Výběr z diskusí na stránkách EUROSHNET v roce 2011

Na diskusním fóru Euroshnet (http://www.euroshnet.eu/), v jeho neveřejné části, probíhá trvalá diskuse k nejrůznějším tématům týkajícím se BOZP, zkušebnictví a certifikace. Na některá z nich upozorníme v následujícím textu.

Vydávané evropské směrnice pro technické požadavky na nejrůznější druhy výrobků často potřebují upřesnění, resp. odborný komentář. Výsledné dokumenty – příručky – pak mohou pomoci při aplikaci požadavků směrnic v praxi. Tvorba takových příruček probíhá v odborných skupinách, v nichž jsou zástupci jednotlivých evropských zemí, diskuse se vedou i na půdě EUROSHNET.  Protože se jedná o problematiku, která se týká i českých zkušeben – tzv. notifikovaných osob, jsou některé příručky přeloženy a vydány jako sborníky technické harmonizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V roce 2011 tak byla například přeložena Příručka ke směrnici Rady 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky –  Horizontální doporučené postupy. Vedle stránek ÚNMZ je možno stáhnout tuto příručku přímo zde. Na uvedené adrese lze najít i celou řadu dalších zajímavých dokumentů k problematice posuzování shody.

V dohledné době se připravuje novela směrnice 89/686/EHS pro OOP. Na EUROSHNET, ale i v dalších diskusních fórech a odborných skupinách proběhla dotazníková akce, která měla shromáždit názory na připravované změny. Otázky se týkaly např. kategorizace OOP, kdy ze zatřídění ochranných prostředků vyplývá i postup posuzování shody a jeho náročnost z hlediska objemu zkoušek, ale zároveň i ekonomických nákladů. Nová směrnice má jednoznačně omezit platnost certifikátů na pět let – toto omezení je v současné době doporučováno, ale ve stávajícím znění směrnice uvedeno není. Vydání novelizované směrnice je očekáváno v roce 2012.

Na popud španělského normalizačního úřadu se rozvinula diskuse na téma vzdělávání prodejců OOP. Vzhledem k tomu, že předmětem jejich prodeje jsou ochranné prostředky, k nimž je potřeba podávat dostatečně odborné informace o způsobu používání a vhodnosti poskytované ochrany v konkrétních podmínkách, bylo by vhodné stanovit minimální úroveň jejich odborných znalostí. V této souvislosti byly zveřejněny některé informace o způsobu vzdělávání výrobců a distributorů v některých evropských zemích, k dispozici zde. K dispozici je i prezentace řešení tohoto problému ve Finsku, zde.

Ve Finsku jsou pořádány každoroční konference na téma osobních ochranných prostředků. V lednu roku 2012 se tato konference bude konat již po jedenácté. Bližší informace je možno získat na těchto stránkách.

V oblasti evropské technické normalizace nepanuje obecně velká spokojenost. Kritizována je ekonomicky komplikovaná dostupnost evropských norem, jejich srozumitelnost, nedostatečná vzájemná provázanost, obsahová nejednotnost. Evropská komise se tímto problémem zabývala a navrhla řadu opatření, která by měla na stávající kritiku reagovat. Návrh dokumentu, který se touto problematikou zabývá, je k dispozici zde.

Konference na téma ochrany proti hluku pod názvem „Kupte si ticho“ se konala v červenci v Paříži. Odkaz na stránky konference obsahující i jednotlivé prezentace naleznete zde.

V rámci známé výstavy A+A pořádané v Düsseldorfu byla v říjnu 2011 uspořádána diskuse na téma Člověk a stroje – konflikt a výzva. Ergonomický návrh strojních zařízení bývá často podceňován, případně považován za luxusní nadstavbu. Již v roce 2008 se v rámci vydání nové směrnice pro strojní zařízení diskutovalo na toto téma a výsledkem byla iniciativa ErgoMach. Jedním z cílů bylo vytvoření celoevropské komunikační platformy pro diskusi mezi projektanty zařízení, ergonomickými odborníky, odbornou veřejností a uživateli. K tomuto účelu byly vytvořeny stránky ErgoMach. Diskuse na A+A měla za cíl shrnout zkušenosti v této oblasti a aktivizovat další diskusi.

Zajímavé informace lze najít na stránkách Spolkového úřadu pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Diskuse na Euroshnet byla vedena k problematice toxických odpadů ve stavebnictví a na uvedených stránkách lze nalézt odkazy na německé předpisy, které se touto problematikou zabývají.

Dne 24. listopadu se konala v Bruselu konference na téma dozor nad trhem a strojní zařízení, které se zúčastnili zástupci z evropských institucí, orgánů dozoru nad trhem, celních orgánů. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách zde.

V příštím roce připravuje EUROSHNET konferenci o normalizaci, zkušebnictví a certifikaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bude se konat ve dnech 26. až 28 června 2012 ve Finsku. Cílem akce je podpora spolupráce a komunikace na tomto poli. Pozvánka s bližšími údaji je zde, případně na této webové adrese.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail