EUROSHNET v roce 2014

Zdroj: 

Stejně jako každý rok i letos zveřejňujeme informace o vybraných příspěvcích z expertních stránek EUROSHNET.

Euroshnet je diskusní fórum na webových stránkách http://www.euroshnet.eu/welcome.php. Je rozděleno na dvě sekce - veřejnou a chráněnou, do níž mají přístup experti v oblasti BOZP a souvisejících oborech. Původně nadějný projekt však v současné době stagnuje a nové diskusní příspěvky se objevují pouze sporadicky. I nové příspěvky většinou jen komentují skutečnosti, o nichž jsou informace dostupné na jiných internetových stránkách.

Diskuse se vedla kolem kvality technických norem. Pan Michael Thierbach (KAN) informoval, že se objevují problémy kolem rámcové dohody o partnerství mezi Evropskou komisí a normalizačními organizacemi CEN a CENELEC. To má návaznost na publikování seznamů norem v Úředním věstníku Evropské unie. Harmonizované normy, jejichž seznam je ve věstníku pravidelně zveřejňován, jsou důležitým podkladem pro práci notifikovaných osob – zkušeben, které posuzují výrobky před jejich uvedením na evropský trh.

Na stránkách Euroshnet jsou také zveřejňované seznamy připravovaných norem souvisejících s bezpečností práce. V této souvislosti lze upozornit na novou iniciativu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – Systém pro veřejné připomínkování návrhů technických norem funguje na této adrese: http://drafts.unmz.cz/. Tento systém umožní všem zájemcům pouze na základě registrace, bez jakéhokoliv poplatku, číst a připomínkovat návrhy technických norem evropských normalizačních organizací CEN, CENELEC a ETSI.

V oblasti požadavků na osobní ochranné prostředky se připravuje vydání nového nařízení Evropského parlamentu a Rady, které nahradí stávající evropskou směrnici č. 89/686/EHS – v České republice je zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Text je již delší dobu ve stádiu připomínkování a stále není konečný. Návrh znění nařízení je možno stáhnout zde, přílohy k tomuto nařízení, opět pouze ve formě návrhu, je možno stáhnout zde. Připravované nařízení je v souladu s novým legislativním rámcem pro posuzování shody a řadu úprav dnes již zastaralé směrnice. Z praktického hlediska je však důležité, že seznam základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, obsažený v současné směrnici v příloze 2, se u nového nařízení mění jen velmi málo, takže dopad na výrobce a následně i uživatele nebude přehnaně náročný.

Stále se diskutuje například o prohlášení o shodě. Podle platné směrnice nemusí výrobce dodávat toto prohlášení společně s výrobkem, postačuje označení CE. Podle nového nařízení by výrobce měl spolu s výrobkem alespoň zjednodušené prohlášení dodávat. Diskutuje se o požadavcích na osobní ochranné prostředky, které jsou individuálně upravovány, jsou upraveny postupy posuzování shody nebo zařazení některých výrobků do kategorií.

Důležité je i to, že nové nařízení bude zavedeno mezi české předpisy přímo, nikoliv implementací do národního předpisu. To bude znamenat zjednodušení interpretace požadavků předpisu pro výrobce, notifikované osoby, které posuzují shodu, ale i pro uživatele.

V červnu 2014 uspořádaly EUROGIP, IAG, INRS a KAN „webinář“ (seminář konaný prostřednictvím webu) na téma osobní ochranné prostředky. Tématem byla revize směrnice 89/686/EHS a aktuální vývoj v oblasti normalizace OOP. Odborníci z Francie, Německa, Polska a Španělska byli informováni ze strany BG Bau a KAN a dále mohli klást otázky a vedli společnou diskusi. Informaci naleznete zde. Další webové semináře jsou plánovány na rok 2015.

Euroshnet připravuje na dny 14 -16. října 5. evropskou konferenci a setkání odborníků ve španělské Seville. Tématem bude zvýšení kvality práce – výzva pro technickou normalizaci, zkoušení a certifikaci. Bližší informace lze nalézt zde.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail