Revize, kontroly a zkoušky elektrických spotřebičů podle nové legislativy

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám otázku ohledně výkladu nové legislativy v oblasti elektrotechniky. Jestli jsem to dobře pochopil, tak „malý revizní technik pro spotřebiče a nářadí“ E4A byl nařízením vlády č. 194/2022 Sb. zrušen. Kdo tedy může udělat revizi potažmo zkoušku na ručním nářadí? Stačí pro obě tyto činnosti kvalifikace osoba znalá - elektrotechnik pro samostatnou činnost - po staru § 6? Nebo zkoušku, i když je její postup zcela stejný jako revize, může udělat elektrotechnik pro samostatnou činnost, samozřejmě obeznámený s postupy ČSN 33 1600, který má měřící vybavení, a revizi po mezilhůtách může provést jen „plný revizní technik E2X“. To je ostatně také problém - lhůty revizí a mezi tím zkoušek lišících se jen pojmenováním. Rozumím tomu tak, že zákonodárci vyšli vstříc podnikatelům a živnostníkům, kteří nechtěli platit drahého revizního technika. Ale prakticky ve finále stejně musí člověk nalepit na spotřebič revize platná do... a dát datum nebližší zkoušky, protože, pokud by tam napsal až další termín revize, tak taky nemusí podle spotřebiče tento dalších 8 let vidět.

Dne 1. 7. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a spolu s ním, mimo jiné, nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Podle § 3 NV č. 190/2022 Sb. vyhrazenými elektrickými zařízeními, mimo jiné, není ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje, a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti (velikost napětí dle určení VV se uvádí v technických normách např. ČSN EN 61140 ed. 3). Jsou to výrobky, u kterých je bezpečnost při uvádění na trh nebo do provozu zajištěna zákonem č. 22/1997 Sb. nebo zákonem č. 90/2016 Sb. Jejich bezpečnost během provozu upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 4 z. č. 309/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Musí být mimo jiné pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis, a tím je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Podle § 4 tohoto nařízení vlády kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Způsob, rozsah a postup opakovaných revizí a kontrol elektrických spotřebičů stanovuje během jejich používání technická norma ČSN 33 1600 ed. 2 změna 2.

Po opravách se provádí ověření spotřebičů, jejich účinnost ochranných opatření dle technické normy ČSN EN 50678, opakované zkoušky se provádí dle normy ČSN EN 50699.

Revize a zkoušky elektrických spotřebičů může vykonávat výhradně osoba znalá dle § 19 zákona č. 250/2021 Sb.

Osoba znalá je dle NV č. 194/2022 Sb. § 5:

a) osoba znalá pro samostatnou činnost „elektrotechnik“,

b) osoba znalá pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“ a

c) revizní technik (§ 8, E1X, E2X).

Kontroly může vykonávat uživatel (pracovník seznámený, případně poučený).

Ověření el. spotřebičů po opravě podle ČSN EN 50678 mohou provádět pracovníci s kvalifikací minimálně dle NV č. 194/2022 Sb. § 5 písm. a) „elektrotechnik“, kteří jsou prokazatelně proškoleni v praktickém provádění zkoušek a měření dle výše uvedené normy a zároveň jsou prokazatelně proškoleni výrobcem elektrického spotřebiče v provádění oprav spotřebiče (je-li tento požadavek výrobcem stanoven) a mají přístroje schopné provádět předepsaná měření.

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů během jejich používání mohou provádět pracovníci s kvalifikací minimálně dle NV č. 194/2022 Sb. § 5 a) „elektrotechnik“, kteří jsou prokazatelně proškoleni v praktickém provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50699 a zároveň mají dostatečné, průkazné znalosti konstrukce elektrického spotřebiče, který je předmětem kontroly a mají k dispozici měřicí přístroje schopné provádět všechna předepsaná měření.

Žádné právní a ostatní předpisy výslovně neuvádějí, aby opakované revize elektrických spotřebičů během používání ve smyslu normy ČSN 33 1600 ed.2/Z2 prováděl revizní technik, avšak dle stanoviska SÚIP (viz přílohu) při externím zajištění revizí se doporučuje využití revizních techniků.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení po zhodnocení rizik a konkrétně prováděné činnosti rozhodne, kdo a s jakou kvalifikací provede případné zkoušky, revize a kontroly elektrických spotřebičů.

U elektrických spotřebičů se o revizi vystavuje doklad, požadavky na jeho obsah jsou uvedeny v ČSN 33 1600 ed. 2 kapitola 7.2. Doklad o revizích může být zvláštní karta pro jednotlivý spotřebič nebo protokol o revizi. Doklad o revizi může být veden v elektronické formě. Provozovatel elektrických spotřebičů může provádět dokladování revizí, kontrol apod. podle vlastního vnitřního předpisu, který je prokazatelně zakotven v pracovním nebo provozním řádu (není tedy třeba lepit štítky tam, kde to není vhodné).

ČSN 33 1600 ed. 2 rovněž určuje termíny pro provádění opakovaných zkoušek a revizí. V případě souběhu termínů pro provádění opakované zkoušky a opakované revize jsou prováděním revize splněny také požadavky na provedení opakované zkoušky.

Literatura:

Právní a technické předpisy uvedené v textu;

ESČ Problematika revizí, kontrol a zkoušek elektrických spotřebičů s účinností od 1.7.2022.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Komentáře

Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí

17.04.2023 - 18:54 Jiří Zaňka
Je potřeba upřesnit co obnáší kontrola elektrických spotřebičů a nářadí, kterou může provádět osoba poučená.

rozsah kontrol elektrických spotřebičů

06.12.2023 - 11:16 Radovan Šrámek
Kontrola - provádí elektrikář. dle ČSN 33 1600 ed.2 ČL. 6.1. ROZSAH KONTROL se týká toho elektrikáře. 1-prohlídka dle 6.3.1 - tj. a) kryty, džadla ovládací prvky nesmí být poškozené tak aby byl snížena ochrana před úr. el. proudem b) pohyblivé přívody nesmí být poškozené c) pevně připojený přívod II a III třídy musí být neoddělitelně spojen s vidlicí d) větrací otvory nesmí být zaprášené e) nesmí být poškozena identifikace spotřebiče 2- zkouška chodu dle čl 6.9 el spotřebič se připojí na jmenovité napětí, musí být ověřeno zda ovládací a bezpečnostní prvky spolehlivě plní svou funkci. Chod motoru musí mít plynulý chod, pravidelný bez nadměrné hlučnosti a jiskření. Jestli funguje tak jak má. Myslím, že elektrikář udělá jen záznam o provedení kontroly. Revizní technik vystaví doklad. V dokladu jsou výsledky zkoušek (metody měření a uvedení zjištěných hodnot) - elektrikář nedělá. Z tohoto důvodu, aby elektrikář něco mohl dělat se spotřebičem jsou elektrické spotřebiče a ruční nářadí "vyňaty" z kategorie vyhrazené technické zařízení. Tím se ruší i E4A, Pak chápu že elektrikář prodlužuje lhůtu OPAKOVANOU ZKOUŠKOU a revizní technik NA DOPORUČENÍ reviduje po prodloužené lhůtě OPAKOVANOU REVIZÍ dle změny ČSN 33 1600 ed.2 Z 2 tab 1.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail