Spotřebiče speciálně konstruované pro instalaci do nábytku jako VTZ a jejich montáž

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

V souvislosti se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, mám 2 dotazy vztahující se k části § 2: Pro účely tohoto zákona se rozumí a) vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, d) montáží činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž. Mé dotazy se týkají elektrických spotřebičů a zařízení speciálně konstruovaných pro instalaci do nábytku, jako jsou kuchyňské vestavné spotřebiče, elektropohony pro polohování lůžek, elektropohony pro vysouvání zásuvek, LED osvětlení apod., které jsou připravené k připojení k el. síti nebo propojení mezi sebou prostřednictvím vidlic a zásuvek, jejichž montáž spočívá pouze v naklapnutí nebo přišroubování k nábytku, aniž by montér přišel do styku s el. napětím nebo jakkoli zasahoval do konstrukce spotřebiče. 1. dotaz: Patří tyto spotřebiče, které jsou běžně v prodeji v maloobchodní síti, a tudíž dostupné i koncovým zákazníkům, mezi vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.? 2. dotaz: Tyto spotřebiče si může kdokoliv zakoupit a sám si je doma namontovat a zapojit. Může ale montáž takového spotřebiče do nábytku provést i výrobce nábytku (truhlář), který nemá odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.?

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, je sice platný, ale nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Společně s novým zákonem má vstoupit v platnost 5 nových nařízení vlády, 2 z nich se budou zabývat oblastí elektrotechniky:

  • nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti. Toto NV nahradí dosud platnou vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních);
  • nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. NV nahradí dosud platnou vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Pro výrobce nábytku s elektrickou instalací platí dosud platné technické a právní předpisy. Na elektrickou instalaci v nábytku se vztahuje technická norma ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek.

Vzhledem k tomu, že tato instalace a její části dosud patří mezi vyhrazená elektrická zařízení, a činnost na ní se dá kvalifikovat jako práce na elektrickém zařízení bez napětí, avšak nejsou vyloučena všechna rizika, měl by být pracovník dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. aspoň poučen ve smyslu § 4 vyhlášky: pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickým zařízením a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Tito pracovníci mimo jiné mohou pracovat na částech elektrického zařízení nízkého napětí bez napětí, v blízkosti nekrytých částí nízkého napětí pod napětím ve vzdálenosti větší než 30 cm, a to jen s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí.

Různé elektrické spotřebiče, jistící a spínací přístroje, vodiče a kabely a další elektroinstalační materiál si může každý zakoupit, avšak to neznamená, že jej může také vždy instalovat.

Literatura:

Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění,

ČSN EN 50110-1 ed. 3 v platném znění,

TNI 34 3100 v platném znění.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail