Výběr z diskusí na stránkách EUROSHNET, červenec až prosinec 2008

Výběr z diskusí na stránkách Euroshnetu, červenec až prosinec 2008

3. konference Euroshnetu v Krakově, dne 11.-12.9.2008. Tato evropská konference o normalizaci,zkoušení a certifikaci byla organizovaná Euroshnetem (EURopean Occupational Safety and NETwork-Evropská síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) společně s CIOP, bližší informace lze získat zde. Více než po 20 letech od přijetí „Nového přístupu“ iniciovala Evropská komise jeho revizi kvůli zlepšení jeho efektivity na jednotném trhu.Tato revize má široký dosah, především se týká orgánů dozoru nad trhem členských států, akreditovaných organizací a organizací posuzujících shodu, zkušebních laboratoří, ale také výrobců zboží a evropských normalizačních organizací. Dokumenty z této konference jsou uvedeny zde. Na této konferenci bylo publikováno „Krakovské memorandum“,které obsahuje 6 principů a četné návrhy vztahující se k normalizaci, zkoušení a certifikaci a souvisejícího výzkumu. Jeho cílem je další rozvoj osvědčených nástrojů „Nového přístupu“ a korekce stávajících vývojových trendů.

Nový legislativní rámec – New legislative framework (dříve revize Nového přístupu). Byly přijaty následující dokumenty (v platnost vejdou v roce 2010):

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, české znění dokumentu zde
  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS, české znění dokumentu zde
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, české znění dokumentu zde.

Byla aktualizována Příručka pro směrnici OOP, která je publikována zde.

Bezpečnostní značení výrobků. Probíhá diskuse k evropskému bezpečnostnímu značení, které by mělo být podporou výrobci při navrhování výrobku, ale také by mělo pomáhat lidem při koupi bezpečného výrobku. Tato pomoc by neměla být dána pouze na dobrovolné bázi. Je třeba odlišovat. inak je potřeba přistupovat například k osobním ochranným prostředkům, chránícím proti vysokým rizikům (tzv. kategorie III), které podléhají pravidlům stanoveným v příslušné evropské směrnici, jiná situace je například u strojírenských výrobků, apod.

Zlepšování norem. Harmonizované evropské normy by měly reflektovat současný stav a měly by být pravidelně aktualizovány. V některých případech je třeba normu aktualizovat před uplynutím regulérního období. Výsledky výzkumu a praktické zkušenosti by měly být uvedeny v Evropských normách jakmile je zřejmé, že tyto výsledky indikují nový aspekt nebo nový požadavek. Z těchto důvodů by mělo být uváženo ustanovení pravidel, že certifikáty ES přezkoušení typu by měly být platné pouze v stanoveném období, dokud není dostupný nový stupeň poznání.

Kvalita normy je výsledkem iteračních procesů. Je třeba pracovat souvisle na CEN úrovni a dokonce více na ISO úrovni a na harmonizaci našich úhlů pohledu, zvláště s pomocí evropské platformy. Je třeba společně s výrobci i uživateli vyvíjet inovované postupy měření a po úspěšném lokálním ověření je nutno navrhnout toto zlepšení i v rámci novely norem.

Studie hluku a vibrací v KAN. Tato studie se zabývá emisemi ve strojírenství. Její souhrn naleznete zde.  K dispozici je i celá zpráva zde.  Zpráva o hluku je uvedena zde. Zpráva o vibracích je uvedena zde.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail