výzkumu v této oblasti.

Projekt 1: Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody

Pro tento projektový úkol byly stanoveny tyto cíle:

a) formulace základních směrů výzkumu v oblasti pracovního prostředí tak, aby vytvořil základ pro nezbytný rozvoj poznatkové základny v oblasti bezpečnosti práce a umožnil i případné zapojení výzkumu v této oblasti do mezinárodních výzkumných programů.
b) výzkum a vývoj účinných nástrojů a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce na základě vytváření předpokladů pro optimalizaci pracovního prostředí, a to jak z teoretického, tak z experimentálního hlediska.

Projekt 2: Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce

Cílem řešení bylo:

a) zmapovat situaci a stav kultury práce v ČR
b) analyzovat úroveň pracovních podmínek jako určujícího faktoru kultury práce a vlivu kultury práce na produktivitu
c) navrhnout konkrétní kroky směřující k zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti a kultury práce především v malých a středních podnicích.

Projekt 3: Systém osvěty a propagace BOZP

Cílem projektu bylo navrhnout, vytvořit a ověřit systém komunikačních nástrojů a postupů pozitivně ovlivňující postoje, vztah k záležitostem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a chování:
a) managementu zejména u malých a středních podniků
b) občanů jako takových (tzn. odborné i laické veřejnosti)

Projekt 4: Řízení BOZP

Cílem projektu bylo vytvoření návrhu a jeho následná realizace informačního systému, který by pokrýval komplexně celou oblast BOZP a sloužil pro:

a) řízení BOZP,
b) řízení inspekce práce,
c) orgány státní správy,
d) podnikovou sféru,
e) veřejnost.

Součástí záměru bylo vytvořit systém, který by zajišťoval selektivní přístup k informacím podle charakteru informace a potřeb uživatele.

Projekt 5: Implementace požadavků směrnic EU do podnikové praxe

Cílem řešení bylo zmapovat současný stav BOZP vzhledem k požadavkům EU a navrhnout racionální postup podporující důslednou implementaci požadavků BOZP do praxe.

Na uvedený výzkumný záměr navazuje nový výzkumný záměr. Ten vychází vedle současných potřeb ČR vyplývajících z koncepce BOZP, přijaté strategie VaV BOZP na léta 2003 – 2005 i z nové strategie Evropského společenství pro oblast BOZP na léta 2002-2006 a programu výzkumu a vývoje EU („Integrating and strengthening the European Research Area“) a 6. rámcového programu výzkumu EU (FP6) a je zpracován v kontextu s navrhovanými zásadami národní politiky BOZP. Výzkumný záměr „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“ je základním projektem MPSV pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je projektem řešeným ve střednědobém časovém horizontu, do r. 2010, který navazuje na poznatky a výsledky projektů řešených v oblasti BOZP v předchozím období.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail