Výběr z diskusí na Euroshnet v prvním čtvrtletí 2009

Výběr z diskusí na Euroshnet v prvním čtvrtletí 2009

Krakovské memorandum

Bylo publikováno tzv. „Krakovské memorandum“, jako výsledek konference v Krakově, která proběhla v září 2008 v Krakově. Dokument v je k dispozici v anglické, německéfrancouzské verzi. Zabývá se normalizací jako cestou k bezpečnému výrobku.  V Evropské unii jsou normy součástí systému posuzování shody výrobků, které přicházejí na evropský trh. Systém je označován jako „Nový přístup“ (New Approach) a je založen na uplatňování závazných požadavků, které jsou v obecných formulacích uvedeny v evropských směrnicích a ve zpřesněné podobě v evropských normách. Seznam norem souvisejících s příslušnou směrnicí je zveřejňován a tyto normy jsou označovány jako harmonizované.

Význam harmonizovaných norem je nesporný, neboť právě na jejich kvalitě  a úrovni mnohdy závisí bezpečnost výrobku. Významnou roli zde hraje Evropská komise, která svým mandátem pověřuje normalizační organizace CEN a CENELEC k tvorbě harmonizovaných norem. Normy jsou poté tvořeny v technických komisích CEN a CENELEC za účasti odborníků z celé Evropy. V rámci evropských norem jsou také přejímány vybrané normy mezinárodní – ISO a IEC.
Fázi tvorby norem je nutno věnovat maximální pozornost, protože především na této úrovni je možno eliminovat odborné i jazykové nepřesnosti, které mohou při praktickém používání norem způsobovat těžkosti. Nezbytnou podmínkou je zapojení příslušných expertů a neméně důležité je odborné připomínkování norem na co nejširší platformě.

Harmonizované normy musí zohledňovat aktuální stav vědy a techniky, zejména se zaměřením na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Z toho plyne potřeba pravidelného prověřování jejich úrovně a z toho vyplývající aktualizace. Zde je opět potřeba spolupráce jednotlivých národních normalizačních orgánů a jejich expertů na evropské a mezinárodní úrovni. 

Podkladem pro tvorbu a zlepšování norem musí být na jedné straně výzkumná činnost, vedoucí ke zvyšování úrovně bezpečnosti výrobků a postupů, na druhé straně ale také zohlednění praktických zkušeností při jejich uplatňování. Posuzování shody výrobků se základními požadavky směrnic je v mnoha případech svěřeno specializovaným zkušebnám, tzv. notifikovaným osobám (Notified Body). Tyto zkušební a certifikační organizace pracují s evropskými směrnicemi a harmonizovanými normami, mají tedy řadu zkušenosti s jejich aplikací a měly by být proto zapojeny i do normalizačních procesů. Notifikované osoby působí ve většině členských států Evropské unie a jejich certifikáty jsou platné na celém území EU. Proto je důležitá jejich vzájemná koordinace, garantující důvěryhodnost výsledků a nestrannost jejich rozhodování. Zkušenosti notifikovaných osob by mohly být promítnuty i do těch oblastí, kde není certifikace výrobku třetí stranou povinná.

Euroshnet může pro výše uvedené aktivity poskytovat diskusní platformu, může pomoci s organizováním výzkumných projektů nebo koordinovat kroky zainteresovaných subjektů, vedoucí k prohlubování vzájemných vztahů. Euroshnet chce přispívat k aktivní spolupráci Evropské komise, CEN a dalších evropských organizací při zvyšování bezpečnosti výrobků.

Nanočástice

Expoziční limity v normách - Technická komise ISO/TC 229 Nonotechnologie, vyvíjí řadu dokumentů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na pracovišti. Odkaz na její stránky je zde. K problematice nanočástic bylo zveřejněno několik příspěvků, jejich přehled lze nalézt zde.

Kolokvium k prevenci rizik

Německý Ústav práce a zdraví (Institut Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) připravuje kolokvium týkající výzkumu rizik zaměřeného především na prevenci. Setkání se má konat ve dnech 15. a 16. 10 2009. Více informací lze nalézt zde.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail