Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část II.

Zdroj: 

V článku Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část I. jsme si definovali termín elektrický spotřebič. Dále bylo uvedeno, na jakém legislativním základě se provádějí kontroly a revize elektrických spotřebičů, kdo je může provádět a jaké české technické normy tuto problematiku řeší. V této části článku se dozvíme, jak revize a kontroly elektrických spotřebičů vykonávat, v jakých časových lhůtách a co má obsahovat zpráva o opakované zkoušce nebo o provedení revize elektrického spotřebiče.

Jak se provádějí revize a kontroly elektrických spotřebičů?

Způsob provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů je podrobně popsán v jednotlivých českých technických normách, tedy v ČSN 33 1600 ed. 2:1990, ČSN EN 50678:2021 a ČSN EN 50699:2021. Vedle metod a postupů prováděných zkoušek jsou v normách uvedeny také požadavky, které musí splňovat měřicí přístroje a zkušební zařízení. Pro provádění revizí a pro provádění kontrol však nelze použít stejná zkušební a měřicí zařízení. Hlavní rozdíl je právě v tom, že každé zařízení musí splňovat požadavky stanovené jinými normami.

ČSN 33 1600 ed. 2:2009 stanovuje, že měřicí zařízení pro revize musí vyhovovat požadavkům stanoveným v ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a základním požadavkům ČSN EN 61557-1 ed. 2:2007, resp. ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3:2022 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN 50678:2021 stanovuje obecnější a méně konkrétní požadavek, tedy, že zkušební a měřicí zařízení pro ověřování účinnosti po opravě musí být ve shodě s příslušnými částmi souboru ČSN EN 61557. V tomto případě bude tedy nutné pro každý typ elektrického spotřebiče stanovit konkrétní normu (normy) z tohoto souboru norem, která (které) budou nejlépe vyhovovat danému účelu.

ČSN EN 50699:2021 je opět konkrétnější a stanovuje, že měřicí zařízení pro opakované musí vyhovovat požadavkům stanoveným v ČSN EN 61557-1 ed. 2:2007, resp. ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3:2022 a ČSN EN 61557-2 ed. 2:2007, resp. ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3:2007 a ČSN EN 61557-4 ed. 2:2007, resp. ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3:2022 a ČSN EN 61557-16:2015.

Porovnáním údajů na výrobním štítku měřicího nebo zkušebního zařízení anebo v dokumentaci výrobce k tomuto zařízení je uveden seznam norem, jejichž požadavky zařízení splňuje, a tím lze zjistit, zda je možné toto zařízení pro provádění revizí a kontrol použít. Zařízení podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 a ČSN EN 50699:2022 nejsou vzájemně kompatibilní a není možné použít jeden typ měřicího přístroje jak k provádění revizí, tak k provádění kontrol.

V jakých časových lhůtách se provádějí revize a kontroly elektrických spotřebičů?

Konkrétní lhůty pro provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů jsou v aktualizované podobě uvedeny v tabulce 1, ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021. Jednotlivé spotřebiče jsou v tabulce rozděleny do skupin, tříd ochrany a podle toho, zda se jedná o nepřipevněná elektrická zařízení (spotřebiče) držené v ruce nebo zda se jedná o ostatní nepřipevněná elektrická zařízení (spotřebiče). K těmto jednotlivým skupinám jsou stanoveny konkrétní lhůty pro provádění revizí a zkoušek.

Celý tento proces by měl být zachycený ve vnitřní dokumentaci konkrétní společnosti (firmy, vlastníka či provozovatele spotřebiče), zejména s ohledem na možnosti dalšího prodloužení lhůt pro provádění revizí vyplývající z ustanovení ČSN 33 1500:1990 a platné legislativy.

Pro zjednodušení si přechod na nový systém ukážeme na příkladu varné konvice, tedy elektrického spotřebiče, který je používán ve většině firem.

Společnost provozuje varnou konvici, kterou koupila na maloobchodním trhu a uvedla ji do používání v kanceláři. Tento elektrický spotřebič nevyžaduje pro uvedení do provozu provedení výchozí revize, protože se jedná o výrobek a při jeho nákupu bylo v dokumentaci výrobce prohlášení o shodě. Tento spotřebič byl zařazen v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2:2009, kapitola 4 do skupiny „E“, tedy spotřebič používaný při administrativní činnosti. Vzhledem k tomu, že tento spotřebič není při své práci (tedy při ohřevu vody) držen v ruce, jedná se o ostatní nepřipevněný spotřebič.

Tento spotřebič byl koupen a zaveden do užívání v červnu 2020. Revize tohoto spotřebiče měla být provedena před uplynutím 24 měsíců, tedy nejpozději v červnu 2022, a to v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2:2009 platnou před vydáním ČSN EN 50699:2021 a ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021.

Po vydání ČSN EN 50699:2021 a ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021 dochází ke změně a pravidelná revize, která měla být provedena nejpozději v červnu 2022, bude nahrazena provedením opakované zkoušky provedené podle ČSN EN 50699:2021 v souladu s nově stanovenými termíny v tabulce 1 ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Z2:2021. První pravidelná (opakovaná) revize tohoto spotřebiče bude v souladu s tabulkou 1 provedena před uplynutím lhůty 96 měsíců, tedy nejpozději v červnu 2028. Do června 2028 budou prováděny pouze opakované zkoušky, tedy v červnu 2024 a 2026. Opakovaná zkouška, která podle tabulky vychází na rok 2028, provedena nebude a bude nahrazena pravidelnou (opakovanou) revizí.

Obdobným způsobem se bude postupovat i u jiných spotřebičů, které patří do působnosti ČSN 33 1600 ed. 2:2009.

Zpráva o opakované zkoušce nebo o provedení revize elektrického spotřebiče

Pro zprávy o opakované zkoušce byl změnou Z2 z roku 2021 do normy ČSN 33 1600 ed. 2:2009 do kapitoly 7 doplněn článek 7.3, ve kterém je stanoven obsah dokladu (zprávy) o provedení opakované zkoušky elektrických spotřebičů. Jednotlivé údaje, které má zpráva o provedení opakované zkoušky obsahovat, byly stanoveny s ohledem na získání všech potřebných údajů, které vypovídají o stavu bezpečnosti spotřebiče a zároveň umožňují sledovat postupné změny konkrétních měřených hodnot v důsledku používání spotřebiče.

Proto je důležité, aby ve zprávě byly zaznamenány jednotlivé naměřené konkrétní hodnoty. Používání zjednodušených formulací nebo různě zkrácených zápisu je nesprávné a nedává jasný přehled o stavu elektrického spotřebiče. Rozhodně nelze doporučit např. tyto zápisy hodnot při měření izolačního odporu „3 × ≤ 50 MΩ“ nebo „3 × 1 000 MΩ“, se kterými se ve zprávách o provedení revize často setkáváme.

Obdobně bývá ve zprávě jako údaj o použitém přístroji uvedeno např. REVEX, výrobní číslo 123456, kalibrace dne xx. xx. xxxx. Uvedení pouze obchodního názvu měřicího přístroje bez podrobnější specifikace je opět nesprávné a zavádějící. V případě měřicích přístrojů označovaných obchodním názvem REVEX se jedná o několik různých druhů měřicích přístrojů, které obsahují různé měřicí funkce nebo mají stanovenou odlišnou hodnotu přesnosti jednotlivých měření (tzv. nejistota měření), případně používají jiné měřicí napětí. Zápis o měřicím přístroji musí obsahovat údaje, které zcela jednoznačně určí, jaký konkrétní typ měřicího přístroje a doplňků vyžadujících kalibraci byl použit, např. REVEXprofi II nebo IL 2530 – REVEXplus nebo IL 2560 – REVEXmax W.

Grafická podoba zprávy o opakované zkoušce nebyla zcela záměrně stanovena a bylo ponecháno na firmách, resp. osobách provádějících opakovanou zkoušku, aby si mohli grafickou úpravu vytvořit sami, např. z důvodu jednotné formální úpravy firemních dokumentů.

Obdobně je to řešeno i v případě zprávy o provedení revize elektrického spotřebiče. Obsah zprávy o provedení revize je stanoven v ČSN 33 1600 ed. 2:2009, článek 7.2 a změnou Z2 nebyl nijak upraven. Ze stejných důvodů jako v případě zprávy o provedení opakované zkoušky nebyla grafická podoba tohoto dokumentu stanovena.

Revizní technik nebo osoba provádějící opakovanou zkoušku musí provozovateli (vlastníkovi) elektrického spotřebiče vždy odevzdat dokument, jehož obsahem jsou všechny údaje požadované v článku 7.2 nebo 7.3.

V některých případech, zejména je-li u jedné společnosti prováděna revize anebo opakovaná zkouška většího množství elektrických spotřebičů, je možné, aby byl navíc k jednotlivým zprávám o revizi anebo opakované zkoušce přidán souhrnný dokument, ve kterém je uvedena jednoznačná identifikace elektrického spotřebiče, číslo zprávy o provedené revizi (o opakované zkoušce) a stručný výsledek revize (opakované zkoušky). Výsledek provedené revize (opakované zkoušky) může být v tomto souhrnném dokumentu uveden ve formátu vyhověl/nevyhověl. Tento dokument může sloužit provozovateli (vlastníkovi) elektrického spotřebiče k rychlé orientaci o stavu spotřebiče, ale v žádném případě nenahrazuje zprávu o revizi anebo zprávu o opakované zkoušce elektrického spotřebiče.

Závěrem je nutné upozornit, že nejen revizní technici, ale nově i osoby provádějící ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě a opakované zkoušky elektrických spotřebičů mají občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost. Legislativa a případně i soudy na tyto osoby budou pohlížet stejnou optikou, proto je nanejvýš žádoucí, aby všichni, kdo provádějí revize a kontroly elektrických spotřebičů, k této činnosti přistupovali nanejvýš pečlivě a zodpovědně.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail