Víte, co je to elektrosmog?

Zdroj: 

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí.

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí.

Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Obecně je rozdělujeme na stejnosměrná a střídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz - např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz - např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny...). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=μT; u VF záření pak mW/cm2).

Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, jako ostatně na každé vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Nejednotné jsou dosud názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé následky na zdraví člověka. Extrémní odpůrci teorií o škodlivosti (byť nepatrné) se prozatím mohou ohánět relativním nedostatkem »vědeckých« studií a existencí určitých bezpečnostních norem, které jsou však vždy odrazem stávajícího poznání a často mohou zaostávat za skutečností (i dosud nepoznanou), takže jsou třeba nastaveny příliš »měkce«.

V posledních desetiletích se čím dál více obklopujeme značným počtem elektrických a elektronických přístrojů, usnadňujících nám zdánlivě život, ale vytvářejících kumulovaná umělá elektromagnetická pole. Neustále se zvyšují frekvence pro přenos informací, vlny pronikají i silnými zdmi a materiály. Na druhé straně se zmenšuje přirozené stejnosměrné pole země, které potřebují živé organismy k životu.

Zdravotní účinek těchto polí a záření na lidský organismus je mimo jiné závislý na typu záření, jeho frekvenci, intenzitě (ta klesá se vzdáleností od zdroje) a době působení, jakož i na vnímavosti konkrétního člověka (obecně jsou k těmto veličinám vnímavější děti, staré a nemocné osoby, existují i tzv. elektrosenzibilní jedinci se zvýšenou citlivostí vůči elmag. polím).

Podle některých výzkumů spočívá účinek elektrosmogu v tom, že negativně ovlivňuje vlastnosti a funkce biomolekul, propustnost buněčných membrán. Tím dochází ke změnám metabolismu a toku iontů některých látek v organismu, např. vápníku (a s velkou pravděpodobností i dalších minerálů, cholesterolu, tuků, hormonů ...). Tyto ionty Ca hrají např. roli v řízení elektrických impulzů (mimochodem oproti umělým proudům velmi slabým) na membránách nervových buněk a při tvorbě anorganické kostní hmoty. Změny metabolismu látek jsou pak příčinou nejrůznějších poruch - oslabení nervového systému (projevy - neklid, nervozita, bolesti hlavy, tlukot srdce, únava, deprese) a imunity. Z nejdůležitějších účinků bylo zjištěno, že elektropole ovlivňuje produkci hormonu melatoninu (ovlivňuje ho také množství světla, tedy elmag. záření svého druhu), který reguluje v těle fáze spánku a bdění a vnímání času. Při jeho snížené produkci nedochází k patřičné regeneraci organismu, což má opět za následek oslabení imunity, pocity únavy atd. Melatonin je také silný antioxidant a zpomaluje mimo jiné růst určitých nádorů. Je pravděpodobné, že jeho produkce souvisí i se sekrecí jiných hormonů v těle. Ve Velké Británii byl také poměrně nedávno přiznána souvislost mezi vysokým napětím a dětskou leukemií. Poměrně hodně jsou otázky kolem elektrosmogu diskutovány v německy mluvících zemích.

Je příznačné, že u nás nejsou výše uvedené skutečnosti zatím obecně příliš známy. Občas se zvedne pomenší diskuze kolem mobilů nebo počítačových monitorů, ale málokdo si uvědomuje, že elektrické přístroje a vedení nás obklopují zejména v našich domácnostech, tedy tam, kde by měl člověk hlavně regenerovat. Z toho, co bylo uvedeno výše v souvislosti s melatoninem vyplývá, že zejména ve spánku, kdy tělo mnoho hodin spočívá na jednom místě a obnovuje důležité životní funkce, je třeba jej uchránit před těmito rušivými vlivy. Málokdo ví, že obyčejná lampička na nočním stolku může vyzařovat ve vzdálenosti 0,5 m podle zapojení elektrické pole 500 - 1500 V/m (byť o relativně nízké frekvenci), podobně tak zásuvky samotné (»nejlépe« umístěna u hlavy) nebo jejich vedení ve zdi (mylná je domněnka, že vedení vyzařuje jen, když je v provozu nějaký spotřebič).

Samostatnou kapitolu pak samozřejmě představují tzv. geopatogenní zóny (GPZ), jejichž existence není doposud »oficielně« uznána.

Vzrůstající zatížení životního prostředí nejrůznějšími škodlivinami a ničím neomezovaný technický pokrok, nás nutí klást stále větší důraz na ekologické aspekty našeho bytí. Kumulovanost a různorodost škodlivých vlivů nejenže snižuje odolnost organismu člověka, ale koneckonců i znesnadňuje při jejich zkoumání objevení příčiny obtíží konkrétního jedince nebo skupiny lidí. Z toho vyplývá tedy zejména nutnost co nejvíce eliminovat množství rizikových faktorů, které by mohly být v průběhu svého časového působení pravděpodobným zdrojem škodlivých účinků. Elektrosmog rozhodně jedním z těchto faktorů je.

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:

 • zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, ...)
 • vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«
 • nemějte u postelí stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).
 • je-li to možné, dejte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení
 • mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy...), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec. Pamatujte, že vysokofrekvenční záření z mobilních sítí bývá ve městech zpravidla mnohonásobně silnější u oken (zejména uličních) a jim přiléhajících rozích místnosti 
 • zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT...), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.
 • používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nespěte v okruhu 5 m (na všechny strany)
 • nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové)
 • při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....)
 • nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod.
 • pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření
 • výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice) a nemocných jedinců

O přeměření elektromagnetického záření je možné obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Přeměření provádí taky Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Tato služba je placena, stojí od 3 000 Kč..

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail